Linolyum Yap›flt›r›lmas›
Yüzey
Thomsit R777 / R766 / R755 Astar
Thomsit DD, DX veya DS40
Tesviye fiap›
Linolyum malzemesinden üretilmifl zemin
kaplamalar› ile yapılmıfl uygulamalarda, en ufak
bir hata bile dikkat çeker. Bunun nedeni do¤al
görünümlü yüzeylerde kusurların ön plana
çıkmasıdır. Bu sebeple, linolyum uygulamalarında
yüzey hazırlı¤ının ve döfleme iflleminin büyük bir
titizlikle yapılması gerekir.
Yüzey Haz›rlama
Temizlenmifl ve analizi yap›lm›fl yüzey, önce
ihtiyaca göre Thomsit R777 veya R766 ile
astarlanır. Nemli yüzeylerde Thomsit R755 Epoksi
esasl› nem bariyeri kullan›lmal›d›r.
Ardından, oluflturulması gereken kalınlık ihtiyacına
göre, Thomsit DD, DX veya DS40 Tesviye
fiapları’ndan biri ile zemin tesviye edilir.
Yap›flt›rma
Thomsit K188 veya K188 E
PVC Kaplama Yap›flt›r›c›s›
Yeni PVC kaplama, zemindeki mevcut eski PVC
kaplaman›n üzerine Thomsit K188 veya K188 E
yüksek mukavemetli PVC, zemin ve duvar
kaplama yap›flt›r›c›s› ile yap›flt›r›l›r.
Linolyum Kaplama
11
Download

Linolyum Yap›flt›r›lmas›