AKFEN HOLDİNG A.Ş.
01.04.2014
Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Adres
Telefon
Koza Sokak No: 22 GOP Ankara 06700
312 - 4081000
Faks
312 - 4410782
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler
Birimi Telefon
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler
Birimi Faks
212 - 3198700
212 - 3198710
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir
Açıklama mı?
Hayır
Özet Bilgi
2013 Yılı Kar Dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu Kararı hk.
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
01.04.2014
Teklif Edilen Nakit Kar Payı Ödeme
Şekli
Peşin
Pay Grup Bilgileri
B
Grubu,AKFEN(Eski),TREAKFH00010
A Grubu,İşlem
Görmüyor(İmtiyazlı),TREAKFH00028
Pay Grup Bilgileri
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif
Edilen Nakit Kar Payı - Brüt (TL)
1 TL Nominal Değerli
Paya Ödenmesi Teklif
Edilen Nakit Kar Payı Net (TL)
0,041237113
0,035051546
0,041237113
0,035051546
Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar
Payı Tutarı (TL)
Pay Biçiminde
Dağıtılması Teklif Edilen
Kar Payı (%)
B
Grubu,AKFEN(Eski),TREAKFH00010
0,000
0,00000
A Grubu,İşlem
Görmüyor(İmtiyazlı),TREAKFH00028
0,000
0,00000
EK AÇIKLAMALAR:
Yönetim Kurulumuzun 01.04.2014 tarihli 2014/11 sayılı kararı ile; Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nun II-14.1 Tebliği hükümleri
kapsamında Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe ve Türkiye
Finansal Raporlama Standartlarına uygun olarak hazırlanan ve Akis Bağımsız Denetim Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik
A.Ş. tarafından Bağımsız denetime tabi tutulan, 01.01.2013 - 31.12.2013 hesap dönemine ait finansal tablolarımızda yasal
mevzuat uyarınca; 2013 yılı ve geçmiş yıl karları ile ilgili olarak iştirak ve bağlı ortaklıklarımızın devam eden yatırımları ve
planlanan yeni yatırımların sermaye gereksinimleri ile Şirketimizin 2013 yılı içerisindeki operasyonel ve finansal giderleri de
dikkate alınarak, Şirket Esas Sözleşmesi’nin 18. Maddesine uygun olarak ekteki kar dağıtım tablosunda yer alan şekilde kar
dağıtılması ve kar dağıtımının Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda pay sahiplerimizin onayına sunulmasına, karar
verilmiştir.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan
bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları
gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Akfen Holding A.Ş. 2013 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
291.000.000,00
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
19.190.294,96
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımda imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza
ilişkin bilgi
SPK’ya Göre
Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3
Dönem Kârı
-71.634.000,00
4
Vergiler ( - )
1.539.000,00
0,00
5
Net Dönem Kârı ( = )
-73.173.000,00
25.684.309,45
6
Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
7
Genel Kanuni Yedek Akçe( - )
8
NET DAĞITILABİLİR
DÖNEM KARI
9
10
11
DÖNEM KÂRI (=)
Yıl içinde yapılan bağışlar ( + )
25.684.309,45
0,00
0,00
1.284.215,47
1.284.215,47
-74.457.215,47
24.400.093,98
1.983.444,00
Bağışlar eklenmiş net
dağıtılabilir dönem kârı
Ortaklara Birinci Kar Payı (*)
12.000.000,00
-Nakit
12.000.000,00
-
-Bedelsiz
- Toplam
12
13
İmtiyazlı Pay Sahiplerine
Dağıtılan Kar Payı
Temettü
Dağıtılan Diğer Kar Payı (*)
-Yönetim Kurulu Üyelerine
-Çalışanlara
- Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
15
İntifa Senedi Sahiplerine
Dağıtılan Kar Payı
Ortaklara İkinci Kar Payı
16
Genel Kanuni Yedek Akçe( - )
17
Statü Yedekleri
18
Özel Yedekler
19
OLAĞANÜSTÜ YEDEK
20
Dağıtılması Öngörülen Diğer
Kaynaklar
14
-
Geçmiş Yıl Kârı
-
Olağanüstü Yedekler
-
-
-
12.000.000,00
12.000.000,00
Kanun ve Esas Sözleşme
Uyarınca
Dağıtılabilir Diğer Yedekler
SPK finansallarına göre dağıtılabilir dönem karı mevcut olmadığından yapılacak kar
* dağıtımının 2007 yılı geçmiş yıl karlarından karşılanmasına.
KÂR PAYI ORANLARI TABLOSU
TOPLAM DAĞITILAN KAR
PAYI
GRUBU
NET
A
NAKİT (TL)
10.200.000,00
BEDELSİZ (TL)
TOPLAM
DAĞITILAN
KAR PAYI/NET
DAĞITILABİLİR
DÖNEM KARI
ORANI (%)
-
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA
İSABET EDEN KAR PAYI
TUTARI (TL)
ORANI (%)
0,035051546
3,505
0,035051546
3,505
B
TOPLAM 10.200.000,00
Download

Kar Payı Dağıtımı YK Kararı