TÜRKİYE CUMHURİYETİ, MALİYE BAKANLIĞI,
MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU BAŞKANLIĞI (MASAK)
İLE
KAZAKİSTAN CUMHURİYETİ MALİYE BAKANLIĞI
ARASINDA
SUÇ FAALİYETİNDEN ELDE EDİLEN GELİRLERİN
MEŞRULAŞTIRILMASI (KARAPARA AKLAMA) VE TERÖRİZMİN
FİNANSMANINI İLE MÜCADELE ALANINDA İŞBİRLİĞİNE DAİR
MUTABAKAT MUHTIRASI
Türkiye Cumhuriyeti, Maliye Bakanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu
Başkanlığı (MASAK) ile Kazakistan Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı bundan
sonra “Yetkili Makamlar” diye anılacaktır,
suç faaliyetinden elde edilen gelirlerin meşrulaştırılması (karapara
aklama) ve terörizmin finansmanı ile mücadele alanında bilgi değişiminde etkili
işbirliği konusunda karşılıklı menfaatleri dikkate alarak,
suç faaliyetinden elde edilen gelirlerin meşrulaştırılmasına (karapara
aklama), suç gelirlerinin meşrulaştırılması (karapara aklama) ile alakalı suç
faaliyetine ve terörizmin finansmanına karıştıklarından şüphe edilen kişilerin
takibinde mütekabiliyet esasına dayalı ve her bir tarafın ulusal mevzuatı
çerçevesinde işbirliği yapmanın her iki Yetkili Makamın menfaatine olduğuna
inanarak,
bu amaçların gerçekleştirilmesi için uygun yasal koşulların bulunmasının
gerekli olduğunu kabul ederek,
aşağıdaki şekilde mutabakata varmışlardır.
Madde 1
Yetkili Makamlar suç faaliyetinden elde edilen gelirlerin meşrulaştırılması
(karapara aklama) ve terörizmin finansmanı ile alakalı şüpheli parasal işlemler
veya diğer malvarlığına ve bunlara karışan kişi ve kuruluşlarla ilişkin bilgilerin
toplanması, sahip oldukları bilgilerin işlenmesi ve analiz edilmesinde bilgi
değişimi de dahil olmak üzere işbirliği yapacaklardır.
Yetkili Makamlar kendiğinden veya Yetkili Makamlardan birinin talebi
üzerine bilgi değişiminde bulunacaklardır. Bilgi talepleri, talebe konu vakıalara
ilişkin kısa bir açıklama yapılarak gerekçelendirilecektir.
Madde 2
Talepte bulunan Yetkili Makamın ulusal mevzuatının izin verdiği ölçüde
her bir talep aşağıdaki hususları içerir:
 Talepte bulunan Yetkili Makam tarafından konuyla ilgili olarak bilinen
vakıaların kısa bir açıklaması;
 Konuyu tanımlayan mevcut tüm bilgiler;
2
 Varsa şüphelenilen suçlara ve suçlamalara ilişkin mevcut tüm bilgiler;
 Talebin nedeni ve bilginin kullanım amacı.
Madde 3
Bu Mutabakat Muhtırasının uygulanmasıyla elde edilen ve terörizmin
finansmanı ile Yetkili Makamların ulusal mevzuatlarında tanımlanan suçlardan
elde edilen gelirlerin meşrulaştırılmasına (karapara aklama) ilişkin olabilecek bu
bilgiler istihbarat amaçlıdır ve bilgiyi veren Yetkili Makamdan önceden yazılı
izin alınmaksızın üçüncü bir tarafa verilmeyecek, idari, soruşturma veya
kovuşturma amaçlı olarak kullanılmayacaktır.
Yetkili Makamlar, diğer Yetkili Makamdan elde edilen herhangi bir bilgi
veya belgenin, bilgiyi veren Yetkili Makamdan önceden yazılı izin almaksızın
bu Mutabakat Muhtırasında ifade edilen amaçlar dışında kullanılmasına veya
açıklanmasına izin vermeyecektir.
Madde 4
Bu Mutabakat Muhtırasının uygulanmasından elde edilen bilgiler gizlidir.
Bilgiler, bilgiyi alan Yetkili Makamın ulusal kaynaklarından elde ettiği benzer
bilgilerde olduğu gibi ulusal mevzuatının öngördüğü resmi gizliliğe tabidir ve
aynı gizlilik içerisinde korunur.
Madde 5
Talebin yerine getirilmesi, söz konusu talep ile ilgili aynı unsurlara ilişkin
halihazırda başlatılmış bir adli kovuşturma olması ve yardımlaşmanın ulusal
mevzuata, uluslararası anlaşmalara veya bilgiyi veren Yetkili Makamın ulusal
güvenliğine aykırı olması halinde reddedilebilir. Bilgi talebinde bulunan Yetkili
Makama talebin reddine ilişkin sebep bildirilecektir.
Madde 6
Yetkili Makamlar, bu Mutabakat Muhtırasının uygulanması amacı ile her
bir ülkenin mevzuatıyla uyumlu bilgi değişimini de içerecek şekilde kabul
edilebilir iletişim prosedürleri için müşterek düzenleme yapacaklar ve birbirleri
ile istişarede bulunacaklardır.
Madde 7
Bu Mutabakat Muhtırası, Yetkili Makamların karşılıklı rızası ile her
zaman değiştirilebilir. Değişiklikler, bu Mutabakat Muhtırasının 9 uncu
maddesinde belirtildiği şekilde yürürlüğe girecektir.
3
Madde 8
Yetkili Makamlar arasındaki işbirliği ve bilgi değişimi İngilizce olacaktır.
Madde 9
Mutabakat Muhtırası imzalandığı tarihte yürürlüğe girecektir ve herhangi
bir süreyle sınırlı olmaksızın yürürlükte kalacaktır. Gerektiğinde, Yetkili
Makamlar bu Mutabakat Muhtırasının onaylandığını mektup değişimi ile
bildirecekler ve Mutabakat Muhtırası son bildirim tarihinde yürürlüğe girecektir.
Herhangi bir Taraf, bu Mutabakat Muhtırasını diplomatik yollarla yazılı
bir bildiririm göndererek feshedebilir. Bu Mutabakat Muhtırası, diğer Yetkili
Makamın bu Mutabakat Muhtırasının feshine ilişkin bildirimi almasından
itibaren altı aylık süre bitimini müteakip feshedilecektir.
Bu Mutabakat Muhtırasının 3 ve 4 üncü maddelerinde öngörülen
yükümlülükler, Mutabakat Muhtırasının fesih olmasına bağlı kalmaksızın Yetili
Makamları bağlamaya devam edecektir.
Bu Mutabakat Muhtırası Astana’da 22 Temmuz 2014 tarihinde her biri iki
suret Kazakça, Rusça, Türkçe ve İngilizce orijinal metin olarak imzalanmıştır.
Yetkili Makamlar Mutabakat Muhtırasının kendi ülkelerinin dillerine
tercümesinden sorumludur.
Mevcut Mutabakat Muhtırasının hükümlerinin yorumlanmasına ilişkin bir
anlaşmazlık durumunda İngilizce metin geçerli olacaktır.
Türkiye Cumhuriyeti
Maliye Bakanlığı
Mali Suçları Araştırma Kurulu
Başkanlığı (MASAK) adına
______________________
İbrahim Hakkı POLAT
MASAK Başkanı
Kazakistan Cumhuriyeti
Maliye Bakanlığı adına
_____________________________
Bissengali Tajiyakov
Kazakistan Cumhuriyeti
Maliye Bakanlığı
Finansal Gözetim Komitesi Başkanı
Download

ile kazakistan cumhuriyet