19.11.2014
K
10:00-17:00
A
Y
I
T
20.11.2014
09:30-10:30
10:30
10:30-10:50
10:50-11:40
A
Ç
I
L
I
ġ
AFET FOTOĞRAFLARI SERGĠSĠ (AFAD ANKARA ĠL MÜDÜRLÜĞÜ)
K
A
H
V
E
M
O
L
A
S
I
Ülkemizde Afet Risk Yönetimi
Moderatör: Ömer AKBAŞ (Ankara İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü)
KonuĢmacı: Doç. Dr. N. Mustafa ĠLHAN (Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD Öğretim Üyesi)
KonuĢmacı: Yrd. Doç. Dr. Burçak BAġBUĞ ERKAN (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fen Edebiyat Fak. İstatistik Bölümü Öğretim Üyesi)
11:40-12:00
S
11:40-11:50
Okullarda Afet ve Acil Durum Yönetimi Planları
Yrd. Doç. Dr. Serpil GERDAN (Kocaeli Üniversitesi İzmit MYO Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü)
11:50-12:00
Sivil Savunma ve Ġtfaiyecilik Programı Ġçin Afetlerle Ġlgili Ders Ġçeriklerinin Ġncelenmesi
Yrd. Doç. Dr. Serpil GERDAN (Kocaeli Üniversitesi İzmit MYO Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü)
Ö
Ğ
L
E
Y
E
M
E
Ğ
Ġ
Afet Öncesi ve Sonrası Önlemler (KentleĢme ve Afet)
Moderatör: Öğr. Gör. Arzu FIRLARER (Başkent Üniversitesi Sağlık Hizmetleri MYO)
Afetlere Yönelik Bilime, Plana Dayalı Kentleşme, Sanayileşme
Konuşmacı: Betül KILIÇ (AFAD Ankara İl Müdürlüğü, Şehir Planlamacı)
Konuşmacı: Hatice ACAR (AFAD Ankara İl Müdürlüğü, Çevre Mühendisi)
İyileştirme Çalışmalarında Coğrafi Bilgi Sisteminin Kullanımı
Konuşmacı: Sercan MUTLU (AFAD Ankara İl Müdürlüğü, Harita Mühendisi)
Afetlerde Hak Sahipliği Çalışmaları
Konuşmacı: Semra GÜNEġ (AFAD Ankara İl Müdürlüğü, Harita Mühendisi)
S
Ö
Z
E
L
B
Ġ
L
D
Ġ
R
Mahalle, Sürdürülebilirlik ve Kentsel DönüĢüm
Yrd. Doç. Dr. Ġmam Bakır KANLI (İstanbul Gelişim Üniversitesi Mühedislik ve Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü)
Kentsel Planlama Açısından Su Ve Toprak Kaynaklarını Koruma Ve Kullanma Dengesi
Doç. Dr. Necati GÜLBAHAR (İstanbul Gelişim Üniversitesi Mühedislik ve Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü)
K
A
H
V
E
M
O
L
A
S
Afetler Sonrası Ġlk Müdahale ve Devamında HaberleĢmenin Önemi
12:00-13:00
13:00-14:30
14:30-14:50
14:30-14:40
14:40-14:50
14:50-15:15
15:15-15:45
Ö
Z
E
L
B
Ġ
L
D
Ġ
R
Ġ
Ġ
I
16:00-19:00
15:50-17:00
17:00
20:00-21:00
TEKNOLOJĠ BĠLGĠLENDĠRME PLATFORMU KONFERANSI
RĠSK ANALĠZ KURSU (1. GÜN)
Sürdürülebilir Çevre ve Ġnsan
Büyük Hacimli Atıklar
Konuşmacı: Prof. Dr. Berna DENGĠZ (Başkent Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Öğretim Üyesi)
Çevre Kirliliği ve Kontrolü, Ekolojik Çevre
Konuşmacı: Doç. Dr. Zeynep EREN (Atatürk Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, Öğretim Üyesi)
Estetik Şehirler, Kentleşme Bilinci, Citta Slow
SEMPOZYUM ORTAK OTURUMU
K
A
P
A
N
I
ġ
E
T
K
Ġ
N
L
Ġ
K
21.11.2014
09:00-10:30
10:30-10:45
10:45-12:00
Afetlerde Ġlk ve Acil Yardım
Oturum BaĢkanı: Prof. Dr. Cahfer GÜLOĞLU (Dicle Üniversitesi Acil Tıp Anabilim Dalı Başkanı)
Afetlerde Kırık Çıkıklarda Ġlk Ve Acil Müdahaleler
Panelist: Yrd. Doç. Dr. Gökay GÖRMELĠ (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi)
Enkaz Altında Kalan Afetzedelerde GeliĢen Ezilme (Crush) Sendromuna YaklaĢım
Panelist: Yrd.Doç.Dr.Ercan GÜNDÜZ (Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilm Dalı Öğretim Üyesi)
Maden Facialarında Meydana Gelen Zehirlenmelerde(CO-Karbonmonoksit) Ġlk Ve Acil Yardım
Panelist: Uzm. Dr. Irazca Özer ÇAY (Aydın Devlet Hastanesi Acil Servis( Acil Tıp Uzmanı))
Afetlerde Meydana Gelen Travmalara Ve Kanamalarda Acil YaklaĢım
Panelist: Yrd. Doç. Dr. Mustafa ĠÇER (Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi)
Suriye Mülteci Kaplarında YaĢanılan Sağlık Sorunlarını Acil Ve Afet Yönetimi
Panelist: Doç. Dr. Suat ZENGĠN (Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi)
K
A
H
V
E
M
O
L
A
S
I
Kimyasal & Biyolojik & Radyolojik ve Nükleer Afetler
Oturum BaĢkanı: Doç. Dr. Levent KENAR ( Gülhane Askeri Tıp Akademisi KBRN Bilim Dalı Başkanı)
KBRN Ortamında Koruyucu Sağlık Hizmetleri
Panelist: Yrd. Doç. Dr. Mesut ORTATATLI (Gülhane Askeri Tıp Akademisi KBRN Bilim Dalı Öğretim Üyesi)
Ülkemizdeki KBRN Olaylarına Bakış
Panelist: Caner DERELĠ ( AFAD Ankara İl Müdürlüğü, Kimya Mühendisi)
12:00-13:00
Ö
13:00-14:15
Afet Yönetimi, Arama & Kurtarma ve Afet Eğitimi
Oturum BaĢkanı: Gürkan AVCI (Demokrat Eğitimciler Sendikası Genel Başkanı)
Afet Bilinci Eğitimilerindeki Sorun ve Çözüm Önerileri
Panelist: Rüstem KAYA (AFAD Ankara İl Müdürlüğü Eğitim Uzmanı)
Ülkemizdeki Afetlerde Arama-Kurtarma Müdahaleleri
Panelist: Abdulgafur TUNCER (AFAD Ankara İl Müdürlüğü Arama-Kurtarma Şefi)
Türkiye Deprem Vakfı ÇalıĢmaları
Panelist: Süheyla SEZAN (Türkiye Deprem Vakfı, Proje Müdürü)
S
Ö
Z
E
L
B
Ġ
L
AKUT'un Afet Bilinçlendirme ÇalıĢmaları Tecrübesi
Özden CANBAZ (AKUT Eğitim ve Araştırma Enstitüsü)
Ankara Çankaya Mamak Heyelanı
A. Tuğhan SAKARYA (AFAD Ankara İl Müdürlüğü)
K
A
H
V
E
M
O
Yerel Yönetimlere Bağlı Ġtfaiye TeĢkilatlarının Afetlere Yönelik ÇalıĢmaları
Konferans: Cevdet ĠġBĠTĠRĠCĠ (Konya Büyükşehir Belediyesi, İtfaiye Dairesi Başkanı)
S
Ö
Z
E
L
B
Ġ
L
Afetlerle Mücadelede Gönüllü Ġtfaiyeciliğin Önemi
Cevdet ĠġBĠTĠRĠCĠ (Konya Büyükşehir Belediyesi, İtfaiye Dairesi)
Doğal Afetlerde Risk Yönetimi
ÇağdaĢ KOÇKAN (AFAD Ankara İl Müdürlüğü)
RĠSK ANALĠZ KURSU (2. GÜN-KURS DEVAMI)
14:15-14:35
14:15-14:25
14:25-14:35
14:35-14:50
14:50-15:20
15:20-15:40
15:20-15:30
15:20-15:40
15:45-19:15
15:45-17:00
17:00
20:30-22:30
Ğ
L
E
Y
E
M
E
Ğ
Ġ
D
Ġ
R
Ġ
L
A
S
I
D
Ġ
R
Ġ
Sürdürülebilir ġehir ve Çevre Etkileri
Oturum BaĢkanı: Yrd. Doç. Dr. ġahin TOPRAK (Harran Üniversitesi, Biyoloji Bölümü, Öğretim Üyesi)
Yerel Yönetimlerde Haşere Mücadelesi
Çevre Eğitimi, Çevre Hukuku ve Çevre Yönetimi
Kentleşme ve Çevre Sağlığı
SEMPOZYUM ORTAK OTURUMU
K
A
P
A
N
I
ġ
SOSYAL PROGRAM (Ödüllü Bilardo, Dart, Tavla, Okey Turnuvası)
22.11.2014
09:30-10:00 Soğuklar & Çığlar & Donmalar
Donma Durumunda Ġlk Yardım Prensipleri
Konferans: Dr.Nazlı GÖRMELĠ KURT (Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı)
10:00-10:30 K
A
H
V
E
M
O
L
A
S
I
10:30-12:00 YaĢanmıĢ Afetlerden Örnekler ve Acil Afet Yönetimi
Oturum BaĢkanı: Prof. Dr. BaĢar CANDER (ATUDER Başkanı)
2011 Van Depreminin Acil Afet Yönetimi
Panelist: Doç. Dr. Sevdegül KARADAġ (Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi)
Soma Faciasının Acil Afet Yönetimi
Panelist: Uz.Dr. Ayhan KORKMAZ (Manisa İl Sağlık Müdür Yardımcısı)
Diyarbakır Tanker Patlaması Faciasının Acil Ve Afet Yönetimi
Panelist: Dr. Hüseyin Hakan KARAKAġ (Diyarbakır İl Sağlık Müdür Yardımcısı)
Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Meydana Gelen Kitlesel Ve Terör Olaylarında Acil Ve Afet Yönetimi
Panelist: Yrd. Doç. Dr. Yılmaz ZENGĠN (Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi)
12:00-13:30 Ö
Ğ
L
E
Y
E
M
E
Ğ
Ġ
13:30-14:30 Afetlerde Psikososyal Durum
Konferans: Psikolog Dr. Alp ARDIÇ (Psikofiz Eğitim Danışmanlık Merkezi)
Afetzedelerin Karşılaşabilecekleri Psikolojik Sorunlar ve Alınabilecek Önlemler
Afet Bölgelerinde Çalışan Yardım Ekiplerinin Karşılaşabilecekleri Psikolojik Sorunlar
SOMA Afeti Sonrası Yaşananlar
14:30-15:00 Afetlerde Hüviyet Tesbiti ve Ölülerin Defnedilmesi ve Uluslararası Yasa ve Etikler
T.C. ĠçiĢleri Bakanlığı Nüfus ve VatandaĢlık ĠĢleri Genel Müdürlüğü
15:00-15:15 K
A
H
V
E
M
O
L
A
S
I
15:15-16:30 Afet Tıbbı Yönetiminde Önemli Durumlar
Oturum BaĢkanı: Yrd. Doç. Dr. Recep DURSUN (Dicle Üniversitesi Acil Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi)
Afetlerde Tıbbı Verilerin Tutulması Ve Değerlendirilmesi
Panelist: Uzm. Cengiz BARDAKÇI (Dicle Üniversitesi HBYS(Bilgi Yönetimi Sistemleri Uzmanı))
Afetlerde HemĢirelik Hizmetleri
Panelist: HemĢire Pınar DURSUN (Diyarbakır Kamu Hastaneleri Birliği Kadın Doğum Ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Anestezi Teknisyeni)
Afetlerde Radyolojik Görüntülemelerin Önemi, TaĢınabilir Görüntüleme Yöntemleri
Panelist: Yrd. Doç. Dr. Cemile AyĢe GÖRMELĠ (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi)
16:30-16:40
16:45-18:45
16:45
20:30-21:30
Afetlerden Sonra Sanitasyon, Hastalık - Vektör Kontrolü ve Salgın Hastalıklarla Mücadele
S
Ö
Z
E
L
B
Ġ
L
D
Ġ
Üniversite Öğrencilerinin Uygulamalı Ġlk Yardım Eğitimi Öncesi ve Sonrası Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi
Arzu ĠLÇE (Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu Sağlık Yüksekokulu, Hemşirelik Bölümü)
TEMEL YAġAM DESTEĞĠ (CPR) KURSU
K
A
P
A
N
I
ġ
VEDA GECESĠ PROGRAMI
23.11.2014
09:00-11:00 Kongre Sonuç Oturumu
Oturum BaĢkanı: Sebahattin KUġ (T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı)
Öğr. Gör. Arzu FIRLARER (Başkent Üniversitesi Sağlık Hizmetleri MYO)
12:00
Yrd. Doç. Dr. ġahin TOPRAK (Harran Üniversitesi, Biyoloji Bölümü, Öğretim Üyesi)
Prof. Dr. Rengin ERDAL (Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi Halk Sağlığı AD Öğretim Üyesi)
İshak ÇELEBİ (Demokrat Eğitimciler Sendikası Yön. Kur. Üyesi)
Otelden AyrılıĢ
R
Ġ
Download

19.11.2014 kayıt 20.11.2014