Kalp Yetersizli¤i
Çalışma Grubu
Türk Kardiyoloji Derneği
Kalp Yetersizli¤i Çal›şma Grubu
Bölgesel Güncelleme Toplant›s›
Akut ve Kronik
Kalp Yetersizliğinde
Yenilikler
5 Haziran 2014
Point Hotel Barbaros,
Gayrettepe, Şişli / İstanbul
Nish İstanbul A Blok Kat: 8 No: 47-48 Çobançeşme, Sanayi Cd. 11,
Yenibosna, Bahçelievler 34196 İSTANBUL
T : +90 212 221 17 30 / 38 - F : +90 212 221 17 54
[email protected] - www.tkd.org.tr
ROCHE’un katkılarıyla
Kalp Yetersizli¤i
Çalışma Grubu
TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ YÖNETİM KURULU
Başkan
Lale TOKGÖZOĞLU
Gelecek Başkan
Mahmut ŞAHİN
Başkan Yardımcısı
Engin BOZKURT
Genel Sekreter
Adnan ABACI
Genel Sekreter Yardımcısı
Enver ATALAR
Sayman
Mehmet Sıddık ÜLGEN
Üyeler
Sinan AYDOĞDU
Merih KUTLU
Necla ÖZER
TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ
KALP YETERSİZLİĞİ ÇALIŞMA GRUBU YÖNETİM KURULU
Başkan
Mehmet Birhan YILMAZ
Önceki Başkan
Yüksel ÇAVUŞOĞLU
Üyeler
İbrahim SARI
Timur SELÇUK
Hakan ALTAY
Akut ve Kronik
Kalp Yetersizliğinde
Yenilikler
5 Haziran 2014
İstanbul
BİLİMSEL PROGRAM
5 Haziran 2014, İstanbul
18:30 - 19:30
Akut ve Kronik Kalp Yetersizliğinde Yenilikler
Oturum Başkanları: Mehmet Birhan Yılmaz, Yüksel Çavuşoğlu
18:30 - 18:45
Konjesyon tanı ve takibinde yeni yöntemler:
Biomarker'lar, eko, pulmoner ultrason,
transtorasik biyoempedans
18: - 19:
Diyastolik kalp yetersizliğinde tanısal süreç:
Nasıl bir yol izlenmeli? Eko, Biomarker'lar,
diyastolik stres testleri, invaziv tanı yöntemleri
19: - 19:
Ülkemizde klinik uygulamaya giren yeni ilaçlar:
Tolvaptan, Eplerenon, Ivabradin, Sildenafil, Milrinon.
Hangi hastada, nasıl kullanalım?
19:15 - 19:30
Tanı ve prognoz tayininde natriüretik peptidler:
Yeterince kullanıyor muyuz? Nerede kullanılmalı?
19:30 - 19:45
Ara
45
00
00
15
19:45 - 20:30
Mehmet Birhan Yılmaz
Yüksel Çavuşoğlu
Mehmet Eren
İbrahim Sarı
Uydu Sempozyum –
Oturum Başkanı: Yüksel Çavuşoğlu
Natriüretik Peptid Kılavuzluğunda Kalp Yetersizliği
Tedavisi
Kişisel INR Takibi
Kardiyolojide Antiplatelet Tedavi Yönetimi
Serdar Küçükoğlu
Mehmet Özkan
Cihangir Kaymaz
* Toplant› kay›tlar› ücretsizdir.
* Toplant›lar 90 kişilik kat›l›mla s›n›rl›d›r.
* Başvuru s›ras›na göre kay›tlar al›nacakt›r.
* Kay›t başvurular› http://tkd.org.tr/tkd-egitim-programlari-kayit-formu adresimizdeki Online Kay›t
Sistemine yap›lacakt›r.
* Toplant›ya kat›l›m Sa¤l›k Bakanl›¤› Yurtiçi Toplant› Kat›l›m Kontenjan› d›şında kalmaktad›r.
Test early.
Treat right.
Save lives.
Kalp yetersizliğinde;
Elecsys® NT-proBNP
Kişisel INR takibinde;
CoaguChek XS®
Antiplatelet tedavi yönetiminde;
Multiplate®
Elecsys, CoaguChek ve Multiplate Roche’un tescilli markalarıdır.
Roche Diagnostics Turkey A.Ş. Esentepe Mah. Kırgülü Sok. No:4 34494 Şişli/İstanbul
www.roche.com.tr
Download

Akut ve Kronik Kalp Yetersizliğinde Yenilikler Sempozyumu