Üniversite – Organize Sanayi Bölgesi
İşbirliği:
Başkent Üniversitesi – Anadolu
Organize Sanayi Bölgesi Modeli
ARZU FIRLARER
Başkent Üniversitesi Bilgi, İnovasyon ve Teknoloji
Transfer Ofisi (BÜ-BİTTO)
NERMİN ÖZGÜLBAŞ
Başkent Üniversitesi Bilgi, İnovasyon ve Teknoloji
Transfer Ofisi (BÜ-BİTTO)
Üniversitelerin bilimsel araştırmalar ve öğrenci yetiştirmek yanında toplumsal faydayı arttıracak
sosyal sorumlulukları da vardır. Sanayi ile işbirliği de bu sorumluluğun en önemli parçalarından
birisidir. Taraflar arasındaki ilişkinin faydalı ve verimli olması öncelikle üniversitelerin
yönlendirmesine ve çalışmalarına bağlı olup, endüstriyel kuruluşların ihtiyaçları ve beklentileri
doğrultusunda şekillenmektedir. Diğer yandan, akademik dünyanın ve sanayinin güçlü olarak
ayakta kalabilmesi ve gittikçe küreselleşen dünyadaki rekabet yarışında var olabilmek için bu iki
gücün bir araya getirilmesinin kaçınılmaz olduğu tüm taraflarca kabul edilmiştir. Küresel
rekabette oyuncular öyle kuvvetlenmiş, sayıca öyle artmıştır ki artık bunlara karşı durabilmenin,
varlığını sürdürebilmenin en etkin yolu, iç ve dış pazara kendi araştırma, tasarım, geliştirme,
yenileme ve üretim yetenekleriyle markalaşan ürün, çözüm ve hizmetler sunmaktır. Böylece
sağlanacak Ar-Ge ve yenilikçiliğe dayalı sürdürülebilir kalkınmanın belkemiğini üniversite-sanayi
işbirliği oluşturmaktadır.
Başkent Üniversitesi ve Anadolu Organize Sanayi Bölgesi arasında geliştirilen bu işbirliği modeli,
bir yandan üniversitenin eğitim, bilgi ve araştırma altyapısını özel sektörün hizmetine sunarken,
diğer taraftan Ar-Ge ve inovasyon tabanlı kurumsal işbirliğini güçlendirmektedir.
Üniversite sanayi işbirliği, organize sanayi bölgesi, işbirliği modeli, TTO
Besides scientific research and educational studies, universities have responsibilities to
increase social benefits are. Cooperation with industry is one of the most important parts of
this responsibility. The relationship between the parties to be useful and efficient is linked
to both universities’ priority areas and needs and expectations of industrial companies. On
the other hand, it has been accepted by all parties that to compete and survive in the
increasingly globalized world, academy and industry should work together. The most
effective way to be a good player in the global competition is to provide branded innovative
solutions and services to domestic and foreign markets with our own research, design and
development facilities. Thus, sustainable development based on R&D and innovation
studies constitutes the backbone of university-industry cooperation.
This cooperation model developed with Başkent University and Anatolia Organized
Industrial Zone offers university education and research infrastructure to the private sector
usage and strengths the institutional cooperation based on R&D and innovation.
University industry cooperation, organized industrial zone, cooperation model, TTO
Üniversite sanayi işbirliği (USİ) kavramı, üniversitelerin mevcut olanakları ile sanayinin mevcut
olanaklarının birleştirilerek bilimsel, teknolojik ve ekonomik yönden güçlenmeleri için ortaklaşa
yaptıkları sistemli, belli bir plana dayanan çalışmaların bütünüdür. Üniversitenin sanayiye,
sanayinin de üniversiteye sağlayacağı girdiler diğerinin gelişmesinde ve güçlenmesinde çok önemli
katkı sağlamaktadır.
Organize Sanayi Bölgeleri, birbiri ile uyumlu üretim yapan büyük, orta ve küçük ölçekli sanayi
kuruluşlarını planlı bir alanda ve ortak alt yapı hizmetlerinden yararlanacak şekilde tarıma elverişli
olmayan bir alanda toplayan üretim merkezleridir. “Organize” kelimesi sanayinin kurulmasına
elverişli koşulları sağlamak amacı ile bölgenin organizasyonunu ifade etmektedir. OSB bünyesinde
benzer faaliyetlerde bulunan firmaların aynı coğrafi yerleşke içinde bulunması sonucu, birbirleri
üzerinde başta kümelenme politikası olmak üzere birçok olumlu etki yaratmaktadır. Birbirini
tamamlayıcı ve birbirinin yan ürününü teşvik eden sanayicilerin bir arada ve bir program dâhilinde
üretim yapmaları üretimde verimliliği, dış dünyada rekabet gücünü ve işletmede karlılığı artıran
bir durumdur. Dolayısıyla OSB, bulunduğu yerel bölge ekonomisine üretim artışı, ihracatın
gelişmesi, istihdam, ilave iş olanakları, dağınık ve sağlıksız işletmelerin verimli bir şekilde
toplanması gibi katkılar da yapmaktadır. Ayrıca gerek ülkesel ölçekte sağlanabilen istihdam
olanakları gerekse bölgeler arasında var olan gelişmişlik farklarının en aza indirilmesi için gerekli
ortamlar, OSB’ler ile oluşturulabilmektedir. Bunun yanı sıra bölgesel hammadde kaynaklarının aynı
bölgede işlenebilmesi ya da başka bölgelerde gerçekleştirilen ara mal üretimlerinin mamul
üretimine dönüştürülmesi ile kırsal ve kentsel ekonomilerin canlılık kazanması da sağlanmaktadır.
M. ABDÜLKADİR VAROĞLU
Başkent Üniversitesi Bilgi, İnovasyon ve Teknoloji
Transfer Ofisi (BÜ-BİTTO)
Başkent Üniversitesi, BÜ-BİTTO ve Anadolu OSB’nin
beklentileri ve ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilen USİ
modeli eğitim, sağlık, bilgi ve teknoloji transferi alanlarında
geniş kapsamlı işbirliklerini içermektedir.
Sağlık Modülü: OSB yönetimi bünyesinde geliştirilmekte
olan sağlık birimi ile bölgede iş sağlığı ve güvenliği alanında
gerek sağlık hizmetleri gerekse İSG eğitimleri ve talepler
doğrultusunda
işletmelere
danışmanlık
hizmetleri
verilmektedir.
Eğitim ve Mesleki Gelişim Modülü: Başkent Üniversitesi ve Anadolu OSB işbirliğinin önemli unsurlarından
biri olan eğitim başlığında ise bölgedeki işletmelerin ihtiyacı olan teknisyen, tekniker, mühendis ve diğer
destek/idari personelin yetiştirilmesi için ilgili eğitim birimlerinin (meslek lisesi, meslek yüksekokulu vb)
kurulması ve mevcut bölümlerin OSB ile entegre edilmesi çalışmalarına başlanmıştır. Bu kapsamda özellikle iş
başı eğitimleri, efektif staj programları ve işletme gezileri ile öğrencilerin yöneticiler ile buluşmaları
sağlanarak iş dünyasında uyumlarının daha hızlı olmasına olanak sağlanmaktadır.
Bilgi ve Teknoloji Transfer Modülü: Üçüncü işbirliği de bilgi ve teknoloji transferi konusunda yapılmış olup
Anadolu OSB’nin ve bünyesinde bulunan işletmelerin Ar-Ge ve inovasyon kapasitelerini arttırmak amacıyla
ulusal ve uluslararası fon programlarına yönelik proje geliştirme ve yürütme konularında ortak çalışmalar,
kümelenme ve mentorluk çalışmalarında teknik ve akademik bilgi birikiminin aktarılması, eğitim ve
danışmanlık hizmetleri verilmektedir. Bu kapsamda ayrıca ulusal ve uluslar arası konferans, panel vb
etkinlikler düzenlenmektedir.
Bozkırda yeşeren Anadolu ekonomisine canlılık kazandıran, elektrik - elektronik, makine, bilişim ve ilaç
sektörlerinden orta ve büyük ölçekli firmaların yer aldığı Anadolu Organize Sanayi Bölgesi, Temelli Sanayi
Havzası’nın tam ortasında kurulmuş ve Ankara çevre yolu ile Türkiye’nin dört bir yanına karayolu ile
bağlanmaktadır. Anadolu OSB, rekreasyon alanları, sosyal ve kültürel tesis alanları, eğitim alanları, teknik
altyapı alanları, ticaret alanları, doğal göleti olan, geniş alanda ağaçlandırmanın yapıldığı ve bölgenin tarihi
değerlerini yaşatan, genç ve güçlü organizasyon yapısına sahip bir OSB olma özelliğini taşımaktadır. Bu
özellikleriyle de bilgi ve teknoloji transferi, sağlık ve eğitim konularının geniş kapsamlı olarak çalışıldığı bir
Üniversite – Sanayi İşbirliği modelini Türkiye’de ilk defa Başkent Üniversitesi ile başlatmıştır.
Başkent Üniversitesi Bilgi, İnovasyon ve Teknoloji Transfer Ofisi (BÜ-BİTTO), Üniversitemizin araştırma ve
geliştirme altyapısını güçlendirmek, proje yapma kültür ve kapasitesini arttırmak, üniversitedeki
araştırmacıların projelerine maddi destek sağlayan ulusal ve uluslararası kurumların kaynaklarından en verimli
biçimde faydalanabilmelerini sağlamak, üniversite – sanayi işbirliğini koordine etmek amacıyla kurulmuştur.
BÜ-BİTTO stratejik vizyonu, bilimsel bilginin üretimini evrensel ölçütlerde en doğru, en hızlı ve en kalıcı değere
dönüştürüp toplumun faydasına sunmaktır. Başkent Üniversitesi geniş yelpazedeki akademik kurumsallaşması
ile farklı bilimsel alanlardaki birikimi öncelikle sağlık alanında odaklayabilme imkânlarına da sahiptir. Bu
paralelde mühendislik, girişimcilik ve yaratıcı endüstri faaliyetlerindeki gelişmişlik düzeyi ile ileri sağlık
teknolojilerinin desteklenmesi ve bu sayede bütünleşik çözümlerin üretilmesi konusunda önemli bir
potansiyele sahiptir.
Geliştirilen bu işbirliği modeli, bir yandan
üniversitenin eğitim, bilgi ve araştırma
altyapısını özel sektörün hizmetine sunarken,
diğer taraftan Ar-Ge ve inovasyon tabanlı
kurumsal işbirliğini güçlendirmektedir. İnsan
hayatının en temel üç alanında (eğitim, sağlık,
bilgi ve teknoloji) yapılan, BÜ-BİTTO
koordinasyonun yürütülen bu faaliyetler hem
bilginin paylaşımını artırmakta, hem de uzun
vadede ülkemize fayda sağlayacak biçimde en
doğru bilgi ve teknoloji transferinin ortak akıl
rehberliğinde araştırmacı ve sanayici arasında
köprü kurmasını sağlayacaktır. Kurulan bu
köprü, bölgesel ekonomik faaliyetlerin daha da
gelişerek iç ve dış pazardaki rekabet gücünü
arttıracak bir kültüre dönüşecektir.
Download

Organize Sanayi Bölgesi İşbirliği: Başkent Üniversitesi