OMV PETROL OFĐSĐ A.Ş.
30 HAZĐRAN 2014 TARĐHĐ ĐTĐBARĐYLE SONA EREN
ARA DÖNEME ĐLĐŞKĐN ÖZET KONSOLĐDE FĐNANSAL
TABLOLAR VE ĐNCELEME RAPORU
1 Ocak - 30 Haziran 2014 ara dönemine ait
Ara dönem özet finansal bilgilere ilişkin sınırlı denetim raporu
OMV Petrol Ofisi A.Ş.
Yönetim Kurulu’na:
Giriş
OMV Petrol Ofisi A.Ş.’nin (“Şirket”), bağlı ortaklıklarının ve müşterek faaliyetinin (hep birlikte “Grup”)
30 Haziran 2014 tarihli ilişikteki konsolide finansal durum tablosunun ve aynı tarihte sona eren altı
aylık dönemine ait konsolide kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosunun, konsolide özkaynak
değişim tablosunun ve konsolide nakit akış tablosunun sınırlı denetimini yürütmüş bulunuyoruz. Şirket
yönetimi, söz konusu ara dönem finansal bilgilerin TMS 34 Ara Dönem Finansal Raporlama
Standardı’na (“TMS 34”) uygun olarak hazırlanmasından ve gerçeğe uygun bir biçimde sunumundan
sorumludur. Sorumluluğumuz, yaptığımız sınırlı denetime dayanarak söz konusu ara dönem konsolide
finansal bilgilere ilişkin bir sonuç bildirmektir.
Sınırlı denetimin kapsamı
Yaptığımız sınırlı denetim, Sınırlı Bağımsız Denetim Standardı (“SBDS”) 2410 “Ara Dönem Finansal
Bilgilerin, İşletmenin Yıllık Finansal Tablolarının Bağımsız Denetimini Yürüten Denetçi Tarafından
Sınırlı Bağımsız Denetimi”ne uygun olarak yürütülmüştür. Ara dönem finansal bilgilere ilişkin sınırlı
denetim, başta finans ve muhasebe konularından sorumlu kişiler olmak üzere ilgili kişilerin
sorgulanması ve analitik prosedürler ile diğer sınırlı denetim prosedürlerinin uygulanmasından oluşur.
Ara dönem finansal bilgilerin sınırlı denetiminin kapsamı; Bağımsız Denetim Standartlarına uygun
olarak yapılan ve amacı finansal tablolar hakkında bir görüş bildirmek olan bağımsız denetimin
kapsamına kıyasla önemli ölçüde dardır. Sonuç olarak ara dönem finansal bilgilerin sınırlı denetimi,
denetim şirketinin, bir bağımsız denetimde belirlenebilecek tüm önemli hususlara vâkıf olabileceğine
ilişkin bir güvence sağlamamaktadır. Bu sebeple, bir bağımsız denetim görüşü bildirmemekteyiz.
Sonuç
Sınırlı denetimimize göre ilişikteki ara dönem konsolide finansal bilgilerin, tüm yönleriyle, TMS 34’e
uygun olarak hazırlanmadığı kanaatine varmamıza sebep olacak herhangi bir husus dikkatimizi
çekmemiştir.
Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
A member firm of Ernst & Young Global Limited
Erdem Tecer, SMMM
Sorumlu Denetçi
11 Ağustos 2014
İstanbul, Türkiye
OMV PETROL OFĐSĐ A.Ş., BAĞLI ORTAKLIKLARI ve MÜŞTEREK FAALĐYETĐ
ĐÇĐNDEKĐLER
SAYFA
ARA DÖNEM KONSOLĐDE FĐNANSAL DURUM TABLOSU ............................................................................
1-2
ARA DÖNEM KONSOLĐDE KAR VEYA ZARAR VE DĐĞER KAPSAMLI GELĐR TABLOSU ....................
3
ARA DÖNEM KONSOLĐDE ÖZKAYNAK DEĞĐŞĐM TABLOSU .......................................................................
4
ARA DÖNEM KONSOLĐDE NAKĐT AKIŞ TABLOSU .........................................................................................
5
ARA DÖNEM ÖZET KONSOLĐDE FĐNANSAL TABLOLARA ĐLĐŞKĐN DĐPNOTLAR .................................
6-38
OMV PETROL OFĐSĐ A.Ş.
30 HAZĐRAN 2014 TARĐHĐ ĐTĐBARĐYLE
ARA DÖNEM KONSOLĐDE FĐNANSAL DURUM TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
Not
Cari Dönem
Bağımsız
Đncelemeden
Geçmiş
Geçmiş Dönem
Bağımsız
Denetimden
Geçmiş
30 Haziran 2014
31 Aralık 2013
5.342.211
3.829.456
115.772
3.149.800
4.642
3.145.158
533.138
409.492
123.646
1.450.996
67.859
24.646
35.789
2.228.627
26.425
2.202.202
469.379
319.540
149.839
1.059.260
18.628
17.773
3.817.816
3.923.360
33.931
33.931
331
331
2.585
877.012
2.821.403
2.230.455
590.948
29.541
47.403
5.610
28.266
28.266
335
335
2.585
964.951
2.839.297
2.230.455
608.842
37.423
37.270
13.233
9.160.027
7.752.816
VARLIKLAR
Dönen Varlıklar
Nakit ve Nakit Benzerleri
Ticari Alacaklar
Đlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
Đlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Diğer Alacaklar
Đlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
Đlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
Stoklar
Peşin Ödenmiş Giderler
Diğer Dönen Varlıklar
6
8
19
9
19
Duran Varlıklar
Ticari Alacaklar
Đlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Diğer Alacaklar
Đlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
Finansal Yatırımlar
Maddi Duran Varlıklar
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Şerefiye
Diğer maddi olmayan duran varlıklar
Peşin Ödenmiş Giderler
Ertelenmiş Vergi Varlığı
Diğer Duran Varlıklar
8
9
17
TOPLAM VARLIKLAR
30 Haziran 2014 tarihi ve bu tarihte sona eren altı aylık ara döneme ait özet konsolide finansal
tablolar, Yönetim Kurulu tarafından 11 Ağustos 2014 tarihinde onaylanmış ve yayınlanması için yetki
verilmiştir.
Đlişikteki dipnotlar ara dönem özet konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.
1
OMV PETROL OFĐSĐ A.Ş.
30 HAZĐRAN 2014 TARĐHĐ ĐTĐBARĐYLE
ARA DÖNEM KONSOLĐDE FĐNANSAL DURUM TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
Not
KAYNAKLAR
Kısa Vadeli Yükümlülükler
Kısa Vadeli Borçlanmalar
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
Ticari Borçlar
Đlişkili Taraflara Borçlar
Đlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
Diğer Borçlar
Đlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Ertelenmiş Gelirler
Türevler Araçlar
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
Kısa Vadeli Karşılıklar
Diğer Karşılıklar
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
7
7
8
19
9
Uzun Vadeli Yükümlülükler
Uzun Vadeli Borçlanmalar
Diğer Borçlar
Đlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Ertelenmiş Gelirler
Uzun Vadeli Karşılıklar
Çalışanlara Sağlanan Faydalara Đlişkin Uzun
Vadeli Karşılıklar
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
Ödenmiş Sermaye
Sermaye Düzeltme Farkları
Đlave Ödenmiş Sermaye
Hisse Senetleri Đhraç Primleri
Kar veya Zarara Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş
Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları
Dönem Net Karı/Zararı
Kontrol gücü olmayan paylar
TOPLAM KAYNAKLAR
7
9
Cari Dönem
Bağımsız
Đncelemeden
Geçmiş
Geçmiş Dönem
Bağımsız
Denetimden
Geçmiş
30 Haziran 2014
31 Aralık 2013
4.086.131
1.157.432
510.500
1.407.599
262.181
1.145.418
3.656
860.581
860.581
71.258
7
263
65.825
65.825
9.010
2.670.328
554.498
114.332
1.297.639
77.574
1.220.065
3.262
574.327
574.327
45.893
169
72.392
72.392
7.816
3.040.141
3.000.006
4.748
4.748
1.387
26.210
3.063.298
3.000.287
28.910
28.910
547
25.193
23.467
2.743
7.790
2.033.755
2.033.755
577.500
874.738
247.462
1.831
22.467
2.726
8.361
2.019.190
2.008.318
577.500
874.738
247.462
1.831
(2.957)
326.709
(12.469)
20.941
-
(3.097)
326.591
(45.403)
28.696
10.872
9.160.027
7.752.816
Đlişikteki dipnotlar ara dönem özet konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.
2
OMV PETROL OFĐSĐ A.Ş.
30 HAZĐRAN 2014 TARĐHĐNDE SONA EREN ARA DÖNEME AĐT
KONSOLĐDE KAR VEYA ZARAR VE DĐĞER KAPSAMLI GELĐR TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
Not
Hasılat
Satışların Maliyeti (-)
Brüt Kar
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)
Genel Yönetim Giderleri (-)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)
Esas Faaliyet Karı
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)
Finansman Gelirleri
Finansman Giderleri (-)
VERGĐ ÖNCESĐ KAR/(ZARAR)
Vergi Gelir/(Gideri)
- Dönem Vergi Gelir/(Gideri)
- Ertelenmiş Vergi Gelir/(Gideri)
DÖNEM KARI/(ZARARI)
Dönem Karı/(Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ana Ortaklık Payları
Hisse Başına Kazanç/(Kayıp)
Diğer Kapsamlı Gelir
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
-Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Ertelenmiş Vergi Etkisi
DĐĞER KAPSAMLI GELĐR
TOPLAM KAPSAMLI GELĐR
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ana Ortaklık Payları
12
12
13
13
15
15
16
16
17
17
18
Bağımsız
incelemeden geçmiş
1 Ocak –
30 Haziran 2014
15.502.868
(15.058.818)
444.050
(306.529)
(54.316)
24.932
(23.814)
84.323
95.863
(3.528)
20.394
(187.279)
9.773
11.078
(941)
12.019
20.851
1 Nisan –
30 Haziran 2014
8.416.490
(8.222.664)
193.826
(158.813)
(30.803)
(8.725)
16.230
11.715
75.545
(264)
11.298
(97.549)
745
10.246
8.920
1.326
10.991
Bağımsız
incelemeden geçmiş
1 Ocak –
30 Haziran 2013
11.252.980
(10.805.820)
447.160
(265.054)
(46.531)
60.633
(37.874)
158.334
7.637
(4.589)
5.981
(161.755)
5.608
4.690
(365)
5.055
10.298
1 Nisan –
30 Haziran
2013
6.450.897
(6.222.922)
227.975
(138.372)
(25.058)
28.643
(13.762)
79.426
559
(1.329)
3.558
(76.432)
5.782
(992)
(313)
(679)
4.790
(90)
20.941
0,036
(2)
10.993
0,019
(529)
10.827
0,019
(235)
5.025
0,009
133
166
(33)
133
20.984
(32)
(40)
8
(32)
10.959
(459)
(574)
115
(459)
9.839
(266)
(333)
67
(266)
4.524
(86)
21.070
(2)
10.961
(533)
10.372
(237)
4.761
Đlişikteki dipnotlar ara dönem özet konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.
3
OMV PETROL OFĐSĐ A.Ş.
30 HAZĐRAN 2014 TARĐHĐNDE SONA EREN ARA DÖNEME AĐT
KONSOLĐDE ÖZKAYNAK DEĞĐŞĐM TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
Kâr veya Zararda
Yeniden
Sınıflandırılmayacak
Birikmiş Diğer
Kapsamlı Gelirler
veya Giderler
Tanımlanmış Fayda
Kardan
Planlarının Birikmiş
Ayrılan
Yeniden Ölçüm Kısıtlanmış
Yedekler
Kazançları/Kayıpları
Birikmiş Kârlar
Ödenmiş
Sermaye
Sermaye
Düzeltme
Farkları
Đlave
Ödenmiş
Sermaye
Hisse
Senedi
Đhraç
Primleri
1 Ocak 2013
Muhasebe Politikasındaki
değişikliliklere ilişkin düzeltmeler
(Not 2.2)
1 Ocak 2013 (yeniden
düzenlenmiş)
Geçmiş yıllar karından transfer
Kontrol gücü olmayan payların
sermaye artışlarına katılımı
Kontrol gücü olmayan paylara
ödenen temettüler
Satılan bağlı ortaklıkların etkisi
Yasal yedeklere transfer
Toplam kapsamlı gelir
30 Haziran 2013
577.500
874.738
247.462
1.831
-
323.488
(59.646)
15.430
1.980.803
11.743
1.992.546
-
-
-
-
(2.336)
-
-
2.336
-
-
-
577.500
-
874.738
-
247.462
-
1.831
-
(2.336)
-
323.488
2.624
(59.646)
15.142
17.766
(17.766)
1.980.803
-
11.743
-
1.992.546
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
14
14
577.500
874.738
247.462
1.831
2
(455)
(2.789)
(420)
899
326.591
(899)
(45.403)
10.827
10.827
(418)
10.372
1.990.757
(5)
(13)
(533)
11.206
(5)
(431)
9.839
2.001.963
1 Ocak 2014
Geçmiş yıllar karından transfer
Azınlık paylarının satın alınması
Satılan bağlı ortaklık etkisi
Transferler
Toplam kapsamlı gelir
30 Haziran 2014
577.500
577.500
874.738
874.738
247.462
247.462
1.831
1.831
(3.097)
11
129
(2.957)
326.591
117
1
326.709
(45.403)
28.579
(6)
4.361
(12.469)
28.696
(28.696)
20.941
20.941
2.008.318
(5)
11
4.361
21.070
2.033.755
10.872
(12)
(6.413)
(4.361)
(86)
-
2.019.190
(17)
(6.402)
20.984
2.033.755
Geçmiş Yıllar
Kar/Zararları
Ana Ortaklığa
Ait Kontrol Gücü
Net Dönem Özkaynaklar
Olmayan
Kârı Zararı
Toplamı
Paylar
Đlişikteki dipnotlar ara dönem özet konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.
4
Özkaynaklar
Toplamı
OMV PETROL OFĐSĐ A.Ş.
30 HAZĐRAN 2014 TARĐHĐNDE SONA EREN ARA DÖNEME AĐT
KONSOLĐDE NAKĐT AKIŞ TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
Cari Dönem
Bağımsız
Đncelemeden
Geçmiş
Geçmiş Dönem
Bağımsız
Đncelemeden
Geçmiş
1 Ocak 1 Ocak Not 30 Haziran 2014 30 Haziran 2013
A. ĐŞLETME FAALĐYETLERĐNDEN NAKĐT AKIŞLARI
(731.652)
49.793
20.851
10.298
254.159
312.838
181.969
1.339
1.492
8.695
160.758
7
(11.078)
(16.888)
(75.447)
3.312
154.205
1.195
11.743
4.627
151.010
436
(4.690)
(4.093)
(1.595)
(981.899)
(269.700)
(391.738)
(931.481)
(64.859)
110.512
330.796
(35.129)
317.906
(745.981)
(230.825)
347.917
41.518
(235)
Kıdem tazminatı yükümlülüğü ödemeleri
Karşılık ödemeleri
Vergi Ödemeleri/Đadeleri
Alınan faiz
(1.130)
(14.093)
(11.834)
2.294
(2.332)
(2.601)
(385)
1.675
B. YATIRIM FAALĐYETLERĐNDEN KAYNAKLANAN NAKĐT AKIŞLARI
(23.160)
(61.668)
97.511
(31)
25.118
(145.758)
-
12.587
11.635
(85.740)
(150)
835.740
41.936
1.428.636
(552.681)
(1.231)
17.451
(56.435)
-
247.108
(188.756)
(1.583)
3.689
(18.531)
9
80.928
30.061
-
-
NAKĐT VE NAKĐT BENZERLERĐNDEKĐ NET ARTIŞ/AZALIŞ
80.928
30.061
E. DÖNEM BAŞI NAKĐT VE NAKĐT BENZERLERĐ
35.786
76.191
116.714
106.252
Dönem Karı/Zararı
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı Đle Đlgili Düzeltmeler
- Amortisman, Đtfa ve Değer Düşüklüğü Giderleri Đle Đlgili Düzeltmeler
- Kıdem tazminatı yükümlülüğündeki artış
- Şüpheli alacak karşılığı, net
- Dava karşılığı giderleri ve diğer karşılıklar
- Faiz Gelirleri ve Giderleri Đle Đlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları Đle Đlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri Đle Đlgili Düzeltmeler
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar Đle Đlgili Düzeltmeler
- Bağlı Ortaklık Alım/Satımından Kaynaklanan Kara Đlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı Đle Đlgili Diğer Düzeltmeler
17
Đşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
- Stoklardaki Artış/Azalışla Đlgili Düzeltmeler
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla Đlgili Düzeltmeler
- Faaliyetlerle Đlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla Đlgili Düzeltmeler
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla Đlgili Düzeltmeler
- Faaliyetlerle Đlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla Đlgili Düzeltmeler
- Đşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla Đlgili Düzeltmeler
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara Đlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Azınlık Hisselerinin Satınalınmasına Đlişkin Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FĐNANSMAN FAALĐYETLERĐNDEN NAKĐT AKIŞLARI
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Borç Ödemelerine Đlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine Đlişkin Nakit Çıkışları
Alınan faiz
Ödenen Faiz
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRĐM FARKLARININ ETKĐSĐNDEN ÖNCE NAKĐT VE NAKĐT
BENZERLERĐNDEKĐ NET ARTIŞ/AZALIŞ
D. YABANCI PARA ÇEVRĐM FARKLARININ NAKĐT VE NAKĐT BENZERLERĐ
ÜZERĐNDEKĐ ETKĐSĐ
DÖNEM SONU NAKĐT VE NAKĐT BENZERLERĐ
6
Đlişikteki dipnotlar ara dönem özet konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.
5
OMV PETROL OFĐSĐ A.Ş.
30 HAZĐRAN 2014 TARĐHĐNDE SONA EREN ARA DÖNEME AĐT
ÖZET KONSOLĐDE FĐNANSAL TABLOLARA ĐLĐŞKĐN DĐPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“ TL”) olarak ifade edilmiştir.
Diğer bütün para birimleri de aksi belirtilmedikçe bin’lik değerlerden belirtilmiştir.)
NOT 1 – ŞĐRKETĐN ORGANĐZASYONU VE FAALĐYET KONUSU
OMV Petrol Ofisi A.Ş. (“Şirket”), bağlı ortaklıkları ve müşterek faaliyeti’nin (ara dönem özet konsolide
finansal tablolar için “Grup” olarak anılacaktır) fiili faaliyet konusu yurt içinden ve yurt dışından
akaryakıt temin etmek ve satmak, dağıtımını tanzim etmek, depolamak, ayrıca rafineri yan ürünlerini
satmak, her türlü madeni yağ ve gres ile bunların yan ürünlerini üretmek, harmanlamak, üretim ve
harmanlama için gerekli tesisleri kurmak, toptan ve perakende satışını, ithalini ve ihracını yapmak;
yanıcı ve katılaşmış gazın uluslararası ticaretini yapmak; özellikle boru hatları ve dağıtıcılar vasıtasıyla
nakil benzeri hizmetlerde dahil olmak üzere doğalgaz, biyogaz, su, güç ve ısı nakletmek; doğalgaz ve
biyogazın depolama kapasitesinin pazarlamasını yapmak; yetkili makamlardan gerekli izinleri almak
kaydıyla; doğalgaza ilişkin potansiyel yenilikçi uygulama alanlarında ve buna bağlı ticari, teknik ve
bakım konularında araştırma ve geliştirme faaliyetleri yürütmek; her türlü güç üretim santrali inşa
edilmesi ve işletilmesi; yetkili makamlardan gerekli izinleri almak kaydıyla bilhassa güç üretimi, üretim
ekipmanlarının işletmesi ve bakımı, güç ticareti ve güç dağıtımında bulunmak, bilhassa boru hattı olmak
üzere her türlü şebeke, iletişim ağı ve hat sistemleri inşa etmek ve işletmektir. Grup’un 2.159 (OMV
Petrol Ofisi A.Ş.: 2.146, Erk: 13) istasyon bayii, 1 madeni yağ fabrikası, 11 akaryakıt ve 3 LPG dolum
terminali (Aliağa, Yarımca, Aksaray), Marmara Ereğlisi terminali bulunmaktadır. Grup’un 30 Haziran
2014 tarihi itibariyle personel sayısı 952’dir (31 Aralık 2013: 989).
Şirket, Türkiye’de kayıtlı olup adresi aşağıdaki gibidir:
Eski Büyükdere Caddesi No: 33, 34398 Maslak, Đstanbul
Şirket hisse senetleri 1991 yılından itibaren Borsa Đstanbul’da (“BIST”) işlem görmektedir.
Ara dönem özet konsolide finansal tablolar, Yönetim Kurulu tarafından 11 Ağustos 2014 tarihinde
onaylanmış ve yayınlanması için yetki verilmiştir. Genel Kurul’un finansal tabloları değiştirme yetkisi
bulunmaktadır.
Şirket’in ana hissedarları OMV Aktiengesellschaft (“OMV”)’dir.
Şirket’in 30 Haziran 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihlerindeki çıkarılmış sermaye yapısı aşağıdaki gibidir:
30 Haziran 2014
Hisse (%)
OMV Petrol Ofisi Holding A.Ş.
OMV Aktiengesellschaft
Halka açık kısım
Toplam
TL
31 Aralık 2013
Hisse (%)
TL
55,40
41,58
3,02
319.949
240.105
17.446
55,40
41,58
3,02
319.949
240.105
17.446
100,00
577.500
100,00
577.500
Şirket’in bağlı ortaklıkları, müşterek faaliyeti ve temel faaliyet konuları aşağıda belirtilmiştir:
Erk Petrol Yatırımları A.Ş. (“ERK”) 2003 yılında akaryakıt ve benzer ürünler dağıtım şirketi olarak
kurulmuştur. ERK’in akaryakıt, petrol ürünleri, LPG ve benzeri ürünlerin dağıtım lisansları 23 Ocak
2013 itibari ile iptal edilmiştir. ERK Temmuz 2013’de OMV Petrol Ofisi’nin bir bayisi olarak akaryakıt
istasyonları kiralayıp işletmeye başlamıştır. ERK’in 13 adet DOAO (bayi sahip acenta işleten) ve 1 adet
toptan akaryakıt istasyonu bulunmaktadır.
6
OMV PETROL OFĐSĐ A.Ş.
30 HAZĐRAN 2014 TARĐHĐNDE SONA EREN ARA DÖNEME AĐT
ÖZET KONSOLĐDE FĐNANSAL TABLOLARA ĐLĐŞKĐN DĐPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“ TL”) olarak ifade edilmiştir.
Diğer bütün para birimleri de aksi belirtilmedikçe bin’lik değerlerden belirtilmiştir.)
NOT 1 – ŞĐRKETĐN ORGANĐZASYONU VE FAALĐYET KONUSU (devamı)
Petrol Ofisi Havacılık Operasyonları A.Ş. (“Havacılık Operasyonları” – eski adıyla Petrol Ofisi Akdeniz
Rafinerisi Sanayi ve Ticaret A.Ş.), Ceyhan Bölgesi’nde kurulması planlanan petrol rafinerisi için 2007
Haziran ayında kurulmuştur. Rafineri lisans başvurusu geri çekilen Şirket, havacılık operasyonlarında
faaliyet göstermektedir. Petrol Ofisi Akdeniz Rafinerisi Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin adı 10 Mayıs 2013
tarihinde Petrol Ofisi Havacılık Operasyonları A.Ş. olarak değişmiştir.
Marmara Depoculuk Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Marmara Depoculuk”), 5015 sayılı Petrol
Piyasası Kanunu ve Petrol Piyasası Yönetmeliği ile bunlarla ilgili mevzuatta ve yapılan herhangi bir ek
ve/veya ek yerine geçebilen hükümlerle düzenlenen konularda; Petrol Piyasasında faaliyette
bulunanların stok ve işletme ihtiyaçlarını karşılamak üzere üçüncü şahısların mülkiyetinde bulunan
dökme petrol ürünlerinin ve ambalajlı madeni yağ ve müstahzarların depolanması ve genel antrepo
işletmeciliği faaliyetinde bulunmak amacı ile 2009 Temmuz ayında kurulmuştur. Marmara Depoculuk
2012 yılı Kasım ayı içerisinde faaliyete başlamıştır.
Aşağıda 30 Haziran 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibariyle Şirket’in bağlı ortaklıkları, müşterek
faaliyeti ve ortaklık oranları gösterilmiştir:
Pay (%)
30 Haziran
2014
100,00
100,00
Bağlı Ortaklıklar
ERK (*)
Havacılık Operasyonları (*)
Müşterek Faaliyeti
Marmara Depoculuk (**) (***)
45,00
31 Aralık
2013
99,96
99,99
89,97
(*) 29 Ocak 2014 tarihli Yönetim Kurulu toplantısı kararıyla, ERK ve Havacılık Operasyonları’nın
azınlık hisseleri Şirket tarafından devralınmıştır. ERK ve Havacılık Operasyonları 29 Ocak 2014
tarihinden itibaren Türk Ticaret Kanunu’nun 338. maddesine gore tek pay sahipli anonim şirket olarak
faaliyet göstermektedir. Azınlık hisseleri defter değeri olan 8 TL bedel karşılığında devralınmıştır ve
gelir/gider oluşmamıştır. Grup, devralınan hisselerinin büyüklüğünü ve alımın parasal değerini göz
önünde bulundurarak, söz konusu hisse devralmalarını KGK’nın “2013-2 Ortak Kontrole Tabi Đşletme
Birleşmelerinin Muhasebeleştirilmesi” ilke kararına gore değerlendirmemeye karar vermiştir.
(**) 18 Mart 2014 tarihli Yönetim Kurulu toplantısı kararıyla, Marmara Depoculuk’un %0,03 oranındaki
azınlık hisseleri 23 TL bedel karşılığında Şirket tarafından devralınmıştır. Ödenen tutar ile alınan hisselerin
defter değerinin neti olan 14 TL yatırım faaliyetlerinden giderler altında muhasebeleştirilmiştir. Grup,
devralınan hisselerinin büyüklüğünü ve alımın parasal değerini göz önünde bulundurarak, söz konusu hisse
devralmalarını KGK’nın “2013-2 Ortak Kontrole Tabi Đşletme Birleşmelerinin Muhasebeleştirilmesi” ilke
kararına gore değerlendirmemeye karar vermiştir.
(***) Şirket, sermayesine %90 oranında doğrudan iştirak ettiği Marmara Depoculuk’taki hisselerinin
%50’sinin Shell & Turcas Petrolleri A.Ş.’ye 46.000 ABD doları karşılığı olan 97.511 TL artı 1.238 TL
tutarındaki net işletme sermayesi düzeltmesi bedeli karşılığında satış ve hisse devri için hisse satış
sözleşmesini 28 Nisan 2014 tarihinde imzalamıştır. Rekabet Kurulu’nun hisse devrine ilişkin onayının
alınmasının ardından 16 Haziran 2014 tarihinde satış ve hisse devir işlemleri tamamlanmıştır. Grup,30
Haziran 2014 tarihi itibariyle müşterek faaliyeti olan Marmara Depoculuk’u tam konsolidasyon
kapsamından çıkartıp, oransal yöntem ile konsolide etmeye başlamıştır.
7
OMV PETROL OFĐSĐ A.Ş.
30 HAZĐRAN 2014 TARĐHĐNDE SONA EREN ARA DÖNEME AĐT
ÖZET KONSOLĐDE FĐNANSAL TABLOLARA ĐLĐŞKĐN DĐPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“ TL”) olarak ifade edilmiştir.
Diğer bütün para birimleri de aksi belirtilmedikçe bin’lik değerlerden belirtilmiştir.)
NOT 2 – FĐNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĐLĐŞKĐN ESASLAR
2.1 Sunuma Đlişkin Temel Esaslar
Đlişikteki ara dönem özet konsolide finansal tablolar Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“SPK”) 13
Haziran 2013 tarih ve 28676 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Seri II, 14.1 No’lu “Sermaye
Piyasasında Finansal Raporlamaya Đlişkin Esaslar Tebliği” (“Tebliğ”) hükümleri uyarınca Kamu
Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (“KGK”) tarafından yürürlüğe konulmuş olan
Türkiye Muhasebe Standartları'na (“TMS”) uygun olarak hazırlanmıştır. TMS; Türkiye Muhasebe
Standartları, Türkiye Finansal Raporlama Standartları ile bunlara ilişkin ek ve yorumlardan
oluşmaktadır.
SPK, 17 Mart 2005 tarihinde almış olduğu bir kararla, Türkiye’de faaliyette bulunan halka açık
şirketler için, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere enflasyon muhasebesi
uygulamasının gerekli olmadığını ilan etmiştir. Grup'un ara dönem özet konsolide finansal tabloları,
bu karar çerçevesinde hazırlanmıştır.
Grup, 30 Haziran 2013 tarihinde sona eren ara döneme ilişkin konsolide finansal tablolarını Türkiye
Muhasebe Standardı No.34 ”Ara Dönem Finansal Raporlama”ya uygun olarak hazırlamıştır.
Grup’un ara dönem özet konsolide finansal tabloları yıl sonu finansal tablolarını içermesi gerekli olan
açıklama ve dipnotların tamamını içermemektedir, ve bu sebeple Grup’un 31 Aralık 2013 tarihli
finansal tabloları ile beraber okunmalıdır.
2.2 Karşılaştırmalı Bilgiler ve Önceki Dönem Tarihli Finansal Tabloların Düzeltilmesi
Finansal durum ve performans trendlerinin tespitine imkan vermek üzere, Grup’un ara dönem özet
konsolide finansal tabloları önceki dönemle karşılaştırmalı hazırlanmaktadır. Finansal tabloların
sunumu veya sınıflandırılması değiştiğinde karşılaştırılabilirliği sağlamak amacıyla, önceki dönem
finansal tabloları da yapılan değişikliğe uygun olarak yeniden sınıflandırılır.
TMS 19 – Çalışanlara sağlanan faydalar standardında yapılan değişiklikler kapsamında kıdem
tazminatına ilişkin aktüeryal kazanç/kayıplar özkaynaklar altında muhasebeleştirilmektedir. Bu
uygulama 1 Ocak 2013 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için geçerlidir ve uygulama
geriye dönük olarak uygulanmıştır. Grup, 31 Aralık 2012 tarihli finansal durum tablosunda net dönem
karı içinde gösterdiği ertelenmiş vergi etkisi netlenmiş 2.340 TL tutarındaki aktüeryal kaybı aynı
tarihli finansal durum tablosunda Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer
Kapsamlı Gelirler veya Giderler içerisine sınıflandırmıştır.
8
OMV PETROL OFĐSĐ A.Ş.
30 HAZĐRAN 2014 TARĐHĐNDE SONA EREN ARA DÖNEME AĐT
ÖZET KONSOLĐDE FĐNANSAL TABLOLARA ĐLĐŞKĐN DĐPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“ TL”) olarak ifade edilmiştir.
Diğer bütün para birimleri de aksi belirtilmedikçe bin’lik değerlerden belirtilmiştir.)
NOT 2 – FĐNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĐLĐŞKĐN ESASLAR (devamı)
2.3 Yeni ve Revize Edilmiş Uluslararası Finansal Raporlama Standartları
Yeni ve düzeltilmiş standartlar ve yorumlar
30 Haziran 2014 tarihi itibariyle sona eren ara hesap dönemine ait özet konsolide finansal tabloların
hazırlanmasında esas alınan muhasebe politikaları aşağıda özetlenen 1 Ocak 2014 tarihi itibariyle
geçerli yeni ve değiştirilmiş TFRS standartları ve TFRYK yorumları dışında önceki yılda kullanılanlar
ile tutarlı olarak uygulanmıştır. Bu standartların ve yorumların Grup’un mali durumu ve performansı
üzerindeki etkileri ilgili paragraflarda açıklanmıştır.
i)
1 Ocak 2014 tarihinden itibaren geçerli olan yeni standart, değişiklik ve yorumlar
TMS 32 Finansal Araçlar: Sunum - Finansal Varlık ve Borçların Netleştirilmesi (Değişiklik)
Değişiklik “muhasebeleştirilen tutarları netleştirme konusunda mevcut yasal bir hakkının bulunması”
ifadesinin anlamına açıklık getirmekte ve TMS 32 netleştirme prensibinin eş zamanlı olarak
gerçekleşmeyen ve brüt ödeme yapılan hesaplaşma (takas büroları gibi) sistemlerindeki uygulama
alanına açıklık getirmektedir. Söz konusu standardın Grup’un finansal durumu veya performansı
üzerinde önemli bir etkisi olmamıştır.
TFRS Yorum 21 Vergi ve Vergi Benzeri Yükümlülükler
Bu yorum, vergi ve vergi benzeri yükümlülüğün işletme tarafından, ödemeyi ortaya çıkaran eylemin
ilgili yasalar çerçevesinde gerçekleştiği anda kaydedilmesi gerektiğine açıklık getirmektedir. Aynı
zamanda bu yorum, vergi ve vergi benzeri yükümlülüğün sadece ilgili yasalar çerçevesinde ödemeyi
ortaya çıkaran eylemin bir dönem içerisinde kademeli olarak gerçekleşmesi halinde kademeli olarak
tahakkuk edebileceğine açıklık getirmektedir. Asgari bir eşiğin aşılması halinde ortaya çıkan bir vergi
ve vergi benzeri yükümlülük, asgari eşik aşılmadan yükümlülük olarak kayıtlara alınamayacaktır. Söz
konusu yorum Grup için geçerli değildir ve Grup’un finansal durumu veya performansı üzerinde hiçbir
etkisi olmamıştır.
TMS 36 Varlıklarda Değer Düşüklüğü - Finansal olmayan varlıklar için geri kazanılabilir değer
açıklamaları (Değişiklik)
TFRS 13 ‘Gerçeğe uygun değer ölçümleri’ne getirilen değişiklikten sonra TMS 36 Varlıklarda değer
düşüklüğü standardındaki değer düşüklüğüne uğramış varlıkların geri kazanılabilir değerlerine ilişkin
bazı açıklama hükümleri değiştirilmiştir. Değişiklik, değer düşüklüğüne uğramış varlıkların (ya da bir
varlık grubunun) gerçeğe uygun değerinden elden çıkarma maliyetleri düşülmüş geri kazanılabilir
tutarının ölçümü ile ilgili ek açıklama hükümleri getirmiştir. Söz konusu standardın Grup’un finansal
durumu veya performansı üzerinde önemli bir etkisi olmamıştır.
TMS 39 Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme – Türev ürünlerin devri ve riskten
korunma muhasebesinin devamlılığı (Değişiklik)
Standarda getirilen değişiklik, finansal riskten korunma aracının kanunen ya da düzenlemeler
sonucunda merkezi bir karşı tarafa devredilmesi durumunda riskten korunma muhasebesinin
durdurulmasını zorunlu kılan hükme dar bir istisna getirmektedir. Söz konusu standardın Grup’un
finansal durumu veya performansı üzerinde bir etkisi olmamıştır.
9
OMV PETROL OFĐSĐ A.Ş.
30 HAZĐRAN 2014 TARĐHĐNDE SONA EREN ARA DÖNEME AĐT
ÖZET KONSOLĐDE FĐNANSAL TABLOLARA ĐLĐŞKĐN DĐPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“ TL”) olarak ifade edilmiştir.
Diğer bütün para birimleri de aksi belirtilmedikçe bin’lik değerlerden belirtilmiştir.)
NOT 2 – FĐNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĐLĐŞKĐN ESASLAR (devamı)
2.3 Yeni ve Revize Edilmiş Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (devamı)
TFRS 10 Konsolide Finansal Tablolar (Değişiklik)
TFRS 10 standardı yatırım şirketi tanımına uyan şirketlerin konsolidasyon hükümlerinden muaf
tutulmasına ilişkin bir istisna getirmek için değiştirilmiştir. Konsolidasyon hükümlerine getirilen
istisna ile yatırım şirketlerinin bağlı ortaklıklarını TFRS 9 Finansal Araçlar standardı hükümleri
çerçevesinde gerçeğe uygun değerden muhasebeleştirmeleri gerekmektedir. Söz konusu değişikliğin
Grup’un finansal durumu ve performansı üzerinde hiçbir etkisi olmamıştır.
ii)
Yayınlanan ama yürürlüğe girmemiş ve erken uygulamaya konulmayan standartlar
Ara dönem özet konsolide finansal tabloların onaylanma tarihi itibariyle yayımlanmış fakat cari
raporlama dönemi için henüz yürürlüğe girmemiş ve Grup tarafından erken uygulanmaya başlanmamış
yeni standartlar, yorumlar ve değişiklikler aşağıdaki gibidir. Grup aksi belirtilmedikçe yeni standart ve
yorumların yürürlüğe girmesinden sonra konsolide finansal tablolarını ve dipnotlarını etkileyecek
gerekli değişiklikleri yapacaktır.
TFRS 9 Finansal Araçlar – Sınıflandırma ve Açıklama
Aralık 2012’de yapılan değişiklikle yeni standart, 1 Ocak 2015 tarihi ve sonrasında başlayan yıllık
hesap dönemleri için geçerli olacaktır. TFRS 9 Finansal Araçlar standardının ilk safhası finansal
varlıkların ve yükümlülüklerin ölçülmesi ve sınıflandırılmasına ilişkin yeni hükümler getirmektedir.
TFRS 9’a yapılan değişiklikler esas olarak finansal varlıkların sınıflama ve ölçümünü ve gerçeğe
uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılarak ölçülen olarak sınıflandırılan finansal yükümlülüklerin
ölçümünü etkileyecektir ve bu tür finansal yükümlülüklerin gerçeğe uygun değer değişikliklerinin
kredi riskine ilişkin olan kısmının diğer kapsamlı gelir tablosunda sunumunu gerektirmektedir. Grup,
standardın finansal durumu ve performansı üzerine etkilerini standardın diğer safhaları da
yayınlandıktan sonra değerlendirecektir.
Uluslararası Muhasebe Standartları Kurumu (UMSK) tarafından yayınlanmış fakat KGK
tarafından yayınlanmamış yeni ve düzeltilmiş standartlar ve yorumlar
Aşağıda listelenen yeni standartlar, yorumlar ve mevcut UFRS standartlarındaki değişiklikler UMSK
tarafından yayınlanmış fakat cari raporlama dönemi için henüz yürürlüğe girmemiştir. Fakat bu yeni
standartlar,
yorumlar
ve
değişiklikler
henüz
KGK
tarafından
TFRS’ye
uyarlanmamıştır/yayınlanmamıştır ve bu sebeple TFRS’nin bir parçasını oluşturmazlar. Grup
konsolide finansal tablolarında ve dipnotlarda gerekli değişiklikleri bu standart ve yorumlar TFRS’de
yürürlüğe girdikten sonra yapacaktır.
UFRS’ndaki iyileştirmeler
UMSK, Aralık 2013’de ‘2010–2012 dönemi’ ve ‘2011–2013 Dönemi’ olmak üzere iki dizi
‘UFRS’nda Yıllık Đyileştirmeler’ yayınlamıştır. Standartların “Karar Gerekçeleri”ni etkileyen
değişiklikler haricinde değişiklikler 1 Temmuz 2014’den itibaren geçerlidir.
10
OMV PETROL OFĐSĐ A.Ş.
30 HAZĐRAN 2014 TARĐHĐNDE SONA EREN ARA DÖNEME AĐT
ÖZET KONSOLĐDE FĐNANSAL TABLOLARA ĐLĐŞKĐN DĐPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“ TL”) olarak ifade edilmiştir.
Diğer bütün para birimleri de aksi belirtilmedikçe bin’lik değerlerden belirtilmiştir.)
NOT 2 – FĐNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĐLĐŞKĐN ESASLAR (devamı)
2.3 Yeni ve Revize Edilmiş Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (devamı)
Yıllık iyileştirmeler - 2010–2012 Dönemi
UFRS 2 Hisse Bazlı Ödemeler:
Hakediş koşulları ile ilgili tanımlar değişmiş olup sorunları gidermek için performans koşulu ve
hizmet koşulu tanımlanmıştır. Değişiklik ileriye dönük olarak uygulanacaktır.
UFRS 3 Đşletme Birleşmeleri
Bir işletme birleşmesindeki özkaynak olarak sınıflanmayan koşullu bedel, UFRS 9 Finansal Araçlar
kapsamında olsun ya da olmasın sonraki dönemlerde gerçeğe uygun değerinden ölçülerek kar veya
zararda muhasebeleşir. Değişiklik işletme birleşmeleri için ileriye dönük olarak uygulanacaktır.
UFRS 8 Faaliyet Bölümleri
Değişiklikler şu şekildedir: i) Faaliyet bölümleri standardın ana ilkeleri ile tutarlı olarak
birleştirilebilir/ toplulaştırılabilir. Đi) Faaliyet varlıklarının toplam varlıklar ile mutabakatı, bu
mutabakat işletmenin faaliyetlere ilişkin karar almaya yetkili yönetici’sine raporlanıyorsa
açıklanmalıdır. Değişiklikler geriye dönük olarak uygulanacaktır.
UFRS 13 Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü
Karar Gerekçeleri’nde açıklandığı üzere, üzerlerinde faiz oranı belirtilmeyen kısa vadeli ticari alacak
ve borçlar, iskonto etkisinin önemsiz olduğu durumlarda, fatura tutarından gösterilebilecektir.
Değişiklikler derhal uygulanacaktır.
UMS 16 Maddi Duran Varlıklar ve UMS 38 Maddi Olmayan Duran Varlıklar
UMS 16.35(a) ve UMS 38.80(a)’daki değişiklik yeniden değerlemenin aşağıdaki şekilde
yapılabileceğini açıklığa kavuşturmuştur i) Varlığın brüt defter değeri piyasa değerine getirilecek
şekilde düzeltilir veya ii) varlığın net defter değerinin piyasa değeri belirlenir, net defter değeri piyasa
değerine gelecek şekilde brüt defter değeri oransal olarak düzeltilir. Değişiklik geriye dönük olarak
uygulanacaktır.
UMS 24 Đlişkili Taraf Açıklamaları
Değişiklik, kilit yönetici personeli hizmeti veren yönetici işletmenin ilişkili taraf açıklamalarına tabi
ilişkili bir taraf olduğunu açıklığa kavuşturmuştur. Değişiklik geriye dönük olarak uygulanacaktır.
11
OMV PETROL OFĐSĐ A.Ş.
30 HAZĐRAN 2014 TARĐHĐNDE SONA EREN ARA DÖNEME AĐT
ÖZET KONSOLĐDE FĐNANSAL TABLOLARA ĐLĐŞKĐN DĐPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“ TL”) olarak ifade edilmiştir.
Diğer bütün para birimleri de aksi belirtilmedikçe bin’lik değerlerden belirtilmiştir.)
NOT 2 – FĐNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĐLĐŞKĐN ESASLAR (devamı)
2.3 Yeni ve Revize Edilmiş Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (devamı)
Yıllık Đyileştirmeler - 2011–2013 Dönemi
UFRS 3 Đşletme Birleşmeleri
Değişiklik ile i) sadece iş ortaklıklarının değil müşterek anlaşmaların da UFRS 3’ün kapsamında
olmadığı ve ii) bu kapsam istisnasının sadece müşterek anlaşmanın finansal tablolarındaki
muhasebeleşmeye uygulanabilir olduğu açıklığa kavuşturulmuştur. Değişiklik ileriye dönük olarak
uygulanacaktır.
UFRS 13 Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü Karar Gerekçeleri
UFRS 13’deki portföy istisnasının sadece finansal varlık, finansal yükümlülüklere değil UMS 39
kapsamındaki diğer sözleşmelere de uygulanabileceği açıklanmıştır. Değişiklik ileriye dönük olarak
uygulanacaktır.
UMS 40 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Gayrimenkulün yatırım amaçlı gayrimenkul ve sahibi tarafından kullanılan gayrimenkul olarak
sınıflanmasında UFRS 3 ve UMS 40’un karşılıklı ilişkisini açıklığa kavuşturmuştur. Değişiklik ileriye
dönük olarak uygulanacaktır.
Söz konusu değişikliklerin Grup’un finansal durumu veya performansı üzerinde önemli bir etkisi
olması beklenmemektedir.
UMS 19 – Tanımlanmış Fayda Planları: Çalışan Katkıları (Değişiklik)
UMS 19’a göre tanımlanmış fayda planları muhasebeleştirilirken çalışan ya da üçüncü taraf katkıları
göz önüne alınmalıdır. Değişiklik, katkı tutarı hizmet verilen yıl sayısından bağımsız ise, işletmelerin
söz konusu katkıları hizmet dönemlerine yaymak yerine, hizmetin verildiği yılda hizmet maliyetinden
düşerek muhasebeleştirebileceklerini açıklığa kavuşturmuştur. Değişiklik, 1 Temmuz 2014 ve
sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için geriye dönük olarak uygulanacaktır. Söz konusu
değişikliğin Grup’un finansal durumu ve performansı üzerinde hiçbir etkisi olmayacaktır.
UFRS 11 – Müşterek Faaliyetlerde Hisse Edinimi (Değişiklikler)
UMSK, Mayıs 2014’de faaliyeti bir işletme teşkil eden müşterek faaliyetlerde ortaklık payı edinimi
muhasebesi ile ilgili rehberlik etmesi için UFRS 11’i değiştirmiştir. Bu değişiklik, UFRS 3 Đşletme
Birleşmeleri’nde belirtildiği şekilde faaliyeti bir işletme teşkil eden bir müşterek faaliyette ortaklık
payı edinen işletmenin, bu UFRS’de belirtilen rehberlik ile ters düşenler hariç, UFRS 3 ve diğer
UFRS’lerde yer alan işletme birleşmeleri muhasebesine ilişkin tüm ilkeleri uygulamasını
gerektirmektedir. Buna ek olarak, edinen işletme, UFRS 3 ve işletme birleşmeleri ile ilgili diğer
UFRS’lerin gerektirdiği bilgileri açıklamalıdır. Değişiklikler, 1 Ocak 2016 ve sonrasında başlayan
yıllık hesap dönemleri için ileriye dönük olarak uygulanacaktır. Erken uygulamaya izin verilmektedir.
Söz konusu değişikliğin Grup’un finansal durumu ve performansı üzerinde hiçbir etkisi olmayacaktır.
12
OMV PETROL OFĐSĐ A.Ş.
30 HAZĐRAN 2014 TARĐHĐNDE SONA EREN ARA DÖNEME AĐT
ÖZET KONSOLĐDE FĐNANSAL TABLOLARA ĐLĐŞKĐN DĐPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“ TL”) olarak ifade edilmiştir.
Diğer bütün para birimleri de aksi belirtilmedikçe bin’lik değerlerden belirtilmiştir.)
NOT 2 – FĐNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĐLĐŞKĐN ESASLAR (devamı)
2.3 Yeni ve Revize Edilmiş Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (devamı)
UMS 16 ve UMS 38 – Kabul edilebilir Amortisman ve Đtfa Yöntemlerinin Açıklığa
Kavuşturulması (UMS 16 ve UMS 38’deki Değişiklikler)
UMSK Mayıs 2014’de UMS 16 ve UMS 38’deki Değişiklikler’i yayınlayarak maddi duran varlıklar
için hasılata dayalı amortisman hesaplaması kullanımını yasaklamış ve maddi olmayan duran varlıklar
için hasılata dayalı amortisman hesaplaması kullanımını önemli ölçüde sınırlandırmıştır. Değişiklikler,
1 Ocak 2016 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için ileriye dönük olarak uygulanacaktır.
Erken uygulamaya izin verilmektedir. Söz konusu değişikliğin Grup’un finansal durumu ve
performansı üzerinde hiçbir etkisi olmayacaktır.
UFRS 15 - Müşterilerle Yapılan Sözleşmelerden Doğan Hasılat
UMSK Mayıs 2014’de UFRS 15 Müşterilerle Yapılan Sözleşmelerden Doğan Hasılat ortak standardını
yayınlamıştır. Standarttaki yeni beş aşamalı model, hasılatın muhasebeleştirme ve ölçüm ile ilgili
gereklilikleri açıklamaktadır. Standart, müşterilerle yapılan sözleşmelerden doğan hasılata uygulanacak
olup bir işletmenin olağan faaliyetleri ile ilgili olmayan bazı finansal olmayan varlıkların (örneğin
maddi duran varlık çıkışları) satışının muhasebeleştirilip ölçülmesi için model oluşturmaktadır. UFRS
15, 1 Ocak 2017 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için uygulanacaktır. UFRS 15’e geçiş
için iki alternatif uygulama sunulmuştur; tam geriye dönük uygulama veya modifiye edilmiş geriye
dönük uygulama. Modifiye edilmiş geriye dönük uygulama tercih edildiğinde önceki dönemler
yeniden düzenlenmeyecek ancak mali tablo dipnotlarında karşılaştırmalı rakamsal bilgi verilecektir.
Söz konusu değişikliğin Grup’un finansal durumu ve performansı üzerindeki etkileri
değerlendirilmektedir.
UMS 16 Maddi Duran Varlıklar ve UMS 41 Tarımsal Faaliyetler: Taşıyıcı Bitkiler
(Değişiklikler)
UMSK, Haziran 2014’de “taşıyıcı bitkiler”in “UMS 16 - Maddi duran varlıklar” standardı kapsamında
muhasebeleştirilmesine ilişkin bir değişiklik yayınladı. Yayınlanan değişiklikte üzüm asması, kauçuk
ağacı ya da hurma ağacı gibi canlı varlık sınıfından olan taşıyıcı bitkilerin, olgunlaşma döneminden
sonra bir dönemden fazla ürün verdiği ve işletmeler tarafından ürün verme ömrü süresince tutulduğu
belirtilmektedir. Ancak taşıyıcı bitkiler, bir kere olgunlaştıktan sonra önemli biyolojik dönüşümden
geçmedikleri için ve işlevleri imalat benzeri olduğu için, değişiklik taşıyıcı bitkilerin UMS 41 yerine
UMS 16 kapsamında muhasebeştirilmesi gerektiğini ortaya koymakta ve “maliyet modeli” ya da
“yeniden değerleme modeli” ile değerlenmesine izin vermektedir. Taşıyıcı bitkilerdeki ürün ise UMS
41’deki satış maliyetleri düşülmüş gerçeğe uygun değer modeli ile muhasebeleştirilecektir.
Değişiklikler, 1 Ocak 2016 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için ileriye dönük olarak
uygulanacaktır. Erken uygulamaya izin verilmektedir. Değişiklik Grup için geçerli değildir ve
Şirket’in finansal durumu veya performansı üzerinde etkisi olmayacaktır.
13
OMV PETROL OFĐSĐ A.Ş.
30 HAZĐRAN 2014 TARĐHĐNDE SONA EREN ARA DÖNEME AĐT
ÖZET KONSOLĐDE FĐNANSAL TABLOLARA ĐLĐŞKĐN DĐPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“ TL”) olarak ifade edilmiştir.
Diğer bütün para birimleri de aksi belirtilmedikçe bin’lik değerlerden belirtilmiştir.)
NOT 2 – FĐNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĐLĐŞKĐN ESASLAR (devamı)
2.3 Yeni ve Revize Edilmiş Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (devamı)
UFRS 9 Finansal Araçlar – Nihai Standart (2014)
UMSK, Temmuz 2014’te UMS 39 Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme standardının yerine
geçecek olan ve sınıflandırma ve ölçme, değer düşüklüğü ve finansal riskten korunma muhasebesi
aşamalarından oluşan projesi UFRS 9 Finansal Araçlar’ı nihai olarak yayınlamıştır. UFRS 9 finansal
varlıkların içinde yönetildikleri iş modelini ve nakit akım özelliklerini yansıtan akılcı, tek bir sınıflama
ve ölçüm yaklaşımına dayanmaktadır. Bunun üzerine, kredi kayıplarının daha zamanında
muhasebeleştirilebilmesini sağlayacak ileriye yönelik bir beklenen kredi kaybı modeli ile değer
düşüklüğü muhasebesine tabi olan tüm finansal araçlara uygulanabilen tek bir model kurulmuştur.
Buna ek olarak, UFRS 9, banka ve diğer işletmelerin, finansal borçlarını gerçeğe uygun değeri ile
ölçme opsiyonun seçtikleri durumlarda, kendi kredi değerliliklerindeki düşüşe bağlı olarak finansal
borcun gerçeğe uygun değerindeki azalmadan dolayı kar veya zarar tablosunda gelir kaydetmeleri
sonucunu doğuran “kendi kredi riski” denilen sorunu ele almaktadır. Standart ayrıca, risk yönetimi
ekonomisini muhasebe uygulamaları ile daha iyi ilişkilendirebilmek için geliştirilmiş bir finansal
riskten korunma modeli içermektedir. UFRS 9, 1 Ocak 2018 veya sonrasında başlayan yıllık hesap
dönemleri için geçerlidir; ancak, erken uygulamaya izin verilmektedir. Ayrıca, finansal araçların
muhasebesi değiştirilmeden ‘kendi kredi riski ’ ile ilgili değişikliklerinin tek başına erken
uygulanmasına izin verilmektedir. Grup, standardın finansal durumu ve performansı üzerine etkilerini
standardın diğer safhaları da yayınlandıktan sonra değerlendirecektir.
NOT 3 – OPERASYONLARIN SEZONA GÖRE DEĞĐŞĐMĐ
Grup’un operasyonları, sezona göre önemli bir değişim göstermemektedir.
NOT 4 – MÜŞTEREK FAALĐYETĐ
Marmara Depoculuk’un hisselerinin %45’i (Şirket’in önceki sahiplik oranı %90’dı) 16 Haziran 2014
tarihinde 46.000 ABD doları karşılığı olan 97.511 TL artı 1.238 TL tutarındaki net işletme sermayesi
düzeltmesi bedeli karşılığında Shell & Turcas Petrolleri A.Ş.’ye satılmıştır. Satıştan sonra şirket bağlı
ortaklığındaki kontrolünü kaybetmiş ve müşterek faaliyetin ortak kontrolüne sahip olmuştur. Kalan
yatırım (Marmara Depoculuk’un hisselerinin %45’i) 16 Haziran 2014 itibari ile oransal yöntem ile
muhasebeleştirilmiştir.
Oransal konsolidasyon yöntemiyle konsolide finansal tablolara dahil edilen Müşterek Faaliyet’in
konsolidasyon düzeltmeleri öncesi (ilgili ortaklık oranları ile çarpılmış) dönem sonu varlık ve
yükümlülük ile net dönem kar/zararlarına ilişkin özet bilgileri aşağıdaki gibidir:
Toplam varlıklar
Toplam yükümlülükler
Net varlıklar
30 Haziran 2014
65.300
(36.320)
28.980
Net satışlar
Dönem net kar/(zararı)
16 Haziran –
30 Haziran 2014
272
123
14
OMV PETROL OFĐSĐ A.Ş.
30 HAZĐRAN 2014 TARĐHĐNDE SONA EREN ARA DÖNEME AĐT
ÖZET KONSOLĐDE FĐNANSAL TABLOLARA ĐLĐŞKĐN DĐPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“ TL”) olarak ifade edilmiştir.
Diğer bütün para birimleri de aksi belirtilmedikçe bin’lik değerlerden belirtilmiştir.)
NOT 5 – BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA
Grup, faaliyetlerine ilişkin karar almaya yetkili makam tarafından düzenli olarak gözden geçirilen iç
raporlara dayanarak faaliyet bölümleri belirlemiştir. Grup’un karar almaya yetkili makamı genel
müdür ile yönetim kuruludur.
Grup’un karar almaya yetkili makamı, bölümlere tahsis edilecek kaynaklara ilişkin kararların alınması
ve bölümlerin performansının değerlendirilmesi amacıyla sonuçları ve faaliyetleri değişik risk ve
faydalar taşıyan müşteri grupları bazında incelemektedir. Grup’un müşteri grupları bazında dağılımı şu
şekildedir: Đstasyon, ticari ve endüstriyel. Bazı gelir ve giderler (faiz geliri ve gideri gibi) Grup
seviyesinde merkezi olarak yönetildiği için bölümlere dahil edilmemiştir.
Yönetim bölüm performansını faaliyet karı üzerinden değerlendirmektedir. Grup yönetimi, Grup
performansını coğrafi bölümlere göre takip etmediği için coğrafi bölümlere göre raporlama
verilmemektedir.
15
OMV PETROL OFĐSĐ A.Ş.
30 HAZĐRAN 2014 TARĐHĐNDE SONA EREN ARA DÖNEME AĐT
ÖZET KONSOLĐDE FĐNANSAL TABLOLARA ĐLĐŞKĐN DĐPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“ TL”) olarak ifade edilmiştir.
Diğer bütün para birimleri de aksi belirtilmedikçe bin’lik değerlerden belirtilmiştir.)
NOT 5 – BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA (devamı)
1 Ocak - 30 Haziran 2014
Ticari ve
Endüstriyel
Đstasyon
8.120.550
7.382.318
(7.769.849)
(7.288.969)
93.349
350.701
(281.785)
(79.060)
Satış gelirleri (net)
Satışların maliyeti (-)
Brüt kar/(zarar)
Faaliyet giderleri (-)
Dağıtılmamış faaliyet gelirleri
Dağıtılmamış faaliyet giderleri (-)
Esas Faaliyet karı/(zararı)
Yatırım faaliyetlerinden gelirler
Yatırım faaliyetlerinden giderler (-)
Finansman gelirleri
Finansman giderleri (-)
Vergi öncesi kar/(zarar)
Dönem vergi geliri/(gideri)
Ertelenmiş vergi geliri/(gideri)
Vergi sonrası kar/(zarar)
1 Nisan - 30 Haziran 2014
Ticari ve
Endüstriyel
Đstasyon
4.428.816
3.987.674
(4.264.766)
(3.957.898)
29.776
164.050
(147.536)
(42.080)
Satış gelirleri (net)
Satışların maliyeti (-)
Brüt kar/(zarar)
Faaliyet giderleri (-)
Dağıtılmamış faaliyet gelirleri
Dağıtılmamış faaliyet giderleri (-)
Esas Faaliyet karı/(zararı)
Yatırım faaliyetlerinden gelirler
Yatırım faaliyetlerinden giderler (-)
Finansman gelirleri
Finansman giderleri (-)
Vergi öncesi kar/(zarar)
Dönem vergi geliri/(gideri)
Ertelenmiş vergi geliri/(gideri)
Vergi sonrası kar/(zarar)
16
Toplam
15.502.868
(15.058.818)
444.050
(360.845)
24.932
(23.814)
84.323
95.863
(3.528)
20.394
(187.279)
9.773
(941)
12.019
20.851
Toplam
8.416.490
(8.222.664)
193.826
(189.616)
(8.725)
16.230
11.715
75.545
(264)
11.298
(97.549)
745
8.920
1.326
10.991
OMV PETROL OFĐSĐ A.Ş.
30 HAZĐRAN 2014 TARĐHĐNDE SONA EREN ARA DÖNEME AĐT
ÖZET KONSOLĐDE FĐNANSAL TABLOLARA ĐLĐŞKĐN DĐPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“ TL”) olarak ifade edilmiştir.
Diğer bütün para birimleri de aksi belirtilmedikçe bin’lik değerlerden belirtilmiştir.)
NOT 5 – BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA (devamı)
1 Ocak - 30 Haziran 2013
Ticari ve
Endüstriyel
Đstasyon
7.229.064
4.023.916
(6.860.043)
(3.945.777)
369.021
78.139
(255.415)
(56.170)
Satış gelirleri (net)
Satışların maliyeti (-)
Brüt kar/(zarar)
Faaliyet giderleri (-)
Dağıtılmamış faaliyet gelirleri
Dağıtılmamış faaliyet giderleri (-)
Esas Faaliyet karı/(zararı)
Yatırım faaliyetlerinden gelirler
Yatırım faaliyetlerinden giderler (-)
Finansman gelirleri
Finansman giderleri (-)
Vergi öncesi kar/(zarar)
Dönem vergi geliri/(gideri)
Ertelenmiş vergi geliri/(gideri)
Vergi sonrası kar/(zarar)
1 Nisan - 30 Haziran 2013
Ticari ve
Endüstriyel
Đstasyon
4.107.214
2.343.683
(3.792.431)
(2.430.491)
314.783
(86.808)
(127.511)
(35.919)
Satış gelirleri (net)
Satışların maliyeti (-)
Brüt kar/(zarar)
Faaliyet giderleri (-)
Dağıtılmamış faaliyet gelirleri
Dağıtılmamış faaliyet giderleri (-)
Esas Faaliyet karı/(zararı)
Yatırım faaliyetlerinden gelirler
Yatırım faaliyetlerinden giderler (-)
Finansman gelirleri
Finansman giderleri (-)
Vergi öncesi kar/(zarar)
Dönem vergi geliri/(gideri)
Ertelenmiş vergi geliri/(gideri)
Vergi sonrası kar/(zarar)
17
Toplam
11.252.980
(10.805.820)
447.160
(311.585)
60.633
(37.874)
158.334
7.637
(4.589)
5.981
(161.755)
5.608
(365)
5.055
10.298
Toplam
6.450.897
(6.222.922)
227.975
(163.430)
28.643
(13.762)
79.426
559
(1.329)
3.558
(76.432)
5.782
(313)
(679)
4.790
OMV PETROL OFĐSĐ A.Ş.
30 HAZĐRAN 2014 TARĐHĐNDE SONA EREN ARA DÖNEME AĐT
ÖZET KONSOLĐDE FĐNANSAL TABLOLARA ĐLĐŞKĐN DĐPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“ TL”) olarak ifade edilmiştir.
Diğer bütün para birimleri de aksi belirtilmedikçe bin’lik değerlerden belirtilmiştir.)
NOT 5 – BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA (devamı)
Maddi ve maddi olmayan duran varlıklar ile amortisman ve itfa payları:
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımları
Đstasyon
Ticari ve endüstriyel
Dağıtılmamış
Toplam
Amortisman ve itfa payları
Đstasyon
Ticari ve endüstriyel
Dağıtılmamış
Toplam
30 Haziran 2014
30 Haziran 2013
114.493
12.817
18.448
145.758
72.657
5.461
7.622
85.740
30 Haziran 2014
30 Haziran 2013
145.984
9.624
26.361
181.969
120.748
7.963
25.494
154.205
NOT 6 – NAKĐT VE NAKĐT BENZERLERĐ
30 Haziran 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibariyle hazır değerlerin detayı aşağıdaki gibidir:
30 Haziran 2014
757
81.250
72.395
8.855
33.765
115.772
Kasa
Bankalar
- Vadesiz mevduat
- Vadeli mevduat
Tahsile verilen çekler
31 Aralık 2013
511
21.216
14.308
6.908
14.062
35.789
30 Haziran 2014 tarihi itibariyle Türk Lirası vadeli mevduatların faiz oranları %7 ve %9 (31 Aralık
2013: %5,50 ve %7), ABD Doları mevduatların faiz oranı %0,15’tir (31 Aralık 2013: yoktur). Söz
konusu vadeli mevduat 8.396 TL ve 456 TL karşılığı ABD dolarından oluşmaktadır (31 Aralık 2013:
6.908 TL). Tüm vadeli mevduatların vadeleri üç aydan kısadır.
30 Haziran 2014 ve 2013 itibariyle konsolide nakit akış tablolarında yer alan nakit ve nakit benzerleri
değerler aşağıdaki gibidir:
30 Haziran 2014 30 Haziran 2013
115.772
106.275
(2)
(23)
944
116.714
106.252
Nakit ve nakit benzerleri
Eksi: faiz tahakkukları
Artı: satılan bağlı ortaklık etkisi
18
OMV PETROL OFĐSĐ A.Ş.
30 HAZĐRAN 2014 TARĐHĐNDE SONA EREN ARA DÖNEME AĐT
ÖZET KONSOLĐDE FĐNANSAL TABLOLARA ĐLĐŞKĐN DĐPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“ TL”) olarak ifade edilmiştir.
Diğer bütün para birimleri de aksi belirtilmedikçe bin’lik değerlerden belirtilmiştir.)
NOT 7 – FĐNANSAL BORÇLAR
30 Haziran 2014
31 Aralık 2013
919.522
874
237.036
1.157.432
44.220
1.793
508.485
554.498
510.500
114.332
510.500
114.332
Uzun vadeli finansal kiralama borçları, net
Uzun vadeli ilişkili taraf kredileri (Not 19 (d)) (*)
Toplam uzun vadeli borçlanmalar
6
3.000.000
3.000.006
287
3.000.000
3.000.287
Toplam finansal borçlar
4.667.938
3.669.117
Kısa vadeli banka kredileri
Kısa vadeli finansal kiralama borçları, net
Kısa vadeli ilişkili taraf kredileri (Not 19 (d))
Toplam kısa vadeli borçlanmalar
Uzun vadeli ilişkili taraf kredilerinin
kısa vadeli kısımları (Not 19 (d))
Toplam uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli
kısımları
(*) 30 Haziran 2014 tarihi itibari ile OMV Petrol Ofisi Holding’ten alınan grup içi kredinin ödeme
koşullarında ve faiz oranında (TRLIBOR + 10 baz puan) bir değişiklik yoktur.
19
OMV PETROL OFĐSĐ A.Ş.
30 HAZĐRAN 2014 TARĐHĐNDE SONA EREN ARA DÖNEME AĐT
ÖZET KONSOLĐDE FĐNANSAL TABLOLARA ĐLĐŞKĐN DĐPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“ TL”) olarak ifade edilmiştir.
Diğer bütün para birimleri de aksi belirtilmedikçe bin’lik değerlerden belirtilmiştir.)
NOT 8 – TĐCARĐ ALACAK VE BORÇLAR
Bilanço tarihi itibariyle Grup’un ticari alacaklarının detayı aşağıdaki gibidir:
30 Haziran 2014
31 Aralık 2013
Ticari alacaklar
Çek ve senetler
Kredi kartı alacakları
Đlişkili şirketlerden alacaklar (Not 19 (a))
Bayilere verilen krediler
2.245.897
696.328
277.480
4.642
836
3.225.183
1.479.475
610.385
187.633
26.425
836
2.304.754
Eksi: Şüpheli ticari alacak karşılığı
Kısa vadeli ticari alacaklar
(75.383)
3.149.800
(76.127)
2.228.627
16.696
10.323
6.912
33.931
12.788
8.187
7.291
28.266
Ticari alacaklar
Çek ve senetler
Bayilere verilen krediler
Uzun vadeli ticari alacaklar
Şüpheli ticari alacak karşılığının dönemler içindeki hareketleri aşağıdaki gibidir:
2014
76.127
(1.247)
503
75.383
1 Ocak
Tahsilatlar
Yıl içinde ayrılan karşılıklar
30 Haziran
2013
87.202
(13.023)
10.829
85.008
Bilanço tarihi itibariyle Grup’un ticari borçlarının detayı aşağıdaki gibidir:
Satıcılar
Đlişkili şirketlere borçlar (Not 19 (b))
Kısa vadeli ticari borçlar
20
30 Haziran 2014
31 Aralık 2013
1.145.418
262.181
1.407.599
1.220.065
77.574
1.297.639
OMV PETROL OFĐSĐ A.Ş.
30 HAZĐRAN 2014 TARĐHĐNDE SONA EREN ARA DÖNEME AĐT
ÖZET KONSOLĐDE FĐNANSAL TABLOLARA ĐLĐŞKĐN DĐPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“ TL”) olarak ifade edilmiştir.
Diğer bütün para birimleri de aksi belirtilmedikçe bin’lik değerlerden belirtilmiştir.)
NOT 9 – DĐĞER ALACAK VE BORÇLAR
30 Haziran 2014 31 Aralık 2013
Đlişkili taraflara kullandırılan krediler (Not 19 (c))
ÖTV muafiyeti (*)
Şirketle ilişkisini sonlandıran bayilerden olan alacaklar
Verilen depozito ve garantiler
Personelden alacaklar
Diğer
409.492
96.875
32.679
2.155
7
1.621
542.829
319.540
120.794
32.554
3.197
156
2.002
478.243
Eksi: Diğer şüpheli alacaklar için ayrılan karşılıklar
Diğer kısa vadeli alacaklar toplamı
(9.691)
533.138
(8.864)
469.379
331
331
335
335
Verilen depozito ve teminatlar
Diğer uzun vadeli alacaklar toplamı
(*) Grup; askeri kurum, konsolosluk ve petrol arama şirketlerine sattığı ürünler için Türkiye Petrol
Rafinerileri A.Ş. (“Tüpraş”)’tan yaptığı alımlar üzerinden Özel Tüketim Vergisi muafiyeti almaktadır.
Grup; denizcilik şirketlerine sattığı ürünler için vergi dairesine ödenecek özel tüketim vergisinden
mahsup edilmek üzere Özel Tüketim Vergisi muafiyeti almaktadır. Ara dönem özet konsolide finansal
tablolarda gösterilen tutar, Tüpraş’a gönderilen fakat kullanılmayan vergi muafiyeti sertifikalarına ve
vergi dairesinin onayını bekleyen vergi muafiyeti sertifikalarına tekabül eder.
Diğer şüpheli alacak karşılığının dönemler içindeki hareketleri aşağıdaki gibidir:
1 Ocak
Tahsilatlar
Yıl içinde ayrılan karşılıklar
Đptal edilen karşılıklar
30 Haziran
Ödenecek vergi, harç ve diğer kesintiler
Teminat kapsamındaki borçlar
Alınan depozito ve teminatlar
Diğer
Diğer kısa vadeli borçlar toplamı
Alınan depozito ve teminatlar
Diğer uzun vadeli borçlar toplamı
Diğer borçlar toplamı
21
2014
2013
8.864
(162)
989
9.691
8.728
(80)
914
(172)
9.390
30 Haziran 2014
31 Aralık 2013
831.706
5.873
2.526
20.476
860.581
557.291
5.873
1.682
9.481
574.327
4.748
4.748
28.910
28.910
865.329
603.237
OMV PETROL OFĐSĐ A.Ş.
30 HAZĐRAN 2014 TARĐHĐNDE SONA EREN ARA DÖNEME AĐT
ÖZET KONSOLĐDE FĐNANSAL TABLOLARA ĐLĐŞKĐN DĐPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“ TL”) olarak ifade edilmiştir.
Diğer bütün para birimleri de aksi belirtilmedikçe bin’lik değerlerden belirtilmiştir.)
NOT 10 – MADDĐ VE MADDĐ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR
30 Haziran 2014 tarihinde sona eren altı aylık ara hesap dönemi içinde alınan maddi ve maddi
olmayan duran varlıkların tutarı 145.758 TL’dir (30 Haziran 2013 – 85.740 TL).
30 Haziran 2014 tarihinde sona eren altı aylık ara dönem içerisinde satılan maddi ve maddi olmayan
duran varlıkların net defter değeri 8.230 TL’dir (30 Haziran 2013 – 7.542 TL).
NOT 11 – KOŞULLU VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER
Şarta Bağlı Yükümlülükler
30 Haziran 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibariyle Grup’un teminat/rehin/ipotek (“TRĐ”)
pozisyonuna ilişkin tabloları aşağıdaki gibidir:
30 Haziran 2014
Grup Tarafından Verilen TRĐ’ler
TL Karşılığı
Şirket
A.Kendi Tüzel Kişiliği Adına
Vermiş Olduğu TRĐ’lerin Toplam Tutarı
B.Tam Konsolidasyon Kapsamına
Dahil Edilen Ortaklıklar Lehine
Vermiş Olduğu TRĐ’lerin Toplam Tutarı
C. Olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla
diğer 3. kişilerin borcunu temin amacıyla vermiş
olduğu TRĐ’ler
D. Diğer verilen TRĐ’ler
i. Ana Ortak lehine vermiş olduğu TRĐ’ler
ii.B ve C maddeleri kapsamına girmeyen diğer Grup
Şirketleri lehine vermiş olduğu TRĐ’ler
iii. C maddesi kapsamına girmeyen 3. kişiler lehine
vermiş olduğu TRĐ’ler
Toplam
Bağlı Ortaklıklar
A.Kendi Tüzel Kişiliği Adına
Vermiş Olduğu TRĐ’lerin Toplam Tutarı
B.Tam Konsolidasyon Kapsamına
Dahil Edilen Ortaklıklar Lehine
Vermiş Olduğu TRĐ’lerin Toplam Tutarı
C. Olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla
diğer 3. kişilerin borcunu temin amacıyla vermiş
olduğu TRĐ’ler
D. Diğer verilen TRĐ’ler
i. Ana Ortak lehine vermiş olduğu TRĐ’ler
ii.B ve C maddeleri kapsamına girmeyen diğer Grup
Şirketleri lehine vermiş olduğu TRĐ’ler
iii. C maddesi kapsamına girmeyen 3. kişiler lehine
vermiş olduğu TRĐ’ler
Toplam
22
TL
ABD Doları
Avro
4.491.234
4.454.238
2.918
10.650
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4.491.234
4.454.238
2.918
10.650
725
35
-
239
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
725
35
-
239
OMV PETROL OFĐSĐ A.Ş.
30 HAZĐRAN 2014 TARĐHĐNDE SONA EREN ARA DÖNEME AĐT
ÖZET KONSOLĐDE FĐNANSAL TABLOLARA ĐLĐŞKĐN DĐPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“ TL”) olarak ifade edilmiştir.
Diğer bütün para birimleri de aksi belirtilmedikçe bin’lik değerlerden belirtilmiştir.)
NOT 11 – KOŞULLU VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER (devamı)
Şarta Bağlı Yükümlülükler (devamı)
31 Aralık 2013
Grup Tarafından Verilen TRĐ’ler
TL Karşılığı
Şirket
A.Kendi Tüzel Kişiliği Adına
Vermiş Olduğu TRĐ’lerin Toplam Tutarı
B.Tam Konsolidasyon Kapsamına
Dahil Edilen Ortaklıklar Lehine
Vermiş Olduğu TRĐ’lerin Toplam Tutarı
C. Olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla
diğer 3. kişilerin borcunu temin amacıyla vermiş
olduğu TRĐ’ler
D. Diğer verilen TRĐ’ler
i. Ana Ortak lehine vermiş olduğu TRĐ’ler
ii.B ve C maddeleri kapsamına girmeyen diğer Grup
Şirketleri lehine vermiş olduğu TRĐ’ler
iii. C maddesi kapsamına girmeyen 3. kişiler lehine
vermiş olduğu TRĐ’ler
Toplam
Bağlı Ortaklıklar
A.Kendi Tüzel Kişiliği Adına
Vermiş Olduğu TRĐ’lerin Toplam Tutarı
B.Tam Konsolidasyon Kapsamına
Dahil Edilen Ortaklıklar Lehine
Vermiş Olduğu TRĐ’lerin Toplam Tutarı
C. Olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla
diğer 3. kişilerin borcunu temin amacıyla vermiş
olduğu TRĐ’ler
D. Diğer verilen TRĐ’ler
i. Ana Ortak lehine vermiş olduğu TRĐ’ler
ii.B ve C maddeleri kapsamına girmeyen diğer Grup
Şirketleri lehine vermiş olduğu TRĐ’ler
iii. C maddesi kapsamına girmeyen 3. kişiler lehine
vermiş olduğu TRĐ’ler
Toplam
TL
ABD Doları
Avro
2.186.086
2.148.584
2.918
10.650
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2.186.086
2.148.584
2.918
10.650
1.600
1.600
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.600
1.600
-
-
30 Haziran 2014 itibari ile Grup’un vermiş olduğu diğer TRĐ yoktur (31 Aralık 2013: Yoktur).
23
OMV PETROL OFĐSĐ A.Ş.
30 HAZĐRAN 2014 TARĐHĐNDE SONA EREN ARA DÖNEME AĐT
ÖZET KONSOLĐDE FĐNANSAL TABLOLARA ĐLĐŞKĐN DĐPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“ TL”) olarak ifade edilmiştir.
Diğer bütün para birimleri de aksi belirtilmedikçe bin’lik değerlerden belirtilmiştir.)
NOT 12– SATIŞLAR VE SATIŞLARIN MALĐYETĐ
Satışlar
1 Ocak 30 Haziran
2014
1 Nisan 30 Haziran
2014
1 Ocak 30 Haziran
2013
1 Nisan 30 Haziran
2013
Yurtiçi satışlar
Hizmet satışları
Yurtdışı satışlar
Satıştan iadeler
Satış iskontoları
Diğer indirimler
15.237.559
5.505
717.215
(345)
(265.309)
(191.757)
8.245.966
3.815
386.764
(276)
(126.974)
(92.805)
11.102.003
14.150
579.063
(559)
(259.980)
(181.697)
6.361.870
8.460
333.387
(239)
(149.042)
(103.539)
Hasılat
15.502.868
8.416.490
11.252.980
6.450.897
Satışların Maliyeti
1 Ocak 30 Haziran
2014
1 Nisan 30 Haziran
2014
1 Ocak 30 Haziran
2013
1 Nisan 30 Haziran
2013
Đlk madde ve malzeme gideri
Doğrudan işçilik gideri
Genel üretim giderleri
Amortisman giderleri
Yarı mamul stoklarındaki değişim
Mamul stoklarındaki değişim
Satılan mamullerin maliyeti
Satılan ticari malların maliyeti
Satılan hizmet maliyeti (*)
Satışların maliyeti
145.139
223
8.177
1.829
1.481
(5.191)
151.658
14.896.787
10.373
15.058.818
64.994
120
4.114
908
2.003
2.085
74.224
8.142.679
5.761
8.222.664
117.063
181
7.347
1.452
(564)
4.549
130.028
10.656.626
19.166
10.805.820
66.694
85
3.346
725
(977)
391
70.264
6.142.103
10.555
6.222.922
(*) Satılan hizmet maliyetinin içerisinde Havacılık Operasyonları’na ait 2.969 TL tutarında havacılık
satış operasyon maliyetleri; Marmara Depoculuk’a ait 7.404 TL tutarında depoculuk hizmet maliyeti
(30 Haziran 2013: 19.166 TL) mevcuttur ve içerisindeki amortisman ve itfa payı 3.637 TL’dir (30
Haziran 2013: 4.130 TL). Havacılık Operasyonları’nın OMV Petrol Ofisi’ne havacılık hizmetlerinden
kaynaklanan satış operasyon gelirleri konsolidasyon sırasında karşılıklı olarak silinmiştir. Marmara
Depoculuk’un depoculuk hizmet geliri OMV Supply & Trading AG ve Petline Petrol Ürünleri A.Ş.’ye
ve OMV Petrol Ofisi’ne (konsolidasyon sırasında karşılıklı olarak silinmiştir) sunulan depoculuk
hizmetinden kaynaklanmaktadır.
24
OMV PETROL OFĐSĐ A.Ş.
30 HAZĐRAN 2014 TARĐHĐNDE SONA EREN ARA DÖNEME AĐT
ÖZET KONSOLĐDE FĐNANSAL TABLOLARA ĐLĐŞKĐN DĐPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“ TL”) olarak ifade edilmiştir.
Diğer bütün para birimleri de aksi belirtilmedikçe bin’lik değerlerden belirtilmiştir.)
NOT 13 – PAZARLAMA, SATIŞ VE DAĞITIM GĐDERLERĐ, GENEL YÖNETĐM
GĐDERLERĐ
Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri
Genel yönetim giderleri
1 Ocak 30 Haziran
2014
1 Nisan 30 Haziran
2014
1 Ocak 30 Haziran
2013
1 Nisan 30 Haziran
2013
(306.529)
(54.316)
(158.813)
(30.803)
(265.054)
(46.531)
(138.372)
(25.058)
(360.845)
(189.616)
(311.585)
(163.430)
NOT 14 – NĐTELĐKLERĐNE GÖRE GĐDERLER
30 Haziran tarihinde sona eren hesap dönemlerine ait faaliyet giderleri aşağıdaki gibidir:
1 Ocak 30 Haziran
2014
1 Nisan 30 Haziran
2014
1 Ocak 30 Haziran
2013
1 Nisan 30 Haziran
2013
(173.384)
Amortisman gideri
(31.165)
Personel giderleri
(20.283)
Nakliye giderleri
Danışmanlık gideri ve dışarıdan sağlanan faydalar (19.581)
Vergi-Resim-Harç gideri
(13.730)
(10.986)
Reklam gideri
(9.537)
Kira gideri
(6.242)
Seyahat-Ulaşım-Konaklama gideri
(5.822)
Sigorta gideri
(3.627)
Bakım onarım gideri
(2.691)
Elektirik-Su-Isıtma gideri
(1.468)
Banka ve komisyon gideri
(1.394)
Haberleşme gideri
(6.619)
Diğer
(87.548)
(17.682)
(10.465)
(10.765)
(7.361)
(5.950)
(4.512)
(3.403)
(2.357)
(1.936)
(1.548)
(815)
(639)
(3.832)
(145.598)
(27.784)
(17.224)
(17.865)
(7.854)
(16.168)
(10.269)
(5.095)
(3.996)
(2.550)
(1.945)
(1.093)
(1.805)
(5.808)
(73.960)
(14.865)
(9.326)
(10.806)
(4.621)
(7.301)
(4.908)
(2.887)
(2.051)
(1.648)
(946)
(608)
(1.082)
(3.363)
(306.529)
(158.813)
(265.054)
(138.372)
Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri
25
OMV PETROL OFĐSĐ A.Ş.
30 HAZĐRAN 2014 TARĐHĐNDE SONA EREN ARA DÖNEME AĐT
ÖZET KONSOLĐDE FĐNANSAL TABLOLARA ĐLĐŞKĐN DĐPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“ TL”) olarak ifade edilmiştir.
Diğer bütün para birimleri de aksi belirtilmedikçe bin’lik değerlerden belirtilmiştir.)
NOT 14 – NĐTELĐKLERĐNE GÖRE GĐDERLER (devamı)
Genel yönetim giderleri
Personel giderleri
Vergi-Resim-Harç gideri
Kira gideri
Danışmanlık gideri ve dışarıdan sağlanan faydalar
Bakım onarım gideri
Amortisman gideri
Sigorta gideri
Seyahat-Ulaşım-Konaklama gideri
Haberleşme gideri
Sponsorluk gideri
Elektirik-Su-Isıtma gideri
Banka ve komisyon gideri
Diğer
1 Ocak 30 Haziran
2014
(23.222)
(6.091)
(5.104)
(5.339)
(4.923)
(3.119)
(2.084)
(1.718)
(750)
(276)
(275)
(268)
(1.147)
(54.316)
1 Nisan 30 Haziran
2014
(13.169)
(3.740)
(2.743)
(2.589)
(3.448)
(1.554)
(1.110)
(981)
(360)
(242)
(154)
(127)
(586)
(30.803)
1 Ocak 30 Haziran
2013
(21.509)
(4.138)
(3.768)
(4.939)
(3.355)
(3.025)
(1.781)
(1.146)
(802)
(108)
(328)
(265)
(1.367)
(46.531)
1 Nisan 30 Haziran
2013
(11.932)
(2.174)
(1.503)
(2.771)
(2.058)
(1.522)
(892)
(638)
(514)
(104)
(141)
(134)
(675)
(25.058)
NOT 15 – YATIRIM FAALĐYETLERĐNDEN GELĐRLER/GĐDERLER
30 Haziran tarihinde sona eren hesap dönemlerine ait yatırım faaliyetlerinden gelirler aşağıdaki
gibidir:
Bağlı ortaklık satış karı
Sabit kıymet satış karı
1 Ocak 30 Haziran
2014
1 Nisan 30 Haziran
2014
1 Ocak 30 Haziran
2013
1 Nisan 30 Haziran
2013
75.461
20.402
75.461
84
488
7.149
559
95.863
75.545
7.637
559
30 Haziran tarihinde sona eren hesap dönemlerine ait yatırım faaliyetlerinden giderler aşağıdaki
gibidir:
Sabit kıymet satış zararı
Bağlı ortaklık satış zararı / azınlık paylarının
satın alınmasından kaynaklı zararlar
1 Ocak 30 Haziran
2014
1 Nisan 30 Haziran
2014
1 Ocak 30 Haziran
2013
1 Nisan 30 Haziran
2013
(3.514)
(264)
(3.056)
(1.329)
(14)
-
(1.533)
-
(3.528)
(264)
(4.589)
(1.329)
26
OMV PETROL OFĐSĐ A.Ş.
30 HAZĐRAN 2014 TARĐHĐNDE SONA EREN ARA DÖNEME AĐT
ÖZET KONSOLĐDE FĐNANSAL TABLOLARA ĐLĐŞKĐN DĐPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“ TL”) olarak ifade edilmiştir.
Diğer bütün para birimleri de aksi belirtilmedikçe bin’lik değerlerden belirtilmiştir.)
NOT 16 – FĐNANSMAN GELĐRLERĐ/GĐDERLERĐ
30 Haziran tarihinde sona eren hesap dönemlerine ait finansal gelirler aşağıdaki gibidir:
Faiz gelirleri (*)
Kur farkı gelirleri
1 Ocak 30 Haziran
2014
1 Nisan 30 Haziran
2014
1 Ocak 30 Haziran
2013
1 Nisan 30 Haziran
2013
19.744
650
11.142
156
5.386
595
3.338
220
20.394
11.298
5.981
3.558
(*) Faiz gelirlerinin 19.311 TL’si (30 Haziran 2013: 4.154 TL) Grup firmalarına kullandırılan
kredilerden elde edilen faiz gelirlerinden oluşmaktadır.
30 Haziran tarihinde sona eren hesap dönemlerine ait finansman giderleri aşağıdaki gibidir:
Faiz giderleri (*)
Kur farkı gideri
1 Ocak 30 Haziran
2014
1 Nisan 30 Haziran
2014
1 Ocak 30 Haziran
2013
1 Nisan 30 Haziran
2013
(180.502)
(6.777)
(95.273)
(2.276)
(156.396)
(5.359)
(75.171)
(1.261)
(187.279)
(97.549)
(161.755)
(76.432)
(*) Faiz giderlerinin 152.426 TL’si (30 Haziran 2013: 141.261 TL) Grup firmalarından kullanılan
kredilerin faiz giderlerinden oluşmaktadır.
27
OMV PETROL OFĐSĐ A.Ş.
30 HAZĐRAN 2014 TARĐHĐNDE SONA EREN ARA DÖNEME AĐT
ÖZET KONSOLĐDE FĐNANSAL TABLOLARA ĐLĐŞKĐN DĐPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“ TL”) olarak ifade edilmiştir.
Diğer bütün para birimleri de aksi belirtilmedikçe bin’lik değerlerden belirtilmiştir.)
NOT 17 – VERGĐ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERĐ
Ertelenmiş vergi aktifleri ve pasiflerinin hesaplanmasında kullanılan vergi oranı %20’dir (2013 :%20).
30 Haziran 2014 ve 2013 itibariyle sona eren dönemler itibariyle ertelenmiş vergi varlıkları ve
yükümlülükleri hareketi aşağıda verilmiştir:
Ertelenmiş vergi varlığı hareketi:
2014
2013
1 Ocak itibariyle açılış bakiyesi
Diğer kapsamlı gelirin ertelenmiş vergisi
Bağlı ortaklık satışı etkisi
Ertelenmiş vergi geliri/(gideri)
37.270
(33)
(1.853)
12.019
14.690
115
5.060
30 Haziran itibariyle kapanış bakiyesi
47.403
19.865
Ertelenmiş vergi yükümlülüğü hareketi:
2014
2013
1 Ocak itibariyle açılış bakiyesi
Bağlı ortaklık satışı etkisi
Ertelenmiş vergi geliri/(gideri)
-
(83)
88
(5)
30 Haziran itibariyle kapanış bakiyesi
-
-
Ara dönem konsolide kapsamlı gelir tablosundaki gelir vergisi gelir/(gideri)’nin ana bileşenleri
aşağıdaki gibidir;
1 Ocak 1 Nisan 1 Ocak 1 Nisan 30 Haziran 30 Haziran 30 Haziran 30 Haziran
2014
2014
2013
2013
Vergi (gideri)/geliri:
Cari gelir vergisi
Önceki yıl kurumlar vergisi hesaplamasına
dahil edilen vergi gideri
Ertelenmiş vergi geliri/(gideri):
(549)
9.312
(365)
(313)
(392)
12.019
(392)
1.326
5.055
(679)
11.078
10.246
4.690
(992)
NOT 18 – HĐSSE BAŞINA KAZANÇ
1 Ocak 1 Nisan 30 Haziran 30 Haziran
2014
2014
Net dönem karı/(zararı)
Tedavüldeki hisselerin ağırlıklı ortalama
adedi (1 TL değerli hisseye isabet eden)
Pay başına düşen basit ve hisse başına
bölünmüş (TL)
1 Ocak 1 Nisan 30 Haziran 30 Haziran
2013
2013
20.941
10.993
10.827
5.025
577.500
577.500
577.500
577.500
0,036
0,019
0,019
0,009
28
OMV PETROL OFĐSĐ A.Ş.
30 HAZĐRAN 2014 TARĐHĐNDE SONA EREN ARA DÖNEME AĐT
ÖZET KONSOLĐDE FĐNANSAL TABLOLARA ĐLĐŞKĐN DĐPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“ TL”) olarak ifade edilmiştir.
Diğer bütün para birimleri de aksi belirtilmedikçe bin’lik değerlerden belirtilmiştir.)
NOT 19 – ĐLĐŞKĐLĐ TARAF AÇIKLAMALARI
i)
Đlişkili taraflardan ticari alacak ve borçlar:
a) Đlişkili taraflardan ticari alacaklar
30 Haziran 2014
31 Aralık 2013
OMV Samsun Elektrik Üretim San. ve Tic. A.Ş. (*)
OMV Enerji Ticaret Ltd. Şti. (*)
OMV Aktiengesellschaft (**)
Marmara Depoculuk Hizmetleri San. ve Tic. A.Ş.(****)
OMV Refining & Marketing GMBH (*)
OMV Petrom Marketing Srl. (*)
OMV Petrol Ofisi Holding A.Ş. (**)
OMV Trading Services Limited (*)
Petrol Ofisi Gaz Đletim A.Ş.(*)
OMV Supply & Trading AG (*)
2.243
1.225
369
239
204
192
107
34
20
9
2.701
868
98
249
71
94
15
34
22.295
Toplam
4.642
26.425
30 Haziran 2014
31 Aralık 2013
OMV Supply & Trading AG (*)
OMV Refining & Marketing GMBH (*)
OMV Solutions Gmbh (*)
OMV Slovenia Ltd. (*)
Marmara Depoculuk Hizmetleri San. ve Tic. A.Ş.(****)
OMV Enerji Ticaret Ltd. Şti. (*)
OMV Exploration & Production Gmbh (*)
OMV Aktiengesellschaft (**)
Çankaya Bel-Pet Ltd. Şti. (***)
OMV Samsun Elektrik Üretim San. ve Tic. A.Ş.(*)
249.130
7.805
1.518
1.184
899
868
532
230
15
-
53.247
14.262
222
2.593
648
540
89
48
5.925
Toplam
262.181
77.574
b) Đlişkili taraflara ticari borçlar
(*) Diğer ilişkili taraflar
(**) Ana ortaklıklar
(***) Finansal varlık
(****) Müşterek faaliyet
29
OMV PETROL OFĐSĐ A.Ş.
30 HAZĐRAN 2014 TARĐHĐNDE SONA EREN ARA DÖNEME AĐT
ÖZET KONSOLĐDE FĐNANSAL TABLOLARA ĐLĐŞKĐN DĐPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“ TL”) olarak ifade edilmiştir.
Diğer bütün para birimleri de aksi belirtilmedikçe bin’lik değerlerden belirtilmiştir.)
NOT 19 – ĐLĐŞKĐLĐ TARAF AÇIKLAMALARI (devamı)
i)
Đlişkili taraflardan ticari alacak ve borçlar (devamı):
c) Đlişkili taraflara kullandırılan krediler
30 Haziran 2014
31 Aralık 2013
OMV Samsun Elektrik Üretim San. ve Tic. A.Ş (*)
OMV Enerji Ticaret Ltd. Şti.(*)
Marmara Depoculuk Hizmetleri San. ve Tic. A.Ş.(****)
OMV Gaz ve Enerji Holding A.Ş. (*)
313.725
76.760
19.007
-
269.500
49.475
565
Toplam
409.492
319.540
30 Haziran 2014
31 Aralık 2013
OMV Petrol Ofisi Holding A.Ş. (**)
Petrol Ofisi Gaz Đletim A.Ş. (*)
3.744.136
3.400
3.620.992
1.825
Toplam
3.747.536
3.622.817
d) Đlişkili taraflardan kullanılan krediler
ii)
Đlişkili taraflara yapılan önemli satışlar ve ilişkili taraflardan yapılan önemli alımlar:
a) Đlişkili taraflara yapılan ürün satışları
1 Ocak 30 Haziran
2014
1 Nisan 30 Haziran
2014
1 Ocak 30 Haziran
2013
1 Nisan 30 Haziran
2013
OMV Supply & Trading AG(*)
Çankaya Bel-Pet Ltd. Şti (***)
OMV Samsun Elektrik Üretim San. ve
Tic. A.Ş (*)
OMV Enerji Ticaret Ltd. Şti.(*)
OMV Slovenia Ltd (*)
OMV Gaz ve Enerji Satış A.Ş. (*)
OMV Petrom Marketing Srl (*)
126.437
10.127
406
4.885
12.488
11.505
11.021
5.527
63
16
4
-
33
6
4
-
74
5
10.162
63
38
1
5.905
63
Toplam
136.647
5.334
34.297
22.555
Đlişkili taraflara olan önemli satışlar genellikle akaryakıt ürün satış işlemlerinden kaynaklanmaktadır.
(*) Diğer ilişkili taraflar
(**) Ana ortaklıklar
(***) Finansal varlık
(****) Müşterek faaliyet
30
OMV PETROL OFĐSĐ A.Ş.
30 HAZĐRAN 2014 TARĐHĐNDE SONA EREN ARA DÖNEME AĐT
ÖZET KONSOLĐDE FĐNANSAL TABLOLARA ĐLĐŞKĐN DĐPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“ TL”) olarak ifade edilmiştir.
Diğer bütün para birimleri de aksi belirtilmedikçe bin’lik değerlerden belirtilmiştir.)
NOT 19 – ĐLĐŞKĐLĐ TARAF AÇIKLAMALARI (devamı)
ii)
Đlişkili taraflara yapılan önemli satışlar ve ilişkili taraflardan yapılan önemli alımlar
(devamı):
b) Đlişkili taraflardan yapılan alımlar
1 Ocak 30 Haziran
2014
1 Nisan 30 Haziran
2014
1 Ocak 30 Haziran
2013
1 Nisan 30 Haziran
2013
OMV Supply & Trading AG (*)
OMV Refining & Marketing GMBH (*)
OMV Slovenia Ltd (*)
OMV Enerji Ticaret Ltd. Şti. (*)
AMIC - Amical Insurance Limited (*)
OMV Solutions Gmbh (*)
Marmara Depoculuk Hizmetleri San. ve
Tic. A.Ş.(****)
OMV Aktiengesellschaft (**)
Çankaya Bel-Pet Ltd. Şti (***)
OMV Exploration & Production Gmbh (*)
OMV Gaz ve Enerji Satış A.Ş. (*)
3.655.995
8.003
6.277
5.078
4.249
1.684
2.279.868
3.907
3.807
2.161
2.073
1.505
1.853.031
302
14.294
2.729
1.245
1.113.640
100
7.307
1.400
765
313
246
168
-
313
143
74
-
1.231
157
2.608
256
157
1.938
Toplam
3.682.013
2.293.851
1.875.597
1.125.563
Đlişkili taraflardan olan alımlar ağırlıklı olarak mal ve hizmet alım işlemlerinden kaynaklanmaktadır.
Şirket, OMV Supply & Trading AG’den akaryakıt alımı yapmaktadır.
iii) Đlişkili taraflardan faiz gelirleri ve ilişkili taraflara faiz giderleri:
a) Đlişkili taraflardan faiz gelirleri
OMV Samsun Elektrik Üretim San. ve Tic.
A.Ş. (*)
OMV Enerji Ticaret Ltd. Şti. (*)
Marmara Depoculuk Hizmetleri San. ve
Tic. A.Ş.(****)
OMV Gaz ve Enerji Holding A.Ş. (*)
OMV Gaz ve Enerji Satış A.Ş. (*)
Toplam
1 Ocak 30 Haziran
2014
1 Nisan 30 Haziran
2014
1 Ocak 30 Haziran
2013
1 Nisan 30 Haziran
2013
14.758
4.396
8.469
2.318
4.018
-
2.935
-
119
38
-
119
12
-
136
35
19.311
10.918
4.154
2.970
(*) Diğer ilişkili taraflar
(**) Ana ortaklıklar
(***) Finansal varlık
(****) Müşterek faaliyet
31
OMV PETROL OFĐSĐ A.Ş.
30 HAZĐRAN 2014 TARĐHĐNDE SONA EREN ARA DÖNEME AĐT
ÖZET KONSOLĐDE FĐNANSAL TABLOLARA ĐLĐŞKĐN DĐPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“ TL”) olarak ifade edilmiştir.
Diğer bütün para birimleri de aksi belirtilmedikçe bin’lik değerlerden belirtilmiştir.)
NOT 19 – ĐLĐŞKĐLĐ TARAF AÇIKLAMALARI (devamı)
iii) Đlişkili taraflardan faiz gelirleri ve ilişkili taraflara faiz giderleri (devamı):
b) Đlişkili taraflara faiz giderleri
1 Ocak 30 Haziran
2014
1 Nisan 30 Haziran
2014
1 Ocak 30 Haziran
2013
1 Nisan 30 Haziran
2013
OMV Petrol Ofisi Holding A.Ş. (**)
OMV Petrol Ofisi Gaz Đletim A.Ş. (*)
OMV Enerji Ticaret Ltd. Şti. (*)
OMV Gaz ve Enerji Satış A.Ş. (*)
152.237
189
-
76.701
104
-
141.210
29
22
72.047
29
22
Toplam
152.426
76.805
141.261
72.098
iv) Đlişkili taraflarla yapılan işlemler ile ilgili diğer gelir ve giderler:
a) Yönetim kurulu üyelerine ve kilit yönetici personele sağlanan faydalar:
1 Ocak 30 Haziran
2014
1 Nisan 30 Haziran
2014
1 Ocak 30 Haziran
2013
1 Nisan 30 Haziran
2013
Ücret ve diğer kısa vadeli faydalar
7.718
3.727
5.591
3.696
Toplam
7.718
3.727
5.591
3.696
b)
Đlişkili kuruluşlardan masraf dağıtım geliri :
1 Ocak 30 Haziran
2014
1 Nisan 30 Haziran
2014
1 Ocak 1 Nisan 30 Haziran 30 Haziran
2013
2013
OMV Enerji Ticaret Ltd. Şti. (*)
OMV Samsun Elektrik Üretim San. ve Tic.
A.Ş. (*)
OMV Petrol Ofisi Holding A.Ş. (**)
Petrol Ofisi Gaz Đletim A.Ş. (*)
Marmara Depoculuk Hizmetleri San. ve
Tic. A.Ş.(****)
OMV Gaz ve Enerji Satış A.Ş. (*)
3.922
2.372
977
551
3.839
382
98
2.677
249
55
2.886
475
-
1.829
275
-
22
-
22
-
2.176
1.201
Total
8.263
5.375
6.514
3.856
(*) Diğer ilişkili taraflar
(**) Ana ortaklıklar
(***) Finansal varlık
(****) Müşterek faaliyet
32
OMV PETROL OFĐSĐ A.Ş.
30 HAZĐRAN 2014 TARĐHĐNDE SONA EREN ARA DÖNEME AĐT
ÖZET KONSOLĐDE FĐNANSAL TABLOLARA ĐLĐŞKĐN DĐPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“ TL”) olarak ifade edilmiştir.
Diğer bütün para birimleri de aksi belirtilmedikçe bin’lik değerlerden belirtilmiştir.)
NOT 20 – KUR RĐSKĐ YÖNETĐMĐ
Yabancı para cinsinden işlemler, kur riskinin oluşmasına sebebiyet vermektedir.
Grup, döviz cinsinden varlık ve yükümlülüklerinin Türk Lirası’na çevriminde kullanılan kur oranlarının
değişimi nedeniyle, kur riskine maruzdur. Kur riski ileride oluşacak ticari işlemler, kayda alınan aktif ve
pasifler arasındaki fark sebebiyle ortaya çıkmaktadır. Bu çerçevede, Grup, bu riski yabancı para varlık ve
yükümlülüklerinin netleştirilmesi yolu ile oluşan doğal bir yöntemle kontrol etmektedir. Yönetim,
Grup’un döviz pozisyonunu analiz ederek takip etmekte gerekli hallerde önlem alınmasını
sağlamaktadır.
Grup, başlıca ABD Doları cinsinden kur riskine maruz kalmaktadır, diğer para birimlerinin etkisi
önemsiz düzeydedir.
Grup’un yabancı para cinsinden parasal ve parasal olmayan varlıklarının ve parasal ve parasal
olmayan yükümlülüklerinin bilanço tarihi itibariyle dağılımı aşağıdaki gibidir:
33
OMV PETROL OFĐSĐ A.Ş.
30 HAZĐRAN 2014 TARĐHĐNDE SONA EREN ARA DÖNEME AĐT
ÖZET KONSOLĐDE FĐNANSAL TABLOLARA ĐLĐŞKĐN DĐPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“ TL”) olarak ifade edilmiştir.
Diğer bütün para birimleri de aksi belirtilmedikçe bin’lik değerlerden belirtilmiştir.)
NOT 20 – KUR RĐSKĐ YÖNETĐMĐ (devamı)
30 Haziran 2014
TL Karşılığı
(Fonksiyonel
para birimi)
ABD Doları
1. Ticari Alacak
2a. Parasal Finansal Varlıklar (Kasa, Banka hesapları dahil)
2b. Parasal Olmayan Finansal Varlıklar
3. Diğer
4. Dönen Varlıklar (1+2+3)
5. Ticari Alacaklar
6a. Parasal Finansal Varlıklar
6b. Parasal Olmayan Finansal Varlıklar
7. Diğer
8. Duran Varlıklar (5+6+7)
9. Toplam Varlıklar (4+8)
261.115
6.188
45.678
312.981
11.709
433
12.142
325.123
122.082
2.886
20.094
145.062
5.514
193
5.707
150.769
Avro
652
21
1.041
1.714
8
8
1.722
10. Ticari Borçlar
11. Finansal Yükümlülükler
12a. Parasal Olan Diğer Yükümlülükler
12b. Parasal Olmayan Diğer Yükümlülükler
13. Kısa Vadeli Yükümlülükler (10+11+12)
14. Ticari Borçlar
15. Finansal Yükümlülükler
16a. Parasal Olan Diğer Yükümlülükler
16b. Parasal Olmayan Diğer Yükümlülükler
17. Uzun Vadeli Yükümlülükler (14+15+16)
18. Toplam Yükümlülükler (13+17)
578.511
1.242
579.753
7.039
244
7.283
587.036
265.949
480
266.429
3.315
115
3.430
269.859
4.770
77
4.847
4.847
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20. Net yabancı para varlık yükümlülük pozisyonu (9-18+19)
(261.913)
(119.090)
(3.125)
-
21. Parasal kalemler net yabancı para varlık / yükümlülük
pozisyonu (1+2a+5+6a-10-11-12a-14-15-16a)
(307.591)
(139.184)
(4.166)
-
22. Döviz hedge'i için kullanılan finansal araçların
toplam gerçeğe uygun değeri
-
-
-
-
23. Döviz varlıkların hedge edilen kısmının tutarı
-
-
-
-
24. Döviz yükümlülüklerin hedge edilen kısmının tutarı
-
-
-
-
25. Đhracat (1 Ocak 2014 – 30 Haziran 2014)
717.215
331.606
-
-
26. Đthalat (1 Ocak 2014 – 30 Haziran 2014)
5.110.584
2.338.496
17.794
-
19. Bilanço dışı türev araçların net varlık /
yükümlülük pozisyonu (19a-19b)
19a. Aktif karakterli bilanço dışı döviz cinsinden
türev ürünlerin tutarı
19b. Pasif karakterli bilanço dışı döviz cinsinden
türev ürünlerin tutarı
34
Diğer
-
OMV PETROL OFĐSĐ A.Ş.
30 HAZĐRAN 2014 TARĐHĐNDE SONA EREN ARA DÖNEME AĐT
ÖZET KONSOLĐDE FĐNANSAL TABLOLARA ĐLĐŞKĐN DĐPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“ TL”) olarak ifade edilmiştir.
Diğer bütün para birimleri de aksi belirtilmedikçe bin’lik değerlerden belirtilmiştir.)
NOT 20 – KUR RĐSKĐ YÖNETĐMĐ (devamı)
31 Aralık 2013
TL Karşılığı
(Fonksiyonel
para birimi)
ABD Doları
1. Ticari Alacak
2a. Parasal Finansal Varlıklar (Kasa, Banka hesapları dahil)
2b. Parasal Olmayan Finansal Varlıklar
3. Diğer
4. Dönen Varlıklar (1+2+3)
5. Ticari Alacaklar
6a. Parasal Finansal Varlıklar
6b. Parasal Olmayan Finansal Varlıklar
7. Diğer
8. Duran Varlıklar (5+6+7)
9. Toplam Varlıklar (4+8)
156.081
1.180
2.971
160.232
13.697
435
14.132
174.364
72.511
550
125
73.186
6.418
193
6.611
79.797
Avro
450
2
921
1.373
8
8
1.381
Diğer
-
10. Ticari Borçlar
11. Finansal Yükümlülükler
12a. Parasal Olan Diğer Yükümlülükler
12b. Parasal Olmayan Diğer Yükümlülükler
13. Kısa Vadeli Yükümlülükler (10+11+12)
14. Ticari Borçlar
15. Finansal Yükümlülükler
16a. Parasal Olan Diğer Yükümlülükler
16b. Parasal Olmayan Diğer Yükümlülükler
17. Uzun Vadeli Yükümlülükler (14+15+16)
18. Toplam Yükümlülükler (13+17)
422.730
2.203
424.933
7.616
526
8.142
433.075
190.255
926
191.181
3.568
246
3.814
194.995
5.676
77
5.753
5.753
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20. Net yabancı para varlık yükümlülük pozisyonu (918+19)
(258.711)
(115.198)
(4.372)
-
21. Parasal kalemler net yabancı para varlık / yükümlülük
pozisyonu (1+2a+5+6a-10-11-12a-14-15-16a)
(261.682)
(115.323)
(5.293)
-
22. Döviz hedge'i için kullanılan finansal araçların
toplam gerçeğe uygun değeri
-
-
-
-
23. Döviz varlıkların hedge edilen kısmının tutarı
-
-
-
-
24. Döviz yükümlülüklerin hedge edilen kısmının tutarı
-
-
-
-
25. Đhracat (1 Ocak 2013 – 30 Haziran 2013)
579.063
320.113
-
-
26. Đthalat (1 Ocak 2013 – 30 Haziran 2013)
3.130.111
1.715.921
10.957
-
19. Bilanço dışı türev araçların net varlık /
yükümlülük pozisyonu (19a-19b)
19a. Aktif karakterli bilanço dışı döviz cinsinden
türev ürünlerin tutarı
19b. Pasif karakterli bilanço dışı döviz cinsinden
türev ürünlerin tutarı
35
OMV PETROL OFĐSĐ A.Ş.
30 HAZĐRAN 2014 TARĐHĐNDE SONA EREN ARA DÖNEME AĐT
ÖZET KONSOLĐDE FĐNANSAL TABLOLARA ĐLĐŞKĐN DĐPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“ TL”) olarak ifade edilmiştir.
Diğer bütün para birimleri de aksi belirtilmedikçe bin’lik değerlerden belirtilmiştir.)
NOT 21 – FĐNANSAL ARAÇLAR (GERÇEĞE UYGUN DEĞER AÇIKLAMALARI VE
FĐNANSAL RĐSKTEN KORUNMA MUHASEBESĐ ÇERÇEVESĐNDEKĐ AÇIKLAMALAR)
Finansal araçlar kategorileri
Đtfa edilmiş
Krediler ve
alacaklar
30 Haziran 2014
Gerçeğe uygun değer
değerinden
gösterilen
(nakit ve nakit
Satılmaya
farkı kar veya zarara
benzerleri
hazır
yansıtılan finansal
finansal
dahil)
varlıklar
varlıklar/yükümlülükler
yükümlülükler
Defter değeri
Not
Finansal varlıklar
Nakit ve nakit
115.772
-
-
-
115.772
6
3.183.731
-
-
-
3.183.731
8
-
2.585
-
-
2.585
-
Finansal yükümlülükler
-
-
-
4.667.938
4.667.938
7
Ticari borçlar
-
-
-
1.407.599
1.407.599
8
Türevler
-
-
7
-
7
-
alacaklar
Satılmaya
Gerçeğe uygun değer
değerinden
(nakit ve nakit
hazır
farkı kar veya zarara
gösterilen
benzerleri
finansal
yansıtılan finansal
finansal
dahil)
varlıklar
varlıklar/yükümlülükler
yükümlülükler
Defter değeri
Not
benzerleri
Ticari alacaklar
Diğer finansal
yatırımlar
Finansal yükümlülükler
Đtfa edilmiş
Krediler ve
31 Aralık 2013
Finansal varlıklar
Nakit ve nakit
35.789
-
-
-
35.789
6
2.256.893
-
-
-
2.256.893
8
-
2.585
-
-
2.585
-
Finansal yükümlülükler
-
-
-
3.669.117
3.669.117
7
Ticari borçlar
-
-
-
1.297.639
1.297.639
8
benzerleri
Ticari alacaklar
Diğer finansal
yatırımlar
Finansal yükümlülükler
Grup, finansal araçların kayıtlı değerlerinin makul değerlerini yansıttığını düşünmektedir.
36
OMV PETROL OFĐSĐ A.Ş.
30 HAZĐRAN 2014 TARĐHĐNDE SONA EREN ARA DÖNEME AĐT
ÖZET KONSOLĐDE FĐNANSAL TABLOLARA ĐLĐŞKĐN DĐPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“ TL”) olarak ifade edilmiştir.
Diğer bütün para birimleri de aksi belirtilmedikçe bin’lik değerlerden belirtilmiştir.)
NOT 21 – FĐNANSAL ARAÇLAR (GERÇEĞE UYGUN DEĞER AÇIKLAMALARI VE
FĐNANSAL RĐSKTEN KORUNMA MUHASEBESĐ ÇERÇEVESĐNDEKĐ AÇIKLAMALAR)
(devamı)
Finansal varlıkların ve yükümlülüklerin gerçeğe uygun değeri aşağıdaki gibi belirlenir:
•
Birinci seviye: Finansal varlık ve yükümlülükler, birbirinin aynı varlık ve yükümlülükler için
aktif piyasada işlem gören borsa fiyatlarından değerlenmiştir.
•
Đkinci seviye: Finansal varlık ve yükümlülükler, ilgili varlık ya da yükümlülüğün birinci
seviyede belirtilen borsa fiyatından başka direk ya da indirek olarak piyasada gözlenebilen
fiyatının bulunmasında kullanılan girdilerden değerlenmiştir.
•
Üçüncü seviye: Finansal varlık ve yükümlülükler, varlık ya da yükümlülüğün gerçeğe uygun
değerinin bulunmasında kullanılan piyasada gözlenebilir bir veriye dayanmayan girdilerden
değerlenmiştir.
Gerçeğe uygun değerleriyle gösterilen finansal varlık ve yükümlülüklerin seviye sınıflamaları
aşağıdaki gibidir:
Finansal varlıklar
30 Haziran
2014
Gerçeğe uygun değer farkı kar/zarara
yansıtılan finansal varlıklar
Türev finansal varlıklar
Türev finansal yükümlülükler
Finansal varlıklar
7
31 Aralık
2013
Gerçeğe uygun değer farkı kar/zarara
yansıtılan finansal varlıklar
Türev finansal varlıklar
Türev finansal yükümlülükler
-
37
Raporlama tarihi itibariyle
gerçeğe uygun değer seviyesi
1. Seviye
2. Seviye
TL
TL
-
7
Raporlama tarihi itibariyle
gerçeğe uygun değer seviyesi
1. Seviye
2. Seviye
TL
TL
-
-
3. Seviye
TL
-
3. Seviye
TL
-
OMV PETROL OFĐSĐ A.Ş.
30 HAZĐRAN 2014 TARĐHĐNDE SONA EREN ARA DÖNEME AĐT
ÖZET KONSOLĐDE FĐNANSAL TABLOLARA ĐLĐŞKĐN DĐPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“ TL”) olarak ifade edilmiştir.
Diğer bütün para birimleri de aksi belirtilmedikçe bin’lik değerlerden belirtilmiştir.)
NOT 22 – BĐLANÇO SONRASI OLAYLAR
OMV Petrol Ofisi Holding A.Ş.’den alınan kredinin faiz oranı, TRLIBOR + 10 baz puan olan kredi
faiz oranında bir değişiklik olmaksızın,kredi sözleşmesine istinaden TRLĐBOR’un vade sonundaki
değeri dikkate alınarak Temmuz 2014’te yenilenmiştir. 14 Temmuz ve 23 Temmuz 2014 tarihlerinde,
530.000 TL ve 2.470.000 TL tutarındaki grupiçi kredilerinin yeni faiz oranları sırasıyla %9,4496 ve
%9,8117 olarak yenilenmiştir. Đki kredi için bir önceki oranlar sırasıyla %7,9703 ve %8,1803’dur.
Şirket, Temmuz 2014’te OMV Petrol Ofisi Holding A.Ş.’ye bu kredilere ilişkin 247.924 TL faiz
ödemesi yapmıştır.
Şirket’in ana ortağı olan OMV, 10 Temmuz 2014 tarihinde Şirket’in 500 adet payını BIST aracılığı ile
beher pay için 4,53 (tam) TL ve toplam 2.265 (tam) TL ödeyerek satın almıştır. OMV’nin paylarının
tamamına sahip olduğu doğrudan iştiraki ve dolayısıyla birlikte hareket ettiği Şirket’in diğer hissedarı
OMV Petrol Ofisi Holding A.Ş. ile birlikte halihazırda Şirket’in pay ve oy haklarının %95’inden
fazlasına sahip olup, hakim ortak konumunda bulunmaktaydı. Bu ek pay alımıyla OMV’nin Sermaye
Piyasası Kurulu’nun Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakları Tebliği’nin (II-27.1) Madde 4 ve Geçici
Madde 1 hükümleri uyarınca ortaklıktan çıkarma hakkı doğmuştur. OMV bu hakkını kullanacağını ve
azınlıkta kalan ortakların ortaklıktan çıkarılması ve Şirket’in borsa kotundan çıkarılmasına ilişkin
işlemleri başlatmak üzere Şirket’e başvuracağını kamuoyuna duyurmuştur. Azınlık ortaklara her bir
pay için ödenecek ortaklıktan çıkarma bedeli, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Ortaklıktan Çıkarma ve
Satma Hakları Tebliği’nin (II-27.1) Madde 73/3 a) hükümleri uyarınca, ek pay alım işlemi ve
ortaklıktan çıkarma hakkının kullanılması kararına ilişkin olarak yapılan özel durum açıklamasının
tarihi olan 10 Temmuz 2014’ten önceki otuz gün içinde BĐST’de oluşan ağırlıklı ortalama fiyatların
aritmetik ortalamasıdır. Söz konusu hesaplama sonucu tespit edilen fiyat 4,50 (tam) TL’dir. OMV,
ortaklıktan çıkarma hakkını kullanmak üzere 24 Temmuz 2014 tarihinde Şirket’e başvurmuştur.
38
Download

UFRS 2014 / 06 - Petrol Ofisi