ms_12133113122V13.0
NSE
Neuron specifická enoláza
REF
SYSTEM
12133113 122
Elecsys 2010
MODULAR ANALYTICS E170
cobas e 411
cobas e 601
cobas e 602
100
Česky
Upozornění
Naměřené hodnoty NSE ve vzorcích pacientů se mohou lišit v závislosti
na použitém postupu stanovení. Na laboratorním nálezu musí být proto
vždy uveden údaj, kterým testem bylo NSE stanoveno. Hodnoty NSE,
stanovené ve vzorku pacienta rozdílnými testy, nemohou být přímo mezi
sebou porovnávány a mohly by způsobit chybnou lékařskou interpretaci.
Jestliže dojde ke změně v proceduře testu, kterým je stanoveno NSE,
používané k monitorování léčby, je nutné provést před změnou vzájemné
porovnání výsledků obou testů.
metastáz do mozku9 a u maligních melanomů a feochromocytomu mohou
být zvýšené hodnoty NSE v CSF (mozkomíšní mok).1 Zvýšené koncentrace
NSE jsou zaznamenávány u renálních karcinomů ve 14 % případů
omezujících se na orgán a u 46 % metastázujících, přičemž vztah
se stupněm vývoje je nezávislým prognostickým faktorem.1,10
Benigní onemocnění: Zvýšenou koncentraci NSE v séru (> 12 ng/mL) lze
nalézt u pacientů s benigními plicními a cerebrálními chorobami. Zvýšené
hodnoty, především v likvoru, provázejí cerebrovaskulární meningitidu,
roztroušenou encefalitidu, spinocerebrální degeneraci, cerebrální ischemii,
infarkt a hematom, subarachnoidální hemorhagii, úrazy hlavy, zánětlivá
onemocnění mozku, epilepsii, schizofrenii a Creutzfeld‑Jakobovu chorobu.1,
11,12
Použití
Imunosouprava pro in vitro kvantitativní stanovení neuron-specifické
enolázy (NSE) v lidském séru. Stanovení NSE je používáno při sledování
léčby a vývoje u pacientů s nádorovým onemocněním, především
malobuněčného bronchiálního karcinomu a neuroblastomu.
Elektrochemiluminiscenční imunostanovení „ECLIA“ je určeno pro použití
na imunochemických analyzátorech Elecsys a cobas e.
Souhrn
Glykolytický enzym enoláza (2‑fosfo‑D‑glycerát hydroláza, EC 4.2.1.11,
molekulová hmotnost přibližně 80 kD) se objevuje v různých dimerických
izoformách zahrnujících 3 imunologicky odlišné podjednotky α, β a γ.
α‑podjednotka enolázy se vyskytuje v rozličných typech tkání savců,
zatímco β‑podjednotka se nalézá především v srdci a příčně pruhovaných
svalech. Izoformy enolázy αγ a γγ, které jsou označovány jako neuronspecifická enoláza (NSE) nebo též γ‑enoláza, se vyskytují ve vysokých
koncentracích v neuronech a neuroendokrinních buňkách nebo v tumorech
z nich vzniklých.1
Rakovina průdušek: NSE je uváděna jako marker první volby při sledování
malobuněčného bronchiálního karcinomu,1 avšak u nemalobuněčného
bronchiálního karcinomu je takovýmto markerem CYFRA 21‑1.2,3,4
Zvýšené koncentrace NSE lze nalézt v 60‑81 % případů malobuněčného
bronchiálního karcinomu.1,5
Pro NSE neplatí žádný vztah mezi místem metastáz nebo cerebrálními
metastázami,1,6 ale existuje dobrá korelace mezi klinickým stádiem, tj.
rozsahem onemocnění.1
Odpovědí na chemoterapii bývá přechodné zvýšení hladiny NSE
24‑72 hodin po prvním cyklu terapie, což je důsledek cytolýzy nádorových
buněk.1 Tento jev přetrvává asi týden nebo do konce prvního cyklu a rychle
pak klesá k normálním sérovým hodnotám (které byly zvýšené před
léčením). Naopak u nonrespondentů se terapie projevuje stále zvýšenými
hodnotami nebo se hladina nevrátí do referenčního rozmezí.1,7 Během
remise 80‑96 % pacientů má normální hodnoty. Relaps bývá ohlášen
nárůstem hodnot NSE. K nárůstu dochází v některých případech po
1‑4měsíčním období latence a je často exponencionální (zdvojnásobení za
10‑94 dní) a koreluje s délkou přežití.1 NSE je přínosná jako prognostický
faktor a marker aktivity při sledování terapie a vývoje onemocnění
u malobuněčného bronchiálního karcinomu průdušek: diagnostická
senzitivita 93 %, pozitivní prediktivní hodnota 92 %.1,5,7
Neuroblastom: Se sérovými hodnotami NSE nad 30 ng/mL se setkáváme
u 62 % postižených dětí. Medián nárůstu souvisí se stádiem onemocnění.
Mezi velikostí a četností patologických hodnot NSE a stádiem onemocnění
je významná korelace, nepřímá úměrnost platí pro přežívající bez
onemocnění.1
Apudom: Až v 34 % případů lze nalézt zvýšené hodnoty NSE v séru
(> 12.5 ng/mL).1,8
Seminom: 68‑73 % pacientů má klinicky významné zvýšení hodnot NSE.1
Využíván je přímý vztah s klinickým vývojem onemocnění.
Další tumory: Maligní nonpulmonální onemocnění dosahují hodnot nad
25 ng/mL ve 22 % případů (karcinomy ve všech stádiích). Nádory mozku
jako gliom, meningiom, neurofibrom a neurinom jsou jen výjimečně
doprovázeny zvýšenými hodnotami NSE. U primárních nádorů mozku nebo
2014-01, V 13.0 Česky
Princip testu
Sendvičový princip. Celková doba stanovení: 18 minut.
▪ 1. inkubace: 20 µL vzorku, biotinylovaná monoklonální protilátka
proti NSE a monoklonální protilátka proti NSE, značená rutheniovým
komplexema) reagují za tvorby sendvičového komplexu.
▪ 2. inkubace: Po přidání mikročástic, potažených streptavidinem, se
komplex váže na pevnou fázi prostřednictvím interakce mezi biotinem a
streptavidinem.
▪ Reakční směs je nasáta do měřící komůrky, kde jsou mikročástice
zachyceny magnetickým polem na povrchu elektrody. Nenavázané
složky jsou odstraněny roztokem ProCell/ProCell M. Přivedené napětí
na elektrodě vyvolá chemiluminiscenční emisi fotonů, která je změřena
fotonásobičem.
▪ Výsledky jsou zjištěny z kalibrační křivky, která je specificky vytvořena
pro přístroj 2bodovou kalibrací, a master křivky, dodávané v čárovém
kódu reagencie.
a) Tris(2,2'-bipyridyl)ruthenium(II)-komplex (Ru(bpy) )
Reagencie - pracovní roztoky
Reagenční rackpack je označen jako NSE.
M
Mikročástice potažené streptavidinem (průhledné víčko), 1 nádobka,
6.5 mL:
Streptavidinem potažené mikročástice, 0.72 mg/mL; konzervans.
R1 Anti-NSE-Ab~biotin (šedé víčko), 1 nádobka, 10 mL:
Biotinylovaná monoklonální protilátka 18E5 proti NSE (myší)
1.0 mg/L; fosfátový pufr 50 mmol/L, pH 7.2; konzervans.
R2 Anti-NSE-Ab~Ru(bpy) (černé víčko), 1 nádobka, 10 mL:
Monoklonální protilátka 84B10 proti NSE (myší) značená rutheniovým
komplexem 1.0 mg/L; fosfátový pufr 50 mmol/L, pH 7.2; konzervans.
Bezpečnostní opatření a varování
Pro diagnostické použití in vitro.
Dodržujte běžná bezpečnostní opatření, nutná pro nakládání se všemi
reagenciemi.
Likvidace všech odpadních materiálů musí probíhat v souladu s místními
předpisy.
Bezpečnostní listy jsou pro odborné uživatele dostupné na vyžádání.
U všech reagencií a druhů vzorků (vzorky, kalibrátory a kontroly) zabraňte
vytvoření pěny.
Zacházení s reagenciemi
Reagencie v soupravě jsou sestaveny tak, že tvoří komplet připravený
k použití a nemohou být odděleny.
Všechny informace, potřebné pro správnou činnost, jsou načteny
z příslušného čárového kódu reagencie.
Uskladnění a stabilita
Skladujte při 2‑8 °C.
1/4
ms_12133113122V13.0
NSE
Neuron specifická enoláza
Nemrazit.
Reagenční soupravu Elecsys skladujte ve vzpřímené poloze, aby byla
zajištěna dostupnost všech mikročástic během automatického míchání před
použitím.
▪
REF 03005712190, ProbeWash M, 12 x 70 mL čistícího roztoku pro
finalizaci a mytí během změny reagencií
▪ REF 12102137001, AssayCups/AssayTips Combimagazine M,
48 palet x 84 reak. nádobek nebo pipet. špiček, odpadní vaky
▪ REF 03023150001, WasteLiner, odpadní vaky
▪ REF 03027651001, SysClean Adapter M
Příslušenství pro všechny analyzátory:
Stabilita:
neotevřené při 2‑8 °C
do uvedeného data exspirace
po otevření při 2‑8 °C
12 týdnů
v analyzátorech
8 týdnů
▪
REF 11298500316, Elecsys SysClean, 5 x 100 mL systémový čistící
roztok
Stanovení
Optimálního využití stanovení dosáhnete, budete-li dodržovat pokyny
uvedené v dokumentaci pro příslušný analyzátor. Pokyny ke stanovení
specifické pro analyzátor vyhledejte v příslušném návodu k použití.
Promíchání mikročástic před použitím proběhne automaticky. Načtěte
specifické parametry pro test z čárového kódu reagencie. Ve výjimečných
případech, kdy čárový kód nemůže být načten, zadejte 15místnou sekvenci
čísel.
Vytemperujte chlazené reagencie na přibl. 20 °C a umístěte je
do reagenčního kotouče (20 °C) analyzátoru. Zabraňte tvorbě pěny. Systém
automaticky reguluje teplotu reagencií a otvírá a zavírá nádobky.
Odběr vzorků a příprava
Sérum odebrané standardní odběrovou soupravou nebo se separačním
gelem.
Nepoužívejte plazmu.
Krev centrifugujte do 1 hodiny. NSE v erytrocytech a destičkách vedou ke
zvýšení výsledků v hemolytických nebo nesprávně centrifugovaných
vzorcích (např. delší stání před centrifugací).1,13
Stabilní 6 hodin při 15‑25 °C, 24 hodin při 2‑8 °C, 3 měsíce při ‑20 °C.
Zmrazit pouze jednou.
Upozornění: Stabilita při ‑20 °C platí jen při dodržení uvedených podmínek:
hluboce zmrazte max. 1 mL množství vzorku při teplotách nižších než
‑70 °C a poté skladujte při ‑20 °C. Při použití jiných postupů zmrazení mají
vzorky tendenci poskytovat snížené hodnoty.
Uvedené druhy vzorků byly testovány s vybranými typy odběrových
zkumavek, které byly komerčně dostupné v té době, tzn. že do testu nebyly
zařazeny všechny typy zkumavek všech výrobců. Systémy odběru vzorků
různých výrobců mohou obsahovat různé materiály, které mohou mít
v některých případech vliv na výsledky. Při zpracování vzorků v primárních
zkumavkách (systémy odběru vzorků) dodržujte pokyny jejich výrobce.
Vzorky, obsahující precipitáty, centrifugujte před provedením testu.
Nepoužívejte teplem inaktivované vzorky.
Nepoužívejte vzorky a kontroly stabilizované azidem.
Před měřením zajistěte, aby vzorky, kalibrátory a kontroly měly teplotu
20‑25 °C.
Vzhledem k možnému odparu roztoků by vzorky, kalibrátory a kontroly
v analyzátoru měly být analyzovány/stanoveny do 2 hodin.
Kalibrace
Návaznost: Tato metoda byla standardizována podle metody
Enzymun‑Test NSE.
Každá reagenční souprava Elecsys je opatřena štítkem s čárovým kódem
obsahujícím specifické informace pro kalibraci dané šarže reagencií.
Předdefinovaná master křivka je uzpůsobena pro analyzátor pomocí
příslušného CalSet.
Frekvence kalibrace: Kalibrace musí být provedena jednou pro celou šarži
reagencií novými reagenciemi (tj. ne více než 24 hodin od registrace
reagenční soupravy v analyzátoru). Obnovení kalibrace se doporučuje:
▪ po 12 týdnech při používání stejné šarže reagencií
▪ po 7 dnech (při používání stejné reagenční soupravy v analyzátoru)
▪ dle potřeby: např. výsledky kontroly kvality jsou mimo definované
rozmezí
Kontrola kvality
Pro kontrolu kvality používejte PreciControl Tumor Marker.
Navíc lze použít i jiný vhodný kontrolní materiál.
Kontroly pro rozdílné koncentrační rozmezí by měly být jednotlivě
stanoveny nejméně jednou za 24 hodin při používání testu, alespoň 1x na
soupravu reagencií a po každé kalibraci.
Kontrolní intervaly a limity by měly být uzpůsobeny pro každou laboratoř
dle individuálních požadavků. Naměřené hodnoty by se měly pohybovat
v definovaných mezích. Každá laboratoř by měla mít vypracovaný postup
pro případ, že hodnoty kontrol překročí definované meze.
Sledujte příslušná vládní nařízení a lokální směrnice kontroly kvality.
Dodávaný materiál
Reagencie jsou uvedeny v části "Reagencie - pracovní roztoky".
Potřebný materiál (ale nedodávaný se soupravou)
▪ REF 12133121122, NSE CalSet, 4 x 1 mL
▪ REF 11776452122, PreciControl Tumor Marker, pro 2 x 3 mL každý
PreciControl Tumor Marker 1 a 2
▪ REF 03004864122, Diluent NSE, 4 x 3 mL sample diluent
▪ Celkové vybavení laboratoře
▪ Elecsys 2010, MODULAR ANALYTICS E170 nebo analyzátor cobas e
Příslušenství pro analyzátory Elecsys 2010 a analyzátory cobas e 411:
▪
▪
REF 11662988122, ProCell, 6 x 380 mL systémový pufr
▪
▪
REF 04880340190, ProCell M, 2 x 2 L systémový pufr
REF 11662970122, CleanCell, 6 x 380 mL čistící roztok pro měřící
komůrku
▪ REF 11930346122, Elecsys SysWash, 1 x 500 mL promývací přísada
▪ REF 11933159001, Adapter for SysClean
▪ REF 11706802001, Elecsys 2010 Assay Cup, 60 x 60 reakčních
nádobek
▪ REF 11706799001, Elecsys 2010 Assay Tip, 30 x 120 pipetovacích
špiček
Příslušenství pro MODULAR ANALYTICS E170, analyzátory cobas e 601 a
cobas e 602:
REF 04880293190, CleanCell M, 2 x 2 L čistící roztok pro měřící
komůrku
▪ REF 03023141001, PC/CC‑Cups, 12 kalíšků pro předehřátí ProCell M a
CleanCell M před užitím
Výpočet
Analyzátor automaticky vypočítá koncentraci analytu pro každý vzorek (buď
v ng/mL nebo µg/L).
Omezení - interference
Stanovení není ovlivněno ikteritou (bilirubin < 1231 µmol/L nebo
< 72 mg/dL), lipémií (triglyceridy < 22.8 mmol/L nebo < 2000 mg/dL)
a biotinem (< 409 nmol/L nebo < 100 ng/mL).
Kritérium: Výtěžnost v rozmezí ± 10 % počáteční hodnoty.
Hemolýza ruší stanovení, protože erytrocyty obsahuje NSE.
Vzorky by neměly být odebrány pacientům podstupujícím léčbu s vysokými
dávkami biotinu (tj. > 5 mg/den) po dobu nejméně 8 hodin od podání
poslední dávky biotinu.
U revmatoidních faktorů nebyla interference zaznamenána do koncentrace
1500 IU/mL.
Efekt nadbytku antigenu (hook efekt) nebyl zaznamenán pro NSE do
koncentrace 100000 ng/mL.
In vitro testy byly prováděny na 21 běžně užívaných lécích. Nebyla zjištěna
žádná interference.
2/4
2014-01, V 13.0 Česky
ms_12133113122V13.0
NSE
Neuron specifická enoláza
Ve vzácných případech je možné pozorovat interferenci způsobenou velmi
vysokým titrem protilátek proti test‑specifickým protilátkám, streptavidinu
nebo rutheniu. Tyto účinky jsou minimalizovány vhodným navržením testu.
Zvýšené hladiny NSE mohou být rovněž výsledkem přítomnosti benigního
onemocnění plic a maligního neuro-endokrinního onemocnění, jakými jsou
karcinoidní tumory, medulární karcinom štítné žlázy, kožní karcinom
z Merkelových buněk a karcinom slinivky a dřeně nadledvin.14,15,16
Pro diagnostické účely je vždy nezbytné používat výsledky ve spojení
s anamnestickými údaji pacienta, klinickým vyšetřením a jinými nálezy.
Limity a rozmezí
Rozsah měření
0.050‑370 ng/mL (definováno spodním detekčním limitem a maximem
master křivky). Hodnoty pod spodním detekčním limitem jsou vykazovány
jako < 0.050 ng/mL. Hodnoty nad rozsahem měření jsou vykazovány jako
> 370 ng/mL (nebo až 740 ng/mL při 2násobném naředění vzorku).
Spodní limity měření
Spodní detekční limit testu
Spodní detekční limit: < 0.05 ng/mL
Spodní detekční limit představuje nejnižší měřitelnou hladinu analytu,
kterou lze odlišit od nuly. Je vypočítán jako hodnota ležící 2 standardní
odchylky nad nejnižším standardem (master kalibrátor, standard 1 + 2 SD,
studie opakovatelnosti, n = 21).
Ředění
Vzorky s koncentrací NSE vyšší než rozsah měření lze naředit s Diluent
NSE. Doporučené ředění je 1:2. Koncentrace ředěného vzorku musí být
> 50 ng/mL.
Vynásobte naměřené výsledky faktorem ředění.
Očekávané hodnoty
Studie prováděná se stanovením Elecsys NSE ve 3 klinických centrech
v Německu a u Roche zahrnující 547 zdravých jedinců poskytla následující
výsledky:
16.3 ng/mL (95. percentil)
15.7‑17.0 ng/mL (95% interval spolehlivosti)
Stav: Elecsys NSE Multicenter Evaluation; studie č. B99P005, 7/2001.
Každá laboratoř by si měla prověřit převoditelnost očekávaných hodnot
na svou populaci pacientů, a je-li to nutné stanovit si vlastní referenční
rozmezí.
Specifické údaje o využití
Údaje o využití, typické pro analyzátory, jsou uvedeny níže. Výsledky
získané v různých laboratořích se mohou lišit.
Preciznost
Preciznost byla stanovena použitím reagencií Elecsys, poolovaného
lidského séra a kontrol v upraveném protokolu (EP5‑A) CLSI (Clinical and
Laboratory Standards Institute): 6krát denně po 10 dní (n = 60);
opakovatelnost v analyzátoru MODULAR ANALYTICS E170, n = 21. Byly
získány následující výsledky:
Analyzátory Elecsys 2010 a cobas e 411
Opakovatelnost
Vzorek
Mezilehlá
preciznost
Prům.
ng/mL
SD
ng/mL
VK
%
SD
ng/mL
VK
%
Lidské sérum 1
2.58
0.08
3.1
0.11
4.4
Lidské sérum 2
9.32
0.20
2.1
0.36
3.9
Lidské sérum 3
88.0
2.00
2.3
3.87
4.4
PreciControl TMb)1
8.42
0.18
2.1
0.25
3.0
PreciControl TM2
54.6
1.51
2.8
2.05
3.8
b) TM = Tumor Marker
2014-01, V 13.0 Česky
Analyzátory MODULAR ANALYTICS E170, cobas e 601 a cobas e 602
Opakovatelnost
Vzorek
Mezilehlá preciznost
Prům.
ng/mL
SD
ng/mL
VK
%
Prům.
ng/mL
SD
ng/mL
VK
%
Lidské sérum 1
0.90
0.01
1.6
0.87
0.02
2.2
Lidské sérum 2
11.9
0.09
0.8
11.4
0.35
3.1
Lidské sérum 3
95.1
0.65
0.7
87.3
3.30
3.8
PreciControl TM1
10.2
0.10
1.0
9.87
0.18
1.8
PreciControl TM2
69.8
0.45
0.6
67.3
1.08
1.6
Porovnání metod
Porovnání stanovení Elecsys NSE (y) s metodou Enzymun‑Test NSE (x)
použitím klinických vzorků poskytlo následující korelace:
Počet naměřených vzorků: 133
Passing/Bablok17
Lineární regrese
y = 0.94x + 0.10
y = 0.90x + 1.40
τ = 0.907
r = 0.993
Koncentrace vzorků byly v rozmezí přibl. 5.8 až 104 ng/mL.
Analytická specifičnost
Monoklonální protilátky 18E5 a 84B10 použité v Elecsys NSE jsou
směrovány specificky právě proti γ‑podjednotce enolázy.
Funkční senzitivita
0.25 ng/mL
Funkční senzitivita je nejnižší koncentrace analytu, která může být
reprodukovatelně měřena s VK mezilehlé preciznosti < 20 %.
Odkazy
1 Lamerz R. NSE (Neuronen-spezifische Enolase), γ-Enolase. In:
Thomas L (ed.). Clinical Laboratory Diagnosis, TH-Books, Frankfurt,
1st English Edition 1998: 979-981, 5. deutsche Auflage
1998:1000-1003.
2 Ebert W, Dienemann H, Fateh-Moghadam A, et al. Cytokeration 19
Fragment CYFRA 21-1 Compared with Carcinoembryonic Antigen,
Squamous Cell Carcinoma Antigen and Neuron-Specific Enolase in
Lung Cancer. Eur J Clin Chem Clin Biochem 1994;32(3):189-199.
3 Vinolas N, Molina R, Galàn MC, et al. Tumor Markers in Response
Monitoring and Prognosis of Non-Small Cell Lung Cancer: Preliminary
Report. Anticancer Res 1998;18:631-634.
4 Ebert W, Muley TH, Drings P. Does the Assessment of Serum Makers
in Patients with Lung Cancer Aid in the Clinical Decision Making
Process? Anticancer Res 1996;16(4B):2161-2168.
5 Ebert W, Hoppe M, Muley TH, et al. Monitoring of Therapy in
Inoperable Lung Cancer Patients by Measurement of CYFRA 21-1,
TPA-TP, CEA and NSE. Anticancer Res 1997(4B);17:2875-2878.
6 Martens P. Serum neuron-specific Enolase as a Prognostic Marker for
Irreversible Brain Damage in Comatose Cardiac Arrest Survivors. Acad
Emerg Med 1996;3(2):126-131.
7 Fizazi K, Cojean I, Pignon JP, et al. Normal Serum Neuron Specific
Enolase (NSE) Value after the First Cycle of Chemotherapy. Cancer
1998;82(6):1049-1055.
8 Kintzel K, Sonntag J, Strauß E, et al. Neuron-Specific Enolase:
Reference Values in Cord Blood. Clin Chem Lab Med
1998;36(4):245-247.
9 Jacobi C, Reiber H. Clinical relevance of increased neuron-specific
enolase in cerebrospinal fluid. Clin Chim Acta 1988;177(1):49-54.
10 Rasmussen T, Grankvist K, Ljungberg B. Serum gamma-enolase and
prognosis of patients with renal cell carcinoma. Cancer
1993;72:1324-1328.
11 Butterworth RJ, Wassif WS, Sherwood RA, et al. Serum NeuronSpecific Enolase, Carnosinase and Their Ratio in Acute Stroke. Stroke
1996;27:2064-2068.
3/4
ms_12133113122V13.0
NSE
Neuron specifická enoláza
12 Cunningham RT, Watt M, Winder J, et al. Serum neurone-specific
enolase as an indicator of stroke volume. Eur J Clin Invest
1996;26(4):298-303.
13 Wolter W, Luppa P, Breul J, et al. Humorale Tumormarker: Praxisorientierte Vorschläge für ihren effizienten Einsatz. Dtsch Ärztebl
1996;93(50):C2333-C2339.
14 Sheppard MN, Corrin B, Bennett MH, et al. Immunochemical
localization of neuron specific enolase in small cell carcinomas and
carcinoid tumours of the lung. Histopathol 1984;8:171-181.
15 Wick MR, Bernd MD, Scheithauer W, et al. Neuron-specific Enolase in
Neuroendocrine Tumors of the Thymus, Bronchia, and Skin. Am J Clin
Pathol 1982;79:703-707.
16 Simpson S, Vinik AI, Marangos PJ, et al. Immunohistochemical
Localization of Neuron-Specific Enolase in Gastroenteropancreatic
Neuroendocrine Tumors. Cancer 1984;54:1364-1369.
17 Bablok W, Passing H, Bender R, et al. A general regression procedure
for method transformation. Application of linear regression procedures
for method comparison studies in clinical chemistry, Part III.
J Clin Chem Clin Biochem 1988 Nov;26(11):783-790.
Pro více informací čtěte prosím příslušný návod k použití daného
analyzátoru, jednotlivé aplikační listy, informace o produktu a metodické
listy všech potřebných komponent (jsou-li dostupné ve Vaší zemi).
Tečka se v tomto metodickém listu vždy používá jako desetinný oddělovač
k označení hranice mezi celými a desetinnými místy desetinného čísla.
Oddělení tisíců se nepoužívá.
Symboly
Roche Diagnostics používá následující symboly a znaky, včetně uvedených
v normě ISO 15223‑1.
CONTENT
Obsah soupravy
SYSTEM
Analyzátory/přístroje, na kterých lze reagencie použít
Reagencie
Kalibrátor
Objem po rekonstituci nebo smíchání
Významné doplňky nebo změny jsou označeny pruhem podél textu.
© 2013, Roche Diagnostics
Roche Diagnostics GmbH, Sandhofer Strasse 116, D-68305 Mannheim
www.roche.com
4/4
2014-01, V 13.0 Česky
Download

12133113 122 100 Elecsys 2010 MODULAR ANALYTICS E170