ODANIN GÜNDEMİ
Değerli Meslektaşlarım,
Yeni bir yılda yeni bir sayımızla daha sizlerle birlikteyiz.
Yeni yıl, yeni umut ve beklentileri de beraberinde getirmektedir. Bu umut ve beklentiler hem
özel yaşantımızla ilgili hem de meslek yaşantımızla ilgili olabilmektedir. Umarım 2013 Yılı,
tüm beklentilerinizin gerçekleştiği bir yıl olur.
2012 Yılı, mesleğimiz açısından önemli gelişmelerin yaşandığı bir yıl oldu. Eskiden beri
gündemimizde ve hayatımızda olan konularda yaşanan gelişmelerin yanında özellikle yeni
Türk Ticaret Kanunu’nun yürürlüğe girmesiyle gündeme gelen ve mesleğimize hem yeni
ufuklar açan hem de önemli sorumluluklar getiren düzenlemeler hepinizce malumdur.
İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odası olarak, bu gelişmeleri olabildiğince takip edip sizlere
sunmak için çalışmalar yaptık ve yapmaya da devam ediyoruz.
Yeni Türk Ticaret Kanunu, özellikle şirketlerle ilgili pek çok yeni düzenleme ve yükümlülükler
içermektedir. Bu düzenleme ve yükümlülükler, siz değerli meslektaşlarımıza da ilave
sorumluluklar yüklemektedir. Bu sorumluluklardan bazıları doğrudan sizlerin yapacakları
işlere yöneliktir ve sizler zaten bunların farkındasınız. Bir kısmı ise bizlere doğrudan bir
sorumluluk yüklememekle birlikte, meslek mensubu olmanın sorumluluğu ile meslek etik
anlayışı ve çalışma prensiplerimiz açısından meslek mensuplarını dolaylı da olsa
ilgilendirmektedir. Şirketlerin genel kurul toplantıları, bu toplantılarının öncesi ve sonrası
yapması gereken işlemler esasında ilgili şirketlerin sorumluluğunda olmakla birlikte, başka
pek çok konuda olduğu gibi bu konuda da beraber çalıştığımız şirketlere yardımcı olmak,
onları eğitmek ve yol göstermek; meslek etiği açısından bizlerin yapmaktan
vazgeçemeyeceğimiz konulardandır. Aynı şekilde firmaların yeni TTK hükümlerine uyum
göstermelerini sağlamak konusunda da hepimize çok önemli görevler düşmektedir ve sizlerin
zaten bu konuda her türlü çabayı gösterdiğinize de eminiz.
Değerli Meslektaşlarım,
İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odası ve Platform Ekibi olarak, her konuda olduğu gibi bu
alanlarda da sizlere yardımcı olmak, sorunlarınızı çözebilmek ve olabildiğince uygulama birliği
sağlamak amacıyla çalışmalar yapmak ve raporlar hazırlamak kapsamında, geçmiş
sayılarımızda sizlere yeni TTK’nın uygulamasıyla ilgili raporlar sunmuştuk.
Bu sayımızda da şirketlerin genel kurul toplantılarının yapılmaya başlandığı bir dönemde
özellikle şirket genel kurul toplantılarının öncesi ve sonrasında yapılacak iş ve işlemlerin ana
hatlarıyla anlatıldığı ve hem sizlere yardımcı olacağına hem de şirketlere yol gösterici
olacağına inandığımız iki ayrı raporu sizlere sunuyoruz.
Bu raporlardan bir tanesi, anonim şirketlerin genel kurulları konusunda yayımlanan
yönetmelikte belirlenen usul ve esasları açıklama amacına yöneliktir. Diğeri ise anonim ve
limited şirketlerin hazırlayarak genel kurula sunacakları faaliyet raporlarının hazırlanması
aşamasında dikkat edilecek hususları vurgulamam amacıyla hazırladığımız rapordur. Her iki
raporun da herkese faydalı olacağını umuyoruz.
Yeminli Mali Müşavirlerin, yaptıkları iş ve işlemlerle ilgili olarak muhatap olacakları
sorumluluk uygulaması, 3568 sayılı Meslek Yasamızın yürürlüğe girdiği tarihten beri
gündemden düşmeyen bir konudur. Mevcut düzenlemelerde var olan hükümlere ilave olarak
uygulamadan kaynaklanan sorunlar da konunun, hepimizi yakından ilgilendiren bir hal
almasına yol açmıştır. Bu sayımızda konuya ilişkin olarak, Danıştay Vergi Dava Daireleri
Kurulu tarafından verilen bir kararı sizlerin bilgisine sunuyoruz.
Mali idarenin uygulamalarından sizleri haberdar etme amacını taşıyan “Mevzuattaki
Gelişmeler” bölümünde bu ay da ilginç ve güncel özelgeler yer almaktadır.
Aylık toplantı bölümümüzde ise, yukarıda bahsettiğimiz 2012 yılında yaşanan gelişmeler
arasında özel bir konumu olan “bağımsız denetim” konusunda yaptığımız ve konunun en üst
düzeyde muhatabı olan Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkanı
Sayın Seyit Ahmet BAŞ’ın konuk konuşmacı olarak katıldığı toplantının bant çözümlerini
sizlere sunuyoruz. Geniş bir katılımla yapılan toplantının metinlerini de ilgiyle okuyacağınızı
umuyoruz. Ayrıca aynı toplantının devamında “dönem sonu işlemleri” konusunda yapılan
sunumu da sizlere sunuyoruz.
Bu vesileyle hepinize saygılar sunuyor, şahsım ve yönetim kurulu üyeleri adına 2013 yılının
sağlık, mutluluk ve başarı getirmesini, hepinizin umut ve beklentilerinin gerçekleşeceği bir yıl
olmasını diliyorum.
Sezai ONARAL
Başkan
Download

Odanın Gündemi - İstanbul Ymmo