ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ
ÜNİVERSİTESİ
2013 YILI YATIRIM PROGRAMI
İZLEME VE DEĞERLENDİRME
RAPORU
Raporun Düzenlenme Amacı:
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 25'inci maddesi; "Kamu
yatırım projelerinin gerçekleşme ve uygulama sonuçları, ilgili kamu idaresi tarafından
izleyen yılın Mart ayı sonuna kadar bir rapor halinde Sayıştay Başkanlığına, Maliye
Bakanlığına ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığına gönderilir. " hükmü gereği
hazırlanmıştır.
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
31 MART 2014
ADANA
1
İçindekiler
1.
GENEL DEĞERLENDİRME ............................................................................................ 3
1.1. Kuruluşun Yatırımlarını Finansman Kaynakları ................................................................ 3
2.1. Kuruluşun Mevcut Üretim / Hizmet Kapasitesi.................................................................. 3
3.1. 2013 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı / Kalite Artışı /
İyileşme ...................................................................................................................................... 4
4.1. 2013 Yılı Yatırım Uygulamaları ......................................................................................... 5
2.
2013 YILI PROJE UYGULAMALARI ............................................................................. 7
2.1. Devam Eden Projeler .......................................................................................................... 7
2.1.1.Kamu Yatırım Projeleri ..................................................................................................... 7
2.1. Tamamlanan Projeler ........................................................................................................ 10
2.2.1.Tamamlanan Projelerin Listesi........................................................................................ 10
3. YATIRIM PROJELERİNİN HAZIRLANMASI, UYGULANMASI VE İZLENİP
DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN .................................................................................... 14
4.
EKLER .............................................................................................................................. 15
2
1. GENEL DEĞERLENDİRME
1.1.
Kuruluşun Yatırımlarını Finansman Kaynakları
Üniversitemiz, 5018 sayılı Kanun’a ekli II Sayılı Özel Bütçeli İdareler Cetvelinin A
bendinde Yükseköğretim Kurulu, Üniversiteler ve Yüksek Teknoloji Enstitüleri
içerisinde sayılan “Özel Bütçeli” bir kurumdur.
2.1.
Kuruluşun Mevcut Üretim / Hizmet Kapasitesi
Üniversitemiz, 28.03.2013 tarih ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı
Kanuna 31.03.2011 tarih ve 6218 sayılı Kanunun 1. maddesi ile eklenen Ek-143.
maddesi ile kurulmuştur.
Üniversitemiz, rektörlüğe bağlı Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Havacılık
ve Uzay Bilimleri Fakültesi, Denizcilik Fakültesi, Güzel Sanatlar, Tasarım ve
Mimarlık Fakültesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Hukuk Fakültesi, Siyasal
Bilgiler Fakültesi, İşletme Fakültesi, Turizm Fakültesi, Yabancı Diller Yüksekokulu,
Sosyal Bilimler Enstitüsü ile Fen Bilimleri Enstitüsü olmak üzere 9 fakülte, 1
yüksekokul, 2 enstitü olarak faaliyete başlamıştır.
Üniversitemizin yerleşke tahsisi ile ilgili problemleri henüz sonuçlandırılamadığı için
öğrencilerine, akademik ve idari personeli tarafından yapılan hizmetler kiralanmış
bulunan mevcut 3 farklı binada gerçekleştirmektedir. Geçici olarak kullanılmakta olan
yerleşkelerimizin m² olarak dağılımı aşağıdaki gibidir.
Yerleşke Adı
Toplam Alan (m²)
Açıklama
Yeşiloba Yerleşkesi
9.006
Mülkiyeti şahsa ait olup, Üniversite tarafından
kiralanmıştır.
Kurttepe Yerleşkesi
2.477
Mülkiyeti şahsa ait olup, Üniversite tarafından
kiralanmıştır.
Ziyapaşa Yerleşkesi
2.910
Mülkiyeti şahsa ait olup, Üniversite tarafından
kiralanmıştır.
TOPLAM
14.393
Yerleşkelerimizde mevcut bulunan derslik, laboratuvar, bilgisayar laboratuvarı ve
kütüphane sayı verileri ise şu şekildedir.
Derslik Sayısı
Laboratuvar
Sayısı
Yeşiloba Yerleşkesi
7
9
Bilgisayar
Laboratuvar
Sayısı
1
Kurttepe Yerleşkesi
15
-
1
1
Ziyapaşa Yerleşkesi
8
-
1
1
TOPLAM
30
9
3
3
Yerleşke Adı
Kütüphane Sayısı
1
Üniversitemiz için tahsis çalışması ve imar düzenlemesi devam eden Üniversite
Kampüsü, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından İmar Planının onaylanmasından
sonra 3194 sayılı İmar Kanunun 18. maddesi uygulaması yapılacak olup süreç
tamamlanacaktır.
Adana İli Sarıçam İlçesi Balcalı Mevkii 202 ada, 4 parselde 1.579.000,00 m²’lik
arsanın uydu görünümü ve vaziyet planı aşağıdaki gibidir.
3
Üniversite Kampüs Arazisi Uydu Görünümü
Üniversite Kampüs Arazisi Vaziyet Planı
2012 yılı içerisinde yatırım programına dâhil edilen Üniversitemiz tarafından, 2012
yılında Rektörlük Binası, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi 1.Etap Binası,
Merkezi Kafeterya Binası, Spor Salonu Binası ve Açık Spor Tesisleri Projeleri
tamamlanmış olup, Üniversitemizin yerleşke tahsisi ve imarı ile ilgili devam eden
işlemlerin 2014 yılı içerisinde tamamlanması ile birlikte yatırım harcamalarına
başlanacaktır.
3.1. 2013 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı /
Kalite Artışı / İyileşme
Üniversitemizin 2013 yılı yatırım programında, eğitim sektöründe dört, spor
sektöründe bir olmak üzere toplam beş adet projemiz yer almaktadır. Bu projeler ile
Üniversitemizin fiziki mekân inşaatı, taşıt alımı, makine ve teçhizat alımı, bilgi
teknolojileri, binaların bakım ve onarımı, basılı ve elektronik yayın alımı, büro
mefruşat alımı ihtiyaçlarının karşılanması ve çeşitli ünitelerin etüt projesinin
uygulamaya konulması hedeflenmiştir.
Belirlenen hedefler çerçevesinde, arazi tahsis sorunun devam etmesi sebebiyle
Kampüs Altyapısı, Derslik ve Merkezi Birimler, Açık ve Kapalı Spor Tesisleri ile
Çeşitli Ünitelerin Etüt Projelerine henüz başlanamamış ve 2013 yılı içinde bir harcama
gerçekleşememiştir.
2013 yılı yatırım programında yer alan 2013H030470 proje numaralı Muhtelif İşler
Projesinde ise, başlangıçta 4.000.000 TL ödenek ayrılmış, ayrılan bu ödeneğe
1.000.000 TL likit ödenek kaydı ve 4.850.000 TL’de aktarma yapılarak toplam
9.850.000 TL ödeneğe ulaşılmıştır. Söz konusu 9.850.000 TL ödeneğin 9.491.869,04
TL’si harcanmıştır. Proje için ayrılan toplam ödeneğin %96,36’sı kullanılarak proje
tamamlanmıştır. Muhtelif İşler Projesi; Büyük Onarımlar, Yayın Alımı, Bilgisayar
Donanımı, Taşıt Alımını Makine Teçhizat Alımı, Büro ve işyeri mefruşat vb. alımları
kapsamaktadır.
Muhtelif İşler-Büyük Onarımlar kapsamında; Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
olarak, Kurttepe ve Ziyapaşa Yerleşkelerinde Tadilat, Yeşiloba Yerleşkesi Çatısına
4
Monte-Demonte Çelik Kat Yapılması işi ihaleleriyle muhtelif birimlerde diğer onarım
ve tadilat işleri gerçekleştirilmiştir.
4.1.
2013 Yılı Yatırım Uygulamaları
Üniversitemize 2013 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile yatırım harcamaları için
20.748.000 TL bütçe başlangıç ödeneği verilmiştir. 2012 yılından artan likit fazlasının
1.000.000 TL’si 2013 yılı içerisinde 2013H030470 proje numaralı Muhtelif İşler
Projesine aktarılmasıyla program yılında ödenek toplamı 21.748.000 TL olmuştur.
Üniversitemiz 2013 yılı bütçesi ile yatırımlar için tahsis edilen ödeneklerin sektörel
olarak yatırım uygulama durumu şu şekildedir.
Sektör
Proje Sayısı
Proje Bedeli
2013 Yılı
Ödeneği
Harcama
Nakdi Gerçekleşme
Oranı (%)
Eğitim
4
30.250.000
20.998.000
9.491.869,04
45,20%
Spor
1
750.000
750.000
0
0
5
31.000.000
21.748.000
9.491.869,04
43,64%
TOPLAM
Üniversitemizin proje bazında yatırım harcama dağılımı ise aşağıdaki gibidir.
2013 YILI PROJE NUMARALARINA GÖRE YATIRIM HARCAMALARI DAĞILIMI
Düşülen
Toplam
Ödenek
Gerçekleşen
Harcama
Gerçekl
eşme
Oranı
%
Proje No
Proje Adı
2013 Yılı
Ödeneği
2013H030460
Çeşitli
Ünitelerin
Etüt Projesi
750.000
0
350.000
400.000
0,00
0,00%
2013H030470
Muhtelif
İşler
4.000.000
5.850.000
0
9.850.000
9.491.869,04
96,36%
2.500.000
0
2.000.000
500.000
0,00
0,00%
12.748.000
0
2.500.000
10.248.000
0,00
0,00%
750.000
0
0
750.000
0,00
0,00%
20.748.000
5.850.000
4.850.000
21.748.000
9.491.869,04
43,64%
2013H031960
2013H031970
2013H050090
Toplam
Kampüs
Altyapısı
Derslik ve
Merkezi
Birimler
Açık ve
Kapalı Spor
Tesisleri
Eklenen
Yerleşke arazi tahsisi sorunun devam etmesi sebebiyle 2013H030460 proje numaralı
Çeşitli Ünitelerin Etüt-Projesi, 2013H031960 proje numaralı Kampüs Altyapısı,
2013H031970 proje numaralı Derslik ve Merkezi Birimler, 2013H050090 proje
numaralı Açık ve Kapalı Spor Tesisleri projelerinde herhangi bir harcama
gerçekleşmemiştir.
2013H030470 proje numaralı Muhtelif İşler Projesinde başlangıç ödeneği olarak
4.000.000 TL ödenek mevcut iken, 2012 yılından devir olan 1.000.000 TL likit
fazlasının 2013 yılı 1. döneminde söz konusu ödeneğe eklenmesiyle 5.000.000 TL
olan ödeneğe ulaşılmıştır. Üniversitemize tahsis edilecek arazi konusunda belirsizliğin
sürmesi, yılsonuna yaklaşılması ve ihale süreçlerinin de uzun olması sebebiyle 2013
yılı 2. döneminde 2013H031970 proje numaralı Derslik ve Merkezi Birimler
Projesinden 2.500.000 TL, 2013H031960 proje numaralı Kampüs Altyapı Projesinden
2.000.000 TL, 2013H030460 proje numaralı Etüd-Proje İşleri Projesinden 350.000 TL
olmak üzere toplam 4.850.000 TL ödeneğin aktarılmasıyla birlikte 2013H030470
5
proje numaralı Muhtelif İşler Projesinde toplam 9.850.000 TL ödeneğe ulaşılmıştır.
Bu ödeneğin 9.491.869,04 TL’si harcanmış ve projenin %96,36’sı tamamlanmıştır.
Üniversitemizin 2013 yılı yatırım harcamalarının ekonomik kod dağılımına göre
gerçekleşme bilgileri ise şu şekildedir.
2013 YILI EKONOMİK KOD DAĞILIMINA GÖRE YATIRIM HARCAMALARI DAĞILIMI
Tertip
06.1 Mamul Mal Alımları
06.3 Gayri Maddi Hak
Alımları
06.5 Gayrimenkul Sermaye
Üretim Giderleri
06.7 Gayri Menkul Büyük
Onarım Giderleri
Toplam
KBÖ
Eklenen
Düşülen
Toplam
Ödenek
Gerçekleşen
Harcama
Gerçekleşme
Oranı %
3.400.000
3.650.000
0
7.050.000
6.932.843,26
98,34%
100.000
200.000
0
300.000
141.414,74
47,14%
16.748.000
0
4.850
11.898.000
0,00
0,00%
500.000
2.000.000
0
2.500.000
2.417.611,04
96,70%
20.748.000
5.850.000
4.850
21.748.000
9.491.869,04
43,64%
6
2. 2013 YILI PROJE UYGULAMALARI
2.1.
Devam Eden Projeler
2.1.1. Kamu Yatırım Projeleri
2013 Yılı Yatırım Programında yer alan beş projemizden yerleşke arazisi tahsisi
sorunu sebebiyle 2013H030470 proje numaralı Muhtelif İşler Projesi dışında diğer
projelerimizde 2013 yılı içerisinde harcama olmamış, nakdi ve fiziki olarak bir
gerçekleşme sağlanamamıştır. Üniversitemizce 2013 yılı yatırım programında yer
alan ancak henüz bir harcama gerçekleşemeyen projelerimizle ile ilgili bilgiler
aşağıdaki gibidir.
1) 2013H030460 Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi
Kampüs gelişim planı doğrultusunda eğitim-öğretim ihtiyaçlarını karşılamak üzere
sağlıklı, fonksiyonel ve düzenli bir kampüs alt ve üst yapılarının planlanarak etüt
projelerinin yapılması hedeflenen 2013H030460 proje numaralı Çeşitli Ünitelerin Etüt
Projesinde, arazi tahsis sorunun devam etmesi sebebiyle 2013 yılı içerisinde bir
harcama gerçekleşmemiş olup, yeni proje çalışmaları devam etmektedir.
2013H030460 proje numaralı Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesinde 750.000 TL mevcut
iken, 2. dönemde 2013H030470 proje numaralı Muhtelif İşler Projesine 350.000 TL
ödenek aktarılmış ve 400.000 TL ödenek kalmıştır. Proje ile ilgili özet bilgi şu
şekildedir.
2013H030460 - Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi Bilgileri
Proje No
2013H030460
Proje Adı
Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi
Sektörü
Eğitim
Karakteristiği
Etüt- Proje
Proje Yeri
Adana
Başlama-Bitiş Tarihi
2013-2013
Proje Bedeli
400.000
2013 Yılı Ödeneği
750.000
Revize Ödenek
400.000
2013 Yılı Harcanan
0
Nakdi Gerçekleşme
%0
Fiziki Gerçekleşme
%0
2) 2013H031960 Kampüs Altyapısı Projesi
Kampüs gelişim planı doğrultusunda eğitim-öğretim ihtiyaçlarını karşılamak üzere
eğitim kalitesini arttırarak gerekli kampüs alt yapısının planlanması ve inşası ile
hedeflenen 2013H031960 proje numaralı Kampüs Altyapısı Projesinde, arazi tahsis
sorunun devam etmesi sebebiyle projeye başlanamamış dolayısıyla henüz bir harcama
gerçekleşmemiştir. 2013H031960 proje numaralı Kampüs Altyapısı Projesinde
2.500.000 TL mevcut iken, 2. dönemde 2013H030470 proje numaralı Muhtelif İşler
7
Projesine 2.000.000 TL ödenek aktarılmış ve 500.000 TL ödenek kalmıştır. Proje ile
ilgili özet bilgi şu şekildedir.
2013H031960 - Kampüs Altyapı Projesi Bilgileri
Proje No
2013H031960
Proje Adı
Kampüs Altyapısı
Sektörü
Proje Yeri
Eğitim
Trafo-Elek.-Yol-Su-Arıtma-Kanalizayon-Galeri-Telefon-İnternetD.Gaz-Isı Mrk.-İnş
Adana
Başlama-Bitiş Tarihi
2013-2015
Proje Bedeli
5.000.000
2013 Yılı Ödeneği
2.500.000
Revize Ödenek
500.000
2013 Yılı Harcanan
0
Nakdi Gerçekleşme
%0
Fiziki Gerçekleşme
%0
Karakteristiği
3) 2013H031970 Derslik ve Merkezi Birimler Projesi
Kampüs gelişim planı doğrultusunda eğitim-öğretim ihtiyaçlarını karşılaşmak üzere
kullanıcı odaklı modüler sistemde büyümeye müsait, fonksiyonel derslik ve diğer
binaların yapılması hedeflenen 2013H031970 proje numaralı Derslik ve Merkezi
Birimler Projesinde, arazi tahsis sorunun devam etmesi sebebiyle projeye
başlanamamış dolayısıyla henüz bir harcama gerçekleşmemiştir. 2013H031970 proje
numaralı Derslik ve Merkezi Birimler Projesinde 12.748.000 TL ödenek mevcut iken,
2.dönemde 2.500.000 TL 2013H030470 proje numaralı Muhtelif İşler Projesine
ödenek aktarılmış ve 10.248.000 TL ödenek kalmıştır.
2013H031970 -Derslik ve Merkezi Birimler Projesi Bilgileri
Proje No
2013H031970
Proje Adı
Derslik ve Merkezi Birimler
Sektörü
Eğitim
Karakteristiği
*Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi 1.Etap Binası (23.566m²
İnşaat + Çevre Düzenlemesi)
*Merkezi Kafeterya (11.608m² İnşaat + Çevre Düzenlemesi)
*Rektörlük Binası (16.252m² İnşaat + Çevre Düzenlemesi)
Proje Yeri
Adana
Başlama-Bitiş Tarihi
2013-2015
Proje Bedeli
15.000.000
2013 Yılı Ödeneği
12.748.000
Revize Ödenek
10.248.000
2013 Yılı Harcanan
0
Nakdi Gerçekleşme
%0
Fiziki Gerçekleşme
%0
Üniversitemiz yerleşkesi için vaziyet planı, gelişim planı ve projelerinin bir kısmı
tamamlanmış olup bu çalışmaların örnekleri aşağıda yer almaktadır.
8
Mühendislik ve Doğa bilimleri Fakültesi 1.Etap Binaları
Rektörlük Binası
Merkezi Kafeterya
4) 2013H050090 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi
Kampüs gelişim planı doğrultusunda eğitim-öğretim ihtiyaçlarını karşılamak üzere
öğrencilerin, akademik ve idari personellerin sosyal ve sportif aktivitelerde bulunması
için kullanıcı odaklı modüler şekilde büyümeye müsait spor tesisleri yapılması
hedeflenen 2013H050090 proje numaralı Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesinde,
arazi tahsis sorunun devam etmesi sebebiyle projeye başlanamamış dolayısıyla henüz
bir harcama gerçekleşmemiştir.
9
2013H050090 - Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi Bilgileri
Proje No
2013H050090
Proje Adı
Açık ve Kapalı Spor Tesisleri
Sektörü
Spor
Karakteristiği
İnş. (1 Bas.Vol.S., 2 Tenis K., Müştemilat)
Proje Yeri
Adana
Başlama-Bitiş Tarihi
2013-2013
Proje Bedeli
750.000
2013 Yılı Ödeneği
750.000
Revize Ödenek
750.000
2013 Yılı Harcanan
0
Nakdi Gerçekleşme
0%
Fiziki Gerçekleşme
0%
Üniversitemiz yerleşkesi için 2013H050090 proje numaralı Açık ve Kapalı Spor
Tesisleri projesinden bir örnek aşağıda yer almaktadır.
Açık ve Kapalı Spor Tesisleri
2.1.
Tamamlanan Projeler
2.2.1. Tamamlanan Projelerin Listesi
1) 2013H030470
Üniversitesi
- Muhtelif İşler Projesi - Adana Bilim ve Teknoloji
Geleceğe yönelik yapılaşma sürecinde eğitim kalitesinin artırılmasına yönelik Eğitim
ve Öğretimin kesintisiz olarak yürütülmesini sağlamak üzere İdari ve Akademik
birimlerin iş ve işlemlerinin kolaylaştırılmasını sağlamak için, her türlü bakım onarım
ve tadilat, makine teçhizat alımı, yazılım, bilgisayar donanım, yayın ve taşıt alımlarını
hedeflenen Muhtelif İşler Projesinde, 9.850.000 TL olan ödenekten 9.491.869 TL
harcanarak ödeneğin %96,36’sı kullanılmış ve proje tamamlanmıştır. Proje
kapsamında; üniversitemizin ihtiyaçları doğrultusunda büyük onarımlar yaptırılmış,
yayın alımı, büro mefruşat alımları, taşıt alımı, bilgisayar yazılım alımı ve donanımı,
makine, teçhizat alımları gerçekleştirilmiştir. Genel olarak proje bilgilerine
bakıldığında;
10
Proje No
2013H030470
Proje Adı
Muhtelif İşler
Başlama ve Bitiş Yılı
2013 Yılı
Proje Bedeli
Ödeneği
2013-2013
Eklenen
Ödenek
Toplam
Ödenek
Harcama
Gerçekleşme
Oranı
5.850.000
9.850.000
9.491.869,04
96,36%
9.850.000
4.000.000
Muhtelif İşler Büyük Onarımlar projesinin başlangıç ödeneği 500.000 TL iken, arazi
sorunun netleşmemesi sebebiyle ödeneklerin harcanamadığı ve üniversitenin
ihtiyaçlarının karşılanması gerektiği için diğer projelerden 2.000.000 TL ödenek
aktarımı gerçekleştirilerek mevcut ödenek 2.500.000 TL olmuştur. Büyük Onarımlar
ödeneğinin 2.417.611,04 TL’si harcanmış olup, gerçekleşme oranı %96,70’dir.
Hizmet binalarında tadilat ve bakım işi, İnşaat-Zemin Laboratuvarı ve Arşiv
Havalandırma Tesisatı, Mühendislik Fakültesi Laboratuvar Tadilatı Onarımı, Kimya,
Biyokimya, Bilgisayar ve Elektrik-Elektronik Laboratuvarları Havalandırma Tesisatı,
Rektörlük Makamı Kapı Yapım İşi, Yeşiloba Yerleşkesi Demontable Konteyner Ofis
Yapılması, Yeşiloba Yerleşkesi Prefabrike Laboratuvar Tadilatı ve Onarımı Yapılması,
Kimya Mühendisliği Laboratuvarı Servis ve Depo Konteyner Yapılması, Yeşiloba ve
Kurttepe Yerleşkelerinde Muhtelif Mahallerde Onarım İşleri Yapılması, Yeşiloba
Yerleşkesi ve Mühendislik Fakültesi Laboratuvarı Tadilatı İşi, Yeşiloba Yerleşkesi
Hazır Dolaplı Konteyner Yapılması, Rektörlük Yeşiloba Yerleşkesinde Yeni
Oluşturulan Laboratuvarlar ve Birimlerin Elektrik Tesisatı Tadilat ve Onarımı,
Mühendislik Fakültesi Laboratuvarları Tadilat İşi, Mühendislik Fakültesi
Laboratuvarları Tadilat İşi, Yeşiloba Yerleşkesi Demontable Konteyner Ofis Yapılması
İşi, Kurttepe, Yeşiloba, Ziyapaşa Yerleşkesi Tadilat Onarım İşi, Rektörlük Konutu
Tadilat Onarım İşleri tamamlanmış ayrıca Kurttepe Yerleşkesi Hizmet Binası Tadilatı
İşi, Ziyapaşa Yerleşkesi Hizmet Binası Tadilatı İşi ve Yeşiloba Yerleşkesi Hizmet
Binası Çatısına Monte-Demonte Çelik Kat Yapılması işi ihaleleri gerçekleşmiş,
Üniversitemizin Büyük Onarım ihtiyaçları karşılanmıştır.
Projenin tamamlanmasıyla yeni kurulan Üniversitemizin bina onarım, tadilat işleri, taşıt
alımı, makine teçhizat alımı, bilgisayar donanım.-yazılım, yayın alımı, büro mefruşat
alımları ihtiyacı karşılanmıştır.
11
2.2.2. Proje Tamamlama Raporu
.
PROJE TAMAMLAMA RAPORU
Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***)
Yatırım Programına Alınış Değerleri
Proje No
2013H030470
Proje Adı
Muhtelif İşler Projesi
Sektör/Altsektör
Eğitim/Yüksek Öğretim
Proje Amacı
Üniversitenin modern ve ferah bir
ortamda sağlıklı ve düzeyli bir eğitim
vermesinin sağlanması
Proje Yeri
Adana
Karakteristiği
Bak.Ona.-Tad.-Mak.-Tec.-Bil.-Dona.Yaz.-Alt Yapı Bak.Ona.-Küt.Yay.Taşıt
Fiziki Hedefi
Öğrenci, akademik ve idari personel
Başlama-Bitiş Tarihi
2013-2013
Proje Sözleşmesi Tarihi
Proje Tutarı (Maliyeti)
Revize Edilmiş Son Değerler
Sözleşme İhale Bedeli
Dış
Toplam(*)
Kamulaştırma
Dış
4.000
Toplam(*)
Kamulaştırma
9.850
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)
2013 Yılı Fiyatlarıyla
Cari Fiyatlarla
Dış
Toplam(*)
Programa Alındığı Yıl
(2013)
9.491
2013
9.491
Kamulaştırma
Dış
Toplam(*)
Kamulaştırma
Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler
Projeden Beklenen ve
Elde Edilen Faydalar
Projenin Kalkınma
Eksenleri ve Sektörel
Plan Hedefleriyle
İlişkisi ve Katkısı
Yapılan İşler,
Uygulamada
Karşılaşılan Sorunlar,
Nedenleri ve Nasıl
Çözüldüğü
Geleceğe İlişkin
Çıkarılan Dersler
Projenin tamamlanmasıyla yeni kurulan Üniversitemizin bina onarım, tadilat işleri,
taşıt alımı, makine teçhizat alımı, bilgisayar donanım.-yazılım, yayın alımı, büro
mefruşat alımları ihtiyacı karşılanmıştır.
Yeni kurulmuş olan Üniversitemizin eğitim kalitesinin arttırılması amacıyla gerek
idari ve akademik personele gerekse öğrencilere yönelik ihtiyaç duyulan bina onarım
ve tadilat işleri, laboratuvar araç gereci, mefruşat malzemesi, bilgisayar donanım ve
yazılım ihtiyacı karşılanarak projenin amaçlarına hizmet edilmiştir.
İhtiyaç duyulan mal, hizmet ve yapım işleri karşılanmış ancak ödenek yetersizliği
nedeniyle arazi sorunundan dolayı henüz başlanamayan projelerden ödenek
aktarımları gerçekleşmiştir.
(*) Kamulaştırma Hariç
(**) 2012 – 2014 Dönemi Yatırım Programı Hazırlama Rehberi Tablo-13’ de yer alan Kamu Sabit Sermaye Yatırım ve Dış Para
Deflatörleri Tablosundan faydalanılacaktır. Cari yıl fiyatlarıyla olan harcamalar ilgili yılın deflatörüne bölünerek 2013 yılı
fiyatlarına dönüştürülecektir.
(***) Parasal değerler Bin TL olarak verilecektir.
12
Ziyapaşa Yerleşkesi
Kurttepe Yerleşkesi
Yeşiloba Yerleşkesi
13
3. YATIRIM
PROJELERİNİN
HAZIRLANMASI,
UYGULANMASI VE İZLENİP DEĞERLENDİRİLMESİNE
İLİŞKİN
Yeni kurulan Üniversitemizin kuruluşundan itibaren arazi tahsis sorununun çözülememesi
sebebiyle yatırım programındaki projelerin önemli bir kısmı gerçekleştirilememiştir.
Mevcut öğrenci sayımızın gelecek yıllarda yeni gelecek öğrencilerle birlikte artacak
olması sebebiyle sunmayı hedeflediğimiz gerek eğitim, gerekse sosyal ve kültürel
alanlarda, akademik personel ve öğrenciler için gerekli eğitim tesislerine, derslik,
laboratuvar ve ofislere ayrıca sportif aktiviteleri ve sosyal faaliyetlerini gerçekleştirmeleri
amacıyla spor alanlarına duyulan ihtiyaç artacaktır.
Üniversitemiz için tahsis çalışması ve imar düzenlemesi devam eden Adana İli Sarıçam
ilçesi Balcalı Köyü 202 Ada 4 Parsel içerisinde 1.579.000 m² ‘lik arsanın onaylı 1/5000
lik Nazım imar planına istinaden 1/1.000’lik uygulama imar planı hazırlanmış ve
28.01.2014 tarihinden başlamak üzere 30 gün süreyle ilan için askıya çıkmış ve
28.02.2014 tarihinde askıdan indirilmiştir. Bazı itirazların söz konusu olması sebebiyle
itirazlar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yeniden değerlendirilmiş, 1/1.000’lik
uygulama imar planı hazırlanmış ve Bakanlık Olur’u alınmış olup 14.03.2014 tarihi
itibariyle 30 günlük askı ilan süresi başlamıştır. 1/1.000’lik uygulama imar planının
onaylanmasından sonra 3194 sayılı İmar Kanunun 18.Maddesi uygulaması yapılarak
sürecin tamamlanması planlanmaktadır. Arazi tahsisi için bu işlemlerin henüz
tamamlanamaması, mevcut yatırım programındaki hedeflerimizin gerçekleştirilmesine
engel teşkil etmektedir. Söz konusu işlemlerin tamamlanma sürecini müteakip proje
çalışmaları tamamlanmış olan 2013 yılı Yatırım Programında yer alıp
gerçekleştirilemeyen yatırım projeleri 2014 yılı içinde ihale edilecektir.
14
4. EKLER
2013 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZET TABLOSU (*)
Kurum Adı: Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi
Bütçe Türü: Özel Bütçe
2013 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL
Sektör
Proje
Sayısı
Proje Tutarı
Dış
Toplam
2012 Sonu Kümülatif Harcama
Kredi
Dış
Özkaynak
Toplam
2013 Yılı Program Ödenek
Kredi
Dış
Özkaynak
Toplam
2013 Yılı Revize Ödenek
Kredi
Dış
Özkaynak
Toplam
2013 Yılı Başından Dönem Sonuna
Kadar Nakdi Gerçekleşme
Kredi
Dış
Özkaynak
Toplam
Tarım
Madencilik
İmalat
Enerji
Ulaştırma.-Hab.
Turizm
Konut
Eğitim
5
20.748
20.748
1.000
21.748
9.491
5
20.748
20.748
1.000
21.748
9.491
Sağlık
D.Kamu Hizm.
-İktisadi
-Sosyal
TOPLAM
(*) Genel Bütçe, Özel Bütçe, KİT, Özelleştirme Kaps. Kur., Döner Sermaye, Mahalli Katkı, Fon, Hibe vs. gibi birden fazla farklı kaynaktan finansman sağlayarak yatırım yürüten kuruluşlar, bu tabloyu toplam yatırımlar
ve her bir bütçe türü itibarıyla ayrı ayrı hazırlayacaklardır.
15
Download

2013 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu