2014 YILI HAC KES N KAYITLARINDA ZLENECEK YOL
1- 2014 y hac kuralar , 2007 y ndan beri kesintisiz hac müracaat nda bulunup hacca gidemeyenler
aras nda 20 Mart 2014 Per embe günü saat:11:00’da Ba kanl
z konferans salonunda, bilgisayar
ortam nda, bas na ve kamuoyuna aç k bir ekilde vatanda lar
n kat
yla çekilmi tir.
2- Hac kuras na kat lan vatanda lar z, kura sonuçlar
ayn gün saat:20:0’dan itibaren TC Kimlik
numaralar yla Ba kanl
n www.diyanet.gov.tr adresinden ö renmeye ba lam lard r.
3- Hac kesin kay tlar 24 Mart - 04 Nisan 2014 tarihleri aras nda yap lacakt r.
4- 2014 y hac kuras sonucu hacca gitmeye hak kazand iseniz;
AYANET LER BA KANLI I ORGAN ZASYONU LE HACCA G TMEY TERC H ED YOR SEN Z;
a) 24 Mart – 04 Nisan 2014 tarihleri aras nda kay tl bulundu unuz ilin l Müftülü üne giderek “2014 YILI HACCI
N D YANETE KES N KAYIT YAPTIRAB R” belgenizi al z.
b) Belgenizi al rken; lütfen beraber oldu unuz ki ileri kontrol ederek hacca hangi hava liman ndan uçmak
istiyorsan z o hava liman
ve hac konaklama türünüzü tercihinizde belirtiniz. Daha sonra bunlar
de tirmek mümkün olmayacakt r.
c) Belgenizi ald ktan sonra; tercih etti iniz hac konaklama türüne ait ücretin tamam veya ilk taksidini (her bir
ki i için TC Kimlik numaras , Ad, Soyad ve geçerli bir cep telefonunuzu vererek) kesin kay t tarihleri olan 24
Mart-04 Nisan 2014 tarihleri aras nda ilgili bankalardan birine yat
z.
d) Hac ücretinizin tamam veya ilk taksidini ilgili bankalardan birine yat rd ktan sonra kesin kay t i leminiz
tamamlanm olacakt r. lgili bankalardan birisine ücret yat rmad
z müddetçe hacca kesin kay t yapt rm
say lmayacaks z.
e)
l hac bürolar
n size verece i form dilekçeyi ve özellikle form dilekçenin ekinde olan aç klamalar
dikkatlice okuduktan sonra doldurunuz.
f) Pasaport i lemlerinize Kesin kay t i lemlerinizi yapt rd ktan sonra ba layabilirsiniz.
B- HACCA GÖTÜRMEYE YETK SEYAHAT ACENTELER NDEN B
LE HACCA G TMEY TERC H ED YOR SEN Z:
a) 24 Mart – 04 Nisan 2014 tarihleri aras nda kay tl bulundu unuz ilin l Müftülü üne giderek “2014 YILI HACCI
N ACENTEYE KES N KAYIT YAPTIRAB R” belgesini al z.
b) l Müftülü ünden, TÜRSAB’dan veya Ba kanl
z internet sayfas ndan 2014 y için HACCA KAYIT
YAPTIRMA YETK bulunan acentelerin isimlerini ö rendikten sonra bunlardan birisine, 24 Mart – 04 Nisan
2014 tarihleri aras nda elinizdeki belge ile birlikte kesin kayd
yapt
z.
5- Diyanet veya Acentaya “Kesin Kay t Yapt rabilir” belgesi olmayan hiç bir hac aday n kayd
yap lmayacakt r.
6- Kuraya birlikte kat p s ras gelenlerin isimleri “2014 Y Hac Kesin Kay t Yapt rabilir Belgesi ” ne
birlikte yaz lacakt r.
7- Kay t s ras geldi i halde herhangi bir sebeple kayd yapt rmayanlar ile kesin kay t süresi geçtikten
sonra müracaat edenlere her hangi bir kay t hakk verilmeyecektir.
8- Kesin kay t süresi sonunda hac konaklama türlerine göre ayr lan kontenjanlarda bo luk olmas
durumunda, bu kontenjanlar hac konaklama türlerindeki kura s ras gözetilerek 10-18 Nisan 2014
tarihleri aras nda doldurulacakt r.
9- ehit yak nlar ve gazi aileleri için ayr lan toplam 600 ki ilik kontenjan kapsam nda kuraya tabi tutulan
vatanda lar z ise, kesin kay t hakk elde edip edemediklerini 10 Nisan 2014 tarihinden itibaren
renebileceklerdir. ehit yak nlar ve gazi ailelerinden kesin kay t hakk elde edenlerin kay tlar da
10-18 Nisan 2014 tarihleri aras nda al nacakt r.
10- Hac Konaklama Türleri ve Ücretleri ile ilgili detayl bilgilere Ba kanl
n web sayfas ndan
yay mlanmakta olan 2014 YILI HAC BRO ÜRÜ’nden ula labilir.
Download

2014 Yılı Hac Kayıtlarında İzlenecek Yol