AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ
AYRINTILI BİLANÇO
VARLIKLAR
I- CARİ VARLIKLAR
A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar
1- Kasa
2- Alınan Çekler
3- Bankalar
4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-)
5- Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları
6- Diğer Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar
B- Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar
1- Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
2- Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar
3- Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar
4- Krediler
5- Krediler Karşılığı (-)
6- Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar
7- Şirket Hissesi
8- Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
C- Esas Faaliyetlerden Alacaklar
1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar
2- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
3- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar
4- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
5- Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar
6- Sigortalılara Krediler (İkrazlar)
7- Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)
8- Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar
9- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar
10- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
D- İlişkili Taraflardan Alacaklar
1- Ortaklardan Alacaklar
2- İştiraklerden Alacaklar
3- Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar
4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar
5- Personelden Alacaklar
6- Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar
7- İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)
8- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar
9- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
E- Diğer Alacaklar
1- Finansal Kiralama Alacakları
2- Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)
3- Verilen Depozito ve Teminatlar
4- Diğer Çeşitli Alacaklar
5- Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu(-)
6- Şüpheli Diğer Alacaklar
7- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)
F- Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları
1- Ertelenmiş Üretim Giderleri
2- Tahakkuk Etmiş Faiz ve Kira Gelirleri
3- Gelir Tahakkukları
4- Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler
G- Diğer Cari Varlıklar
1- Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar
2- Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar
3- Ertelenmiş Vergi Varlıkları
4- İş Avansları
5- Personele Verilen Avanslar
6- Sayım ve Tesellüm Noksanları
7- Diğer Çeşitli Cari Varlıklar
8- Diğer Cari Varlıklar Karşılığı (-)
I- Cari Varlıklar Toplamı
Dipnot
14
14
11.1
11.1
11.1
11.1
12.1
12.1
12.1
12.1
12.1
12.1
12.1
45
47
4.2.2
47
4.2.2
Bağımsız Sınırlı
Denetimden
Geçmiş
Cari Dönem
(30/06/2014)
851.862.153
624.742.732
227.119.421
230.866.624
223.882.832
6.983.792
386.059.378
389.863.460
(8.201.844)
30.954
57.824.402
(53.457.594)
71.160
71.160
23.809.874
108.074
23.701.800
143.043.185
128.817.387
14.225.798
2.106.603
22
1.913.984
192.597
1.637.818.977
Bağımsız
Denetimden
Geçmiş
Önceki Dönem
(31/12/2013)
901.772.398
732.774.746
168.997.652
167.948.572
161.409.883
6.538.689
295.482.821
298.597.419
(7.511.240)
30.954
55.089.273
(50.723.585)
67.314
67.314
5.792.454
106.174
5.686.280
124.153.715
122.435.253
1.718.462
2.189.899
22
2.189.877
1.497.407.173
AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ
AYRINTILI BİLANÇO
VARLIKLAR
II- CARİ OLMAYAN VARLIKLAR
A- Esas Faaliyetlerden Alacaklar
1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar
2- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
3- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar
4- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
5- Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar
6- Sigortalılara Krediler (İkrazlar)
7- Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)
8- Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar
9- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar
10- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
B- İlişkili Taraflardan Alacaklar
1- Ortaklardan Alacaklar
2- İştiraklerden Alacaklar
3- Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar
4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar
5- Personelden Alacaklar
6- Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar
7- İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)
8- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar
9- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
C- Diğer Alacaklar
1- Finansal Kiralama Alacakları
2- Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)
3- Verilen Depozito ve Teminatlar
4- Diğer Çeşitli Alacaklar
5- Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu(-)
6- Şüpheli Diğer Alacaklar
7- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)
D- Finansal Varlıklar
1- Bağlı Menkul Kıymetler
2- İştirakler
3- İştirakler Sermaye Taahhütleri (-)
4- Bağlı Ortaklıklar
5- Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri (-)
6- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler
7- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler Sermaye Taahhütleri (-)
8- Finansal Varlıklar ve Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar
9- Diğer Finansal Varlıklar
10- Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
E- Maddi Varlıklar
1- Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
2- Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
3- Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller
4- Makine ve Teçhizatlar
5- Demirbaş ve Tesisatlar
6- Motorlu Taşıtlar
7- Diğer Maddi Varlıklar (Özel Maliyet Bedelleri Dahil)
8- Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar
9- Birikmiş Amortismanlar (-)
10- Maddi Varlıklara İlişkin Avanslar (Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil)
F- Maddi Olmayan Varlıklar
1- Haklar
2- Şerefiye
3- Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler
4- Araştırma ve Geliştirme Giderleri
5- Diğer Maddi Olmayan Varlıklar
6- Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (-)
7- Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar
G-Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları
1- Ertelenmiş Üretim Giderleri
2- Gelir Tahakkukları
3- Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler
H-Diğer Cari Olmayan Varlıklar
1- Efektif Yabancı Para Hesapları
2- Döviz Hesapları
3- Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar
4- Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar
5- Ertelenmiş Vergi Varlıkları
6- Diğer Çeşitli Cari Olmayan Varlıklar
7- Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı (-)
8- Diğer Cari Olmayan Varlıklar Karşılığı (-)
II- Cari Olmayan Varlıklar Toplamı
Varlıklar Toplamı (I+II)
Dipnot
9, 11.4
4.2.2, 11.4
7
6
6
6
6
6
6, 7
8
8
8
47
35
Bağımsız Sınırlı
Denetimden
Geçmiş
Cari Dönem
(30/06/2014)
7.961.251
30.116.653
(22.155.402)
13.807.542
791.121
8.270.093
21.404.130
1.759.198
351.395
(21.220.983)
2.452.588
23.280.913
21.844.145
(13.609.703)
15.046.471
3.936.804
3.936.804
11.271.622
11.271.622
60.258.132
1.698.077.109
Bağımsız
Denetimden
Geçmiş
Önceki Dönem
(31/12/2013)
7.961.251
30.116.653
(22.155.402)
11.374.660
844.152
8.270.093
21.364.536
1.122.357
351.395
(20.577.873)
19.986.929
18.183.940
(12.341.338)
14.144.327
10.534.419
10.534.419
49.857.259
1.547.264.432
AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ
AYRINTILI BİLANÇO
YÜKÜMLÜLÜKLER
III- KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
A- Finansal Borçlar
1- Kredi Kuruluşlarına Borçlar
2- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
3- Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)
4- Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Taksitleri ve Faizleri
5- Çıkarılmış Tahviller (Bonolar) Anapara, Taksit ve Faizleri
6- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar
7- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)
8- Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)
B- Esas Faaliyetlerden Borçlar
1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar
2- Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar
3- Sigorta ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar
4- Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar
5- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar
6- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)
C-İlişkili Taraflara Borçlar
1- Ortaklara Borçlar
2- İştiraklere Borçlar
3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar
4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar
5- Personele Borçlar
6- Diğer İlişkili Taraflara Borçlar
D- Diğer Borçlar
1- Alınan Depozito ve Teminatlar
2- Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar
3- Diğer Çeşitli Borçlar
4- Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)
E-Sigortacılık Teknik Karşılıkları
1- Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net
2- Devam Eden Riskler Karşılığı - Net
3- Matematik Karşılıklar - Net
4- Muallak Tazminat Karşılığı - Net
5- İkramiye ve İndirimler Karşılığı - Net
6- Diğer Teknik Karşılıklar - Net
F- Ödenecek Vergi ve Benzeri Diğer Yükümlülükler ile Karşılıkları
1- Ödenecek Vergi ve Fonlar
2- Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri
3- Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer Yükümlülükler
4- Ödenecek Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülükler
5- Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları
6- Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri (-)
7- Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülük Karşılıkları
G- Diğer Risklere İlişkin Karşılıklar
1- Kıdem Tazminatı Karşılığı
2- Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı
3- Maliyet Giderleri Karşılığı
H- Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları
1- Ertelenmiş Komisyon Gelirleri
2- Gider Tahakkukları
3- Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler
I- Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1- Ertelenmiş Vergi Yükümlüğü
2- Sayım ve Tesellüm Fazlalıkları
3- Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler
III - Kısa Vadeli Yükümlülükler Toplamı
Dipnot
19.1
19.1
19.1
19.1
19.1
20
20
4.1, 20
23.1
35
35
19.1, 23.4
19.1
19.1
Bağımsız Sınırlı
Denetimden
Geçmiş
Cari Dönem
(30/06/2014)
154.179.021
154.179.021
318.622
1.145
317.477
40.412.776
12.381.206
28.031.570
904.441.075
613.590.556
9.890.686
280.959.833
13.222.263
11.046.514
1.383.435
4.977
6.648.059
(5.860.722)
16.380.902
16.380.902
34.104.487
34.104.487
1.163.059.146
Bağımsız
Denetimden
Geçmiş
Önceki Dönem
(31/12/2013)
104.789.191
104.789.191
527.168
527.168
43.075.754
15.622.370
27.453.384
763.083.383
539.546.893
9.189.638
214.346.852
19.841.340
11.030.542
1.347.006
7.734
25.734.660
(18.278.602)
17.530.429
17.530.429
28.724.910
28.724.910
977.572.175
AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ
AYRINTILI BİLANÇO
YÜKÜMLÜLÜKLER
IV- UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
A- Finansal Borçlar
1- Kredi Kuruluşlarına Borçlar
2- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
3- Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)
4- Çıkarılmış Tahviller
5- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar
6- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)
7- Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)
B- Esas Faaliyetlerden Borçlar
1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar
2- Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar
3- Sigorta ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar
4- Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar
5- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar
6- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)
C- İlişkili Taraflara Borçlar
1- Ortaklara Borçlar
2- İştiraklere Borçlar
3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar
4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar
5- Personele Borçlar
6- Diğer İlişkili Taraflara Borçlar
D- Diğer Borçlar
1- Alınan Depozito ve Teminatlar
2- Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar
3- Diğer Çeşitli Borçlar
4- Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu
E- Sigortacılık Teknik Karşılıkları
1- Kazanılmamış Primler Karşılığı – Net
2- Devam Eden Riskler Karşılığı - Net
3- Matematik Karşılıklar - Net
4- Muallak Tazminat Karşılığı - Net
5- İkramiye ve İndirimler Karşılığı - Net
6- Diğer Teknik Karşılıklar - Net
F-Diğer Yükümlülükler ve Karşılıkları
1- Ödenecek Diğer Yükümlülükler
2- Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer Yükümlülükler
3-Diğer Borç ve Gider Karşılıkları
G- Diğer Risklere İlişkin Karşılıklar
1- Kıdem Tazminatı Karşılığı
2- Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı
H-Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları
1- Ertelenmiş Komisyon Gelirleri
2- Gider Tahakkukları
3- Gelecek Yıllara Ait Diğer Gelirler
I- Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
1- Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
2- Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
IV- Uzun Vadeli Yükümlülükler Toplamı
Dipnot
19.1
19.1
17.2, 20
20
22
Bağımsız Sınırlı
Denetimden
Geçmiş
Cari Dönem
(30/06/2014)
37.840.547
2.073.247
35.767.300
2.543.287
2.543.287
40.383.834
Bağımsız
Denetimden
Geçmiş
Önceki Dönem
(31/12/2013)
1.867.930
1.867.930
32.891.128
2.167.174
30.723.954
2.244.706
2.244.706
37.003.764
AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ
AYRINTILI BİLANÇO
ÖZSERMAYE
V- ÖZSERMAYE
A- Ödenmiş Sermaye
1- (Nominal) Sermaye
2- Ödenmemiş Sermaye (-)
3- Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları
4- Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-)
5- Tescili Beklenen Sermaye
B- Sermaye Yedekleri
1- Hisse Senedi İhraç Primleri
2- Hisse Senedi İptal Karları
3- Sermayeye Eklenecek Satış Karları
4- Yabancı Para Çevirim Farkları
5- Diğer Sermaye Yedekleri
C- Kar Yedekleri
1- Yasal Yedekler
2- Statü Yedekleri
3- Olağanüstü Yedekler
4- Özel Fonlar (Yedekler)
5- Finansal Varlıkların Değerlemesi
6- Diğer Kar Yedekleri
D- Geçmiş Yıllar Karları
1- Geçmiş Yıllar Karları
E-Geçmiş Yıllar Zararları (-)
1- Geçmiş Yıllar Zararları
F-Dönem Net Karı
1- Dönem Net Karı
2- Dönem Net Zararı (-)
3-Dağıtıma Konu Olmayan Kar
V- Özsermaye Toplamı
Yükümlülükler ve Özsermaye Toplamı (III+IV+V)
Dipnot
15
22, 34.5
11.6, 16.1
Bağımsız Sınırlı
Denetimden
Geçmiş
Cari Dönem
(30/06/2014)
306.000.000
306.000.000
91.155.206
91.155.206
75.236.310
80.665.151
62
(2.477.355)
(2.951.548)
13.151
13.151
22.229.462
22.229.462
494.634.129
1.698.077.109
Bağımsız
Denetimden
Geçmiş
Önceki Dönem
(31/12/2013)
306.000.000
306.000.000
4.460.787
4.460.787
62.313.603
68.138.419
62
(512.446)
(5.312.432)
139.064
139.064
159.775.039
73.080.620
86.694.419
532.688.493
1.547.264.432
AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ
AYRINTILI GELİR TABLOSU
I-TEKNİK BÖLÜM
A- Hayat Dışı Teknik Gelir
1- Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
1.1- Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
1.1.1- Brüt Yazılan Primler (+)
1.1.2 -Reasüröre Devredilen Primler (-)
1.1.3- SGK'ya Aktarılan Primler (-)
1.2- Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-)
1.2.1- Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)
1.2.2- Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)
1.2.3- Kazanılmamış Primler Karşılığında SGK Payı (+)
1.3- Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-)
1.3.1- Devam Eden Riskler Karşılığı (-)
1.3.2- Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+)
2- Teknik Olmayan Bölümden Aktarılan Yatırım Gelirleri
3- Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
3.1- Brüt Diğer Teknik Gelirler (+)
3.2- Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (-)
4- Tahakkuk Eden Rücu ve Sovtaj Gelirleri (+)
B- Hayat Dışı Teknik Gider (-)
1- Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
1.1- Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
1.1.1- Brüt Ödenen Tazminatlar (-)
1.1.2- Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+)
1.2- Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
1.2.1- Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)
1.2.2- Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+)
2- İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
2.1- İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-)
2.2- İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı (+)
3- Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
4- Faaliyet Giderleri (-)
5- Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
5.1- Matematik Karşılıklar (-)
5.2- Matematik Karşılıklarda Reasürör Payı (+)
6.- Diğer Teknik Giderler (-)
6.1.- Brüt Diğer Teknik Giderler (-)
6.2.- Brüt Diğer Teknik Giderlerde Reasürör Payı (+)
C- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat Dışı (A - B)
D- Hayat Teknik Gelir
1- Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
1.1- Yazılan Primler (Reasürör payı Düşülmüş Olarak)
1.1.1- Brüt Yazılan Primler (+)
1.1.2- Reasüröre Devredilen Primler (-)
1.2- Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-)
1.2.1- Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)
1.2.2- Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)
1.3- Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-)
1.3.1- Devam Eden Riskler Karşılığı (-)
1.3.2- Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+)
2- Hayat Branşı Yatırım Geliri
3- Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Karlar
4- Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
4.1- Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-)
4.2- Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (+/-)
5- Tahakkuk Eden Rücu Gelirleri (+)
E- Hayat Teknik Gider
1- Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
1.1- Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
1.1.1- Brüt Ödenen Tazminatlar (-)
1.1.2- Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+)
1.2- Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
1.2.1- Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)
1.2.2- Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+)
2- İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
2.1- İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-)
2.2- İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı (+)
3- Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-)
3.1- Matematik Karşılıklar (-)
3.1.1- Aktüeryal Matematik Karşılık (+/-)
3.1.2- Kar Payı Karşılığı (Yatırım Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılık)
3.2- Matematik Karşılığında Reasürör Payı (+)
3.2.1- Aktüeryal Matematik Karşılıklarda Reasürör Payı (+)
3.2.2- Kar Payı Karşılığı (Yatırım Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılık) (+)
4- Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-)
5- Faaliyet Giderleri (-)
6- Yatırım Giderleri (-)
7- Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Zararlar (-)
8- Teknik Olmayan Bölüme Aktarılan Yatırım Gelirleri (-)
F- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat (D – E)
G- Emeklilik Teknik Gelir
1- Fon İşletim Gelirleri
2- Yönetim Gideri Kesintisi
3- Giriş Aidatı Gelirleri
4- Ara Verme Halinde Yönetim Gideri Kesintisi
5- Özel Hizmet Gideri Kesintisi
6- Sermaye Tahsis Avansı Değer Artış Gelirleri
7- Diğer Teknik Gelirler
H- Emeklilik Teknik Gideri
1- Fon İşletim Giderleri (-)
2- Sermaye Tahsis Avansları Değer Azalış Giderleri(-)
3- Faaliyet Giderleri (-)
4- Diğer Teknik Giderler (-)
I- Teknik Bölüm Dengesi- Emeklilik (G – H)
Dipnot
24
17.16
17.16
17.16
17.16
17.16
17.16
29
17.16
32
24
17.16
17.16
29
17.16
32
Bağımsız Sınırlı
Denetimden Geçmiş
Cari Dönem
01/01/201430/06/2014
615.741.762
577.476.088
653.611.266
951.225.934
(288.295.558)
(9.319.110)
(75.434.130)
(152.052.669)
81.329.157
(4.710.618)
(701.048)
(3.722.483)
3.021.435
37.602.103
663.571
(584.560.676)
(400.467.323)
(335.173.671)
(379.099.411)
43.925.740
(65.293.652)
(116.331.535)
51.037.883
(5.043.346)
(160.449.687)
(18.600.320)
(18.600.320)
31.181.086
28.732
6.045
7.768
9.776
(2.008)
(1.723)
(852)
(871)
167.851
(145.164)
(145.164)
(373.902)
(202.312)
(238.459)
(238.459)
36.147
36.194
(47)
95.616
93.927
330.959
(237.032)
1.689
1.689
(274.464)
7.258
(345.170)
-
Cari Dönem
01/04/201430/06/2014
315.598.272
299.281.972
343.630.933
474.868.742
(125.499.029)
(5.738.780)
(48.263.030)
(63.982.847)
18.830.521
(3.110.704)
3.914.069
25.371.891
(21.457.822)
17.511.557
(1.195.257)
(307.234.448)
(214.468.492)
(172.385.877)
(195.912.547)
23.526.670
(42.082.615)
(69.354.229)
27.271.614
(2.165.249)
(81.859.157)
(8.741.550)
(8.741.550)
8.363.824
(58.593)
3.365
2.852
3.578
(726)
513
513
86.131
(148.089)
(148.089)
(232.313)
(104.408)
(144.441)
(144.441)
40.033
40.033
66.604
67.052
32.639
34.413
(448)
(448)
(201.913)
7.404
(290.906)
-
Bağımsız Sınırlı
Denetimden Geçmiş
Önceki Dönem
01/01/201330/06/2013
522.041.475
500.355.223
542.252.975
765.315.246
(215.619.096)
(7.443.175)
(46.213.492)
(99.605.383)
56.317.411
(2.925.520)
4.315.740
4.916.574
(600.834)
16.791.855
4.894.397
(485.345.020)
(323.553.778)
(313.094.211)
(391.899.655)
78.805.444
(10.459.567)
49.302.067
(59.761.634)
(4.531.014)
(138.678.741)
(18.581.487)
(18.581.487)
36.696.455
451.971
13.221
14.115
17.746
(3.631)
(894)
649
(1.543)
326.967
111.783
111.783
(457.339)
(420.277)
(416.532)
(416.532)
(3.745)
(3.401)
(344)
197.260
196.225
541.843
(345.618)
1.035
1.035
(229.187)
(5.135)
(5.368)
-
Önceki Dönem
01/04/201330/06/2013
259.885.191
249.651.326
261.228.744
354.422.373
(89.187.099)
(4.006.530)
(9.121.455)
(14.803.092)
6.027.621
(345.984)
(2.455.963)
(3.329.374)
873.411
9.233.595
1.000.270
(239.485.681)
(156.309.195)
(149.678.252)
(192.031.132)
42.352.880
(6.630.943)
(1.739.127)
(4.891.816)
(2.205.231)
(70.925.982)
(10.045.273)
(10.045.273)
20.399.510
199.773
7.500
6.817
8.421
(1.604)
683
683
133.457
58.816
58.816
(263.225)
(158.213)
(153.783)
(153.783)
(4.430)
(4.350)
(80)
37.909
38.526
28.827
9.699
(617)
(617)
(140.002)
(2.919)
(63.452)
-
AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ
AYRINTILI GELİR TABLOSU
II-TEKNİK OLMAYAN BÖLÜM
C- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat Dışı (A-B)
F- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat (D-E)
I - Teknik Bölüm Dengesi- Emeklilik (G-H)
J- Genel Teknik Bölüm Dengesi (C+F+I)
K- Yatırım Gelirleri
1- Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler
2-Finansal Yatırımların Nakde Çevrilmesinden Elde Edilen Karlar
3- Finansal Yatırımların Değerlemesi
4- Kambiyo Karları
5- İştiraklerden Gelirler
6- Bağlı Ortaklıklar ve Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Gelirler
7- Arazi, Arsa ile Binalardan Elde Edilen Gelirler
8- Türev Ürünlerden Elde Edilen Gelirler
9- Diğer Yatırımlar
10- Hayat Teknik Bölümünden Aktarılan Yatırım Gelirleri
L- Yatırım Giderleri (-)
1- Yatırım Yönetim Giderleri – Faiz Dahil (-)
2- Yatırımlar Değer Azalışları (-)
3- Yatırımların Nakte Çevrilmesi Sonucunda Oluşan Zararlar (-)
4- Hayat Dışı Teknik Bölümüne Aktarılan Yatırım Gelirleri (-)
5- Türev Ürünler Sonucunda Oluşan Zararlar (-)
6- Kambiyo Zararları (-)
7- Amortisman Giderleri (-)
8- Diğer Yatırım Giderleri (-)
M- Diğer Faaliyetlerden ve Olağandışı Faaliyetlerden Gelir ve Karlar ile Gider ve Zararlar (+/-)
1- Karşılıklar Hesabı (+/-)
2- Reeskont Hesabı (+/-)
3- Özellikli Sigortalar Hesabı (+/-)
4- Enflasyon Düzeltmesi Hesabı (+/-)
5- Ertelenmiş Vergi Varlığı Hesabı (+/-)
6- Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü Gideri (-)
7- Diğer Gelir ve Karlar
8- Diğer Gider ve Zararlar (-)
9- Önceki Yıl Gelir ve Karları
10- Önceki Yıl Gider ve Zararları (-)
N- Dönem Net Karı veya Zararı
1- Dönem Karı Ve Zararı
2- Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları (-)
3- Dönem Net Kar veya Zararı
4- Enflasyon Düzeltme Hesabı
Dipnot
26
26
26
36
26
13
36
32
47
47
47
47
35
47
47
47
35
Bağımsız Sınırlı
Denetimden Geçmiş
Cari Dönem
01/01/201430/06/2014
31.181.086
(345.170)
30.835.916
64.805.850
22.449.158
1.836.127
10.992.598
22.083.444
101.210
7.350.571
(7.258)
(56.863.552)
(37.602.103)
(17.307.643)
(1.953.806)
(9.900.693)
(7.089.408)
342.371
836.197
85.162
(4.075.015)
22.229.462
28.877.521
(6.648.059)
22.229.462
-
Cari Dönem
01/04/201430/06/2014
8.363.824
(290.906)
8.072.918
25.989.019
11.573.673
1.221.418
6.226.090
4.194.411
39.154
2.741.677
(7.404)
(25.523.588)
(17.511.557)
(7.004.148)
(1.007.883)
(3.233.574)
(2.434.503)
100.184
(156.883)
59.581
(801.953)
4.324.450
5.304.775
(980.325)
4.324.450
-
Bağımsız Sınırlı
Denetimden Geçmiş
Önceki Dönem
01/01/201330/06/2013
36.696.455
(5.368)
36.691.087
34.617.960
13.910.214
527.768
6.666.141
13.360.599
148.103
5.135
(28.963.110)
(16.791.855)
(10.324.351)
(1.846.904)
89.876.596
(23.357.315)
218.628
2.641.869
116.501.412
(6.127.998)
119.911.333
132.222.533
(12.311.200)
119.911.333
-
Önceki Dönem
01/04/201330/06/2013
20.399.510
(63.452)
20.336.058
20.985.447
7.122.635
(226.955)
3.252.765
10.760.763
73.320
2.919
(17.323.559)
(9.233.595)
(7.457.288)
(632.676)
96.301.695
(17.930.023)
(4.585)
3.774.600
115.409.095
(4.947.392)
109.854.103
120.299.641
(10.445.538)
109.854.103
-
(86.694.420)
-
F- Diğer kazanç ve kayıplar
G- Enflasyon düzeltme farkları
H- Dönem net karı (veya zararı) (37 no'lu dipnot)
I -Dağıtılan temettü
J- T ransfer
306.000.000
60.553.887
-
-
-
-
-
-
II- Dönem Sonu Bakiyesi (30/06/2014) (III+ A+B+C+D+E+F+G+H+I+J)
(60.679.800)
(60.679.800)
(159.775.039)
-
12.526.732
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(2.951.548)
-
-
-
-
2.360.884
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
80.665.151
-
-
-
-
-
-
-
62
-
-
-
-
-
-
-
88.677.851
-
-
86.694.418
-
-
(1.964.908)
-
22.229.462
22.229.462
-
-
-
-
-
-
13.151
-
-
-
-
-
-
-
494.634.129
22.229.462
-
86.694.418
-
2.360.884
(1.964.908)
-
-
E- Yabancı para çevrim farkları
-
-
-
D- Varlıklarda değer artışı (16.1 no'lu dipnot)
-
-
-
-
-
-
C- Gelir tablosunda yer almayan kazanç ve kayıplar
-
-
-
-
B- İşletmenin aldığı kendi hisse senetleri
-
-
-
-
2- İç kaynaklardan
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
532.688.493
-
532.688.493
Toplam
-
139.064
-
139.064
-
159.775.039
-
159.775.039
-
3.948.341
-
3.948.341
Geçmiş Yıllar
Karları / (Zararları)
-
62
-
62
Net Dönem Karı
(veya Zararı)
-
68.138.419
-
68.138.419
Statü Yedekleri
-
-
-
-
Yasal Yedekler
Diğer Yedekler ve
Dağıtılmamış
Karlar
-
Yabancı Para
Çevrim Farkları
-
-
-
-
Ö z sermaye
Enflasyon
Düzeltmesi Farkları
-
(5.312.432)
-
(5.312.432)
Finansal
Varlıkların
Değerlemesi
-
-
-
-
İşletmenin Kendi
Hisse Senetleri (-)
1- Nakit
306.000.000
-
306.000.000
Sermaye
A- Sermaye artırımı (A1 + A2)
III - Yeni Bakiye (I + II) (01/01/2014)
II - Muhasebe Politikasında Değişiklikler
I - Ö nceki Dönem Sonu Bakiyesi (31/12/2013)
CARİ DÖ NEM
(Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş)
AKSİGO RTA ANO NİM ŞİRKETİ
Ö ZSERMAYE DEĞİŞİM TABLO SU
-
C- Gelir tablosunda yer almayan kazanç ve kayıplar
D- Varlıklarda değer artışı
E- Yabancı para çevrim farkları
F- Diğer kazanç ve kayıplar
G- Enflasyon düzeltme farkları
H- Dönem net karı (veya zararı) (37 no'lu dipnot)
I -Dağıtılan temettü
J- T ransfer
306.000.000
-
B- İşletmenin aldığı kendi hisse senetleri
II- Dönem Sonu Bakiyesi (30/06/2013) (III+ A+B+C+D+E+F+G+H+I+J)
-
-
-
306.000.000
-
306.000.000
Sermaye
2- İç kaynaklardan
1- Nakit
A- Sermaye artırımı (A1 + A2)
III - Yeni Bakiye (I + II) (01/01/2013)
II - Muhasebe Politikasında Değişiklikler
I - Ö nceki Dönem Sonu Bakiyesi (31/12/2012)
Ö NCEKİ DÖ NEM
(Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş)
Ö ZSERMAYE DEĞİŞİM TABLO SU
AKSİGO RTA ANO NİM ŞİRKETİ
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
İşletmenin Kendi
Hisse Senetleri (-)
(2.729.437)
-
-
-
-
-
-
(2.912.757)
-
-
-
-
-
183.320
-
183.320
Finansal
Varlıkların
Değerlemesi
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Ö z sermaye
Enflasyon
Düzeltmesi Farkları
Yabancı Para
Çevrim Farkları
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
68.138.419
5.371.235
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
62.767.184
-
62.767.184
Yasal Yedekler
62
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
62
-
62
Statü Yedekleri
3.852.878
-
-
-
-
-
-
-
(607.909)
-
-
-
-
4.460.787
-
4.460.787
Diğer Yedekler ve
Dağıtılmamış
Karlar
119.911.333
(48.672.723)
-
119.911.333
-
-
-
-
-
-
-
-
-
48.672.723
-
48.672.723
Net Dönem Karı
(veya Zararı)
139.064
43.301.488
(44.676.000)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.513.576
-
1.513.576
Geçmiş Yıllar
Karları / (Zararları)
495.312.319
-
(44.676.000)
119.911.333
-
-
-
(2.912.757)
(607.909)
-
-
-
-
423.597.652
-
423.597.652
Toplam
AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ
NAKİT AKIŞ TABLOSU
Dipnot
A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
1. Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri
2. Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri
3. Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri
4. Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı (-)
5. Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)
6. Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)
7. Esas faaliyetler sonucu oluşan nakit (A1+A2+A3-A4-A5-A6)
8. Faiz ödemeleri (-)
9. Gelir vergisi ödemeleri (-)
10. Diğer nakit girişleri
11. Diğer nakit çıkışları (-)
12. Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
1. Maddi varlıkların satışı
2. Maddi varlıkların iktisabı (-)
3. Mali varlık iktisabı (-)
4. Mali varlıkların satışı
5. Alınan faizler
6. Alınan temettüler
7. Diğer nakit girişleri
8. Diğer nakit çıkışları (-)
9. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
1. Hisse senedi ihracı
2. Kredilerle ilgili nakit girişleri
3. Finansal kiralama borçları ödemeleri (-)
4. Ödenen temettüler (-)
5. Diğer nakit girişleri
6. Diğer nakit çıkışları (-)
7. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit
D. KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ
E. Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net artış (A12+B9+C7+D)
F. Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu
G. Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu (E+F)
Bağımsız Sınırlı
Denetimden
Geçmiş
Cari Dönem
30/06/2014
Bağımsız Sınırlı
Denetimden
Geçmiş
Önceki Dönem
30/06/2013
39
818.088.018
(682.130.596)
135.957.422
(2.701.321)
10.106.830
(72.286.728)
71.076.203
661.887.532
(562.795.239)
99.092.293
(11.549.267)
29.084.477
(53.844.398)
62.783.105
39
(2.432.882)
(73.465.547)
(445.103)
42.966.475
23.200.682
(58.210.080)
(68.386.455)
132.080.945
(120.576.851)
(90.755)
20.441.786
11.281.756
(36.337.139)
6.799.742
(60.679.800)
(60.679.800)
4.775.801
(53.214.251)
899.783.192
846.568.941
(44.676.000)
(44.676.000)
3.036.248
27.943.095
738.410.283
766.353.378
39
14
14
Download

Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş Bağımsız