www.ankaraisguvenligi.com
I.BÖLÜM
www.ankaraisguvenligi.com
TEHLİKE:
 İşyerinde var olan ya da dışarıdan
gelebilecek, çalışanı veya işyerini
etkileyebilecek zarar veya hasar verme
potansiyeli. (6331 sayılı İSG Kan.)
www.ankaraisguvenligi.com
TEHLİKE:
 Bir kimyasal maddenin yapısal özelliği nedeni ile
zarar verme potansiyelidir.
(Kimyasal Mad. Çalışmalarda Sağ.ve Güv. Önl. Hk. Yön.)
 İnsan sağlığına ve/veya çevreye zarar verme
potansiyeli olan tehlikeli bir maddenin veya fiziki
bir durumun doğasından gelen özelliği.
(Büyük Endüstriyel Kazaların Kontrolü Hakkında Yön.)
www.ankaraisguvenligi.com
İş Kazası:
İşyerinde veya işin yürütümü nedeniyle meydana gelen,
ölüme sebebiyet veren veya vücut bütünlüğünü ruhen ya da
bedenen özre uğratan olay (6331 sayılı İSG Kan.)
www.ankaraisguvenligi.com
Ramak kala olay:
İşyerinde meydana gelen; çalışan, işyeri ya da iş
ekipmanını zarara uğratma potansiyeli olduğu
halde zarara uğratmayan olay, (İş Sağlığı ve
Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği)
6
www.ankaraisguvenligi.com
RİSK:
Tehlikeden kaynaklanacak kayıp, yaralanma
ya da başka zararlı sonuç meydana gelme ihtimali.
(6331 sayılı İSG Kanunu)
İ
H
Risk = İ x Ş
İ: İhtimal
Ş: Şiddet
T
İ
M
A
L
ŞİDDET(Kayıp-Yar. Ölüm)
www.ankaraisguvenligi.com
Risk:
 Belirli bir dönemde veya şartlar altında
istenmeyen olayın ortaya çıkma olasılığı.
(Büyük Endüstriyel Kazaların Kontrolü Hk.Yön.)
 Kimyasal Maddenin zarar verme potansiyelinin
çalışma ve/veya maruziyet koşullarında ortaya
çıkma olasılığıdır.
(Kimyasal Mad. Çalışmalarda Sağlık ve Güv. Önl. Hk.
Yön.)
www.ankaraisguvenligi.com
TEHLİKE
RİSK
Çalışma ortamı: Kapalı alan
Bir kuyuda benzinle çalışan bir pompayı kullanan (yetersiz
havalandırılmış alan) işçilerin karbon monoksitten
zehirlenme olasılığı
Enerji: Elektrik
İzolasyonu yetersiz olan elektrikli bir el aletinin kullanan
işçiyi çarpma olasılığı
Elle Taşıma
40 Kg ‘lık yükleri taşıyan bir işçinin sırt incinmesine maruz
kalma olasılığı
Gürültü
Sürekli ses şiddet düzeyi 80 dB(A)’nın üzerinde olan bir
makinanın yanında çalışan işçilerin sürekli işitme kaybına
maruz kalma olasılığı
Gürültü
Bir ofiste çalışanların sabit 75 dB(A)’nın altında düşük
gürültü düzeyinde maruz kalmaları sonucu yorgunluk,
endişe, kaygı ve/veya saldırganlık şeklinde strese girme
olasılığı
Madde: Bulaşıcı kan
Bulaşıcı bir hastalığı bulunan bir hastadan kan örneği
alırken enjeksiyon yaralanmasına bağlı olarak ortaya
çıkabilecek bulaşıcı hastalık olasılığı
İşyeri Pres makinesi
Koruyucusu olmayan bir preste çalışan işçinin parmaklarını
kaybetme olasılığı
Fazıl ÖLMEZ E.Baş iş Müfettişi,
İş Güvenliği Uzmanı(A)-Makina Müh.
Aralarındaki ilişki
Tehlike
Potansiyeldir
Somuttur
Gözle
görülür
Tehlikeli
durum
Koşullar
olgunlaşmak
üzeredir
Risk
Yaşanacak olan
zarardır
Soyuttur
Algılanır
Su
Suya girmek
Boğulma
Elektrik
Kabloyla temas
Çarpılma
Kimyasal madde
Vücuda alınması
Zehirlenme/Hastalık
Gürültü
Ortamda
bulunmak
İşitme kaybı
www.ankaraisguvenligi.com
TEHLİKE NEDİR?
RİSK NEDİR?
RİSK
www.ankaraisguvenligi.com
Önleme:
İşyerinde yürütülen işlerin bütün
safhalarında iş sağlığı ve güvenliği ile
ilgili riskleri ortadan kaldırmak veya
azaltmak için planlanan ve alınan
tedbirlerin tümü.
(6331 sayılı İSG Kan.)
www.ankaraisguvenligi.com
RİSK DEĞERLENDİRMESİ
İşyerinde var olan ya da dışarıdan
gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi,
bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol
açan faktörler ile tehlikelerden
kaynaklanan risklerin analiz edilerek
derecelendirilmesi ve kontrol
tedbirlerinin kararlaştırılması amacıyla
yapılması gerekli çalışmalar.
(6331 sayılı İSG Kan.)
Fazıl ÖLMEZ E.Baş iş Müfettişi,
İş Güvenliği Uzmanı(A)-Makina Müh.
Kabul Edilebilir Risk Seviyesi
SEVİYESİ
:
Yasal Yükümlülüklere
ve
işyerinin önleme politikasına
uygun, kayıp veya yaralanma
oluşturmayacak risk seviyesi,
(İş Sağlığı ve Güvenliği Risk
Değerlendirmesi Yönetmeliği)
www.ankaraisguvenligi.com
GÜVENLİK
İşin yapılması ve yürütümü sırasında oluşan risk yada risklerin,
tanımlanmış bir zaman aralığı süresince, kabul edilebilir
düzeyde kalma yeteneğidir.
Riskin kabul edilebilir olduğuna kanaat getirmektir.
KABUL EDİLEBİLİR RİSK
NORMAL ÇALIŞMA KOŞULLARI
R
R
R
ve
R
tasarımlanan amaç
doğrultusunda kullanılması
halinde GÜVENLİ
www.ankaraisguvenligi.com
TEHLİKE ve RİSK Kavramları
www.ankaraisguvenligi.com
TEHLİKENİN
TANINMASI
www.ankaraisguvenligi.com
RİSKLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
www.ankaraisguvenligi.com
RİSKİN
KONTROLU
www.ankaraisguvenligi.com
RİSKLER
İNSANLAR TARAFINDAN
NASIL ALGILANIR ?
www.ankaraisguvenligi.com
RİSK ALGILAMASI (I)
Riskin nasıl algılandığını anlamak için;
İnsanların riski nasıl tanımladıklarına
ve
ortaya çıkan riskin kimleri veya neleri
etkileyebileceğine bakmak gereklidir.
Riskler, insanlarca oldukça farklı şekilde
tanımlanmaktadır.
www.ankaraisguvenligi.com
DEĞİŞİK RİSK TANIMLARI
• Risk muhtemel kaybın miktarıdır.
• Risk bir fonksiyondur ve ihtimal ve kayıp
seviyesinin çarpımı olarak ifade edilir.
• Risk belirli bir tehlike karşısında kişinin
şahsi varlıklarından bir kısmının veya
tamamının kaybedilme ihtimalidir.
www.ankaraisguvenligi.com
RİSK TANIMLARI
Üzerinde uzlaşılan manada risk:
Güvenliğin zıddı bir durumdur ve
güvenlikle ters orantılı olarak değişir.
(Kumamoto ve Henley 1996)
www.ankaraisguvenligi.com
Çalışanlar
Ortaklar
İtibar
Müşteriler
Risklerden
KİM YADA NELER
ETKİLENİR?
Çevre
Çevrede bulunanlar
Toplum
Mülk
Üretim
www.ankaraisguvenligi.com
RİSK ALGILAMASINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER (I)
• Korkutuculuk düzeyi
• Anlaşılabilirlik düzeyi
• Etkilenecek kişi sayısı
www.ankaraisguvenligi.com
RİSK ALGILAMASINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER (II)
• Tehlikenin ve riskin ne ölçüde anlaşılabildiği,
• Riskin ne derece eşit dağıldığı,
• Riskin ne derecede önlenebileceği,
ile
• Riskin kişisel olarak kabullenilip kabullenilmediği,
Risk algılamasın etkileyen faktörlerdir.
www.ankaraisguvenligi.com
RİSKLER İNSANLAR TARAFINDAN NASIL ALGILANIR
www.ankaraisguvenligi.com
2
1
www.ankaraisguvenligi.com
Risk algılama
RİSK ALGILAMASI-ZAMAN
İLİŞKİSİ
RİSK-1
Risk belirlendiğinde bir önem
Seviyesinde algılanır. Ancak
zamanla önem seviyesinde bir
düşüş gözlenir. (kanıksama)
Zaman
www.ankaraisguvenligi.com
RİSK ALGILAMASI-KAZA
İLİŞKİSİ
Ciddi bir kaza sonrası risk algılama
Seviyesi aniden yükselir.
Ciddi kaza
Risk algılama
RİSK
Zaman
www.ankaraisguvenligi.com
RİSK ALGILAMASI-KAZA
İLİŞKİSİ
Risk Algılama
Ciddi kaza
?
RİSK
Zaman
www.ankaraisguvenligi.com
RİSK ALGILAMADA İNSAN FAKTÖRÜ
Gökdelenlerin ilk yapılmaya başlandığı yıllarda riski
kabullenmek olumlu bir imaj olarak reklamlarda
kullanılabiliyordu.
www.ankaraisguvenligi.com
RİSK ALGILAMADA İNSAN FAKTÖRÜ
www.ankaraisguvenligi.com
RİSK ALGILAMADA İNSAN FAKTÖRÜ
www.ankaraisguvenligi.com
RİSK ALGILAMADA İNSAN FAKTÖRÜ
JAPONYA
TÜRKİYE
www.ankaraisguvenligi.com
RİSK ALGILAMADA İNSAN FAKTÖRÜ
www.ankaraisguvenligi.com
BUNU DA YAPTIK!
BİZ HEP BÖYLE ÇALIŞIRIZ
www.ankaraisguvenligi.com
RİSK DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARINDA
ÜST YÖNETİMİN ROLÜ NEDİR ?
ÜST YÖNEYİM;
Kuruluşta İSG yönetim sistemi
oluşturmak ve Risk değerlendirme
uygulanmasına geçmek İçin, bu
konuda üst yönetim stratejik bir karar
almak zorundadır.
www.ankaraisguvenligi.com
RİSK YÖNETİMİ – YÖNETİCİNİN ROLÜ
Yönetici; yükümlülüklerinin ve
sorumluluklarının neler olduğunu
belirlemeli, dikkate alması gerekli
hususları değerlendirerek, öncelik
sıralaması yapmalı
ve
Öncelikler arasında
İSG konusuna hangi sırada yer
vereceğine karar vermelidir.
www.ankaraisguvenligi.com
RİSK YÖNETİMİ – YÖNETİCİNİN ROLÜ
Maliyet
Üretim/
Hizmet
Kalite
Güvenlik
www.ankaraisguvenligi.com
RİSK YÖNETİMİ – İŞ GÜV. UZMANI ROLÜ
İŞVEREN / YÖNETİM
YÖNETİCİ
İG UZMANI
İŞÇİLER / ÇALIŞANLAR
Azami Üretim ve Kar
HER İKİSİNİ BİRLİKTE
SAĞLAMALIDIR.
İş Tatmini
İyi Maaş
Konforlu Çalışma Ortamı
www.ankaraisguvenligi.com
Download

Risk