iSPANYA
~ ,
,
-e Brussels
Berlin.
'-- wars:wv
,
i eoussekiOrf ~ ...,
• .' . • FranStfurt
~
f
.Paris
Vıen na
i
.ZuriCh.
j
.
'
-
.
T ' _ •
......' .BucrePest
/-',
--
...
iSTANBUL 1983
ü l k e Etüdleri Dizisi No : 28
İSTANBUL
TİCARET ODASİ
İSPAIMYA
İstanbul — 1983
Dizgi - Baskı :
Evin Matbaacılık
İstanbul'-·· 1983
ç
i -
COGRAFi YAPI
i N DE K i
ıL
E R
....... ,..............................
Şekilleri,
1 -
Konumu, Yüzey
..•••.......
9
2 -
iklimi ve Bitki örtüsü ...............•.........•
10
3 -
Nüfusu ve Önemli Şehirleri ......................
4 -
Din, Dil
10
10
ii -
POliTiK SıSTEM
11
iii -
EKONOMiK YAPI
11
1
Tarım,
2 -
Sanayi
3 -
Turizm
4 .-
Ulaşım
5 -
Para, Maliye, Bütçe
13
16
18
18
1'9
DIŞ
TiCARET
1 -
Yıllara
Ticaret ........................
21
2 -
ülkelere Göre ithalat - Ihracat ..................
22
3 -
Mal Gruplarına Göre ithalat - ihracat ........•.....
21
LV -
V -
Yüzölçümü
9
Hayvancılık
........................... .
21
Göre
Dış
iSPANYA'NIN Dış TiCARET REJIMi
..................
29
1 -
Ödeme Rejimi
29
2 -
Ithalat Rejimi
29
3 -
Giriş
34
4 -
Gümrükte Kalan Mallar ........................
Kuralları
5 -. Gümrük
Depoları
6 -
Vesaik
7 -
özel Kurallar
35
Vi -
ISPANYA'DA YATIRIM
37
Vii -
ISPANYA - AET IliŞKILERi ......................... .
38
Viii -
iSPANYA - TÜRKiYE iliŞKILERi ..................... .
39
iX -
ISPANYA HAKKINDA iHRACATÇıLARıMIZ iÇiN YARARlı
BILGiLER
xXi -
....................................... .
1 -
ihracatçılara
2 -
Bazı
3 -
Dağıtım Şirketleri
4 -
Tatil Günleri,
Tavsiyeler
52
Sektörler itibariyle Özet Bilgiler ........... .
Satınalma Şirketleri
53
......... .
57
Vize ..... .
61
5 -- ihracatçılar için Yararlı Adresler ............... .
62
6 -
ispanya'da Fuar, Sergi ve Salonlar ............... .
65
7 -
ispanya'da Büro Açma Şartları ................... .
72
ıTHALATÇı
KAYNAKLAR
ve
52
Çalışma
Saatleri,
Ulaşım,
VE iHRACATçı ADRESLERi ............. .
73
92
öNSÖZ
Odamıı:,
üUt:e!,erle ticari mşkneri~
mizi gofiçr~yrmGk ~ç~n öz~mkie Uiracatçn üyeıerimiznın yarıara
lanm~Jaın amacıyla ·:<Ulke Etüdleri Dizisb> kapsamında seri
e\ü:dlh~t' yapmaktadur.
TophJhJğa ka.iu~maya ada~ı bir mke olan is,panya hak..
kmda haz~rl2inıan bu eWdde cüe üikenin coğrafi, ekonomik
YelpBSI ve BUıa~at rejnma ne ilgin biigilerhll yamsn's, Türkiye..,
ispanya t!c€u~ mşkfiieri ve ihracaıtçm~arımiz için gerekn bngtl~r "\IrerUmeye çahşBlmışiır.
Sözkonusu etüdün ihracatç:~!anm~za ve diğer ilgililere
yararlı olmaısm~ f.mer~ etüdü hazırlayan Dış ticaret Araştır..
ma Servisi Rapm'tljfi'let'lnden RAiFE ~YilER'e teşekkürle~
uzun bir sUredir
d~ş
D'~myzi ~ıınııarıı.
GENEL KATIP
i -
1)
COGRAFi YAPI :
Konumu, Yüzey
Şekilleri,
Yüzölçümü :
Avrupa'nın güney batısında, iberik Yarımadasının altıda beşini kaplayan ispanya; Balear ve Kanarya Adaları ve
Kuzey Afrika'daki (Fas'ın içinde) Ceuta ve Maliıla adlı küçük toprak parçaları ile birlikte 505.478 km 2 • lik bir yüzölçümüne sahiptır.
Kuzeyde Fransa ve batıda Portekiz ile kara komşusudur. Akdeniz ve Atlas Okyanusundaki kıyı uzunluğu
3000 km. dir.
Deniz seviyesinden yükseklik bakımından ispanya,
Avrupa kıtasında isviçre'den sonra ikinci gelmektedir.
ispanya'nın arazi yapısı son derece düzensizdir. Yarımadanın ortasında geniş
bir blok yer alır. Bu blok, iç kıs­
mı düz, kenarları inişli çıkışlı olan Meseta'dır. Mesata'yı kuzeyden Pireneler, güneyden Endülüs sıradağları çevreler.
ispanya'da çok sayıda ekarsu olmakla birlikte arazi yapı­
sına uygun olarak yatakları düzensizdir. En önemli akarsuları; Tage, Guadalquivir, Gaudiana, Ebre ve Ouoro'dur.
Akdeniz'de bulunan ve dört adadan oluşan Balear takımadalarının kıyıdan uzaklığı 200 km. olup bunların içinde
en büyüğü Mayarka adasıdır. Atlas Okyanusunda bulunan
ve 7 küçük adadan oluşan Kanarya Adalarının ispanya'dan
uzaklığı 1300 km.dir.
9
2)
iklimi ve Bitki Örtüsü :
ispanya'nın yüzey şekillerinin sertliği ve çeşitliliği ik-
limde de
farklılıklara yolaçmaktadır.
Kuzeybatı
ispanya Atlas Okyanusu iklim alanı içindedir. Her mevsim yağışlı, yazlar serin, kışlar ise yumuşak­
tır. !\neşe ve gürgen ağaçları yüzeyi kaplamıştır.
Doğu kıyısı ise Akdeniz ikliminin tüm özelliklerini taşır, bu bölgede kurak ve çok sıcak yazlar ile yumu~ak klş­
lar hakimdir. Ovalarda meşe yetişirken ı güneydoğuda bozkır hakimdir. Yağmurlu bölgelerde karışık orman türü görülür.
iç kesimde ise ova ve yaylalarda kara iklimi ile
şık
Akdeniz iklimi görülür.
3)
Slcc-d<lı!< farklılıl<!arı
karı­
büyüktür.
NUfusu ve önemi! Şehirleri :
1981 yılı sayımına göre ispanya'nın nüfusu 37,8 milyondur. Nüfusun yıllık artış oranı % 1,2 olup, km 2 ye 74,5
kişi düşmektedir.
ispanya/nın başkenti
Madrid olup, nüfusu 3,5 milyondur. Barselona'nın 2 milyon, Vatencia'nın 700 bin, Seville'in ise 560 bin nüfusu mevcuttur.
Diğer önemli şehirleri ise; Saragcssa, BlIbao, Malaga,
Las Palmas, Murcia, Gordoba, Granada, Valladolis, AIleante, Santa Gruz de Tenerlfe, Santander, Oviedo, La Goruna
ve Pamplona'dir.
4)
Din, Dil :
ispanya'da resmi din Katolik-Roman, resmi dil ise Ispanyolca'dır. Ancak, 1978 Anayasası ile din serbestliği tanınmış, bölgesel diller de kabul edilmistir.
,
10
ii -
POliTiK SiSTEM :
1978 yılında kabul edilen Anayasaya göre, ispanya,
Devlet Başkanlığını Kralın üstlendiği monarşik sistemle
idc:re edilmektedir. Kral, Başbakanı ve onun tavsiyesi ile
Bakanları atar.
Yasama gücü Cortes Generales adı verilen parlemento tarafınd~m kullanılır. 'Parlamento iki meclisli olup, dört
yıl için genel ve doğrudan oy prensibi ile seçilir. Temsilciler Kongresi (Congress of Deputies) nüfus oranına göre belirlenen 350 üyeden; Senato (Senate) ise 207 üyeden oluŞUl·.
Senato'da (47 vilayetin 'her birisinden 4 olmak üzere)
ispanya karasını 188, Salsar Adalarını 5, (her vilayet için
5'6r olmak üzere) Kanarya Adalarını 10 ve Ceuta ile Melil18 adlı Afrika'daki iki bölgeyi 2'şer senatör temsil eder.
dı:)
Bir partinin mecltse girebilmesi için
üçünü alması zorunludur.
ayların
en az yüz-
ispanya, her birinin kendi Valisi ve Konseyi (Di putaeion Provindal) olan 50 vilayete ayrılmıştır.
Bask Ülkesi, Kataionya, Calicia ve Andalucia bölgeleri ise özerk toplu!uklar Oluşturduklarından, yerel parlementoiarca yönetilmektedir.
iii -
EKONOMiK YAPi
1960'11 yıllarda ispanya'da (Japon usulü) kalkınma görülmektedir. 1960-65 yılları arasında G.S.Y.i.H. % 8,6 oranında. 1965-70 yılları arasında ise % 6,4 oranında artış kaydetmiştir. Bu yıllarda görülen artış hızı 70'li yıllarda devam
ettiriiememiş, 1979'da G.S.Y.i.H. % 0,4, i980'de % 1,5,
i98i ' de ise % 0,25 oranında artmıştır 1980 yılında G.S.Y.
LH. piyasa fiyatlarıyla 15.076 milyar pesetadır. Bu miktar
11
olarak 211,1 milyardır. Aynı yılda kişi başına
düşen G.S.Y.i.H. ise 5.648 A.B.D. Doları'dır.
Cari fiyatlarla G.S.Y.i.H.'nın iktisadi faaliyetler a9lsın~
dan yapısal durumu şu şekildedir:
A.B.D.
doları
iktisadi
Faaliyetler
Tarım
Madencilik
imalat endüstrisi
Elektrik, gaz su
Bina ve kamu işleri
Hizmetler:
(- Ticaret
- Lokanta, otelcilik
- Tasıma,
haberlesme
,
,
- Bankacılık, sigorta,
taşınmaz işler
-
Kollektif hizmetler
Sosyal hizmetler
ve Şahsi hizmetler)
1970 (%)
11,8
0,7
27,7
2,5
7,6
49,7
9,8
1,3
28,0
1,5
8,8
50,6
(12,2
4,2
6,6
(12,3
4,1
6,3
8,4
9,4
18,3)
18,5)
100,0
*
.
1975 (%)
100,0
1979 (%)
8,1
30,1
6,5
55,3
100!O
Kaynak: OBCE Yayını No. 14 Eylül 1982
G.S.Y.i.H. da tarımın payı 1961 yılında % 24,1 iI<en
1977'de bu oran % 9'a düşmüştür. 19S8'de faal nüfusun
% 41,6'sl tarım alanında çalışırken 1977'de % 20,2'si çalışmıştı!'.
Ülkede hizmetler kesiminin önemi ise giderek artmaktadır.
1961 yılında G.S.Y.i.H. içinde hizmetler kesiminin oranı
12
% 37 ıken, i977'de bu oran % 53;e çıkmıştır. 1958 yılında
faal nüfusun % 28,2'si bu kesimde çalışırken 1977'de %
41,S'u çalışmıştır.
imalat endüstrisinin payı 1961 'de
ufak bir gerileme ile 197Tde % 30,1'e
f}{j
30,4 iken çok
inmiştir.
1981 yılında % 15'8 varanişsizlik oranı ile ispanya
OECD ülkeleri içinde ön sıraları almaktadır.
ÖGerneler Dengesi :
ispanya'nın 1980 ve 1981 yıllarında Ödemeler Denge-
sinin
arzettiği
durum söyledir:
1980
1981
(Milyon ABD $)
ihracat (FOB)
ithalat (FOS)
Dışticaret dengesi
Hizmetler (net)
Turizm
Transferler· (net)
Ödemeler Dengesi
-
20.929
32.389
11.461
4.424
5.720
2.048
4.989
-
20.450
30.570
10.120
3.410
5.708
1.696
5.014
$ Kaynak: OBCE Yayını No. 14 Eylül 1982
1)
Tarım:
ispanya'nın
az nüfuslu yayla ve havzalarında kuru ta
nm bölgeleri hakimdir. Bu bölgelerde özellikle tahıl ekilir.
Akdeniz kıyısı tepelerinde de zeytinlik ve bağlara rastla~
Q
niL' .
Su/anan bölgeler ise Doğu kıyılandır. Dağ ırmakları
ile de beslenen bu bölgelerde yılda bir kaç kez ürün alı13
\'1lr; Ovalık
yerlerde şeker pancarı, tütün, turfanda meyve,
limon, kayısı, sebze; portakalıpamuk ekilir.
ispanya'nın Atlas Okyanusu kesiminde ise değişik ta~
serin olması mısır terlmını geliştir­
miştir, ayrıca patates, fasulye boldur. Çayırlık bölgelerde
ise sağmal hayvan yetiştirilir.
nm
uygulanır. Yazların
ispanya'da 1981 yılında 'faal nüfusun % 18'j bu kesimde çalışmaktadır. 1976-80 yıllarında tarımsal ürün değeri
(cari fiyatlarla) şöyledir:
(Milyon Peseta)
1976
'1977
1.030.288,4 1.258.288,1
1978
1979
1.481.647,9
'1.626,864,
1980
1,80,292,5
Kaynak: OBCE Yayınları
1976 - 80
yılları arasında
arazi
kullanımı şu şekildedir:
(O DO hektar)
1916
Ekilebilir arazi
Ekilen arazi
çayır, mera
Orman
Diğerleri
iç sular
Kqyna.k: FAO
*Tahmini
14
1979
1980
....----
15.657
5.002
10.857
15.333
3.108
521
15.578
4.950
i 1.0'10*
15,260*
3.156
524
15.550*
4.960*
11.020*
15.270*
3.154
524
50.478
50.478
50.478
BazlTarımÜrünlellnın Üretim Miktarları Şöyledir:
1978
Buğday
4.806
Arpa
8.068
Mısır
1.969
553
40'1
251
5.364
8.291·
1.633
2.223
996
478
911
500
401
358
295
317
307
Yulaf
Pirinç
Çavdar
Patates
Şekerpancarı
Portakal
Domates
Soğan
Lahana
Ma.ndalina
Zeytinyağı
Muz
Sofralık
Şarap
üzüm
(GOO litre)
Şeker kamışı
Badem
Limon
248
(000 ton)
1979
1980
4.082
6.252
2.212
456
427
221
5.637
5.737
5.124
6.908
1.771
2.204
891
480
803
432
1.699
409
494
482
350
197
347
6.039
8.705
2.314
680
433
284
2.147
906
476
906
446
475
389
424
297
225
336
* Kaynak: Europa Year Book 1983
15
'* Hayvan
Sayısı
(000 Saş) (Eylül ayı itibariyle)
1978
1979
1980
~~
Sığır
4.601
4.469
Domuz
10.496
10.531
13.800
14.522
Koyun
1.973
2.283
Keçi
* Kaynak: Europa Year Book 1983
4.495
11.263
14.180
1.977
ispanya'da 1970'de tarımda kullanılan traktör sayısı
260.000 iken 1978'de 456.000, 1981'de ise 474.000 olmuş­
tur.
ispanyol hükümeti tarımı modernleştirmek için büyük
çaba sarfetmektedir. 1982'de tarım kesimi için 59 milyar
değerinde kredi kulandırılmıştır, bu kredinin sadece 34 milyarı arazilerin tarıma açılmasına harcanmıştır.
1975'de deniz balığı üretimi 1.465.930 ton iken 1980'
de 1.533.705 ton dolayında gerçekleşmiştir.
2)
Sanayi:
ispanyol sanayii, ileri teknolojiye sahip gelişmiş sanayi ülkeleri ile el emeğine dayalı sanayi kullanan sanayileşme yolundaki ülkelerin görüntüsüne sahiptir.
Hafif sanayi, tüketim sanayii, gıda, tekstil, giyim, deri
ve ayakkabı sanayiinde devamlı gelişmelerin yanısıra, özel.Iikle kmton, kimya, yapı malzemeleri, metelurji alanların­
da da hamleler kaydedilmektedir.
Son yıllarda ispanya'da iç talebin daralması ihracata
yönelmeyi zorunlu kılmıştır. Ancak uzun yıllar hükümet tarafından himaye görmüş ispanyol sanayii sınırlı teknoloji kullanmakta, düşük prodüktivite ile çalışmaktadır.
Bugün Ispanya'da yatırımlar daha ziyade enerji sek-
16
törüne Y2pılma.ktadır: Özellikle elektronik, telekomünikasyon ve tarım-gıda sektörü tercihedilmektedir.
Yenileme yatırımları ise elektrikli aletler, tekstif,ayak
kabı sanayiine yapılmaktedır.
1980 yılında ispanya teknolojiithalatında birinci sıra­
yı almıştır. 44,4 milyar peseta tutarındaki teknoloji lthalatı­
nın G.S.Y.i.H. içindeki payı % Oı3'dür.
M
*
88Z1
sanayi ürünleri üretimi:
1976
1977
1978
1979
259,5
(000 tO'n)
Alüminyum (ham)
2'10,0
211,2
212,1
Bakır
135,9
141,3
Bilinmiyor
73,2
89,2
82,2
87,2
6.626
6.622
6.243
6.454
11.002
11.102
11.269
11.277
161,1
177
186
22871
156.6
25.948
28.683
26.126
46,8
45,0
51.6
Bilinmlyor
3,6
8,2
Bifinmiyor
1.866
4,1
2.026
Billnmiyor
2.958
3.284
2.965
898
892
BUınmıyor
Amonyum sülfat
138,9
140,6
Bilinmiyar
Kalsiyum
391,1
421,3
290,8
Sodyum karbonate
512,5
320,2
Billnmiyor
Sodyum hidroksit
440,4
387,6
Bilinmiyar
Metesiklet (000. ad)
241,9
267,8
258,6
220,4
753
992
985
968
1.312
1.815
1.002
131,5
124,3
90.822
93.604
Kurşun
Pik demir
Çelik külçe
Çinko
..
(portıand)
Çimento
Pamuk
Yün
Kağıt.
ipliği
ipliği
mukayva
Sülfürik asid
Nitrik asid
Binek
süperfosfat
arabaları
(000. ad)
Gemi (000. gros ton)
2.950
309,1
Bilinmiyar
Deriayakkabı
(milyon çift)
Bilinmiyar
Elektrik (milyon
kw. 'saat)
99.534
105.779
ıı
i9S0'de.
Sülfürik asid
Kalsiyum süperfosfate
Motosiklet
Binek otomobili
Elektrik
3.052.000 ton
311.200 ton
234.300 adet
1.027.000 adet
110.438 milyon kw. saat
Kaynak: Europa Year 800k 1983
3)
Turizm:
Turizm ispanya ekonomisinde önemli bir yer tutmaktadır. 198i'de ülkeyi yaklaşık 40 milyon turist ziyaret etmiş, 6 milyar Dolar döviz bırakmıştır.
4)
Ula~um:
Demiryolu uzunluğu bugün 16.700 km.yi bulmuştur.
Taş!macılıl~ milli RENFE Şirketineaittir. (Red Nacional de
Ferrocarriles)
Milli karayolu uzunluğu 79.637 km. olup, bölge karayolları uzunluğu ise 68.326km.dir.
Havayolu ulaşımı ise ispanya'da hızlı ve olumlu bir
gelişme kaydetmiştir. ülke çapında havaalanlannın sayısı
hızla arttırılmaktadır. En önemli alanları ise Palma;. Madrid, Malaga, Barselona ve Kanarya adalarındadır ..
iç
ulaşırnın yanısıra yurtdışı ulaşımda geliştirilmiştir.
Coğrafi yapısıitibanyla
ispanya'da deniz ulaşımı da
gelişmiştir ve ıspanya'da liman sayısının çokluğu yanısıra
liman hizmetleri de gelişmiştir. En önemli limanları BUbao,
Tarragone, Barselona'dır.
Barsalona, Valencia ve Bilbao limanları, kapasitelerinin .yanısıra, sanayi, malC danışmanlık ve ticari faa1Jy~t{e-
18
rin YOğunlaştığı
bölgeler
olması itibarıyle ayrı bır
şırnaktadırlar.
ônem ta.. .
.
Cadix ve Vigo
lirhıüıfarı
ise aktarma ve transit iş.lemle­
ri açısından önem taşımaktadır.
5)
Para, Maliye, Bütçe :
ispanya'nın tedavülde olan para birimi (ispanya pes8tasıdır) ispanya pasetası 1974 yılında dalgalanmaya bı ..
rak/lmıştır.
1 ABD
Dolannın
pezeta
karşılığı şöyledir:
1 ABD $
1967
1971
Kasım
Aralık
-
1971
1973
1974
1975
1976
1977
1978
Ağustos:
Şubat
1979
1980
1981
1982 Ekim
1983 Ağustos :
70.000 Peseta
64,474
»
57,687
»
57,407
»
>;
66,903
»
75,962
76,668
67,125
71,702
92,314-
»
>l
»
»
113,8
»
152
»)
ispanya'nın.1980-81 yılı bütçesi ise şöyledir:
Bütçe (Milyon peseta)
Gelirler
1980
1981
Dolayıl
858.090
823.370
134.626
64.891
107.873
650
1.001.000
990.500
200.000
80.296
108.750
400
1.994.000
2.387.691
Giderler
1979
1980
Savunma
229.401
112.767
125.693
316.209
79.742
66.445
146.030
186.527
287.276
137.877
166.423
305.921
94.317
120.037
193.169
207.031
1.755.897
2.291.685
vergiler
Dolaysız vergiler.
Harçlar ve diğerleri
Transferler
Emlak vergileri
Mali aktif değerler
i
•
-
•
-
Genel Toplam
Iç
işleri
Bayındırlık
Eğitim
Tarım
Sanayi
Taşıma
Sağlık
ve haberleşme
ve sosyal hizmetler
Toplam
20
Altın
ve Döviz Rezervleri
I(Milyon ABD $)
Altın
1977
1978
1979
1980 (*)
Dövız
5.532,0
9.384,5
12.491,0
11.757,9
10.979,6
609,5
613,1
616,7
616,7
1981.
Toplam
4.352,6
6.141,5
9.997,5
13.107,7
12.374,6
15.332,2
(* geçici)
IV)
DIŞTiCARET:
1--- Yıllara göre dışticaret. (altın dahil)
Milyon Peseta
.~thalat
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
(elF)
931.981
1.169.412
1.350.352
1.431.033
1.704.022
2.450.653
2.970.435
ihracat :(FOS)
441.091
583.222
775.150
1.001.383
1.221.441
1.493.187
1.888.423
,
1975 - 81 yılları arasında İspanya'nın dışticaret hacmi
artarken ihracatın aleyhine açık vermektedir.
21
2)
OlKELERE GöRE iTHALAT - iHRACAT
1978
ithalat (cif)
Genel Toplam
1.431.032,6
AET ülkeleri:
Belçika-Lüksemburg
Danimarka
Fransa
Hollanda
ırlanda
ıtalya
ingiltere
F. Almanya
Serbest Dövizli ülkeler:
Avusturya
Finlandiyüa
izfanda
(Milyon Peseta)
1979
ihracat (fob)
ithalat (cH)
ihracat (fob)
1.001.383,5
1.704.022,4
1.221.440,7
495.743,3
463,621,8
612.,192,4
586.033,0
25.448,8
7.708,4
130.073,3
40.230,4
5.287,2
67.520,1
77.049,9
142.425,1
28.621,8
7.710,5
186.360,2
36.857,6
3.075,6
49.846,4
64',570,9
106,721,4
31.468,8
9.223,8
164.743,9
51.244,7
7.222,7
96.098,6
87;833,7
163.156,2
31.895,0
8.752,0
197.075,0
51.972,0
3.477,0
78.764,0
87.546,0
126.622,3
72.171,7
63.102,8
85.342,3
64.341,3
6.652,3
6.160,8
1.279,2
4.:098,9
4.415,3
182,6
7.651,9
9.338,5
1.723,6
4.306,0
5.879,0
165,9
>"
1978
ithalat (eif)
Norveç
Portekiz
isveç
isviçre
Diğer Avrupa
ülkeleri:
Yunanistan
Türkiye
Yugoslavya
ABD
Kanada
Japonya
Avusturalya ve
Yeni Zelanda
Güney Afrika
latin Amerika Ülkeleri
4.527,7
4.246,7
20.437,3
28.069,2
~hraıcat
(fob)
1979
Ithalat (cil)
ihracat (fob)
20.379,3
11.492,7
17.835,9
5.055,9
7.677,8
22.685,7
31.209,3
4.683,8
27.994,6
11.202,0
20.110,0
6.580,0
18.971,0
6.991,4
19.724,9
2.875,9
1.707,4
1.996,7
190.104,8
11.662,3
40.091,9
10.716,7
5.834,4
2.419,9
6.819,7
15.179,6
3.127,4
2.248,3
1.615,7
211.735,0
15.913,0
39.924 15
8.006,6
11-.453,0
115.386,1
4.674,6
·8.886,7
4.185,9
92.950,2
13.333,3
146.005,0
4.698,1
92.743,6
8.8'12,9
3.534,8
9.370,4
85.121,5
10.439,1
24.629,5
5.457,9
4.721,3
131.769,7
1979
1978
Ithalat (cif)
Orta
Doğu
S. Arabistan
Kıbrıs
Mısır
frak
iran
israil
Kuveyt
Lübnan
Libya
Suriye
Sudan
ürdün
ihracat (fob)
ithalat (cif)
ihracat (fob)
303.961,1
73.608,1
336.349,5
90.520,6
123.316,7
290,7
1.192,9
42.574,5
69.691,0
1.456,6
12.797,4
86,5
52.003,6
96,8
·441,2
15,4
15.243,7
1.250,0
6.446,8
4.107,2
19.959,2
2.004,6
5.360,4
3 . 194,4
9.603,5
4.384,3
290,3
1.860,7
147.658,1
375,0
4.360,6
61.507,6
48.043,0
4.567,2
14.992,4
156,2
53.522,0
586,5
538,3
42,6
25.011,4
2.431,3
11.241,0
9.679,1
8.098,0
2.950,6
5.629,8
3.953,2
11.672,0
6.708,7
317,0
2.748,0
1978
ithalat (cil)
lhr,çıcat
(fob)
1979
ithalat (cif)
ihrecat (fob)
Asya ülkeleri
30.791,0
17.9:27,1
34.233,6
17.897,0
Sosyalis ülkeler
34.205,3
32.141,4
46.835,3
45.357,6
2.269,2
1.757,5
1.351,1
2.382,8
1.743,3
3.176.3
10.919,5
6.450,2
93.709,3
2.670,9
2.864,0
1.829,8
3.588,8
14.560,8
11.960,8
59.609,4
1.764,3
2.879,6
1.678,4
5.915,5
17.843,8
10.318,0
97.418,2
14,450,4
6.076,9
598,0
Doğu
Almanya
Ç€koslavakycı.
Macaristan
Romanya
Rusya
Diğerleri Arnavutluk,
Bulgaristan, Çin)
Afrika ülkeleri
Diğ€:f Dünya Ülkeleri
Kaynak: Comercio Exterior
2.104,3
4.155,3
8.625,8
7.048,4
61.484,9
49}382,6
1980 yılında ispanya'nın ithalat ve ihracatında önemli
roloynayan ülkeler şunlardır:
{Milyon Peseta}
ithalat (Cif)
ABD
318.793
79.360
S. Arabistan
231.560
33.717
200
152.837
Fransa
202.371
246.614
ingiltere
115.129
105.313
iran
75.850
23.845
Libya
90.845
25.826
italya
120.911
116.672
Fed. Almanya·
26
ihracat '(Fob)
3) Seçi!miş Mal Gruplaruıa Göre ithalat (Milyon Peseta)
1976 -1979
ithalat manarı (cif)
1976
1977
1978
1919
ve canlı hayvan
Hammadde (yakıt hariç)
Madeni yağlar
Kimya maddeleri
Temel maddeler
Makine ve ulaştırma
101.960
162.668
341.034
107.120
128.339
141.402
190.518
121.985
135.328
153.495
207.484
405.847
140.695
128.537
170.745
242.802
514.159
170.759
159.725
teçhizatı
239.893
56.370
266.401
73.016
277.384
78.440
321.921
89.189
Gıda
Diğerleri
(ilmi alet)
Kaynak: Europa Year Book 1983
382.141
Seçilm~ş Mal Gruplanna Göre ithalat (Milyon Peseta)
1976 1979
w
1976
1sn
1978
1979
99.164
124.888
.704
150.780
24.045
187.905
18.275
21.700
23.759
28.817
2&.678
11.972
34.895
149.728
15,865
49.584
210.105
25.165
22.041
66.850
93.137
301.268
358.660
teçhizatı
143.346
198,233
Diğerleri
82.921
90.504
255.687
124.478
323.076
141.727
thraCf:': malları {FO B)
GıCİz.
ve
canlı
hayvan
içki vs tütün
HEmmadde (yakıt hariç)
Mf:deni yakıtlar
H['yvani ve bitl<:sel yağlar
Kimya maddeleri
Tem61 maddeler
ne Ve
KEıynak:
19.516
32.456
32.491
23.254
27".079
ulaştırma
Europa Year Book 1983
V)
iSPANY A'NIN DIŞTiCARET REJiMi
1)
Ödeme Rejimi :
Isp8.nyol Ticaret Bankaları Banco de Espena'nın ken·
dileTine verdiği yetki gereğince akreditif açmaya, vesaik
mukabili ödeme yapmaya, tescil edilmiş ithalat beyannam(:sine veya ithalat I!sansına istinaden ödeme işlemleri
Yc:pmaya yetkiiidirler.
Öderrel€r ABD $'1 üzerinden olc:bil€ceği gibi diğer
konvertibl dövizler üzerindende olabilir.
2}
hhalc::t Rejimi :
ispanyal ithalat Rejimi üç katagoride incelenebilir.
SerbestiE':ı;:tirilmiş, devi
Vf; konterijana tabi ithalat.
a -
.
Sefb~stlesUrnmis, htmlat: Birçok malın
yapllm2.jan serbest blf2kllmıştır. Serbest olan
malların ithalinin yapılabilmesi için Ticaret Bakanlığı'·na
bildirge verilir. Orjinal adı «Declaracion de. Importacion para Mercancias Uberalizadas» ol2n bu bildirge Ticaret Bakanlığı tarafından kabul edildikten sonra 6 ay geçerlilik
süresi işler (Bu süre uzatılabilir).
ülke
ayrımı
ithal.atı
b -
Devlet ithalatı : Devlet tarafından ithalat,
manlaşmış
uz-
daha ziyade gıda
ürünlEiri ve tarımsal meJlar için yapılır. Devlet tarafından
yapılan ithalatı yürüten uzmanlaşmış kuruluşlardan CAMPSA (Compcınia Arrendataria de MonopoHo de Petroleos S.
A.) petrol ürünleri, TABACALERA; işlenmiş tütün. CAT
(Comisaria General de Abastecimie:ntos Y Transportes) ise
tarım ürünleri ve gıda maddeleri ithal etmektedir.
c - Kontenjana tabi ithalat : Ithalatı kontenjana tabi malları ithal etmek için ithal lisansı temin etinekgerekmektedir. Bu lisans Ticaret ve Turizm Bakanlığı tarafın'dan
kamu
kuruluşI2rı tm2Jından
29
verilmektedir. (Adres: Paseo de la Castellano 14, Madrid)
ithal lisansı, temin edildikten sonra 6 ay geçerlilik süresi
taşır ve özel durumlarda bu süre uzatılabilir. ithalat Lisans
talepleri yılda iki defa belli sürelerde yapılabilir. Bakanlık,
lisans taleplerinde özellikle, kontenjan miktarına, talep
eden firmanın geçmiş faaliyetlerine, eskiliğine ve ilgili sektördeki durumunu dikkate almaktadır.
3 tip kontenjan vardır :
- global kontenjanlar : OECD ülkeleri için geçerlidir;
- Ispanya ile AET ülkeleri arasında yapılan ikili anlaşmalara dayalı kontenjanlar;
- ikili ticaret anlaşması yapılan ülkenin kontenjanı­
na göre uygulanan kontenjan.
ithalat lisans talabinde veya ithalat bildirgesinde belirtilen miktar ve fiyatın ancak % 5'i oranında değişiklik
yapılabilir.
Balear adalarının ithalat Rejimi Kıta ispanya'sının aynısıdır ancak Kanarya Adalarında ithalat daha serbesttir.
1982
yılında
Global Kentenjana
bağlı bazı
mallar
şUn­
lardır
Mal
G. T. No.
Kükürt
Vernik
(25.03)
(32.09)
(34.03)
Yağlar
Dekstrin
Patlayıcılar
Plastik mad.
Plastik mad.
Pamuk ipliği
artıkları
eşyalar
(35.05)
(29.03, 36.01, 36.02,
36.04,36.95, 36.06)
(39.02)
(39.07)
(55.05, 55.06)
G. T. No.
Pamuktan
saireşya
(55.09)
Halı
(58.04) (58.09) (60.0i)
Elastiki ve kauçuk olmayan örme
iç çamaşırları
(60.04 - 60.0S)
Erkekler ve erkek çocuklar için
giyim eşyası
(61.01)
Pamuktan masa örtüsü, yatak örtüsü,
perde, mobilyalık(62.02)
Ambalaj, için torba ve çuvallar
(62.03)
Torbalar
(62.05)
Altın kaplama, gümüşler ve
(71.08)
adi madenler
Kıymetli madenierin dökünWleri
(71.11 )
Dikiş makinalan
(84.41)
Traktör
(87.01 )
(87.02)
Motorlu kara nakil vasıtaları
Toprak taş taşıma kamyonları
(87.02)
Süpürücüler, pompa arabaları
(87.03)
(93.01 )
Silahlar
Mermiler
(93.07)
1981 yılında ispanya tarafından ithal edilen bazı tarım ve gıda maddelerine uygulanan ithalat rejimi ve ıthal
e;·dilen malın hangi ülkeden karşılandığını gösterirl liste
ise şöyledir
Mal
Miktar (ton)
Ithalat Rejimi
Et
Büyükbaş hayvanların
Toplam ithalatın
Domuz eti
%
eti
17.927
23 'ü Arjantin'den
4.628
C. D.
karşılanmaktadır.
C. D.
31
Mal
Miktar (ton)
ithalat Rejimi
Toplam ithalatın % 37'si Macaristan tmafından karşılan­
maktadı\'.
I(üm€s hayvanları
12.083
ABD ihtiyacın % 7Tsini karşılamaktadır.
K2buklu ve yumuşak deniz
rnahsulleri
sm ve SüUü m'smııller
T2·ze süt
i,ş i enmış
. sut
..
Tereyağı
C. D.
257.532
C.8.
10.754
64.608
2.968
C. D.
C.D.
C. D.
3.322
1.825
1.280
13.329
C.L.
69.494
18.499
.G.L.
C.L.
Peyniı'
-
EmmEmthal
Mavi
Erimiş
Diğer
peynirler
Sebzeler
Taze
Dondurulmuş
ingiltere bu pazara hakim
Konserve
Kuru sebze,
durumdadır.
2.491
86.991
C.L.
C.L.
22.281
21
480
.c. 1..,.
Meyveler
Tropikal meyveler
Agrunia.
Üzüm
32
C.B.
C. B.
Mal
Miktar (ton)
Sert kabuklu meyveler
11.390
ABD ihtiyacın % 80'ini karşılamaktadır.
Elma, erik
23.676
Diğer taze meyveler
97
Konserve meyveler
64.320
ABD pazarın q'O SO'sine hakimdir.
ithalat Rejimi
C. L
C. B,
C. 8.
C. B.
KBihve, çay, Baharat
Kahve
çay
Bciharat
113.962
1.176
2.945
C.D.
C.L.
C.L
BakUyat
Buğday
ABD
ithalatının
% 50'sini,
211.200
C. D.
Canada ise % 2S'ini karşıla­
maktadır.
Arpa
418.367
C. D.
ABD ithalatın % 60'ınl, ingiltere % 28'ini temin etmektedir.
Mısır
4.829,591
C. D.
ABD pGizarın tek hakimidir.
Diğer
489.621
C.
Ye1ğh
tohumlar
Tohumlar
Hayvansal ve bitkisel
Hayvansal yağlar
Bitkisel,)
3.093.892
C.L.
6.240
C,L
80.751
'C • L..,
C. D.
yağlar
102.724
Mal
Endüstriyel yağlar
Et ve balıkla hazırlanmış
Miktar (ton)
ithalat Rejimi
38.729
C. D.
gıda
C.B.
15.558
C.L.
25.891
Şeker, şekerleme
C.L.
45.579
Kakao ve ürünleri
Tahıl esaslı ürünler
C.B.
4.097
C.L.
üre (tabii ve kimyasal)
10.230
Fransa piyasayı kontrol etmektedir.
C.L.
Çeşitli
24.820
Protein ihtiva eden ürünlerin ithaline önem verilmektedir.
içecekler"
,
7.467
Meyve ve sebze suyu
Maden suları
Andorra tüm
Bira
Meyveler için
C.L.
14.709
C.L.
ihtiyacı karşılamaktadır.
13.604
1.244
Şaraplar
* C. D. : Devlet veya kamu
C.L.
C. B.
kuruluşlarınca yapılır.
C. B. : Üretici ülke ile yapılan ticari anlaşmaya göre
yapııır.
C. L. : Serbest ithalat, Ticaret
Bakanlığı'nca
gözetilir.,
3) Giriş Kuralları : ispanyol gümrük tarifesi Brüksel
Gümrüğe girişte genel
nomanklatürüne dayanmaktadır.
kurallar uygulanır. AET üyesi ülkelerden ve Portekiz'den
ithalolunan mallara uygulanan özel hükümler mevcuttur.
Malların niteliğine
si
34
uygulanır.
göre tüketim vergisi ve lüks vergi-
4)
GümrUkle Kalan Mallar :
Ithal edilen mal ifhalatçısı tarafından zamanında gümrOlden çekilmeıse gümrük deposuna alınır, boşaltmayı ta~
klben 3 ay süre ile depoda muhafeza edilir. Ancak bu süreyi geçen mallar açık artırma ile satılır.
Malın sahibi satıştan herhangi bir hak ta/ep etmezse
kendisinden depo kirası ve herhangı ceza alınmaz.
Ancak ithal beyannamesinde yanlış bilgi verenler ve
boşaltmayı takip eden 3 gün içinde ithal beyannamesi ibraz etmeyenıere ceza uygulanır.
Depolama masrafları mal depoya girdiği andan itibaren işle!'.
3 tip gümrük deposu
vardır
Yeniden ambalajlama işlemlerinin yapııabilece~
gı depolar (Depasitas de Comercio) depolama süresi en
fazle 4 yıldır.
a -
b - Malın niteliği değiştiriimeden işlem yapı!sn de,..
polar. (Depesıtos Francos) Depolama süresi 4 yıldır. Bu tip
depolar AIgeric2;sı Alicante, Barselona, Bilbao, 2~dıx Carthagene, Gijon, La Coruna, Pasajss, Santander ve Vlgo'da
bulunmaktadır.
c -- Kömür ve yanıci madenierin saldEmdığı depolar.
K;:;n2rya Adalannda ve Kuzey Afrika'daı(i ispanyo! topraklan olan Ceota ve Melilla'da serbest limanlar mevcuttur. Bura!arda üç sene müddetle depolama yapılabiiir.
ümrük resmi ôdenm€z.
Barselona, Cadix ve Vigo'da da serbest bölgeler mevcuttur. Buralarda mallar gümrük resmi taşıma vergisi li ..
man resmi ödenmeden saklanabilir.
6)
Vesaik:
ıthalatçı her ithalat bildirgesi veya ithalat lisansı tale-
binde 6 nüsha olarak ,düzenlenmiş proforma fatura ibraz
etmek zorundadır. Bunun ispanyolca düzenlenmesi veya
Ispanyolca tercümesinin mevcut olması gerekir. Ve her
mal için ayrı proforma düzenlenmelidir. Faturada değerler
FOS ve elF olarak gösterilmelidir. Kanarya Adaları için faturada de'ğerler CIF tas Palmas veya elF Santa Cruz de
Tenarife olarak gösterilmeli, fiyatlar ABD 1$ olarak verilmelidi,',
Faturada malın tam tanımı, kompozisyonu, markası,
miktarı, ambalajlama şe'kli brüt ve net ağırlığı ile menşei
açıkça belirtilmelidir.
ispanya AET üyesi ülkelerle yaptığı anlaşma gereğin­
ce bu ülkelerden ithalatta AE1 belgeleri aramaktadır.
Azami 20 kg. Iık posta He numüne gönderilmesinde
AE2 belgesinin düzenlenmesi gerekir. AET üyesi olmayan
ülkelerden ise menşe şeadetnamesi aranır.
Canlı hayvan, hayvansal ürün ve bitki ihracatında sağ­
lık sertifikası düzenlenmeli, ihracatçı ülkenin Konsolosluğu
tarafından tasdik edilmelidir.
Ticari mahiyet taşımayan numuneler Ve tanıtma materyalleri için herhangi bir gümrük formalitesi yoktur. Ancak ticari mahiyet taşıyan numune-Ier için ATA Karnesi düzenlenmelidiı'.
7)
özel Kurallar
Gıda
ürünlerinin ithalatında özel .kurallar düzenlenmiş'"
tir. Bu ürünler SOiVRE (Servicio Oficial de Inspeceion Vigilancia y Regulacion de Exportacione) kuruluşu tarafın­
dan kontrol edııir, Bozulabilir gıda ürünleri ise özel metodlarla taşınmalıdır.
36
Vi)
iSPANYA'DA. YATIFUM
ispanya, yabancı sermayeyi ülkeye çekmek ve yaban=
cıların ıspanyol şirketleri ile ortak çalışmalarını teşvik amacıyla 1981 yılından beri serbest bir politika izlemektedir.
Ancak savunma alanındaki faaliyetiere kesinlikle ya':'
bancı sermaye kabul edilmemekta ve film üretjmi, bankaerlık, basın, sigorta, kamu sektörü, deniz ulaşımı, kara ulaşımı ve madencilik sahalarında ise serrr;aye Bakanlar Konsevinin izni ile girebilmekte ve miktarı şirh;et sermayesinin
en fazla % 50'si erannıda olmaktadır.
ispanya'ya getirilen tüm yabancı sermaye yatırımları
öncelikle Ticaret ve Turizm Bakanlığı (Dire'ceian General
de Transaeeiones Exteriores) dairesi tarafından incelenmektediL Uygun görülenler için sicil kaydı çıkanlmakta
böylece kar, pay dağıtımı yasallaştınimaldadır. Bunun dr ..
şında sermayenin yabancı menşeli olduğunun belgelenmesi için ispanyol noterince tasdik olunmuş banka bildir..
gesi gerekmektedir.
Yabancı
sermaye yatırımı toplam sermayenin % 50'sini aşarsa Bakanlık özellikle ülkeye gelecek yabancı sermayenin tekniğini, yaratacağı istihdam imkanlarını, ispanyol piyas2:sındaki ticari durumunu, iiI< yatırım safhasında­
ki yatırım malı ithalini ve ihracata yönelikse ülkeye getireceği dövizi etüd etmektedir.
Yabancı sermaye toplam sermayenin % 2S'j oranında
ise yatırım yerli yatırım sayılmaktadır.
ispanya'da yabancı sermayenin yatırım alanlarına gö~
re müracaı:ü edeceği Bakanlıklar şunlardır:
Endüstri ve Enerji Bakanlığı'na; maden, petrol, atom
enerjisi, otomobil endüstrisi, ilaç endüstrisi, tekstil, deri ve
enerji endüstrısinde yatırım talebinde bulunanlar müracaat
edecektir.
Tarım Bakanlığı'na ise; gıda, süt, et işleme ve besi ..
37
ciiik alanlarında yatırım yapmak isteyenler müracaat ede-
bilirler.
Ticaret, hizmet, turizm, reklam,· basın kesimlerinde
yatırım talebinde bulunanlar Ticaret ve' Turizm Bakanlığı'­
na müracaat ederken, bankacılık, sigorta, mali alanlarda
yatırım yapmak isteyenler Maliye Bakanlığı'na müracaat
etmelidirle:t.
Vii)
iSPANYA - AET iliŞKilERi
ispanya'nın AET ile ilişkileri 29 Haziran 1970'de imzalamış oldukları anlaşmaya
göre
işlemektedir.
özünde; gümrük serbestliği ve sınai
ve tarımsal ürün alışverişinde tesbit edilen kor.tenjanlarda esneklik sağlanması esas! yerelmaktadır.
Anlaşmaya göre ispanya ve AET ülkeleri karşılıklı olarak kontenjanları mal gruplan itibariyle % 7 oranında arBu
anlaşmanın
tıracaklardır.
inçıi!tere, irlada, Danimarka ve Yunanistan'ın AET'ye
üyeliğinden
sonra
yılındaki anlaşma
yapılan
yeniden
müzakereler neticesinde 1970
düzenlenmıştir.
ispanya'nın AET'ye üyeliği için müzakereıer 1977'de
başlatılmıştır.
1979 Şubat'ında son bulan bu müzakereler
1979 Eylül'ünde tekrar· gündeme gelmiştir. ispanya için
AET'ye tam üyeliğin ne zaman gerçekleşeceği hakkında
kesin bir tarih söylEmemernektedir.
5 ile 10 yıl arasında değişecek bir dönemi, yan üye
durumunda geçirecek olan ispanya'nıninsan, sermaye' ve
ürünlerin serbest dolaşımıııı sağlayabilecek duruma gelmesi beklenmektedir.
ispanya'nın AET'ye tam üye,Uği gerçekleşene kadar
1970'deki anlaşma esas itibariyle işleyecektir.
38
Viii)
JSPANYA
1 -
a
TÜRKiYE U..JŞKU•• ERi
Dışticaret
1975 - 1982
(000 ABD '$)
ithalat (elF)
ihracat (FOS)
1975
31.071
1976
1977
1978
1979
54.130
65.946
52.050
85.591
95.874
111.452
94.698
38.662
18.395
25.934
14.925
-
12.676
28.196
-
51,.021
13.140
-
38.910
67.830
57.377
71.307
71.803
28.824
1980
1981
1982
1983 (3
aylık)
17.761
28.497
40.145
22.895
9.838
Fark
Kaynak: DiE
Yukarıdaki
tablodan da izlenec€:ği gibi iki ülke arasın­
daki dışticaret ilişkisi Olkemiz aleyhine açık vermektedir.
ispanya'dan olan ithalatımız 1975 - 81 yılları arasında devamlı artış göstermiştir, ancak 1982 yılında bir önceki yı­
la göre bir miktar gerileme kaydedilmiştir.
Bu ülkeye olan ihracatımızin ise dalgalı bir görünüm
arzettiği izlenmektedir. 1981 yılında 40 milyon ABD $'1
buian ihracatırnız 1982 yılında tekrar düşmüştür.
ispanya'ya olan ihracatımızda mal çeşitliliğinden de
bahsedilemez. 1980 yılında 46 kalem, 1981'de 64, 1982'de
ise 74 kalem mal ihraç edilmiştir.
Son üç yıllık ihracatımızda ise en önemli yeri nohut.
mercimek, kuru incir, çekirdeksiz kuru üzüm, antep fıstl m
39
ğı, fiğ
tohumu, pandermit ve kolemanit, tabii ham borat,
krom cevl1eri, pamuk, tütün, kıl teşkil etmektedir.
Ispanya'dan son üç yılda yapılan ithalatta en önemli
yeri soya yağı tutmaktadır, bunu pamuk yağı, ağır tuel oil,
fosforik asit, ham alüminyum takipetmektedir.
ıspanya'ya
ihD'acatım~z -
1980
(000 ABD $)
G. T. i. P.
Mal
03.01.24
05.04.14
05.13.20
07.05.10
07.05.51
07.05.52
08.03.12
08.03.13
08.03.15
0'8.04.31
08.05.14
08.05.41
08.12.20
09.09.10
09.10.40
12.01.27
12.01.31
12.01.32
12.03.25
12.07.40
12.07.50
13.01.23
Orkinos - taze
Koyun barsağı asorti
Süngerler
Nohut kuru
Mercimek yeşil kuru
Mercimek kırmızı kuru
incir kuru ekstra
incir kuru 1. sınıf
incir kuru naturel
üzüm kuru çekirdeksiz
Antep fıstığı kabuklu
Ceviz kabuksuz
40
KaYisı kurutulmuş
Kimyon
Kekik
Susam
Kenevir tohumu
Haşhaş tohumu
Fiğ tohumu
Ihlamur yaprak
Ada çayı
Mazı
Değer
26
13
281
856
3.358
762
312
1.089
25
35
1.169
22
287
109
5
13
136
17
1.417
50
10
19
,Değer
G. T~i. Pr
Mal.
13.03.20
20.06.21
24.01.11
25.15.11
25.30.30
25.30.90
26.01.49
27.1D.SO
28.46.11
Meyankökü
Kuru ys'mişler kavrulmuş
Yaprak tütün AG Ege
Oniks mermer
Pandermit ve kolamanit
Tabii ham borat
Krom eevheri
Makina yağları
Sodyum borat
Hekzaklorabenzen
Palamut hülasası
Sinema filmleri
Vulkanize kauçuktan diğer
inee kıllar taranmış
Pamuk Ege St. 1
Pamuk Ege St 2
Pamuk Orta elyaflı
Pamuk linterleri
Pamuk döküntüleri
PEmuk iplikleri
Halılar yün
Halılar tabii ipek
Heykeleilik süs eşyası
Pipo lüle taşından
2Sı .02.21
32.01.11
37'.01'.20
40.14.29
53.05.30
55.01.22
55.01.23
55.01.29
55.02.00
55.03.00
55.01.21
58.01.12
58.01.21
6S'.13.90
S'B.11. -10
98
eşya
TOPLAM
321
326
7
3.926
3.087
1.117
145
330
92
6
3
1
360
4.031
2.814
1.050
63
13
568
1
66
2
9
28.497
Kaynak: DiE
41
!spaıl1ya J ya
ihracatımız -
1981
ABD $)
G. T. i. P.
Mal
03.03.12
05.04.14
05.13.20
07.04.20
07.06.10
07.05.30
07.05.51
07.05.52
08.02.30
08.03.12
08.03.13
08.03.14
08.04.31
08.04.39
08.05.14
08.05.41
08.05.42
08.12.20
Karides
Koyun bağırsağı
Hazırlanmış sünger
O~ı.Of).10
02.08.20
09.10.30
09.10.40
11.07.00
12.01.27
12.01.31
12.01.32
12.03.25
12.07.40
42
Değer
Samısak
Nohut
Fasulye
Yeşil mercimek
Kırmızı mercimek
Limon
Eksta incir
incir 1. sınıf
incir 2. sınıf
Çekirdeksiz normal
Sİ.
Diğerleri
Antep fıstığı
Ceviz
Antep fıstığı kabuksuz
Kuru kayısı
Kimyon
Anason
Defne yaprağı
Kekik
Malt
Susam
Kendir tohumu
Haşhaş tohumu
Fiğ tohumu
Ihlamur çiçek
üzüm
26.263
943
295.864
303.600
3.260.488
158.483
11.378.341
3.473.388
54.500
323.672
702.314
30.514
556.769
16.675
1.116.863
17.156
54.269
187.454
138.334
219.703
31.909
162.663
173.011
67.217
34.934
16.000
1.520.540
13.392
Değer
Mal
:
12~07.50
Ada
13.0"1
13.03.20
13.03.90
20.0:::.2'1
Mazı
3.688 .
43.000·
Meyan kökü
83.500
21.04.00
21.07.90
2,:'L01.11
25:iS'.10
25.30.30
25.3ü.90
2[:,01.49
çayı
Diçıerleri
Kuru yemlşler
Salçalar
Yeprak tütün AG Ege
Kalsine edilmiş tabii
magnezyum karbonat
Pcındermit ve kalamanit
Tc:bii ham borat
Krom cevilerieri
Hekzaklorobenzsn
Diğerleri
10.29
Diğerleri
53.05.30
55.01.23
55.01.29
55.02.00
269
Diçıerleri
3/'.07'.20
42.0[5.10
27.000
518.146
18.360
Tabii deri!köseleden eşya
KOrk mamulleri
ince kıl
Ege St. 1. s!ilıf ps.muk
Ege St. 2. sınıf pamuk
Diğerleri
Linterp2muğu
Pc:muk dôkünWleri
P2t1luk karde
55.04.00
55.05.2"1
58.0'1, -f 2
Orta
58.02.20
YÜl1den/kıldan
63.02.00
71. 'j 6.90
73:02.10
83.06.00
Pe:muk
ipliği
halılar
yün
kilimler
Paçavra ve kırpıntılar
. Taklit mücevherat! diğerleri
Ferro krom
Ad i m en lerden süs eşyası
2.854.592
3.400
2.940.287
4.661.653
585.575·
771.200
118
3.828
1.646
10.017
1.185.368
719.951
47.182
341.243
118.427
139.715
40.502
49.545
52.379
8.817
99.947
350
352.550
7.463
43
93.000
1.906
3.349
2.539
Çırçır makinaları
84.36.15
84.38.90
94.01.10
98.11.10
Diğerleri
Ağaçtan
mobilya
Lületaşından pipo
TOPLAM
Kaynak
40.144.944
DiE
ıspanya'ya
ilıra,catlmız
-
1982
(
G. T. i. P.
Mal
03.03.12
03.03.13
05.04.14
05.08.90
05.13.20
07.04.90
07'.05.10
07'.05.30
07.05.51
07.05.52
08.03.12
08.03.13
08.03.14
08.03.15
08.04.20
08.04.31
K2.rides
Kerevit
Koyun bağırsağı
Kemik tozu diğerleri
Hazırlanmış sünger
08.04.39
44
Diç~erleri
Nchut
Fasulye
Yeşil mercimek
Kırmızı mercimek
Ekstra incir
1. sınıf incir
2. sınıf incir
lnc;r naturel
Kuru çekirdeksiz üzüm
Çekirdeksiz normal
standart üzüm
Diğerleri
ABD $)
Değer
124.704
75.859
6.382
18.900
16.000
1.841
764.834
172.349
2.686.782
1.288.409
201.412
861.635
227.989
39.103
25.244
137.273
62.510
G. T. i. P.
Mal
08.05.14
08.05.15
OR05.41
08.05.42
08.05.43
08.12.20
09.04.20
09.09.10
09.09.20
09.10.30
09.10.40
12.01.27
12.01.31
12.03.25
12.07.40
12.07.50
13.01.23
13.03.20
20.06.21
25.08.00
25.11.11
25.30.10
25.30.20
25.30.30
25.30.90
26.01.49
2S .02.21
29.02.22
39.07.39
42.02.90
42.03.11
42.05.10
Antep fıstığı
Çam fıstığı
Ceviz
Antep fıstığı kabuksuz
Çam fıstığı kabuksuz
Kuru kayısı
Kırmızı biber
Kimyon
Anason
Defne yaprağı
Kekik
Susam
Kendir tohumu
Fiğ tohumu
Ihlamur çiçek
Ada çayı
1
Mazı
Meyan kökü
Kuru yemişler
Tebeşir
Oniks mermer
Boraks
Borasit
Pandermit ve kolamanit
Tabii ham borat
Krom cevherleri
Hekzaklorobenzen
Hekzaklorobenzen
Diğerleri
Diğerleri
Deri ceket
Tabii deri/köseleden eşya
Değer
674.825
2.304
78.496
44.874
14.540
379.738
3.824
60.869
264.520
900
11.290
65.018
10.000
362.852
28.042
16.279
47.700
40.750
940.305
512
7.500
1.679.008
497.000
1.064.704
2.382.099
913.000'
501.500
150.000
785
4.366
7.614
11.361
4$
G. T. i. P.
Değer
Mal
42.05.20
Suni deri/ köseleden eşya
48.01.29
Diğerleri
53.02.14
Tiftik
53.02.30
Tiftik yıkanmış
53.05.30
ince kıl
55.01.21
Ege St. ekstra pamuk
G. T. i. P.
Mal
55.01.22
Ege St. 1. sınıf pamuk
55.01.23·
Ege st. 2. sınıf pamuk
55.01.24
Çukurova St. pamuk
55.01.29
Diğerleri
55.02.00
Linter pamuğu
55.03.00
Pamuk dökünWleri
55.04.00Pamuk (karde)
55.05.21
Pamuk ipliği
56.03.00
Dokumaya elverişli lif
döküntü!eri
68.01.12
Orta halılar
58.02.10
Makine halısı
58.02.20
Yünden veya kıldan kilimler
63.02.00
Paçavra Ve kırpıntılar
68.02.00
inşaata elverişli işlenmiş taş
Ferrokram
73.02.10
83.06.00
Adi madenierden süs eşyası
87.06.93
Binek otomobili aks€suarı
97'.02.00
Her nevi yapma bebek
98.11.10
Lületaşından pipo
TOPLAM
Kaynak: DiE
41l
7.575
1.061
23.000
98.384
434.250
183.600
Değer
917.115
·145.402
802.285
1.361.282
272.447
210.754
194.668·
168.904
11.240
97.872
2.500
13.346
443.522
3.785
436.811
33.533
43.335
276
3.8.77
22.896,660
ispanya'dan Mal Gruplc:ırl itibariyle ithalatımız
1980 - 81 - 82
G. T. i.
No.,su
05
12
15
23
25
27
28
29
31
32
Mal
Tarifenin başka yerinde zikrl
geçmeyen hayvani menşeli sair
müstahzarlar
Yağlı tohum ve meyveler
Hayvani ve nebati yağlar
Gıda sanayiinin bakiye ve dö~
künWleri
Tuz kükürt toprak alçı kireç çimento
Madeni yakıtlar
Organik olmayan kimyevi müstahzalfar
Organik kimyevi müstahzallar
Gübreler
Debagatta, boyacılıkta kullanı­
fan hülasalar
1980 (ABD $) 1981 (ABD $) 1982 (ABD
43.801.917
47.611.183
Si
5.950
157.788
39.118.477
12.132
2.391.192
1.120.507
10.869.154
1.751.088
11.9-12.477
4.207.047
4.846.055
5.847.670
18.127
329.328
85.463
8.024.566
G.T.i.
No. su
33
34
35
37
38
Mal
Uçan yağlar itriyatçılık ve tuvalet müstahzaııan
Sabunlar, tansiyoaktif müstahzallar
Albünoid maddeler
Fotoğraf Ve sinemacılıkta kullanılan maddeler
Kimya sanayiinin muhtelif müs-
1980 (ABD $) 1981 '(ABD $) 1982 (ABD $)
873
5.891
1.681
26;330
80.738
13.686
143.857
107.312
056
331.889
902.417
4.089.436
1.374.783
2.839.907
42.443
2.000.730
442.025
44.688
931.547
94.283
935.326
957
2.416.127
64.187
1.425.533
72.002
1.854.293
29.610
183.967
130.044
1.592.261
842.441
1.345.462
tahzalları
39
40
44
45
48
49
51
56
Suni plastik maddeler
Tabi.i sentetik taklit kauçuk
Ağaç ve mamul eşya
Mantar ve mamul eşya
Kağıt ve. mukavva
;Kitap gazete
Dokumaya €lverişli sentetik ve
suni devamlı lifler
Dokumaya elverişli sentetik ve
suni devamsızliflar
G. T~L
No. su
59
62
68
69
70
73
74
76
79
82
83
85
88
89
90
91
92
96
98
Mal
1980 (ABD $) 1981 (ABD
Vatka ve keçaler
Mensucattan mamul hazır
Taş alçı çimento
Seramik mamulleri
Cam ve mamul eşya
Dökme demir/çeiik
374
eşya
Bakır
36.339
76.104
7.218..580
82.597
üminyum
Çinko
Adi madenierden aletler
madenierden çeşitli eşya
Kazan makine
Elektril( makine ve dhazlan
u kara nakil vasıtaları
Hava nakil vasıtaları
Deniz nGhlr göl
Optih: 21
ve clhazlar
83.643
1.016.005
312.063
714.076
5.693
345.554
80.290
34.102
28.017
14.041.239
150.584
9.151.699
Fırça
140.487
32.047
75.507
26.972
27.861
15.509.043
8.915.478
34.243
15.021
9.214.110
1.559.095
728.927
356.823
28.491
3.234
3.886.931
720.836'
2.422.083
878.576
1.353.241
634.534
Saateı
i
982
aletleri
süpürge
Çeşiti i eşya
TOPLAM
Kaynak: DiE
_~ _ _ ~CC
$ 1982 (ABD $)
3.688
105.696
256.649
99.306
11.432
135.343
65.874.241
111.451.893
94.698.055
8,450
ispanya;daıı
ithalatımız -
1980
(
G. T. i. P.
Mal
15.07.13
15.07.14
27.10.43
28.10.20
28.17.12
31.02.90
31.05.10
56.01.21
73.02.22
73.13.31
(1 milyon$'ın
Soya
ABD $)
Değer
yağı
37.523.021
Pamukyağı
6.2'67.183
Ağır tuel oil
8.024.566
Fosforik asit
6.787.277
Sodyum hidroksit
3.482.523
Azotlu mede'ni gübrele'r i diğerleri 1.250.485
Sair gübreler
3.744.715
Viskos elyafı
1.592.261
Ferro silisyum
1.282.629
Elektrclitik tenekeler
3.748.949
üzerindeki değerler alınmıştır.)
Kaynak: DiE
(
G. T.!. P.
Mal
15.07.13
15.07.25
25.02.10
28.10.20
29.15.30
38.19.12
Soya yağı
Ayçiçek yağı
Bakırlı demir pritleri
Fosforik asit
Frolik asitler
Mahlut alkil benzerler ve
naftalenler
Rejenere selüloz
Feno silisyum
39.03.31
73.02.22
SO
ABD $)
Değer
44.896.724
1.972.517
2.389.807
10.497.983
1.448.125
3.742.098
1.072.554
1.399.972
Değer
G. T. i. P.
Mal
73.07.30
73.13.27
Levha blokları
3.732.671
Soğuk haddelenmiş kaplamasız
saçlar
Elektrolitik tenekeler
73:13.31
73.22.20
Demirlçelikten depolar
76.0-1.10
Ham alüminyum
84.45.30
Delme makineleri
(1 milyon $'ın üzerindeki değerler alınmıştır.)
1.974.467
1.085.666
1.873.823
9.144.709
2.327.269
Kaynak: DiE
ispanya'dan
~thalaiımı% -
1982
(
G. T. lo P.
Mal
15,07.13
25.02.90
28.10.20
28.17.12
29.15.55
38.1S'.29
Soya
3('.03.31
44,15 1{)
73.07.20
73.08.00
73.11.39
[email protected]
yağı
39.088.392
Diğerleri
1.118.602
Fosforik asit
Sodyum hıdroksit
Diğer Halatlar
2.36~1.133
Diğerleri
Rejenere selü!oz
I<ontrplaklar
Kütükrer
Demiri çelikten rulo halinde
saç taslaklan
1.796.082
1,266.069
1.08"1
1.311.807
1.333.378
1.15'1.516
2.429.392
Sıcak haddelenmiş/ dövülmüş
yüksekliği
73.13.31
73.18.14
ABD $)
80 mm. den az olan
profilierI diğerleri
Elektrolitik tenekeler
Kaplamasız dikişsiz borular
5.611.980
1.159.738
1.131.386
51
G. T. i. P.
Mal
76.01.10
84.17.29
Ham alüminyum
Elekrikli cihazlarldiğerleri
Değer
8.915.478
1.170.246
(1 milyon $'ın üzerindeki değerler alınmıştır.)
Kaynak: DiE
iX -
ispanya ~iakkmda ihracatçı!anmız için
Yararlı
1 -
*
*
*
*
*
*
*
52
Bilgiler
ihracatçılara Tavsiyeler:
ispanyol pazarını iyi tanıyabilmek ve bu pazarda kalı­
cı iş ilişkileri kurabilmek için ihracatçıların ithalatçılar­
la ikili ilişkiler kurması uygundur.
ispanyol işadamları ile ilişkinin tesisinden sonra periyodik olarak bu ülkeye ziyaretler yapmak gereklidir.
Temsilci seçimi ise büyük bir özen istemektedir; çünkü ticari ve mali açıdan kazanılacak sükse tamamiyle
temsilciye bağlıdır.
Mektuplaşma ve ihracatta tanzim edilecek evraklar ispanyolca veya Fransızca olmalıdır. Madrid'de ingilizce kullanılmaya başlanmıştır.
Fiyatlar ispanya gümrüğünde teslim veya FOS olarak
verilmeli, ambalaj masrafları içinde olmalıdır.
ithalatçının mal teslimi için istediği şartlara yani teslim alma zamanlarına, ödeme şartlarına saygı gösterilmelidir ve vesail<ler za.manında gönderilmelidir.
Bir ıspanyol firması ile ilişkiye girmeden önce firma
kendisini tanıtıcı katologlarını, referanslarını önceden
bildirmelidir.
*
*
'*
*
ispanyol firması ile ilişkide çalışma saatieri içinde ku~
nılan temas da büyük önem taşımaktadır.
Bir ispanyol firması ile ortak şirketkurulması halinde,
Ortadoğu ve Latin Amerika ile ilişkilerin geliştirilebile­
ceğa
düşünülebilir.
Önümüzdeki yıllarda ispanya'nın AET'ye üye olması
eöz konusu olduğundan, ispanyol ithalat tarifeleri iyi
takip edilmelidir.
'
i
Yine ithalat rejimi çok iyietüd ·edilmelidir; zira ispan~
yol gümrük otorite/eri çok disiplinli olup, taviz vermernektedirler.
i'
:2 1)
Sektörler itibariyle
'
özet Mgller
Tel<sUi Piyasası :
ispanya'da tekstil sektörü gayri safi milli hasılanın %
9'unu teşkil etmekte ve yoğun olarak Katalogna bölgesinde faa.liyet göstermektedir.
ülkede bu sektör için gecikmiş ve eski bir teknoloji
hc:kimdir. 7500 işletme faaliyet göstermekte, 420.000 işçi
çE:!lşmaktadır. EI işçiliğine daya!ı bu sektör endüstrileşmiş
ülkelerle rekabet ederneyeeeği gibi, prodüktivite de düşük~
tür. i9S0'de tekstilürünlerinin kişi başına tüketimi 9 kilo
dur.
1981 - 86 yılları arasında bu sektör için 143 milyar Pe8Ct2Jık yatırım öngörülmektedir.
Tekstil ürünlerinde 1980 - 90 yılları için, yılda % 2,5
Luk tüketim artışı öngörülmekte ve 1980'de tüketimin 490
bin tona ulaşacağı tahmin edilmektedir.
TeksW ürünleri tüketiminde 1980'de toplam tüketirnin
% 55'ini sentetik iplikler, % 29'unu pamuk teşldl ,ediyordu.
1990'da sentetik iplik tüketiminin % 61'e ulaşması pamuk
tüketiminin ise % 22'ye gerilemesi öngörÜlmektedir.
q
53
2)
Tarım
Makineleri :
1981 yılında ispanya 11 milyar Peseta değerinde tarım makinaları ithal 'etmiştir. Ithalatının % 30'unu italya ve
Federal Almanya'dan karşılamaktadır.
Gelişmiş
Avrupa Ülkelerine nazaran ispanya'da tarım
makinelaşmamiştir. ülke için fiyat önemli bir rol oynadığın­
dan ıtalya bu piyasada büyük bir avantaja sahiptir. Ancak
Alman m2ikinelerinin teknik üstünlüğü ticari dağıtım orga~
nizasyonundaki başarı ile birleştiğinde yüksek fiyatı bertaraf edebilmektedir.
ispanya'da satım imkanı olan tarım makineleri ise; hububat, pancar, meyve, sebze hasat makineleri, ekim, tohum saklcme. materyelleridir.
ithal edilen tarım makineleri ülke içine ithalatçılar vaBu bakımden ihracatçıların İthalatçının
sağlayacağı hizmetlerden yararlanması gerekir. Distribütörler ise ülke içi toptan satışı yürütmektedir.
Tarım makineleri ithalat, satış ve dağıtımında uzmanlaşmış ı~uruJuşlar şunlardır :
ANITMA (Asoeioeion Naciona! de Importadores de
Traetore2. Y Maquinaria Agrieola)
ANFAMA (Asoclaeian Nacional de Fe:bricantes de
Maquinarıa Agricola)
siteısıyla dağıtılır.
3)
Tanm -
Gıda
1981 yılında, tarım - gıda ithalatı 4 milyar Pesetayı aş­
mıştır. Bu alandaki 'ithalatında ,en önemli yeri ekmek ve
pastaeılık makineleri ve bisküvi imal makineleri teşkil etmektedir. Süt endüstrisi ve et işleme tesisleri ithalatı da
önemlidir. Bun!arın gene! ithalat içindeki oranları ise %
21, % 15 ve % 9'dur.
Bu endüstri kolundakı ithalatının% 24'0 ita/ya % 22'=
si Federal Almanya, % 11'j ABD'den karşilanmaktadır,
ispanye,'da tarım - gıda endüstrisinin techizat yönünden yeterli olduğu söylenemez. Yatırımlar yıldan yıla farklılık göstermektedir.
Bu endüstri salıası sütçülük, et işleme tesisleri, soğuk
zinciri ve buzlandırma materyalleri dış satımı ile ilgilenenlere gen'.ş bir piY2sa sunmaktadır.
AnCak ispanya'da tarım - gıda endüstri kolunda çalışrr.ak ist€.yen ihracatçıların satır;; sonrası hizmetleri garantietmeleri gBrekmektedir.
Bu sarada ithalat yapE4n şirketlerin sayısı bir hayli fazladır. Bu şi"ketler (Federecion Esp~mola de !ndustrias de
la Alimantation Y Bebidas) adlı konfederasyonda toplan~
y
mıştil',
Techizat alanında ise SEReOBE (Assoelacion Nacional de Fabrkantes de Bienes de Equipa) tanınmıştır.
4)
inşa~\:
1960'1i yıllG';da inşaat sektörü ispanyol Ekonomisi için
büyük önem taşyürdu, Ancak bugün polltik kökenli problemler kamu yairımlarını yavaşlatmıştlL Yeni alınan ekonomH< karar 19S~ yılında bu alandaki yatmmlarda hızlı bir
artışı öngörmekt6 ve 34.000 işçi çalıştırmayı planlamaktadır.
ispG'!nya'da öZ1!likle enerji I<ullanımında (ısınma ve izolasyon)
yeni tekıikierin geliştirilmesine çalışılmaktadır.
Ekip çalışmasına 'nem veren ispanyol firmaları inşaatın
kalitesini yükseltecik yeni ürünlere açıldıriar.
Bu sektördeki !Zmanlaşmış kuruluşlar ise şunlardır :
- Confederaci<:ı Empres2.rial del Vidrio Y la Cera~
mica
- Asociation Etlanola de Fabricantes de Azulejos,
55
-
5)
Pavimentos Y Baldosas Geramicas.
Asociocion Nacional de Carpinteria Exterior 111dustriaiizada de Madera
Yeni
Em~rji Kaynakları
:
İspanya'da yakıt olarak kullamlabilecel< madenIerin
yetersiz olması, Olkeyi hidroelektrik projelerinin geliştiril­
mesine yöneltmiştir.
Güneş
enerjisi, jeotermik ve deniz enerjisi alanları yatırım için caziptir. Enerji tasarru'fu 30 Aralık 198) tarihli yasa ile büyük himaye görmektedir.
ispa.nyol firmaları ile ortak yatırım mümWndür.
ASENSA (Asociacion Esp~mola de Empresas de Energia Salar Y Alternatives) bu alandaki önemli bir ihtisaslaş­
mış kuruluştur.
6)
ilaç Ve Tıbbi Cihazı ar :
ispanya'da ilaç ve tıbbi cihazlar seltörü ihracatçılar
için önemli bir pazardır. Çünkü ispanya'.la sağlık hizmetleri ülke çapında yaygınlaştırılmış olup, }ılda 10 milyar Peseta. değerinde ilaç ve cihaz ithalatı ya.>ılmaktadır.
Bu sektörde mil!! üretim son dere)6 ys'tersizdir.
Pıyasaya giriş kolaylaştırilmıştır.
da uzmenlaşm/ş
mektedir.
!<uruluşlar,
if piyasada
yeni tekliferi
devamlı
dağıtım­
incele-
üretici ve ithalatçılar FENiN (Feferacion Nacional de
Ernpresas de Instrumentacion Cienti'ca, Medica, Tecnica
Y dental) adlı kuruluş üyesidirler.
56
7) Saatçıhk:
ispanya'da sa8t üretimi yetersizdir. Ihracatçılar için
cazlp bir piyasa sayı!abiHr. 1981 'de kol saati ithali 12,85
milyar PssEtayl bulmuştur.
Tüplam talebin % 70'j kuarz saate yönelmiştir.
Dağıtım kanalı ise kısadır. ithalatçı, toptancı, perakendeci zinciri hakimdir. Ülkede 200 kadar ithalatçı mevcuttur. ithEdatçlların karı % 30. ile 60 2rasında değişmektedir.
PerakE'ndeci kan ise (VO 60 ile 80 a.rasındadır.
3)
Spor Malzemeleri :
Spor malzemeleri ithalatı Isp8nya içın büyük önem tamaktadır. Bu malzemeler içinde tenis, raketi ayrı bir önemc' :::ahiptir. ithelatill % 50'8i Asya üleklE,Tinden yapılır. Deniz sporları malzemeleri ise Fransa'çlan yapılır. Deri, kauçuk - plcıstik karışımı top talebi de önemlidir.
i
Spor mr,!zeme!eri ihracatçılerının dikkat edeceği hususlar kEiliteli ve teknik bakımdan üstün vasıflı malzeme
sunmaktır. ithalatçılar genellikle toptancıdırlar.
3) -, Satan Alma
Şırketıeri
1~· S~tma!m[iJ grupları
a)
T[U<etim
ve
Dağıtım Şirketferi
:
KtHJ'peraU~leri
Sayıları
500 civa-
rındadıı'.
EROSKI
Barrio San Augistin de Extebcrria
Elorrio (Vizeaya)
Te!: 6820250
CONFASA
Madrid
57
Nusıco
Valencia
b)
Perakendeci Kooperatifler :
COBARNA (gıda)
Barcelona
GRUMA
Madrid
EL TRIUNFO
Madrid
SECUG
Guipzcoa
CODECO
Velencia
SAGRADO CORAZON
Melaga
2 -
-
-
58
Dağıtım Şirketleri
EL CORTE INGLES
Hermosilla 122 Madrid 19
Tel: 401 8500 - 4028112
Bş. Raman Areces Rodriguez
Gn. Md. İsidore Alvarez Alvarez
SiMAGO
Cartagena 34, Madrid 28
Tel: 2467400
Bş. Jean Pierre Dollserg
Gn. Md. Bernard Cerf
GALERiAS PRECiADOS
Marie. de Molina 54 Madrid6
Tel: 411 0261 - 41111 62
PROMOTORA DE HiPERMERCAOOS
Madrid 22
Te!: 7473800
Bş. Jean Pierre Dollberg
- JUMBO COMMERCiAl
AV8nida Pio Xii L Madrid 16
Tel: 2590300
Bş. Joso Dias de Cunha
- SOCiEOAO AUXiliAR DE DiSTRiBUCiON
Felix Boix, 7 Madrid 16
Tel: 4579750
Bş, J uan Mora lopez
- MAKRO AUTOSERViCiO MAYOR1STA
Güya 115 Ma.drid 9
Te!: 4024596 Teleks: 23611
Bş. Paul Fenteen Van Vlissingen
- DiSTRiBUCiONES GiMENEZ Y CiA
Poligono Malpica Poreelas 46 - 47 Zaragoza 16
Tel: 3901 00 Teleks: 58162
Bş. D. B. Carnpion
AlCAMPO
,Josefc: Valearol 40 Madrid 27
Tel: 7423212
Gn. Md. Francis Lepoutre
-. EROSKi
Barrio Scm Agustin de Exteborria
Tel: 6820250
Bs, Pedro Marla Arriegui Arrieta
MARTiNEZ COLOMER
AVE:nida Pio XII 51 Valancia
Tel: 340 40 11
Bş. Ernesto Mertinez Colorner
- COEBA S COOP
General Palanca 26 Madrid 7
Tel: 4687216
59
Bş,
-
-
Luis Marchand Prados
SUPERMERCADOS SABECO
Cabeza Buenavlsta 5 Zaragoza 7
Tel: 386400
Bş. Roland Biville
SUPERDESCUENTO 1. 2, 3
Pegazo 5, Barselona 27
TEl: 311 55 11
Gn. Md. Jose Ugas Mira
- sac
HİSPANiCA
DE DESAROLLO
PoHgono Ugeldexto Dyarzun
Tel: 354722
-
SEPU
Vle Layatana 33 Bafeelona 13
Tel: 3344000
8;>. Jaime Bombi
-
CARBONELL Y CiA DECORDOBA
Carretere, Maclrid - Cadiz
Tf)1 : 320200
Ticari Md. Antonlü t,,1i\1an Aranda
-
AUTOSERViCiOS CAPRABO
Ciencias Hospitalet de Llobregat Bareelona
Tel: 336 60 11
Bş, Ped ro Carbo Casanos
3 -
Ba~;hca
Ticaret
Merkezlerı
UNiCENTRO -, Madrid
CENTRO DRENSE -, Madrid
CENTRO DE PARLA - Carretera Madrid
BARiCENTRO - Barcelona
CENTRO OYARZUN - San Sebastien
60
4 -
Tatil Günleri - Çalişma Saatleri - Ulaşım
-1983 için Ispanya'da tatil günleri
şunlardır
Mart
31 Mart
1 Nisan
4 Nisan
: St. Joseph günü
(Bamelona hariç)
1 Mayıs
15 Mayıs
2 Haziran
24 Haziran
25 Temmuz
15 Ağustos
12 Ekim
1 Kasım
8 Aralık
: Çalışma Bayramı
: St. Isidm günü, sadece Madrid için
iSı
(Sadece Barselona ve Palma de Mayorya'da tatildir)
:
:
:
:
:
:
:
Kral Carlos günü
St. James günü
(Dini bayram)
(Barselona hariç)
Azizler günü
(Barselona hariç)
Noel
25 Aralık
Sadece Barselona ve PE.1lma de Mayor26 Aralık
ka için
1984'de ise 1 Ocak : Yeni yıl
6 Ocak : Tatilidir.
Bankalar pazar günleri hariç 9.00 - 14.00 arası çalış­
makta. Kamu kuruluşları ise Cumartesi - Pazar hariç 9,30
- 13.30, 14.30 - 17.30 saatleri arasında çalışmaktadır.
ıspanya'ya Türkiye'den direkt uçuş yoktur. Ancak THY
ile Roma üzerinden
aktarmalı
gidilebilir.
61.
Vize:
Ispanya tarafından ülkemize seyahat amacı ne olursa
olsun vize uygulanmamaktadır. Ancak ispanya'da üç aydan
daha uzun süreli ikamet edilmek isteniyorsa özel bir vize
gerekmektedir, ayrıca ispanya'da yabancılar polisinden de
permi alınmalıdır. Bu permi 3 ay sürelidir. Daha uzun süreli
ikamet için (Tarjeta de Residencia) denilen müsaadenin
temin edilmesi gerekmektedir.
3 aydan uzun sürli ikamet için vize talebi halinde is~
panya'nın Türkiye'deki temsilciliklerinden ispanya'daki ilgililere ibraz edilmek üzere vize alabilmesinde sakınca
olup olmadığını belirten bir yazı alınm2s1 gerekıldir.
5 -
1)
~hracatçR
için Yararlı Adresler
ispanya Krallığı Başkonsolosluğu
Nişantaşı Meydanı Teşvikiye Caddesi
Bayer Apt. -43 K. 2 N. 6
P. K. 212 - 675
Şişli - istanbul
Tel: 1403444
Başkonsalos Vekili
M. Renata SAPIENZA
Kançılar
2)
T. C.
Madrid Büyükelçiliği
Ticaret Müşavirliği
Velasquez 71 Madrid - 6
Tel: 2750913
Teleks : 42957 TROf E
Ticaret Müşaviri: Erdoğan Ulutaş
e2
3)
Bankalar:
Merkez
Bankası
Banco de Espena
Alcala 50, Madrid
Ticaret
Bakanlığı
Bal1co Azabe Espanol : Paseo de la
Castel!ana 35 Madrid
Banco de Desarrollo Economico Espanol S. A.
Paseo de la Castellana 33 Madrid
Banco de Madrid
Cerrera de San Jeronimo 13 Madrid
Banco de Levante
Plaza de la Independencia 6 Madrid
Benco de Valladolid
Plaza de Colon 1 Madrid
Borsa
Bolsa de Madrid
Polaclo de la Bolsa
Plaza de la Lealted
4)
Ticaret
Odaları
:
International Chamber of Comrnefee
Claudio Coello 19 - 1
Bş : In;90 de Oriol Elberra
Consajo Superiorde las Camaras
Oficiales de Cornercio, Industria Y
Navegacion de Espana (Ticaret Sanayi, Denizci-
63
lik Odası Birliği)
Calle Claudio Coello 19
Bş : Josee Maria Figueras
Camara Oficial de Comercio,
Industria Y Navegacion de Madrid
Huetras 13
Bş : Adrien Piera Jimenez
64
6 -
1983 Eylül Ayından itibaren ispanya'daki Fuar Sergi ·ve Salonlar
Fuarın Adı
Tarih
Adresi
BARSELONA
11-14.9.1983
24-30"9.1983
26.9-2.10.1983
26.9-2.10.1983
26.9:.2.10.1983
PROMOREGALO
Hediyelik Eşya Salonu
Expohogar
Ev Tekstil Salonu
SONIMAG
DOMESTICA
Elektrikli Ev Aletleri Sergisi
HOGAROTEL
Milli Ev Sergisi, Dekorasyon
Gastronomi
FOiM, Av. Ma. Cristina, Barselona 4
Tel: 93/2233101 Teleks: 50458
»
»
»
»
Uluslcm~rası Fuarı
nı
1983
Ekim 1983
Kadın Hazır
im
Giyim Salonu
Moda ve
Sergisi
Ekim 1983
kolaj $alonu
l~:azır
»
iyim
»
»
Tarih
Fuarın Adı
Adresi
6-8.10.1983
MOSTRA
iplik Sergisi
18-23.10.1983 BARNAJOYA
Mücevherat Sergisi
22-25.10.1983 Spor ve Kampcrllk Sergisi
24-30.10.1983 HOSTELCO
Motelcilik Sergisi
26-29.10.1983 MOSTRA
Kumaş Sergisi
15-18.11 .1983 EXPO AVIGOlA
Kümes ve Besi Hayvanları
üretimi
6.12.1983- Çocu k ve Gençler Fuarı
5. 1.1983
ADIMTE Gran Via 64t,
Barselona 10
FOIM AV. Ma Cristina Barsolona 4
Tel : 93/2233901 Teleks : 50458
»
»
A. D. I. M. T. E. Gran Via
641 Barselona 10
FOIM AV. Ma. Cristina Barsolona 4
Tel : 93/2233101, Teleks : 50458
»
BILBAO
3-9.10.1983
3-9.10.1983
SUBCONTRATACION
sı DEROM ET ALLURGiCA
Metalurji Endustrisi Salonu
Apartado 468 Bilbao
Tel: 94/4414400 Teleks: 32617
P. O. Box 468 Bilbao 13
Tel : 4415400 Teleks: 32617
Tarih
3-9,10.1983
3-9.10.1983
Fuarrn
Adı
Adresi
TRASMET
SINAVAL
»>
»
Deniz Endüstrisi ve Liman
Fuarı
2-6.11 .1983
EXPOQNIMIA Apartado 468 Bilbao
EXPOQUIMA
Uygulamalı
Kimya Salonu
ElDA.
Eylül 1983
RICC Avenido de Chapi
Apartado 104 Elda
Alleante Te~ : 965/386740
RICC
Ayakkabı Fuarı
Teleks : 66059
LAS PALMAS
5-13:11.1983
Atlantik ispanyası Fuarı
Apartado 50, Las Palmas
Tel: 928/252798
lERıDA
17-25.9.1983
Tarım
ve Meyve Fuan
Apartado 106 Lerida
Tel: 973/201415
Tarih
fuann
Adı
Adresi
MADR1D
18-20.9.1983
Spor Malzemeleri Salonu
22-24.9.1983 Teknoloji Buluşlar Salonu
30.9-2.10.1983 IBERMOOA
Erkek Moda Salonu
30.9-2.10.1983 IMAGENMODA:
Kadın Moda Salonu
2-4.10.1983 INTERMODA
Hazır Giyim Salonu
4-9.10.1983 Kitap Fuan
14-18.10.1983 Ayakkabı Sergisi
21-27.10.1983 INSTRUMENTAL
EXPOMEDICA
Tıp Bilimi ve Tekniği Salonu
2-6.11.1983 TURINVER
Kış Sporu Sergisi
IFEMA Recinto Feriaı, Casa de Com po
Avda de Portugal sIn
Madrid 11 1 Tel: 4701014 Teleks : 44025:
»
»
)
»
»
»
»
»
Tarih
3-7.11.1983
Fuarm
Adı
IBERPJEL
Hediyelik
18-25.11.1983
Adresi
Eşya
Sergisi
»
SIMO
Büro
Techizatı
Salonu
»
26.11-8.12.1983 FERIARTE
Antike Salonu
6-11.12.1983
»
IBEROISCO
Plak Endüstrisi Salonu
»
MAHON
1-7.10.1983
SEBIME
Moda ve Taklit Mücevherat
Fuan
Sebime, Poligono
Indüstrial Mahon
Apartado, 353 Mahon
Menoreeı
Tel: 971/360313
Tarih
Fuarm
Adı
Adresi
TORRELAVAGE
28.10-2.11.1983
EXPOLACTEA
Süt Endüstrisi Salonu
Expolactea, Avenida
Fernando Arce,
6, Nueva Ciudad
Torrelavega.
Tel: 942/890950
VALENCIA
15-18.9.1983
Çocuk Moda Salonu
28.9-2.10.1963 IBERFlOR1A
Bahçe Sergisi
17-23.10.1963 FlM
Mobilya Salonu
16-20.11.1983
Odun
Makinası
Feria de Valencia
Apartado 476 Valencia
Tel: 96/3401011 Teleks : 62435
»
»
Salonu
»
Tarih
Fuarm
Adı
Adresi
VOLLADOUD
13-25.9.1983
13-17.10.1983
Eşantiyon
Fuan
SICI - MOTO
Bisiklet ve Motosiklet
Feria Nacional de Castilla Y Leon
Apartado 423
Tel: 983/330977
Fuarı
»
ZARAGOZA
6-16.10.1983
Palacio Ferlaf
Apariado 108 Zaragoza
FONM
Eşantiyon
Fuan
Tel: 976/358150
Teleks : 58185
7 -- ispanya'da Şube Açma Şartları:
Yabancı
bir Şirketin Ispanya'da büro açması halinde
bu büronun hukuken tabiyeti merkezin bulunduğu ülke tabiyetidil'.
Büronun teşkili ana şirket temsilcisinin de
masıyla noter huzurunda yapılır.
hazır
bulun-
Ayrıca şubenin,
ticari ikametgahının kurulacağı şehirde, ana şirketın, tıcaret siciline tescil ettirilmesi gerekir.
Tescil için ticaret siciline başvurulurken
şirketin kuruluş
-
Ana
statüsünün,
-
Ana şirketin bulunduğu ülkedeki ispanya! Konsalosluğundan alınacak belgenin,
VE ispanya'da açılacak şubenin faaliyetlerini yürütmekle yetkili olacak kişilerin adları ve yetki derecelerinin
ilgililere ibraz edilmesi gerekir.
Şubenin
ise
şunlardır
kuruluş sırasında yapılacak
masraf nevileri
:
-
Yapılacak yatırımdan
-
Yatırımın miktarına
% 30
göre
oranında alınan
değişecek
vergi,
noter masraf-
ları,
-- Ve sicili ticarete kayıt masrafları.
Ispanya'da şubeların faaliyetleri sınırlıdır. Şubelerin taşmmaz değer satın alabilmeleri de şubelerin sermayeleri
ile orantılı olarak sınırlandırılmıştır.
Yine şubelerin ispanyal Bankalarından kredi talepleri DGTE kuruluşunun iznine tabidir. Şubenin kar transferleri ise yıllık blançonun ilgililere ibrazından sonra mümklln
olmaktadır.
72
x-
iTHAlATÇIL.AR liSTESi
Mamsa
Aparicio Export
Avda. Francised Cambo, 14
Ricardo Ortiz, 22
Sareelona - 3
Madrid - 17
Aguado
Petrı
S. A.
Gerona, 78
Barcelona - 9
Arla, S. A.
Gran Via Carlos
ırı,
94 .
Edifielo Trade
Sareelona - 28
P,guirre Y Cla S. L.
Paseo de la Castellana, 30
Armeteras S.
Madrid - 1
Pason Pieaso, 10
Barealona - 3
Alarcün S. A.
Ribera de Curtidores, 25
Augusto Piastra Atiila
Medrid - 5
Jose Antonio, 65
Madrid - 13
Aldabo Julia S. A.
Tusat, 10
Auxiliar de Transportes Mariti-
Bareelona - {)
mos S. A.
Don Remon de la Cruz, ·13
Alena S. A.
Madrid - i
Pinter Juan Gris, 4
Madrid - 20
B. S. Can, S. A.
Pzarde la Feria, 40 - EdU, Plus
Alpes SA de Comercio Exterior
Ultra
Jose Ortega y Gasset, 8
Las Palmas de Gran Canarla
Madrid - 6
Saratijas - Juguetes Mamen
Ansor S. A.
Baguo, 6 y 8
Carbonero y Sel, i
Prat de Uobregat (Barcelona)
Madrid - 6
73
Berjau R. y J.
Cam er S. A.
Pza. Libertad, 13
Valeneia, 266
Bareelona - 12
Barcelona - 7
Selrnar S. A.
Campi Y Jove S. A.
Po. de Grscia, 11 A
Po. San Juan, 76
Barcelona - 7
Bareelona
BhoJsons S. A.
Canary
Trinidad Grund, 17 bajo Edif.
Nestol' de la Torre, 18
Centro
Las Palmas de G ran Canaria - 6
9
Tradiııg
S. A.
Malaga - 1
Ganton, S. L.
Blandy Brothers Y Cia S. A.
San Jose, 31
Avda Escaleritas, 120
Santa Cruz de Tenerife
Las Palmas de Gran Canaria-11
(Canarias)
Bonny Gomez, S. A.
Capeta S. A.
Juan Rejon, 89
Avda. Capitan Lepez Varela, 76
Las Palmas de Gran Canaria' 8
8"rcelona - 3
Bosse Gerhard
Cardona S. A. «blech"
Dr. Juan de Padilla, 9
Paseo de la Habana, 141
LasPalmas de Gran esnaria
Madrid - 16
Caballero Coll
Cariıısa
Reina, 27
Angel Baixeras, 9
Valencia - 3
8arcelona - 2
Camaneiro S. A.
Cssas Cors J.
Foo. Marti Mora, 1-Edifi. Bldg.
Vie Layetana, 36
Torre
Barcelona - 3
Palma de Maleorca-11 (Baleares)
74
Caslt S. A.
Comercial de Productos Quimi-
Sotomeynr, 13
cos S. A.
Madrid - 3
G ran Via Ramer y Cajal, 1
Valencia - 7
Centybel, S. A.
Fray Luis Amig, 4 Edif. Rubi
Comercial Eugade
Zaragoza - 6
Sta. Rosa de Uma. 2
Santa Cruz de Teneriee
C. i. E.
ı.
S. A.
(Canarias)
Alcala, 30 - 32
Madrld - 14
Comercial Iberica de Agricultura
E Industrias S. A.
C i E X, S. A.
General Mola, 36
Madrid - 1
Velazquez, 92
Madrid - 6
InıporHadora
Comercial
Exporta-
desa S. A.
Cimex - Nor S. A.
Paseo de ChiL. 1013
Avda. de Espana, 7
L:c,s Palmas de Cran
Canarıa
San Sebastian
Comerciaı
&
Industrlal Ros S.A.
Cluvansa
Pza, de Espana, 11
Gemna, 122 entrlo. ia.
Iv1adrid - 13
8arcelona - 9
Cia Atlantica de Transsacjones
S. A.
Colenial Per8z Andujap S. A.
Serrano, 12
Madrid - 1
Velazquez. 41
Madrid - 1
Cia Continantal Hlspanica, S. A.
Cümerban S. A.
Gran Via de las Certes Caiela-
Maria de Moline, 37 bis
nas, 634
Madrid - 6
Barcelona - 7
75
Cia General Aduanera S. A.
Corplque S. A.
Randa de Sen Pedro, 10
Po. de la Castellana, 93
Baroelona - 10
Madrid - 16
Cia General de
Fınanciacion
Y
Comercio
Cosexsa
San Ellas, 31 - 33
Prinoesa, 1
,(Torre de Madrid)
Barcolena - 6
Pta. 14
Madrid
~
8
Cotesa
La Marina, 43
Cia General de Tabacos de
Fili~
pinas S. A.
Santa Cruz de Tenerife
(Canarias)
Ramblas, 109
~
Barcelona
2
Credito Y Docks de Barce10na
Pasaje de la Balica, 7
Cia Hispana S. A.
~
Barcelona
2
Avda. Jose Antonie, 70
Madrid - 13
Crespo
Case, 15
Comutra
v Valenzueta, 9
Zaragoza - 3
Aptdo. 201
Marbella (Ma!aga)
Copro S. A.
A!cala, 95
Madrid - 9
Chaves Soler S. A.
Jesd Bertran, 13
Barcelona - 21
C. H. i. S. i. S. A.
Continental de Comereio Exteri-
C::1spe, 34 praL 2 a.
or S. A.
Barcelona - 10
Gutierez Solana,1
Madrid- 16
Davor, S. A.
Merey, 12
Coprima Ltda.
Zurbano, 56
Madrid
76
~
10
Palma de Mallorca 1 (Baleares)
Deca S. A.
Esso Espanola S. A.
Cruee de Melenara
Fortuny, 18
Telde (Canarais)
Madrid - 4
Delga Internacjonal S. A.
Europa de Comeroio S. A.
Avda. Pio. XII, 92
Alfansa XII, 22
Madrid - 16
Madrid - 14
Oial. Plaza Candelas Y Cia
Europa Export Import S. A.
La Cereani, 13
Sta. Amalia, 10
Madrid
Barcelona - 34
DuIJac
Eximtrade S. A.
Roger de Ffar, 61
Serrano, 51
Bareelona - 13
Madrid - 6
Elder Dempster Ltda.
Exportaclones Canarias S. L.
Muelle de Santa Catalina,
Victor
Las Palmas de 'Gran Canaria 8
Las Palmas de Gran· Csnaris
Emex, S. A.
Federacion de Importadores Y
Po. Pinter Rosales, 38
Export.
Madrid - 8
Trafalgar, 4
Hugo~
24·
Barcelona - 10
E. R. C. E. S. A.
Alcala, 29
Fenix Comereial
Madrid - 14
Avda. Hospital Militar, 188
Berealana - 23
Erhardt Y Cia S. A.
Feria S. A.
Erclll a, 19
EI Majaelo - Autopista Sta.
Bllbao - 9
Cruz - Laguna Kim. 6
Santa Cruz de Tenerlfe
77
s.A.
Fibrabella S. A
Gaıtena
Via Layatana, 33
Ceso, 66 - 74
Bareelona - 3
Zaragoza 1
Fomento de Comeroia
Goetsch Y Cia
Exterior S.A.
Viiiandova, 16
Nunez de Balboa, 114
Madrid 1
Madrid 6
Gonzalez LTDA.
Fomento Import-Export. S.A.
San Torcuato, 6 - 8
Avde de la Independencla, 14
Zamora
Zaragoa 14
Gransider SA
Gabrlel Rodriguez
Burdeos, 33 entrle,
Claudio Coello, 43
Madrid 1
Barcelona 29
Hicomex, S.L.
Calban Lobo Espana SA
General Mala, 57 - 59
Madrid 6
Buenos Aires, 34 - 36
Barcelona 36
Huber Thumann E.
Galfrias Preciados S.A..
Maria de Molina, 54
Conda!, 32
Barcelana 2
Madrid 6
Ibercaex
Marquas da Valiadares, 25
Garcia Gardia F.
Ramon y
Cajiaı,
4 y 6
Magaleja (Caceres)
Vigo (Puntevedra)
Ibetss
Pza, Urquinaona, '6
Garcia S.A.
Barcelona - 10
Padeo Ploasso, 14
Barcelona 3
Ibex S. A.
Pasaja General Barrera, 15
10 (Barealana)
78
IbJsa
Inter Trade Consult S. A.
Dou y Mata, 116
Alcalct 52
~
Baroelona
29
Madrid
14
Ifrsa.
i ntermaket S. A.
Apelenle Mora'es, 6 - 10
Pza. Atilana Casado, 6
Madrid - 16
Alcala de Hanares (Madrid)
Imexpier S. A.
Internaeional Susines Connecti-
Peseo der Pintor Rosa'es, 38
ons S. A.
Madrid - 8
Gran Vis de Las Cortes
Catala~
nes, 1176
Imma S. A.
Barcelona - 20
Tuset, 19
Bareelona - 6
Kaehler Suc. de H. K. Schmidt
Perdomo, 20
Importaciones Industriares S. A.
Las Palmas de Gran Canaris
Ralatores, 4
Madrid
~
22
Koninehkx, S. A.
Betanico CavanHles, 30
Incomax S. A.
Valencia - 10
Colon de Larreategui, 26
Biibac - 9
Krabadın
Ltda,
Reconquista, 9
Industrial Comereial Sal e S. L.
Vigo (Pontevedra)
Marques dal Duem, 17
Bareelona - 4
L6mmel S. A.
Avda. Diagonal. 309
Inieiativas Comerciales
Nav~mas
Barcelona - 13
S. A.
Fortuny, 45
Lomba Anhas Ltda.
Madrid - 10
Garoia Barbon, 1 - 3
Vigo (Pontevedra)
79
Mallinedo A.
Lorenzo S. A.
Hardsandez Alfonso, 41
8anta
Crıız
~
43
de Tenerife
Paseo de la Casteltana, 13
Madrid - 1
(Canarias)
Man - Pey Import - Export.
Marathan S. L.
Atpde, 4049
Jose Antonio, 31
Bareelana
Madrid - 13
Mundial Importadora S. A.
Markadur S. A.
Maiquez, 38
San V!eente Martir, 85, 7 K.
Madrid - 9
Valencia - 7
Marketing Associates Rmr
Productos
VJrgan. del Mar, 8
Dalmes, 245
Rota (Cadiz)
Bareelona - 6
Marubent Iberia S. A.
Promexga
Dr. Fleming, 35
Rda. San Pedro, 11
Madrid
~
16
Quımıcos
Montoil S.A.
Bareelona - 10
Medina S. A.
Proyectos Y Financiamientos
Coroega, 454 - 456
Internacionales S. A.
Bareelona - 25
Conde de Aranda, 5
Madrid - 1
Medir Ferrer Y Cia S. A.
Coroage, 303
Recomex. S. A.
Bareelona - 8
Pza. Juan de Villarrasa, iD
Valencia - 1
Miller Y Cia S. A.
Muelle de 8ta. Catalina·
Resotmex, S. A.
Las Palmas de GranCanaria
Gran Vla de las Cortes Catalanas, 1176
Barcelona
80
~
20
Robur S. A. de Maquinari<f
Surel S. A.
Juan de Mena. 8
Sagasta, 25
Madrid - 14
Madrid - 4
Siemens
Transrnadrid S. A.
Carrnen Monteverde, 36
Po. de la Casteilana, 93 Edif.
Santa Cruz de TenerHe
Cadagua
(Canadas)
Madrid - 16
Simar S. A.
W. Haden Ouden Espana, S. A.
Po, de la Habana, 17
Madrid - 16
Rogar de Ffor, 45 - 47
Sarcelona - 13
S, A. Goenka
Avda. Jose Antonia, 657
Westinghouse S. A.
Sarcelona - 1D
Gran Via, iD
Madrid - 14
Sdad. Colonjal de Guinea C. A.
Po. Calve Sote/e, 16
Woolworth Espanola S. A.
Madrid - 1
Jusn Hurtedo de
Mendoze, 4
M:::-,dr;d - '!6
Sumi
Recacocf18, 12
Bilbao
81
iHRACATClLAR LiSTESi
Aooex
Anealve, S. A.
AlvarezBeraya, 3
Avda, Blaseo Ibanez, 34
Gijon (Oviedo)
Cul!era (Valenoia)
Afarnsa
Anıel
Avda. Foc. Cambo, 14
Avda.
~
Barcelona
3
Sarriıi,
28
Barcelona - 29
Agreinter S. A.
Ansor, S. A.
Paseo Marfa Agustln, 25
Carbonero y Sol, 1
Zaragoza
~
4
Madrid - 6
Aguado Petri S. A.
Aparicio Export
Cerana, 78
Rioarda Ortiz, 22
Barcelona - 9
Madrid - 17
Alarcan S. A.
Armeljteras S.
Ribera de Cmtidores, 25
Pasec Picasso, 10
Madrid • 5
Bareelona - -O
Aldade Julla S. A.
Artesania Religiosa
Tuset, 10
elof, 70
Bareelona - 6
Bereelona - 26
Alena S. A.
Asppe S. A.
Pinter Juan Gris, 4
Avda. Cfudad de Barcelona, 208
Madrid - 20
BarGelona - 7
Alpes, S. A.
Agousta Piastra Attiloa
Jose Ortega y Gasset, 8
Jose Antonio, 65
Madrid
Madrid - 13
82
w
6
Espı:mola
8. S. Can, S. A.
Carm Espanola, S. A.
Pza. de la Feria, 40 - Edif. Plus
Jose Ortega y Gasset, 19
Ultra.
Madrid - 6
Las Palmas de Gran Canaria - 3
Ceima S. A.
Baratijas Juguetes Mamen
Hernan Cortes, 24
Bagur, 6 y 8
Valencia - 4
Prat de Uobreeat (Barcelona)
Centrimex S. A.
Bamau R. Y J.
Aragon 166 - 188
Pza. Ubartad, 13
Bareelona
~
11
Bareelona - 12
C.
ı.
x.
E.
S. A.
Barnaexport S. A.
Velazquez, 92
San Elias, 29 - 35
Madrld - 6
Bareelona - 6
Cimex Nor, S. A.
Belmar, S. A.
Avda. de Espana, 7
Po. de Gracia, 11 A
San Sebastian
Bareelana - 7
CiuvamıCt
Camer
Gerona, 122
Valencla, 266
Barealona
~
Barcelona - 9
7
Ceıinter
Canary Trading S. A.
Muel!e Cornerclal
Nesfor de la Torro, 18
MC'.r1n (Poteved ra)
Las Palmas de Gran Cenarla 6
Colonlal Perez Andujan S. A.
Capeta S. A.
S9i'ranO, 12
Avda, Capitan Lopez Varela, 76
Madrid
~
1
Bareelona - 3
Carinsa
Coll S. A.
Angel 8aixeras, 9
Paseu Validaura, 172
Barealona - 2
Bareelona - 16
83
Comberban
S. A.
Cia General de Financiaelon Y
Ma. de Molina, 37 bls
Comercio
Madrid - 6
Princeso, 1 (Torre de Madrid)
Pta. 14
Comercial Anonima Inter. S. A.
Maclrlcı
- 8
Avda Industria, 32
La Llacosta (Barcelona)
Cia General de TabaeDS de
Filipinas
Cıdaica
Ramblas ı
General Mola, 36
Bareelona - 2
Madrid
i
~
109
1
Camutra
,
Comercial Import. Export S. A.
Aptda, 201
Poteroe Chil, 1013
Marbelia (Malaga)
Las Palmas de Gran Canaria
Copro, S. A.
Comerirnsa
Fuenaarraı,
Alcala, 95
101
Madrid - 9
Madrid - 4
Continental de Comerda ExtaCia eastollana Conilnenta! S. A.
dar, S. A.
Serrano, 23
Gutierez
Madrid
Madrid - 16
~
1
Salamı,l
Cia Continantal Hispanica S. A.
Corpique, S. A.
Alcala, 95
Po. da la Castellana, 93
Madrid - 9
Madrid - 16
Cia General Aduanera S. A.
Cobexsa
Randa de Sao Pedro, 10
San Elfas, 31 - 33
Barealana - 10
Barcelona - 6
Credito Y Docks da Bareelana
Pasaje de la Banea, 7
Barcalona • 2
84
Crown Internacional S. A.
Dullac
Po. de Gracia, 110
Roger de Flor, 61
8arealana - 8
Bareelona - 13
Chaves Saler S. A.
Edmar Espanola, S. A.
Jose Sartran, 13
Pono. Industrial EI Montalvo
Bareelana - 21
Pla, 156
Salamanca.
C. H. L S. 1., S. A.
Caspa, 34
Emex, S. A.
Sareelona - 10
Po. Pirter Rosales, 38
Madrid - 8
D. Alwia S. A.
Madeste Latuente, 68
E. R. C. E., S. A
Madrid - 3
Alcalar 29
Madrid - 14
Davor, S. A.
Morey, 12
Erhardt Y Cia S. A.
Palma de Mallorca 1 (Baleares)
Eroilla, 19
Bilbao - 9
Deea, S. A.
Morey, 12
E. U. C. L, S. A.
Pal ma de Mallorca 1 - Bafeares
Avda. Pio. XII, 92
Madrid - 16
Diaz-Plaza Cande[as Y Cia S. A.
La Ceruna, 13
Europa Export - lmport, S. A.
Madrld - 20
Santa Amalia, 10
Bareelona - 34
Dimae, S. A.
Castenos, 5
Europea de Comercio S. A.
Alicante - 1
Alfonso ZII, 22
Madrid - 14
Orasha, S. A.
Gran Via Marques del Torina,39
Valencia - 5
85
Eximtrade, S. A
Fomento Import - Export, S. A.
Sarrana, 51
Avda. de la Indepandencia, 14
Madrici - 6
Zaragoza - 14
Exportaejones i rjo
Fortes Barragan
Edifieio Espana - Princesa, 1
Graavin, 31
Madrid • 13
Madrid - 13
Exportrade S. A
Fuster S. A.
Ramela Catalana, 48
Capitiın
Bareelona - 7
Madrid - 20
Federacion
Gabriel Rodriguez A.
Tral
aıgar,
Import - Export.
4
Haya, 60
Boidace, 33
Bareelona - 10
Barcelona - 29
Faldon Tberica S. A.
Calban Lobo S. A.
San Dalfin, 4
Principe de Vergara, 57 - 59
Madrid - 19
Madrid - 6
Fibrabella S. A.
Galerias Preelados S. A.
Via Laystana, 33
Ma. de Molina, 54
Barce!ona - 3
Madrid - 6
Fill - Pm Europa S. A.
Gardo Export S. A
Martin de Vargas, 31
Traversera de las Corts, 361
Madrid - 5
Bareelona - 29
Fincoop S. A.
Garcia Garcia F.
Vi!lanueva, 19
Ramela y CO,jal, 4 y 6
Maddd - 1
Moraleja (Caceres)
Focdex
Gaztena S. A.
Nunez de Balboa, 114
Coso, 66
~
74
Madrid - 6
Zaragoza
~
1
86
Goetsch Y Cia
Ibercoex:
Villanueva, 16
Marques de Valledaree, 25
Madrid - 1
Vigo (Po nteved ra)
Hamilton
&
Cia S. A.
Ibartlet S. A.
Avda. de Anaga, 39 Edif,
Diego de Lean, 39
Atlantico
Madrid -6
Santa Cruz de Tenerife
(Canafias)
Iberica de Comercio
Internacio~
nal S. A.
Hicomea, S. A.
Pza. Temple, 6
Buenes Aires, 34 - 36
Valencia - 3
Barcelona - 36
Ibex, S. A.
Hisbalat S. A.
Pasajs General Barrera, 15
Po. de la Castellana, 179
Yle
(Barceloııa)
Madrid - 16
lbisa Ibero Import
Hispano Americena de Transa-
Deu y Meta, 116
ciones S. A.
Bmcelona - 29
~
Export.
entrıo.
Prinsipe de Asturias, 11
Madrid - 6
!ersa
Apeline Morales, 6 - 10
Huber Thumann E,
Madrid - 16
Ccndal, 32
Barcelona - 2
Iniciativas
Comerclales
Navar-
ras S. A.
Hungarotex Espanola S. A.
Fortuny, 45
Deu y Mata. 104 - 110
Madrid - 10
Bareelona - 29
!nter Trade Consult S. A.
Hymsxco S. A.
Alcala, 52
Jose Otiega y Gasset, 34
Madrid - 14
Madrid - 6
87
Interlaves S. A.
Madrinan
Napoles, 104
Granv Via Carlos lll, 58 - 60
Bareelona - 13
Barcalona
Intermaket S. A.
Nakiber S. A.
Pza. Atilana Casada, 6
Po. de la Castellane, 182
Alcala de Henares (Madrid)
Madrid - 16
Internaciana! Business Connec-
Marases S. A.
tions
San Vicente Martir, 192
Gran Vla de las Cartes Catala-
Valencia - 7
28
nas, 1176
Barcelona
~
20
L.
Marathan S.
Avda. Jose Antonia, 31
Madrid 13
!ntra
Tamarit, 104
Barcelona
~
15
Markadur S.
A.
San Vicente Martir, 192
Kibo Internaciolial S. A.
Valencia 7
Via Laystana, 23
Barcelona - 3
Marubent Iberia S. A.
Dr. Fleming, 35
l<onincky S. A.
Madrid - 16
Botanica Cavaniles, 30
Valencia - 10
Medesa
Viladomat, 140 bis
Lorynto S. A.
Barcalana - 15
Alfansa Xlii. 93
Madrid
~
16
Medina S. A.
Corsega, 454 - 456
Madagruz, S. A.
Sareelona - 25
Carde Vaııe SuchiH, 17
Madrid - 15
Miller Y Cia S. A.
Muello Sta. Catalina
Las Palmas de Gran Canaria
88
Mirex S. A.
Peninsular deComercio .Exterlor
Avda. de Nazafet, 6
S. A
Madrid - 9
Vaia Layetana, 169
Barcelona - 37
Mollınedo
A
Po. de la Castellana, 13
Plastimur S. A.
Madrid - 1
Principe de Vergara, 203
Madrid - 2
Mon Pey Import - Export
Plaza S. A.
Aptdo. 4049
Brava Murillo, 342
Barcelona
Madrid - 20
Montalban, S. A.
Plus - Trade S. A.
Alberta Aguilera, 13
Avda. Pau Casals, 5
Madrid - 15
Barcelona - 21
Mundia! Importadora S. A ..
Ponte Naya (Cia Maritima Sa)
Maiquez, 38
Linares Rivas, 30
Madrld (9)
La Coruna
Mundocomercio S. A.
Po. dal Prado, 22
Madrid - 14
Nortex Maquinaria Texti!
Aragen, 212
Bareelona - 11
OrterE! Alcina S. A
Avda. Valeneia, 2
Pago (Alicante)
Pcseidon S. A
Bario Herrera
Pasajas (San Sebastlan)
Procinsa
Pavia, 17
Seviıla
- 1
Prodag rnternacional S. A.
PaL de la Castellana, 141
Madrid - 16
Prodex S. A.
Cran Via Carlos III, 86
Barcelona - 28
89
Produetos Espana, S, A.
Saıas
Araya D.
VelazqueL, 154
Leon y Castillo, 405
Madrid - 2
Las Palntas de Gran Canana
Promexsa
Salco S. A.
Rda. San Ped ro, 11
Juan Brava, 21
Bareelona - 10
Madrid - 6
Proyecfin
Gonde de Aranda, 5
Madrid - 1
S. A. R. B. A.
Pza. Antonio Lopez, 2
Barcelona - 3
Sauermann S. A.
Relam, S. A.
Clot, 170
Avda. de Escaleritas, 106
Las Palmas de Gren
Canerıa
Bareelona - 26
Seagull E. A.
Rasoimex, S. A.
Gran Via de las Cortes Catala-
Valera, 11
Pedregalejo - Malaga
nes, 1126 bis
Barealona - 20
Seeaminter S. A.
Diego de Leon, 34
Rif
Medrid - 6
Encarnacion, 125
Bareelona - 24
Sesostris S. A. E.
Po. de la Castellana, 57
Saborit
Madrid - 16
,l\ptdo. 24.002
Barcelona
Sexmilo Serrano J.
l'c'/da. Sancho El Fuarte, 18
Safotex
Pamplana
Po. Carlos 1, 154
Barealona - 13
SlIor S. A.
General Pardinas, 114
Madrid - 6
90
S. A. Goenka
Universal Export S. A.
Avda. Jose Antonie, 657
Ma. de MoHna, 37 bis
Barcalana - 10
Madrid - 6
Sodad Calonıal de Guinea C. A.
Vasineo
Po. Calvo $otelo, 16
Santa Ana, 46
Madrid - 1
EIgolbar (Cuipuzcoa)
United Marketing Espania S. L.
Avda. Peris y Valero, 105
Valencia - 6
91
KAYNAKLAR
The Europa Year Book-1983
Publieation Bimensuelle de
I'OSCE
Commeree
Informations
du
Exterieur
ES-
PAGNE No. 14 Eylül 1982
No. 18
Etudes
I'OECD
Kasım
1982
Economiques
Mayıs
de
1982
Moniteur du Commarea International No. 492 No. 560
Download

iSPANYA