Klinické indikácie pre imunochemické testy
Tyroidálna diagnostika
FT3 (kat. č. 03051986)
Trijódtyronín je jedným z rodiny tyroidných hormónov prítomných v sére, ktoré regulujú metabolizmus.
Stanovenie koncentrácie tohto hormónu je dôležité pre diferenciálnu diagnostiku eutyroídneho,
hypertyroídneho a hypotyroídneho stavu. Hlavná frakcia celkového triiódtyronínu je viazaná na transportné
bielkoviny (TBG, prealbumin, albumin). Voľný triiódtyronín (fT3) je fyziologicky aktívnou formou tyroídneho
hormónu triiódtyronínu (T3). Stanovenie voľného T3 má tú prednosť, že je nezávislé od zmien v koncentrácii
väzobných bielkovín, následné stanovenie väzobných parametrov (T-uptake, TBG) je teda nepotrebné.
FT4 (kat. č. 11731297)
Voľný tyroxín (T4- tetrajódtyronín) je meraný spolu s TSH v prípadoch, kedy je podozrenie na poruchy
tyroídnej funkcie. Stanovenie fT4 je taktiež vhodné pri monitorovaní tyreosupresívnej terapie.
T3 (kat. č. 11731360)
Stanovenie T3 sa využíva pri diagnostike T3-hypertyroidizmu, na stanovenie skorej fázy hypertyreózy a na
indikáciu diagnostiky thyrotoxicosis factitia.
T4 (kat. č. 12017709)
Stanovenie T4 môže byť využité pre nasledovné indikácie: odhalenie hypertyreózy, odhalenie primárnej a
sekundárnej hypotyreózy a monitoring TSH-supresívnej liečby.
TSH (kat. č. 11731459)
Stanovenie TSH (Tyreotropný hormón, Tyreotropín) slúži ako iniciálny test na tyroidálnu diagnostiku. TSH je
veľmi citlivým a špecifickým parametrom pre posúdenie tyroidálnej funkcie a je mimoriadne vhodný na skorú
detekciu alebo vylúčenie porúch v centrálnom regulačnom okruhu medzi hypotalamom, hypofýzou a štítnou
žľazou.
T-uptake (kat. č. 11731394)
Tyroidálný hormón tyroxín (T4) je fyziologickou časťou regulačného systému štítnej žľazy a má vplyv na
celkový metabolizmus. Stanovenie koncentrácie T4 je dôležité pre diferenciálnu diagnostiku eutyroídneho,
hypertyroídneho a hypotyroídneho stavu. Keďže hlavná frakcia celkového tyroxínu je viazaná na transportné
bielkoviny (TBG, prealbumin a albumin), stanovenie celkového tyroxínu dáva korektnú informáciu iba vtedy,
ak je väzobná kapacita tyroxínu v sére normálna. Voľné tyroidálne hormóny sú v rovnováhe s hormónmi
viazanými na transportné bielkoviny. Zmena v koncentrácii TBG (Tyroxin Binding Globulin) môže spôsobiť
zvýšenie alebo zníženie nameranej koncentrácie celkového T4, hoci koncentrácia voľného T4 je v
eutyreoidnom rozmedzí. Hodnoty namerané súpravou T-uptake alebo TBC poskytujú mieru dostupných
väzbovým miest pre tyroxín. Stanovenie indexu voľného tyroxínu (fT4I) z kvocientu celkového T4 a TBI (TBItyroxín-väzbový index = výsledok stanovenia T-uptake) zohľadňuje zmeny v proteínových nosičoch
tyreoidného hormónu a v hladine tyroxínu.
TG (kat. č. 05118921)
Stanovenie Tg (Tyreoglobulín) sa využíva pri potvrdení diagnózy tyreoidných chorôb a na monitorovanie
progresie po úplnej tyreoidnej ablácii.
Spracovala: RNDr. Oľga Rajecová
1
Anti-TG (kat. č. 11820826)
Stanovenie Anti-TG sa využíva pri podozrení na autoimúnne ochorenia. Zvýšená sérová koncentrácia
protilátok proti Tg sa vyskytuje u osôb s tyreoiditídou založenou na autoimúnnom základe.
Anti-TPO (kat. č. 11820818)
Stanovenie Anti-TPO (Protilátky proti Tyreoid-špecifickej peroxidáze) sa využíva pri podozrení na autoimúnne
ochorenia. Vysoké anti-TPO titre bývajú až v 90 % pacientov s chronickou Hashimoto tyreoitídou. Pri
Gravesovej chorobe 70 % pacientov má zvýšený titer.
Anti-TSHR (kat. č. 04388780)
Hypertyreoidizmus v Gravesovej chorobe (autoimúnny hypertyreoidizmus) je spôsobený protilátkami proti
TSH receptoru (TSHR), meranie týchto TSHR protilátok (TRAb) môže byť užitočné pre diagnózu choroby a
vedenie liečby. Väčšina protilátok proti TSH receptoru napodobňuje činnosť TSH. Pretože nie sú kontrolované
negatívnou spätnou väzbou, stimulácia štítnej žľazy často vedie ku klinickému tyreotoxickému stavu
Gravesovej choroby.
Kardiálna diagnostika
CK-MB (kat. č. 11731432/11821598)
Stanovenie CK-MB mass v sére je dôležitým prvkom v diagnostike myokardiálnej ischémie, napr. pri
akútnom infarkte myokardu (AMI), myokarditíde, atď.
Digoxin (kat. č. 11820796)
Meranie sa využíva pri diagnostike a liečbe digoxinom a sledovaní hladín digoxínu, ktoré vyhovujú optimálnej
terapii.
Digitoxin (kat. č. 03002659)
Stanovenie sa využíva na identifikáciu a liečbu intoxikácie digitoxinom a na monitorovanie sledovaní hladín
digitoxínu, ktoré vyhovujú optimálnej terapii.
Myoglobin (kat. č. 11820788/12178214)
Stanovenie myoglobinu v sére je dôležitým faktorom pri diagnostike AMI, pri skorom prepúšťaní a úspešnej
reperfúzii, ktoré nasleduje po terapii lýzou. Koncentrácia myoglobínu narastá do cca. 2 hodín po objavení sa
symptómov, a preto je myoglobín veľmi dôležitým markerom infarktu myokardu.
proBNP II (kat. č. 04842664)
Stanovenie Elecsys® proBNP II je indikované v prípadoch, keď je podozrenie, že pacient trpí na kongestívne
srdcové poškodenie a na detekciu miernych foriem kardiálnej dysfunkcie. Test má zmysel pri sledovaní
veľkosti nebezpečenstva srdcového poškodenia u pacientov s kongestívnym (spôsobených upchaním)
srdcovým zlyhaním. Elecsys proBNP II je ďalej indikovaný na stratifikáciu rizika u pacientov s akútnym
koronárnym sy. a kongestívnym srdcovým poškodením a taktiež sa môže použiť na monitorovanie liečby
pacientov s ľavou ventrikulárnou dysfunkciou.
Spracovala: RNDr. Oľga Rajecová
2
Troponin I (kat. č. 05094810)
Elecsys® Troponin I súprava je určená na diagnostiku a sledovanie liečby myokardiálneho infarktu a
poškodenia kardiálneho svalu. Stanovenie kardiálneho troponínu I má zmysel pri stanovení rizika pacientov s
nestabilnou anginou pectoris, alebo pri non-ST-segment elevácii akútneho koronárneho syndrómu s ohľadom
na relatívne riziko mortality, moykardiálneho infarktu, alebo zvýšenej pravdepodobnosti ischemickej udalosti,
ktorá si vyžaduje urgentný revaskularizačný zásah.
Troponin T hs (kat. č. 05092728/05092744)
Elecsys® Troponin T hs súprava môže byť použitá pri diferenciálnej diagnostike akútneho koronárneho sy. na
identifikáciu nekróz, napr. AIM. Test sa ďalej indikuje na stanovenie rizika u pacientov s akútnym
koronárnym sy. a pre stanovenie kardiálneho rizika u pacientov s chronickým renálnym zlyhaním. Test môže
byť užitočný aj pre výber intenzívnejšej terapie a intervencie u pacientov so zvýšenými hladinami
kardiálneho troponínu T.
Hormóny
ACTH (kat. č. 03255751)
Meranie plazmatického ACTH je užitočné v diferenciálnej diagnostike Cushingovej choroby hypofýzy
(hypersekrécia ACTH), autonómnej produkcie ACTH tumormi hypofýzy (napr. Nelsonov syndróm),
hypopituitarizmu s deficitom ACTH a ektopického ACTH syndrómu. Popri stanovení kortizolu môže byť
stanovenie ACTH spolu s funkčnými a stimulačnými testami využité v diagnostike príčiny nadprodukcie
glukokortikoidov. Meranie ACTH možno použiť na uľahčenie diferenciálnej diagnostiky adrenokortikálnej
insuficiencie (Addisonova choroba).
Cortisol (kat. č. 11875116)
Vyšetrenie kortizolu sa využíva pri diagnostike a posúdení funkčnosti nadobličkovej žľazy, hypofýzy a
hypotalamu. Sérové koncentrácie kortizolu sa využívajú na monitorovanie závažných chorôb jeho
nadprodukcie (napr. Cushingov syndróm) alebo zníženej produkcie (napr. Addisonova choroba) kortizolu a
na monitorovanie dôležitých terapeutických postupov (napr. terapia supresiou dexametazónom pri
Cushingovom syndróme a substitučná hormonálna terapia pri Addisonovej chorobe). Stanovenie kortizolu v
24-hodín zbieranom moči je metódou voľby pri detekcii Cushingovho syndrómu, keďže exkrécia kortizolu do
moču počas 24 hodín vyrovná denné kolísanie hladiny kortizolu. To umožňuje presnejšiu diferenciáciu medzi
zdravými jedincami a pacientmi s Cushingovym syndrómom. Kortizol, ktorý je uvoľnený do moču v
nezmenenej štruktúre, je voľný kortizol v moči (UFC). Zvyčajne platí priama úmera medzi množstvom
voľného kortizolu v moči neviazaným a tým biologicky aktívnym- kortizolom v krvi. Posledné štúdie ukázali,
že pri diagnostike Cushingovho syndrómu sú niekoľkonásobné merania kortizolu v slinách počas noci
vhodnejšie. Stanovenie kortizolu v slinách v nočných hodinách je osobitne užitočné u detí, psychiatrických
pacientov a osôb s mnohými stresujúcimi faktormi, ktoré môžu ovplyvniť kôru nadobličiek, spôsobiac
zvýšenú tvorbu steroidov ako meranie voľného kortizolu v moči.
DHEA-S (kat. č. 03000087)
Stanovenie zvýšených DHEA-S hodnôt je dôležité pri diagnostike hirsutizmu a virilizmu. Okrem diferenciálnej
diagnostiky hirsutizmu a virilizmu ďalšími indikáciami sú všetky formy androgenizácie, hyperprolaktinémia,
polycystický ovariálny syndróm a vylúčenie androgény produkujúceho tumoru adrenálneho kortexu.
Estradiol II (kat. č. 03000079)
Stanovenie estradiolu sa klinicky využíva na objasnenie porúch plodnosti v osi hypotalamus-hypofýza-gonády,
pri gynekomastii, estrogén-produkujúcich ovariálnych a testikulárnych tumoroch a pri hyperplázii
adrenálneho kortexu. Ďalšie klinické indikácie sú monitorovanie terapie plodnosti a stanovenie času ovulácie
pri in vitro fertilizácii (IVF).
Spracovala: RNDr. Oľga Rajecová
3
FSH (kat. č. 11775863)
Stanovenie FSH sa používa na objasnenie príčin narušenia funkcie regulačného systému hypotalamus-predný
lalok hypofýzy-gonády. Stanovenie FSH spolu s LH sa môže využiť na indikáciu nasledovných diagnóz:
kongenitálne choroby s chromozómovými aberáciami, polycystické ováriá (PCO), amenorrhea (neprítomnosť,
alebo potlačenie normálneho menštruačného cyklu)- hľadanie príčin tohto javu a menopauzálny syndróm.
Znížené hladiny gonádotropínov u mužov sa vyskytujú u azoo-spermie.
HCG STAT (kat. č. 03300811)
Elecsys® HCG STAT je určený hlavne na diagnostiku a monitorovanie tehotenstva. Meranie koncentrácie hCG
dovoľuje diagnostikovať tehotenstvo už prvý týždeň od počatia. Dôležité je stanovovanie hCG hlavne v
prvom trimestri tehotenstva. Tu zvýšené hodnoty indikujú choriokarcinóm, hydatiformnú molu alebo
viacnásobné tehotenstvo. Znížené hodnoty indikujú hroziaci alebo nepoznaný potrat, ektopickú graviditu,
gestózu alebo intrauterinnú smrť.
HCG+beta (kat. č. 03271749)
Elecsys® HCG+ß test je určený na skorú diagnostiku a monitorovanie tehotenstva. Toto stanovenie je v
kombinácii s inými parametrami tiež určené na zhodnotenie rizika trizómie 21 (Downovho syndrómu). Na
diagnostiku chromozomálnych aberácií sú potrebné ďalšie vyšetrenia. V onkológii slúži na manažment
pacientov s trofoblastickými ochoreniami. Stanovenie súpravou Elecsys HCG+β je užitočné pri detekcii a
monitorovaní hCG-produkujúcich nádorových buniek ovariálneho, placentálneho alebo testikulárneho
pôvodu.
LH (kat. č. 11732234)
Stanovenie koncentrácie LH je potrebné pri objasnení dysfunkcie v rámci systému hypothalamus-hypofýza gonády. Stanovenie LH spolu s FSH možno použiť na indikáciu nasledovných diagnóz: kongenitálne choroby s
chromozómovými aberáciami, polycystické ováriá (PCO), amenorrhea (neprítomnosť, alebo potlačenie
normálneho menštruačného cyklu)- hľadanie príčin tohto javu, menopauzálny syndróm a suspektná
insuficiencia Leydigových buniek.
Progesterone II (kat. č. 12145383)
Zvýšená syntéza progesterónu trvá počas luteálnej fázy. V druhej polovici cyklu je do moču vylučovaný
pregnandiol ako hlavný degradačný produkt progesterónu. Stanovenie progesterónu sa využíva v diagnostike
fertility na zistenie ovulácie a určenie luteálnej fázy.
Prolactin II (kat. č. 03203093)
Stanovenie prolaktínu sa využíva v diagnostike ovulárnych cyklov, hyperprolaktinemickej amenorey a
galaktorey, gynekomastie a azoospermie. Prolaktín sa vyšetruje tiež pri podozrení na rakovinu prsníka a na
tumory hypofýzy.
SHBG (kat. č. 03052001)
SHBG je krvným transportným proteínom pre testosterón a estradiol. Pri výpočte indexu voľných androgénov
z pomeru celkového testosterónu k SHBG je možné stanoviť približné množstvo voľného testosterónu. Iba
voľný testosterón je biologicky aktívny a najlepšie indikuje klinický stav pacienta.
Spracovala: RNDr. Oľga Rajecová
4
Testosterone II (kat. č. 05200067)
Stanovenie testosterónu u žien je užitočné pri diagnostike androgénneho syndrómu (AGS), polycystických
ovárií (Stein-Leventhalov syndróm) a pri podozrení na ovariálny tumor, adrenálny tumor, adrenálnu
hyperpláziu alebo ovariálnu insuficienciu. Testosterón sa stanovuje u mužov pri podozrení na zníženú tvorbu,
napr. pri hypogonádizme, pri terapii estrogénmi, pri chromozómových aberáciách (ako napr. Klinefelterov
syndróm) a pri cirhóze pečene.
Diabetes
C-Peptide (kat. č. 03184897)
Stanovenie C-peptidu v humánnom sére, plazme a moči. C-peptid, inzulín a glukóza sa stanovujú pri
diferenciálnej diagnostike hypoglykémie (nefyziologická hypoglykémia alebo hypoglykémia zapríčinená
hyperinzulinizmom) s cieľom overiť správnosť manažmentu terapie pacientov. Pri kvantifikácii endogénnej
sekrécie inzulínu sa C-peptid meria bazálne, nalačno a po stimulačnom a supresívnom teste. Pre vysokú
prevalenciu endogénnych protilátok voči inzulínu koncentrácie C-peptidu spoľahlivejšie odrážajú endogénnu
sekréciu pankreatického inzulínu u diabetikov liečených inzulínom ako samotná hladina inzulínu.
Insulin (kat. č. 12017547)
Stanovenie inzulínu sa využíva pri diagnostike a terapii rôznych poškodení metabolizmu uhľovodíkov,
zahrňujúcich diabetes mellitus a hypoglykémiu. Stanovenie inzulínu v sére sa vykonáva hlavne u pacientov
so symptómami hypoglykémie. Používa sa na stanovenie kvocientu glukóza/inzulín a na objasnenie otázok
týkajúcich sa sekrécie inzulínu, napr. pri tolbutamidovom teste a glukagónovom teste alebo pri hodnotení
orálneho glukózového tolerančného testu alebo provokačného testu.
Pre-eklampsia
PlGF (kat. č. 05144671)
Stanovenie Elecsys PlGF testu je potrebné pri diagnostike preeklampsie, spolu s Elecsys sFlt-1 testom a
ďalšími diagnostickými a klinickými informáciami. Koncentrácie PIGF a sFlt-1 v materskej krvi merané
imunostanoveniami zlepšujú diagnostické možnosti pri preeklampsii, ktoré pozostávajú z klinických
symptómov, proteínúrie a Dopplerovskej velocimetrie artérie uterina. PIGF u kardiovaskulárnych chorôb:
PIGF môže byť detegovaná u normálnych netehotných osôb v nižších hladinách. Zvýšené hladiny PIGF môžu
byť pozorované u pacientov s kardiovaskulárnymi ochoreniami ako indikátor mikro a makrovaskulárnej
aterosklerózy a ako známka patologickej angiogenézy. Navyše sa ukázalo, že PIGF je nezávislý prediktor
kardiovaskulárnej morbidity a mortality u pacientov s diabetom typu 1 a 2.
sFlt-1 (kat. č. 05109523)
Stanovenie Elecsys sFlt-1 testu je potrebné pri diagnostike preeklampsie, spolu s Elecsys PlGF testom a
ďalšími diagnostickými a klinickými informáciami.
Spracovala: RNDr. Oľga Rajecová
5
Tumorové markery
AFP (kat. č. 04481798)
Elecsys® AFP test sa používa na:
•
•
•
management pacientov s nie-seminomatóznymi tumormi zárodočných buniek. Výrazne zvýšené
hodnoty AFP vo všeobecnosti indikujú primárny karcinóm pečene.
ako súčasť skupiny parametrov na posudzovanie rizika trizómie 21 (Downov syndróm). Na
diagnostiku chromozomálnych aberácií sú potrebné ďalšie vyšetrenia.
zvýšené koncentrácie AFP v materskom sére alebo amniotickej tekutine počas tehotenstva môžu
indikovať spina bifida, anencefáliu, atréziu ezofágu alebo mnohopočetné tehotenstvo.
CA 125 II (kat. č. 11776223)
Súprava Elecsys CA 125 II sa využíva pri detekcii reziduálneho alebo rekurentného ovariálneho karcinómu u
pacientov, ktorí absolvovali prvú líniu terapie a zvažuje sa ďalší postup. Súprava Elecsys CA 125 II sa tiež
využíva na sériové meranie CA 125 pri manažmente pacientov s karcinómami.
CA 15-3 II (kat. č. 03045838)
Imunologické in vitro kvantitatívne stanovenie CA 15-3 v ľudskom sére a plazme pri manažmente pacientov
s malignitou prsníka. Spolu s ostatnými klinickými a diagnostickými postupmi je periodické vyšetrovanie CA
15-3 II pomôckou:
•
•
pri včasnej detekcii recidívy doposiaľ liečeného karcinómu prsníka II. a III. štádia,
pri monitorovaní odpovede na terapiu pri metastázach karcinómu.
CA 19-9 (kat. č. 11776193)
Test na meranie CA 19-9 môže byť nápomocný pri diferenciálnej diagnostike a monitorované pacientov s
karcinómom pankreasu (senzitivita 70-87 %). Stanovovanie CA 19-9 nemožno využívať na skorú detekciu
karcinómu pankreasu.
CA 72-4 (kat. č. 11776258)
Stanovenie CA 72-4 v ľudskom sére a plazme. Vyšetrenie sa využíva hlavne pri terapeutickom monitorovaní
liečby karcinómu žalúdka a ovárií. Medzi štádiom ochorenia a stupňom zvýšenia CA 72-4 existuje korelácia.
Po chirurgickej intervencii sa hladina CA 72-4 vracia k normálu a ostáva v normálnych medziach,
pokiaľ tumorózne tkanivo nie je prítomné. V 70 % relapsov stúpa CA 72-4 skôr alebo súčasne s klinicky
diagnostikovaným relapsom.
CEA (kat. č. 11731629)
Imunochemické in vitro kvantitatívne stanovenie karcinoembryonálneho antigénu v ľudskom sére a plazme.
Súprava Elecsys CEA sa ďalej využíva na sériové sledovanie CEA ako pomôcka pri sledovaní a riadení liečby
pacientov s nádormi, hlavne liečby kolorektálneho karcinómu, pretože vysoké koncentrácie CEA sa často
vyskytujú práve pri kolorektálnom adenokarcinóme.
Spracovala: RNDr. Oľga Rajecová
6
S100 (kat. č. 03175243)
Elecsys® S100 môže byť použitý:
•
•
pri manažmente pacientov s malígnym melanómom (súprava Elecsys S100 nie je vhodná pre
diagnostiku malígneho melanómu),
v spojení s klinickými informáciami a zobrazovacími technikami ako pomôcka pre manažment
pacientov po potenciálnom poškodení mozgu.
Skríning Downowho syndrómu
free ßhCG (kat. č. 04854071)
Stanovenie free βhCG (voľnej β-podjednotky ľudského choriogonádotropínu) v ľudskom sére je v kombinácii
s inými parametrami určené na zhodnotenie rizika trizómie 21 (Downovho syndrómu) počas prvého trimestra
tehotenstva. Stredné hodnoty voľného βhCG v sére matiek v postihnutom tehotenstve sú vyššie v porovnaní
s mediánom nepostihnutých tehotenstiev. Na diagnostiku chromozomálnych aberácií sú potrebné ďalšie
vyšetrenia.
PAPP-A (kat. č. 04854098)
Stanovenie Elecsys PAPP-A je v kombinácii s inými parametrami určené na zhodnotenie rizika trizómie 21
(Downovho syndrómu) počas prvého trimestra tehotenstva. Stredné hodnoty PAPP-A v sére matiek v
postihnutom tehotenstve sú nižšie v porovnaní s mediánom nepostihnutých tehotenstiev. Na diagnostiku
chromozomálnych aberácií sú potrebné ďalšie vyšetrenia.
Anémia
Vitamin B12 (kat. č. 04745736)
Vitamín B12 je nevyhnutný pre normálny metabolizmus, syntézu DNA a regeneráciu červených krviniek.
Neliečený deficit vedie k megaloblastickej anémii a deficit vitamínu B12 spôsobí nevratnú degeneráciu
centrálneho nervového systému. Stanovenie hladiny vitamínu B12 a folátov je dôležité v diagnostike a
rozpoznaní deficitu vitamínu B12 alebo folátov, najmä v súvislosti s diferenciálnou diagnostikou
megaloblastickej anémie.
Ferritin (kat. č. 03737551/04491785)
Stanovenie feritínu je vhodnou metódou pre hodnotenie stavu metabolizmu. Stanovenie hladiny feritínu na
začiatku terapie poskytuje reprezentatívnu informáciu o zásobách železa v organizme. Deficit zásob železa v
retikulo-endoteliálnom systéme (RES) môže byť zistený vo veľmi včasnom štádiu. Zvýšené hladiny feritínu
bývajú tiež pri nasledujúcich malignitách: akútna leukémia, Hodgkinova choroba a karcinóm pľúc, hrubého
čreva, pečene a prostaty.
Folate (kat. č. 11820761) Folate II (kat. č. 03253678) Folate III (kat. č. 04476433)
Foláty sú nevyhnutné pre normálny metabolizmus, syntézu DNA a regeneráciu červených krviniek. Neliečený
deficit môže vyústiť do megaloblastickej do megaloblastickej anémie. Keďže aj deficit folátov (ako deficit
vitamínu B12) môže spôsobiť megaloblastickú anémiu, odporúča sa stanovovať obidva vitamíny B12 i foláty,
aby sa správne diagnostikovala príčina anémie.
Spracovala: RNDr. Oľga Rajecová
7
RBC Folate (kat. č. 12017741)
Elecsys® RBC Folate Hemolyzing Reagent sa používa spolu so setom Elecsys® Folate na kvantitatívne
stanovenie folátu v červených krvinkách. Pri diagnostikovaní deficiencie folátov sa odporúča vykonať
vyšetrenie nielen v sére, ale aj v erytrocytoch. V erytrocytoch sa nachádza viac ako 95 % folátov.
Koncentrácia folátov v erytrocytoch pravdivejšie odráža ich celkovú koncentráciu v tkanivách.
Kostné markery
beta-CrossLaps/serum (kat. č. 11972308)
Stanovenie degradačných produktov I typu kolagénu v ľudskom sére a plazme je potrebné za účelom
posúdenia kostnej resorpcie. Tento test sa môže využívať na monitorovanie antiresorpčnej terapie (napr.
bisfosfonátmi, pri substitučnej hormonálnej terapii - HRT) u postmenopauzálnych žien a jedincov s
diagnostikovanou osteopéniou.
N-MID Osteocalcin (kat. č. 12149133)
Hladina osteokalcínu v sére (plazme) súvisí s mierou obnovy kostnej hmoty pri rôznych ochoreniach
kostného metabolizmu, napr. osteoporóza, ale aj primárny a sekundárny hyperparatyroidizmus alebo
Pagetova choroba. Osteokalcín sa preto nazýva markerom obnovy kostnej hmoty a za týmto účelom sa
vyšetruje. Sledovaním osteokalcínu je možné monitorovať terapiu antiresorpčných agens (bisfosfonáty alebo
substitučná hormonálna terapia, HRT) napr. u pacientov s osteoporózou alebo hyperkalcémiou.
PTH (kat. č. 11972103/04892470-190)
Stanovenie intaktného paratyroidálneho hormónu v ľudskom sére a plazme na diferenciálnu diagnostiku
hyperkalcémie a hypokalcémie. PTH spolu s vitamínom D a kalcitonínom mobilizuje kalcium a fosfáty
kostrového systému a zvyšuje absorpciu kalcia cez črevnú stenu a exkréciu fosfátov obličkami. Stabilita
hladiny kalcia v krvi je udržiavaná interakciou PTH a kalcitonínu. Sekrécia PTH je inhibovaná vysokou
koncentráciou kalcia a stimulovaná nízkou koncentráciou kalcia. Intraoperačné stanovenie PTH umožňuje
chirurgovi posúdiť kompletnosť resekcie na základe rýchleho poklesu PTH.
Total P1NP (kat. č. 03141071)
Imunochemické in vitro kvantitatívne stanovenie celkového P1NP v ľudskom sére a plazme sa využíva na
monitorovanie terapie pri diagnóze osteoporózy u post-menopauzálnych žien a u pacientov s diagnózou
Pagetovej choroby kostí. P1NP je špecifický indikátor zásob kolagénu typu 1 a môže byť považovaný za
výborný marker skutočnej tvorby kostnej hmoty. P1NP je uvoľňovaný počas tvorby kolagénu typu 1 do
intracelulárneho priestoru a následne do krvného riečišťa.
Vitamin D3 (kat. č. 03314847-190)
Vyšetrenie Elecsys Vitamin D3 (25-OH) sa využíva na posúdenie dostatku Vitamínu D3 u dospelých. Vitamín
D je biologicky neaktívny a musí podstúpiť dve postupné hydroxylácie v pečeni a obličkách, aby sa stal
biologicky aktívnym 1,25 dihydroxyvitamín D. V ľudskom tele sa vitamín D3 a D2 viažu na proteín viažuci
vitamín D v plazme a transportujú do pečene, kde sú oba hydroxylované v pozícii 25 vytvárajúc 25-OH
vitamín D. 25-OH vitamín D je metabolit, ktorý môže byť meraný v krvi na určenie celkového stavu vitamínu
D, pretože to je hlavná zásobná forma vitamínu D v ľudskom tele.
Spracovala: RNDr. Oľga Rajecová
8
Iné
IgE II (kat. č. 04827031)
Stanovovanie celkového IgE je užitočné v diagnostike alergických chorôb. Keďže je IgE dôležitý pri alergiách,
zvýšené koncentrácie IgE sa vyskytujú pri alergiách ako senná nádcha, atopická bronchitída a dermatitída.
Zvýšené koncentrácie sérového IgE môžu byť tiež pri nealergických ochoreniach, ako napr.
bronchopulmonárna aspergilóza, Wiskott-Aldrichov syndróm, hyper-IgE syndróm, IgE myelóm a parazitárne
infekcie.
Reumatoídna artritída
Anti-CCP (kat. č. 05031656)
Imunochemické in vitro semikvantitatívne stanovenie ľudských IgG protilátok proti cyklickému citrulínovému
peptidu v ľudskom sére a plazme. Výsledky stanovenia sa v kombinácii s ostatnými klinickými a
laboratórnymi nálezmi využívajú pri diagnóze reumatoidnej artritídy.
Sepsa
Brahms Procalcitonin (kat. č. 05056888)
Stanovenie BRAHMS PCT sa využíva ako pomôcka na skorú detekciu klinicky dôležitých bakteriálnych infekcií.
Krv zdravých jedincov obsahuje nízke hladiny PCT. Bolo zistené, že hladina PCT sa zvyšuje počas bakteriálnej
infekcie. Zvýšené hladiny PCT sú časté u pacientov trpiacich bakteriálnou sepsou, obzvlášť ťažkou sepsou a
septickým šokom.
IL-6 (kat. č. 05109442)
Stanovenie Elecsys IL-6 sa využíva ako pomôcka pri skorej detekcii akútneho zápalu u kriticky chorých
pacientov. Produkcia IL-6 je rýchlo vyvolaná v priebehu akútnych zápalových reakcií spojených s poranením,
traumou, stresom, infekciou, mozgovou smrťou, neopláziou a inými situáciami. IL-6 je tiež včasný marker pri
detekcii neonatálnej sepsy.
Hepatitída
Anti-HAV (kat. č. 04854977)
Kvantitatívne stanovenie celkových protilátok proti vírusu hepatitídy A v ľudskom sére a plazme. Stanovenie
anti-HAV sa využíva pri detekcii minulej alebo existujúcej infekcie hepatitídy A a na sledovanie imunitnej
odpovede po HAV vakcinácii. Hepatitída A je najčastejšou formou akútnej vírusovej hepatitídy. Šíri sa
fekálno-orálnou cestou. U ochorenia nie sú známe chronické priebehy a vírus v organizme nepretrváva.
Anti-HAV IgM (kat. č. 11820591)
Kvalitatívne stanovenie IgM protilátok proti vírusu hepatitídy A v ľudskom sére a plazme. Vyšetrenie sa
využíva na detekciu akútnej alebo nedávno získanej infekcie vírusom hepatitídy A.
Spracovala: RNDr. Oľga Rajecová
9
Anti-HBc (kat. č. 11820559)
Kvalitatívne stanovenie IgG a IgM protilátok proti jadrovému antigénu hepatitídy B v ľudskom sére a plazme.
Anti-HBc sa objavujú krátko po nástupe hepatitídy B a môžu byť zvyčajne detegovateľné v sére krátko po
objavení HBsAg. Anti-HBc protilátky pretrvávajú ako u osôb s prekonanou hepatitídou B tak aj u osôb, ktoré
sú nosičmi HBsAg. Stanovenie anti-HBc v spojení s ďalšími vyšetreniami na hepatitídu B umožňuje
diagnostiku a monitorovanie infekcie HBV. Ak nie sú prítomné ostatné markery hepatitídy B (HBsAgnegatívne osoby), anti-HBc môžu ostať jediným indikátorom existujúcej hepatitídy B.
Anti-HBc IgM (kat. č. 11820567)
Kvalitatívne stanovenie IgM protilátok proti jadrovému antigénu hepatitídy B v ľudskom sére a plazme. IgM
protilátky proti HBcAg sa objavujú v sére počas proliferácie vírusu aktívnej hepatitídy B a môžu byť zistiteľné
ešte týždne až mesiace po ústupe vírusovej proliferácie. Na identifikáciu akútnej hepatitídy B sa využívajú
testy na stanovenie anti-HBc IgM protilátok spolu so stanovením HBsAg.
Anti-HBe (kat. č. 11820613)
Kvalitatívne stanovenie ľudských protilátok proti e antigénu hepatitídy B (HBeAg) v ľudskom sére a plazme.
HBeAg je prítomný v sére počas akútnej HBV infekcie a je detegovateľný po krátku dobu (dni až týždne).
Detekcia HBeAg je vo všeobecnosti spojená s prítomnosťou veľkého množstva vírusu. Vyšetrenie anti-HBe
má spolu s vyšetrením HBeAg význam pri monitorovaní priebehu HBV infekcie.
HBeAg (kat. č. 11820583)
HBeAg je prítomný v sére počas akútnej HBV infekcie a je detegovateľný po krátku dobu (dni až týždne).
Detekcia HBeAg je vo všeobecnosti spojená s prítomnosťou veľkého množstva vírusu.
Anti-HBs (kat. č. 11820524)
Stanovenie humánnej protilátky voči povrchovému antigénu hepatitídy B (HBsAg) v ľudskom sére a plazme.
Anti-HBs je špecifická (hlavne IgG) protilátka, ktorá je namierená voči hepatitis B povrchovému antigénu.
Anti-HBs sa môže tvoriť po infekcii hepatitídou B alebo po vakcinácii proti hepatitíde B.
HBsAg II (kat. č .04687787)
Kvalitatívne stanovenie povrchového antigénu hepatitídy B (HBsAg) v ľudskom sére a plazme. HBsAg II bola
vyvinutá hlavne na detekciu veľkého počtu mutantov. Detekcia HBsAg v ľudskom sére alebo plazme indikuje
infekciu vírusmi hepatitídy B. HBsAg je prvým imunologickým markerom a je všeobecne prítomný niekoľko
dní alebo týždňov pred nástupom prvých klinických prejavov. HBsAg je prítomný u osôb s akútnou i
chronickou infekciou hepatitídy B. HBsAg vyšetrenia sa tiež využívajú na monitorovanie priebehu ochorenia u
osôb s akútnou alebo chronickou HBV infekciou a v prípade potreby na kontrolu efektívnosti antivírusovej
terapie. HBsAg vyšetrenia sa tiež odporúčajú ako súčasť prenatálnej starostlivosti, aby sa mohla podľa
možností iniciovať vhodná prevencia proti prenosu HBV infekcie na novonarodené dieťa.
Anti-HCV (kat. č. 03290352)
Test pre kvalitatívnu detekciu protilátok proti vírusu hepatitídy C (HCV) v ľudskom sére alebo plazme. HCV
infekcia často vedie ku chronickej hepatitíde a cirhóze a je spojená s rozvojom hepatocelulárneho
karcinómu.
Spracovala: RNDr. Oľga Rajecová
10
Retrovírusy
HIV combi (kat. č. 04860446)
Súpravou Elecsys HIV combi môžu byť zisťované HIV-1 p24 antigén a protilátky proti HIV-1 a HIV-2
simultánne jedným stanovením. HIV-1 môže byť rozdelený do troch vzdialene príbuzných skupín: skupina M
(hlavná), skupina N (pre non-M, non-O) a skupina O (ostatné).
Torch
CMV IgG (kat. č. 04784596)
Imunosúprava na in vitro kvantitatívne stanovenie IgG protilátok proti cytomegaloviru v ľudskom sére a
plazme. Výsledky získané s touto súpravou sa používajú na zistenie prekonanej alebo prebiehajúcej infekcie
s CMV. Toto vyšetrenie je indikované pri tehotenstve a darovaní krvi.
CMV IgM (kat. č. 04784618)
Test na in vitro kvalitatívne stanovenie IgM protilátok proti cytomegaloviru v ľudskom sére a plazme.
Výsledky získané s touto súpravou sa používajú ako pomoc pri diagnostike prebiehajúcich CMV infekcií.
Rubella IgG (kat. č. 04618793)
Kvantitatívne stanovenie IgG protilátok proti vírusu rubeoly (Rubella) v ľudskom sére a plazme. Prítomnosť
protilátok IgG proti vírusu rubeoly naznačuje predošlú expozíciu buď po vakcinácii alebo po predchádzajúcej
infekcii rubeolou a svedčí o pravdepodobnej imunite.
Rubella IgM (kat. č. 04618831)
Imunosúprava na in vitro kvalitatívne stanovenie IgM protilátok proti vírusu rubeoly (Rubella) v ľudskom sére
a plazme. Detekcia rubeola-špecifických IgM protilátok sa využíva ako pomôcka v diagnostike
akútnej infekcie rubeolou. Rubeola môže predstavovať závažné ochorenie, ak sa nainfikuje tehotná žena,
hlavne počas prvého trimestra tehotenstva. Vírus rubeoly môže prechádzať placentou a zapríčiniť úmrtie
plodu alebo mu spôsobiť ťažké malformácie, obvykle zhrnuté ako kongenitálny Rubella syndróm (CRS).
Toxo IgG (kat. č. 04618815)
Kvantitatívne stanovovanie IgG protilátok proti Toxoplasma gondii sa využíva na určenie sérologického stavu
T. gondii a naznačuje predošlú expozíciu alebo latentnú infekciu.
Toxo IgM (kat. č. 04618858)
Kvalitatívne stanovovanie IgM protilátok proti Toxoplasma gondii sa využíva na určenie sérologického stavu T.
gondii. Detekcia Toxo IgM protilátok poukazuje na akútnu, novú alebo reaktivovanú infekciu Toxoplasma
gondii. Primárna maternálna infekcia Toxoplazmou vyskytujúca sa počas tehotenstva môže spôsobiť závažné
poškodenie plodu, pretože parazit môže prechádzať placentou.
*Podrobnejšie informácie o použití - klinickom význame týchto testov sa nachádzajú v príbalových letákoch.
Spracovala: RNDr. Oľga Rajecová
11
Download

Klinické indikácie HetIA v pdf