K
O
Ç
N
E
a
d
ın
hdp hakk LERİNİZ
TİK
MERAK ET
www.hdp.org.tr
TEMİZ partİ
n Temiz ve şeffaf siyaset yapıyoruz. Siyasetçi,
bürokrat ve sermayenin kirli çıkar ilişkisini bu
sistemin ürettiğini biliyoruz. Türkiye’de yerel
yönetimlerden merkeze kadar her yerde ortaya
çıkan yolsuzluk ve rüşvet girdabına, kirli siyasete
karşı mücadele ediyoruz.
demokratİk partİ
n Türkiye’nin demokrasi ve barış güçleri; emek,
çevre, kadın, gençlik ve lgbti hareketlerinin
temsilcileri, aydın, yazar, sanatçılar ve bağımsız
bireyler, işçiler, emekçiler, çeşitli halk ve inançların
temsilcileri, işsizler, emekliler, köylüler, engelliler,
bilim insanları, yaşam alanları tahrip edilenler
yanyana geldik. Mahallelerden başlayarak yerel
meclisler halinde örgütleniyoruz.
ü ve
ç
k
ü
l
r
ü
; Özg
z
i
m
e
T
t l i kç i
i
Yeni ve
ş
E
,
ı
ç
i; Halk
c
m
i
t
e
şkan;
ı
Ö z yö n
l
a
Ç
e
v
Ehli
n
i
n
i
ş
İ
;
l
ayan;
ve Ad i
m
k
a
B
rdan
a
k
u
Y
lü,
ç
ü
Halka
G
;
ı
c
Ya p ı
e
v
ü
l
z
ü
Gülery
Çözüm
;
n
i
k
t
v e Ye
ı
l
m
ı
n
tisi!
r
a
Dona
P
n
i
krasin
o
m
e
D
;
Ür e t e n
!
e
y
’
p
d
h
r
a
l
oy
n Meclislerimizin ve partimizin kapısı bizimle
birlikte mücadele etmek isteyen herkese açıktır.
Sizi de bekliyoruz...
@HDP_Kongre
Halkların Demokratik Partisi-HDP
P
D
H İR?
D
E
N
EŞİTLİKÇİ VE özgürlükÇÜ partİ
EMEKÇİ partİ
CİNSİYET EŞİTLİKÇİ partİ
n Bu topraklarda eksikliği en çok hissedilenleri
istiyoruz: Özgürlük, eşitlik, barış ve adalet.
Demokrasi, emeğin hakları ve insanca bir yaşam
için mücadele ediyor; doğanın, insanın ve tüm
canlıların yaşamsal haklarını güvence altına almayı
önemsiyoruz.
n Kapitalist sistem insanı sömürüyor, yalnızlaştırıyor,
yabancılaştırıyor. Emekçilerin, işçilerin insan onuruna
yaraşır ekonomik ve sosyal koşullara sahip olmasını
savunuyoruz. Sağlıksız, güvencesiz, sigortasız
çalıştırmaya, sendikasızlaştırmaya, taşeronlaştırmaya
karşı emekçilerin mücadelesinin yanında yer alıyoruz.
n Kadınlar evde, işyerinde eziliyor, sömürülüyor,
dışlanıyor. Daha az ücrete daha fazla çalışıyorlar
Kadınlar şiddet görüyor. Taciz, tecavüze uğruyor,
öldürülüyorlar.
n Tüm halkların özgürce ve eşit haklarla yaşaması
gerektiğine inanıyoruz. Çok çeşitli kültür, inanç,
anadil ve kimliğin olduğu bu topraklarda gerçek bir
demokrasi kurmak için, bunların anayasal güvence
altına alınmasını istiyoruz.
n İşsizlik ve yoksulluğa, küçük esnafın yıkıma
sürüklenmesine, çiftçinin ürününün karşılığını
alamamasına karşı mücadele ediyoruz. Ezilen
tüm toplumsal kesimlerin insanca yaşam
mücadelesinin parçasıyız.
n Hiç kimsenin kimliğinden, inancından ya da
düşüncesinden ötürü baskı ve ayrımcılığa
uğramadığı, ötekileştirilmediği bir Türkiye istiyoruz.
Barış içinde demokratik bir gelecek ve gönüllü bir
birlik, ancak herkesin eşit ve özgür yaşamasıyla
kazanılabilir.
barışçı partİ
n Barış bizim asıl meselemiz. Barışı kazanmak
için anadilinde eğitim, halkların kendisini yerinde
ve yerelde yönetebilmesi ve eşit yurttaşlık hakkı
kaçınılmazdır. İnkar etmek veya yok saymak
yerine, başta Kürtler ve Aleviler olmak üzere, tüm
halkların ve inançların haklı taleplerine saygı
göstererek kabul edilmesinin toplumda barışı
sağlayacağını savunuyoruz.
n Barış sadece içerde değil, dışarda da lazım.
Bölgemizde ve dünyada emperyal güçlerin yarattığı
işgallere, savaşlara, askerî üslere, silahlanmaya
karşı halkların demokrasi ve özgürlük mücadelesini
destekliyoruz.
ÖZYÖNETİMCİ partİ
n Gerçek demokrasiyi 4-5 yılda bir
sandığa oy atmak olarak görmüyoruz.
Doğrudan demokrasiye inanıyoruz.
n Söz, yetki ve karar sahibi olmak
için hayatın her alanında örgütlenmek
gerektiğini savunuyoruz. Toplumun farklı
kesimlerinin karar verme süreçlerinin tamamında eşit
ve adil olarak yer alması için çabalıyoruz.
n Demokratik ve özerk yerel yönetimleri demokrasinin
ilk adımı olarak görüyor; güçlü yerel yönetimler ve
yurttaşın ‘kent hakkı’ için mücadele ediyoruz. Valileri de
kaymakamları da halk seçsin ve eğitim, sağlık, güvenlik
hizmetleri yerel yönetimlere bırakılsın diyoruz.
HDP Parti programına
www.hdp.org.tr adresinden
ulaşabilirsiniz.
www.sehirsenin.com
n Her yerde kadınların erkeklerle eşit olacakları
güne kadar kadınlara öncelik veriyoruz. Bu
yüzden partimizde eşbaşkanlık ve eş temsiliyet
sistemi uyguluyoruz.
n Siyasal, ekonomik, kültürel ve toplumsal
yaşamın her alanında erkek egemen sistemin
sona erdirilmesi için mücadele ediyoruz.
Kadınların eşitlik ve özgürlük mücadelesini
destekliyoruz.
n LGBTİ (Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Trans
ve İnterseks) bireylere yapılan ayrımcılığı
ırkçılıktan farklı görmüyor; nefret diline,
cinayetlerine ve şiddete karşı cinsiyetlerin eşitliği
için lgbti bireylerin de sesi oluyoruz.
DOĞADAN YANA partİ
n Tabiat ölüyor. Kâr hırsı için bütün doğal hayat
tehdit ediliyor. Bu dünyada diğer canlıların da;
ormanın, kurdun, kuşun, çiçeğin, böceğin de
hakkı var. Çünkü doğanın bir dengesi, bir düzeni
var. Biz, o düzeni korumayı hedefliyoruz. n Bir parçası olduğumuz doğayı, alınıp satılabilir
bir mal gibi görmüyoruz. Doğanın efendisi
değiliz. Soluduğumuz havayı nefes alınamaz
hale getirenlere, nükleer, termik ve hidroelektrik
santrallerle, “Mega - Çılgın” projelerle ormanları,
dereleri, denizleri, canlı yaşamı yok ederek doğaya
kötülük yapanlara karşı mücadele ediyoruz.
Download

HDP nedir - Halkların Demokratik Partisi