12172186001V8.0
ALT (ALAT/GPT)
Alaninaminotransferáza dle IFCC s/bez aktivace pyridoxalfosfátem
Informace pro objednání
Analyzátor(y), na kterých lze soupravu použít
Alanine aminotransferase
10851132 216
Roche/Hitachi 902
([1] 12 x 50 mL, [1a]→12 x 50 mL/24 x 25 mL, [2] 3 x 44 mL)
10759350 190
Calibrator f.a.s. (12 x 3 mL)
Kód 401
10171743 122
Precinorm U (20 x 5 mL)
Kód 300
10171735 122
Precinorm U (4 x 5 mL)
Kód 300
12149435 122
Precinorm U plus (10 x 3 mL)
Kód 300
10171778 122
Precipath U (20 x 5 mL)
Kód 301
10171760 122
Precipath U (4 x 5 mL)
Kód 301
12149443 122
Precipath U plus (10 x 3 mL)
Kód 301
Některé analyzátory a soupravy nejsou dostupné ve všech zemích. Pro další systémové aplikace kontaktujte místní zastoupení Roche Diagnostics.
Česky
Reagencie - pracovní roztoky
ALT IFCC bez aktivace pyridoxal fosfátem
Použití
In vitro test pro kvantitativní měření alaninaminotransferázy (ALT) v lidském
séru a plazmě na automatizovaných analyzátorech klinické chemie Roche.
Souhrn1,2,3,4
Alaninaminotransferáza (glutamát pyruvát transamináza) přináleží ke
skupině transamináz, které katalyzují vzájemnou konverzi aminokyselin na
odpovídající ketokyseliny přenosem aminoskupiny, přičemž katalyzují
i zpětný proces. Ačkoliv větší část aktivity enzymu pochází z jater, nelze
pominout další místa výskytu, ledviny, srdce, svalstvo skeletu, slinivka,
slezina a plíce.
Zvýšené hodnoty transamináz indikují infarkt myokardu, hepatopatie,
svalovou dystrofii a poškození vnitřních orgánů. Zvýšené hodnoty aktivity
ALT v séru jsou ale nejčastěji známkou poškození parenchymu jater,
zatímco AST není natolik specifickým jaterním parametrem.
V roce 1956 Wroblewski a LaDue popsali první kinetické stanovení aktivity
ALT v séru. International Federation of Clinical Chemistry (IFCC) doporučila
v letech 1977 a 1980 standardizované metody měření ALT
s optimalizovanou koncentrací substrátu, s TRIS pufrema), se současnou
preinkubací séra a pufru (brání kompetici reakci s NADH), se startem
substrátem a aktivací pyridoxal fosfátem.
V roce 2002 IFCC potvrdila své doporučení a rozšířila na 37 °C.5
Popisovaná metoda je odvozena z doporučení IFCC a byla optimalizována
na využitelnost a stabilitu.
R1
(Nádobky 1a 1a)
TRIS pufr: 125 mmol/L, pH 7.3; L‑alanin: 625 mmol/L; NADH
(kvasinky): 0.23 mmol/L; LDH (mikroorganismy) ≥ 1.5 U/mL
(25.0 µkat/L); konzervans
R2
(Nádobka 2)
α‑Ketoglutarát: 94 mmol/L; konzervans
a) TRIS = tris(hydroxymethyl)‑aminomethan
Princip testu4,6
UV test podle standardizované metody
• Vzorek a přidání R1
• Přidání R2 a zahájení reakce:
ALT
α‑ketoglutarát + L‑alanin
L‑glutamát + pyruvát
ALT je enzymem, který katalyzuje tuto rovnovážnou reakci. Vznikající
pyruvát je stanoven následnou indikátorovou reakcí, kterou katalyzuje laktát
dehydrogenáza.
LDH
pyruvát + NADH + H+
L‑laktát + NAD+
Bezpečnostní opatření a varování
Pro diagnostické použití in vitro.
Dodržujte běžná bezpečnostní opatření, nutná pro nakládání se všemi
reagenciemi.
Likvidace všech odpadních materiálů musí probíhat v souladu s místními
předpisy.
Bezpečnostní listy jsou pro odborné uživatele dostupné na vyžádání.
Zacházení s reagenciemi
R1:
K přípravě 50 mL přidejte 2 reagenční tablety z nádobky 1a
do nádobky 1. Nechte rozpustit za mírného míchání. Pro menší
série vzorků přidejte jednu reagenční tabletu z nádobky 1a do
25 mL pufru z nádobky 1 a rozpusťte za mírného míchání.
R2:
Připraveno k použití.
Uskladnění a stabilita
Součásti neotevřené soupravy: Do data exspirace při 2‑8 °C
R1: 4 týdny otevřená a v chlazeném prostoru analyzátoru
R2: 90 dní otevřená v chlazeném prostoru analyzátoru
Odběr vzorků a příprava
Pro odběr a přípravu vzorků používejte vhodné zkumavky nebo odběrové
nádobky.
Pouze níže uvedené vzorky byly testovány a jsou přijatelné.
Sérum.
Plazma: Heparin nebo EDTA plazma
Uvedené druhy vzorků byly testovány s vybranými typy odběrových
zkumavek, které byly komerčně dostupné v té době, tzn. že do testu nebyly
zařazeny všechny typy zkumavek všech výrobců. Systémy odběru vzorků
různých výrobců mohou obsahovat různé materiály, které mohou mít
v některých případech vliv na výsledky. Při zpracování vzorků v primárních
zkumavkách (systémy odběru vzorků) dodržujte pokyny jejich výrobce.
Vzorky, obsahující precipitáty, centrifugujte před provedením testu.
Stabilita:
3 dny při 15‑25 °C7,8
7 dní při 2‑8 °C7,8
V druhé reakci je NADH oxidováno na NAD. Rychlost fotometricky
měřeného úbytku NADH je přímo úměrná rychlosti tvorby pyruvátu a také
aktivitě ALT.
2014-05, V 8.0 Česky
> 7 dní při (-60)‑(-80) °C8
Měření bez aktivace pyridoxal fosfátem:
Sérum/plazmu oddělte od sraženiny/buněk do 8 hodin při pokojové teplotě
nebo do 48 hodin při 2‑8 °C.
Měření s aktivací pyridoxal fosfátem:
Sérum/plazmu oddělte od sraženiny/buněk do 3 dní po odběru při
skladování při 2‑8 °C.
1/4
12172186001V8.0
ALT (ALAT/GPT)
Alaninaminotransferáza dle IFCC s/bez aktivace pyridoxalfosfátem
Dodávaný materiál
Reagencie jsou uvedeny v části "Reagencie - pracovní roztoky".
Potřebný materiál (ale nedodávaný se soupravou)
▪ Viz část "Informace pro objednání"
▪ 0.9% NaCl
▪ Celkové vybavení laboratoře
Stanovení
Optimálního využití stanovení dosáhnete, budete-li dodržovat pokyny
uvedené v dokumentaci pro příslušný analyzátor. Pokyny ke stanovení
specifické pro analyzátor vyhledejte v příslušném návodu k použití.
Provádění aplikací, které nejsou schváleny Roche, je bez záruky a musí být
definováno uživatelem.
Kalibrace
Návaznost:5 Tato metoda je standardizovaná podle originální formulace
IFCCb) použitím kalibrovaných pipet spolu s manuálním fotometrem,
poskytujícím absolutní hodnoty a substrát‑specifickou absorptivitu, ε.
S1: 0.9% NaCl
S2: C.f.a.s.
Frekvence kalibrace
2bodová kalibrace se doporučuje:
▪ po změně šarže reagencií
▪ jestliže to vyžaduje proces kontroly kvality
b) s nebo bez pyridoxal fosfátu, v závislosti na aplikaci
Kontrola kvality
Ke kontrole kvality použijte kontrolní materiály uvedené v části "Informace
pro objednání".
Navíc lze použít i jiný vhodný kontrolní materiál.
Kontrolní intervaly a limity by měly být uzpůsobeny pro každou laboratoř
dle individuálních požadavků. Naměřené hodnoty by se měly pohybovat
v definovaných mezích. Každá laboratoř by měla mít vypracovaný postup
pro případ, že hodnoty kontrol překročí definované meze.
Sledujte příslušná vládní nařízení a lokální směrnice kontroly kvality.
Výpočet
Analyzátor automaticky vypočítá aktivitu analytu pro každý vzorek.
Převodní faktor: U/L x 0.0167 = µkat/L
Omezení - interference
Kritérium: Výtěžnost v rámci ± 10 % počáteční hodnoty.
Ikterus:9 Bez významných interferencí do hodnoty I indexu 60
pro konjugovaný a nekonjugovaný bilirubin (přibližná koncentrace
konjugovaného a nekonjugovaného bilirubinu: 60 mg/dL nebo
1026 µmol/L).
Hemolýza:9 Bez významných interferencí do hodnoty H indexu 60 (přibližná
koncentrace hemoglobinu: 60 mg/dL nebo 37 µmol/L).
Lipémie (Intralipid):9 Bez významných interferencí do hodnoty L indexu 500.
Mezi L indexem (odpovídá zákalu) a koncentrací triglyceridů je slabá
korelace. Lipémie může způsobit varovné označení absorbance v důsledku
jejího zvýšení.
Isoniazid může způsobit uměle nízké a furosemid uměle vysoké výsledky
alaninaminotransferázy při terapeutických koncentracích.
Fyziologické koncentrace sulfasalazinu nebo sulfapyridinu v plazmě mohou
vést k nesprávným výsledkům.
Ve velmi vzácných případech gamapatie, především u typu IgM
(Waldenströmova makroglobulinémie), může způsobit nespolehlivé
výsledky.10
Pro diagnostické účely je vždy nezbytné používat výsledky ve spojení
s anamnestickými údaji pacienta, klinickým vyšetřením a jinými nálezy.
POTŘEBNÝ KROK
Programování speciálního mytí: Při zpracovávání určitých kombinací
testů na analyzátorech Roche/Hitachi je použití speciálních mycích cyklů
povinné. Pro další pokyny čtěte nejnovější verzi seznamu zamezení
přenosu (carry‑over) a návod k použití. Uživatelé v USA naleznou pokyny
pro speciální mycí cykly v dokumentu Special Wash Programming,
dostupném na stránce usdiagnostics.roche.com, a v návodu k použití.
Tam, kde se to vyžaduje, musí být před vykazováním výsledků prove­
deno programování speciálního mytí/zamezení přenosu mezi vzorky
(carry‑over).
Limity a rozmezí
Rozsah měření
4‑600 U/L (0.07‑10.00 µkat/L)
Vzorky s vyššími aktivitami měřte pomocí funkce rerun. Vzorky nařeďte
1:3.3 pomocí funkce rerun. Výsledky ze vzorků naředěných funkcí rerun
jsou automaticky vynásobeny faktorem 3.3.
Na přístrojích bez funkce rerun vzorek ručně nařeďte 0.9% roztokem NaCl
nebo destilovanou či deionizovanou vodou (např. 1 + 2). Výsledek
vynásobte odpovídajícím faktorem ředění (např. 3).
Spodní limity měření
Spodní detekční limit testu
4 U/L (0.07 µkat/L)
Spodní detekční limit představuje nejnižší měřitelnou hladinu analytu,
kterou lze odlišit od nuly. Je vypočítána jako hodnota ležící 3 standardní
odchylky nad nejnižším standardem (standard 1 + 3 SD, opakovatelnost,
n = 21).
Očekávané hodnoty11
Dle optimalizované standardní metody (srovnatelné s metodou IFCC bez
aktivace pyridoxal fosfátem12):
Muži
do 41 U/L
do 0.68 µkat/L
Ženy
do 33 U/L
do 0.55 µkat/L
Ke konverzi hodnot z 25 °C na 37 °C byl použit faktor 1.85.13
Každá laboratoř by si měla prověřit převoditelnost očekávaných hodnot
na svou populaci pacientů, a je-li to nutné stanovit si vlastní referenční
rozmezí.
Specifické údaje o využití
Údaje o využití, typické pro analyzátory, jsou uvedeny níže. Výsledky
získané v různých laboratořích se mohou lišit.
Preciznost
Preciznost byla měřena použitím lidských vzorků a kontrol podle interního
protokolu s opakovatelností (n = 21) a mezilehlou precizností (3 alikvoty na
sérii, 1 série denně, 10 dní). Byly získány následující výsledky:
Opakovatelnost
Vzorek
Průměr
Mezilehlá preciznost
VK
Průměr
VK
U/L
µkat/L
%
U/L
µkat/L
%
Lidské
sérum
43
0.72
1.6
42
0.70
4.4
Precinorm U
60
1.00
2.9
56
0.94
3.7
Precipath U
129
2.15
0.7
131
2.19
3.3
Porovnání metod
Porovnání stanovení ALT s množstvím vzorku 10 µL (y) s 20 µL
stanovením (x), použitím reagencií ALT IFCC od Roche na analyzátoru
Roche/Hitachi 911, poskytlo následující korelaci (U/L):
Passing/Bablok14
Lineární regrese
y = 0.998x - 0.082
y = 1.005x - 0.799
r = 0.999
Počet stanovených lidských vzorků séra: 83
Aktivity vzorků byly v rozmezí 5 až 274 U/L (0.08‑4.57 µkat/L).
ALT IFCC s aktivací pyridoxal fosfátem
Potřebuje tablety pyridoxal fosfátu
10400939 035
Souprava s 1 x 27 tabletami
Použití
In vitro test pro kvantitativní měření alaninaminotransferázy (ALT) s aktivací
pyridoxal fosfátem v lidském séru a plazmě na automatizovaných
analyzátorech klinické chemie Roche.
2/4
2014-05, V 8.0 Česky
12172186001V8.0
ALT (ALAT/GPT)
Alaninaminotransferáza dle IFCC s/bez aktivace pyridoxalfosfátem
Souhrn4
Popisovaná metoda je odvozena z doporučení IFCC a optimalizovaná na
využitelnost a stabilitu.
Princip testu4,6,15
UV test podle standardizované metody
• Vzorek a přidání R1
• Přidání R2 a zahájení reakce:
L‑alanin +
pyridoxal fosfát enzymový
komplex
pyruvát + pyridoxamin
fosfát enzymový komplex
α‑ketoglutarát + pyridoxamin
fosfát enzymový komplex
L‑glutamát + pyridoxal
fosfát enzymový komplex
Pyridoxal fosfát je koenzym, který přenáší aminoskupinu z aminokyseliny
(alanin) na odpovídající α‑keto kyselinu, α‑ketoglutarát, která je přeměněna
na L‑glutamovou kyselinu. Současně je alanin přeměněn na pyruvát.
Přidání pyridoxal fosfátu do reakční směsi zajišťuje maximální katalytickou
aktivitu enzymu, zatímco přidání α‑ketoglutarátu způsobí opětovné uvolnění
pyridoxal fosfátu, a tím obnovení reakce transaminázy. Nárůst pyruvátu je
stanovován v indikátorové reakci, katalyzované laktát dehydrogenázou.
LDH
pyruvát + NADH + H+
laktát + NAD+
Muži
do 50
do 0.83
Ženy
do 35
do 0.58
Specifické údaje o využití
Údaje o využití, typické pro analyzátory, jsou uvedeny níže. Výsledky
získané v různých laboratořích se mohou lišit.
Preciznost
Preciznost byla měřena použitím lidských vzorků a kontrol podle interního
protokolu s opakovatelností (n = 21) a mezilehlou precizností (3 alikvoty na
sérii, 1 série denně, 10 dní). Byly získány následující výsledky:
Opakovatelnost
Vzorek
R1
(Nádobky 1 a 1a, tablety s pyridoxal fosfátem)
TRISc) pufr: 125 mmol/L, pH 7.3; L‑alanin: 625 mmol/L; NADH
(kvasinky): 0.23 mmol/L; LDH (mikroorganismy) ≥ 1.5 U/mL
(25.0 µkat/L); pyridoxal fosfát ≥ 120 μmol/L; konzervans
R2
(Nádobka 2)
α‑Ketoglutarát: 94 mmol/L; konzervans
c) TRIS = tris(hydroxymethyl)-aminometan
Zacházení s reagenciemi
R1:
K přípravě 50 mL přidejte 2 reagenční tablety z nádobky 1a
do nádobky 1. Nechte rozpustit za mírného míchání. Poté přidejte k reagencii 2
tablety pyridoxal fosfátu a nechte rozpustit.
Pro menší série vzorků přidejte jednu reagenční tabletu
z nádobky 1a do 25 mL pufru z nádobky 1 a rozpusťte za mírného
míchání. Pak přidejte k reagencii 1 tabletu pyridoxal fosfátu a
nechte rozpustit.
R2:
Připraveno k použití.
Uskladnění a stabilita
Součásti neotevřené soupravy: Do uvedeného data exspirace při 2‑8 °C
R1: 6 dní otevřená v chlazeném prostoru analyzátoru
R2: 90 dní otevřená a v chlazeném prostoru analyzátoru
Pro odběr a přípravu vzorků, dodávaný a potřebný materiál (ale
nedodávaný), kalibraci, kontrolu kvality, výpočet, interference a rozsah
měření čtěte část "ALT IFCC bez aktivace pyridoxal fosfátem".
Očekávané hodnoty
Podle IFCC/Standard Method 94 s aktivací pyridoxal fosfátem při 37 °C:16
U/L
μkat/L
Muži
10‑50
0.17‑0.83
Ženy
10‑35
0.17‑0.58
2014-05, V 8.0 Česky
Průměr
VK
µkat/L
%
U/L
µkat/L
%
Lidské sérum
48
0.80
1.8
41
0.68
3.2
Precinorm U
62
1.04
2.9
55
0.92
2.1
Precipath U
132
2.20
1.1
125
2.09
0.5
Passing/Bablok14
Lineární regrese
y = 1.024x - 0.664
y = 1.032x - 0.943
r = 0.999
Počet stanovených lidských vzorků séra: 89
Aktivity vzorků byly v rozmezí 2.5 až 287 U/L (0.04‑4.78 µkat/L).
Odkazy
1 Greiling H, Gressner AM, eds. Lehrbuch der Klinischen Chemie und
Pathobiochemie, 3rd ed. Stuttgart/New York: Schattauer Verlag 1995.
2 Wroblewski F, LaDue JS. Ann Intern Med 1956;45-801.
3 Wroblewski F, LaDue JS. Serum glutamic pyruvic transaminase (SGPT) in hepatic disease: a preliminary report. Proc Soc Exp Biol Med
1956;91(4):569-571.
4 Bergmeyer HU, Hørder M, Rej R. Approved recommendation (1985) on
IFCC methods for the measurement of catalytic concentration of
enzymes. Part 3. IFCC Method for alanine aminotransferase. J Clin
Chem Clin Biochem 1986;24(7):481-495.
5 Schumann G, Bonora R, Ceriotti F, et al. IFCC Primary Reference
Procedures for the Measurement of Catalytic Activity Concentrations of
Enzymes at 37 °C – Part 4. Reference Procedure for the Measurement
of Catalytic Activity Concentration of Alanine Aminotransferase. Clin
Chem Lab Med 2002;40(7):718-724.
6 ECCLS. Determination of the catalytic activity concentration in serum of
L-alanine aminotransferase (EC 2.6.1.2, ALAT). Klin Chem Mitt
1989;20:204-211.
7 Heins M, Heil W, Withold W. Storage of Serum or Whole Blood
Samples? Effect of Time and Temperature on 22 Serum Analytes. Eur
J Clin Chem Clin Biochem 1995;33:231-238.
8 Data on file at Roche Diagnostics.
9 Glick MR, Ryder KW, Jackson SA. Graphical Comparisons of
Interferences in Clinical Chemistry Instrumentation. Clin Chem
1986;32:470-475.
10 Bakker AJ, Mücke M. Gammopathy interference in clinical chemistry
assays: mechanisms, detection and prevention.
Clin Chem Lab Med 2007;45(9):1240-1243.
11 Thefeld W, Hoffmeister H, Busch EW, et al. Referenzwerte für die
Bestimmungen der Transaminasen GOT und GPT sowie der
alkalischen Phosphatase im Serum mit optimierten Standardmethoden.
Dtsch Med Wschr 1974;99(8):343-351.
Konsenzuální hodnoty s aktivací pyridoxal fosfátem:17
U/L
VK
U/L
Porovnání metod
Porovnání stanovení ALT IFCC s množstvím vzorku 10 µL (y) s 20 µL
stanovením (x), použitím reagencií ALT IFCC s aktivátorem pyridoxal
fosfátu od Roche na analyzátoru Roche/Hitachi 911, poskytlo následující
korelaci (U/L):
NADH je oxidováno na NAD. Rychlost fotometricky měřeného úbytku
NADH je přímo úměrná rychlosti tvorby pyruvátu a také aktivitě ALT.
Reagencie - pracovní roztoky
Průměr
Mezilehlá preciznost
μkat/L
3/4
12172186001V8.0
ALT (ALAT/GPT)
Alaninaminotransferáza dle IFCC s/bez aktivace pyridoxalfosfátem
12 Klein G, Lehmann P, Michel E, et al. Vergleich der IFCC-Methoden für
ALAT, ASAT und GGT bei 37 °C mit den eingeführten
Standardmethoden bei 25 °C und 37 °C. Lab Med 1994;18:403-404.
13 Zawta B, Klein G, Bablok W. Temperature Conversion in Clinical
Enzymology? Klin Lab 1994;40:33-42.
14 Bablok W, Passing H, Bender R, et al. A general regression procedure
for method transformation. Application of linear regression procedures
for method comparison studies in clinical chemistry, Part III. J Clin
Chem Clin Biochem 1988 Nov;26(11):783-790.
15 Keller H, ed. Klinisch-chemische Labordiagnostik für die Praxis, 2nd ed.
Stuttgart/New York: Georg Thieme Verlag 1991.
16 Klauke R, Schmidt E, Lorentz K. Recommendations for carrying out
standard ECCLS procedures (1988) for the catalytic concentrations of
creatine kinase, aspartate aminotransferase, alanine aminotransferase
and γ-glutamyltransferase at 37 °C. Eur J Clin Chem Clin Biochem
1993;31:907-909.
17 Thomas L, Müller M, Schumann G, et al. Consensus of DGKL and
VDGH for interim reference intervals on enzymes in serum. J Lab Med
2005;29(5):301-308.
31
Calib. Conc. 5
0
32
Calib. Pos. 5
0
33
Calib. Conc. 6
0
34
Calib. Pos. 6
0
35
S1 ABS
0
36
K Factor
10000
37
K2 Factor
10000
38
K3 Factor
10000
39
K4 Factor
10000
40
K5 Factor
10000
41
A Factor
0
42
B Factor
0
43
C Factor
0
44
SD Limit
0.1
Nastavení přístroje
Uživatelé analyzátorů Roche/Hitachi 902: Zadejte aplikační parametry
prostřednictvím letáku s čárovým kódem.
45
Duplicate Limit
15
46
Sens. Limit
120
47
S1 Abs. Limit (L)
-32000
Analyzátor Roche/Hitachi 902
48
S1 Abs. Limit (H)
32000
s P‑5‑P
125
č.
<Chemistry>
bez P‑5‑P
49
Abs. Limit
7000
1
Test Name
ALT
50
Abs. Limit (D/I)
Pokles
2
Assay Code (Mthd)
Rate A
51
Prozone Limit
0
3
Assay Code (2. Test)
0
52
Proz. Limit (Upp/Low)
Lower
4
Reaction Time
10
53
Prozone (Endpoint)
35
5
Assay Point 1
22
54
Expect. Value (L)
.....
6
Assay Point 2
35
55
Expect. Value (H)
.....
7
Assay Point 3
0
56
Instr. Fact. (a)
1.0
8
Assay Point 4
0
57
Instr. Fact. (b)
0.0
9
Wavelength (SUB)
700
58
Key setting
......
10
Wavelength (MAIN)
340
...... Data vložená obsluhou
11
Sample Volume
10.0
12
R1 Volume
250
13
R1 Pos.
......
14
R1 Bottle Size
Large
15
R2 Volume
0
16
R2 Pos.
0
P‑5‑P = pyridoxal fosfát
Více informací je uvedeno v příslušném návodu k použití určeném
pro analyzátor, v odpovídajících aplikačních letácích a metodických listech
všech potřebných komponent.
Tečka se v tomto metodickém listu vždy používá jako desetinný oddělovač
k označení hranice mezi celými a desetinnými místy desetinného čísla.
Oddělení tisíců se nepoužívá.
17
R2 Bottle Size
Small
18
R3 Volume
50
Symboly
Roche Diagnostics používá následující symboly a znaky, včetně uvedených
v normě ISO 15223‑1.
19
R3 Pos.
......
Obsah soupravy
20
R3 Bottle Size
Large
Reagencie
21
Calib. Type (Type)
Lineární
Kalibrátor
22
Calib. Type (Wght)
0
23
Calib. Conc. 1
0.0
24
Calib. Pos. 1
......
25
Calib. Conc. 2
......
26
Calib. Pos. 2
......
27
Calib. Conc. 3
0
28
Calib. Pos. 3
0
29
Calib. Conc. 4
0
30
Calib. Pos. 4
0
9000
Objem po rekonstituci nebo smíchání
Významné doplňky nebo změny jsou označeny pruhem podél textu.
© 2013, Roche Diagnostics
Roche Diagnostics GmbH, Sandhofer Strasse 116, D-68305 Mannheim
www.roche.com
4/4
2014-05, V 8.0 Česky
Download

ALT (ALAT/GPT) - Roche Diagnostics