GENERALİ SİGORTA A.Ş.
30 HAZİRAN 2014 VE 31 ARALIK 2013 TARİHLERİ İTİBARİYLE
AYRINTILI BİLANÇOLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
VARLIKLAR
I- Cari Varlıklar
Dipnot
A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar
1- Kasa
2- Alınan Çekler
3- Bankalar
4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-)
5- Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları
6- Diğer Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar
B- Finansal Varlıklar ile Riski S igortalılara Ait Finansal Yatırımlar
1- Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
2- Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar
3- Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar
4- Krediler
5- Krediler Karşılığı (-)
6- Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar
7- Şirket Hissesi
8- Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
C- Esas Faaliyetlerden Alacaklar
1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar
2- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
3- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar
4- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
5- Sigorta Ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar
6- Sigortalılara Krediler (İkrazlar)
7- Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)
8- Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar
9- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar
10- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
D- İlişkili Taraflardan Alacaklar
1- Ortaklardan Alacaklar
2- İştiraklerden Alacaklar
3- Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar
4- M üşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar
5- Personelden Alacaklar
6- Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar
7- İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)
8- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar
9- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
E- Diğer Alacaklar
1- Finansal Kiralama Alacakları
2- Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)
3- Verilen Depozito ve Teminatlar
4- Diğer Çeşitli Alacaklar
5- Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu(-)
6- Şüpheli Diğer Alacaklar
7- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)
F- Gelecek Aylara Ait Giderler Ve Gelir Tahakkukları
1- Ertelenmiş Üretim Giderleri
2- Tahakkuk Etmiş Faiz Ve Kira Gelirleri
3- Gelir Tahakkukları
4- Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler
G- Diğer Cari Varlıklar
1- Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar
2- Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar
3- Ertelenmiş Vergi Varlıkları
4- İş Avansları
5- Personele Verilen Avanslar
6- Sayım Ve Tesellüm Noksanları
7- Diğer Çeşitli Cari Varlıklar
8- Diğer Cari Varlıklar Karşılığı (-)
I- Cari Varlıklar Toplamı
2.12, 14
2.12, 14
2.12, 14
2.12, 14
2.8, 11.1
11,1
12.1,12.5
12.1,12.5
12.1
12.1
12.1
2.18, 35
Bağımsız S ınırlı
Denetimden Geçmiş
30.06.2014
Bağımsız Denetimden
Geçmiş
31.12.2013
53.666.644
2.003
-
-
35.677.090
22.522.840
-
-
17.987.551
10.201.920
-
-
23.872.241
23.872.241
23.350.725
23.350.725
-
-
36.822.872
35.787.850
(107.360)
29.155.099
27.969.773
(80.537)
-
-
8.475.324
(7.332.942)
166.099
8.618.046
(7.352.183)
39.062
-
-
416
165.683
416
38.646
-
-
2.105.382
1.131.192
-
-
15.842
2.089.540
5.843
1.125.349
-
-
12.262.891
9.903.104
7.558.661
7.067.270
-
-
2.359.787
292.047
491.391
281.397
-
-
156.234
169.142
-
-
127.181
84.528
-
-
8.632
129.188.176
Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.
1
32.725.361
601
27.727
94.241.497
GENERALİ SİGORTA A.Ş.
30 HAZİRAN 2014 VE 31 ARALIK 2013 TARİHLERİ İTİBARİYLE
AYRINTILI BİLANÇOLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
VARLIKLAR
II- Cari Olmayan Varlıklar
Dipnot
A- Esas Faaliyetlerden Alacaklar
1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar
2- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
3- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar
4- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
5- Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar
6- Sigortalılara Krediler (İkrazlar)
7- Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)
8- Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar
9-Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar
10- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
B- İlişkili Taraflardan Alacaklar
1- Ortaklardan Alacaklar
2- İştiraklerden Alacaklar
3- Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar
4- M üşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar
5- Personelden Alacaklar
6- Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar
7- İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)
8- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar
9- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
C- Diğer Alacaklar
1- Finansal Kiralama Alacakları
2- Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)
3- Verilen Depozito ve Teminatlar
4- Diğer Çeşitli Alacaklar
5- Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu(-)
6- Şüpheli Diğer Alacaklar
7- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)
D- Finansal Varlıklar
1- Bağlı M enkul Kıymetler
2- İştirakler
3- İştirakler Sermaye Taahhütleri (-)
4- Bağlı Ortaklıklar
5- Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri (-)
6- M üşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler
7- M üşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler Sermaye Taahhütleri (-)
8- Finansal Varlıklar Ve Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar
9- Diğer Finansal Varlıklar
10- Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
E- Maddi Varlıklar
1- Yatırım Amaçlı Gayrımenkuller
2- Yatırım Amaçlı Gayrımenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
3- Kullanım Amaçlı Gayrımenkuller
4- M akine Ve Teçhizatlar
5- Demirbaş Ve Tesisatlar
6- M otorlu Taşıtlar
7- Diğer M addi Varlıklar (Özel M aliyet Bedelleri Dahil)
8- Kiralama Yoluyla Edinilmiş M addi Varlıklar
9- Birikmiş Amortismanlar (-)
10- M addi Varlıklara İlişkin Avanslar (Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil)
F- Maddi Olmayan Varlıklar
1- Haklar
2- Şerefiye
3- Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler
4- Araştırma Ve Geliştirme Giderleri
5- Diğer M addi Olmayan Varlıklar
6- Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (-)
7- M addi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar
G-Gelecek Yıllara Ait Giderler Ve Gelir Tahakkukları
1- Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları
2- Gelir Tahakkukları
3- Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler Ve Gelir Tahakkukları
H-Diğer Cari Olmayan Varlıklar
1- Efektif Yabancı Para Hesapları
2- Döviz Hesapları
3- Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar
4- Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar
5- Ertelenmiş Vergi Varlıkları
6- Diğer Çeşitli Cari Olmayan Varlıklar
5- Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı (-)
6- Diğer Cari Olmayan Varlıklar Karşılığı (-)
II- Cari Olmayan Varlıklar Toplamı
Varlıklar Toplamı (I+II)
11.4,45.2
2.5, 2.6
7
Bağımsız S ınırlı
Denetimden Geçmiş
30.06.2014
-
-
50.000
50.000
-
-
50.000
50.000
-
-
211.320
211.320
220.125
220.125
-
-
4.392.353
715.136
4.314.045
546.636
-
-
6
600.000
600.000
-
-
6
6
6
5.430.197
77.000
1.154.345
4.805.818
77.000
1.143.112
6
6
2.7, 8
8
8
-
-
(3.584.325)
3.052.913
(3.332.556)
474.035
1.839.750
-
-
4.652.340
(2.073.462)
474.035
3.666.760
(1.827.010)
-
-
-
7.706.586
136.894.762
6.423.920
100.665.417
2.18,21,35
Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.
2
Bağımsız Denetimden
Geçmiş
31.12.2013
GENERALİ SİGORTA A.Ş.
30 HAZİRAN 2014 VE 31 ARALIK 2013 TARİHLERİ İTİBARİYLE
AYRINTILI BİLANÇOLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
YÜKÜMLÜLÜKLER
III- Kısa Vadeli Yükümlülükler
Dipnot
A- Finansal Borçlar
1- Kredi Kuruluşlarına Borçlar
2- Finansal Kiralama İşlemelerinden Borçlar
3- Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma M aliyetleri (-)
4- Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Taksitleri Ve Faizleri
5- Çıkarılmış Tahviller(Bonolar) Anapara, Taksit ve Faizleri
6- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar
7- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)
8- Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)
B- Esas Faaliyetlerden Borçlar
1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar
2- Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar
3- Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar
4- Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar
5- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar
6- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu(-)
C-İlişkili Taraflara Borçlar
1- Ortaklara Borçlar
2- İştiraklere Borçlar
3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar
4- M üşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar
5- Personele Borçlar
6- Diğer İlişkili Taraflara Borçlar
D- Diğer Borçlar
1- Alınan Depozito ve Teminatlar
2- Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar
3- Diğer Çeşitli Borçlar
4- Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)
E-S igortacılık Teknik Karşılıkları
1- Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net
2- Devam Eden Riskler Karşılığı - Net
3- Hayat M atematik Karşılığı - Net
4- M uallak Hasar Ve Tazminat Karşılığı - Net
5- İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net
6- Diğer Teknik Karşılıklar - Net
F- Ödenecek Vergi Ve Benzeri Diğer Yükümlülükler İle Karşılıkları
1- Ödenecek Vergi Ve Fonlar
2- Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri
3- Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler
4- Ödenecek Diğer Vergi Ve Benzeri Yükümlülükler
5- Dönem Karı Vergi Ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları
6- Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi Ve Diğer Yükümlülükleri (-)
7- Diğer Vergi Ve Benzeri Yükümlülük Karşılıkları
G- Diğer Risklere İlişkin Karşılıklar
1- Kıdem Tazminatı Karşılığı
2- Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı
3- M aliyet Giderleri Karşılığı
H- Gelecek Aylara Ait Gelirler Ve Gider Tahakkukları
1- Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gder Tahakkukları
2- Gider Tahakkukları
3- Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler Ve Gider Tahakkukları
I- Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1- Ertelenmiş Vergi Yükümlüğü
2- Sayım Ve Tesellüm Fazlalıkları
3- Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler
III - Kısa Vadeli Yükümlülükler Toplamı
Bağımsız S ınırlı
Denetimden Geçmiş
30.06.2014
-
-
2.1.1.g,19.1,45.2
46.745.510
44.472.312
33.001.766
28.213.876
-
-
2.1.1.g ,19.1
2.273.198
4.787.890
-
-
19.1, 47.1
12.428
-
-
-
47.1
6.273.097
799.939
785.567
4.687.591
5.011.603
599.147
1.775.504
2.636.952
-
-
2.1.1.c, 17.15
2.1.1.c, 17.15
17.2
2.1.1.c, 17.15
59.803.822
35.017.082
2.039.902
3.105
22.443.733
41.180.129
19.093.359
1.261.950
12.428
47.1
23.1
2.20, 23.1
2.1.1, 19
19
20.374.819
-
-
300.000
1.630.098
1.304.031
326.067
450.001
1.240.795
998.316
242.479
-
-
343.190
501.213
-
-
343.190
5.216.306
5.114.360
101.946
501.213
4.124.706
3.791.636
333.070
-
-
35.303
53.480
-
-
35.303
120.059.754
53.480
85.113.692
Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.
3
Bağımsız Denetimden
Geçmiş
31.12.2013
GENERALİ SİGORTA A.Ş.
30 HAZİRAN 2014 VE 31 ARALIK 2013 TARİHLERİ İTİBARİYLE
AYRINTILI BİLANÇOLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
YÜKÜMLÜLÜKLER
IV- Uzun Vadeli Yükümlülükler
Dipnot
A- Finansal Borçlar
1- Kredi Kuruluşlarına Borçlar
2- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
3- Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma M aliyetleri (-)
4- Çıkarılmış Tahviller
5- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar
6- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)
7- Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)
B- Esas Faaliyetlerden Borçlar
1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar
2- Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar
3- Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar
4- Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar
5- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar
6- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)
C- İlişkili Taraflara Borçlar
1- Ortaklara Borçlar
2- İştiraklere Borçlar
3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar
4- M üşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar
5- Personele Borçlar
6- Diğer İlişkili Taraflara Borçlar
D- Diğer Borçlar
1- Alınan Depozito Ve Teminatlar
2- Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar
3- Diğer Çeşitli Borçlar
4- Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu
E- S igortacılık Teknik Karşılıkları
1- Kazanılmamış Primler Karşılığı – Net
2- Devam Eden Riskler Karşılığı - Net
3- Hayat M atematik Karşılığı - Net
4- M uallak Hasar Ve Tazminat Karşılığı - Net
5- İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net
7- Diğer Teknik Karşılıklar - Net
F-Diğer Yükümlülükler Ve Karşılıkları
1- Ödenecek Diğer Yükümlülükler
2- Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler
3-Diğer Borç Ve Gider Karşılıkları
G- Diğer Risklere İlişkin Karşılıklar
1- Kıdem Tazminatı Karşılığı
2- Sosyal yardım sandığı Varlık Açıkları Karşılığı
H-Gelecek Yıllara Ait Gelirler Ve Gider Tahakkukları
1- Ertelenmiş Komisyon Gelirleri
2- Gider Tahakkukları
3- Gelecek Yıllara Ait Diğer Gelirler
I- Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
1- Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
2- Diğer Çeşitli Uzun Vadeli Yükümlülükler
IV- Uzun Vadeli Yükümlülükler Toplamı
2.1.1.c, 17.2
2.1.1.c, 17.15
2.19, 22
2.18, 35
Bağımsız S ınırlı
Denetimden Geçmiş
30.06.2014
-
-
2.250.735
2.064.410
-
-
30.220
30.220
-
-
2.220.515
2.034.190
-
-
379.503
379.503
357.089
357.089
-
-
410.609
410.609
393.551
393.551
-
-
-
-
3.040.847
2.815.050
Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.
4
Bağımsız Denetimden
Geçmiş
31.12.2013
GENERALİ SİGORTA A.Ş.
30 HAZİRAN 2014 VE 31 ARALIK 2013 TARİHLERİ İTİBARİYLE
AYRINTILI BİLANÇOLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
ÖZSERMAYE
V- Özsermaye
Dipnot
A- Ödenmiş Sermaye
1- (Nominal) Sermaye
2- Ödenmemiş Sermaye (-)
3- Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları
4- Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-)
5- Tescili Beklenen Sermaye
B- Sermaye Yedekleri
1- Hisse Senedi İhraç Primleri
2- Hisse Senedi İptal Karları
3- Sermayeye Eklenecek Satış Karları
4- Yabancı Para Çevirim Farkları
5- Diğer Sermaye Yedekleri
C- Kar Yedekleri
1- Yasal Yedekler
2- Statü Yedekleri
3- Olağanüstü Yedekler
4- Özel Fonlar (Yedekler)
5- Finansal Varlıkların Değerlemesi
6- Diğer Kar Yedekleri
D- Geçmiş Yıllar Karları
1- Geçmiş Yıllar Karları
E-Geçmiş Yıllar Zararları (-)
1- Geçmiş Yıllar Zararları
F-Dönem Net Karı
1- Dönem Net Karı
2- Dönem Net Zararı (-)
3- Dağıtıma Konu Olmayan Dönem Karı
Özsermaye Toplamı
Yükümlülükler Toplamı (III+IV+V)
2.13, 15
2.13, 15
15
15
15
15, 47.1
15
15
Bağımsız Sınırlı
Bağımsız Denetimden
Denetimden Geçmiş
Geçmiş
30.06.2014
31.12.2013
51.263.894
32.215.769
26.300.000
26.300.000
-
-
16.544.806
(10.629.037)
19.048.125
16.544.806
(10.629.037)
-
-
27.798.144
318.637
27.270.373
318.637
-
-
21.371.096
713.244
5.395.167
21.371.096
185.473
5.395.167
-
-
(46.743.260)
(46.743.260)
(18.524.617)
(26.515.834)
(26.515.834)
(20.233.633)
-
-
(18.524.617)
(20.233.633)
-
-
13.794.161
136.894.762
12.736.675
100.665.417
Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.
5
Download

MERCEDES BENZ TÜRK A