11982486001V19.0
UREA/BUN
Kinetické UV stanovení pro močovinu/dusík močoviny
Informace pro objednání
Analyzátor(y), na kterých lze soupravu
použít
Roche/Hitachi MODULAR P
11729691 216
11929470 216
Kinetic UV assay for urea/urea nitrogen ([1] 6 x 66 mL, [2] 6 x 43 mL)
Kinetic UV assay for urea/urea nitrogen ([1] 6 x 186 mL)
11929488 216
Kinetic UV assay for urea/urea nitrogen ([2] 6 x 118 mL)
11929496 216
Kinetic UV assay for urea/urea nitrogen (4 x 470 mL)
11929500 216
Kinetic UV assay for urea/urea nitrogen (4 x 293 mL)
11489364 216
Kinetic UV assay for urea/urea nitrogen ([1] 6 x 40 mL, [2] 3 x 49 mL)
10759350 190
Calibrator f.a.s. (12 × 3 mL)
Kód 401
10171743 122
12149435 122
10171778 122
12149443 122
05117003 190
05947626 190
05117216 190
05947774 190
Precinorm U (20 × 5 mL)
Precinorm U plus (10 x 3 mL)
Precipath U (20 × 5 mL)
Precipath U plus (10 x 3 mL)
PreciControl ClinChem Multi 1 (20 x 5 mL)
PreciControl ClinChem Multi 1 (4 x 5 mL)
PreciControl ClinChem Multi 2 (20 x 5 mL)
PreciControl ClinChem Multi 2 (4 x 5 mL)
Kód 300
Kód 300
Kód 301
Kód 301
Kód 391
Kód 391
Kód 392
Kód 392
Roche/Hitachi MODULAR P, MODULAR D
Roche/Hitachi MODULAR D
Roche/Hitachi 902
11930630 001
Chimneys
Některé analyzátory a soupravy nejsou dostupné ve všech zemích. Pro další systémové aplikace kontaktujte místní zastoupení Roche Diagnostics.
Česky
Systémové informace
Pro analyzátory Roche/Hitachi MODULAR P/MODULAR D: Urea ACN 418,
ACN 419; BUN ACN 421, ACN 427.
Použití
Enzymatické in vitro stanovení pro kvantitativní stanovení močoviny/dusíku
močoviny v lidském séru, plazmě a moči na automatizovaných
analyzátorech klinické chemie Roche.
Souhrn1,2,3,4,5,6,7,8,9
Stanovení močoviny je nejpoužívanější zkouškou při hodnocení funkcí
ledvin. Tato zkouška se nejčastěji používá spolu se stanovením kreatininu
při diferenciální diagnostice prerenálních urémií (dekompenzace srdce,
deplece vody, zvýšený katabolismus proteinů), renálních urémií
(glomerulonefritida, chronická nefritida, polycystické ledviny, nefroskleróza,
tubulární nekróza) a postrenálních hyperurémií (obstrukce močového
traktu).
Močovina je konečným produktem metabolismu bílkovin a aminolyselin.
Při katabolismu jsou bílkoviny, štěpeny na jednotlivé aminokyseliny
a deaminovány. Z amoniaku, vznikajícího v tomto procesu, je v játrech
syntetizována močovina. Jedná se o nejdůležitější metabolickou cestu
pro odstraňování nadbytku dusíku z lidského těla.
V 1913 Marshall představil metodu, využívající enzym ureázu,
pro stanovení močoviny v krvi. Amoniak, uvolňovaný z močoviny ureázou,
byl měřen titrací. Od té doby byl vyzkoušen bezpočet dalších technik
pro měření vytvářeného amoniaku. Mezi ně patří Berthelotova indofenolová
metoda a reakce amoniaku s Nesslerovou reagencií. Následně byly
publikovány modifikace od Fawcetta a Scotta a od Chaneye s Marbachem.
V roce 1965 Talke a Schubert představili plně enzymatický postup
stanovení močoviny spojeným systémem enzymů
ureáza/glutamátdehydrogenáza (GLDH). Stanovení UREA/BUN Roche je
založeno na Talkeho a Schubertově metodě a bylo optimalizováno
pro analyzátory umožňující kinetické (pevný čas) měření. Tato formulace
poskytuje velký rozsah linearity a značnou stabilitu reagencií.
Princip testu
Kinetická UV metoda
▪ Vzorek a přidání R1
▪ Přidání R2 a zahájení reakce:
Močovina je hydrolyzována ureázou za vzniku amoniaku a CO32-.
2014-09, V 19.0 Česky
ureáza
2 NH4+ + CO32-
močovina + H2O
Vznikající amoniak reaguje s α‑ketoglutarátem a NADH v přítomnosti GLDH
a vytváří glutamát a NAD+.
GLDH
α‑ketoglutarát + NH4+ + NADH
L‑glutamát + NAD+ + H2O
Pokles absorbance v důsledku spotřebovávání NADH se měří kineticky.
Reagencie - pracovní roztoky
R1
CAPSOa) pufr: 5 mmol/L, pH 9.65; NADH (kvasinky)
≥ 0.23 mmol/L; konzervans
R2
BICINb) buffer: 1000 mmol/L, pH 7.6; ureáza (fazole)
≥ 120 µkat/L; GLDH (hovězí játra) ≥ 15.0 µkat/L; α‑ketoglutarát
≥ 8.3 mmol/L; konzervans
a) CAPSO = 3‑[cyclohexylamino]‑2‑hydroxy‑1‑propansulfonová kyselina
b) BICIN = N,N‑bis(2‑hydroxyethyl)‑glycin
Bezpečnostní opatření a varování
Pro diagnostické použití in vitro.
Dodržujte běžná bezpečnostní opatření, nutná pro nakládání se všemi
reagenciemi.
Likvidace všech odpadních materiálů musí probíhat v souladu s místními
předpisy.
Bezpečnostní listy jsou pro odborné uživatele dostupné na vyžádání.
Zacházení s reagenciemi
R1: Připraveno k použití
R2: Připraveno k použití
Tato souprava vyžaduje použití barevně odlišených komínků, které redukují
příjem atmosférického NH3 reagenciemi. Komínky mají být umístěny přímo
do odpovídající reagencie: bílý = R1. Komínky mohou být opět použity
pro nádobky stejné soupravy. Kvůli zamezení kontaminace reagencie
detergentem nebo naředění reagencie vodou není před opětovným
použitím povoleno promývat komínky. Komínky se používají ve všech
systémech.
Uskladnění a stabilita
Součásti neotevřené soupravy: Do data exspirace při 2‑8 °C
R1: 4 týdny otevřená a v chlazeném prostoru analyzátoru
1/5
11982486001V19.0
UREA/BUN
Kinetické UV stanovení pro močovinu/dusík močoviny
R2: 4 týdny otevřená a v chlazeném prostoru analyzátoru
Odběr vzorků a příprava
Pro odběr a přípravu vzorků používejte vhodné zkumavky nebo odběrové
nádobky.
Pouze níže uvedené vzorky byly testovány a jsou přijatelné.
Sérum
Plazma: Li‑heparin, Na‑heparin nebo K‑EDTA plazma. Nepoužívejte
heparin amonný.
Stabilita:10
Kontrolní intervaly a limity by měly být uzpůsobeny pro každou laboratoř
dle individuálních požadavků. Naměřené hodnoty by se měly pohybovat
v definovaných mezích. Každá laboratoř by měla mít vypracovaný postup
pro případ, že hodnoty kontrol překročí definované meze.
Sledujte příslušná vládní nařízení a lokální směrnice kontroly kvality.
Výpočet
Analyzátor automaticky vypočítá koncentraci analytu pro každý vzorek.
Převodní faktory:
7 dní při 15‑25 °C
mmol/L močoviny × 6.006 = mg/dL močoviny
7 dní při 2‑8 °C
mg/dL dusík močoviny x 0.357 = mmol/L močoviny
mg/dL močoviny x 0.467 = mg/dL dusíku močoviny
1 rok při (-15)‑(-25) °C
Moč: Moč odebírejte bez použití konzervans.
Stabilita:10
mg/dL močoviny x 0.167 = mmol/L močoviny
2 dny při 15‑25 °C
7 dní při 2‑8 °C
4 týdny při (-15)‑(-25) °C
Analyzátory Roche/Hitachi MODULAR:
Vzorky moče jsou automaticky ředěny 1 + 19 v analyzátoru 0.9% roztokem
NaCl nebo destilovanou/deionizovanou vodou. Odpovídající faktor ředění je
zahrnut do výpočtu výsledku.
Roche/Hitachi analyzátory bez automatického ředění vzorku:
Vzorky moče ručně nařeďte 0.9% roztokem NaCl nebo
destilovanou/deionizovanou vodou (např. 1 + 10). Výsledek vynásobte
odpovídajícím faktorem ředění (např. 11).
Uvedené druhy vzorků byly testovány s vybranými typy odběrových
zkumavek, které byly komerčně dostupné v té době, tzn. že do testu nebyly
zařazeny všechny typy zkumavek všech výrobců. Systémy odběru vzorků
různých výrobců mohou obsahovat různé materiály, které mohou mít
v některých případech vliv na výsledky. Při zpracování vzorků v primárních
zkumavkách (systémy odběru vzorků) dodržujte pokyny jejich výrobce.
Vzorky, obsahující precipitáty, centrifugujte před provedením testu.
Dodávaný materiál
Reagencie jsou uvedeny v části "Reagencie - pracovní roztoky".
Potřebný materiál (ale nedodávaný se soupravou)
▪ Viz část "Informace pro objednání"
▪ 0.9% NaCl
▪ Celkové vybavení laboratoře
Stanovení
Optimálního využití stanovení dosáhnete, budete-li dodržovat pokyny
uvedené v dokumentaci pro příslušný analyzátor. Pokyny ke stanovení
specifické pro analyzátor vyhledejte v příslušném návodu k použití.
Provádění aplikací, které nejsou schváleny Roche, je bez záruky a musí být
definováno uživatelem.
Kalibrace
Návaznost: Tato metoda byla standardizována podle ID/MS.
Sérum/moč
S1: 0.9% NaCl
S2: C.f.a.s. (Calibrator for automated systems)
Frekvence kalibrace
2bodová kalibrace se doporučuje:
▪ každých 42 dní
▪ po změně šarže reagencií
▪ jestliže to vyžaduje proces kontroly kvality.
Kontrola kvality
Sérum/moč
Ke kontrole kvality použijte kontrolní materiály uvedené v části "Informace
pro objednání".
Navíc lze použít i jiný vhodný kontrolní materiál.
Při použití 24hod. sběru moče jako vzorku, vynásobte výsledek množstvím
za 24 hodin a získáte hodnotu v g nebo mmol/24 hodin.
Omezení - interference
Kritérium: Výtěžnost v rámci ± 10 % počáteční hodnoty.
Sérum/plazma
Ikterus:11 Bez významných interferencí do hodnoty I indexu 60
pro konjugovaný a nekonjugovaný bilirubin (přibližná koncentrace
konjugovaného a nekonjugovaného bilirubinu: 1026 µmol/L nebo
60 mg/dL).
Hemolýza:11 Bez významných interferencí do hodnoty H indexu 1000
(přibližná koncentrace hemoglobinu: 621 µmol/L nebo 1000 mg/dL).
Lipémie (Intralipid):11 Bez významných interferencí do hodnoty
L indexu 1000. Mezi L indexem (odpovídá zákalu) a koncentrací triglyceridů
je slabá korelace.
Amoniak, vznikající v kyvetě při stanovení GLDH interferuje, se stanovením
močoviny/BUN. Reagencie močovina/BUN nesmí být instalovány
na analyzátor společně s reagenciemi stanovení GLDH. V moči endogenní
ionty amoniaku interferují se stanovením močovina/BUN. Zvýšené
koncentrace se mohou vyskytovat při zvýšené kyselosti (acidóza).
Léčiva: Při terapeutických koncentracích nebyla při použití běžných panelů
léků zjištěna žádná interference.12,13
Velká péče musí být věnována předcházení kontaminaci amoniakem
vzorků a kalibrátorů, používaným pro metodu močovina/dusík močoviny.
Ve velmi vzácných případech gamapatie, především u typu IgM
(Waldenströmova makroglobulinémie), může způsobit nespolehlivé
výsledky.14
Moč
Léčiva: Při terapeutických koncentracích nebyla při použití běžných panelů
léků zjištěna žádná interference.13
Pro diagnostické účely je vždy nezbytné používat výsledky ve spojení
s anamnestickými údaji pacienta, klinickým vyšetřením a jinými nálezy.
POTŘEBNÝ KROK
Programování speciálního mytí: Při zpracovávání určitých kombinací
testů na analyzátorech Roche/Hitachi cobas c je použití speciálních mycích
cyklů povinné. Pro další pokyny čtěte nejnovější verzi seznamu zamezení
přenosu (carry‑over) a příručku pro obsluhu.
Tam, kde se to vyžaduje, musí být před vykazováním výsledků prove­
deno programování speciálního mytí/zamezení přenosu mezi vzorky
(carry‑over).
Limity a rozmezí
Rozsah měření
Sérum/plazma
0.83‑66.8 mmol/L (5‑400 mg/dL močoviny nebo 2‑186 mg/dL dusíku
močoviny)
Analyzátory Roche/Hitachi MODULAR P/MODULAR D:
Vzorky s vyššími koncentracemi změřte použitím funkce rerun. Vzorky
nařeďte 1:1.5 pomocí funkce rerun. Výsledky ze vzorků naředěných funkcí
rerun jsou automaticky vynásobeny faktorem 1.5.
Na přístrojích bez automatického opakování (rerunu) vzorek ručně nařeďte
0.9% roztokem NaCl nebo destilovanou/deionizovanou vodou (např. 1 + 1).
Výsledek vynásobte odpovídajícím faktorem ředění (např. 2).
Moč
Analyzátor Roche/Hitachi 902
2/5
2014-09, V 19.0 Česky
11982486001V19.0
UREA/BUN
Kinetické UV stanovení pro močovinu/dusík močoviny
1‑735 mmol/L (6‑4400 mg/dL močoviny nebo 2.8‑2055 mg/dL dusíku
močoviny)
Na přístrojích bez automatického opakování (rerunu) vzorek ručně nařeďte
0.9% roztokem NaCl nebo destilovanou/deionizovanou vodou (např. 1 + 2).
Výsledek vynásobte odpovídajícím faktorem ředění (např. 3).
Vzorky s koncentracemi nižšími než technický limit 66.6 mmol/L (400 mg/dL
močoviny nebo 186 mg/dL dusíku močoviny) měřte neředěné.
Analyzátory Roche/Hitachi MODULAR P:
1‑1336 mmol/L (6‑8000 mg/dL močoviny nebo 2.8‑3736 mg/dL dusíku
močoviny)
Vzorky s vyššími koncentracemi změřte použitím funkce rerun. Vzorky
ředíme 1:1.5 pomocí funkce rerun. Výsledky ze vzorků naředěných funkcí
rerun jsou automaticky vynásobeny faktorem 1.5.
Vzorky s koncentracemi nižšími než technický limit 66.6 mmol/L (400 mg/dL
močoviny nebo 186 mg/dL dusíku močoviny) stanovte pomocí funkce rerun.
Vzorky jsou měřeny neředěné.
Spodní limity měření
Spodní detekční limit testu
Sérum/plazma
Detekční limit: 0.83 mmol/L (5 mg/dL močoviny nebo 2 mg/dL dusíku
močoviny)
Moč
Detekční limit: 1.0 mmol/L (6 mg/dL močoviny nebo 2.8 mg/dL dusíku
močoviny).
Spodní detekční limit představuje nejnižší měřitelnou hladinu analytu,
kterou lze odlišit od nuly. Je vypočítána jako hodnota ležící 3 standardní
odchylky nad nejnižším standardem (standard 1 + 3 SD, opakovatelnost,
n = 21).
Očekávané hodnoty (močovina)
Sérum/plazma15
2.76‑8.07 mmol/L (16.6‑48.5 mg/dL)
24-h. moč16
428‑714 mmol/24 h (25.7‑42.9 g/24 h), odpovídá 286‑595 mmol/L
(1.71‑3.57 g/dL)
Založeno na průměrné diuréze 1.2‑1.5 L/24 h
Očekávané hodnoty (dusík močoviny)
Sérum/plazma
Dospělí (18‑60 let):16
2.14‑7.14 mmol/L
2.86‑8.21 mmol/L
(8‑23 mg/dL)
Děti (< 1 rok):
1.43‑6.78 mmol/L
(4‑19 mg/dL)
24h. moč:16
1.79‑6.43 mmol/L
Preciznost
Močovina
Sérum
Preciznost byla měřena použitím lidských vzorků a kontrol podle interního
protokolu s opakovatelností (n = 21) a mezilehlou precizností (3 alikvoty na
sérii, 1 série denně, 21 dní). Byly získány následující výsledky:
2014-09, V 19.0 Česky
Mezilehlá preciznost
Průměr
%
0.8
5.18
31
3.4
Precinorm U
8.52
51
1.9
8.52
51
1.8
Precipath U
25.6
153
1.1
24.2
145
1.1
Opakovatelnost
Vzorek
Průměr
Mezilehlá preciznost
VK
Průměr
VK
mmol/L mg/dL
%
mmol/L mg/dL
%
Lidská moč 1
112
669
1.3
116
692
1.9
Lidská moč 2
291
1741
0.7
293
1753
1.5
Lidská moč 3
301
1802
0.9
303
1813
1.3
N-močoviny
Sérum
Preciznost byla měřena použitím lidských vzorků a kontrol podle interního
protokolu s opakovatelností (n = 21) a mezilehlou precizností (3 alikvoty na
sérii, 1 série denně, 21 dní). Byly získány následující výsledky:
Opakovatelnost
Vzorek
(5‑18 mg/dL)
Specifické údaje o využití
Údaje o využití, typické pro analyzátory, jsou uvedeny níže. Výsledky
získané v různých laboratořích se mohou lišit.
VK
mmol/L mg/dL
199
Mezilehlá preciznost
Průměr
VK
Průměr
VK
mmol/L mg/dL
%
mmol/L mg/dL
%
Lidské sérum
7.14
20
2.6
6.07
17
3.3
Precitrol N
7.14
20
1.4
7.14
20
2.4
Precitrol A
23.2
65
0.5
23.6
66
1.2
Vzorek
Každá laboratoř by si měla prověřit převoditelnost očekávaných hodnot
na svou populaci pacientů, a je-li to nutné stanovit si vlastní referenční
rozmezí.
Průměr
%
33.2
Opakovatelnost
c) Založeno na průměrné diuréze 1.2‑1.5 L/24 h
Vzorek
mmol/L mg/dL
Lidské sérum
Moč
Preciznost byla měřena použitím lidských vzorků a kontrol podle interního
protokolu s opakovatelností (n = 21) a mezilehlou precizností (2 alikvoty na
sérii, 1 série denně, 10 dní). Byly získány následující výsledky:
428‑714 mmol/24 h (12‑20 g/24 h) dusíku močoviny,
odpovídající 286‑595 mmol/L (801‑1666 mg/dL)c)
Opakovatelnost
Mezilehlá preciznost
Moč
Preciznost byla měřena použitím lidských vzorků a kontrol podle interního
protokolu s opakovatelností (n = 21) a mezilehlou precizností (3 alikvoty na
sérii, 1 série denně, 21 dní). Byly získány následující výsledky:
(6‑20 mg/dL)
Dospělí (60‑90 let):16
Kojenec/dítě:
Opakovatelnost
VK
Mezilehlá preciznost
Průměr
VK
Průměr
VK
mmol/L mg/dL
%
mmol/L mg/dL
%
Lidská moč
208
582
1.3
203
568
3.2
Kontrola moč 1
157
440
2.3
179
500
0.7
Kontrola moč 2
299
838
0.8
275
769
1.4
Porovnání metod
Močovina
Sérum
Porovnání nové kombinace vlnových délek 700/340 nm (y) a staré
405/340 nm (x) použitím kapalných reagencií Roche pro močovinu
na analyzátoru Roche/Hitachi 717 poskytlo následující korelaci
(mg/dL močoviny):
Passing/Bablok17
Lineární regrese
y = 1.01x - 1.0
y = 1.02x - 1.4
τ = 0.978
r = 1.00
Počet naměřených vzorků: 85
Koncentrace vzorků byly v rozmezí 4.84 až 57.3 mmol/L (29 až 343 mg/dL)
močoviny.
Moč
Porovnání nové kombinace vlnových délek 700/340 nm (y) a staré
376/340 nm (x) použitím kapalných reagencií Roche pro močovinu
na analyzátoru Roche/Hitachi 911 poskytlo následující korelaci
(mg/dL močoviny):
3/5
11982486001V19.0
UREA/BUN
Kinetické UV stanovení pro močovinu/dusík močoviny
Passing/Bablok17
Lineární regrese
y = 0.99x + 13.33
y = 1.00x + 11.28
τ = 0.981
r = 0.999
Počet naměřených vzorků: 53
Koncentrace vzorků byly v rozmezí 15.4 až 271 mmol/L (92 až 1625 mg/dL)
močoviny.
N‑močovina
Sérum
Porovnání měření N‑močoviny použitím reagencií Roche Diagnostics
Germany urea liquid a Roche Diagnostics Corporation urea‑N reagent na
analyzátoru Roche/Hitachi 917 poskytlo následující korelaci (mg/dL
N‑močoviny):
Passing/Bablok17
Lineární regrese
y = 0.992x + 0.263
y = 0.982x + 0.474
τ = 0.965
r = 1.00
Počet naměřených vzorků: 51
Koncentrace vzorků byly v rozmezí 3.21 až 51.4 mmol/L (9 až 144 mg/dL)
N‑močoviny.
Moč
Porovnání měření N‑močoviny použitím reagencií Roche Diagnostics
Germany urea liquid a Roche Diagnostics Corporation urea‑N reagent na
analyzátoru Roche/Hitachi 917 poskytlo následující korelaci (mg/dL
N‑močoviny):
15 Löhr B, El-Samalouti V, Junge W, et al. Reference Range Study for
Various Parameters on Roche Clinical Chemistry Analyzers. Clin Lab
2009;55:465-471.
16 Wu AHB, ed. Tietz Clinical Guide to Laboratory Tests, 4th edition. St.
Louis (MO): Saunders Elsevier 2006;1096.
17 Bablok W, Passing H, Bender R, et al. A general regression procedure
for method transformation. Application of linear regression procedures
for method comparison studies in clinical chemistry, Part III.
J Clin Chem Clin Biochem 1988 Nov;26(11):783-790.
Nastavení přístroje
Uživatelé analyzátorů Roche/Hitachi MODULAR: Zadejte aplikační
parametry prostřednictvím letáku s čárovým kódem.
Analyzátor Roche/Hitachi 902
No.
<Chemistry>
1
Test Name
UREA
2
Assay Code (Mthd)
2‑Point Kin.
3
Assay Code (2. Test)
0
4
Reaction Time
5
5
Assay Point 1
10
6
Assay Point 2
15
7
Assay Point 3
0
8
Assay Point 4
0
Passing/Bablok17
Lineární regrese
9
Wavelength (SUB)
700
y = 0.975x + 8.65
y = 0.958x + 13.30
10
Wavelength (MAIN)
340
τ = 0.977
r = 0.999
11
Sample Volume
4.0
Počet naměřených vzorků: 30
Koncentrace vzorků byly v rozmezí 35.0 až 451 mmol/L (98 až 1262 mg/dL)
N‑močoviny.
12
R1 Volume
250
13
R1 Pos.
......
Odkazy
1 Tietz NW, ed. Fundamentals of Clinical Chemistry Philadelphia, PA:
WB Saunders Company 1976;991.
2 Marshall EK Jr. A new method for the determination of urea in blood. J
Biol Chem 1913;15:487-494.
3 Berthelot MPE. Violet d'aniline. Repert Chim Appl 1 1859:284.
4 Gentzkow CJ. An accurate method for the determination of blood urea
nitrogen by direct Nesslerization. J Biol Chem 1942;143:531.
5 Fawcett JK, Scott JE. A rapid and precise method for the determination
of urea. J Clin Path 1960;13:156-159.
6 Chaney AL, Marbach EP. Modified reagents for determination of urea
and ammonia. Clin Chem 1962;8:130-132.
7 Talke H, Schubert GE. Enzymatische Harnstoffbestimmung im Blut und
Serum im optischen Test nach Warburg. Klin Wschr 1965;43:174-175.
8 Tietz NW, ed. Clinical Guide to Laboratory Tests, 3rd ed. Philadelphia,
PA: WB Saunders Company 1995;624.
9 Neumann U, Ziegenhorn J. Estimation of serum urea by UV kinetic
method. Scand J Clin Lab Invest 1977; 37:Abstract 97-97.
10 Use of Anticoagulants in Diagnostic Laboratory Investigations. WHO
Publication WHO/DIL/LAB/99.1 Rev.2 2002.
11 Glick MR, Ryder KW, Jackson SA. Graphical Comparisons of
Interferences in Clinical Chemistry Instrumentation.
Clin Chem 1986;32:470-475.
12 Breuer J. Report on the Symposium “Drug effects in Clinical Chemistry
Methods”. Eur J Clin Chem Clin Biochem 1996;34:385-386.
13 Sonntag O, Scholer A. Drug interference in clinical chemistry:
recommendation of drugs and their concentrations to be used in drug
interference studies. Ann Clin Biochem 2001;38:376-385.
14 Bakker AJ, Mücke M. Gammopathy interference in clinical chemistry
assays: mechanisms, detection and prevention.
Clin Chem Lab Med 2007;45(9):1240-1243.
14
R1 Bottle Size
Large
15
R2 Volume
150
16
R2 Pos.
....
17
R2 Bottle Size
Large
18
R3 Volume
0
19
R3 Pos.
0
20
R3 Bottle Size
Small
21
Calib. Type (Type)
Linear
22
Calib. Type (Wght)
0
23
Calib. Conc. 1
0.0
24
Calib. Pos. 1
......
25
Calib. Conc. 2
......
26
Calib. Pos. 2
......
27
Calib. Conc. 3
0
28
Calib. Pos. 3
0
29
Calib. Conc. 4
0
30
Calib. Pos. 4
0
31
Calib. Conc. 5
0
32
Calib. Pos. 5
0
33
Calib. Conc. 6
0
34
Calib. Pos. 6
0
35
S1 ABS
0
36
K Factor
10000
37
K2 Factor
10000
38
K3 Factor
10000
4/5
2014-09, V 19.0 Česky
11982486001V19.0
UREA/BUN
Kinetické UV stanovení pro močovinu/dusík močoviny
39
K4 Factor
10000
40
K5 Factor
10000
41
A Factor
0
42
B Factor
0
43
C Factor
0
44
SD Limit
0.1
45
Duplicate Limit
100
46
Sens. Limit
250
47
S1 Abs. Limit (L)
-32000
48
S1 Abs. Limit (H)
32000
49
Abs. Limit
6500
50
Abs. Limit (D/I)
Pokles
51
Prozone Limit
0
52
Proz. Limit (Upp/Low)
Lower
53
Prozone (Endpoint)
35
54
Expect. Value (L)
......
55
Expect. Value (H)
......
56
Instr. Fact. (a)
1
57
Instr. Fact. (b)
0
58
Key setting
......
...... Data vložená obsluhou
Více informací je uvedeno v příslušném návodu k použití určeném
pro analyzátor, v odpovídajících aplikačních letácích a metodických listech
všech potřebných komponent.
Tečka se v tomto metodickém listu vždy používá jako desetinný oddělovač
k označení hranice mezi celými a desetinnými místy desetinného čísla.
Oddělení tisíců se nepoužívá.
Symboly
Roche Diagnostics používá následující symboly a znaky, včetně uvedených
v normě ISO 15223‑1.
Obsah soupravy
Reagencie
Kalibrátor
Objem po rekonstituci nebo promíchání
Globální číslo obchodní položky
GTIN
Významné doplňky nebo změny jsou označeny pruhem podél textu.
© 2014, Roche Diagnostics
Roche Diagnostics GmbH, Sandhofer Strasse 116, D-68305 Mannheim
www.roche.com
2014-09, V 19.0 Česky
5/5
Download

UREA/BUN - Roche Diagnostics