2015-2017 DÖNEMİ
YATIRIM PROGRAMI HAZIRLAMA REHBERİ
I. AMAÇ ve KAPSAM
Amaç
1. Bu rehberin amacı, 2015-2017 dönemi yatırım programı hazırlıklarına esas olmak üzere, kamu
yatırım önceliklerini ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 16 ncı maddesine uygun şekilde;
kamu idarelerince uyulması gereken genel ilkeleri, nesnel ve ölçülebilir standartları, hesaplama yöntemlerini,
bunlara ilişkin olarak kullanılacak cetvel ve tablo örneklerini ve diğer bilgileri ortaya koymaktır.
Kapsam
2. Yatırım Genelgesi ve Yatırım Programı Hazırlama Rehberi, 5018 sayılı Kanuna ekli I Sayılı Cetvelde
belirtilen Genel Bütçe Kapsamındaki İdareleri, II Sayılı Cetvelde belirtilen Özel Bütçe Kapsamındaki İdareleri, III
Sayılı Cetvelde belirtilen Düzenleyici ve Denetleyici Kurumları, IV Sayılı Cetvelde belirtilen Sosyal Güvenlik
Kurumlarını, Kamu İktisadi Teşebbüslerini (KİT’ler) ve Özelleştirme Kapsamındaki Kuruluşları (kamu payı
yüzde 50’den fazla olanlar), Döner Sermayeli Kuruluşları, İlbank A.Ş.’yi, dış finansman ile proje yürüten Mahalli
İdareleri ve diğer kamu kuruluşlarını kapsamaktadır.
II. 2015-2017DÖNEMİ YATIRIM POLİTİKASININ GENEL ÇERÇEVESİ
Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018)
3. Onuncu Kalkınma Planı, 2014-2018 döneminde program, bütçe ve yatırım programı hazırlık ve
uygulama çalışmalarının temel politika çerçevesini oluşturacaktır.
Orta Vadeli Program (2015-2017) ve Orta Vadeli Mali Plan (2015-2017)
4. Onuncu Kalkınma Planında ortaya konulan temel politika ve öncelikler ile ülkemizde ve dünyada
yaşanan son ekonomik gelişmeler dikkate alınarak hazırlanan ve makro politikaları, ilkeleri, hedef ve gösterge
niteliğindeki temel ekonomik büyüklükleri kapsayacak şekilde yayımlanan Orta Vadeli Program (2015-2017) ve
aynı döneme ilişkin bütçe büyüklüklerini, genel bütçeli ve özel bütçeli kamu idarelerinin ödenek tavanlarını
kapsayacak şekilde yayımlanan Orta Vadeli Mali Plan (2015-2017), kuruluşların üç yıllık perspektifle
yapacakları program, bütçe ve yatırım programı hazırlıklarına esas teşkil edecektir.
5. Rehber ekinde yer alan yatırım teklif tavanları, cari fiyatlarla (yılı fiyatlarıyla) olmak üzere 2015-2017
dönemini kapsayan üç yıl için verilmektedir. Kuruluşlar yatırım proje stoklarının yürütülmesinde, ileriki yıllara ait
gösterge niteliğindeki söz konusu teklif tavanlarını da dikkate alacaklardır.
Bölge Planları ve GAP, DAP, KOP, DOKAP Eylem Planları
6. Yatırım tekliflerinde, 3194 sayılı İmar Kanununun 8 inci maddesi uyarınca kalkınma ajansları
koordinasyonunda ve Düzey 2 bölgeler seviyesinde hazırlanan bölge planlarında belirtilen öncelikler de dikkate
alınacaktır. Proje fizibilite analizlerinin bölgesel analiz kısmında proje tekliflerinin ilgili olduğu bölge planının
öncelik ve tedbirlerine yer verilecektir. Yatırım tekliflerinde, hazırlıkları tamamlanan GAP, DAP, KOP, DOKAP
Eylem Planları kapsamında yer alan öncelikler ile yatırım projeleri de dikkate alınacaktır.
İdare Stratejik Planı ve Performans Programı
7. İdare stratejik planını hazırlamış olan kuruluşlar, 2015 yılı yatırım tekliflerini stratejik planlarında ve
performans programlarındaki amaç, hedef ve performans göstergelerine dayandıracaklar ve projelerini stratejik
plan ve performans programı ile ilişkilendirerek teklif edeceklerdir.
III. 2015-2017 DÖNEMİ KAMU YATIRIM POLİTİKASININ ÖNCELİKLERİ
Genel Öncelikler
8. Kamu yatırımları; büyümeye, özel kesim yatırımlarını desteklemeye, bölgelerin gelişme
potansiyellerini harekete geçirmeye, istihdamı ve ülke refahını artırmaya azami katkı sağlayacak alanlara
yönlendirilecektir.
9. Kamu ve özel kesim yatırımları birbirlerini tamamlayacak şekilde bütüncül bir bakış açısıyla ele
alınarak, kamu yatırımları, özel sektör tarafından gerçekleştirilemeyecek ekonomik ve sosyal altyapı
alanlarında yoğunlaştırılacaktır.
10. Kamu altyapı yatırımları; özel kesimde üretim maliyetlerinin azaltılmasını, yeni üretim
kapasitelerinin oluşturulmasını, böylece üretimin sağlıklı ve rekabetçi gelişmesini destekleyecek şekilde
planlanacak ve yürütülecektir.
11. Kamu kaynaklarının kısıtlı olduğu gerçeği de göz önünde bulundurularak, kamu altyapı
yatırımlarının gerçekleştirilmesinde etkinliği ve verimliliği artıracak Kamu-Özel İşbirliği uygulamalarına ağırlık
verilecektir.
12. Kamu yatırım teklif ve kararları, ihtiyaç, sorun ve bunlara ilişkin çözümleri analiz eden sektörel ve
bölgesel plan ve stratejiler, eylem planları ve nitelikli yapılabilirlik etütlerine dayandırılacaktır.
Sektörel, Bölgesel ve Proje Bazında Öncelikler
13. Sektörel Öncelikler : 2015-2017 dönemi kamu yatırım tahsislerinde KÖİ modeliyle yürütülenler
dâhil, eğitim, sağlık, içme suyu ve kanalizasyon, bilim-teknoloji, ulaştırma ve sulama sektörlerine öncelik
verilecektir.
14. Bölgesel Öncelikler: Kamu yatırım teklifleri, bölgelerarası gelişmişlik farklarının azaltılmasına
katkı sağlayacak şekilde hazırlanacaktır. Bu amaçla yatırımların mekânsal dağılımında, geçmiş yıllardaki
yatırım tahsislerinin dağılımı ve gelecek döneme ilişkin bölgesel politikalar dikkate alınacaktır.
Diyarbakır, Erzurum, Şanlıurfa ve Van illerinde başlatılmış Cazibe Merkezlerinin Desteklenmesi Programı
(CMDP) kapsamında yürütülen projelerin merkezi ve yerel kurum ve kuruluşlar tarafından yürütülmekte olan
diğer projelerle tamamlayıcı nitelikte olması gözetilecektir. Ödenek aktarılan kurumlar, Program kapsamındaki
faaliyetlerin tamamlanmasına öncelik verecekler ve projelerin zamanında uygulanması için gerekli önlemleri
alacaklardır.
Düzey 2 Bölgeler için hazırlanan bölge planları bölgedeki tüm kamu kurum ve kuruluşlarının hazırlayacakları
yatırım projelerinin planlanmasında esas alınacaktır.
GAP, DAP, DOKAP ve KOP Bölge Kalkınma İdarelerinin sorumluluk alanındaki iller için hazırlanmış bulunan
eylem planları kapsamındaki yatırımlar ve bunların etüt ve projelendirme çalışmalarına öncelik verilecektir.
Kırsal kesimde kalkınmanın hızlandırılması amacıyla, kamu yatırımları ve hizmetlerinin sunumunda, ilçe
merkezleri ve belde belediyeleri ile diğer gelişme ve çevresine hizmet sunma kapasitesi bulunan merkezi
yerleşim birimlerine öncelik verilmek suretiyle bu yerleşimlerin altyapıları iyileştirilecek ve kaynakların etkin
kullanımı sağlanacaktır.
15. Proje Bazında Öncelikler : 2015-2017 dönemi yatırım tavanları çerçevesinde yapılacak proje
bazındaki ödenek tekliflerinde sektörel ve bölgesel önceliklerin yanı sıra;
- 2015 yılı içinde tamamlanarak hizmete girebilecek projelere,
- Uygulamasında önemli fiziki gerçekleşme sağlanmış projelere,
- Başlatılmış bulunan diğer projelerle bağlantılı veya eş zamanlı olarak yürütülmesi ve tamamlanması
gereken projelere,
- Mevcut sermaye stokunun daha etkin kullanılmasına ve korunmasına yönelik idame-yenileme, bakımonarım, rehabilitasyon ve modernizasyon türü yatırım projelerine,
- Afet risklerinin azaltılması ve afetlerin önlenmesi ile afet hasarlarının telafisine yönelik projelere,
- e-Dönüşüm Türkiye Projesi ve Bilgi Toplumu Stratejisi ile uyumlu projelere,
- 10. Kalkınma Planında belirlenen Öncelikli Dönüşüm Programlarının eylem planlarının hayata
geçirilmesine yönelik projelere,
ağırlık verilecektir.
Sektör / Alt Sektör Öncelikleri
16. Kuruluşlar, yatırım programı hazırlıklarında ve proje stokunun önceliklendirilmesinde, yukarıda
verilen genel, sektörel, bölgesel ve proje bazında önceliklerin yanı sıra aşağıdaki alt sektör bazındaki kriter ve
öncelikleri dikkate alacaklardır.
 Tarım / Sulama sektöründe; proje stokunun oluşturulmasında 2014 Yılı Yatırım Programında 10
yıl olan ortalama tamamlanma süresinin düşürülmesi amaçlanacaktır.
DSİ Genel Müdürlüğünün yatırım programında yer alan büyük su işi projelerinden; başta Bölgesel
Kalkınma Projeleri kapsamında yürütülenler olmak üzere depolaması tamamlanmış veya depolamasız,
su iletim tesisleri (tünel/ana kanal) inşaatı bitmiş veya devam eden cazibeyle sulama yapılacak projeler
ile barajı 2015 yılında tamamlanacak projeler birinci öncelikli projeler olarak değerlendirilecek ve
ödenek teklifleri bu husus göz önüne alınarak yapılacaktır. Yine yatırım programında yer alan taşkın ve
rusubat kontrolü amaçlı projelere programlandıkları sürede tamamlanacak şekilde öncelik verilecektir.
DSİ Genel Müdürlüğünce; büyük su işi projelerine dair gerçekleştirilecek yıllık fiziki hedefler (sulama,
taşkın koruma, bitirilecek baraj, vb.) proje bazında; küçük su işi projelerine dair yıllık fiziki hedefler ise
(taşkın, taşkın-rusubat, sulama, vb.) faaliyet bazında ve her iki fiziki hedef seti ödenek teklif tavanları
doğrultusunda belirlenerek yatırım teklifleri ile birlikte gönderilecektir.
 Tarım / Su Ürünleri sektöründe; balıkçı barınakları projelerine ödenek teklifi yapılırken, Balıkçılık
Kıyı Yapıları Durum ve İhtiyaç Analizi çalışmasında ortaya konan ihtiyaç tespitleri ve takvimlendirme
dikkate alınarak projeler önceliklendirilecek ve idame yatırımlarına öncelik verilecektir.
 Madencilik sektöründe; enerji sektörü ve imalat sanayiine girdi temin eden üretime yönelik
projelere; kömür, petrol, doğalgaz ve jeotermal kaynaklar ile rezervi tükenmekte olan ve arz
güvenliğinin sağlanması açısından önem arz eden madenlerin aranmasına yönelik projelere;
madenlerin işlenerek ürün haline getirilmesine yönelik projeler ile üretilen cevherlerin tüketici talepleri
doğrultusunda kalitesinin iyileştirilmesine yönelik projelere önem ve öncelik verilecektir.
 İmalat sektörlerinde; genel olarak üretimin idamesine yönelik projelere, AB’ye uyum ve
uluslararası yükümlülüklerimiz açısından gerçekleştirilmesi gerekli olan projelere ve yurtiçi
hammaddenin değerlendirilmesine yönelik ekonomik olan projelere
birinci derecede öncelik
verilecektir.
Özelleştirme kapsam ve programındaki kuruluşların acil olmayan işleri ile 2014 Yılı Yatırım
Programında yer alan, yapılabilirliği devam eden, ancak ihalesi yapılmamış ve özelleştirme öncesinde
yapılması zorunlu olmayan yeni işler ise ikinci derecede öncelikli projeler olarak iz ödenekle yatırım
programına teklif edilecektir.
 Enerji sektöründe; enerji arz-talep analizlerine dayanan, Türkiye'nin genel enerji ihtiyaç
projeksiyonuna uygun olarak hazırlanmış ve 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun ortaya koyduğu
esaslara uygun, güvenilir hammadde kaynaklarına ve erken geri dönüş oranına sahip projelerle,
gerçekleştirilmesi diğer projelerin hayata geçirilmesinin ön şartı niteliğinde olan veya bunların
kapasite/verimini artıracak olan projelere ve yenilenebilir kaynakların sisteme entegrasyonunu
sağlayacak projelere öncelik verilecektir.
 Ulaştırma / Otoyol sektöründe; tamamlanma aşamasındaki otoyol ve bağlantı yolu projeleri ile
mevcut otoyol sisteminin korunmasını ve etkin kullanımını sağlayacak; üstyapı iyileştirme, trafik
güvenliği, köprü ve viyadüklerin onarımına yönelik projelere önem ve öncelik verilecektir.
 Ulaştırma / Karayolu sektöründe; karayollarında trafik güvenliği ile ilgili yatırımlara öncelik
verilecektir. Devlet ve il yolları ile ilgili ödenek tekliflerinde, ana güzergâhlarda yer alan bölünmüş yol ve
bitümlü sıcak karışım kaplama (BSK) projelerine öncelik verilecektir. Ayrıca kuzey-güney hattında
koridor yaklaşımı da dikkate alınarak öncelikli güzergâhların yapımına devam edilecektir.
 Ulaştırma / Demiryolu sektöründe; Ankara merkez olmak üzere İstanbul-Ankara-Sivas, AnkaraAfyonkarahisar-İzmir ve İstanbul-Eskişehir-Antalya koridorlarından oluşan çekirdek ağ üzerinde hızlı
tren ile yolcu taşımacılığına başlanılması politikası çerçevesinde, ödenek tekliflerinde hızlı tren
projelerine öncelik verilecektir. Ayrıca, yük taşımalarını artırmaya yönelik sinyalizasyon ve
elektrifikasyon yatırımları, lojistik merkez yatırımları ile ikinci hat yapımlarına öncelik verilecektir.
 Ulaştırma / Denizyolu sektöründe; Kıyı Yapıları Master Planında belirlenen büyük kapasiteli ana
limanların hayata geçirilmesi ile denizlerde emniyetli ve sürdürülebilir seyrin sağlanması için gereken
yatırımlara öncelik verilecektir.
 Ulaştırma / Havayolu sektöründe; havayolu ulaşımına erişimi ve hava trafiği emniyetini artırıcı
projelere öncelik verilecektir.
 Ulaştırma / Boru Hattı sektöründe; doğal gaz iletim ve dağıtım ağını ülke sathında genişletecek
yatırımlara devam edilecek olup, bu yatırımların şehir içi doğal gaz dağıtım ihaleleri ile eş zamanlı
olarak yürütülmesine önem verilecektir. Ayrıca doğal gaz arz stoklarının yeterli düzeyde
oluşturulmasına imkân sağlayacak yatırımlara öncelik verilecektir.
 Ulaştırma / Haberleşme sektöründe; TRT'nin teknolojik altyapısının yenilenmesine yönelik
projelere öncelik verilecektir.
 Lojistik sektöründe; Türkiye'nin lojistikte bölgesel açıdan daha etkin olmasını, lojistik maliyetin
düşürülmesini ve ulaştırma türlerinin bütünleşmiş bir şekilde işletimini sağlayacak, kombine taşımacılık
uygulamalarını geliştirecek, ulaştırma planlamasında kalite ve güvenliği yükselterek koridor
yaklaşımına geçilmesini destekleyecek projelere öncelik verilecektir.
 Turizm sektöründe; Türkiye Turizm Stratejisi 2023 kapsamında belirlenen turizm gelişim bölgeleri,
turizm gelişim koridorları, turizm kentleri ve eko-turizm bölgeleri başta olmak üzere, turizmin
çeşitlendirilmesi politikası ve sürdürülebilir turizm ilkeleri doğrultusunda, varış noktası odaklı ve alan
yönetimi modeli yaklaşımıyla geliştirilmiş projelere öncelik verilecektir.
Sağlık Turizmi Öncelikli Dönüşüm Programı kapsamında, termal turizm bölge ve merkezlerinin
altyapısının geliştirilmesine yönelik projelere önem verilecektir.
Kış turizmine yönelik yatırımlar ilan edilen Kış Turizmi Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgeleri ile
Turizm Merkezlerine odaklanacak, yatırım tekliflerinde alanın kış turizmi potansiyelinin yanı sıra,
çevresindeki mevcut kış turizmi alanlarının kapasitesi ile bölgesel ve ulusal talep durumu dikkate
alınacaktır.
Mahalli idareler tarafından yapılacak turizm amaçlı altyapı yatırımları Kültür ve Turizm Koruma ve
Gelişim Bölgeleri, Turizm Merkezleri ve Korunan Alanlar ile alan yönetimi bazında geliştirilen projeler
kapsamında desteklenecektir.
Turistik yol, iç ve/veya dış turizme konu varış noktalarına ulaşımı sağlayan ve karayolu ağında olmayan
yoldur. Yeni turistik yol projesi tekliflerinde, varış noktasındaki turizm talebi ve diğer turizm yatırımlarıyla
eşgüdüm dikkate alınacaktır.
 Konut Sektöründe; Yatırım Programında devam eden ve 2015 yılında tamamlanabilecek projelere
öncelik verilecektir. Yeni lojman yapımı tekliflerinde güvenlik kuruluşlarının Doğu ve Güneydoğu
Anadolu bölgelerindeki projelerine öncelik verilecektir. Arsası olmayan projeler teklif edilmeyecektir.
 Eğitim / İlk, Orta ve Mesleki Eğitim sektörlerinde; yeni teklif edilecek projelerde, okul türü
itibarıyla ülke genelindeki derslik başına düşen öğrenci sayısı ile okulun yapılacağı bölgedeki (il-ilçe)
derslik başına düşen öğrenci sayısı dikkate alınacaktır.
Yatırım tekliflerinde fiziki gerçekleşmesi yüzde 75 ve daha üzerinde olan projeler ile 2015 yılında
bitirilecek projelere ve deprem riski yüksek olan bölgelerden başlamak üzere okulların depreme karşı
güçlendirilmesine yönelik projelere öncelik verilecektir.
Daha önceki yıllarda sari ihale izni verilmiş projeler için öngörülen ödenekler yatırım tekliflerinde
öncelikli olarak dikkate alınacaktır. En fazla göç alan ve deprem bölgesinde yer alan il ve ilçelerde fiziki
gerçekleşmesi yüzde 50 ve daha üzerinde olan projelerin 2015 yılında bitirilmesine öncelik verilecektir.
Bu kapsama girmeyen projelerde ödenek teklifi fiziki gerçekleşmesinin yüksekliği esas alınarak
belirlenecektir. Tüm projelerin fiziki gerçekleşme seviyeleri yatırım teklifleri içinde yer alacaktır. Zorunlu
haller dışında özel projelere ve özel imalata yer verilmeyecektir. Derslik ihtiyacının acilen karşılanması
amacıyla yeni proje tekliflerinde zorunlu haller dışında öğretim binaları dışında ek tesis teklif
edilmeyecek, yatırım programında devam eden projelerde ise öğretim binaları dışında kalan ve eğitim
ve öğretim hizmetlerini aksatmayacak ünitelerin yapımına öğretim binaları hizmete alındıktan sonra
başlanacaktır. Yatırım programında yer almakla birlikte yapımına ihtiyaç kalmamış veya
gerçekleştirilmesinde önemli zorluklarla karşılaşılan projeler yatırım programından çıkarılmak üzere
teklif edilecektir.
Milli Eğitim Bakanlığınca yürütülen “e-Yatırım Projesi” ile tespit edilen yatırım ihtiyacına göre okul
yapımında öncelikli il ve ilçeler sıralanacak ve yeni proje teklifleri seçimlerine esas oluşturan kriterleri
de gösterecek şekilde hazırlanarak Kalkınma Bakanlığına gönderilecektir.
Zorunlu haller dışında il merkezlerindeki lise ve dengi okullar için pansiyon talebinde bulunulmayacak,
ilçe merkezleri için teklif edilen pansiyonlar, ilgili ilçedeki bütün lise ve dengi okullar öğrencilerine
hizmet verecek şekilde ele alınacak, her okul türü için ayrı öğrenci pansiyonu teklifi yapılmayacaktır.
Yapılacak tekliflerde pansiyon uygulaması taşımalı eğitim uygulamasıyla birlikte değerlendirilerek illerin
önceliklendirilmesi yapılacaktır.
 Eğitim / Yüksek Öğrenim sektöründe; Devam eden projelerden 2015 yılında tamamlanarak
hizmete alınabilecek projelere, fiziki gerçekleşmesi yüzde 75’in üzerinde olan projelere, afet
hasarlarının telafisine yönelik olarak başlatılmış projelere, mevcut binaların depreme karşı
güçlendirilmesi ve engellilerin kullanımına uygun hale getirilmesine yönelik projelere ödenek
tekliflerinde birinci derecede öncelik verilecektir.
2015 yılında tamamlanacak olanlar dışında başta Rektörlük binası olmak üzere idari binalarla ilgili
projeler, uygulama oteli projeleri, misafirhane projeleri, sosyal tesis projeleri, lojman projeleri, Rektörlük
konutu projeleri, kongre ve kültür merkezi (konferans salonu, oditoryum vb.) projeleri ile eğitim ve
öğretim faaliyetine başlamış olduğu halde yeni bina yapılmasını gerektirecek büyüklüğe erişmemiş
akademik birimlere ilişkin projeler, uzun vadeli ihtiyaçlara göre projelendirilmiş ancak kısmen
tamamlanarak hizmete açılmış ya da tamamlanan kısmı (veya blokları) mevcut öğrenci ve öğretim
elemanları için kısa vadede yeterli olan projeler, kamu kurum ve kuruluşlarına ait binalarda tahsis ya da
kiralama suretiyle faaliyetlerine devam eden eğitim birimlerine ait projeler ve merkez kampüs ve/veya
meskun alan dışında yer alan ve gerektirdiği altyapı (elektrik, su, telefon, kanalizasyon, ulaşım, çevre
düzenlemesi vs.) harcamaları nedeniyle yatırım ve işletme maliyeti yüksek olacak projeler ikinci derece
öncelikli projeler olarak değerlendirilecektir.
Yeni kurulan devlet üniversitelerinin kampüs yeri seçimi tamamlanmadan ve söz konusu üniversitelerin
kampüs planları ve uzun vadeli üniversite gelişim planları hazırlanmadan, bu üniversiteler için 2015
yılında tahsis edilmesi öngörülen ödeneklerin inşaat işleri için kullanılmasına izin verilmeyecektir.
Yeni yapım projelerinin tamamı modüler tarzda, enerji verimliliğine ilişkin yapım ilkelerini dikkate alan
ve engelli vatandaşların kullanımına uygun tarzda projelendirilecektir. Diğer yandan, maliyet etkin
yapım teknikleri ve yapı malzemeleri kullanımı dikkate alınacaktır.
 Eğitim / Kültür sektöründe; kültür varlıklarının korunması, restorasyonu ve bakım-onarımı ile ilgili
projelere öncelik verilecektir. Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı müzelerin bakım-onarım, teşhirtanzim ve güvenliğinin artırılmasına yönelik projeler desteklenecektir.
Kültür ve Turizm Bakanlığı yatırım programında yer alan kültür merkezi projelerinden fiziki
gerçekleşmesi yüzde 50’nin üzerinde olanlara; kent niteliğinde olma, üniversiteye ve fazla nüfusa sahip
olma gibi kıstaslara göre ödenek tahsisinde öncelik verilecektir. Bu niteliklere sahip olmayan ve
inşaatına başlanmamış projeler yatırım programında iz ödenekle yer alacaktır. Ancak fiziki
gerçekleşmeleri % 50’nin altında olan projelere, yerel yönetimlere devredilmeleri durumunda, “Kamu
Eliyle Yapılan Kültür Yatırımlarına Destek Projesi” kapsamında öncelikli olarak ödenek tahsis
edilecektir. Zorunlu haller dışında, yeni kültür merkezi projesi tekliflerinin, Kamu Eliyle Yapılan Kültür
Yatırımlarına Destek projesi kapsamında yapılması esastır.
 Eğitim / Beden Eğitimi ve Spor sektöründe; 2015 yılında veya kısa sürede tamamlanabilecek
spor altyapı tesisleri başta olmak üzere, fiziki gerçekleşmesi yüzde 75’in üzerinde olan, bölge, nüfus,
sporcu sayısı, yaygın spor talebi, bölgedeki mevcut spor tesisleri, çok amaçlı spor tesisi olması vb.
faktörleri dikkate alan projelere, öğrenci sayısı 800’ün üzerinde olan ve aynı eğitim bölgesinde kamu
kurum ve kuruluşlarına ait spor salonu bulunmayan okulların spor salonlarına, Kalkınmada Öncelikli
Yörelerde olup fiziki gerçekleşmesi yüzde 50’nin üzerinde olan ve kısa sürede tamamlanabilecek
projelere ve ülkemizde düzenlenecek olan spor organizasyonlarında kullanılacak tesislerin onarım ve
ikmalini gerektiren projelere birinci derecede öncelik verilecektir.
Muhtelif yıllarda yatırım programına alınmış, halen ihaleleri yapılamamış veya yeterli ödenek tahsis
edilemediği için inşaatları sürdürülemeyen projeler iz ödenek ile yatırım programına teklif edilecektir.
Yapılabilirliğini ve önceliğini kaybetmiş olan projeler ise teklif edilmeyecektir.
 Sağlık sektöründe; fiziki gerçekleşmesi yüzde 75’in üzerinde olan projeler, fiziki gerçekleşmesi
yüzde 75’in üzerinde olmamakla beraber koruyucu ve birinci basamak hizmetlerine yönelik projeler,
inşaatı tamamlanan birimlerin donanım ihtiyaçları ile ilgili projeler, depreme karşı güçlendirme projeleri
ve bölgesel farkları azaltıcı mahiyetteki projeler öncelikli projeler olarak dikkate alınacaktır.
Çok düşük kapasiteyle kullanılan ve etkinliğini kaybetmiş hastanelerin bulunduğu illerdeki henüz inşaatı
başlamamış hastane projeleri, çevresinde düşük kapasiteyle kullanılan sağlık birimlerinin
mevcudiyetine rağmen aynı mahalde bulunan mükerrerliğe ve israfa yol açabilecek nitelikteki projeler
teklif edilmeyecektir. İnşaat ve donanım ihtiyaçları karşılanarak faaliyete geçmiş hastanelerin ek bina,
yenileme, yeni makine-teçhizat ve donanım alımına yönelik projelere kendi öz gelirlerinden kaynak
ayrılması ve bu kurumların döner sermaye gelirleri ile karşılayabilecekleri maliyetteki projeler için genel
bütçeden ödenek talebinde bulunmamaları esastır. Ancak, öğrenci kontenjanlarını artırma potansiyeli
bulunan üniversitelerin hemşirelik fakülteleri, kontenjan artışı ile bağlantılı yatırımlarına ödenek
talebinde bulunabileceklerdir.
 Diğer Kamu Hizmetleri / Genel İdare sektöründe; idari hizmet binası projelerinde önemli oranda
fiziki gerçekleşmeye sahip projelere öncelik verilecektir. Çok zorunlu haller dışında yeni idari hizmet
binası projesi teklif edilmeyecektir.
Sektör kapsamında yürütülen bilgi ve iletişim teknolojileri projeleri birbirleriyle koordinasyon içerisinde
yürütülecek; veri tabanı, bilgisayar altyapısı ve işlev bakımından benzerlik gösteren ve ortak yönleri
bulunan projelerin birbirleriyle bütünlük içerisinde gerçekleştirilmesi için gerekli çalışmalar yapılacaktır.
 Diğer Kamu Hizmetleri / Adalet Hizmetleri sektöründe; Yargıyı hızlandırıcı ve etkinleştirici
yatırımlar ile Bölge Adliye Mahkemeleri yapımına ve ceza ilamlarının infazında etkinliğin sağlanabilmesi
için Ceza İnfaz Kurumlarında gerekli kapasite artışı yatırımlarına öncelik verilecektir. Adalet binası ve
cezaevi projelerinde önemli oranda fiziki gerçekleşmeye sahip projelere öncelik verilecektir.
 Diğer Kamu Hizmetleri / Güvenlik Hizmetleri sektöründe; güvenlik hizmetlerinin sunumunda
koordinasyonu ve emniyet birimlerinin teknolojik donanımını güçlendirecek projelere, önleyici/koruyucu
güvenlik hizmetleri niteliğindeki projeler ile siber suçlarla mücadeleye katkı sağlayacak projelere ve
terörle etkin mücadeleyi güçlendirecek yatırımlara öncelik verilecektir. Hizmet binası projelerinde
önemli oranda fiziki gerçekleşmeye sahip projelere öncelik verilecektir.
 Diğer Kamu Hizmetleri / İçmesuyu ve Kanalizasyon sektörlerinde; su kayıp ve kaçaklarının
azaltılmasına yönelik projelere öncelik verilecektir. DSİ Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen
içmesuyu temini projelerinden nüfusu 50.000 ve üzeri olan belediyelere öncelik verilecektir.
 Diğer Kamu Hizmetleri / Kırsal Alan Planlaması sektöründe; iskân projelerinde geçmiş yıllarda
programa alınmış ancak ödenek yetersizliğinden veya mücbir sebeplerden dolayı tamamlanamamış
projelerin uygulama yılında öncelikle tamamlanması esastır. Bunun yanında, iskân projelerinde fiziksel
yerleşim işleri de dâhil olmak üzere; afet riski nedeniyle köy nakli gereken yerleşimlerden gelen
talepler, yerleri baraj altında kalıp devlet eliyle iskânı kabul etmeyen hak sahibi ailelerin talepleri ve
İskân Kanunu kapsamında daha önce iskân edilip yeni yerleşim yerinin devamı niteliğindeki talepler
öncelikle programa alınacaktır.
Ayrıca, Kırsal Kalkınma Planı’nda yer alan faaliyetlere ilişkin tematik projeler, araştırma projeleri,
entegre kırsal kalkınma projeleri ile kırsal göstergelerin üretilmesini sağlayacak izleme-bilgi
sistemlerinin oluşturulmasına ilişkin projelere öncelik tanınacaktır.
 Diğer Kamu Hizmetleri / Şehirleşme sektöründe; mekânsal gelişmeye dair temel ilke, strateji ve
standartların belirlenmesine yönelik projeler ile yeni Büyükşehir Belediyelerine yönelik planlama
faaliyetlerine öncelik verilecektir.
 Diğer Kamu Hizmetleri / Belediye Hizmetleri sektöründe; İller Bankası Genel Müdürlüğünce
yürütülen katı atık ve jeotermal merkezi ısıtma tesisi projeleri ile bu Rehberin 14 üncü maddesinde
belirtilen şehir merkezlerinin kentsel ve çevresel altyapı projelerine öncelik verilecektir. Belediye dış
kredili yatırım projelerinde itfaiye ve acil müdahale aracı alımı ve doğal afetlerle mücadele projeleri gibi
kent esenliği ve güvenliği projelerine öncelik tanınacaktır.
 Diğer Kamu Hizmetleri / KOBİ ve Girişimcilik sektöründe; Yatırım Programına yeni OSB projesi
alınmasında; il genelindeki ihtisas OSB’ler hariç diğer mevcut OSB’lerde bulunan toplam sanayi
parsellerinin en az yüzde 75’inde inşaata veya üretime başlanmış olunması şartı aranacaktır. Bu koşul,
ihtisas OSB projelerinde kendi içinde geçerlidir. Mevcut OSB’lerin ilave alan taleplerinde, talepte
bulunan OSB’de toplam sanayi parsellerinin en az yüzde 90’ında üretim veya inşaata başlanmış
olunması, o ilde başka bir OSB’nin bulunmaması halinde ise bu oranın %75 olması yeterlidir. Ancak,
boş parsellerin yetmeyeceği düzeyde büyük ölçekli ve stratejik yatırım yeri talepleri ile OSB’lerdeki
parsellerin kamulaştırma, parselasyon ve tahsis durumları dikkate alınarak Bilim Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı tarafından yapılan değerlendirme sonucu uygun görülen projelerde yukarıdaki koşullar
aranmaz. Söz konusu koşullar sağlandığında Yatırım Programına alınacak OSB projelerinin
seçilmesinde, ulusal ve bölgesel stratejiler ve öncelikler göz önünde bulundurularak illerin sanayi
potansiyeline ve bütçe imkânlarına göre değerlendirme yapılacaktır. Yatırım programına yeni KSS
projesi alınmasında; nüfusu ve esnaf-sanatkâr sayısı daha fazla olan yerleşim yerlerinde olanlara,
çevresel ve planlı kentleşme açısından zorunluluk arz edenlere ve ihtisas küçük sanayi sitesi
niteliğinde olanlara öncelik verilecektir.
 Diğer Kamu Hizmetleri / Çevre sektöründe; 2015 yılında tamamlanacak projelere; doğal
kaynakların etkin kullanımı ve çevrenin korunmasına yönelik projelere; ulusal stratejilerdeki amaç ve
hedeflere hizmet edecek çevre projelerine, uluslararası taahhütler (sözleşme ve protokoller) nedeniyle
devam edilen projelere öncelik verilecektir.
 Diğer Kamu Hizmetleri / Teknolojik Araştırma sektöründe; Mevcut altyapı projelerin
tamamlanmasına öncelik verilecektir. Üniversite ve kamu kurumlarına yönelik 2015 yılına ilişkin
araştırma altyapısı proje çağrısında belirtilen alanlardaki başvurular değerlendirilecek ve uygun
bulunanlar desteklenecektir. TGB’lere sağlanan desteklerde; faaliyete geçmemiş ve TGB performans
endeksi sıralamasında başarılı olan TGB’lerin projelerine öncelik verilecektir.
 Diğer Kamu Hizmetleri / Sosyal Güvenlik sektöründe; Yatırım Programında devam eden
projelerden, 2015 yılında tamamlanacak olanlara öncelik verilecektir. Arsası olmayan projeler
programa teklif edilmeyecektir. Sektör kapsamında yürütülen bilgi ve iletişim teknolojileri projeleri
birbirleriyle koordinasyon içerisinde yürütülecek; işlev bakımından benzerlik gösteren ve ortak yönleri
bulunan projelerin birbirleriyle bütünlük içerisinde gerçekleştirilmesi için gerekli çalışmalar yapılacaktır.
 Diğer Kamu Hizmetleri / İstihdam ve Çalışma Hayatı sektöründe; ülke çapında iş sağlığı ve
güvenliği kültürünün geliştirilmesine ve işletmelerde sürdürülebilir bir iş sağlığı ve güvenliği yönetim
modeli anlayışının hakim kılınması ile iş kazaları ve meslek hastalıkların sağlıklı ve güvenilir bir şekilde
izlenebilmesini sağlayan bir sistemin oluşturulmasına yönelik yatırım projelerine öncelik verilecektir.
 Diğer Kamu Hizmetleri / Afetler sektöründe; Yatırım Programında devam eden projelere, 2015
yılında tamamlanacak olan projelere ve afet riskinin planlı bir şekilde azaltılmasına yönelik olarak acil
ihtiyaç duyulan yeni projelere öncelik verilecektir.
 Diğer Kamu Hizmetleri / Sosyal İçerme Sektöründe; yeni projelerde, kadınların güçlendirilmesine
yönelik projelere ve bölgesel ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak Sosyal Hizmet Merkezi projelerine
öncelik verilecektir.”
 Diğer Kamu Hizmetleri / Göç Sektöründe; Göç alanında güvenilir veri sisteminin geliştirilmesine
yönelik projeler ile diğer bilgi sistemleri ile eşgüdüm içinde geliştirilecek bilgi ve iletişim teknolojileri
projelerine öncelik tanınacaktır. Bu alanda yeni idari yapılanmaya yönelik il düzeyinde yapılacak
yatırımlarda, mevcut yerel imkanların kullanılması esas alınacak, sektörel önceliği olan ve gerekli
arsanın temin edilmiş olduğu illere öncelik verilecektir.
IV. YATIRIM PROGRAMI HAZIRLAMA SÜRECİNDE UYULACAK ESASLAR
17. Kamu yatırımları 2015-2017 döneminde yeniden önceliklendirilerek etkinleştirilecektir. Bu
kapsamda, kamu idareleri tarafından harcama programları gözden geçirilerek değerlendirilecek; önceliğini ve
yapılabilirliğini yitirmiş projeler tasfiye edilecektir. Kalkınma Bakanlığı gerekli gördüğü taktirde yatırım
programında yer alan projelerin ortalama tamamlanma süresini azaltma yönünde ihtiyaç duyulabilecek ilave
tedbirleri almaya yetkilidir.
18. Güncelliğini yitirmiş projelerin fizibilite raporları kuruluşlar tarafından revize edilecektir. Proje
maliyetinde sabit fiyatlarla yüzde 30’u aşan oranda artış olması halinde Kalkınma Bakanlığı tarafından güncel
keşfe dayanan yeni yapılabilirlik etüdü istenecek ve proje hakkındaki nihai karar bu etüde dayandırılacaktır.
19. Acil ve çok zorunlu haller dışında yatırım programına çok yıllı yeni proje alınmayacaktır. Getirilen
bu sınırlamaya yatırım programı uygulama sürecinde de devam edilecektir. Yıllık proje tekliflerinin yatırım
programına alınmasında azami ölçüde seçici olunacak, mevcut varlıkların ömrünü uzatan yatırımlara (bakımonarım, yenileme vb.) ağırlık verilecektir.
20. 2015 yılında zorunlu haller dışında, kaynağı ne olursa olsun, ambulans, itfaiye aracı gibi sağlık,
savunma ve güvenlik açısından özel nitelikli taşıtlar dışında taşıt alımı yapılmayacaktır.
21. 2015 yılında kamu hizmet binalarına yapılacak ödenek tahsislerinde, önemli oranda fiziki
gerçekleşmesi bulunan projelere öncelik verilecektir. Çok zorunlu haller dışında idari nitelikli yeni kamu hizmet
binaları teklif edilmeyecektir.
22. 2015 yılında, güvenlik nedeni ve işin yürütülmesi açısından mutlak zorunluluk bulunmasına bağlı
olarak, tasarruf tedbirlerine ilişkin çıkartılan 2007/3 sayılı Başbakanlık Genelgesi kapsamında Başbakanlıktan
izin alınmış olması hali dışında lojman, memur evi, kamp, kreş, misafirhane ve benzeri yeni sosyal tesis
yatırımı başlatılmayacaktır.
23. Yatırım programlarında ihaleli olarak devam eden dış kredili projeler arasından sektörel açıdan
öncelikli, dış kredi kullanımları önemli bir seviyeye gelmiş, önümüzdeki bir veya iki yıl içinde tamamlanabilecek
nitelikte olan dış kredili projelere öncelik verilecek, bu projelerin zamanında bitirilmesi için gerekli tahsis
yapılacaktır.
24. Proje maliyeti 5 Milyon TL ve üzerinde olan yeni yatırım projesi tekliflerinde EK-1’de yer alan
format çerçevesinde, projelerin teknik, finansal, ekonomik ve sosyal yapılabilirliğinin, önceliğinin, çevreye
etkilerinin ve istihdama katkısının fayda-maliyet veya maliyet etkinlik analizi ile ortaya konulduğu ayrıntılı
Fizibilite Raporunun hazırlanması zorunludur. Kesin projeye dayandırılmak şartıyla hazırlanacak ayrıntılı
Fizibilite Raporu ve ilgili mevzuatın gerektirmesi durumunda Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Olumlu
Belgesi bulunmayan yeni projeler yatırım programına teklif edilmeyecektir. Yıl içi acil ve zorunlu nedenlere
dayalı proje tekliflerinde, ilgili fizibilite raporlarına yeni proje tekliflerinin aciliyetini belirten gerekçeler dahil
edilmelidir.
25. Ancak, "Proje maliyeti 5 milyon TL altında olan projeler ile proje maliyetine bakılmaksızın, toplu ve
yatırım programında tadat edilmemiş toplulaştırılmış projeler; yükseköğretim sektörü, spor sektörü,
kültür sektörü, sağlık sektörü (100 ve üstü yataklı hastane projeleri hariç), sosyal içerme sektörü,
adalet hizmetleri ve güvenlik hizmetleri kapsamındaki projeler ile adı ve/veya karakteristiği taşıt alımı,
akaryakıt ve yağ alımı, restorasyon, lojman, eğitim tesisi, ikmal inşaatı, araştırma, arazi toplulaştırması,
iskan, afet konutları, deprem güçlendirme, afet hasarlarının telafisi ile diğer projelerden dolayı ortaya
çıkan yol yer değiştirmesi şeklinde olan her türlü yeni yatırım projesi teklifleri için Fizibilite Raporu yerine
geçmek üzere EK-2’de yer alan Proje Teklif Formu doldurulacaktır. Kuruluşlar, çok zorunlu hallerde yeni
hizmet binası yapılması veya hizmet binası satın alma projelerine ilişkin tekliflerini ise EK-3'te yer alan İdari
Hizmet Binası Projeleri İçin Gerekçe Raporu Formatı’na göre hazırlayacaklardır.
26. Teknolojik Araştırma sektöründe; yeni sunulacak araştırma destek programları için EK-4’de yer
alan “Araştırma Destek Programı Yapılabilirlik Raporu” hazırlanacaktır.
27. Konut sektöründe; proje teklifi yapan kuruluşlar, teklifin yapıldığı il ve kurum geneli itibarıyla
personel ve lojman sayısını belirtecek; talep edilen proje kapsamını açıklayıcı dokümanları teklif dosyasına
ekleyecektir. Onarım projeleri yıllık olarak teklif edilecektir. Onarım kapsamında yapılacak işler iş türleri ve
maliyetleri itibariyle belirtilecektir.
28. 2014 Yılı Yatırım Programında tadat edilmemiş toplulaştırılmış projelerden çok yıllık olanların 2015
yılı ödenek teklifleri; proje ile ilgili gerçekleşme durumu, tamamlanan alt proje sayısı, ulaşılan hedefler gibi
toplulaştırılmış projenin genel performansını açıklayan bilgiler ile birlikte yapılacaktır.
29. Yeni yatırım projesi niteliğini haiz olmayan, geçmiş yıllarda tamamlanmış bazı projelerin kesin
hesap farklarının ödenmesi veya özel gelirlerin yıl içinde diğer projelerle ilişkilendirilmesini sağlamak amacıyla
teklif edilecek harcamalar (Kesin Hesap Karşılığı, Noksan Kalan İşler vb.) için Fizibilite Raporu veya Proje
Teklif Formu hazırlanmasına gerek bulunmamaktadır.
30. Kalkınma Bakanlığı, projenin özelliğini dikkate alarak maliyeti ne olursa olsun gerektiğinde ayrıntılı
Fizibilite Raporu istemeye yetkilidir. Proje maliyeti veya özelliği gereği ayrıntılı Fizibilite Raporu veya Proje Teklif
Formu bulunmayan ve Kalkınma Bakanlığı tarafından incelenerek onaylanmamış projeler yatırım programına
alınmayacaktır.
31. Fizibilite Raporlarının, değerlendirme sürecinin alacağı süre göz önünde bulundurularak, projenin
başlatılmasının düşünüldüğü yatırım programı döneminden en az 6 ay önce, 2 basılı nüsha halinde ve
elektronik ortamda Kalkınma Bakanlığına ( [email protected] ) iletilmesi gerekmektedir.
32. Kuruluşlar, Orta Vadeli Program’daki hedefler, Orta Vadeli Mali Plan ve Yatırım Programı
Hazırlama Rehberi’nde belirtilen yatırım teklif tavanları ve proje öncelikleri çerçevesinde 2015-2017 döneminde
gerçekleştirebilecekleri fiziki hedeflerin boyutunu ve maliyetini belirleyecekler ve yatırım teklifleriyle birlikte
Kalkınma Bakanlığına göndereceklerdir.
33. Kuruluşlar, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında sari ihalesini yaptıkları projeleri ve bunlar
için 2015-2017 döneminde her yıl için tahsis edilmesi gereken asgari ödenek miktarını belirtecekler, proje
bazındaki ödenek tekliflerinde ve ihtiyaçlarının belirlenmesinde bu hususları dikkate alacaklardır.
34. Kuruluşlar; projelerinin yürütülmesi sırasında ortaya çıkan haberleşme, akaryakıt, malzeme alımları
vb. harcamaların projeyi ilgilendiren kısmı için ödenek talebinde bulunabilecekler; ancak yatırım dönemine ait
olmayan diğer hizmetlerini ifa ederken ihtiyaç duyacakları bu nitelikteki cari harcamalar ile projelerin kredi
anapara geri ödemeleri ve işletme dönemi faiz ödemeleri gibi yatırım tanımına uymayan harcamalara yatırım
tekliflerinde yer vermeyeceklerdir. Yatırım tekliflerine, mal veya hizmetlerin alımları/yapımları sırasında ve
bunlarla birlikte mutad olarak yapılan vergi (KDV vb.), resim, harç gibi mütemmim ödemeler de dahil
edilecektir.
35. Yatırımlarla bağlantılı kamulaştırma teklifleri proje tutarı ve yatırım ödenek tekliflerine dahil
edilmeyecek, projelerle bağlantısı kurularak ayrıca listelenerek verilecektir. Ancak, yeni projeler için hazırlanan
yapılabilirlik etütlerinde kamulaştırma bedelleri de dikkate alınarak hesaplamalar yapılacaktır.
36. İlgili kuruluşlar, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 62/c maddesini de dikkate alarak ödenek
teklifinde bulunacaklardır.
37. Kamu projelerinin finansman kaynağına ilişkin karar iç ve dış alternatif finansman kaynakları
arasında yapılacak karşılaştırmalı değerlendirmeye dayandırılacaktır. Kamu yatırım programıyla
ilişkilendirilmesi gereken bütün projelere (çeşitli yurtiçi veya yurtdışı hibe kaynakları dahil) dış finansman
kaynaklarının kullandırılmasında “Yıllık Yatırım Programında Yer Alan Projelere Dış Finansman Sağlanmasına
İlişkin Esas ve Usullere Dair Tebliğ”de yer alan hususlara uyulacaktır. Bulunacak kredinin finansman maliyeti
dikkate alınarak proje öncelikleri açısından Kalkınma Bakanlığı görüşüne, dış finansman imkânının genel
büyüklüğü konusunda ise Hazine Müsteşarlığının görüşüne başvurulacaktır. Kaynağı ne olursa olsun Kalkınma
Bakanlığı tarafından olumlu görüş verilmeyen ve yatırım programıyla ilişkisi kurulmayan hiçbir yatırım projesi
için dış finansman arayışına başlanmayacak ve uluslararası taahhüde girilmeyecektir.
38. Özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar; 2015-2017 dönemi yatırım tekliflerini, özellikle yeni
başlayacak projeleri ve yeni yapılacak ihaleleri dikkate alarak özelleştirme programına uygun olarak
yapacaklardır. Söz konusu teklifler, özelleştirme programına uygunluk açısından yapılacak değerlendirme ile
beraber Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından Kalkınma Bakanlığına iletilecektir.
39. Yatırımları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan kuruluşlar yatırım tekliflerini
adı geçen Bakanlık görüşünü alarak Kalkınma Bakanlığına ileteceklerdir.
40. 2015–2017 döneminde 5378 sayılı Engelliler Kanununun Geçici 2 nci ve 3 üncü maddeleri
gereğince fiziksel çevre koşullarının engellilere uygun hale getirilmesi kapsamında, yeni projelerin engellilerin
erişilebilirliğine uygun olması, mevcut projelerin de engellilerin erişilebilirliğine uygun hale dönüştürülmesi
hususu göz önünde bulundurulacak ve söz konusu projelerde bu konudaki standartlara uyulacaktır.
41. Valilikler, kamu kuruluşlarının yatırım projeleri ile ilgili tekliflerini, bunlar hakkında il koordinasyon
kurullarında oluşan valilik görüşleri ile birlikte kalkınma ajansı yönetim kurulunda da görüşüldükten sonra
doğrudan ilgili yatırımcı kuruluşa ileteceklerdir.
42. Bölge Kalkınma İdareleri (BKİ), eylem planlarının kapsamındaki yatırımlara ilişkin tekliflerini ilgili
kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde hazırlayacak, önceliklendirecek ve ilgili kurum ve kuruluşlarla birlikte
Kalkınma Bakanlığına da gönderecektir. Ayrıca, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca talep edilmesi halinde,
yatırım projelerinin geliştirilmesine yardımcı olacak, bu sürece gerektiğinde Kalkınma Bakanlığının belirleyeceği
usul ve esaslara göre malî ve teknik destek sağlayacaktır. Ayrıca, bölgedeki kurum ve kuruluşlar tarafından
yürütülen yatırım projelerinin izleme ve değerlendirmesini de yapacaktır.
43. 2015-2017 dönemi yatırım teklifleri 2015 yılı fiyatlarıyla ve Bin TL bazında hazırlanacaktır. 2015
yılı kur değeri, gösterge niteliğinde olmak üzere, yıllık ortalama 1 ABD Doları = 2.2874 TL olarak
kullanılacaktır.
44. Tüm kuruluşlar yatırım tekliflerini
([email protected]) adresine] ulaştıracaklardır.
elektronik
ortamda
da
[cd
ile
veya
e-posta
45. Yatırım teklifleri, "Yatırım Projeleri Listesi" (Tablo-2) ve "2014 Yılı Yatırım Programı" örnek alınarak
düzenlenecektir. Proje listelerinde "Etüt-Proje İşleri", "Devam Eden Projeler" ve "Yeni Projeler" ayrımı
yapılacak, ayrıca her bölüm "2015'te Bitenler" ve "2015’ten Sonraya Kalanlar" olarak ayrılacaktır.
46. Tablo-1'e göre hazırlanacak "2015-2017 dönemi Yatırım Teklifleri Özet Tablosu" tekliflerin başında
yer alacaktır.
47. Proje listelerinde, 2015-2017 dönemi yatırım ödenek teklifinin fonlardan veya diğer ek
kaynaklardan karşılanması öngörülen kısmı Tablo-2'de her proje için toplam ödeneğin altında parantez içinde
belirtilecektir. Bu miktarlar 2015 yılı sonrası yatırım harcamalarının tespitinde göz önüne alınacaktır.
48. Tablo-4’te 2015 yılı yatırım tekliflerinin tümü Onuncu Kalkınma Planı, idarenin stratejik planı ve
performans programı ile ilişkilendirilecektir.
49. Proje tutarı 5 Milyon TL'nin üzerinde olan devam eden projelerin uygulama durumları ile ilgili
ayrıntılı bilgiler Tablo-7'de verilecektir.
50. 2015-2017 dönemi yatırım tekliflerinin değerlendirilmesine yardımcı olmak üzere, 2013 yılı kesin ve
2014 yılı tahmini harcama bilgileri, 2014 Yılı Yatırım Programında yer alan tüm projeler için Tablo-5'te
verilecektir. Ayrıca, proje bazında fiziki gerçekleşme durumları ve gerekli görülecek diğer açıklayıcı bilgiler
harcama tahminleri ile birlikte Kalkınma Bakanlığına iletilecektir.
51. Yatırım programında alt projeleri veya alt harcama kalemleri itibarıyla tadat edilmiş projelerde; her
alt kalem için yer, karakteristik, başlama-bitiş tarihi, proje tutarı, 2014 yılı sonuna kadar tahmini kümülatif
harcama, 2015 yılı yatırımı teklifi gibi, bağımsız bir proje için verilen tüm özellikler belirtilmiş olacaktır.
52. Kuruluşlar; yatırım tekliflerini Kalkınma Bakanlığına proje dökümünü belirleyerek göndereceklerdir.
Program Kararnameleri gereğince detay programları, yatırım programının yayımlanmasından önce ilgili Bakan
onayıyla veya Kalkınma Bakanlığının görüşü üzerine daha sonra kesinlik kazanan projeler de dahil olmak
üzere toplu projelerin ayrıntısındaki bütün projelerin dökümü yapılarak Kalkınma Bakanlığına gönderilecektir.
53. Kuruluşlar doğal afetlerle ilgili hazırlık, eğitim, yeniden yapım, plan hazırlığı gibi proje tekliflerini,
proje adının sonuna Doğal Afet (DA) kodu yazarak, güçlendirme ile ilgili tekliflerini proje adının sonuna Doğal
Afet-Güçlendirme (DA-G) kodu yazarak göndereceklerdir.
54. Kuruluşlar, Bölge Kalkınma İdareleri Eylem Planlarının kapsamındaki illerde yer alan projelerin
proje adının sonuna GAP, DAP, DOKAP ve KOP kısaltmalarını ekleyerek belirteceklerdir. Yeni yatırımlar bu
bölgeler için mümkün olduğu ölçüde ayrı projeler olarak teklif edilecektir.
55. Bölge istatistiklerinin toplanması, geliştirilmesi, bölgelerin sosyo-ekonomik analizlerinin yapılması
ve bölgesel politikaların çerçevesinin belirlenmesi ve AB Bölgesel İstatistik Sistemine uygun karşılaştırılabilir
istatistiki veri tabanı oluşturulması amacıyla, 28.08.2002 tarih ve 2002/4720 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile
İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırması (İBBS) tanımlanmıştır (EK-7). Bu bağlamda, yatırım programında yeri
birden fazla il veya “muhtelif” olarak yer alan kamu yatırımları da dahil olmak üzere, kamu yatırımlarının Düzey
2’ye (İBBS-2) göre dağılımının yapılması gerekmektedir. Kuruluşlar, yatırım teklifleri içinde yer alan, birden
fazla ili ilgilendiren ve/veya muhtelif iller kapsamında yer alan yatırım projelerinin il bazında dağılımını Tablo-2
formatında ek olarak vereceklerdir.
56. Kuruluşlar; 3096, 3465, 3996, 4046, 4283, 5335, 6428, 6082, 351 sayılı Kanunlar ile 652 Sayılı
Kanun Hükmünde Kararname kapsamında Kamu-Özel İşbirliği modelleri ile yapılan ve yapılması düşünülen
projelerini Tablo-14'ü doldurarak bildireceklerdir.
Proje Numarası, Adı ve Karakteristiği
57. Devam eden projelerin proje numaraları Resmi Gazete’de yayımlanan 2014 Yılı Yatırım
Programına ve sonradan bu programda yapılan düzeltmelere göre yazılacaktır. Yeni projelerin numaraları
Kalkınma Bakanlığı tarafından verilecektir.
58. Yatırım listelerinde "Proje Adı" sütununa ana proje adı yazılacak; yeni proje adları belirlenirken kısa
ifadeler kullanılacak, proje adlarının birbirinden ayırt edilebilir olmasına özen gösterilecektir.
59. Projenin üniteleri veya harcama kalemleri ayrıca belirtilecek, bunlara ait parasal değerler parantez
içinde gösterilecek ve bu alt bölümler ana projeden ayrı bir proje numarası almayacaktır.
60. Yatırım listesinin "Karakteristik" sütununda üretim konusu olan mal ve hizmetin nitelik ve nicelik
olarak tanımı mümkün olduğu ölçüde proje çıktılarını ifade edecektir. Tevsi projeleri için ise mevcut kapasite ve
eklenecek yeni kapasite veya proje ile sağlanacak ek hizmet belirtilecektir.
Proje Tutarı, Kümülatif Harcama ve Yatırım Ödeneği Teklifi
61. Tablo-1 ve Tablo-2’de yer alan "2014 Sonuna Kadar Tahmini Kümülatif Harcama" ve "Proje
Tutarı" 2015 yılı fiyatları ile verilecektir. Bunun için geçmiş yıllara ait harcamalar Tablo-13’te verilen deflatörlerle
2015 yılı fiyatlarına dönüştürülecektir. Diğer tablolarda yer alan 2015 yılı yatırım ödeneği teklifi ile 2015
yılından sonraki yıllara ait yatırım harcama tahminleri yine 2015 yılı fiyatları ile verilecektir.
Toplu ve Toplulaştırılmış Projeler
62. Toplu proje; proje ve karakteristiği; makine-teçhizat, bilgisayar yazılım ve donanımı, idameyenileme, bakım-onarım, büyük onarım, tamamlama, taşıt alımı, etüt–proje ile yayın alım ve basımı olan veya
bunların bileşiminden oluşması uygun görülen projeyi ifade etmektedir. Bir kuruluşun, toplu proje tanımı
kapsamındaki makine-teçhizat, bilgisayar yazılım ve donanımı, idame-yenileme, bakım-onarım, büyük onarım,
tamamlama, taşıt alımı ile yayın alım ve basımı işlerinden yıllık olanları, her sektörde ayrı ayrı olmak üzere,
“Muhtelif İşler” adı altında ve tek bir proje olarak teklif edilebilecektir. Diğer bir ifade ile, bir kuruluşun, aynı
sektörde, makine-teçhizat alımı, taşıt alımı, bakım-onarım vb. şeklinde her biri ayrı proje numarası olan yıllık
projeler olmayacak, bu tür işlerin hepsi, “Muhtelif İşler” proje adı altında toplanacaktır. Ancak, “Muhtelif İşler”
projeleri makine-teçhizat, bilgisayar yazılım ve donanımı, idame-yenileme, bakım-onarım, büyük onarım,
tamamlama, taşıt alımı, yayın alım ile basımı ve diğer işler gibi kalemleri itibarıyla alt proje şeklinde tadat
edilerek teklif edilecektir. Etüt projeler kendi içinde toplu proje olabilecek, ancak yukarıdaki işlerin arasına dahil
edilmeyecektir. “Muhtelif İşler” projesinin içeriği, karakteristik kısmında, örneğin; “bakım-onarım, makine
teçhizat, taşıt” şeklinde belirtilecektir. Çok yıllık makine-teçhizat, bilgisayar yazılım ve donanımı, idameyenileme, bakım-onarım, büyük onarım, tamamlama, taşıt alımı, etüt–proje ile yayın alım ve basımı işleri yıllık
toplu projeden ayrı bir proje olarak hazırlanacaktır.
63. Toplulaştırılmış proje; benzer nitelikteki alt projelerden oluşan ve amaç ve kapsamı itibarıyla toplu
ödenek tahsis edilmesi uygun görülen projeyi ifade etmekte olup, uygulama 2014 yılında olduğu gibi
sürdürülecektir. Toplu proje tanımına girmeyen işler müstakil proje veya toplulaştırılmış proje olarak teklif
edilecektir. Toplulaştırılmış proje teklifleri alt projeleri de kapsayacak şekilde Kalkınma Bakanlığına İletilecektir.
Alt projeler toplulaştırılmış projelerin il kapsamında yürütülen alt kümesini ifade etmektedir. Toplulaştırılmış
proje tekliflerinde, tamamlanan alt projeler proje tutarı ve harcama içinde muhafaza edilecektir.
Dış Kredi ve Hibe ile Yürütülecek Yatırım Projeleri
64. Proje listelerinde dış para kısmı ikiye ayrılarak dış kredi ve özkaynak ile karşılanacak miktarlar ayrı
ayrı belirtilecektir. Tabloların "kredi" kısmında, halen işlemekte olan dış kredilerin kullanım miktarları ve yeni
proje tekliflerine ait dış kredilerin muhtemel kullanım miktarları yazılacaktır. Dış kredi kullanımları yatırım
tutarlarına mutlaka dahil edilecektir. Teknik işbirliği kapsamındaki yardımlar da dahil olmak üzere hibe şeklinde
(AB fonlarından temin edilecek fonlar dahil) temin edilen dış finansmanla yapılacak yatırım projeleri teklifte
proje ayrıntılarıyla yer alacak, iç para gereği (KDV, Gümrük Vergisi, harçlar gibi harcamalar için) olan ödenek
toplama dahil edilmiş olarak ancak hibe miktarı ödenek toplamına dahil edilmeyerek ayrı bir satırda parantez
içerisinde gösterilecektir.
65. Dış kredi kullanılan projelerin kredi uygulama durumu; dış kredi anlaşması yapılmış, kullanıma
hazır duruma gelmiş, fakat henüz kullanımı başlamamış projeler de belirtilerek Tablo-8'de verilecektir. Bu
tabloda, kredileri kullanılmış ve geri ödeme aşaması başlamış olan projeler için 2015 yılında ödenecek olan
ana para ile faiz miktarları ilgili satırlarda ayrıca belirtilecektir. Dış kredi aranan projeler için ise Tablo-9
doldurulacaktır.
66. Dış kredilere ait geçmiş yıl kur farkları 2015-2017 dönemi ödenek talebi içinde yer almayacak,
yatırımın tamamlanmasından sonra toplam proje tutarına eklenerek sabit kıymetlere dahil edilecektir.
67. Yatırım programında yer alarak dış krediyle finansmanı düşünülen projelerin maliyet revizyonları
Kalkınma Bakanlığı tarafından yapılacaktır. Projelerin gerekli ödenek revizyonları ise dış kredi temin
işlemlerinin tamamlanmasından sonra gerçekleştirilecektir. Projelerin dış kredili olarak finansmanında 4749
sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili yönetmeliklerinde yer
alan esas ve usuller geçerli olacaktır.
68. Yatırım programında yer aldığı halde yatırım tavanına dahil edilmeyen projelerin (dış kredili olarak
yürütülen belediye projeleri gibi) teklif ve takibi bu Rehberdeki esaslar çerçevesinde yapılacaktır.
Öncelikli Bölgesel Ekonomik Kalkınma ve Sosyal Gelişme Projeleri
69. Kuruluşlar, 2015-2017 dönemi için hazırlayacakları yatırım tekliflerine dahil edecekleri GAP, DAP,
KOP ve DOKAP kapsamındaki ödeneklerin proje bazındaki dağılımını Tablo-3’te belirteceklerdir.
AB Fonları ile Finanse Edilecek Projeler
70. Katılım Öncesi Mali İşbirliği (IPA) programlaması kapsamında karara bağlanmış olan projeler,
proje sahibi kuruluşlar tarafından yatırım programıyla ilişkilendirilmek üzere, eş finansman karşılığı ödenek
talepleri ile birlikte Kalkınma Bakanlığına gönderilecektir.
Finansal Kiralama (*)
71. Finansal kiralama yöntemiyle yapılan yatırımlardan finans tipi kiralamalara yatırım programında
yer verilecektir. Finans tipi (satış tipi) kiralamaya konu olan yatırım malının toplam değeri, kiralamanın
başlayacağı ilk yılın yatırım programında yıl ödeneği olarak belirtilecektir. Ancak, söz konusu kiralamaya ilişkin
olarak daha sonraki yıllarda herhangi bir ödenek gösterilmeyecektir. Finansal kiralamada kuruluşun yatırım
bütçesinden kiralamanın başladığı yıl herhangi bir nakdi harcama yapılmamakla birlikte bu gösterimden amaç,
o değerde bir yatırım malının kuruluşun sabit sermaye stokuna katılmış olduğunun görülebilmesidir. Faaliyet
tipi finansal kiralama yatırımlarına yatırım programlarında yer verilmeyecektir.
Gayrimenkul Karşılığı Yaptırılan İnşaat İşleri
72. Kuruluşların TOKİ’ye ya da özel yüklenicilere arsa veya diğer gayrimenkulleri karşılığında
yaptırarak edinecekleri bina ve tesisleri projelendirilerek yatırım programına teklif edilecektir.
(*)
Finans Tipi (Satış Tipi) Kiralama : İlgili tüm riskleri ve kazançları kiracıya devreden sözleşmelerdir. Finansal kiralama konusu malın
mülkiyeti kiraya veren şirkete aittir. Ancak, taraflar sözleşmede, sözleşme süresi sonunda kiracının malın mülkiyetini satın alma hakkına
sahip olacağını kararlaştırabilirler. Herhangi bir kiralamanın Finans tipi kiralama sayılabilmesi için aşağıdaki dört kriterden en az birini
sağlaması gerekmektedir.
1) Kira anlaşması, varlık üzerindeki mülkiyet hakkının kira anlaşmasının sonunda kiracıya devrini öngörür.
2) Kira anlaşması, kiracıya kira süresinin sonunda varlığı o tarihte beklenen normal fiyatının oldukça altında bir fiyatla satın alma
seçeneği verir.
3) Kira süresi, kiralanan varlığın tahmini ekonomik ömrünün yüzde 75'ini veya daha fazlasını kapsar.
4) Asgari kira ödemelerinin (bakım, sigorta ve emlak vergileri gibi dönem giderleri hariç) kira anlaşmasının başlangıcındaki
bugünkü değeri varlığın normal piyasa değerinin yüzde 90'ına eşit veya büyüktür.
Faaliyet Tipi Kiralama (İşletme Kiralaması): Finans tipi kiralama sınıfına girmeyen her tür kiralama faaliyet tipi kiralamadır. Faaliyet
tipi kiralamada, varlığın mülkiyetine sahip olmaktan dolayı ortaya çıkan bütün riskler kiraya verene aittir. Anlaşmada belirlenmiş olan kira
tutarı kiracı açısından bir faaliyet gideridir.
Kamulaştırma
73. 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 3 üncü maddesine 4650 sayılı Kamulaştırma Kanununda
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunla eklenen son fıkranın amir hükmü uyarınca, yeterli ödenek temin
edilmeden kamulaştırma işlemine başlanamayacağından, kamulaştırma ödenek teklifleri projelerin gerçek
kamulaştırma ihtiyacını yansıtacak şekilde proje bazında yapılacaktır (Tablo-12). İdari amaçlı hizmet binası
edinimlerine ilişkin teklifler EK-3'te yer alan İdari Hizmet Binası Projeleri İçin Gerekçe Raporu Formatının ilgili
bölümleri doldurularak yapılacaktır.
Taşıtlar ve İş Makineleri
74. Kuruluşların taşıt alımı teklifleri “2015-2017 dönemi Tahmini Taşıt Alım Bedelleri Listesi (Tablo-11)”
esas alınarak yapılacaktır. Ayrıca, taşıt alımı talebinde bulunan her kuruluş Tablo-10'u dolduracak, sahip
olduğu araçları tip ve sayı olarak gösterecek ve talep ettiği araçları ne amaçla istediğini belirtecektir.
75. Teklif edilecek taşıt sayıları belirlenirken, tahmini taşıt alım bedellerinin her türlü vergi öncesi
bedeller olduğu dikkate alınacaktır.
76. İş makineleri teklifinde, mevcut araçların adet ve modellerine ilave olarak imal tarihleri ile son iki
yıldaki yıllık ortalama çalışma saatleri de talep ile birlikte verilecektir.
İdame ve Yenileme Yatırımları
77. Herhangi bir bağımsız proje ile ilgilendirilmesine imkan olmayan idame ve yenileme yatırımları
Tablo-6 formunda hazırlanacaktır. İdame ve yenileme yatırımı dönem içinde aşınan, eskiyen, yıpranan veya
hasar gören tesislerin korunması için üretim ve hizmet kapasitesi veya özellikleri değiştirilmeden bir yıl içinde
başlanıp bitirilen yatırım niteliğindedir. Bu itibarla kuruluşlar, idame ve yenileme yatırım tekliflerini hazırlarken
yukarıda belirtilen hususlara uyacaklar, idame ve yenileme niteliği taşımayan harcama kalemlerini bu kapsama
dahil etmeyeceklerdir.
Bilgi ve İletişim Teknolojileri Yatırımları
78. Bilgi toplumuna geçiş sürecinin hızlandırılması, ekonomide etkinliğin ve verimliliğin artırılması ve
rekabet gücü yüksek bir ekonomik yapının oluşturulmasını sağlamak üzere, bilgi ve iletişim teknolojileri
yatırımlarına öncelik verilecektir. Kamunun e-devlet uygulamalarına geçişini hızlandırmak üzere hazırlayacağı
bilgi ve iletişim teknolojileri projelerinde temel hedef, kamunun kendi içinde bilgi paylaşımının, birlikte
çalışabilirliğin, etkinlik ve şeffaflığın sağlanması ile vatandaşlara ve iş dünyasına elektronik ortamda sunulacak
entegre edilmiş hizmetlerin yaygınlaştırılmasıdır. Hazırlanacak projelerin e-Dönüşüm Türkiye Projesi ve buna
bağlı Bilgi Toplumu Stratejisi’yle uyumlu olması, vatandaş odaklı yaklaşımla iş süreçlerinin ve bilgi
gereksinimlerinin analiz edilerek uygun bir tasarım oluşturulması ve gerçekçi ekonomik ve sosyal analizlere
dayandırılması esastır.
79. Bilgi ve iletişim teknolojileri projeleri, http://www.bilgitoplumu.gov.tr/yatirim.aspx internet
adresinde yer alan “Kamu Bilgi ve İletişim Teknolojileri Projeleri Hazırlama Kılavuzu”nda belirtilen esaslara göre
hazırlanarak teklif edilecektir. Kılavuzda yer alan esaslara uygun olarak teklif edilmeyen bilgi ve iletişim
teknolojileri projeleri değerlendirmeye alınmayacaktır.
80. “Uygulama yazılımı geliştirme” bileşeni içeren ve toplam proje tutarı Kamu Bilgi ve İletişim
Teknolojileri Projeleri Hazırlama Kılavuzu’nda ifade edilen tutarı geçen bilgi ve iletişim teknolojileri projelerinde
Kılavuzda belirtilen kalite standardı seviyelerine uyum zorunluluğu bulunmaktadır.
Üniversitelerin Eğitim, Sağlık ve Araştırma-Geliştirme Projeleri
81. Üniversitelere ait yatırım tekliflerinin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı kanalıyla Kalkınma
Bakanlığına ulaştırılması esastır. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca üniversiteler için yapılacak olan
değerlendirme sonuçlarının, bu Genelge ile istenen her türlü bilgi, belge ve formları kapsayacak şekilde
Kalkınma Bakanlığına iletilmesi, özellikle "Yatırım Teklifleri Özet Tablosu"nun (Tablo-1) üniversiteler için Eğitim
(yüksek öğretim, kültür, spor), Sağlık ve Teknolojik Araştırma projeleri olarak ayrı ayrı düzenlenip gönderilmesi
gerekmektedir.
82. 10 Nisan 2002 tarih ve 24722 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları
Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmeliğin 12’nci maddesi uyarınca yüksek öğretim kurumları, özel
ödenekle karşılanacak yatırım nitelikli bilimsel araştırma projeleriyle ilgili tekliflerini de Teknolojik Araştırma
Sektörü teklifi içinde Kalkınma Bakanlığına sunacaklardır.
83. Kamu kuruluşları ve üniversiteler tarafından 2015 yılında devam edecek olan her proje için EK-5’ te
yer alan “Devam Etmekte Olan Teknolojik Araştırma Projeleri Bilgi Formu”nun doldurulması gerekmektedir.
EK-5 Formu gönderilmeyen veya yeterli bilgi içermeyen projeler için 2015 yılında kaynak ihtiyacı olmadığı kabul
edilerek kaynak tahsisi yapılmayacaktır. “Yükseköğretim Kurumları Bütçelerinde Bilimsel Araştırma Projeleri
İçin Tefrik Edilen Ödeneklerin Özel Hesaba Aktarılarak Kullanımı, Muhasebeleştirilmesi İle Özel Hesabın
İşleyişine İlişkin Esas ve Usuller” çerçevesinde araştırma projeleri ödenekleri özel hesaba aktarılarak bir
sonraki yıl kullanılabilmektedir. EK-5’te yer alan form doldurulurken 2014 yılında kullanılamayacak ödeneklerin
özel hesap aracılığıyla 2015 yılında kullanılabileceği göz önünde bulundurulmalıdır.
84. TÜBİTAK tarafından yürütülen TARAL Programı ile diğer kamu kurumları tarafından yürütülen ve
program çerçevesinde diğer kamu kurum ve kuruluşları ile üniversitelerin projelerinin desteklendiği Araştırma
Destek Programları için EK-6 “Araştırma Destek Programları İzleme Formu” hazırlanacaktır. Yeni sunulacak
araştırma destek programları için ise EK-4 “Araştırma Destek Programı Yapılabilirlik Raporu” hazırlanacaktır.
Organize Sanayi Bölgeleri ve Küçük Sanayi Siteleri
85. Organize Sanayi Bölgeleri ve Küçük Sanayi Siteleri ile ilgili yatırım teklifleri, projenin yer alacağı ilin
sanayi potansiyelini ve sosyo-ekonomik durumunu, ildeki diğer OSB ve KSS projelerine ilişkin bilgileri ve
projeye ilişkin analizleri içeren OSB ve KSS Bilgilendirme Raporları ile birlikte Kalkınma Bakanlığına
iletilecektir. OSB ve KSS projelerinin ödenekleri bütçenin “Borç Verme” tertibinden karşılandığı için sermaye
gideri ve sermaye transferi kapsamındaki ödenek teklif tavanlarına dahil edilmeyecektir.
Döner Sermaye Gelirleri Olan Kuruluşlar ve Fonlar
86. Döner sermayeden yapılacak olan yatırımlar, döner sermaye mevzuatına aykırı düşmeyecek
şekilde teklif edilecektir. Döner sermaye gelirleri olan kuruluşlar, yatırım teklifleri ile birlikte 2015-2017 dönemi
döner sermaye gelir ve gider tahminlerini bildireceklerdir. Buna göre, döner sermaye geliri elde eden Sağlık
Bakanlığına bağlı devlet hastaneleri ile üniversite hastaneleri de bir önceki yıl döner sermaye gelir ve gideri ile
bir sonraki yıl döner sermaye gelir ve harcama tahminlerini ve bunun içinden yatırımlarda kullanmayı talep
edecekleri miktarları teklif listelerinde belirteceklerdir. Çeşitli kuruluşların özkaynak gelirlerinin kullanımında da
aynı esaslara uyulacaktır.
87. Tasfiye edilmiş fonlardan ödenek talebinde bulunulmayacaktır. Ancak, faaliyetleri süren fonlardan
yararlanan kuruluşların projeleri bu Genelge’deki esaslar çerçevesinde Kalkınma Bakanlığına gönderilmeye
devam edilecektir.
Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar
88. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 25’inci maddesi gereğince, III Sayılı Cetvel
kapsamındaki düzenleyici ve denetleyici kurumlar yatırım nitelikli projelerini bilgi için yatırım programı ile
ilişkilendirilmek üzere Kalkınma Bakanlığına ileteceklerdir.
Mahalli İdareler
89. Mahalli idarelerin (il özel idareleri ve belediyeler ile bunların kurdukları birlik ve idareler) dış kredili
projelerinin belirlenmesinde, borç stoku limitleri içinde kalınması esastır. Mahalli idarelerin dış finansman (kredi
ve/veya hibe) kullanımı söz konusu olan projeleri; makro politikalar, sektör programları, bölge planları ve
yatırım öncelikleri ile stratejik plan ve performans programı dikkate alınarak bu Rehber’de yer alan usul ve
esaslar çerçevesinde teklif edilecektir. Dış finansman kullanımı olan projelerden İlbank A.Ş. yatırım
programında yer almak üzere teklif edilenlere öncelik verilecektir. Dış kredi kullanımından doğacak
yükümlülükler ilgili mahalli idarelerce yerine getirilecektir.
90. AB hibeleriyle finanse edilmesi planlanan projeler de bu Rehber’deki esaslara göre yatırım
programına alınır. Ayrıca ihale aşamasında ya da uygulama esnasında oluşabilecek proje değişiklikleri için de
Kalkınma Bakanlığının uygun görüşü aranır.
91. Mahalli idareler, tekliflerinde kullandıkları veya kullanacakları dış kredi tutarlarını döviz olarak da
ifade edecekler, Tablo-1, Tablo-2, Tablo-8 ve Tablo-9’u dolduracaklardır.
92. Köylerin Altyapısının Desteklenmesi (KÖYDES) projesi için öngörülen ödenek büyüklüğünün
tespitinde ve iller bazında dağılımında, uygulanmakta olan projelerin harcama ve fiziki gerçekleşme bilgileri ile
köy altyapı envanterleri dikkate alınacaktır. Buna göre, 2014 yılı KÖYDES Projesi gerçekleşmeleriyle ilgili
olarak hazırlanan izleme raporları 2014/3 sayılı Yüksek Planlama Kurulu (YPK) kararında belirtildiği üzere il
koordinasyon birimleri tarafından aylık olarak İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğüne (MİGM)
gönderilecektir. MİGM tarafından yıllık fiziki gerçekleşmeler dikkate alınarak revize edilen köy altyapı envanter
bilgileri ve değerlendirme sonuçları, rapor halinde Haziran ayından itibaren Kalkınma ve Maliye Bakanlıklarına
üçer aylık periyotlarla elektronik ortamda gönderilecektir.
Tablo-1: 2015-2017 DÖNEMİ YATIRIM TEKLİFLERİ ÖZET TABLOSU
KURULUŞ :
SEKTÖRÜ/
ALT SEKTÖRÜ
TOPLAM
2015 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL
PROJE
SAYISI
2014 SONUNA
KADAR TAHMİNİ
PROJE TUTARI
ETÜD-PROJE
KÜMÜLATİF
İŞLERİ
HARCAMA
2015 YILI YATIRIM TEKLİFİ
DEVAM EDEN
PROJELER
YENİ PROJELER
TOPLAM
2016 YILI
2017 YILI
YATIRIM TEKLİFİ YATIRIM TEKLİFİ
(Toplam)
(Toplam)
Tablo-2: YATIRIM PROJELERİ LİSTESİ
SEKTÖR
:
KURULUŞ
:
2015 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL
2014 SONUNA KADAR TAHMİNİ
KÜMÜLATİF HARCAMA
PROJE TUTARI
PROJE NO
PROJE ADI
YER
(İL VE İLÇE)
KARAKTERİSTİK
İŞİN
BAŞLAMA /
BİTİŞ TARİHİ
DIŞ
DIŞ
TOPLAM
KREDİ
ÖZKAYNAK
2015 YATIRIMI
DIŞ
TOPLAM
KREDİ
ÖZKAYNAK
2016 YATIRIMI
DIŞ
DIŞ
TOPLAM
KREDİ
ÖZKAYNAK
2017 YATIRIMI
TOPLAM
KREDİ
ÖZKAYNAK
(KURULUŞ) TOPLAMI
ETÜD-PROJE İŞLERİ TOPLAMI
a) 2015'te Bitenler
b) 2015'ten Sonraya Kalanlar
DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI
a) 2015'te Bitenler
b) 2015'ten Sonraya Kalanlar
YENİ PROJELER TOPLAMI
a) 2015'te Bitenler
b) 2015'ten Sonraya Kalanlar
NOT : - "Özkaynak" bölümüne yatırım için kuruluşun iç kaynaklardan (dış kredi olmayan) karşıladığı dış harcama yazılacaktır.
- 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında sari ihalesi yapılan projeler ve 2015-2017 döneminde bu projeler için taahhüt edilen ödemeler dipnot ile belirtilecektir.
TOPLAM
KREDİ
ÖZKAYNAK
Tablo-3: GAP, DAP, KOP ve DOKAP KAPSAMINDAKİ YATIRIM PROJELERİ LİSTESİ (*)
SEKTÖR
:
KURULUŞ
:
2015 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL
2015 YATIRIMI
PROJE NO
PROJE ADI
YER
(İL VE İLÇE)
KARAKTERİSTİK
İŞİN BAŞLAMA /
BİTİŞ TARİHİ
2016 YATIRIMI
DIŞ
DIŞ
DIŞ
TOPLAM
Sıra
No
KREDİ
ÖZKAYNAK
(KURULUŞ) TOPLAMI
GAP Kapsamında Tahsis Edilen Ödenek (Kuruluş Toplamı)
DAP Kapsamında Tahsis Edilen Ödenek (Kuruluş Toplamı)
KOP Kapsamında Tahsis Edilen Ödenek (Kuruluş Toplamı)
DOKAP Kapsamında Tahsis Edilen Ödenek (Kuruluş Toplamı)
1.
GAP Kapsamında Tahsis Edilen Ödenek (1. Proje İçin)
DAP Kapsamında Tahsis Edilen Ödenek (1. Proje İçin)
KOP Kapsamında Tahsis Edilen Ödenek (1. Proje İçin)
DOKAP Kapsamında Tahsis Edilen Ödenek (1. Proje İçin)
2.
GAP Kapsamında Tahsis Edilen Ödenek (2. Proje İçin)
DAP Kapsamında Tahsis Edilen Ödenek (2. Proje İçin)
KOP Kapsamında Tahsis Edilen Ödenek (2. Proje İçin)
DOKAP Kapsamında Tahsis Edilen Ödenek (2. Proje İçin)
3.
GAP Kapsamında Tahsis Edilen Ödenek (3. Proje İçin)
DAP Kapsamında Tahsis Edilen Ödenek (3. Proje İçin)
KOP Kapsamında Tahsis Edilen Ödenek (3. Proje İçin)
DOKAP Kapsamında Tahsis Edilen Ödenek (3. Proje İçin)
(*) : GAP, DAP, KOP ve DOKAP kapsamındaki her bir proje için toplam ödenekler projenin ilk satırında belirtilecektir.
(Not) Sermaye Gideri, Sermaye Transferi ve Borç Verme tertiplerinden her birisi için bu tablo ayrıca doldurulacaktır.
2017 YATIRIMI
TOPLAM
KREDİ
ÖZKAYNAK
TOPLAM
KREDİ
ÖZKAYNAK
Tablo- 4: 2015 YILI YATIRIM TEKLİFLERİNİN KALKINMA PLANI, STRATEJİK PLAN VE PERFORMANS PROGRAMI İLE İLİŞKİSİ
SEKTÖR
:
KURULUŞ
:
PROJE NO
PROJE ADI
PROJENİN ONUNCU KALKINMA PLANINDA İLİŞKİLİ
OLDUĞU
AMAÇ VE HEDEFLER1,2
PROJENİN İDARE STRATEJİK PLANI VE PERFORMANS PROGRAMINDA İLİŞKİLİ OLDUĞU
POLİTİKALAR 1,2
AMAÇ 3,4
(1) 2015 yılı yatırım tekliflerinin Onuncu Kalkınma Planında yer alan ilgili Amaç ve Hedefler ile Politikaların paragraf numaraları gösterilecektir.
(2) Bir yatırım projesi birden fazla amaç ve hedef ile farklı politikalar ile lişkili olabilir. Bu durumda ilgili tüm amaç ve hedefler ile politikalar belirtilecektir.
(3) 2015 yılı yatırım tekliflerinin stratejik plan ve 2015 yılı performans programında yer alan ilgili amaç, hedef ve performans hedefi numaraları/kodları gösterilecektir.
(4) Bir yatırım projesi birden fazla stratejik amaç ve hedefle ilişkili olabilir. Bu durumda ilgili tüm amaç ve hedefler belirtilecektir.
HEDEF 3,4
PERFORMANS HEDEFİ 3,4
Tablo- 5: 2013 ve 2014 YILLARI YATIRIM ÖDENEK VE HARCAMALARI
SEKTÖR
:
KURULUŞ
:
2013 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL
PROJE NO
PROJE ADI
2013 YILI ÖDENEĞİ
2013 YILI
REVİZE ÖDENEĞİ
2013 YILI HARCAMA
(KESİN)
2014 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL
2014 YILI
PROGRAM ÖDENEĞİ
2014 YILI
REVİZE ÖDENEĞİ
2014 YILI SONU HARCAMA TAHMİNİ
İLK 6 AY KESİN
YIL SONU TAHMİNİ
Tablo-6 : İDAME VE YENİLEME YATIRIMLARI
SEKTÖR
:
KURULUŞ
:
2015 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL
TUTARI
İŞİN TÜRÜ
AÇIKLAMALAR
DIŞ
TOPLAM
Tablo- 7: PROJE İZLEME FORMU
SEKTÖR
PROJE SAHİBİ KURULUŞ
PROJENİN;
ADI
NUMARASI
YERİ
BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ
KARAKTERİSTİĞİ
YATIRIMIN YILLAR İTİBARİYLE GELİŞİMİ
(Cari Fiyatlarla, Bin TL)
PROJE TUTARI
PROGRAM ÖDENEĞİ
REVİZE ÖDENEK
DIŞ
DIŞ
DIŞ
HARCAMA
YILLAR
TOPLAM
TOPLAM
PROGRAMA
GİRİŞ YILI
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
(*) GERÇEKLEŞME YÜZDESİ = (HARCAMA / PROGRAM ÖDENEĞİ)*100 olarak verilecektir.
TOPLAM
DIŞ
TOPLAM
GERÇEKLEŞME
YÜZDESİ (*)
Tablo-8: HALEN İŞLEMDE OLAN DIŞ PROJE KREDİLERİ
2015 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL
P
R
O
Sektörü
:
Kuruluş
:
Adı
Numarası
Yeri
J
E
N
İ
Tutarı
Dış
Toplam
Başlama/Bitiş
Tarihi
N
Karakteristiği
Bin $
Krediyi Veren Ülke veya Kuruluş:
Başlama/Yürürlük
Tarihi
Türü
K
R
E
Tutarı
Vadesi/Ödemesiz
Dönemi
D
İ
N
İ
N
Faiz Oranı
Kredi Anlaşmasında
Belirtilmiş İse
İçpara/Kredi Oranı
Kredi Anlaşmasında
Belirtilen Kullanım
Dilimleri
Kullanılan kısmının Yıllara
Göre Dağılımı
Kullanılacak Kısmının
Yıllara Göre Dağılımı
2015'te Ana Para Geri Ödeme Tutarı
2015'te Ödenecek Faiz Tutarı
Projenin Son Durumu,
Darboğazları ve Çözüm
Önerileri
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Tablo-9: DIŞ KREDİ SAĞLANMASI İSTENEN PROJELER
2015 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL
Sektör
:
Kuruluş
:
Adı
Numarası
Yeri
Tutarı
Dış
Toplam
P
R
Yılı
O
Ödeneği
Dış
J
E
Toplam
N
İ
Başlama/Bitiş Tarihi
N
2015
2016
2017
Karakteristiği
Son Durumu
Bin $
Kredinin Kullanım Amacı
Toplam Kredi İhtiyacı
- Temin Edilen
- Talep Edilen
Uygun Dış Kredi Alternatifleri
Düşünceler
Tablo-10: TAŞIT LİSTESİ (*)
SEKTÖR
:
KURULUŞ
:
2015 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL
SIRA
NO
TALEP EDİLEN
MEVCUT
TAŞITIN CİNSİ
ADET
MODELİ
ADET
TUTARI
AÇIKLAMALAR
(*) Taşıt sayısı belirlenirken, tahmini taşıt alım bedellerinin her türlü vergi öncesi azami satın alma bedelleri olduğu dikkate alınmalıdır.
Tablo-11: 2015-2017 DÖNEMİ TAHMİNİ TAŞIT ALIM BEDELLERİ LİSTESİ
Cari Fiyatlarla, TL
Sıra No
Taşıtın Cinsi
1-a (*)
1-b (**)
234567891011-a
11-b
12131415161718192021-a
21-b
22-
Binek otomobil
Binek otomobil
Binek otomobil
Station-Wagon
Arazi binek (En az 4, en fazla 8 kişilik)
Minibüs (Sürücü dahil en fazla 17 kişilik)
Kaptıkaçtı (Arazi hizmetleri için)
Pick-up (Kamyonet, sürücü dahil 3 veya 6 kişilik)
Pick-up (Kamyonet, arazi hizmetleri için sürücü dahil 3 veya 6 kişilik)
Panel
Midibüs (Sürücü dahil en fazla 26 kişilik)
Otobüs (Sürücü dahil en az 27, en fazla 40 kişilik)
Otobüs (Sürücü dahil en az 41 kişilik)
Kamyon (Şasi-kabin tam yüklü ağırlığı en az 3.501 Kg)
Kamyon (Şasi-kabin tam yüklü ağırlığı en az 12.000 Kg)
Kamyon (Şasi-kabin tam yüklü ağırlığı en az 17.000 Kg)
Ambulans (Tıbbi donanımlı)
Ambulans (Arazi hizmetleri için)
Pick-up (Kamyonet, cenaze arabası yapılmak üzere)
Motorsiklet (En fazla 600 cc.lik)
Motorsiklet (En az 601 cc.lik)
Bisiklet
Güvenlik önlemli binek otomobil (Cinsi ve fiyatı Maliye Bakanlığınca belirlenir.)
Güvenlik önlemli servis taşıtı (Cinsi ve fiyatı Maliye Bakanlığınca belirlenir.)
Diğer taşıtlar (Cinsi ve fiyatı Maliye Bakanlığınca belirlenir.)
2015
118 000
130 000
42 500
44 000
75 500
68 500
100 000
60 500
77 000
59 500
131 000
205 500
467 500
77 000
113 500
138 000
139 000
173 000
60 500
9 000
22 000
2 100
2016
124 500
137 000
45 000
46 500
79 500
72 000
105 500
64 000
81 000
63 000
138 000
216 500
492 500
81 000
119 500
145 500
146 500
182 000
64 000
9 500
23 000
2 200
(*) 237 sayılı Taşıt Kanununa ekli (1) sayılı cetvelde yer alan Makamlar ile Devlet Protokol Hizmetlerinde kullanılmak üzere Dışişleri Bakanlığınca satın alınacak taşıtlar için.
(**) 237 sayılı Taşıt Kanununa ekli (1) sayılı cetvelde yer alan ilk üç sıradaki Makamlar için.
NOT : 1- Bu cetvelde gösterilen azami fiyatlarda değişiklik yapmaya, bu bedelleri belirli makam ve hizmetler için farklı miktarlarda tespit etmeye Maliye Bakanı yetkilidir.
2- Bu cetvelde belirlenen azami satın alma bedelleri, her türlü vergi öncesi bedellerdir.
3- Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yılı içinde edilinilecek zırhlı taşıtlar bu cetvele tabi değildir.
4- İdarelerin edinebilecekleri taşıtları gösterir cetvellerde yer alan taşıtların cinslerini, Kalkınma Bakanlığının uygun görüşü üzerine değiştirmeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.
5- Cumhurbaşkanlığı tarafından edinilecek 21-a, 21-b ve 22 sıra nolu taşıtların cinsi ve fiyatı Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğince belirlenir.
6-237 sayılı Taşıt Kanununun 10 uncu maddesinin 9 uncu fıkrası gereğince mübadele yoluyla satın alınacak taşıt sayısı, Milli Savunma Bakanlığı için 40 adedi,
Jandarma Genel Komutanlığı için 10 adedi ve Sahil Güvenlik Komutanlığı için 5 adedi geçemez.
2017
130 500
144 000
47 000
49 000
83 500
76 000
110 500
67 000
85 000
66 000
145 000
227 000
517 000
85 000
125 500
152 500
154 000
191 500
67 000
10 000
24 500
2 300
Tablo-12: KAMULAŞTIRMA HARCAMALARININ PROJE BAZINDA DAĞILIMI
SEKTÖR
:
KURULUŞ
:
PROJE NO
2015 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL
PROJE ADI
(KURULUŞ ) TOPLAMI
DEVAM EDEN PROJELER
YENİ PROJELER
YER
(İL VE İLÇE)
KARAKTERİSTİK
BAŞLAMA / BİTİŞ
TARİHİ
KAMULAŞTIRMA
TOPLAMI
2013 SONUNA KADAR
TAHMİNİ KÜMÜLATİF
KAMULAŞTIRMA
HARCAMASI
KAMULAŞTIRMA TEKLİFİ
2015
2016
2017
Tablo-13: KAMU SABİT SERMAYE YATIRIM VE DIŞ PARA DEFLATÖRLERİ (2015=1,0000000)
SEKTÖRLER
YILLAR
TARIM
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
0,000000569
0,000000599
0,000000639
0,000000671
0,000000750
0,000000783
0,000000835
0,000000877
0,000001020
0,000001168
0,000001316
0,000001612
0,000001937
0,000002310
0,000003100
0,000004503
0,000007306
0,000015331
0,000022056
0,000027932
0,000036034
0,000054084
0,000076394
0,000106659
0,000153896
0,000303730
0,000439290
0,000664640
0,001177397
0,001861000
0,003242610
0,006553415
0,011065770
0,020239324
0,038486454
0,066518822
0,099978175
0,142861615
0,232004731
0,323423430
0,390885335
0,446481264
0,476509268
0,555933089
0,589164343
0,673858872
0,640675720
0,672136377
0,773506783
0,807425659
0,855552121
0,943396226
1,000000000
1,053000000
1,105650000
MADENCİLİK
0,000000511
0,000000539
0,000000569
0,000000589
0,000000633
0,000000651
0,000000679
0,000000722
0,000000938
0,000001024
0,000001130
0,000001446
0,000001668
0,000001975
0,000002540
0,000003675
0,000006103
0,000012616
0,000017883
0,000023041
0,000032130
0,000050540
0,000075443
0,000114543
0,000178060
0,000335021
0,000484358
0,000717706
0,001229154
0,001978707
0,003288801
0,007292065
0,012574033
0,022844416
0,041442824
0,072463662
0,109486489
0,157170103
0,263481617
0,358700430
0,419933193
0,475973140
0,489538172
0,559780453
0,573402828
0,649439700
0,649607875
0,657273734
0,766617819
0,786094108
0,847091590
0,943396226
1,000000000
1,053000000
1,105650000
İMALAT
0,000000505
0,000000530
0,000000571
0,000000599
0,000000626
0,000000636
0,000000662
0,000000744
0,000000942
0,000001061
0,000001195
0,000001453
0,000001618
0,000001880
0,000002384
0,000003552
0,000005853
0,000012581
0,000018510
0,000023951
0,000034434
0,000053734
0,000082379
0,000129102
0,000204109
0,000370098
0,000537322
0,000791298
0,001310719
0,002128143
0,003372990
0,008051797
0,013982158
0,025022732
0,043999547
0,076714172
0,116255398
0,167324963
0,285518221
0,383373632
0,440519960
0,497096772
0,500255193
0,565405669
0,567714526
0,639380822
0,657632624
0,651374451
0,765522018
0,776901731
0,845172842
0,943396226
1,000000000
1,053000000
1,105650000
ENERJİ
0,000000654
0,000000697
0,000000738
0,000000856
0,000000902
0,000000921
0,000000957
0,000000989
0,000001152
0,000001484
0,000001597
0,000001630
0,000001820
0,000002054
0,000002659
0,000003972
0,000006578
0,000014251
0,000021053
0,000026283
0,000036968
0,000057252
0,000087484
0,000136509
0,000202599
0,000367862
0,000531691
0,000775986
0,001296336
0,002113903
0,003392252
0,007996867
0,013993814
0,025301821
0,044320706
0,078133653
0,118494822
0,170659735
0,292486773
0,391366219
0,447586103
0,504508961
0,504921284
0,569006598
0,568449326
0,639303142
0,662073735
0,652244949
0,767993217
0,777385971
0,847697608
0,943396226
1,000000000
1,053000000
1,105650000
ULAŞTIRMA
0,000000617
0,000000638
0,000000679
0,000000703
0,000000770
0,000000792
0,000000879
0,000000956
0,000001179
0,000001318
0,000001440
0,000001769
0,000002040
0,000002376
0,000003115
0,000004654
0,000007645
0,000016035
0,000022933
0,000027566
0,000037107
0,000056253
0,000080489
0,000119470
0,000178847
0,000336501
0,000486498
0,000720877
0,001234585
0,001987450
0,003303332
0,007324285
0,012629591
0,022945354
0,041625940
0,072783845
0,109970258
0,157864564
0,264645818
0,360285358
0,421788680
0,478076241
0,491701210
0,562253858
0,575936425
0,652309268
0,652478186
0,660177917
0,770005142
0,789567488
0,850834489
0,943396226
1,000000000
1,053000000
1,105650000
TURİZM
0,000000675
0,000000683
0,000000730
0,000000779
0,000000833
0,000000871
0,000000917
0,000000979
0,000001138
0,000001356
0,000001521
0,000001900
0,000002246
0,000002918
0,000004458
0,000006307
0,000010182
0,000021035
0,000027989
0,000035157
0,000045458
0,000065330
0,000093526
0,000130455
0,000187003
0,000349296
0,000508858
0,000763903
0,001285153
0,002057200
0,003332616
0,007625887
0,013002522
0,023195372
0,042139073
0,072366765
0,109258311
0,156739651
0,261586061
0,357339999
0,420274232
0,476886901
0,493118240
0,565507957
0,582132833
0,660254387
0,655756192
0,666989287
0,776468762
0,798241348
0,858129829
0,943396226
1,000000000
1,053000000
1,105650000
KONUT
EĞİTİM
0,000000628
0,000000657
0,000000702
0,000000736
0,000000815
0,000000848
0,000000896
0,000000946
0,000001090
0,000001252
0,000001403
0,000001745
0,000002064
0,000002517
0,000003508
0,000005061
0,000008279
0,000017441
0,000022400
0,000028228
0,000036696
0,000054894
0,000079631
0,000110881
0,000161581
0,000315932
0,000462768
0,000715844
0,001234004
0,001930105
0,003234909
0,006890517
0,011401661
0,020235492
0,038650032
0,064755319
0,097181272
0,138681994
0,223139714
0,313146907
0,381854380
0,437123860
0,471362771
0,553052113
0,591711270
0,678656493
0,635638476
0,673626718
0,772230640
0,810163279
0,854288485
0,943396226
1,000000000
1,053000000
1,105650000
0,000000766
0,000000799
0,000000869
0,000000912
0,000000994
0,000001029
0,000001080
0,000001131
0,000001387
0,000001586
0,000001772
0,000002150
0,000002509
0,000003019
0,000004116
0,000005963
0,000009809
0,000020726
0,000029499
0,000037316
0,000048184
0,000068540
0,000097794
0,000136468
0,000194812
0,000359625
0,000523191
0,000779446
0,001303215
0,002098052
0,003369396
0,007843318
0,013472003
0,024063631
0,043155097
0,074563711
0,112743742
0,161952138
0,272711252
0,369993486
0,431151878
0,488148099
0,499357500
0,569354309
0,580327073
0,656357991
0,661169574
0,665448338
0,777629820
0,795336785
0,859095568
0,943396226
1,000000000
1,053000000
1,105650000
Açıklama :
1. Proje hangi sektörde yer alıyorsa o sektöre ait yatırım deflatörü kullanılacak, cari yıl fiyatlarıyla olan harcamalar ilgili yılın deflatörüne bölünerek 2015 yılı fiyatlarına dönüştürülecektir.
2. Kamu sabit sermaye yatırım deflatörleri sektördeki toplam(bina, makine-teçhizat) yatırım harcamaları içindir.
3. Cari fiyatlarla olan dış para harcamaları (TL cinsinden), ilgili yılın dış para deflatörüne bölünerek 2015 yılı fiyatlarına dönüştürülecektir.
4. 2015 yılı kur değeri olarak 1 ABD Doları = 2,2874 TL alınacaktır (2016 yılı için 1 ABD Doları = 2,3714 TL, 2017 yılı için 1 ABD Doları=2,4423 TL olarak dikkate alınacaktır.)
SAĞLIK
0,000000659
0,000000686
0,000000759
0,000000796
0,000000855
0,000000880
0,000000917
0,000000954
0,000001238
0,000001409
0,000001571
0,000001858
0,000002138
0,000002538
0,000003405
0,000004955
0,000008192
0,000017366
0,000024232
0,000030313
0,000039803
0,000060627
0,000087096
0,000123801
0,000178538
0,000337385
0,000492178
0,000744482
0,001260203
0,002005717
0,003277320
0,007369731
0,012472974
0,022222238
0,040889571
0,069792592
0,105214131
0,150739777
0,249314740
0,342902577
0,407005266
0,462851683
0,483730437
0,557947307
0,579999597
0,659682136
0,645857591
0,663804985
0,769814148
0,795457123
0,851047878
0,943396226
1,000000000
1,053000000
1,105650000
D. HİZMETLER
0,000000838
0,000000879
0,000000952
0,000001023
0,000001094
0,000001129
0,000001178
0,000001248
0,000001602
0,000001821
0,000002045
0,000002422
0,000002793
0,000003452
0,000004772
0,000007022
0,000011582
0,000025196
0,000035466
0,000045130
0,000058037
0,000079997
0,000112998
0,000157892
0,000222578
0,000396294
0,000574171
0,000835730
0,001371313
0,002245371
0,003511593
0,008591000
0,015080746
0,027040411
0,046601220
0,081982543
0,124517196
0,179567874
0,310443907
0,412497925
0,467289015
0,525545262
0,520155458
0,582727674
0,576256359
0,646247935
0,678406127
0,661104101
0,781360174
0,786798571
0,862005874
0,943396226
1,000000000
1,053000000
1,105650000
DIŞ PARA
DEFLATÖRÜ
0,000001551
0,000001551
0,000001551
0,000001551
0,000001551
0,000001551
0,000001551
0,000001939
0,000002573
0,000002503
0,000002714
0,000002749
0,000002996
0,000003243
0,000003772
0,000005464
0,000009024
0,000018330
0,000024005
0,000033769
0,000045825
0,000070816
0,000099897
0,000151045
0,000212696
0,000378269
0,000537884
0,000697866
0,001102493
0,001840993
0,002708098
0,008017676
0,015384727
0,024468434
0,038988026
0,065453404
0,094934094
0,135472199
0,261562758
0,323939457
0,398576157
0,454694259
0,444148289
0,496112650
0,538890106
0,616763153
0,605696564
0,614063613
0,777921763
0,761906752
0,823611621
0,943396226
1,000000000
1,053000000
1,105650000
Tablo-14: KAMU-ÖZEL İŞBİRLİĞİ YÖNTEMİ İLE YAPILAN VEYA YAPILMASI DÜŞÜNÜLEN PROJELER
(2015 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL)
Projenin Adı
Yeri
(*) Yap-İşlet, Yap-İşlet-Devret, Yap-Kirala, İşletme Hakkı Devri vs.
Karakteristiği
Proje Tutarı
Uygulanan/Uygulanması Düşünülen
Yöntem (*)
EK -1
PROJE MALİYETİ 5 MİLYON TL VE ÜZERİNDEKİ
KAMU YATIRIM PROJESİ TEKLİFLERİ İÇİN
FİZİBİLİTE RAPORU FORMATI
A. YÖNETİCİ ÖZETİ (Proje ile ilgili bilgilerin ve fizibilite etüdü bulgularının özeti)
B. ANA RAPOR
1. İÇİNDEKİLER (içindekiler, tablo ve şekil listesi ile kısaltmalar)
2. GİRİŞ (raporun amacı, kapsamı ve organizasyonu, çalışma yöntemi,
bulguların özeti, sonuçlar ve öneriler)
3. PROJENİN TANIMI VE KAPSAMI (projenin adı, amacı, türü, teknik
içeriği, bileşenleri, büyüklüğü, uygulama süresi, uygulama yeri veya alanı,
proje çıktıları, ana girdileri, hedef aldığı kitle ve/veya bölge, proje sahibi
kuruluş ve yasal statüsü, yürütücü kuruluş)
4. PROJENİN ARKA PLANI
i. Sosyo-ekonomik Durum (genel, sektörel ve/veya bölgesel)
ii. Sektörel ve/veya Bölgesel Politikalar ve Programlar
iii. Kurumsal Yapılar ve Yasal Mevzuat (teşvik ve YİD mevzuatı gibi)
iv. Proje Fikrinin Kaynağı ve Uygunluğu
1. Projenin Sektörel ve/veya Bölgesel Kalkınma Amaçlarına
(politika, plan ve programlar) Uygunluğu
2. Projenin Geçmiş, Yürüyen ve Planlanan Diğer Projelerle
İlişkisi
3. Projenin İdarenin Stratejik Planı ve Performans Programına
Uygunluğu
4. Proje Fikrinin Ortaya Çıkışı
5. Projeyle İlgili Geçmişte Yapılmış Etüt, Araştırma ve Diğer
Çalışmalar
5. PROJENİN GEREKÇESİ1
i. Ulusal ve Bölgesel Düzeyde Talep Analizi
 Talebi belirleyen temel nedenler ve göstergeler
 Talebin geçmişteki büyüme eğilimi
 Mevcut talep düzeyi hakkında bilgiler
 Mevcut kapasite ve geçmiş yıllar kapasite kullanım oranları
ii. Ulusal ve Bölgesel Düzeyde Gelecekteki Talebin Tahmini
 Bölgenin ekonomik büyüme senaryosu (hedef ve stratejiler)
ve talep tahminleri ile ilişkisi
 Talebin gelecekteki gelişim potansiyeli ve talebin tahmini.
 Talep tahminlerine temel teşkil eden varsayımlar, çalışmalar
ve kullanılan yöntemler (basit ekstrapolasyon, model vb.)
Proje niteliğine göre talep analizi yerine pazar araştırması ve analizi, ihtiyaç analizi, sorun analizi,
trafik etüdü vb. teknikler kullanılabilir.
1
6. MAL VE/VEYA HİZMETLERİN SATIŞ-ÜRETİM PROGRAMI
i. Satış Programı
ii. Üretim Programı
iii. Pazarlama Stratejisi (fiyatlandırma, tanıtım ve dağıtım)
7. PROJE YERİ/UYGULAMA ALANI
i. Fiziksel ve coğrafi özellikler
 Coğrafi yerleşim
 İklim (yağış oranı, nem, sıcaklık, rüzgar vb.)
 Toprak ve arazi yapısı ile ilgili bilgiler
 Bitki örtüsü
 Su kaynakları
 Diğer doğal kaynaklar
ii. Ekonomik ve Fiziksel Altyapı (hammadde kaynaklarına
erişilebilirlik, ulaşım ve haberleşme sistemi, su-elektrik-doğal gaz
şebekeleri, arazi kullanımı, yan sanayi, dağıtım ve pazarlama
olanakları vb.)
iii. Sosyal Altyapı (nüfus, istihdam, gelir dağılımı, sosyal hizmetler,
kültürel yapı)
iv. Kurumsal Yapılar
v. Çevresel Etkilerin Ön-değerlendirmesi
vi. Alternatifler, Yer Seçimi ve Arazi Maliyeti (kamulaştırma bedeli)
8. TEKNİK ANALİZ VE TASARIM
i. Kapasite Analizi ve Seçimi
ii. Alternatif Teknolojilerin Analizi ve Teknoloji Seçimi
iii. Seçilen Teknolojinin Çevresel Etkileri, Koruma Önlemleri ve
Maliyeti
iv. Teknik Tasarım (süreç tasarımı, makine-donanım, inşaat işleri,
arazi düzenleme, yerleşim düzeni, iller bazında dağılım vb.)
v. Yatırım Maliyetleri (inşaat, makine-donanım, il bazında dağılımı
vb.)
9. PROJE GİRDİLERİ
i. Girdi İhtiyacı (ham ve yardımcı maddeler)
ii. Girdi Fiyatları ve Harcama Tahmini
10. ORGANİZASYON YAPISI, YÖNETİM VE İNSAN KAYNAKLARI
i. Kuruluşun Organizasyon Yapısı ve Yönetimi
ii. Organizasyon ve Yönetim Giderleri (genel giderler vb.)
iii. İnsan gücü İhtiyacı ve Tahmini Giderler
11. PROJE YÖNETİMİ VE UYGULAMA PROGRAMI
i. Proje Yürütücüsü Kuruluşlar ve Teknik Kapasiteleri
ii. Proje Organizasyonu ve Yönetim (karar alma süreci, yapım
yöntemi vb.)
iii. Proje Uygulama Programı (Termin Planı)
12. İŞLETME DÖNEMİ GELİR VE GİDERLERİ
i. Üretimin ve/veya Hizmetin Fiyatlandırılması
ii. İşletme Gelir ve Giderlerinin Tahmin Edilmesi
13. TOPLAM YATIRIM TUTARI VE YILLARA DAĞILIMI
i. Toplam Yatırım Tutarı (iç ve dış para olarak)
1. Arazi Bedeli (kamulaştırma giderleri)
2. Sabit Sermaye Yatırımı
 Etüt-Proje, Mühendislik ve Kontrollük Giderleri
 Lisans, Patent, Know-How vb. Giderleri
 Arazi Düzenleme ve Geliştirme Giderleri (peyzaj vb.)
 Hazırlık Yapıları (şantiye vb.)
 İnşaat Giderleri (toprak işleri, altyapı, üstyapı, sanat
yapıları vb.)
 Çevre Koruma Giderleri
 Ulaştırma Tesislerine İlişkin Giderler
 Makine-donanım giderleri
 Taşıma, Sigorta, İthalat ve Gümrükleme Giderleri
 Montaj Giderleri
 Taşıt Araçları
 Genel Giderler
 İşletmeye Alma Giderleri
 Beklenmeyen Giderler
3. Yatırım Dönemi Faizleri
4. İşletme Sermayesi
ii. Yatırımın Yıllara Dağılımı
14. PROJENİN FİNANSMANI
i. Yürütücü ve İşletmeci Kuruluşların Mali Yapısı
ii. Finansman Yöntemi (özkaynak, dış kredi, hibe, YİD vb.)
iii. Finansman Kaynakları ve Koşulları
iv. Finansman Maliyeti
v. Finansman Planı
15. PROJE ANALİZİ
i. FİNANSAL ANALİZ
1. Finansal Tablolar ve Likidite Analizi
2. İndirgenmiş Nakit Akım Tablosu
3. Finansal Fayda-Maliyet Analizi (NBD, İKO vb.)
4. Devlet Bütçesi Üzerindeki Etkisi
ii. EKONOMİK ANALİZ
1. Ekonomik Maliyetler
2. Ekonomik Faydalar
3. Ekonomik Fayda-Maliyet Analizi (ENBD, EİKO vb.)
4. Maliyet Etkinlik Analizi (karşılaştırmalı birim üretim ve
yatırım maliyeti)
5. Projenin Diğer Ekonomik Etkileri (katma değer etkisi vb.)
iii. SOSYAL ANALİZ
1. Sosyal Fayda-Maliyet Analizi
2. Sosyo-kültürel Analiz (katılımcılık, cinsiyet etkisi vb.)
3. Projenin Diğer Sosyal Etkileri (istihdama katkı vb.)
iv. BÖLGESEL ANALİZ
- Projenin bölgesel düzeydeki doğrudan ve dolaylı etkileri
v. DUYARLILIK ANALİZİ
vi. RİSK ANALİZİ
16. EKLER
i. Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) Raporu
ii. Diğer Destek Etütler (rezerv etüdü, zemin etüdü vb)
EK-2
FİZİBİLİTE RAPORU HAZIRLANMASI GEREKMEYEN *
KAMU YATIRIM PROJESİ TEKLİFLERİ İÇİN
PROJE TEKLİF FORMU
1. PROJE TANIMLAMA BİLGİLERİ

Adı:

Yeri:

Sektörü:

Projenin Türü:

Projeyi Yürütecek Kurum/Kuruluş:

Projenin Geliştirilmesinden Sorumlu Kişi (adı, görevi, telefonu, e-posta adresi):

Proje Fikrini Öneren Kurum/Kuruluş (adı, adresi, telefonu ve faksı):
2. PROJENİN GEREKÇESİ, AMACI VE HEDEFLERİ

Projenin Gerekçesi (neden ihtiyaç duyulduğu):

Projenin Hedef Aldığı Kesim ve Etkileyeceği Diğer Taraflar:

Projenin Genel Amacı:

Projenin Hedefleri:

Projenin İstihdama Katkısı:
3. PROJE FİKRİNİN KAYNAĞI ve DAYANAKLARI

Projenin
İlişkili Olduğu ve/veya Dayandığı Plan, Program, İdare Stratejik Planı,
Performans Programı, Proje ve Etütler:

Proje Fikrinin Geliştirilmesinde Uygulanan Yöntem:
(ihtiyaç analizi, sorun analizi, olanak etüdü-fırsat analizi, diğer)

Proje İle İlgili Valilik Görüşü
4. PROJE İLE İLGİLİ AYRINTILI BİLGİLER

Beklenen Sonuçları/Çıktıları:

Projenin Bileşenleri (Proje Kapsamında Gerçekleştirilecek Faaliyetler ve Proje
Uygulanırken Kullanılacak Yöntem/Yöntemler):

Girdi İhtiyacı (insan gücü, organizasyon, teknik yardım vb.)

Proje Maliyeti (iç ve dış para olarak):

Yatırım Sonrası Gelir ve Giderler:

Öngörülen Finansman Kaynakları (AB hibesi, kurum bütçesi, genel bütçe vb.):

Projenin Uygulama Planı (başlama-bitiş tarihleri vb.):

Projenin Dayandığı Varsayımlar ve Karşılaşabileceği Riskler:

Projenin Yapılabilirliği ve Sürdürülebilirliği:
EK : Keşif Özeti
* Rehberin 26. maddesi kapsamı ndaki projeler için hazı rlanacaktı r.
EK-3
İDARİ HİZMET BİNASI PROJELERİ İÇİN
GEREKÇE RAPORU FORMATI
KURULUŞUN ADI
:
PROJENİN ADI
:
5. KURUMSAL BİLGİLER

Yeni Hizmet Binasını Kullanacak Birim / Birimlerin Organizasyon Yapısı :

Çalışan Personel Sayısı

Hizmetten Yararlanan Ziyaretçi Sayısı (Günlük ortalama):

Personel ve Hizmetten Yararlanan Ziyaretçi Sayısında Beklenen Gelişmeler :
:
6. KULLANILAN MEVCUT HİZMET BİNASI İLE İLGİLİ BİLGİLER

Bulunduğu Arsanın Yüzölçümü (m ) :

Bina Sahiplik Durumu
2
:
Tahsisli
Kiralık
Mülkiyet
Diğer:………

Kiralık İse Yıllık Kira Bedeli
:

Yapı Cinsi
:

Bina Kat Adedi
:

Toplam Kapalı Alan (m )
:

Binanın Yapım Yılı
:

Son 10 Yılda Yapılan Onarımların Yılları ve Maliyetleri
:

Yıllık Ortalama İşletme Giderleri (Elektrik, Su, Isınma vb.)
:

Tahliye Sonrası Arsa ve Binanın Değerlendirilme Şekli (Kiralık Değilse) :
2
7. YAPIMI/ KAMULAŞTIRILMASI PLANLANAN YENİ BİNA İLE İLGİLİ BİLGİLER
A)
ARSA

Arsanın Seçiminde Dikkate Alınan Hususlar :

Arsanın Yüzölçümü (m )
:

Arsanın Yeri / Konumu
:
2
(İl, İlçe, Mahalle, Şehir İçi, Şehir Dışı vs.)

Arsanın Temin Edilme Yolu :

Arsanın Kamulaştırma Maliyeti (Varsa):

Şehir İmar Planına Uygunluğu :
(1)

Ulaşım İmkanları

Altyapı, Peyzaj ve Çevre Düzenleme İhtiyaçları ile Maliyeti
B)
:
:
HİZMET BİNASI

Toplam Kapalı Alan (m )
:

Toplam Ofis Alanı
2
:

Yapı Tahmini Maliyeti

Yapı Birim Maliyeti (TL/m ) :
C)
(1)
2
(m )
:
2
PROJE İÇERİSİNDE YER ALACAK EK TESİSLER
(Eğitim Tesisi, Sosyal Tesis vb.)

Ek Tesislerin Kullanım Amaçları

Ek Tesislerin Kullanım Alanları ve Maliyeti :
:
8. PROJE YE YÖNELİK GENEL DEĞERLENDİRME
(Mevcut Hizmet Binasının Yetersiz Kaldığı Hususlar, Kuruluşun Geleceğe Dönük İhtiyaçları,
Önerilen Projenin Mevcut ve Gelecekteki İhtiyaçları Karşılama Durumu, vb. Değerlendirmeler)
9. PROJENİN UYGULANMASI İLE İLGİLİ BİLGİLER

Proje Toplam Maliyeti
(2)
:
(Arsanın kamulaştırılması, bina ve ek tesislerin yapımı, altyapı, peyzaj ve çevre düzenleme işleri)

Finansman Kaynakları

Projenin Uygulama Planı (Başlama-Bitiş Tarihleri):

Projenin Geliştirilmesinden Sorumlu Kişi/Kişiler (adı, soyadı, görevi, telefonu, e-posta adresi):

Projeyi Yürütecek Olan Kuruluş
:
Kurum Bütçesi
Genel Bütçe Diğer: ….……….
:
EKLER :
(1)
- İhtiyaç Programı
(1)
- Keşif Özeti
- Ekspertiz Raporu
(3)
- Projeyi Yürütecek Olan Kuruluşun Proje İle İlgili Görüşü
(1)
(1)(4)
Kamulaştırma tekliflerinde dikkate alınmayacaktır.
Proje Toplam Maliyetine KDV dahildir.
(3)
Kamulaştırma tekliflerinde dikkate alınacaktır.
(4)
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı veya TOKİ tarafından yürütülecek olan projeler için temin edilecektir.
(2)
EK-4
ARAŞTIRMA DESTEK PROGRAMI
YAPILABİLİRLİK RAPORU FORMATI
1. PROGRAMIN TANIMI VE KAPSAMI





Programın Adı
Programın Türü
Programın Bileşenleri
Uygulama Süresi
Program Paydaşları
o Program sahibi kuruluş
o Hedef kitle ve/veya bölge
o Diğer paydaşlar
o Paydaşların görev ve katkıları
2. PROGRAMIN ARKA PLANI






Programın Dayandığı Politikalar ve Programlar (sektörel ve/veya bölgesel)
Kurumsal Yapılar ve Yasal Mevzuat (teşvik, izleme vb.)
Programın Geçmiş, Yürüyen ve Planlanan Diğer Program ve Projelerle İlişkisi
Program Fikrinin Kaynağı
Programla İlgili Geçmişte Yapılmış Etüt, Araştırma ve Diğer Çalışmalar
Diğer Ülke Politika ve Programlarıyla Karşılaştırma
3. PROGRAMIN GEREKÇESİ, AMACI VE HEDEFLERİ



Programın Gerekçesi ( ihtiyaçlar, gelecek öngürüsü, sorunlar vb.)
Programın Amacı
Programın Hedefleri (somut ve ölçülebilir)
4. PROGRAMIN UYGULAMA STRATEJİSİ VE ÖNCELİKLERİ
5. PROGRAMIN ÇIKTILARI ve BEKLENEN ETKİLERİ


Programın Kısa Vadeli Çıktıları
Programın Etkileri (orta ve uzun vadedeki ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri)
6. PROGRAM YÖNETİMİ VE UYGULAMA PROGRAMI




Kuruluşun Organizasyon Yapısı ve Yönetimi
Program Organizasyonu ve Yönetim (karar alma, analiz, önceliklendirme ve seçim
süreçleri vb.)
Uygulama Planı (Termin)
İzleme ve Değerlendirme Sistemi
7. PROGRAMIN MALİYETİ VE FİNANSMANI



Öngörülen Toplam Harcama
Öngörülen Harcama Planı
Programın Finansmanı (Genel Bütçe, AB, vb.)
EK-5
DEVAM ETMEKTE OLAN ARAŞTIRMA - GELİŞTİRME PROJELERİ
BİLGİ FORMU
Kuruluşun Adı……………………:
Projenin Adı……………………...:
Başlama – Bitiş Tarihleri……….:
Proje Yürütücüsü……………..…:
Proje Kapsamında Bugüne Kadar Gerçekleştirilen Faaliyetler:
Yapılan tüm faaliyetler, gerçekleştirme zamanı ve harcama miktarları ile birlikte ayrıntılı
olarak ortaya konacaktır. Planlanandan farklı şekilde gerçekleşen her gelişme ve bununla
ilgili tedbir ve öngörüler detaylı bir şekilde gerekçelendirilecektir.
2015 Yılı İhtiyacı ve Gerekçesi*..:
2016 Yılı İhtiyacı ve Gerekçesi*..:
2017 Yılı İhtiyacı ve Gerekçesi*..:
* Gerekçelendirme kapsamında, projenin bir önceki yılın Yatırım Programında yer alan
toplam bütçesi ve faaliyetlerin kapsamı esas alınarak, dolar kuru ve benzeri elde olmayan
sebeplerle oluşan ilave ödenek artışı veya süre uzatımı ihtiyaçları ortaya konacaktır. Proje
faaliyetlerinin kapsamına ekleme yapılmasına yönelik öneriler sadece son yılına ulaşmış
projeler için, zorunlu olduğu durumlarda, makul ölçülerde ve ayrıntılı olarak
gerekçelendirilerek yapılabilecektir.
EK-6
ARAŞTIRMA DESTEK PROGRAMLARI
İZLEME FORMU
1. Programın Adı
2. Programın Genel Nitelikleri
2.1 Yürütücü kurum, hedef kitlesi, süresi ve bütçe bilgileri
2.2 Desteklenen proje sayısı (program başladığından beri, yıllar itibariyle)
2.3 Desteklenen projelerin nitelikleri (ortalama süre, bütçe, destekleme oranı, teknolojik
alanlara göre dağılımı, özel sektör projeleri ise sanayi sektörlerine ve firma
büyüklüğüne göre dağılımı)
2.4 Desteklenen projelerde teknolojik açıdan başarı oranı
2.5 Program için belirlenen spesifik hedefler ve bu hedeflere ulaşma yolunda sağlanan
ilerleme
3. Programın bilimsel ve teknolojik yeteneklerin güçlendirilmesine etkileri nelerdir?
3.1 Makale sayısı, patent, ödül vb. istatistiklere katkısı
3.2 Atıf sayısı istatistiklerine katkısı
3.3 Program aracılığı ile üretilen bilimsel çıktılardan (makale, patent vs.) özel sektörün
faydalanma düzeyi
4. İnsan gücünün geliştirilmesine etkileri
4.1 Program kapsamında desteklenen projeler sayesinde yetiştirilen araştırmacıların
toplam sayısı, bu araştırmacıların alanlara göre dağılımı
4.2 Yurtdışında görev yapmakta iken kalıcı veya geçici süre faydalanılan yerli ve
yabancı araştırmacı sayısı
4.3 Projelerde görev alanlar içinde kariyerine araştırmacı olarak devam edenlerin sayısı
ve oranı nedir? Bu kişiler arasında ne kadarı akademisyen olarak görev almıştır?
Özel sektöre araştırmacı olarak geçiş yapanların sayısı ve oranı nedir? Ne kadarı
yurtdışında kariyerine devam etmiştir?
5. Yönlendirme ve koordinasyona etkileri
5.1 Desteklenen projelerin ne kadarı birden fazla sanayi ortağını, ne kadarı sanayiüniversite işbirliğini içermektedir? Yurtdışı ortaklıkların oranı nedir?
5.2 Akademik nitelikli araştırma projeleri sonucu elde edilen “sonuçlar” sayesinde özel
sektörle ortaklık kurulmasını sağlayan proje sayısı ne düzeydedir?
6. Desteklenen firmalar üzerindeki etkileri
6.1 Projeler kapsamında firmalarda kaç Ar-Ge elemanının araştırma yeteneği
artırılmıştır ve ne kadarı projeler nedeniyle ilk olarak istihdam edilmiştir?
6.2 Teknolojik açıdan başarılı olan projeler hangi oranda ticarileştirilebilmiştir? Toplam
yeni ve iyileştirilmiş ürün sayısı kaçtır? Patent, faydalı model, vb. ne düzeydedir?
EK:7
DÜZEY 2 (İBBS- 2) İSTATİSTİKİ BÖLGE BİRİMLERİ KAPSAMINDA YER ALAN İLLER
DÜZEY 2
BÖLGE
KODU
BÖLGE KAPSAMINDAKİ İLLER
TR10
İstanbul
TR21
Tekirdağ, Edirne, Kırklareli
TR22
Balıkesir, Çanakkale
TR31
İzmir
TR32
Aydın, Denizli, Muğla
TR33
Manisa, Afyon, Kütahya, Uşak
TR41
Bursa, Eskişehir, Bilecik
TR42
Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova
TR51
Ankara
TR52
Konya, Karaman
TR61
Antalya, Isparta, Burdur
TR62
Adana, Mersin
TR63
Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye
TR71
Kırıkkale, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir
TR72
Kayseri, Sivas, Yozgat
TR81
Zonguldak, Karabük, Bartın
TR82
Kastamonu, Çankırı, Sinop
TR83
Samsun, Tokat, Çorum, Amasya
TR90
Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane
TRA1
Erzurum, Erzincan, Bayburt
TRA2
Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan
TRB1
Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli
TRB2
Van, Muş, Bitlis, Hakkari
TRC1
Gaziantep, Adıyaman, Kilis
TRC2
Şanlıurfa, Diyarbakır
TRC3
Mardin, Batman, Şırnak, Siirt
EK-8
GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ (I SAYILI CETVEL) 2015-2017 DÖNEMİ ÖDENEK TEKLİF TAVANLARI
Cari Fiyatlarla, Bin TL
2015
İDARELER
CUMHURBAŞKANLIĞI
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ
ANAYASA MAHKEMESİ
YARGITAY
DANIŞTAY
SAYIŞTAY
BAŞBAKANLIK
MİLLİ İSTİHBARAT TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI
MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ
BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI
AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI
ADALET BAKANLIĞI
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI
EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI
KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI
GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI
MALİYE BAKANLIĞI
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU
AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI
AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI
BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
EKONOMİ BAKANLIĞI
GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI
GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
KALKINMA BAKANLIĞI
TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU
ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI
METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI
TOPLAM
SERMAYE
SERMAYE
GİDERLERİ
TRANSFERLERİ
158.000
0
31.644
0
4.500
0
18.550
0
4.300
0
11.130
0
430.350
0
235.000
0
3.700
0
3.200
0
15.500
0
72.250
0
335.850
2.650
705.200
0
135.417
0
507.900
20.000
227.000
0
1.204.000
0
50.600
0
2.000
0
70.000
0
375.000
0
162.000
0
185.580
0
5.494.000
0
1.130.000
4.000
495.000
0
79.500
300
20.400
95.000
6.050
0
47.200
2.500
391.500
158.000
2.350
0
188.000
15.000
4.000
2.650
37.560
114.000
218.100
36.140
154.420
0
16.520
0
10.000
20.000
830.630
148.820
162.350
0
1.043.825
741.200
70.000
0
160.200
8.900
25.000
0
4.989.900
1.000
20.525.176
1.370.160
2016
SERMAYE
SERMAYE
GİDERLERİ
TRANSFERLERİ
168.567
0
53.725
0
4.977
0
20.516
0
4.756
0
4.300
0
447.743
0
259.910
0
4.092
0
3.538
0
16.944
0
80.666
0
371.450
2.931
779.951
0
143.780
0
561.732
0
251.062
0
1.284.607
0
55.964
0
2.212
0
89.250
0
414.750
0
179.169
0
205.251
0
6.291.214
0
1.260.840
6.012
543.046
0
55.300
0
22.562
100.035
6.690
0
33.549
2.765
389.611
143.483
2.599
0
207.928
16.590
4.424
2.782
41.539
126.084
240.346
38.054
82.000
0
18.271
0
11.060
22.120
918.130
170.000
179.558
0
1.003.150
794.078
76.845
0
177.176
9.371
27.000
0
5.193.746
1.053
22.195.496
1.435.358
2017
SERMAYE
SERMAYE
GİDERLERİ
TRANSFERLERİ
178.815
0
40.095
0
5.485
0
22.612
0
5.241
0
4.700
0
493.452
0
286.465
0
4.510
0
3.901
0
18.530
0
88.072
0
409.401
3.230
859.637
0
158.032
0
618.912
0
276.714
0
1.415.868
0
61.681
0
2.438
0
90.000
0
457.125
0
197.477
0
226.222
0
6.934.842
0
1.389.660
4.420
598.529
0
60.950
0
24.868
110.539
7.375
0
32.835
3.048
422.767
139.314
2.865
0
229.172
18.285
4.876
2.928
43.420
138.966
263.289
39.935
87.000
0
20.138
0
12.190
24.380
988.769
187.000
197.843
0
1.225.676
848.276
84.696
0
195.285
9.833
29.000
0
5.650.789
1.105
24.432.219
1.531.259
EK-9
ÖZEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ (II SAYILI CETVEL) 2015-2017 DÖNEMİ ÖDENEK TEKLİF TAVANLARI
Cari Fiyatlarla, Bin TL
2015
İDARELER
SERMAYE
SERMAYE
GİDERLERİ
TRANSFERLERİ
ÖLÇME SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI
2.000
0
ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU
400
0
TÜRK DİL KURUMU
1.500
0
TÜRK TARİH KURUMU
1.125
0
TÜRKİYE VE ORTA DOĞU AMME İDARESİ ENSTİTÜSÜ
2.085
0
TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU
168.413
1.064.559
TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ
2.050
0
TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ
3.900
0
YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU
804.000
0
SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
443.000
1.260
DEVLET TİYATROLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
9.000
0
DEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
8.000
0
ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
871.000
0
VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
225.000
0
TÜRKİYE HUDUT VE SAHİLLER SAĞLIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
93.000
0
TÜRK AKREDİTASYON KURUMU
1.000
0
TÜRK STANDARTLARI ENSTİTÜSÜ
24.000
0
TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ
2.650
0
ULUSAL BOR ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ
3.180
4.685
TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU
48.000
3.922
SAVUNMA SANAYİ MÜSTEŞARLIĞI
2.900
0
KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ
12.500BAŞKANLIĞI
0
TÜRK İŞBİRLİĞİ VE KOORDİNASYON AJANSI BAŞKANLIĞI
2.450
20.000
GAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ
36.777
10.800
ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI
350
0
MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
212.000
0
CEZA VE İNFAZ KURUMLARI İLE TUTUKEVLERİ İŞ YURTLARI KURUMU 587.300
0
SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
4.500
0
MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU
5.860
0
YURTDIŞI TÜRKLER VE AKRABA TOPLULUKLAR BAŞKANLIĞI
2.500
0
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
4.289.500
0
TÜRKİYE YAZMA ESERLER KURUMU BAŞKANLIĞI
13.000
0
DOĞU ANADOLU PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI
18.600
64.000
KONYA OVASI PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI
10.536
78.000
DOĞU KARADENİZ PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI
4.500
58.700
DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
8.123.000
29.480
TÜRKİYE SU ENSTİTÜSÜ
1.400
0
TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU
34.000
0
KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU
900
0
YÜKSEKÖĞRETİM KURULU
3.000
0
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
86.810
0
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
52.470
0
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
99.960
0
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
90.182
0
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
71.310
0
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
40.185
0
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
39.760
0
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
58.630
0
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
30.750
0
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ
35.152
0
EGE ÜNİVERSİTESİ
77.635
0
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
73.217
0
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
48.050
0
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
35.100
0
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
81.118
0
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
49.710
0
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
69.123
0
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
49.760
0
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
38.680
0
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
58.522
0
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
45.100
0
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
45.710
0
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
50.332
0
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ
48.400
0
FIRAT ÜNİVERSİTESİ
47.160
0
DİCLE ÜNİVERSİTESİ
36.410
0
YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
43.500
0
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
44.120
0
İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ
21.000
0
GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ
24.800
0
HARRAN ÜNİVERSİTESİ
66.800
0
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
31.760
0
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
33.246
0
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
33.560
0
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
61.200
0
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
29.112
0
2016
SERMAYE
SERMAYE
GİDERLERİ
TRANSFERLERİ
2.212
0
424
0
1.590
0
1.193
0
2.306
0
185.252
1.154.119
2.198
0
4.313
0
778.621
0
489.958
1.337
9.540
0
8.480
0
785.000
0
265.194
0
102.858
0
1.106
0
26.536
0
2.931
0
3.517
5.182
51.982
4.338
3.207
0
13.825
0
2.709
21.200
39.659
11.205
387
0
234.472
0
650.325
0
4.500
0
6.481
0
2.000
0
5.736.324
0
13.780
0
20.019
67.440
10.635
82.107
4.977
61.774
8.567.767
31.000
1.548
0
37.604
0
1.050
0
3.318
0
109.096
0
69.089
0
109.447
0
97.141
0
79.328
0
45.550
0
44.780
0
64.842
0
36.740
0
37.889
0
86.924
0
80.921
0
53.025
0
38.821
0
89.716
0
53.870
0
76.445
0
55.035
0
43.883
0
65.828
0
49.877
0
55.528
0
57.326
0
53.527
0
52.159
0
40.269
0
48.111
0
42.158
0
23.226
0
27.425
0
72.771
0
36.229
0
37.872
0
37.114
0
67.545
0
32.195
0
2017
SERMAYE
SERMAYE
GİDERLERİ
TRANSFERLERİ
2.696
0
488
0
1.829
0
1.371
0
2.703
0
203.936
1.184.218
2.499
0
4.754
0
949.139
0
540.017
1.416
10.971
0
9.752
0
687.000
0
302.550
0
113.367
0
1.219
0
29.255
0
3.230
0
3.876
5.711
57.293
4.781
3.535
0
15.237
0
2.986
22.000
43.193
11.765
427
0
248.901
0
716.768
0
4.500
0
7.143
0
2.000
0
7.439.664
0
15.847
0
22.432
74.475
11.727
86.188
5.679
64.500
8.250.822
32.500
1.750
0
41.446
0
1.150
0
4.044
0
124.710
0
81.057
0
124.893
0
111.839
0
93.052
0
54.726
0
53.174
0
76.634
0
44.084
0
44.594
0
100.378
0
92.480
0
61.800
0
45.241
0
100.174
0
63.509
0
87.875
0
64.016
0
51.144
0
76.301
0
58.203
0
65.078
0
66.219
0
61.969
0
60.201
0
47.097
0
56.515
0
49.824
0
28.054
0
32.683
0
82.791
0
43.161
0
44.455
0
44.136
0
77.248
0
38.068
0
EK-9
ÖZEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ (II SAYILI CETVEL) 2015-2017 DÖNEMİ ÖDENEK TEKLİF TAVANLARI
Cari Fiyatlarla, Bin TL
2015
İDARELER
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
NİĞDE ÜNİVERSİTESİ
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ
AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
UŞAK ÜNİVERSİTESİ
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ
HİTİT ÜNİVERSİTESİ
BOZOK ÜNİVERSİTESİ
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
ORDU ÜNİVERSİTESİ
AMASYA ÜNİVERSİTESİ
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ
SİNOP ÜNİVERSİTESİ
SİİRT ÜNİVERSİTESİ
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ
BATMAN ÜNİVERSİTESİ
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ
BARTIN ÜNİVERSİTESİ
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ
TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ
YALOVA ÜNİVERSİTESİ
TÜRK ALMAN ÜNİVERSİTESİ
YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
TOPLAM
SERMAYE
GİDERLERİ
30.760
29.820
25.990
33.112
26.540
49.880
45.112
40.500
58.610
28.000
24.810
48.490
24.580
49.100
37.100
52.540
11.000
29.850
29.500
29.820
25.500
29.560
32.602
49.000
23.510
25.000
31.002
38.500
41.600
25.550
26.730
26.000
27.000
23.700
18.500
23.000
29.000
27.250
20.500
22.000
22.210
24.000
24.800
24.000
24.510
27.810
26.750
24.010
27.000
26.010
26.500
25.710
24.002
12.000
16.012
27.010
23.000
27.002
15.002
29.500
18.800
28.500
35.800
52.110
44.000
30.500
30.000
14.500
19.928.876
2016
SERMAYE
TRANSFERLERİ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.335.406
SERMAYE
GİDERLERİ
32.911
32.977
28.745
36.619
28.796
55.164
49.891
44.793
67.035
30.415
27.436
53.630
23.839
54.194
41.030
58.106
12.166
31.904
31.518
32.980
27.650
32.690
30.525
54.191
23.787
25.991
34.285
42.578
42.687
28.254
29.560
22.120
29.862
26.209
20.458
25.438
32.071
30.135
22.670
24.329
24.561
24.882
27.428
26.544
24.896
30.757
29.586
26.552
27.647
28.767
29.309
28.435
26.543
13.269
17.709
27.661
25.435
25.993
16.592
32.627
20.789
31.518
39.417
57.631
37.051
33.733
33.180
15.804
22.315.455
2017
SERMAYE
TRANSFERLERİ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.439.702
SERMAYE
GİDERLERİ
39.310
39.060
34.652
43.719
34.582
64.223
58.089
52.470
77.242
36.688
33.211
62.080
28.985
62.690
49.098
66.627
14.830
37.878
37.969
39.321
33.317
39.389
36.873
63.087
28.801
31.359
41.277
51.450
50.151
34.113
35.810
26.447
36.014
31.664
24.680
30.879
38.578
36.638
27.442
29.528
29.783
29.944
33.202
32.098
30.088
37.388
35.644
31.978
33.315
34.612
35.469
34.570
32.356
15.917
21.585
33.458
30.618
31.685
20.225
39.320
25.240
37.968
46.867
66.943
44.712
40.603
39.671
18.900
24.758.959
SERMAYE
TRANSFERLERİ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.487.554
EK-10
DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARIN 2015-2017 DÖNEMİ ÖDENEK TEKLİF TAVANLARI
KURUMLAR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
DİYANET İŞLERİ BŞK.
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜV.BAK.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
TAPU VE KADASTRO GN.MD.
GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI
METEOROLOJİ GN. MD.
ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
EGE ÜNİVERSİTESİ
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
KARADENİZ TEKNİK ÜNİV.
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ
FIRAT ÜNİVERSİTESİ
DİCLE ÜNİVERSİTESİ
YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
HARRAN ÜNİVERSİTESİ
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV.
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV.
MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
Cari Fiyatlarla, Bin TL
YATIRIM ÖDENEK TEKLİF TAVANLARI
2015
2016
2017
50
50
50
1.838
2.033
2.241
112.000
123.833
136.526
250.000
270.000
270.000
891.000
850.000
900.000
122.000
110.000
120.000
6.000
6.248
6.560
100
105
110
79.750
74.655
82.282
8.000
5.000
6.000
46.202
47.000
48.000
26.469
29.275
32.266
16.550
19.500
22.750
30.000
31.000
32.000
4.550
5.032
5.546
5.000
5.000
5.100
10.000
10.000
10.000
6.000
5.000
5.500
5.000
5.000
5.000
1.069
1.074
1.079
9.061
6.065
6.069
6.000
6.000
6.500
1.500
1.500
1.500
2.000
2.000
2.000
16.995
20.000
21.200
4.000
4.000
4.000
4.000
5.000
5.250
3.000
2.500
2.700
1.000
1.500
1.500
8.000
5.000
5.000
1.000
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
7.500
2.000
2.000
2.500
2.000
2.000
1.000
1.000
1.000
1.500
1.500
1.500
500
750
1.000
7.139
5.148
5.157
1.000
800
850
4.000
750
750
1.500
1.000
1.000
750
750
800
1.500
1.500
1.500
5.000
400
500
1.000
1.000
1.100
1.000
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.000
1.200
750
500
500
EK-10
DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARIN 2015-2017 DÖNEMİ ÖDENEK TEKLİF TAVANLARI
KURUMLAR
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİ.
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ
BOZOK ÜNİVERSİTESİ
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
ORMAN GN.MD.
MİLLİ PİYANGO İD.GN.MD.
ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ MD.
TRT GN.MD.
TOPLAM
Cari Fiyatlarla, Bin TL
YATIRIM ÖDENEK TEKLİF TAVANLARI
2015
2016
2017
2.500
500
300
500
750
1.000
3.000
250
500
1.000
1.000
200.000
8.500
4.190
95.000
2.038.263
2.700
750
500
750
750
1.000
2.500
500
1.000
1.000
1.000
221.200
9.401
4.822
84.850
2.012.191
3.000
750
500
800
750
1.000
2.700
500
1.000
1.000
1.000
243.800
10.362
5.616
80.700
2.127.064
EK-11
KİT'LERİN 2015-2017 DÖNEMİ ÖDENEK TEKLİF TAVANLARI (*)
KURUMLAR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
MKEK GN.MD.
TKİ GN.MD.
ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GN.MD.
TEİAŞ
TETAŞ
DEVLET MALZEME OFİSİ GN.MD.
TCDD GN.MD.
TÜDEMSAŞ GN.MD.
TÜLOMSAŞ GN.MD.
TÜVASAŞ GN.MD.
TEMSAN GN.MD.
ÇAY İŞLETMELERİ GN.MD.
ET VE SÜT KURUMU GN. MD.
ETİ MADEN İŞLETMELERİ GN.MD.
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GN.MD.
DHMİ GN.MD.
T.TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GN.MD.
TPAO GN.MD.
TARIM İŞLETMELERİ GN.MD.
BOTAŞ GN.MD.
KIYI EMNİYETİ GN.MD.
TOPLAM
Cari Fiyatlarla, Bin TL
YATIRIM ÖDENEK TEKLİF TAVANLARI
2015
2016
2017
253.000
160.000
130.000
113.250
113.910
114.608
520.000
490.000
403.000
1.650.000
1.825.000
2.011.000
2.300
2.400
2.500
22.000
33.000
36.257
5.000.000
5.529.838
6.094.137
8.000
8.848
9.672
14.000
15.484
16.926
11.826
13.080
14.298
7.000
5.252
1.573
120.000
110.000
32.000
58.000
15.000
24.572
360.000
794.319
700.438
160.131
167.905
158.973
450.000
301.000
301.000
95.000
100.000
144.273
1.445.000
1.632.450
2.437.350
150.000
150.000
110.000
550.000
608.300
343.994
71.500
79.000
87.150
11.061.007
12.154.786
13.173.721
(*) Kamu payı yüzde 50'nin üzerinde olan kuruluşları kapsamaktadır.
(**) TCDD'nin yatırım tekliflerinin gönderilmesinde yeniden yapılandırma dikkate alınacaktır.
EK-12
ÖZELLEŞTİRME KAPSAMINDAKİ KURULUŞLARIN 2015-2017 DÖNEMİ ÖDENEK TEKLİF TAVANLARI (*)
Cari Fiyatlarla, Bin TL
KURUMLAR
2015
1
2
3
4
5
6
ADÜAŞ
TEDAŞ
SÜMERHOLDİNG A.Ş. GN.MD.
T.ŞEKER FABRİKALARI A.Ş.GN.MD.
TTA GAYRİMENKUL A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
T.DENİZCİLİK İŞL.GN.MD.
TOPLAM
(*) Kamu payı yüzde 50'nin üzerinde olan kuruluşları kapsamaktadır.
YATIRIM ÖDENEK TEKLİF TAVANLARI
2016
60
50.000
200
44.000
5.685
4.500
104.445
2017
40
60
200
44.000
6.000
3.500
53.740
200
3.500
3.760
EK-13
SOSYAL GÜVENLİK KURULUŞLARININ 2015-2017 DÖNEMİ ÖDENEK TEKLİF TAVANLARI
Cari Fiyatlarla, Bin TL
KURUMLAR
2015
1 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
TOPLAM
YATIRIM ÖDENEK TEKLİF TAVANLARI
2016
264.000
264.000
2017
291.984
291.984
321.816
321.816
EK-14
İLLER BANKASININ 2015-2017 DÖNEMİ ÖDENEK TEKLİF TAVANLARI
Cari Fiyatlarla, Bin TL
KURUMLAR
1 İLLER BANKASI GN.MD.
TOPLAM
2015
YATIRIM ÖDENEK TEKLİF TAVANLARI
2016
27.175
27.175
18.998
18.998
2017
16.106
16.106
Download

2015-2017 dönemi yatırım programı hazırlama rehberi