Teknik Bilgi Föyü
Düzenleme :24.01.2014
Revizyon No : 006
weber.kol graniflex konfor
S›rl› porselen ve granit seramik için toz ç›karmayan, elastik
yap›flt›rma harc›
n Tan›m›
Kayma özelli¤i azalt›lm›fl, ilave özelliklerle gelifltirilmifl, elastik,
toz ç›karmayan çimento esasl› s›rl› porselen ve granit seramik
yap›flt›rma harc›.
n Avantajlar›
•Konforlu ve temiz uygulama imkan›.
•Granit seramik, s›rl› porselen ve büyük boy kaplamalarda
güvenli ve sa¤lam yap›flma.
•Prefabrik ve yerden ›s›tmal› döflemelerde uygulanmaz.
(weber.kol flex konfor konsantre veya
weber.kol flex konfor kullan›lmal›d›r).
n Uygulama özellikleri
• Kullan›labilme süresi: Max. 4 saat.
• Çal›fl›labilme süresi: Max. 25 dakika.
• Düzeltilebilme süresi: Max. 20 dakika.
• Derz uygulanabilmesi için gerekli süre: 24 saat
(duvarda ve zeminde)
• Zeminin trafi¤e aç›labilmesi için gerekli süre: 24 saat.
• Uygulama kal›nl›¤›: 3-10 mm. aras› (tek veya çift tarafl›
yap›flt›rma).
R
‹
D
N
‹
Ç
‹
‹
G
L
‹
B
n Uygulama alan›
•Seramik, granit seramik ve s›rl› porselen gibi kaplamalar›n,
iç ve d›fl mekanlarda duvara ve zemine döflenmesinde
kullan›l›r.
n Performans
n Uygulama yüzeyleri
• ‹ç mekan zemin;
- Çimento bazl› flap,
- Beton döfleme,
- Eski seramik kaplama
(weber.prim TG 5 uygulanm›fl)
• D›fl mekan zemin;
- Çimento bazl› flap,
- Beton döfleme,
• ‹ç mekan duvar;
- Çimento bazl› s›va,
- Alç› blok, alç› levha ve alç› s›va (weber.prim saten
uygulanm›fl)
- Brüt beton
- Eski seramik kaplama (weber.prim TG 5
uygulanm›fl)
• D›fl mekan duvar;
- Çimento bazl› s›va,
- Brüt beton
• Müstakil yüzme havuzlar›;
- Çimento bazl› s›va ve flap
- Brüt beton
Bu yüzeylerde weber.kol graniflex konfor ile
uygulanabilecek kaplama tipleri ve max. kaplama boyutlar›
için güncel “weber çözüm rehberi”ne bak›n›z.
•Di¤er tüm uygulama yüzeyleri için bize dan›fl›n›z.
•Bafllang›ç yüksek çekme yap›flma mukavemeti: ≥ 1 N/ mm2
•Suya dald›r›ld›ktan sonra yüksek çekme yap›flma
mukavemeti: ≥ 1 N/ mm2
•Is›yla yaflland›r›ld›ktan sonra yüksek çekme yap›flma
mukavemeti: ≥ 1 N/ mm2
•Donma, çözünme çevrimlerinden sonra yüksek çekme
yap›flma mukavemeti: ≥ 1 N/ mm2
•Aç›k bekletme süresi sonras› çekme yap›flma mukavemeti:
(en az 20 dk.) ≥ 0,5 N/mm2
•Enine deformasyon: 2,5 mm ≤ S1 < 5 mm
•Kayma ≤ 0,5 mm.
•S›cakl›k direnci: -30 °C ile +60 °C aras›.
Bu de¤erler laboratuvar deneyleri sonucu elde edilmifl
olup, bitmifl uygulamalar›n 28 gün sonraki performans›
için geçerlidir. fiantiye ortam› farkl›l›¤›ndan ötürü de¤erler
de¤iflebilir.
n Referans standartlar›
•TS EN 12004 / C2TS1 s›n›f›
•CE
•Bay›nd›rl›k Poz No: 04.013/1
04.013/4
Seramik yap›flt›r›c›lar› ile ilgili TS EN 12004 normunun
getirdi¤i s›n›fland›rma için, güncel “weber çözüm rehberi”ne
bak›n›z.
n Uyar›lar ve öneriler
n Uygulama s›n›r›
•Metal yüzeylerde uygulanmaz (weber EP 800
kullan›lmal›d›r).
•D›fl cephelerde uygulanabilecek max. kaplama boyutu
1100 cm2, max. yükseklik ise 3 m’dir.
•Yo¤un trafi¤e maruz zeminlerde (endüstriyel alanlar vb.)
uygulanmaz (weber.kol flex konfor konsantre veya
weber.kol flex konfor kullan›lmal›d›r).
•Aç›k renk granit seramik, s›rl› porselen gibi kaplamalar›n
döflenmesinde beyaz weber.kol graniflex konfor
kullan›lmal›d›r.
•Kesinlikle yabanc› malzemeler ilave edilmemelidir.
•Uygulama sonras›nda, kullan›lan tüm aletler kurumadan
su ile y›kanmal›d›r.
1/2 weber.kol graniflex konfor
Teknik Bilgi Föyü
Düzenleme :24.01.2014
Revizyon No : 006
n Yüzey haz›rl›¤›
n Ambalaj
•Yüzey temiz, kuru, düzgün ve sa¤lam olmal›, yüzeyin
üzerinde bulunan 3 mm.’den ince s›valar kaz›narak tamamen
temizlenmelidir.
•Çok gözenekli yüzeyler ›slat›lmal› ve yüzey nemli kalacak
flekilde su tabakas› yok olana kadar beklenmelidir.
•Yüzeydeki önemli bozukluk veya delikler
weber.kol graniflex konfor uygulamas›ndan en az 24
saat önce weber.rep MA 200 ile onar›lmal›d›r.
•7 mm.’nin alt›ndaki bölgesel onar›mlar
weber.kol graniflex konfor kullan›larak yap›labilir.
Net 25 kg’l›k torbada.
(palette 64 adet, 1600 kg)
n Palet ölçüsü
107x107 cm.
n Renk
Beyaz ve gri.
n Uygulama aletleri
El mikseri, mala, lastik çekiç, diflli çelik mala.
n Uygulama flartlar›
•Ortam s›cakl›¤› +5 °C ile +35 °C aras›.
•Donmufl, erimekte olan veya 24 saat içerisinde don tehlikesi
olan yüzeylerde uygulanmamal›d›r.
•Direkt günefl, kuvvetli rüzgar alt›nda veya s›cak yüzeylerde
uygulanmamal›d›r.
•Uygulama esnas›nda weber.kol graniflex konfor‘un
yüzeyde film oluflturmamas›na dikkat edilmeli, film oluflmufl
ise o k›s›m yeniden taraklanmal›d›r.
n Raf ömrü
Rutubetsiz ve kuru ortamlarda üretim tarihinden itibaren
1 y›ld›r.
Kullan›lmad›¤› durumlarda ambalajlar›n a¤z› s›k›ca
kapat›lmal›d›r.
R
‹
D
N
‹
Ç
‹
‹
G
L
‹
B
n Uygulama
•Ortalama 6,25–7 lt. kadar su ile 25 kg’l›k
weber.kol graniflex konfor tercihen düflük devirli bir
mikser veya mala ile topak kalmayacak flekilde iyice
kar›flt›r›lmal›d›r.
•weber.kol graniflex konfor 5 dakika dinlendirildikten
sonra, uygulama öncesinde 1-2 dakika daha kar›flt›r›lmal›d›r.
•Harç, yüzeye uygulan›p kal›nl›¤› diflli çelik mala ile
ayarlanmal›d›r. Malan›n difl boyutu, döflenecek serami¤in
boyutuna ve uygulama yap›lacak yüzeyin düzgünlü¤üne
göre belirlenmelidir.
•Afla¤›da belirtilen boyuttaki seramikler için hem uygulama
yap›lacak yüzeye, hem de serami¤in arkas›na harç
uygulanmal›d›r. (çift tarafl› yap›flt›rma):
- ‹ç mekan, zemin uygulamalar›nda:
Granit seramik, s›rl› porselen, do¤al kompoze tafl vb. için,
500 cm2 seramik, fayans vb. için 1100 cm2’den büyük
seramikler.
- ‹ç mekan duvar uygulamalar›nda:
Granit, seramik, s›rl› porselen, do¤al kompoze tafl vb. için
120 cm2, seramik, fayans vb. için 1100 cm2’den büyük
seramikler.
- Tüm d›fl mekan, zemin ve duvar uygulamalar›nda.
• ‹yi bir yap›flma için, lastik çekiç yard›m›yla kuvvet
uygulanarak hava d›flar› at›lmal›d›r.
n Tüketim
Seramik
Tarak
120 cm2
6x6x6 mm.
tek tarafl› yap›flt›rma 4 kg./m2
çift tarafl› yap›flt›rma 5-6 kg./m2
120 cm2 ile 500 cm2 aras›
8x8x8 mm.
tek tarafl› yap›flt›rma 5 kg./m2
çift tarafl› yap›flt›rma 6,5 kg./m2
Tüketim
tek tarafl› yap›flt›rma 5,5 kg./m2
500 cm2 ile 3600 cm2 aras› 10x10x10 mm.
çift tarafl› yap›flt›rma 7-8 kg./m2
‚ Belirtilen süreler 20 °C yüzey ve ortam s›cakl›¤›nda geçerlidir, düflük ›s›da süre uzar, yüksek ›s›da süre k›sal›r.
‚ Ürünün amac›n›n d›fl›nda kullan›lmas› ya da yukar›da belirtilen uygulama flartlar› ve önerilerine uyulmamas› halinde oluflabilecek uygulama hatalar›ndan
Saint Gobain Weber Yap› Kim. San. ve Tic. A.fi. sorumlu de¤ildir.
Saint-Gobain Weber
Yap› Kimyasallar› San. ve Tic. A.fi.
Ans›zca köyü Ans›zca ‹ç K›s›m San. Sok. No: 284
35730 Kemalpafla • ‹zmir • Türkiye
Tel : +90 (232) 397 07 00
www.weber.com.tr
[email protected]
Çözüm hatt›: 444 6 990
2/2 weber.kol graniflex konfor
Download

Teknik Bilgi Föyü