Karel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. 2013 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu (TL)
54.000.000
4.959.221
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımda imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi
SPK’ya Göre
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Dönem Kârı
Vergiler ( - )
Net Dönem Kârı ( = )
Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
NET DAĞITILABĐLĐR DÖNEM KÂRI (=)
Yıl Đçinde Yapılan Bağışlar ( + )
Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
-Nakit
Ortaklara Birinci Kar
-Bedelsiz
Payı
- Toplam
Đmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı
-Yönetim Kurulu Üyelerine
Dağıtılan Diğer
-Çalışanlara
Kar Payı
-Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
Đntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı
Ortaklara Đkinci Kar Payı
Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
Statü Yedekleri
Özel Yedekler
OLAĞANÜSTÜ YEDEK
Dağıtılması Öngörülen -Geçmiş Yıl Kârı
-Olağanüstü Yedekler
Diğer Kaynaklar
Yasal Kayıtlara
(YK) Göre
11.498.936,43
-2.595.246,00
14.094.182,43
4.730.004,13
236.500,21
13.857.682,22
34.343,39
13.892.025,61
236.500,21
4.493.503,92
4.320.000,00
4.320.000,00
4.320.000,00
4.320.000,00
9.537.682,22
173.503,92
4.730.004,13
KÂR PAYI ORANLARI TABLOSU
GRUBU
TOPLAM DAĞITILAN KAR
PAYI
NAKĐT (TL)
NET
TOPLAM
TOPLAM
DAĞITILAN
KAR PAYI /
NET
DAĞITILABĐLĐ
1 TL NOMĐNAL DEĞERLĐ PAYA
ĐSABET EDEN KAR PAYI
BEDELSĐZ (TL)
ORANI (%)
TUTARI (TL)
ORANI (%)
4.320.000,00
96%
0,08
8,00%
Download

Kar Dagitim Tablosu