ODANIN GÜNDEMİ
Değerli Meslektaşlarım,
Yeni bir sayımızla daha sizlerle birlikteyiz.
Eylül ayında olduğu gibi, Ekim ayı da tüm kamuoyu ile birlikte ağırlıklı olarak 6552
sayılı “İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması
ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun”un uygulaması ve bu
uygulamadan kaynaklanan sorunlara çözüm arama çabalarının yoğun bir şekilde yaşandığı bir
dönem olarak gündemimizde yer almaktadır.
Dolayısıyla bu sayımızda da 6552 sayılı Kanunla yapılan düzenlemelere ağırlıklı olarak
yer vereceğiz. Bunun dışında yine her zaman gündemimizde olan KDV mevzuatında son
yapılan düzenlemeler de ele alınacak konular arasında yer almaktadır.
“Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapan 1 Seri No.lu Tebliğ
İle Yapılan Düzenlemeler” başlıklı raporumuz, Mayıs ayında yürürlüğe giren KDV Genel
Uygulama Tebliği’nde değişiklik yapan 1 seri no.lu Genel Tebliğle yapılan düzenlemeleri ele
almakta ve yeni düzenlemelerle gündeme gelen çözümlerle birlikte yeni sorunları
tartışmaktadır.
“Elektronik Defter Uygulamasında Muhtemel Sorunlar” başlıklı raporumuz, Maliye
Bakanlığı’nın önümüzdeki yıldan itibaren yaygınlaştırmayı düşündüğü ve vergi ve muhasebe
uygulamaları açısından da önemli olduğuna inandığımız bir konuda yaşanan ve uygulamanın
başarılı olabilmesi için çözümlenmesi gereken sorunlar ele alınmakta ve çözüm önerileri
gündeme getirilmektedir.
“6552 Sayılı Kanunla (Torba Kanun) Vergi vb. Borçların Yapılandırılmasına Yönelik
Olarak Yapılan Düzenlemeler” başlıklı raporumuz, 6552 sayılı Kanunla vergi borçlarının
yapılandırılmasına yönelik olarak yapılan düzenlemeleri ve bu konudaki Mali İdare
uygulamalarını ele almaktadır.
“6552 Sayılı Kanunla Kayıtlarda Yer Aldığı Halde İşletmede Mevcut Olmayan Kasa
Mevcudu Ve Ortaklardan Alacakların Beyanı Konusunda Yapılan Düzenlemeler Ve Bu
Düzenlemelerin Değerlendirilmesi” başlıklı raporumuzda ise hem Mali idare uygulamaları
doğrultusunda konu ele alınarak tartışılmakta ve hem de İdarenin daha önceki benzer
uygulamalarında olduğu gibi ısrarla sürdürdüğü ve yanlış olduğunu düşündüğümüz görüşleri
gündeme getirilerek değerlendirilmektedir.
Mali idarenin uygulamalarından sizleri haberdar etme amacını taşıyan “Mevzuattaki
Gelişmeler” bölümünde bu ay, 6552 sayılı Kanunla getirilen vergi ve benzeri borçların
yapılandırılmasına ilişkin düzenlemelerin uygulaması ile usul ve esaslarının belirlenerek
açıklamaların yapıldığı 1 seri no.lu genel tebliğ yer almaktadır.
Bu vesileyle, gelecek sayılarımızda buluşabilmek dileğiyle şahsım ve yönetim kurulu
üyeleri adına hepinize saygılar sunuyorum.
Sezai ONARAL
Başkan
Download

Odanın Gündemi - İstanbul Ymmo