TÜRKİYE CUMHURİYETİ, MALİYE BAKANLIĞI,
MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU BAŞKANLIĞI (MASAK)
İLE
BANGLADEŞ, BANGLADEŞ MERKEZ BANKASI,
BANGLADEŞ MALİ İSTİHBARAT BİRİMİ (BFIU)
ARASINDA
KARAPARA AKLAMA VE TERÖRİZMİN FİNANSMANI İLE İLGİLİ FİNANSAL
İSTİHBARAT DEĞİŞİMİNDE İŞBİRLİĞİNE DAİR MUTABAKAT MUHTIRASI
TÜRKİYE CUMHURİYETİ, MALİYE BAKANLIĞI, MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA
KURULU BAŞKANLIĞI (MASAK) ile BANGLADEŞ, BANGLADEŞ MERKEZ
BANKASI, BANGLADEŞ MALİ İSTİHBARAT BİRİMİ (BFIU) -bundan sonra “Taraflar”
diye anılacaktır- karşılıklı menfaat ve işbirliği anlayışı içinde, mütekabiliyet esasına dayalı
olarak ve her bir Tarafın mevzuatı çerçevesinde karapara aklama, terörizmin finansmanı ve
ilgili suç faaliyetine ilişkin bilgi değişimini kolaylaştırmayı arzu etmektedir.
Bu amaçla Taraflar aşağıdaki şekilde mutabakata varmışlardır:
1. İşbirliğinin Kapsamı:
(a) Taraflar, karapara aklama, terörizmin finansmanı ve ilgili suç faaliyetine karıştığından
şüphe edilen kişilerin inceleme ve soruşturmasına yardımcı olabilecek bilgi ve
istihbaratı mütekabiliyet esasına dayalı olarak, kendiliğinden veya talep üzerine
birbirlerine sağlayarak işbirliği yapacaklardır.
(b) Taraflar arasındaki işbirliği ve bilgi değişimi Tarafların ulusal yasal sistemlerine uygun
olarak yapılacaktır.
2. Finansal İstihbarat Talepleri:
(a) Her bir talep ulusal mevzuatın izin verdiği ölçüde aşağıdaki hususları içerir:
I. asgari olarak talebin nedeninin açıklanması,
II. konuyla ilgili olarak bilinen vakıaların kısa bir açıklaması,
III. konuyu tanımlayan mevcut tüm bilgiler,
IV. varsa şüphelenilen suçlara, suçlamalara ve yürütülen soruşturmanın aşamasına
ilişkin bilgiler,
V. varsa, talepte bulunan Tarafın ülkesindeki hangi yasa uygulama birimlerine veya
diğer kamu kurumlarına bu bilgilere erişim izni verileceği ve söz konusu birim ve
kurumlara bu bilgileri verme nedeni de dahil olmak üzere istenilen bilgilerin nasıl
kullanılacağı.
1
(b) Talepte bulunulan Taraf, talebi yerine getirmek ya da talebin yerine getirilmesini
hızlandırmak amacıyla, gerekli durumlarda ek bilgi talep edebilir.
(c) Her türlü bilgi, istihbarat, ret, fesih, vs. talepleri yazılı olarak yapılacaktır.
3. Bilginin Kullanımı:
(a) Bilgiyi veren Taraf önceden izin vermediği sürece, Taraflar sağlanan bilgileri bu
Mutabakat Muhtırasında belirtilen ya da bir talepte ifade edilmiş olup bilgiyi veren
Tarafça kabul edilen amaçlar dışında kullanmayacaktır.
(b) Kendiliğinden ya da bu Mutabakat Muhtırasına uygun olarak yapılan bir talebe
cevaben verilen bilgilerin kullanımı, bilgiyi veren Taraf önceden izin vermediği sürece,
aşağıdaki kısıtlamalara tabidir: Bilgileri alan Taraf:
(i) Söz konusu bilgileri sadece talepte tanımlanan suç konularıyla ilgili olarak (bir
talepte bulunulmuş olması durumunda) ve sadece istihbarat amacıyla kullanabilir ve
(ii) Bu bilgileri herhangi bir adli işlemde delil olarak kullanmayacaktır.
(c) 3 üncü Maddenin (d) fıkrasına bağlı olarak, bilgiyi alan Taraf, bilgi veren Taraftan
önceden açıkça izin almaksızın bu bilgileri üçüncü bir tarafa vermeyecek (bilgi
talebinde belirtilenler dışında) veya bu bilgileri idari, soruşturma veya kovuşturma
amaçlı olarak kullanmayacaktır.
(d) Taraflardan birinin, diğer Taraftan aldığı bilgileri açıklamasını gerektirecek yasal bir
süreç ya da işleme tabi olması durumunda, söz konusu sürece ya da işleme tabi olan
Taraf ivedi olarak diğer Tarafı bilgilendirecek ve bilginin açıklanması için açık izin
talep edecek, iznin verilmemesi durumunda bilginin üçüncü taraflara açıklanmamasını
temin etmek için makul gayret sarf edilecek veya açıklama yapılması halinde gerekli
kısıtlamalar uygulanacaktır.
4. Gizlilik
(a) Paylaşılan bilgiler gizlidir ve bilgi, bilgiyi alan Tarafın ulusal mevzuatının öngördüğü
resmi gizlilik içerisinde korunur.
(b) Bu Mutabakat Muhtırasının getirdiği yükümlülükler, Mutabakat Muhtırası fesih olsa
dahi Tarafları bağlamaya devam edecektir.
5. Kapasitenin Geliştirilmesi
Finansal istihbarat paylaşımına ilave olarak Taraflar diğer şekillerde de işbirliği yapacaktır.
Bu işbirliği, karaparanın aklanmasında mevcut, yeni ve ortaya çıkmakta olan trendler ve
tipolojilere ilişkin çalışma, araştırma ve bilgilerin paylaşımı da dahil olmak üzere karapara
aklama ve aklama ile bağlantılı diğer suç faaliyetlerine ilişkin genel bilgilerin paylaşımı
kapsamında gerçekleştirilebilir.
2
6. Talebin Reddi
Yardımlaşma ulusal mevzuata ya da egemenliğe, güvenliğe, ulusal çıkarlara veya uluslararası
anlaşmalara aykırı olacak ise bilgi talebi reddedilebilir. Bilgi talebinde bulunan Tarafa talebin
reddine ilişkin sebepler bildirilecektir.
7. Taleplerde Kullanılacak Dil
Taraflar arasındaki iletişim İngilizce olarak gerçekleştirilecektir.
8. Denetim Süreci
Taraflar, bu Mutabakat Muhtırası kapsamında sağlanan her türlü bilgi için etkili bir denetim
süreci sağlayacaktır.
9. İletişim
Taraflar, bu Mutabakat Muhtırasının uygulanması amacıyla, her bir ülkenin mevzuatına
uyumlu olarak kabul edilebilir iletişim prosedürleri için müşterek düzenleme yapacaklar ve
birbirleriyle istişarede bulunacaklardır.
10. Yürürlük tarihi, Değişiklik, Fesih
(a) Taraflar bu Mutabakat Muhtırasının onaylandığını nota değişimi ile bildirecekler ve
Mutabakat Muhtırası son bildirim tarihinde yürürlüğe girecektir
(b) Bu Mutabakat Muhtırası, her zaman, Tarafların karşılıklı olarak anlaşmalarıyla yazılı
olarak değiştirilebilir. Taraflar, bu değişikliklere dair onaylarını nota değişimi ile
bildirecekler ve değişiklik onayı son bildirim tarihinde yürürlüğe girecektir.
(c) Taraflardan biri diğer Tarafa otuz gün önceden yazılı olarak bildirimde bulunarak bu
Mutabakat Muhtırasını feshedebilir.
Bu Mutabakat Muhtırası 30 Mayıs 2014 tarihinde Ankara’da ve 10 Haziran 2014 tarihinde
Dakka’da iki suret İngilizce orijinal metin olarak imzalanmıştır.
İmzalandı
İmzalandı
İbrahim Hakkı POLAT
MASAK Başkanı
Abu Hena Mohd. Razee Hassan
Bangladeş Merkez Bankası Başkan
Yardımcısı ve BFIU Başkanı
Yer : Ankara
Tarih : 30 Mayıs 2014
Yer : Dakka
Tarih : 10 Haziran 2014
3
Download

BANGLADEŞ Mali İstihbarat Birimi