Kalp Yetersizli¤i
Çalışma Grubu
Türk Kardiyoloji Derneği
Kalp Yetersizli¤i Çal›şma Grubu
Bölgesel Güncelleme Toplant›s›
Akut ve Kronik
Kalp Yetersizliğinde
Yenilikler
23 Eylül 2014
Limak Ambassadore Boutique Hotel
Ankara
Nish İstanbul A Blok Kat: 8 No: 47-48 Çobançeşme, Sanayi Cd. 11,
Yenibosna, Bahçelievler 34196 İSTANBUL
T : +90 212 221 17 30 / 38 - F : +90 212 221 17 54
[email protected] - www.tkd.org.tr
Roche Diagnostics’in koşulsuz katkılarıyla
Kalp Yetersizli¤i
Çalışma Grubu
TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ YÖNETİM KURULU
Başkan
Lale TOKGÖZOĞLU
Gelecek Başkan
Mahmut ŞAHİN
Başkan Yardımcısı
Engin BOZKURT
Genel Sekreter
Adnan ABACI
Genel Sekreter Yardımcısı
Enver ATALAR
Sayman
Mehmet Sıddık ÜLGEN
Üyeler
Sinan AYDOĞDU
Merih KUTLU
Necla ÖZER
TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ
KALP YETERSİZLİĞİ ÇALIŞMA GRUBU YÖNETİM KURULU
Başkan
Mehmet Birhan YILMAZ
Önceki Başkan
Yüksel ÇAVUŞOĞLU
Üyeler
İbrahim SARI
Timur SELÇUK
Hakan ALTAY
Akut ve Kronik
Kalp Yetersizliğinde
Yenilikler
23 Eylül 2014
Ankara
BİLİMSEL PROGRAM
23 Eylül 2014, Ankara
18:00 - 19:00
Akut ve Kronik Kalp Yetersizliğinde Yenilikler
Oturum Başkanları: Mehmet Birhan Yılmaz, Yüksel Çavuşoğlu
18: - 18:
Konjesyon tanı ve takibinde yeni yöntemler:
Biomarker'lar, eko, pulmoner ultrason,
transtorasik biyoempedans
18:15 - 18:30
Diyastolik kalp yetersizliğinde tanısal süreç:
Nasıl bir yol izlenmeli? Eko, Biomarker'lar,
diyastolik stres testleri, invaziv tanı yöntemleri
45
18: - 18:
Ülkemizde klinik uygulamaya giren yeni ilaçlar:
Tolvaptan, Eplerenon, Ivabradin, Sildenafil, Milrinon.
Hangi hastada, nasıl kullanalım?
M. Timur Selçuk
18:45 - 19:05
Günlük pratikten örneklerle tanı ve prognoz tayininde
natriüretik peptidler: BNP mi NT-proBNP mi?
Yeterince kullanıyor muyuz? Nerede kullanılmalı?
Ahmet Temizhan
19:05 - 19:15
Tartışma
19:15 - 19:30
Ara
00
30
15
19:30 - 20:15
Mehmet Birhan Yılmaz
Yüksel Çavuşoğlu
Uydu Sempozyum –
Oturum Başkanı: Lale Tokgözoğlu
Kişisel INR Takibi
Sinan Aydoğdu
Kardiyolojide Antiplatelet Tedavi Yönetimi
20:30
Enver Atalar
Akşam yemeği
* Toplant› kay›tlar› ücretsizdir.
* Toplant›lar 90 kişilik kat›l›mla s›n›rl›d›r.
* Başvuru s›ras›na göre kay›tlar al›nacakt›r.
* Kay›t başvurular› http://tkd.org.tr/tkd-egitim-programlari-kayit-formu adresimizdeki Online Kay›t
Sistemine yap›lacakt›r.
* Toplant›ya kat›l›m Sa¤l›k Bakanl›¤› Yurtiçi Toplant› Kat›l›m Kontenjan› d›şında kalmaktad›r.
Test early.
Treat right.
Save lives.
Kalp yetersizliğinde;
Elecsys® NT-proBNP
Kişisel INR takibinde;
CoaguChek XS®
Antiplatelet tedavi yönetiminde;
Multiplate®
Elecsys, CoaguChek ve Multiplate Roche’un tescilli markalarıdır.
Roche Diagnostics Turkey A.Ş. Esentepe Mah. Kırgülü Sok. No:4 34494 Şişli/İstanbul
www.roche.com.tr
Download

2.Akut ve Kronik Kalp Yetersizliğinde Yenilikler Sempozyumu