SIYRILAN STENTİN AORT
KÖKÜNDE YAKALANIP ÇIKARILIŞI
Dr.Atila İyisoy
GATA Kardiyoloji Ankara
İstanbul Girişimsel Kardiyoloji Kursu 2012
OLGU
 68 yaşında erkek hasta
 Göğüs ağrısı nedeni MPS istenmiş
 MPS: İnferior duvarda iskemi
 Koroner anjiyografi planlanmış
Koroner Anjiografi
• .
• Kateter içinden çıplak metal stent (Euca 3,0x16
mm) ilerletilmeye başlandı.
• Koroner ostiumundaki kalsifik oluşum nedeni ile
sağ koroner arter içine stent ilerletilemedi.
• Stenti ilerletmek için manevralar yapılırken
kılavuz kateterin koroner ostiumundan aort içine
düştüğü izlendi.
• Kateteri sağ koroner arter ostiumuna tekrar yerleştirmek için
manevralar yapılırken stentin balondan sıyrıldığı, stentin kılavuz
tel üzerinde kaldığı ve kılavuz telin aort içine düştüğü izlendi.
STENT
• Aort kökünde hareketli kılavuz tel ucu birkaç denemeden sonra
snare ile yakalandı. Yakalanan serbest uç sol femoral arterden
gönderilen kateter içine çekildi ve arter-arter loop oluşturularak
stent kapalı bir sistemde hapsedilmiş oldu.
STENT
• Kılavuz tel üzerinden düşük profilli bir balon (1.5x20 mm)
gönderildi.
• Gönderilen balon stent ile temas edince stent kılavuz tel
üzerinde ilerledi ve diğer kateter içinde snare tarafından
oluşturulan düğüme takıldı.
STENT
BALON
• İlerlemesi için zorlanan balon düğüme takılan
stentin içine girdi ve ilerletilmeye devam edildi.
BALON
STENT
• Stentin distaline ilerleyen balon 6 atm basınç ile şişirildi ve
oluşturulan loop üzerinden geri çekilmeye başlandı.
• Balon geri çekilirken balona takılan stent yavaş bir şekilde
kateter içine çekildi ve güvenli bir şekilde çıkartıldı.
DÜŞÜK BASINÇ ile
ŞİŞİRİLEN BALON
STENT
• Sıyrılan stent çıkartıldıktan sonra lezyona aynı marka, çap ve
boyda stent implantasyon işlemine devam edildi ve stent
başarılı bir şekilde implante edildi.
TARTIŞMA
• Girişimsel kardiyolojide, koroner stentin yerleştirilmesi
sırasında yer değiştirmesi veya embolizasyonu nadir ama
ciddi bir komplikasyondur.
• Düzensiz, kalsifik, kıvrımlı koronerler veya daha önce
yerleştirilen stentin içinden geçildiği koroner pasajlar stent
sıyrılması için risk oluşturmaktadır.
• Snare sistemleri, stentin sıyrıldığı durumlarda
kullanılabilecek etkili ve güvenli bir metottur.
Download

OLGU