EĞĠTĠMĠN AMACI:


Yerel yönetimlerde etkin bir risk
yönetim sistemi oluşturmaya
yönelik strateji, yöntem, araç ve
teknikleri aktarmaktır.
Atölye çalışmaları ile teorik
bilgilerin pratik uygulamaya
dönüştürülmesi, bu sayede
katılımcıların risk analizi/matrisi
hazırlama ve yorumlama
konusunda kapasitelerinin
artırılmasıdır.
EĞĠTĠMĠN ĠÇERĠĞĠ:














Kaza Teorileri,
Risk Yönetimi,
Risk değerlendirme teknikleri,
Risk Değerlendirme Adımları,
Tehlike ve Risk ayrı Şeyler midir?
Tehlike belirleme, kaynakları Nasıl
Belirlenir?
Bazı Risklerin kıyaslanması,
İşyeri Risk Haritası Nasıl Çıkartılır?
Kayıpların kontrolü ve Risk Analizi,
Risklerin önlenmesinde Temel
Yöntemler,
Risk Değerlendirme Kimlerle
Yapılmalıdır?
Risk Değerlendirmenin yararları,
Risk Değerlendirme Matrisi,
Risk hesaplanması ve Risklerin
sayılaştırılması,




Kabul Edilebilir ve Kabul Edilemez
Risk,
Riskler Kontrol Altına Alınabilir mi?
Risk kontrolünde öncelik sıraları,
Risk kontrol yöntemleri ve meslek
hastalıkları,
EĞĠTĠM TARĠHĠ ve SAATĠ:
21-22 KASIM 2014 /09:00-12:30
EĞĠTĠM YERĠ:
LĠMAK LĠMRA HOTEL & RESORT
EĞĠTĠMĠN SÜRESĠ: 6 saat
KONAKLAMALI EĞĠTĠM ÜCRETĠ :
800 TL. (Tek KiĢilik Oda)
650 TL. (Ġki KiĢilik Odada KiĢi BaĢı)
SON KAYIT TARĠHĠ: 17 EKĠM 2014
ĠLETĠġĠM: Öğr. Gör. Arzu FIRLARER
0532 397 3498
NOT:
1. Eğitim sonunda başarılı olan
kursiyerlere sertifika verilecektir.
2. Eğitim süresince katılımcılara çay
ve öğle yemeği ikramı yapılacaktır.
3. Eğitim 25/50 kişi ile
sınırlandırılmıştır.
Download

EĞĠTĠMĠN AMACI - Afet Kongresi 2014