ENKA İNŞAAT VE SANAYİ
ANONİM ŞİRKETİ
VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARİYLE
HAZIRLANAN ARA DÖNEM ÖZET
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR
İÇİNDEKİLER
SAYFA
ÖZET KONSOLİDE BİLANÇO...........................................................................................................................
1-2
ÖZET KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR TABLOSU.....................................................................................
3
ÖZET KONSOLİDE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU........................................................................
4
ÖZET KONSOLİDE ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU...............................................................................
5
ÖZET KONSOLİDE NAKİT AKIŞ TABLOSU.................................................................................................
6
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR....................................................
7-37
GRUP'UN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU.............................................................
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR...............
MÜŞTEREK FAALİYETLER..............................................................................................................
OPERASYONEL SEZONA GÖRE DEĞİŞİM.......................................,............................................
PAY BAZINDA ÖDEMELER.............................................................................................................
BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA.................................................................................................
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ......................................................................................................
FİNANSAL YATIRIMLAR.................................................................................................................
FİNANSAL BORÇLAR........................................................................................................................
TİCARİ ALACAKLAR VE BORÇLAR.............................................................................................
STOKLAR..............................................................................................................................................
İNŞAAT SÖZLEŞMELERİ..................................................................................................................
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER......................................................................................
MADDİ DURAN VARLIKLAR..........................................................................................................
TAAHHÜTLER.....................................................................................................................................
ERTELENMİŞ GELİRLER....................................................................................................................
PAY BAŞINA KAZANÇ.....................................................................................................................
İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI................................................................................................
ÖZKAYNAKLAR.................................................................................................................................
SATIŞ AMACIYLA ELDE TUTULAN DURAN VARLIKLAR
VE DURDURULAN FAALİYETLER.................................................................................................
VERGİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ........................................................................................
FİNANSAL RİSK YÖNETİMİ VE POLİTİKALARI........................................................................
FİNANSAL ARAÇLAR - GERÇEĞE UYGUN DEĞER AÇIKLAMALARI VE FİNANSAL
RİSKTEN KORUNMA MUHASEBESİ ÇERÇEVESİNDEKİ AÇIKLAMALAR .......................
BİLANÇO TARİHİNDEN SONRAKİ OLAYLAR............................................................................
7
7-11
12-13
13
13
14-19
19
20-21
21-22
23
24
24
25
25
25-26
27
27
27
28
NOT 1
NOT 2
NOT 3
NOT 4
NOT 5
NOT 6
NOT 7
NOT 8
NOT 9
NOT 10
NOT 11
NOT 12
NOT 13
NOT 14
NOT 15
NOT 16
NOT 17
NOT 18
NOT 19
NOT 20
NOT 21
NOT 22
NOT 23
NOT 24
29
29-31
32-35
35-37
37
ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
30 EYLÜL 2014 TARİHLİ ÖZET KONSOLİDE BİLANÇO
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
VARLIKLAR
Dönen Varlıklar
Nakit ve nakit benzerleri
Finansal yatırımlar
Ticari alacaklar
Diğer alacaklar
İlişkili taraflardan diğer alacaklar
İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar
Stoklar
Peşin ödenmiş giderler
Devam eden inşaat sözleşmelerinden alacaklar
Diğer dönen varlıklar
Satış amacıyla elde tutulan varlıklar
Duran Varlıklar
Finansal yatırımlar
Ticari alacaklar
Yatırım amaçlı gayrimenkuller
Maddi duran varlıklar
Maddi olmayan duran varlıklar
Şerefiye
Diğer maddi olmayan duran varlıklar
Ertelenmiş vergi varlığı
Peşin ödenmiş giderler
Diğer duran varlıklar
Dipnot
Referansları
Sınırlı
denetimden
geçmemiş
30 Eylül
2014
Bağımsız
denetimden
geçmiş
31 Aralık
2013
7
8
10
7,428,139
2,901,983
1,102,056
1,797,571
6,778,002
2,715,121
1,027,998
1,702,237
465
1,539
815,276
233,992
241,590
176,192
7,270,664
91
1,480
735,062
239,498
232,506
121,455
6,775,448
20
157,475
2,554
8
10
13
14
11,574,572
2,336,236
45,839
5,072,773
3,927,261
11,302,575
2,131,010
28,850
5,008,204
3,911,169
125,722
51,154
54
3,299
12,234
136,792
68,240
960
3,798
13,552
19,002,711
18,080,577
11
12
21
TOPLAM VARLIKLAR
Ekteki dipnotlar bu özet konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.
1
ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
30 EYLÜL 2014 TARİHLİ ÖZET KONSOLİDE BİLANÇO
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
Sınırlı
denetimden
geçmemiş
30 Eylül
2014
Bağımsız
denetimden
geçmiş
31 Aralık
2013
3,141,678
15,182
112,094
1,178,256
57,302
2,919,233
76,356
141,209
1,139,138
64,685
4,742
82,787
523,305
739,883
88,811
2,556
61,449
365,685
727,203
116,326
33,891
115,788
102,983
3,055,024
42,551
87,064
95,011
2,919,233
86,654
-
21
3,217,987
754,849
170
65,972
1,464,556
34,397
898,043
3,078,926
598,616
11,746
64,300
1,518,365
33,523
852,376
19
19
12,643,046
12,483,267
3,621,689
1,461,195
12,082,418
11,946,407
3,221,689
1,133,033
492,624
496,759
(1,178,271)
4,422
419,499
6,573,692
1,088,417
(289,557)
4,141
326,171
5,805,704
1,248,467
159,779
136,011
19,002,711
18,080,577
Dipnot
Referansları
KAYNAKLAR
Kısa Vadeli Yükümlülükler
Kısa vadeli borçlanmalar
Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları
Ticari borçlar
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar
Diğer borçlar
İlişkili taraflara diğer borçlar
İlişkili olmayan taraflara diğer borçlar
Devam eden inşaat sözleşmeleri hakediş bedelleri
Ertelenmiş gelirler
Dönem karı vergi yükümlülüğü
Kısa vadeli karşılıklar
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar
Diğer kısa vadeli karşılıklar
Diğer kısa vadeli yükümlülükler
9
9
10
12
16
21
Satış amacıyla elde tutulan yükümlülükler
Uzun Vadeli Yükümlülükler
Uzun vadeli borçlanmalar
Ticari borçlar
Diğer borçlar
Ertelenmiş gelirler
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar
Ertelenmiş vergi yükümlülükleri
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
Yasal ödenmiş sermaye
Ödenmiş sermaye düzeltmesi
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak
birikmiş diğer kapsamlı gelirler veya giderler
Yeniden değerleme ve ölçüm kazanç kayıpları
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılacak
birikmiş diğer kapsamlı gelirler veya giderler
Yabancı para çevrim farkları
Riskten korunma kazanç kayıpları
Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler
Geçmiş yıllar karı
Net dönem karı
9
10
16
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
TOPLAM KAYNAKLAR
Ekteki dipnotlar bu özet konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.
2
ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN DOKUZ AYLIK ARA DÖNEME AİT
ÖZET KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (”TL”) olarak ifade edilmiştir.)
Yeniden
Düzenlenmiş
(Not 2.3)
Yeniden
Düzenlenmiş
(Not 2.3)
S ınırlı
denetimden
geçmemiş
S ınırlı
denetimden
geçmemiş
S ınırlı
denetimden
geçmemiş
S ınırlı
denetimden
geçmemiş
1 Ocak30 Eylül
2014
1 Temmuz 30 Eylül
2014
1 Ocak30 Eylül
2013
1 Temmuz 30 Eylül
2013
6
6
9,443,875
(7,894,580)
1,549,295
3,102,184
(2,555,797)
546,387
9,104,707
(7,518,027)
1,586,680
3,245,506
(2,695,596)
549,910
Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri (-)
Genel yönetim giderleri (-)
Esas faaliyetlerden diğer gelirler
Esas faaliyetlerden diğer giderler (-)
FAALİYET KARI
6
6
6
6
(53,784)
(196,709)
44,571
(85,978)
1,257,395
(19,729)
(67,466)
14,447
2,310
475,949
(40,140)
(179,747)
66,052
(66,014)
1,366,831
(16,059)
(57,264)
31,127
(25,909)
481,805
Yatırım faaliyetlerinden gelirler
Yatırım faaliyetlerinden giderler (-)
FİNANS MAN GELİR/GİDERİ
ÖNCES İ FAALİYET KARI
6
6
378,912
(167,847)
118,344
(153,353)
154,534
(217,439)
44,504
(56,858)
Finansman gelirleri
Finansman giderleri (-)
VERGİ ÖNCES İ KAR
Dönem vergi gideri (-)
Ertelenmiş vergi gideri (-)
S ÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER
DÖNEM KARI
Dipnot
Referansları
S ürdürülen faaliyetler
Satış gelirleri
Satışların maliyeti (-)
BRÜT KAR
DURDURULAN FAALİYETLER
Durdurulan faaliyetler vergi sonrası
dönem karı / (zararı)
1,468,460
440,940
1,303,926
469,451
6
6
63,946
(77,147)
1,455,259
30,186
(40,520)
430,606
18,350
(40,840)
1,281,436
(1,043)
(14,227)
454,181
21
21
(229,261)
(65,329)
(54,538)
(28,813)
(257,883)
(50,701)
(94,020)
(19,560)
347,255
972,852
340,601
1,160,669
(2,403)
20
DÖNEM KARI
Dönem Karının Dağılımı:
Kontrol gücü olmayan paylar
Ana ortaklık payları
Ağırlıklı Ortalama Hisse S enedi S ayısı
(1 kuruştan ağırlıklı ortalama hisse senedi)
(5,001)
(356)
1,158,266
345,184
967,851
340,245
69,849
1,088,417
1,158,266
25,368
319,816
345,184
38,772
929,079
967,851
14,215
326,030
340,245
Durdurulan Faaliyetlerden Hisse Başına
Kazanç
- adi hisse senedi (tam Kr)
S ürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına
Kazanç
- adi hisse senedi (tam Kr)
(2,071)
5
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
0.30
0.09
0.26
0.09
360,000,000,000
360,000,000,000
360,000,000,000
360,000,000,000
Ekteki dipnotlar bu özet konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.
3
ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN DOKUZ AYLIK ARA DÖNEME AİT
ÖZET KONSOLİDE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (”TL”) olarak ifade edilmiştir.)
DÖNEM KARI
Diğer Kapsamlı (Gider) / Gelir:
S ınırlı
denetimden
geçmemiş
S ınırlı
denetimden
geçmemiş
S ınırlı
denetimden
geçmemiş
S ınırlı
denetimden
geçmemiş
1 Ocak30 Eylül
2014
1 Temmuz 30 Eylül
2014
1 Ocak30 Eylül
2013
1 Temmuz 30 Eylül
2013
1,158,266
345,184
967,851
340,245
Kar veya Zararda Yeniden S ınıflandırılmayacaklar
(5,565)
(3,526)
46,737
20,627
(5,565)
(39,503)
3,531
(3,526)
(39,503)
3,531
46,737
20,627
30,407
32,446
46,737
20,627
Kar veya Zararda Yeniden S ınıflandırılacaklar
(225,078)
(73,729)
765,997
496,851
Yabancı para çevrim farklarındaki değişim
(225,078)
(73,729)
765,972
496,850
Maddi duran varlıklar yeniden değerleme değişimi
Dönem içerisindeki azalış
Vergi etkisi
M addi duran varlıklar değer artış fonundaki çevrim farkı
Nakit akış riskinden korunma kazançları kayıpları
Dönem içerisinde elde edilen kazanç
Vergi etkisi
DİĞER KAPS AMLI (GİDER) / GELİR
TOPLAM KAPS AMLI GELİR
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol gücü olmayan paylar
Ana ortaklık payları
-
-
(230,643)
(77,255)
927,623
64,693
862,930
927,623
25
31
(6)
25
812,734
517,478
267,929
1,780,585
857,723
25,517
242,412
267,929
90,351
1,690,234
1,780,585
44,882
812,841
857,723
Ekteki dipnotlar bu özet konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.
4
1
1
1
ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN DOKUZ AYLIK ARA DÖNEME AİT ÖZET KONSOLİDE ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (”TL”) olarak ifade edilmiştir.)
Kar veya zararda yeniden
sınıflandırılmayacak
birikmiş diğer kapsamlı
gelirler ve giderler
Dipnot
referansları
1 O cak 2013 itibariyle açılış bakiye si
Diğer kapsamlı gelir
Net dönem karı
T oplam kapsamlı gelir
Yeniden değerleme fonundan birikmiş karlara aktarılan
yeniden değerlenmiş tutarlar üzerinden hesaplanan
amortisman farkı (ertelenmiş vergi netlenmiş)
Geçmiş yıl karlarına transfer
Yasal yedeklere transferler
Sermaye artırımı
Sermaye çevrim farkı
T emettüler
Kontrol gücü olmayan pay sahipleri ile yapılan işlemler
Kar veya zararda yeniden
sınıflandırılacak birikmiş diğer
kapsamlı gelirler ve giderler
Riskten
korunma
Yabancı para
kazanç /
çevrim
kayıpları
farkları
Yasal ödenmiş
sermaye
T MS 21’e göre
ödenmiş sermaye
düzeltmesi
Yeniden değerleme ve
ölçüm kazanç / kayıpları
2,821,689
439,028
332,598
3,437
(237,549)
46,737
46,737
509
509
(86,836)
(86,836)
-
-
400,000
-
29,541
460,225
-
(4,701)
-
-
-
Birikmiş Karlar
Kardan
ayrılan
kısıtlanmış
yedekler
Geçmiş yıl
karı
Net dönem Ana ortaklığa ait
karı
özkaynaklar
277,679
4,323,568
1,129,809
800,745
800,745
929,079
929,079
-
9,090,259
761,155
929,079
1,690,234
Kontrol gücü
olmayan
paylar
T oplam
özkaynaklar
463,587
9,553,846
51,579
38,772
90,351
812,734
967,851
1,780,585
48,492
-
4,701
1,129,809
(48,492)
(429,541)
(275,112)
6,407
(1,129,809)
-
460,225
(275,112)
6,407
(25,852)
(400,938)
460,225
(300,964)
(394,531)
30 Eylül 2013 itibariyle bakiye
3,221,689
928,794
374,634
3,946
(324,385)
326,171
5,512,085
929,079
10,972,013
127,148
11,099,161
1 O cak 2014 itibariyle açılış bakiye si
3,221,689
1,133,033
496,759
4,141
(289,557)
326,171
5,805,704
1,248,467
11,946,407
136,011
12,082,418
1,036
1,036
281
281
(888,714)
(888,714)
(225,487)
1,088,417
862,930
(5,156)
69,849
64,693
(230,643)
1,158,266
927,623
295,035
(621,105)
(40,925)
295,035
(662,030)
12,483,267
159,779
12,643,046
Diğer kapsamlı gelir
Net dönem karı
T oplam kapsamlı gelir
Yeniden değerleme fonundan birikmiş karlara aktarılan
yeniden değerlenmiş tutarlar üzerinden hesaplanan
amortisman farkı (ertelenmiş vergi netlenmiş)
Geçmiş yıl karlarına transfer
Yasal yedeklere transferler
Sermaye artırımı
Sermaye çevrim farkı
T emettüler
30 Eylül 2014 itibariyle bakiye
19
-
-
400,000
-
33,127
295,035
-
(5,171)
-
3,621,689
1,461,195
492,624
4,422
(1,178,271)
-
661,910
661,910
93,328
-
5,171
1,248,467
(93,328)
(433,127)
(621,105)
(1,248,467)
419,499
6,573,692
1,088,417
Ekteki dipnotlar bu özet konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.
5
1,088,417
1,088,417
-
ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN DOKUZ AYLIK ARA DÖNEME AİT
ÖZET KONSOLİDE NAKİT AKIŞ TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (”TL”) olarak ifade edilmiştir.)
Dipnot
referansları
1 O cak -
1 O cak -
30 Eylül
30 Eylül
2014
2013
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
Dönem Karı/Zararı
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar
İle İlgili Düzeltmeler
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına
Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
1,158,266
6
165,123
1,682
22,120
(101,391)
(11,214)
7,275
294,590
163,105
3,248
16,894
(76,162)
(14,471)
(1,602)
308,463
14
(7,411)
(1,461)
(119,557)
(144,221)
106,996
130,471
(103,974)
424,511
(29,889)
6,264
(124,767)
(42,022)
74,203
(116,211)
(165,056)
284,400
(50,012)
(25,516)
(115,912)
(72,096)
1,149,051
(262,838)
(1,505)
(2,223)
882,485
1,320,266
(224,703)
(2,319)
1,093,244
885,339
1,459,747
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- T icari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- T icari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Durdurulan Faaliyet Vergi Ödemeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
İşletme faaliye tlerinde n sağlanan ne t nakit girişi
21
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının
Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi
İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
Alınan T emettüler
Alınan Faiz
Kontrol Gücü Olmayan Paylara Ait Hisse Alımı
Yatırım faaliyetle rinde kullanılan nakit
967,851
14
6
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Ödenen T emettüler
Ödenen Faiz
Finansman faaliye tlerinde kullanılan nakit
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ET KİSİNDEN ÖNCE NAKİT
VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ART IŞ
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT
BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ART IŞ/AZALIŞ
(824,573)
37,339
(368,253)
11,214
106,836
(152,098)
(1,427,674)
27,665
(371,826)
14,471
89,011
(394,531)
(603,137)
186,387
(108,503)
(458)
(662,030)
(5,045)
(589,649)
293,780
(514,714)
(201)
(300,964)
(11,526)
(533,625)
140,738
(43,518)
45,979
373,544
186,717
330,026
E. DÖ NEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7
2,712,987
1,807,339
DÖ NEM SO NU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7
2,899,704
2,137,365
Ekteki dipnotlar bu özet konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.
6
ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (”TL”) olarak ifade edilmiştir. TL dışındaki para birimleri, aksi belirtilmedikçe bin olarak
belirtilmiştir.)
1.
GRUP’UN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU
Enka İnşaat ve Sanayi Anonim Şirketi (Enka İnşaat), Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca, 4 Aralık 1967
tarihinde İstanbul, Türkiye’de kurulmuş ve tescil edilmiştir. Enka İnşaat’ın şirket merkezi Balmumcu,
Zincirlikuyu Yolu No:10, 34349 – Enka Binası Beşiktaş, İstanbul’dur.
Tara Holding Anonim Şirketi ile Tara ve Gülçelik Aileleri’nin kontrolünde olan Enka İnşaat hisselerinin
%12,59’u ve Enka İnşaat’ın bağlı ortaklıklarından Pimaş Plastik İnşaat Malzemeleri Anonim Şirketi (Pimaş)
hisselerinin %15,95’i Borsa İstanbul’da işlem görmektedir.
Enka İnşaat, 28 Haziran 2002 tarihinde %35,39 payla ortağı olan ve aynı zamanda %3,93 payla iştirak ettiği
Enka Holding Yatırım Anonim Şirketi (Enka Holding) ile Türk Ticaret Kanunu’nun 451. Maddesi ve Kurumlar
Vergisi Kanunu’nun 37-39. maddeleri hükümleri uyarınca, devralma yolu ile birleşme sonucunda aktif ve pasifi
ile birlikte tüm mal varlıklarını bütün hakları ve yükümlülükleriyle tasfiyesiz olarak devralarak birleşmiştir. 29
Aralık 1972 tarihinde kurulmuş olan ve fiili faaliyet konusu sermaye şirketlerine mali yatırımlar yapmak olan
Enka Holding’in yatırımda bulunduğu şirketler de bu birleşme sonrası Enka İnşaat bünyesi altında toplanmıştır.
2014 yılı ilk dokuz aylık döneminde çalışan personelin ortalama sayısı beyaz yakalı ve mavi yakalı olarak
sırasıyla 5.238 ve 19.274 (31 Aralık 2013: 5.299 ve 21.435).
Enka İnşaat, bağlı ortaklıkları, şube benzeri yabancı işletmeleri ve konsolide edilen müşterek yönetime tabi
ortaklıklarıyla birlikte bundan sonra “Grup” olarak tanımlanacaktır.
Grup beş ana coğrafi bölgede şube benzeri işletmeleri, müşterek yönetime tabi ortaklıkları, bağlı ortaklıkları ve
iştirakleri ile birlikte faaliyet göstermektedir:
2.
i.
Türkiye’de yaygın bir inşaat faaliyet yelpazesinde hizmet vermekte olup, bu inşaat faaliyetleri arasında
inşaatını ve işletmesini yaptığı doğalgazla çalışan elektrik enerjisi üreten termik güç santralleri,
endüstriyel ve sosyal binalar ve otoyol inşaatları yer almaktadır.
ii.
Rusya, Gürcistan ve Kazakistan’da inşaat faaliyetlerinde bulunmaktadır. Aynı zamanda Moskova –
Rusya’da, gayrimenkul yatırımı ve geliştirilmesi; alışveriş merkezleri inşaatı ve işletmesi konularında
da faaliyet göstermektedir.
iii.
Afrika’da Gabon, Burundi, Libya, Cibuti, ve Ekvator Ginesi; Asya’da Suudi Arabistan, Umman, Irak,
Afganistan; ayrıca, Dominik Cumhuriyeti ve Papua Yeni Gine’de inşaat faaliyetlerini devam
ettirmektedir.
iv.
Avrupa’daki faaliyetleri inşaat ve ticari aktivitelerden oluşmakta olup, bu faaliyetler Romanya,
Hollanda, İsviçre, Almanya ve Kosova’da sürdürülmektedir.
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR
2.1 Finansal tabloların sunum esasları
Grup’un konsolide finansal tabloları Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“SPK”) 13 Haziran 2013 tarih ve 28676
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Seri II, 14.1 No’lu “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin
Esaslar Tebliği” (“Tebliğ”) hükümlerine uygun olarak hazırlanmış olup Tebliğin 5. Maddesine istinaden Kamu
Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (“KGK”) tarafından yürürlüğe konulmuş olan Türkiye
Muhasebe Standartları / Türkiye Finansal Raporlama Standartları ile bunlara ilişkin ek ve yorumları
(“TMS/TFRS”) esas alınmıştır.
Ayrıca finansal tablolar ve dipnotlar SPK tarafından 7 Haziran 2013 tarihli duyuru ile açıklanan formatlara
uygun olarak sunulmuştur.
7
ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (”TL”) olarak ifade edilmiştir. TL dışındaki para birimleri, aksi belirtilmedikçe bin olarak
belirtilmiştir.)
2.
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)
2.1 Finansal tabloların sunum esasları (devamı)
30 Eylül 2014 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ait özet konsolide finansal tablolar, TMS 34 “Ara Dönem
Finansal Raporlama” standardı uyarınca hazırlanmıştır. Ara dönem özet konsolide finansal tablolar, yıllık
finansal tablolara nazaran tüm bilgi ve dipnotları içermediğinden 31 Aralık 2013 tarihli yıllık finansal tablolarla
beraber değerlendirilmelidir.
Enka İnşaat, Türkiye’de faaliyet gösteren bağlı ortaklıkları ve müşterek faaliyetleri, muhasebe kayıtlarını ve
yasal mali tablolarını Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) (Enka İnşaat ve Pimaş için), Türk Ticaret Kanunu
(“TTK”) ve vergi mevzuatınca belirlenen muhasebe ilkelerine uygun olarak tutmakta ve hazırlamaktadır.
Yurtdışında faaliyet gösteren, bağlı ortaklıklar, şube benzeri işletmeler ile müşterek yönetime tabi ortaklıklar ise,
ticari sicillerinin kayıtlı olduğu ülkelerde geçerli olan kanun ve mevzuat hükümleri çerçevesinde muhasebe
kayıtlarını tutmaktadırlar.
Konsolide finansal tablolar Enka İnşaat’ın ve bağlı ortaklıkların ve müşterek faaliyetlerinin yasal kayıtlarına
dayandırılarak ve farklı muhasebe politikaları benimsenerek düzenlenen finansal tablolarına, SPK Finansal
Raporlama Standartları’na uygunluk sağlaması amacıyla, bazı düzeltme ve sınıflandırma kayıtları yansıtılmak
suretiyle hazırlanmıştır. Düzeltme kayıtlarının başlıcaları, tam, oransal ve özkaynak yöntemi ile konsolidasyon
muhasebesi yapılması, inşaat faaliyetleri gelirlerinin ilgili sözleşmenin tamamlanma oranı metodu ile finansal
tablolarına yansıtılması, işletme birleşmelerinin kayda alınması, arsa, bina ve yatırım amaçlı gayrimenkullerin
gerçeğe uygun değer düzeltmeleri, ertelenmiş vergi hesaplaması, alacak, borç ve diğer yükümlülüklerin iskonto
edilmesi, kıdem tazminatı ve diğer karşılıkların hesaplanmasıdır. Konsolide finansal tablolar, gerçeğe uygun
değer farkı gelir tablosuna yansıtılan finansal varlıklar, yatırım amaçlı gayrimenkuller ve maddi varlıklar içinde
yer alan arsa ve binalar haricinde, tarihi maliyet esasına göre düzenlemiştir.
Ara dönem konsolide finansal tablolar 7 Kasım 2014 tarihinde Enka İnşaat Yönetim Kurulu tarafından
yayımlanmak üzere onaylanmıştır. Genel Kurul ve bazı düzenleyici organların yasal finansal tabloları
yayımlandıktan sonra değiştirme yetkileri vardır.
2.2 İşlevsel ve sunum para birimi
Grup’un sunum para birimi Türk Lirası (TL)’dır.
ABD Doları, Enka İnşaat operasyonlarında ağırlıklı olarak kullanılmakta ve başka bir deyişle Enka İnşaat
operasyonları üzerinde önemli bir etkiye sahip bulunmaktadır. ABD Doları ayrıca, Enka İnşaat için önemlilik arz
eden durum ve olayların ekonomik temelini yansıtmaktadır. Enka İnşaat’ın satın alma ve satış fiyatları ile esas
hizmet ve ürünleri çoğunlukla ABD Doları cinsinden belirlenmekte olup borçlanma cinsi ve ilgili borçlanma
giderlerinin büyük bir çoğunluğu da ABD Doları’dır. Bu yüzden Enka İnşaat, finansal tablo kalemlerinin işlevsel
para biriminin TMS 21 – “Döviz Kurlarındaki Değişimin Etkileri” uyarınca ABD Doları olmasına karar
vermiştir.
TMS 21 uyarınca, işlevsel para birimi ABD Doları olan Enka İnşaat ve bazı yurtdışı bağlı ortaklıkları ve
müşterek yönetim ortaklıklarının bilanço kalemleri TL olarak sunulurken ilgili bilanço tarihindeki ABD
Doları/TL kuruyla; gelir ve giderler ile nakit akımları ise işlemlerin gerçekleştiği tarihin kuruyla (tarihsel kur)
veya ilgili dönemin ortalama kuruyla değerlenir. Bu çevrimden doğan çevrim karı/zararı, özkaynaklar altında
oluşan “yabancı para çevrim farkları” hesabında yer alır.
Grup’un Rusya’da faaliyet gösteren yabancı bağlı ortaklıklarından Moskova Krasnye Holmy (MKH), Opened
Joint-Stock Company Mosenka (Mosenka) ve Limited Liability Company Enka TC (Enka TC, eski adıyla
Limited Liability Company “Ramenka”)’nin işlevsel para birimi Ruble; Kazakistan, Romanya ve Kosova’da
kurulmuş olan müşterek faaliyetlerinin ve Hollanda’da kurulmuş olan şirketlerin işlevsel para birimi Euro’dur.
Grup’un Türkiye’de faaliyet gösteren bazı bağlı ortaklıklarının işlevsel para birimi ise TL’dir. Bu şirketler
işlevsel para birimi cinsinden Enka İnşaat’a raporlama yapmakta olup bilanço kalemleri bilanço tarihindeki
sırasıyla ABD Doları/Ruble, ABD Doları/Euro ve ABD Doları/TL kuruyla; gelir ve giderler ile nakit akımları ise
sırasıyla ABD Doları/Ruble, ABD Doları/Euro ve ABD Doları/TL yıllık ortalama kurlarıyla çevrilmektedir.
8
ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (”TL”) olarak ifade edilmiştir. TL dışındaki para birimleri, aksi belirtilmedikçe bin olarak
belirtilmiştir.)
2.
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)
2.2 İşlevsel ve sunum para birimi (devamı)
Bu çevrimden doğan çevrim karı/zararı, özkaynaklar altında oluşan “yabancı para çevrim farkları” hesabında yer
almaktadır.
Enka İnşaat’ın yabancı ülkelerde faaliyet gösteren bağlı ortaklıklarının, müşterek faaliyetlerinin ve şube benzeri
yabancı işletmelerinin konsolide finansal tablolarda gösteriminde izlenen yöntemler aşağıdaki gibidir:
Şube benzeri işletmelerin işlemleri ana ortaklığın işlemleri gibi değerlemeye tabi tutulur. Bu çerçevede şube
benzeri işletmelerin, bağımsız yabancı işletme niteliğinde olan bağlı ortaklıkların ve müşterek yönetime tabi
ortaklıkların ABD Doları olarak hazırlanan finansal tablolarındaki parasal ve parasal olmayan kalemler bilanço
tarihinde geçerli olan T.C. Merkez Bankası döviz alış kurları üzerinden Türk Lirası’na çevrilmiştir. Gelir ve
gider kalemleri, ara dönem içinde düzenli olarak dağıldığı için dokuz aylık ortalama kurlar üzerinden Türk
Lirası’na çevrilmiştir. Çevrim işleminden kaynaklanan kur farkları, konsolide bilançoda özkaynaklar hesap
grubu altında “Yabancı para çevrim farkları” hesabında izlenmektedir. Özkaynak kalemleri de bilanço tarihinde
geçerli olan T.C. Merkez bankası döviz alış kurları üzerinden Türk Lirası’na çevrilmiştir. Konsolidasyona dahil
olan yabancı ülkelerde faaliyet gösteren şube benzeri işletmelerin ve bağımsız yabancı işletmelerin özkaynakları
ile ilgili ortaya çıkan çevrim farkları yine özkaynak hesap grubu altında “Yabancı para çevrim farkları”
hesabında takip edilmektedir.
SPK’nın 17 Mart 2005 tarih ve 11/367 sayılı kararına istinaden finansal tablolardaki tutarları yeniden ifade etme
işleminin uygulanmasını gerektiren objektif koşulların gerçekleşmemiş olması ve SPK’nın varolan verilere
dayanarak ileride bu koşulların gerçekleşme emarelerinin büyük ölçüde ortadan kalktığını öngörmesi sebebiyle,
işlevsel para birimi TL olan ve Türkiye’de faaliyet gösteren konsolidasyon kapsamındaki şirketlerin finansal
tabloları en son 31 Aralık 2004 tarihi itibariyle TMS 29 uyarınca (Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal
Raporlama) yeniden ifade etme işlemine tabi tutulmuştur. Dolayısıyla, bu şirketlerin 30 Eylül 2014 ve 31 Aralık
2013 tarihli bilançolarında yer alan parasal olmayan aktif ve pasifler ve sermaye dahil özkaynak kalemleri, 31
Aralık 2004 tarihine kadar olan girişlerin 31 Aralık 2004 tarihine kadar endekslenmesi, bu tarihten sonra oluşan
girişlerin ise nominal değerlerden taşınmasıyla hesaplanmıştır.
30 Eylül 2014, 31 Aralık 2013, ve 30 Eylül 2013 tarihleri itibariyle T.C. Merkez Bankası ABD Doları alış
kurları ve ortalama kurları aşağıdaki gibidir:
30 Eylül 2014
31 Aralık 2013
30 Eylül 2013
ABD Doları- bilanço tarihi itibariyle
2.2789
2.1343
2.0342
ABD Doları- dönemsel ortalama
2.1618
1.9032
1.8626
2.3 Önceki dönemlere ilişkin konsolide finansal tablolara yapılan düzeltme ve sınıflamalar
Mali durum ve performans trendlerinin tespitine imkan vermek üzere, Grup’un konsolide finansal tabloları
önceki dönemle karşılaştırmalı olarak hazırlanmaktadır. Cari dönem konsolide finansal tabloların sunumu ile
uygunluk sağlanması açısından karşılaştırmalı bilgiler gerekli görüldüğünde yeniden sınıflandırılır ve önemli
farklılıklar açıklanır. Grup, cari dönem konsolide finansal tabloların sunumu ile uygunluk sağlaması açısından
önceki dönem finansal tablolarında aşağıdaki düzeltme/sınıflamaları yapmıştır:

15 Ekim 2014 tarihinde satışı tamamlanan Pimaş’ın faaliyetleri durdurulan faaliyetlere sınıflandırdığı
için 30 Eylül 2013 tarihinde sona eren döneme ait gelir tablosu ve bölümlere göre raporlama dipnotu,
UFRS 5 “Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklar ve Durdurulan Faaliyetler” standardı kapsamında
yeniden sınıflandırılmıştır. Yapılan değişikliğin geçmiş dönem özkaynaklarına ve net kara bir etkisi
bulunmamaktadır.

Grup 30 Eylül 2013 tarihinde sona eren dokuz aylık döneme ait konsolide kar ve zarar tablosunda,
14.623 TL tutarındaki yatırım faaliyetlerinden elde edilen kur farkı gelirlerini “Finansal gelirler”
içerisinde sunmuştur. Cari dönemde, Grup yönetimi, bu tutarı “Yatırım faaliyetlerinden gelirler”
içerisinde sunmuştur.
9
ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (”TL”) olarak ifade edilmiştir. TL dışındaki para birimleri, aksi belirtilmedikçe bin olarak
belirtilmiştir.)
2.
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)
2.3 Önceki dönemlere ilişkin konsolide finansal tablolara yapılan düzeltme ve sınıflamalar (devamı)

Grup 30 Eylül 2013 tarihinde sona eren dokuz aylık döneme ait konsolide kar ve zarar tablosunda,
53.467 TL tutarındaki yatırım faaliyetlerinden elde edilen kur farkı giderlerini “Finansal giderler”
içerisinde sunmuştur. Cari dönemde, Grup yönetimi, bu tutarı “Yatırım faaliyetlerinden giderler”
içerisinde sunmuştur.

Grup 30 Eylül 2013 tarihinde sona eren dokuz aylık döneme ait konsolide kar ve zarar tablosunda,
2.105 TL tutarındaki sabit kıymet satışlarından elde edilen gelirlerini “Diğer faaliyet gelirleri”
içerisinde sunmuştur. Cari dönemde, Grup yönetimi bu tutarı “Yatırım faaliyetlerinden gelirler”
içerisinde sunmuştur

Grup 30 Eylül 2013 tarihinde sona eren dokuz aylık döneme ait konsolide kar ve zarar tablosunda, 643
TL tutarındaki “Sabit kıymet satış giderleri”ni “Diğer faaliyet giderleri” içerisinde sunmuştur. Cari
dönemde, Grup yönetimi bu tutarı “Yatırım faaliyetlerinden giderler” içerisinde sunmuştur.
2.4 Önemli muhasebe politikalarının özeti
Grup’un ara dönem özet konsolide finansal tablolarının hazırlanmasında kullanılan muhasebe politikaları aşağıda
özetlenen ve 1 Ocak 2014’den itibaren geçerli olan yeni standartların ve değişikliklerin uygulanması dışında 31
Aralık 2013’de sona eren yıla ilişkin olarak hazırlanan yıllık konsolide finansal tablolarda uygulanan muhasebe
politikalarıyla tutarlıdır.
2.5 Grup tarafından uygulanan yeni ve revize edilmiş standartlar
a)
Finansal tablolarda raporlanan tutarları ve dipnotları etkileyen TMS’de yapılan değişiklikler
TFRS 9 Finansal Araçlar
Kasım 2009’da yayınlanan TFRS 9 finansal varlıkların sınıflandırılması ve ölçümü ile ilgili yeni zorunluluklar
getirmektedir. Ekim 2010’da değişiklik yapılan TFRS 9 finansal yükümlülüklerin sınıflandırılması ve ölçümü ve
kayıtlardan çıkarılması ile ilgili değişiklikleri içermektedir.
TFRS 9 ve TFRS 7 (Değişiklikler) TFRS 9 ve Geçiş Açıklamaları için Zorunlu Yürürlük Tarihi
Kasım 2013’te TFRS 9’un zorunlu uygulama tarihi 1 Ocak 2017 tarihinden önce olmamak kaydıyla
ertelenmiştir. Bu değişiklik KGK tarafından henüz yayınlanmamıştır.
Grup, TFRS 9’u ve ve ilişkili diğer standartların tüm düzenlemelerini 31 Aralık 2010 tarihinde uygulamıştır.
b)
2014 yılından itibaren geçerli olup, Grup’un konsolide finansal tablolarını etkilemeyen standartlar,
mevcut standartlara getirilen değişiklikler ve yorumlar
TFRS 10, 11, TMS 27 (Değişiklikler)
TMS 32 (Değişiklikler)
TMS 36 (Değişiklikler)
TMS 39 (Değişiklikler)
TFRS Yorum 21
1
Yatırım Şirketleri1
Finansal Varlık ve Finansal Borçların Netleştirilmesi1
Finansal Olmayan Varlıklar için Geri Kazanılabilir Değer
Açıklamaları1
Türev Ürünlerin Yenilenmesi ve Riskten Korunma Muhasebesinin
Devamlılığı1
Harçlar ve Vergiler1
1 Ocak 2014 tarihinde veya bu tarih sonrasında başlayan mali dönemlerden itibaren geçerlidir.
TFRS 10, 11, TMS 27 (Değişiklikler) Yatırım Şirketleri
Bu değişiklik ile TFRS 10’a eklenen hükümler çerçevesinde yatırım işletmesi tanımını karşılayan işletmelerin
tüm bağlı ortaklıklarını gerçeğe uygun değer farkını kâr veya zarara yansıtarak ölçmesi zorunlu olup, konsolide
finansal tablo sunmalarına ilişkin istisna getirilmiştir.
10
ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (”TL”) olarak ifade edilmiştir. TL dışındaki para birimleri, aksi belirtilmedikçe bin olarak
belirtilmiştir.)
2.
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)
2.5 Grup tarafından uygulanan yeni ve revize edilmiş standartlar (devamı)
b)
2014 yılından itibaren geçerli olup, Grup’un konsolide finansal tablolarını etkilemeyen standartlar,
mevcut standartlara getirilen değişiklikler ve yorumlar (devamı)
TMS 32 (Değişiklikler) Finansal Varlık ve Finansal Borçların Netleştirilmesi
TMS 32’deki değişiklikler finansal varlık ve finansal borçların netleştirilmesine yönelik kurallar ile ilgili mevcut
uygulama konularına açıklama getirmektedir. Bu değişiklikler özellikle ‘cari dönemde yasal olarak
uygulanabilen mahsuplaştırma hakkına sahip’ ve ‘eş zamanlı tahakkuk ve ödeme’ ifadelerine açıklık getirir.
TMS 36 (Değişiklikler) Finansal Olmayan Varlıklar için Geri Kazanılabilir Değer Açıklamaları
TFRS 13 “Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü” Standardının bir sonucu olarak değer düşüklüğüne uğramış
varlıkların geri kazanılabilir tutarının ölçümüne ilişkin açıklamalarda bazı değişiklikler yapılmıştır. Bu değişiklik
finansal olmayan varlıklarla sınırlı tutulmuş olup, TMS 36’nın 130 ve 134 üncü paragrafları değiştirilmiştir.
TMS 39 (Değişiklikler) Türev Ürünlerin Yenilenmesi ve Riskten Korunma Muhasebesinin Devamlılığı
TMS 39’da yapılan bu değişiklikle, hangi durumlarda finansal riskten korunma aracının vadesinin dolmasının
veya sonlandırılmasının söz konusu olmayacağına, dolayısıyla finansal riskten korunma muhasebesinin
uygulanmasına son verilmeyeceğine açıklık getirilmiştir.
TFRS Yorum 21 Harçlar ve Vergiler
TFRS Yorum 21, vergi benzeri yükümlülüklerin ödenmesini ortaya çıkaran mevzuatta tanımlanan bir faaliyet
gerçekleştiğinde, işletmelerin vergi ve vergi benzerinin ödenmesine ilişkin olarak bir borç muhasebeleştirmesi
gerektiğine açıklık getirmektedir.
c)
Henüz yürürlüğe girmemiş standartlar ile mevcut önceki standartlara getirilen değişiklikler ve yorumlar
Bulunmamaktadır.
2.6 Muhasebe politikaları uygulanırken alınan önemli kararlar
Grup 30 Eylül 2014 tarihi itibariyle sona eren ara hesap dönemi boyunca muhasebe politikalarının uygulanması
sırasında 31 Aralık 2013 tarihli konsolide finansal tablo dipnotlarında açıklanmış olan kararları uygulamaya
devam etmiştir.
2.7 Kullanılan tahminler
Grup’un 30 Eylül 2014 tarihi itibariyle sona eren ara hesap dönemi boyunca kullandığı tahminlerde 31 Aralık
2013 tarihli konsolide finansal tablo dipnotlarında açıklanmış olan varsayımları uygulamaya devam etmiştir.
11
ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (”TL”) olarak ifade edilmiştir. TL dışındaki para birimleri, aksi belirtilmedikçe bin olarak
belirtilmiştir.)
3.
MÜŞTEREK FAALİYETLER
Grup’un oransal konsolidasyon metodu kullanılarak hesaplanmış müşterek faaliyetlerinin aktif ve pasifleri
içindeki payı aşağıdaki gibidir:
30 Eylül
2014
31 Aralık
2013
185,008
4,423
214
19,040
606
37,322
98,060
65,339
181
18,997
13,414
31,052
246,613
227,043
197,762
(133,909)
255,697
(178,080)
63,853
77,617
1,367
1,934
1,367
1,934
81,035
313,107
11
8,411
13,981
31,572
101,648
233,102
2,213
7,959
12,620
1,306
448,117
358,848
VARLIKLAR
Dönen Varlıklar
Nakit ve nakit benzeri değerler
Ticari alacaklar
Diğer alacaklar
Stoklar
Devam eden inşaat sözleşmelerinden alacaklar
Diğer dönen varlıklar
Grup'un müşterek faaliyetlerinin
dönen varlıklar içindeki payı
Duran Varlıklar
Maliyet
Birikmiş amortisman
Grup'un müşterek faaliyetlerinin
maddi duran varlıklar içindeki payı
Uzun vadeli ticari alacaklar
Diğer duran varlıklar
Grup'un müşterek faaliyetlerinin
duran varlıklar içindeki payı
KAYNAKLAR
Kısa Vadeli Yükümlülükler
Ticari borçlar
Devam eden inşaat sözleşmeleri hakediş bedelleri
Dönem karı vergi yükümlülüğü
Borç karşılıkları
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar
Diğer kısa vadeli yükümlülükler
Grup'un müşterek faaliyetlerinin
kısa vadeli yükümlülükler içindeki payı
12
ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (”TL”) olarak ifade edilmiştir. TL dışındaki para birimleri, aksi belirtilmedikçe bin olarak
belirtilmiştir.)
3.
4.
MÜŞTEREK FAALİYETLER (devamı)
30 Eylül
2014
30 Eylül
2013
Satış gelirleri
Satışların maliyeti
Genel yönetim giderleri
Esas faaliyetlerden diğer gelirler
Esas faaliyetlerden diğer giderler
Finansman gelirleri
Finansman giderleri
Sürdürülen faaliyetler net vergi gideri
415,060
(426,880)
1,889
(179)
430
(5,580)
(7,110)
772,884
(720,111)
(909)
2,667
(257)
3,062
(1,248)
(32,121)
Net (zarar) / kar
(22,370)
23,967
OPERASYONEL SEZONA GÖRE DEĞİŞİM
Grup’un inşaat iş sahası kış aylarında yavaşlamakta olup diğer iş sahalarındaki operasyonları sezona göre önemli
bir değişim göstermemektedir.
5.
PAY BAZINDA ÖDEMELER
27 Mart 2014 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısı kararına istinaden, Grup 2013 yılı dağıtılabilir
dönem karı üzerinden hissedarlara (bir Tam TL)'lik nominal değerli hisse senedi başına 0,085 Tam TL brüt /
0,074 Tam TL net toplam 272.000 TL (2013: 224.000 TL); intifa senedi sahiplerine toplam 23.443 TL (2013:
19.317 TL) nakit temettü dağıtılmasına karar vermiş ve 16 Nisan 2014 tarihinde dağıtım tamamlanmıştır.
Enka İnşaat Yönetim Kurulu, 19.06.2014 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul'unda verilen yetkiye
dayanarak, 01.01.2014-30.06.2014 tarihli ara dönem finansal tablolarına göre oluşan net dönem karından TTK'ya
ve esas sözleşmeye göre ayrılması gereken yedek akçeler düşüldükten sonra kalan tutardan, 288.000 TL'sının 15
Ağustos 2014 tarihinden itibaren hisse başına brüt %8,00 net %6,80 oranında Kar Payı Avansı olarak
dağıtılmasına karar vermiş olup dağıtım tamamlanmıştır.
13
ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (”TL”) olarak ifade edilmiştir. TL dışındaki para birimleri, aksi belirtilmedikçe bin olarak
belirtilmiştir.)
6.
BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA
a)
İş sahaları
1 Ocak - 30 Eylül 2014
İnşaat
Gayrimenkul
Kiralama
Ticaret ve
üretim
Enerji
Eliminasyon
Toplam
3,082,777
421,433
(2,551,076)
(429,809)
523,325
798,386
(206,289)
592,097
484,040
13,593
(382,287)
(13,593)
101,753
5,078,672
30,894
(4,754,928)
(30,894)
323,744
(465,920)
474,296
8,376
9,443,875
(7,894,580)
1,549,295
Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri
Genel yönetim giderleri
Esas faaliyetlerden diğer gelirler
Esas faaliyetlerden diğer giderler (-)
Faaliyet Karı
(23,932)
(124,268)
33,922
(56,982)
352,065
(9,475)
(28,492)
4,784
(9,473)
549,441
(20,373)
(27,271)
3,009
(7,337)
49,781
(4)
(16,678)
2,856
(12,186)
297,732
Yatırım faaliyetlerinden gelirler
Yatırım faaliyetlerinden giderler (-)
Finansman Gelir/Gideri
Öncesi Faaliyet Karı
374,759
(166,919)
Satış gelirleri
Bölüm içi satış gelirleri
Satışların maliyeti
Bölüm içi satışların maliyeti
Brüt Kar
4,064
216
(1,144)
8,376
(53,784)
(196,709)
44,571
(85,978)
1,257,395
89
-
-
378,912
(167,847)
559,905
553,721
48,637
297,821
8,376
1,468,460
Finansal gelirler
Finansal giderler (-)
Vergi Öncesi Kar
44,489
(44,433)
559,961
22,496
(31,919)
544,298
3,308
(10,565)
41,380
5,967
(2,771)
301,017
(12,314)
12,541
8,603
63,946
(77,147)
1,455,259
Dönem vergi gideri (-)
Ertelenmiş vergi gelir/(gideri)
S ürdürülen Faaliyetler
Dönem Karı
(88,773)
(7,170)
(90,434)
(16,674)
(9,860)
1,124
(40,194)
(42,609)
464,018
437,190
32,644
218,214
8,603
(229,261)
(65,329)
1,160,669
30 Eylül 2014
Gayrimenkul
İnşaat
Kiralama
Bölüm varlıkları
Dağıtılmamış varlıklar
Toplam Varlıklar
Bölüm yükümlülükleri
Dağıtılmamış yükümlülükler
Toplam Yükümlülükler
Diğer Bölüm Bilgileri
8,308,006
8,308,006
2,180,016
2,180,016
5,681,665
5,681,665
1,280,591
1,280,591
Ticaret ve
üretim
Enerji
813,531
4,198,568
813,531
4,198,568
434,080
434,080
2,460,234
2,460,234
1 Ocak - 30 Eylül 2014
Gayrimenkul
Ticaret ve
İnşaat
Kiralama
üretim
Enerji
Toplam
19,001,770
941
19,002,711
6,354,921
4,744
6,359,665
Toplam
Yatırım harcamaları
M addi duran varlıklar ve yatırım amaçlı
gayrimenkuller
M addi olmayan duran varlıklar
Toplam Yatırım Harcamaları
89,936
2,712
92,648
269,988
440
270,428
1,905
16
1,921
3,122
134
3,256
364,951
3,302
368,253
Amortisman gideri
İtfa payları
60,956
3,813
6,960
431
5,365
289
87,145
164
160,426
4,697
14
ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (”TL”) olarak ifade edilmiştir. TL dışındaki para birimleri, aksi belirtilmedikçe bin olarak
belirtilmiştir.)
6.
BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA (devamı)
a)
İş sahaları (devamı)
1 Temmuz - 30 Eylül 2014
İnşaat
Gayrimenkul
Kiralama
Ticaret ve
üretim
Enerji
Eliminasyon
Toplam
1,056,385
122,110
(821,943)
(111,080)
245,472
273,134
(67,185)
205,949
169,645
(6,933)
(126,433)
(4,920)
31,359
1,603,020
8,608
(1,540,236)
(8,512)
62,880
(123,785)
124,512
727
3,102,184
(2,555,797)
546,387
Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri
Genel yönetim giderleri
Esas faaliyetlerden diğer gelirler
Esas faaliyetlerden diğer giderler (-)
Faaliyet Karı
(9,415)
(44,797)
12,061
5,698
209,019
(3,287)
(8,213)
1,395
(521)
195,323
(7,027)
(8,026)
250
(2,166)
14,390
(5,751)
741
(543)
57,327
(679)
(158)
(110)
(19,729)
(67,466)
14,447
2,310
475,949
Yatırım faaliyetlerinden gelirler
Yatırım faaliyetlerinden giderler (-)
Finansman Gelir/Gideri
Öncesi Faaliyet Karı
116,166
(152,429)
Satış gelirleri
Bölüm içi satış gelirleri
Satışların maliyeti
Bölüm içi satışların maliyeti
Brüt Kar
2,139
216
1
(1,140)
38
-
-
118,344
(153,353)
172,756
197,678
13,251
57,365
(110)
Finansal gelirler
Finansal giderler (-)
Vergi Öncesi Kar
17,142
(24,455)
165,443
13,310
(20,265)
190,723
(14)
(1,050)
12,187
4,226
305
61,896
(4,478)
4,945
357
30,186
(40,520)
430,606
Dönem vergi gideri (-)
Ertelenmiş vergi gelir/(gideri)
S ürdürülen Faaliyetler
Dönem Karı
(26,445)
811
(23,856)
(9,296)
(2,324)
36
(1,913)
(20,364)
-
(54,538)
(28,813)
139,809
157,571
9,899
39,619
357
347,255
Diğer Bölüm Bilgileri
Yatırım harcamaları
M addi duran varlıklar ve yatırım amaçlı
gayrımenkuller
M addi olmayan duran varlıklar
Toplam Yatırım Harcamaları
Amortisman gideri
İtfa payları
1 Temmuz - 30 Eylül 2014
Gayrimenkul
Ticaret ve
İnşaat
Kiralama
üretim
19,098
121
19,219
82,243
20
82,263
18,605
473
1,896
28
15
383
1
384
834
75
Enerji
440,940
Toplam
1,873
49
1,922
103,597
191
103,788
33,323
62
54,658
638
ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (”TL”) olarak ifade edilmiştir. TL dışındaki para birimleri, aksi belirtilmedikçe bin olarak
belirtilmiştir.)
6.
BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA (devamı)
a)
İş sahaları (devamı)
1 Ocak - 30 Eylül 2013
İnşaat
Gayrimenkul
Kiralama
Ticaret ve
üretim
Enerji
Eliminasyon
Toplam
3,185,333
234,758
(2,531,020)
(244,679)
644,392
660,415
905
(158,938)
502,382
526,856
8,063
(428,183)
(8,063)
98,673
4,732,103
28,593
(4,399,886)
(28,593)
332,217
(272,319)
281,335
9,016
9,104,707
(7,518,027)
1,586,680
Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri
Genel yönetim giderleri
Esas faaliyetlerden diğer gelirler
Esas faaliyetlerden diğer giderler (-)
Faaliyet Karı
(10,548)
(109,681)
27,689
(52,442)
499,410
(9,821)
(28,868)
6,566
(3,153)
467,106
(19,685)
(23,313)
17,734
(8,978)
64,431
(86)
(18,790)
14,316
(1,620)
326,037
905
(253)
179
9,847
(40,140)
(179,747)
66,052
(66,014)
1,366,831
Yatırım faaliyetlerinden gelirler
Yatırım faaliyetlerinden giderler (-)
Finansman Gelir/Gideri
Öncesi Faaliyet Karı
144,424
(211,766)
1,010
(4,554)
1,823
(706)
7,277
(413)
Satış gelirleri
Bölüm içi satış gelirleri
Satışların maliyeti
Bölüm içi satışların maliyeti
Brüt Kar
-
154,534
(217,439)
432,068
463,562
65,548
332,901
9,847
1,303,926
Finansal gelirler
Finansal giderler (-)
Vergi Öncesi Kar
14,685
(16,276)
430,477
2,714
(3,339)
462,937
2,842
(19,405)
48,985
7,925
(11,571)
329,255
(9,816)
9,751
9,782
18,350
(40,840)
1,281,436
Dönem vergi gideri (-)
Ertelenmiş vergi gelir/(gideri)
S ürdürülen Faaliyetler
Dönem Karı
(95,589)
(18,393)
(87,514)
(5,048)
(13,182)
4,717
(61,598)
(31,977)
316,495
370,375
40,520
235,680
Gayrimenkul
İnşaat
Kiralama
Bölüm varlıkları
Dağıtılmamış varlıklar
Toplam Varlıklar
Bölüm yükümlülükleri
Dağıtılmamış yükümlülükler
Toplam Yükümlülükler
Diğer Bölüm Bilgileri
Yatırım harcamaları
Maddi duran varlıklar ve yatırım amaçlı
gayrımenkuller
Maddi olmayan duran varlıklar
Toplam Yatırım Harcamaları
Amortisman gideri
İtfa payları
7,769,296
7,769,296
2,083,916
2,083,916
5,529,348
5,529,348
1,217,375
1,217,375
9,782
31 Aralık 2013
Ticaret ve
üretim
Enerji
777,165
777,165
4,001,618
4,001,618
381,590
381,590
2,312,721
2,312,721
1 Ocak - 30 Eylül 2013
Gayrimenkul
Ticaret ve
İnşaat
Kiralama
üretim
140,858
3,843
144,701
210,090
75
210,165
66,480
2,242
9,304
114
16
4,770
92
4,862
6,615
411
Enerji
11,402
696
12,098
77,782
157
(257,883)
(50,701)
972,852
Toplam
18,077,427
3,150
18,080,577
5,995,602
2,557
5,998,159
Toplam
367,120
4,706
371,826
160,181
2,924
ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (”TL”) olarak ifade edilmiştir. TL dışındaki para birimleri, aksi belirtilmedikçe bin olarak
belirtilmiştir.)
6.
BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA (devamı)
a)
İş sahaları (devamı)
1 Temmuz - 30 Eylül 2013
İnşaat
Gayrimenkul
Kiralama
Ticaret ve
üretim
Enerji
Eliminasyon
Toplam
1,288,075
101,624
(1,051,523)
(104,758)
233,418
244,918
247
(60,530)
184,635
139,455
3,474
(107,303)
(3,476)
32,150
1,573,058
6,771
(1,476,240)
(7,553)
96,036
(112,116)
115,787
3,671
3,245,506
(2,695,596)
549,910
Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri
Genel yönetim giderleri
Esas faaliyetlerden diğer gelirler
Esas faaliyetlerden diğer giderler (-)
Faaliyet Karı
(5,783)
(31,190)
21,593
(22,353)
195,685
(3,274)
(10,292)
323
(1,346)
170,046
(6,992)
(8,117)
9,348
(1,406)
24,983
(10)
(7,667)
116
(983)
87,492
2
(253)
179
3,599
(16,059)
(57,264)
31,127
(25,909)
481,805
Yatırım faaliyetlerinden gelirler
Yatırım faaliyetlerinden giderler (-)
Finansman Gelir/Gideri
Öncesi Faaliyet Karı
40,649
(53,902)
(748)
(2,049)
689
(671)
3,914
(236)
182,432
167,249
25,001
91,170
3,599
469,451
Finansal gelirler
Finansal giderler (-)
Vergi Öncesi Kar
(1,984)
(3,624)
176,824
1,007
(2,094)
166,162
1,252
(11,920)
14,333
2,889
(967)
93,092
(4,207)
4,378
3,770
(1,043)
(14,227)
454,181
Dönem vergi gideri (-)
Ertelenmiş vergi gelir/(gideri)
S ürdürülen Faaliyetler
Dönem Karı
(34,445)
(10,911)
(34,190)
1,342
(3,341)
149
(22,044)
(10,140)
-
(94,020)
(19,560)
131,468
133,314
11,141
60,908
3,770
340,601
Satış gelirleri
Bölüm içi satış gelirleri
Satışların maliyeti
Bölüm içi satışların maliyeti
Brüt Kar
Diğer Bölüm Bilgileri
Yatırım harcamaları
M addi duran varlıklar ve yatırım amaçlı
gayrımenkuller
M addi olmayan duran varlıklar
Toplam Yatırım Harcamaları
Amortisman gideri
İtfa payları
1 Temmuz - 30 Eylül 2013
Gayrimenkul
Ticaret ve
İnşaat
Kiralama
üretim
68,220
1,754
69,974
98,294
2
98,296
24,885
352
3,470
52
17
-
Enerji
44,504
(56,858)
Toplam
932
67
999
6,954
88
7,042
174,400
1,911
176,311
2,737
153
28,975
57
60,067
614
ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (”TL”) olarak ifade edilmiştir. TL dışındaki para birimleri, aksi belirtilmedikçe bin olarak
belirtilmiştir.)
6.
BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA (devamı)
a)
İş sahaları (devamı)
Grup’un faaliyet bölümlerinin diğer bölümler ile gerçekleştirilen işlemlerden elde edilen bölüm gelirlerinin
ölçülmesi ve raporlamasında, bölümler arası transferler, normal piyasa fiyatı ve şartlarında
gerçekleştirilmektedir.
30 Eylül 2014 tarihinde sona eren ara hesap döneminde Grup’un konsolide gelir tablosunda yer alan satış
gelirlerinin 5.078.672 (30 Eylül 2013: 4.732.103 TL) tutarındaki kısmı Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt A.Ş.
(TETAŞ)’den olup toplam konsolide satışlardaki payı %10’un üzerindedir. Bu satışların maliyetinin 4.469.462
TL (30 Eylül 2013: 4.211.742 TL) tutarında olan kısmı da Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ)’dan
gerçekleşen alımlar ile ilgili olup toplam konsolide satışların maliyetindeki payı %10’un üzerindedir.
b)
Coğrafi bölümler
1 Ocak - 30 Eylül 2014
Net satışlar
Bölüm içi satışlar
Yatırım harcamaları
Rusya
Federasyonu ve
Türkiye
Kazakistan
6,919,484
1,344,965
116,116
349,804
71,388
Avrupa
26,839
-
280,717
Irak ve Diğer
1,152,587
-
399
15,749
Eliminasyon
(465,920)
-
Konsolide
9,443,875
368,253
30 Eylül 2014
Bölüm varlıkları
Net satışlar
Bölüm içi satışlar
Yatırım harcamaları
Rusya
Federasyonu ve
Türkiye
Kazakistan
10,210,815
6,513,851
Avrupa
1,181,728
Irak ve Diğer
1,095,376
Eliminasyon
-
Konsolide
19,001,770
1 Temmuz 2014 - 30 Eylül 2014
Rusya
Federasyonu ve
Türkiye
Kazakistan
Avrupa Irak ve Diğer
2,209,854
485,498
21,709
385,123
18,384
105,401
14,929
88,428
289
142
Eliminasyon
(123,785)
-
Konsolide
3,102,184
-
18
103,788
ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (”TL”) olarak ifade edilmiştir. TL dışındaki para birimleri, aksi belirtilmedikçe bin olarak
belirtilmiştir.)
6.
BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA (devamı)
b)
Coğrafi bölümler (devamı)
1 Ocak - 30 Eylül 2013
Net satışlar
Bölüm içi satışlar
Yatırım harcamaları
Rusya
Federasyonu ve
Türkiye
Kazakistan
6,083,684
1,181,302
104,622
167,697
105,082
219,057
Avrupa
289,645
-
Irak ve Diğer
1,550,076
-
16,596
Eliminasyon
(272,319)
31,091
-
Konsolide
9,104,707
371,826
31 Aralık 2013
Bölüm varlıkları
Net satışlar
Bölüm içi satışlar
Yatırım harcamaları
7.
Rusya
Federasyonu ve
Türkiye
Kazakistan
9,584,108
6,352,424
Irak ve Diğer
924,237
Eliminasyon
-
Konsolide
18,077,427
1 Temmuz 2013 - 30 Eylül 2013
Rusya
Federasyonu ve
Türkiye
Kazakistan
Avrupa Irak ve Diğer
2,101,054
420,492
90,152
633,808
33,192
78,924
-
Eliminasyon
(112,116)
Konsolide
3,245,506
-
46,140
101,808
Avrupa
1,216,658
12,197
16,166
-
176,311
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
30 Eylül
2014
Kasa
Bankadaki nakit
Vadesiz mevduatlar
Vadeli mevduatlar
Diğer hazır varlıklar
Eksi: Vadesi üç aydan uzun bir yıldan kısa vadeli mevduatlar
Nakit akım tablosuna göre nakit ve nakit benzerleri
19
31 Aralık
2013
6,948
4,506
2,017,510
872,749
4,776
1,711,604
990,684
8,327
2,901,983
2,715,121
(2,279)
(2,134)
2,899,704
2,712,987
ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (”TL”) olarak ifade edilmiştir. TL dışındaki para birimleri, aksi belirtilmedikçe bin olarak
belirtilmiştir.)
8.
FİNANSAL YATIRIMLAR
Kısa vadeli finansal yatırımlar
30 Eylül 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibariyle Grup’un kısa vadeli gerçeğe uygun değer değişimleri kar ve
zararla ilişkilendirilen finansal yatırımlar olarak sınıflandırdığı vadesine bir yıldan kısa süre kalan borçlanma
aracı niteliğindeki menkul kıymetleri ile hisse senetlerinin detayı aşağıdaki gibidir:
Gerçeğe uygun değer değişimleri gelir tablosu ile
30 Eylül
31 Aralık
2014
2013
- Uluslararası piyasalar
1,469
7,831
- Yerli piyasa
4,808
-
484,987
500,369
429,635
376,527
2,734
1,971
28,289
35,736
137,753
101,141
12,381
4,423
1,102,056
1,027,998
ilişkilendirilen finansal yatırımlar
Özel sektör tahvilleri
Yabancı devlet tahvilleri
- Uluslararası piyasalar
Hisse senetleri
- Uluslararası piyasalar
- Yerli piyasa
Türkiye Cumhuriyeti devlet tahvilleri
- Yerli piyasa
Yatırım fonları
- Uluslararası piyasalar
- Yerli piyasa
Uzun vadeli finansal yatırımlar
30 Eylül 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibariyle Grup’un uzun vadeli gerçeğe uygun değer değişimleri kar ve
zararla ilişkilendirilen finansal yatırımlar olarak sınıflandırdığı vadesine bir yıldan uzun süre kalan borçlanma
aracı niteliğindeki menkul kıymetleri ile bir yıl içinde elden çıkarılması düşünülmeyen hisse senedi
yatırımlarının detayı aşağıdaki gibidir:
Gerçeğe uygun değer değişimleri gelir tablosu ile
ilişkilendirilen finansal yatırımlar
30 Eylül
31 Aralık
2014
2013
2,134,061
1,817,693
37,761
157,232
Özel sektör tahvilleri
- Uluslararası piyasalar
Yabancı devlet tahvilleri
- Uluslararası piyasalar
Türkiye Cumhuriyeti devlet tahvilleri
- Yerli piyasa
- Uluslararası piyasalar
Hisse senetleri
20
36,893
29,042
126,701
125,932
820
1,111
2,336,236
2,131,010
ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (”TL”) olarak ifade edilmiştir. TL dışındaki para birimleri, aksi belirtilmedikçe bin olarak
belirtilmiştir.)
8.
FİNANSAL YATIRIMLAR (devamı)
Finansal varlıkların en ileri vade tarihleri aşağıdaki gibidir:
Özel sektör tahvilleri - Uluslararası piyasalar
Yabancı devlet tahvilleri - Uluslararası piyasalar
30 Eylül 2014
31 Aralık 2013
31 Aralık 2049
31 Aralık 2049
7 Mart 2022
7 Mart 2022
Türkiye Cumhuriyeti devlet tahvilleri
- Yerli piyasa
- Uluslararası piyasalar
9.
24 Temmuz 2024
7 Ekim 2015
14 Ocak 2041
14 Ocak 2041
FİNANSAL BORÇLAR
Kısa vadeli borçlanmalar
Banka kredileri
30 Eylül 2014
Ağırlıklı Ortalama
Para birimi
Döviz tutarı
Faiz oranı
%3.00 ABD Doları
6,021
%0.00
TL
1,462
Toplam kısa vadeli borçlanmalar
TL karşılığı
13,720
1,462
15,182
Uzun vadeli borçlanmalar
Hermes kredisi
%0.95
Euro
11,024
31,875
Diğer uzun vadeli banka kredileri
%2.02 ABD Doları
%1.45
Euro
%2.19
JPY
500
1,726
12,117,723
1,139
4,991
252,049
Finansal kiralama işlemlerinden borçlar
576,889
866,943
Eksi: Uzun vadeli kredilerin kısa vadeli kısımları
(112,094)
Toplam uzun vadeli borçlanmalar
754,849
30 Eylül 2014
Uzun vadeli finansal kiralama
borçlarının kısa vadeli kısmı
Ağırlıklı Ortalama
Faiz oranı
Para birimi
Döviz tutarı
TL karşılığı
%3.00
Ruble
307,660
17,801
17,801
Uzun vadeli
%3.00
Ruble
11,308,706
654,320
654,320
672,121
21
ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (”TL”) olarak ifade edilmiştir. TL dışındaki para birimleri, aksi belirtilmedikçe bin olarak
belirtilmiştir.)
9. FİNANSAL BORÇLAR (devamı)
Kısa vadeli borçlanmalar
Banka kredileri
31 Aralık 2013
Ağırlıklı Ortalama
Para birimi
Döviz tutarı
Faiz oranı
%3.18
Euro
12,876
%3.78 ABD Doları
12,405
%13.20
TL
12,069
Toplam kısa vadeli borçlanmalar
TL karşılığı
37,810
26,477
12,069
76,356
Uzun vadeli borçlanmalar
Hermes kredisi
%0.93
Diğer uzun vadeli banka kredileri
Euro
14,327
42,071
%4.59 ABD Doları
%1.80
Euro
%2.26
JPY
%13.34
TL
6,087
5,088
7,633,377
1,379
12,991
14,941
154,195
1,379
Finansal kiralama işlemlerinden borçlar
514,248
739,825
Eksi: Uzun vadeli kredilerin kısa vadeli kısımları
(141,209)
Toplam uzun vadeli borçlanmalar
598,616
31 Aralık 2013
Ağırlıklı Ortalama
Faiz oranı
Uzun vadeli finansal kiralama
borçlarının kısa vadeli kısmı
Para birimi
Döviz tutarı
TL karşılığı
%2.36 ABD Doları
%3.00
Ruble
277
238,988
429
15,486
15,915
Uzun vadeli
%3.00
Ruble
7,690,317
498,333
498,333
514,248
Uzun vadeli kredilerin geri ödeme planı aşağıdaki gibidir:
30 Eylül 2014
1 yıldan az
1-2 yıl
2-3 yıl
3-4 yıl
Eksi: Uzun vadeli finansal borçların kısa vadeli kısımları
22
31 Aralık 2013
94,293
85,066
74,813
35,882
125,294
41,928
32,457
25,898
(94,293)
(125,294)
195,761
100,283
ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (”TL”) olarak ifade edilmiştir. TL dışındaki para birimleri, aksi belirtilmedikçe bin olarak
belirtilmiştir.)
10. TİCARİ ALACAKLAR VE BORÇLAR
Kısa vadeli ticari alacaklar
30 Eylül
2014
31 Aralık
2013
Ticari alacaklar
Ticari alacaklar reeskontu (-)
İnşaat işlerinden alacaklar
Vadeli çekler ve alacak senetleri
Vadeli çekler ve alacaklar reeskontu (-)
İşveren idare payı alacakları (*)
912,000
(151)
859,467
29,493
(930)
40,871
762,638
(373)
826,824
118,704
(2,678)
49,276
1,840,750
1,754,391
(43,179)
(52,154)
1,797,571
1,702,237
Eksi : Şüpheli alacak karşılığı
(*) İnşaat sözleşmelerinde tanımlı işin tamamlanmasına kadar veya bazı durumlarda daha uzun süreler zarfında
müşteriler tarafından tutulan ve henüz vadesi gelmeyen ticari alacaklar “işveren idare payı alacakları” olarak
nitelendirilmektedir.
İnşaat işlerinden alacakların tahsilat süresi kontratın şartlarına göre değişmekte olup, bu süreler ortalama 30 ile
bazı projelerde 90 gün arasında değişmektedir.
Uzun vadeli ticari alacaklar
Vadeli çekler ve alacak senetleri
Vadeli çekler ve alacak senetleri reeskontu (-)
Ticari alacaklar
Ticari alacaklar reeskontu (-)
Diğer ticari alacaklar
Kısa vadeli ticari borçlar
Ticari borçlar
Ticari borçlar reeskontu (-)
Borç senetleri
Borç senetleri reeskontu (-)
Diğer ticari borçlar
Uzun vadeli ticari borçlar
Ticari borçlar
23
30 Eylül
2014
31 Aralık
2013
4,220
(166)
29,018
(160)
12,927
8,984
(307)
20,471
(298)
-
45,839
28,850
30 Eylül
2014
31 Aralık
2013
1,177,420
(18)
278
(2)
578
1,126,874
(17)
11,886
(42)
437
1,178,256
1,139,138
30 Eylül
2014
31 Aralık
2013
170
11,746
170
11,746
ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (”TL”) olarak ifade edilmiştir. TL dışındaki para birimleri, aksi belirtilmedikçe bin olarak
belirtilmiştir.)
11. STOKLAR
Hammade ve yedek parça
Yarı mamul stokları
Ticari mallar (makine ve diğerleri)
Mamul stokları
Yoldaki mallar
İnşaat malzemeleri
Stok değer düşüklüğü karşılığı (*)
30 Eylül
2014
31 Aralık
2013
348,030
190,826
173,902
52,762
17,907
32,933
(1,084)
350,759
146,323
135,170
23,124
42,098
39,093
(1,505)
815,276
735,062
(*) 30 Eylül 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibariyle mamul stokları ve ticari mallar için ayrılan değer
düşüklüğü karşılığı satışların maliyeti hesabında gösterilmiştir.
30 Eylül 2014 tarihi itibariyle stoklar üzerinde rehin bulunmamaktadır (31 Aralık 2013 – Bulunmamaktadır).
12. İNŞAAT SÖZLEŞMELERİ
30 Eylül
2014
Devam eden inşaat sözleşmeleriyle ilgili maliyetler
Kayda alınan karlar eksi zararlar, net
Eksi : Dönem sonu itibariyle toplam faturalanan hakediş bedeli
31 Aralık
2013
5,142,552
290,011
4,064,164
188,036
5,432,563
4,252,200
(5,714,278)
(4,385,379)
(281,715)
(133,179)
Yukarıdaki net bakiye ilişikteki konsolide bilançolarda aşağıdaki şekilde sınıflandırılmıştır:
Devam eden inşaat sözleşmelerinden alacaklar (net)
Devam eden inşaat sözleşmeleri hakediş bedelleri (net)
30 Eylül
2014
31 Aralık
2013
241,590
(523,305)
232,506
(365,685)
(281,715)
(133,179)
Grup’un, bağlı ortaklıklarının ve faaliyetlerinin 30 Eylül 2014 tarihi itibariyle devam eden inşaat sözleşmeleri ile
ilgili olarak almış olduğu kısa ve uzun vadeli avansların toplam tutarı 435.883 TL (31 Aralık 2013: 446.247
TL)’dir.
24
ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (”TL”) olarak ifade edilmiştir. TL dışındaki para birimleri, aksi belirtilmedikçe bin olarak
belirtilmiştir.)
13. YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER
30 Eylül 2014 ve 2013 tarihleri itibariyle yatırım amaçlı gayrimenkullerin hareketleri aşağıdaki gibidir:
1 Ocak 30 Eylül 2014
1 Ocak 30 Eylül 2013
Açılış bakiyesi
Yabancı para çevrim farkları
Maddi duran varlıklardan transferler
Arazi kiralaması ile ilgili yükümlülüklerin
net şimdiki değerlerindeki değişimi
Alımlar
5,008,204
(296,129)
-
3,803,928
338,490
4,756
94,034
266,664
196,083
Kapanış bakiyesi
5,072,773
4,343,257
14. MADDİ DURAN VARLIKLAR
Grup, müşterek faaliyetleri ile birlikte ara dönem içerisinde 98.287 TL’lik (30 Eylül 2013: 171.037 TL) maddi
duran varlık alımı yapmıştır. Ayrıca ara dönem içerisinde net defter değeri 29.928 TL (30 Eylül 2013: 26.204
TL) olan sabit kıymetler 37.339 (30 Eylül 2013: 27.665 TL) karşılığında satılmıştır.
15. TAAHHÜTLER
Operasyonel kiralama taahhütleri
30 Eylül 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibariyle, Grup’un bağlı ortaklıklarından Enka TC’nin finansal
tablolarında yer almayıp, bir yıldan daha uzun vadeli iptal edilemez gayrimenkul kiralamalarıyla ilgili yıllık
ödeme planları ve yükümlülükleri aşağıdaki gibidir:
1 yıl içinde ödenecek
30 Eylül
2014
31 Aralık
2013
269
303
269
303
Gelecekte elde edilecek asgari operasyonel kiralama gelirleri
30 Eylül 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibariyle Grup’un konsolide finansal tablolarında yer almayıp, iptal
edilemez faaliyet kiralamalarına ilişkin yıllık gelir planları ve tutarları aşağıdaki gibidir:
1 yıldan az
1 - 5 yıl
5 yıldan fazla
25
30 Eylül
2014
31 Aralık
2013
1,016,399
2,284,941
1,250,875
743,131
1,276,462
575,963
4,552,215
2,595,556
ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (”TL”) olarak ifade edilmiştir. TL dışındaki para birimleri, aksi belirtilmedikçe bin olarak
belirtilmiştir.)
15. TAAHHÜTLER (devamı)
Davalar:
Grup’un 30 Eylül 2014 tarihi itibariyle sona eren dokuz aylık ara dönem içerisinde 31 Aralık 2013 tarihli
konsolide finansal tablolarda belirtilen hususlara ilave açıklama gerektirecek önemli yeni bir davası veya eski
davaları ile ilgili gelişme bulunmamaktadır. Grup davalarla ilgili konsolide finansal tablolarda taşınan tutarları
gerekli şekilde muhasebeleştirmiştir. Bu karşılık olasılık oranları ve potansiyel kaynak çıkışları göz önünde
bulundurularak hesaplanmıştır. Karşılık ayrılmayan Grup aleyhine açılan diğer davalar için herhangi bir kaynak
çıkışı riski görünmemektedir.
Sözleşmeden doğan yükümlülükler:
Grup’un 30 Eylül 2014 tarihi itibariyle sona eren dokuz aylık ara dönem içerisinde 31 Aralık 2013 tarihli
konsolide finansal tablolarda belirtilen hususlara ilave açıklama gerektirecek yeni bir sözleşmeden doğan
yükümlülüğü veya eski yükümlülükleri ile ilgili önemli bir gelişme bulunmamaktadır.
30 Eylül 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibariyle Grup’un teminat, rehin ve ipotek (TRİ) pozisyonuna ilişkin
tablosu aşağıdaki gibidir. Grup tarafından verilen TRİ’ler:
30 Eylül 2014
Orijinal
TL
bakiye
Karşılığı
Grup tarafından verilen TRİ'ler
A. Kendi tüzel kişiliği adına vermiş olduğu TRİ’lerin
toplam tutarı
-ABD Doları
-Euro
-TL
-Diğer (*)
B. Tam konsolidasyon kapsamına dahil edilen ortaklıklar
lehine vermiş olduğu TRİ’lerin toplam tutarı
-ABD Doları
-Euro
-TL
-Diğer (*)
C. Olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla diğer
3.kişilerin borcunu temin amacıyla vermiş olduğu
TRİ’lerin toplam tutarı
D. Diğer verilen TRİ’lerin toplam tutarı
i. Ana ortak rehine vermiş olduğu TRİ’lerin toplam tutarı
ii. B ve C maddeleri kapsamına girmeyen diğer Grup
şirketleri lehine vermiş olduğu TRİ’lerin toplam tutarı
-ABD Doları
iii. C maddesi kapsamına girmeyen 3.kişiler lehine vermiş
olduğu TRİ’lerin toplam tutarı
31 Aralık 2013
Orijinal
TL
bakiye
Karşılığı
722,660
67,902
22,443
2,041,518
1,646,870
196,333
22,443
175,872
689,048
64,918
29,052
1,857,854
1,470,635
190,631
29,052
167,536
4,185
51,023
1,438
822,695
9,537
147,528
1,438
664,192
4,185
55,298
1,738
819,453
8,932
162,383
1,738
646,400
-
-
-
-
-
-
-
-
2,864,213
2,677,307
(*) ABD Doları, TL ve Euro para birimi dışındaki diğer yabancı para birimiyle verilen teminat, rehin ve
ipoteklerin TL karşılıklarını ifade etmektedir.
Grup’un vermiş olduğu diğer TRİ’lerin Grup’un özkaynaklarına oranı 30 Eylül 2014 tarihi itibariyle %0 dır
(31Aralık 2013: %0).
26
ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (”TL”) olarak ifade edilmiştir. TL dışındaki para birimleri, aksi belirtilmedikçe bin olarak
belirtilmiştir.)
16. ERTELENMİŞ GELİRLER
Kısa vadeli ertelenmiş gelirler alınan avanslardan ve ertelenmiş kira gelirlerinden oluşmaktadır.
Uzun vadeli ertelenmiş gelirler “Enerji Satış Sözleşmesi” boyunca oluşacak olan ortalama satış fiyatı ile
faturalanan fiyat arasındaki farktan ve ertelenmiş kira gelirlerinden oluşmaktadır.
17. PAY BAŞINA KAZANÇ
Pay başına kazanç, cari dönem karının ara dönem boyunca işlem gören hisse senetlerinin ağırlıklı ortalama
sayısına bölünmesiyle hesaplanır.
Türkiye’de şirketler yeniden değerleme artış fonundan veya birikmiş karlardan karşılanmak üzere bedelsiz hisse
senedi dağıtımı yoluyla sermayelerini arttırma hakkına sahiptir. Pay başına kazanç hesaplanması sırasında söz
konusu artırımlar temettü olarak dağıtılan hisse senetleri olarak kabul edilmişlerdir. Sermayeye eklenen kar payı
dağıtımları da aynı şekilde değerlendirilmektedir. Bu nedenle ortalama hisse senedi adedi hesaplanırken bu tür
hisselerin tüm yıl boyunca dolaşımda olduğu kabul edilmiştir. Bu sebeple hisse başına düşen karı hesaplamakta
kullanılan hisse adedinin ağırlıklı ortalaması geriye dönük etkiler de göz önünde bulundurularak belirlenmiştir.
Pay başına kazanç
- adi hisse senedi (tam Kr olarak)
- intifa senetleri (*)
Kurucu intifa senedi sahiplerine
Enka Holding intifa senedi sahiplerine
1 Kr nominal bedelli hisse senetlerinin ağırlıklı ortalama
- adi hisse senetleri
- intifa senetleri
Kurucu intifa senetleri
Enka Holding intifa senetleri
30 Eylül 2014
tarihinde sona eren
9 aylık dönem
30 Eylül 2013
tarihinde sona eren
9 aylık dönem
0.30
-
0.26
-
360,000,000,000
360,000,000,000
1,000
1,000
1,000
1,000
18. İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI
Ara dönem içerisinde konsolidasyon kapsamında olmayan ilişkili kuruluşlar ile olağandışı ya da önemli bir işlem
gerçekleşmemiştir.
27
ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (”TL”) olarak ifade edilmiştir. TL dışındaki para birimleri, aksi belirtilmedikçe bin olarak
belirtilmiştir.)
19. ÖZKAYNAKLAR
Enka İnşaat’ın 30 Eylül 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibariyle ortakları ve sermaye içindeki payları
aşağıdaki şekildedir:
30 Eylül 2014
31 Aralık 2013
Hisse oranı
Tutar
Hisse oranı
Tutar
Tara Holding A.Ş.
%49.27
1,773,832
%49,27
1,576,739
Tara ve Gülçelik Aileleri
%27.89
1,003,886
%28,07
898,083
Halka açık kısım
%12.59
453,399
%12,34
395,073
%5.88
211,624
%5.95
190,319
Enka Spor Eğitim ve Sosyal
Yardım Vakfı
Alternatif Aksesuar Sanayi ve
Ticaret Ltd. Şti.
%4.37
%100.00
157,259
3,600,000
Enflasyon düzeltmesi
%4.37
139,786
%100.00
3,200,000
21,689
21,689
Toplam sermaye (yasal kayıtlar)
3,621,689
3,221,689
TMS 21'e göre yapılan sermaye düzeltmesi (*)
1,461,195
1,133,033
Toplam sermaye
5,082,884
4,354,722
(*) Enka İnşaat Türkiye Finansal Raporlama Standartları’na göre hazırladığı konsolide finansal tablolarında yasal kayıtlarındaki sermayesini
TMS 21 uyarınca tarihi kurdan ABD Doları’na çevirerek ABD doları olarak takip etmekte ve TL olarak sunmaktadır.
Grup, 27 Mart 2014 tarihinde yapılan genel kurul toplantısı kararına istinaden, sermayesini 3.200.000 TL’den
3.600.000 TL’ye çıkarmıştır. Arttırılan 400.000 TL’nin 94.000 TL’si 1’inci temettüden, 270.000 TL’si 2’nci
temettüden, 36.000 TL’si ise diğer kaynaklardan karşılanmıştır.
30 Eylül 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibariyle Grup’un sermayesine karşılık çıkarılmış hisse senedi adetleri
ve nominal değerleri hareket tablosu aşağıdaki gibidir:
30 Eylül 2014
1 Ocak
31 Aralık 2013
Hisse Senedi
TL
Hisse Senedi
TL
320,000,000,000
3,200,000
280,000,000,000
2,800,000
40,000,000,000
400,000
40,000,000,000
400,000
360,000,000,000
3,600,000
320,000,000,000
3,200,000
Birikmiş karlardan/geçmiş yıl
karlarından transfer edilen bedelsiz
28
ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (”TL”) olarak ifade edilmiştir. TL dışındaki para birimleri, aksi belirtilmedikçe bin olarak
belirtilmiştir.)
20. SATIŞ AMACIYLA ELDE TUTULAN DURAN VARLIKLAR VE DURDURULAN FAALİYETLER
30 Eylül 2014 tarihi itibariyle 157.475 TL (31 Aralık 2013: 2.554 TL) satış amacıyla elde tutulan duran
varlıkların 2.569 TL’si Enka Pazarlama’nın şüpheli alacağa dönüşmüş alacaklarına istinaden müşterilerden almış
olduğu arazi, arsa ve binalardan, 154.906 TL’si 15 Ekim 2014 tarihi itibarıyla satışı tamamlanmış olan Pimaş’ın
tüm varlıklarından oluşmaktadır.
1 Ocak 2014 ile 30 Eylül 2014 tarihleri arasındaki durdurulan faaliyet sonuçları aşağıda verilmiştir:
S ürdürülen faaliyetler
Satış gelirleri
Satışların maliyeti (-)
Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri (-)
Genel yönetim giderleri (-)
Esas faaliyetlerden diğer gelirler
Esas faaliyetlerden diğer giderler (-)
Yatırım faaliyetlerinden gelirler
Yatırım faaliyetlerinden giderler (-)
Finansman gelirleri
Finansman giderleri (-)
Dönem vergi gideri (-)
Ertelenmiş vergi gideri (-)
DÖNEM KARI
1 Ocak-
1 Temmuz -
1 Ocak-
1 Temmuz -
30 Eylül
30 Eylül
30 Eylül
30 Eylül
2014
2014
2013
2013
125,575
(105,793)
(10,498)
(5,206)
2,953
(3,563)
20
(582)
(5,174)
(1,578)
1,443
45,839
(38,969)
(3,245)
(1,395)
1,155
(1,891)
(3,658)
(458)
551
123,112
(98,545)
(9,798)
(7,264)
4,254
(6,277)
55
304
(10,963)
(391)
512
45,677
(36,830)
(2,804)
(1,896)
3,844
(3,745)
1
(386)
(4,102)
(185)
70
(2,403)
(2,071)
(5,001)
(356)
21. VERGİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER
Türkiye’deki vergi uygulamaları
Enka İnşaat ve konsolidasyon kapsamındaki Türkiye’de ve diğer ülkelerde kurulmuş bağlı ortaklık, iştirak ve
müşterek yönetime tabi ortaklıkları, faaliyetlerini sürdürdükleri ülkelerin yürürlükte bulunan vergi mevzuatı ve
uygulamalarına tabidir.
Türkiye’de, kurumlar vergisi oranı %20’dir (31 Aralık 2013: %20). Kurumlar vergisi, ilgili olduğu hesap
döneminin sonunu takip eden dördüncü ayın yirmi beşinci günü akşamına kadar beyan edilmekte ve ilgili ayın
sonuna kadar tek taksitte ödenmektedir. Vergi mevzuatı uyarınca üçer aylık dönemler itibariyle oluşan kazançlar
üzerinden %20 (31 Aralık 2013: %20) oranında geçici vergi hesaplanarak ödenmekte ve bu şekilde ödenen
tutarlar yıllık kazanç üzerinden hesaplanan vergiden mahsup edilmektedir.
Türk vergi mevzuatı, Türkiye’de mukim ana ortaklık ve konsolidasyon kapsamında Türkiye’de kurulmuş bağlı
ortaklık, iştirak ve müşterek yönetime tabi ortaklıkların konsolide bazda vergi beyannamesi vermelerine izin
vermemektedir. Dolayısıyla, konsolide bazda hazırlanan finansal tablolara yansıtılan vergi karşılığı, her bir şirket
için ayrı ayrı hesaplanmıştır.
29
ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (”TL”) olarak ifade edilmiştir. TL dışındaki para birimleri, aksi belirtilmedikçe bin olarak
belirtilmiştir.)
21. VERGİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER (devamı)
Türkiye’deki vergi uygulamaları (devamı)
Kurumların tam mükellefiyete tabi bir başka kurumun sermayesine iştirakten elde ettikleri temettü kazançları
(yatırım fonlarının katılma belgeleri ile yatırım ortaklıkları hisse senetlerinden elde edilen kar payları hariç)
kurumlar vergisinden istisnadır. Ayrıca kurumların, en az iki tam yıl süreyle aktiflerinde yer alan iştirak
hisselerinin, gayrimenkullerinin, rüçhan hakkı, kurucu senedi ve intifa senetleri satışından doğan kazançlarının
%75’i kurumlar vergisinden istisnadır. İstisnadan yararlanmak için söz konusu kazancın pasifte bir fon
hesabında tutulması ve 5 yıl süre ile işletmeden çekilmemesi gerekmektedir. Satış bedelinin satışın yapıldığı yılı
izleyen ikinci takvim yılı sonuna kadar tahsil edilmesi gerekir. Menkul kıymet ve taşınmaz ticareti ve kiralaması
ile uğraşan kurumların bu amaçla ellerinde bulundurdukları değerlerin satışından elde ettikleri kazançlar istisna
kapsamı dışındadır.
Kurumlar vergisine ek olarak, dağıtılması durumunda kar payı elde eden ve bu kar paylarını kurum kazancına
dahil ederek beyan eden tam mükellef kurumlara ve yabancı şirketlerin Türkiye’deki şubelerine dağıtılanlar hariç
olmak üzere kar payları üzerinden ayrıca gelir vergisi stopajı hesaplanması gerekmektedir. Gelir vergisi stopajı
24 Nisan 2003 – 22 Temmuz 2006 tarihleri arasında tüm şirketlerde %10 olarak uygulanmıştır. Bu oran, 22
Temmuz 2006 tarihinden itibaren, 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile %15 olarak uygulanmaktadır.
Dağıtılmayıp sermayeye ilave edilen kar payları gelir vergisi stopajına tabi değildir.
Kurumlar Vergisi Kanunu’na göre beyanname üzerinde gösterilen mali zararlar 5 yılı aşmamak kaydıyla
dönemin kurumlar vergisi matrahından indirilebilir. Beyanlar ve ilgili muhasebe kayıtları 5 yıl içinde yetkili
vergi otoriteleri tarafından incelenebilmektedir.
Diğer ülkelerdeki vergi uygulamaları
30 Eylül 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibariyle faaliyet gösterilen diğer ülkelerdeki efektif vergi oranları
aşağıdaki gibidir:
Rusya
Hollanda
Kazakistan
Irak
Romanya
Umman
Libya
Kosova
30 Eylül
2014
31 Aralık
2013
%20
%25
%28 - %32
%15 - %35
%16
%12
%20
%10
%20
%25
%28 - %32
%15 - %35
%16
%12
%20
%10
Dönem karı vergi yükümlülüğü hareket tablosu aşağıda verilmiştir.
1 Ocak bakiyesi
Cari dönem vergi gideri
Ödenen vergiler
Çevrim farkı
30 Eylül bakiyesi
30
2014
2013
116,326
229,261
(262,838)
6,062
68,479
258,273
(224,703)
12,759
88,811
114,808
ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (”TL”) olarak ifade edilmiştir. TL dışındaki para birimleri, aksi belirtilmedikçe bin olarak
belirtilmiştir.)
21. VERGİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER (devamı)
Ertelenen vergi varlıkları ve yükümlülükleri
30 Eylül 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibariyle, ertelenmiş vergiye konu olan geçici farklar ve etkin vergi
oranları kullanılarak hesaplanan ertelenmiş vergi varlığı/(yükümlülüğünün) dağılımı aşağıda özetlenmiştir:
Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların ve yatırım
amaçlı varlıkların yeniden ölçümü ve gerçeğe uygun
değer düzeltmesi
“PSA” kapsamındaki GE stoğu (*)
Finansal araçlar gerçeğe uygun değer düzeltme etkisi
Brüt ertelenmiş vergi yükümlülüğü
Enerji gelirlerinde yapılan ortalama satış fiyatı düzeltmeleri
Kıdem tazminatı karşılığı
Şüpheli alacak karşılığı
Stok değer düşüklüğü karşılığı
Diğer
Brüt ertelenmiş vergi varlıkları
Net ertelenmiş vergi yükümlülüğü
30 Eylül
2014
31 Aralık
2013
(967,992)
(92,212)
(26,369)
(948,946)
(66,345)
(24,249)
(1,086,573)
(1,039,540)
289,400
5,010
2,616
1,556
(109,998)
299,230
5,257
5,556
(128)
(121,791)
188,584
188,124
(897,989)
(851,416)
(*) Grup’un yedek parça tedarikçisi General Electric (GE) ile yapılan “Parts and Services Agreement” (PSA)
kapsamında yapılan düzeltme ile ilgili geçici farklar üzerinden hesaplanan ertelenmiş vergi yükümlülüğünü ifade
etmektedir.
Ertelenmiş vergi, finansal tablolarda aşağıdaki gibi yansıtılmıştır:
30 Eylül
2014
31 Aralık
2013
Ertelenen vergi varlıkları
Ertelenen vergi yükümlülüğü
54
(898,043)
960
(852,376)
Net vergi yükümlülükleri
(897,989)
(851,416)
31
ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (”TL”) olarak ifade edilmiştir. TL dışındaki para birimleri, aksi belirtilmedikçe bin olarak
belirtilmiştir.)
21. VERGİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER (devamı)
Ertelenen vergi varlıkları ve yükümlülükleri (devamı)
30 Eylül 2014 ve 2013 dönemleri itibariyle sona eren hesap dönemi için net ertelenmiş vergi yükümlülüğü
hareketi aşağıdaki gibidir:
1 Ocak bakiyesi
2014
851,416
2013
647,848
Gelir tablosunda yansıtılan ertelenmiş vergi gideri
Özsermayede yansıtılan ertelenmiş vergi gideri
Yabancı para çevrim farkları
65,329
(3,531)
(15,225)
50,189
6
71,371
30 Eylül bakiyesi, toplam net ertelenmiş vergi yükümlülüğü
897,989
769,414
30 Eylül 2014 ve 2013 tarihlerinde sona eren hesap dönemlerinde diğer kapsamlı gelirle ilgili ertelenmiş vergiler
aşağıdaki gibidir:
30 Eylül 2014
Vergi
öncesi
tutar
Duran varlıklar değer artış fonundaki değişim
Finansal riskten korunma fonundaki değişim
Yabancı para çevrim farklarındaki değişim
30 Eylül 2013
Vergi Vergi ile
(gideri) / netlenmiş
geliri
tutar
Vergi öncesi
tutar
Vergi
(gideri) /
geliri
Vergi ile
netlenmiş
tutar
(39,503)
(194,671)
3,531
-
(35,972)
(194,671)
31
812,709
(6)
-
25
812,709
(234,174)
3,531
(230,643)
812,740
(6)
812,734
22. FİNANSAL RİSK YÖNETİMİ VE POLİTİKALARI
Yabancı para riski
Yabancı para riski Grup'un çoğunlukta Euro ve Ruble, fonksiyonel para birimi ABD Doları olmayan
konsolidasyon kapsamındaki şirketler için de ABD Doları yükümlülüklere sahip olmasından kaynaklanmaktadır.
Grup, birçok ülkede inşaat, ticaret, üretim, gayrimenkul kiralama, perakende ve enerji sektörlerinde faaliyet
göstermektedir ve bu sebeple döviz kurlarındaki değişikliklerden etkilenmektedir. Grup, döviz kuru
değişikliğinin etkisini, yaptığı işlemler dışında, yabancı ülkelerdeki yatırımlarında da yaşamaktadır. Grup'un
döviz kuru risk yönetimi, döviz cinsinden aktif ve pasif hesaplarının birbirlerini dengelemeleri sağlanarak
yapılmaktadır.
Grup'un maruz kaldığı kur riski, kullanmış olduğu ABD Doları ve Euro cinsi kredilerinden kaynaklanmaktadır.
Grup bu riski en aza indirmek için, finansal pozisyonunu, nakit giriş/çıkışlarını detaylı nakit akım tablolarıyla
izlemekte ve aynı zamanda gerekli gördüğü durumlarda kur riskinden korunma amaçlı finansal işlemler
yapmaktadır.
Grup’un 30 Eylül 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibari ile net döviz pozisyonu aşağıdaki gibidir:
A.Döviz cinsinden varlıklar
B.Döviz cinsinden yükümlülükler
Net döviz pozisyonu (A+B)
32
30 Eylül 2014
31 Aralık 2013
3,170,084
(1,301,995)
1,868,089
2,808,240
(1,467,488)
1,340,752
ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (”TL”) olarak ifade edilmiştir. TL dışındaki para birimleri, aksi belirtilmedikçe bin olarak
belirtilmiştir.)
22. FİNANSAL RİSK YÖNETİMİ VE POLİTİKALARI (devamı)
Yabancı para riski (devamı)
Grup’un 30 Eylül 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibari ile yabancı para pozisyonu detayları aşağıdaki gibidir
(parasal olmayan varlıklar döviz kuru riski taşımadığından tabloya dahil edilmemiştir):
30 Eylül 2014
TL Karşılığı
(Sunum
para birimi)
ABD
Doları (*)
Euro
TL
Diğer
TL (**)
1. T icari Alacak
2a. Parasal Finansal Varlıklar
2b. Parasal Olmayan Finansal Varlıklar
3. Diğer
4. DÖNEN VARLIKLAR
396,513
2,277,807
188,656
2,862,976
3,666
352,831
13,352
369,849
91,203
221,845
10,931
323,979
28,056
113,636
86,656
228,348
96,394
718,662
39,966
855,022
5. T icari Alacaklar
6a. Parasal Finansal Varlıklar
6b. Parasal Olmayan Finansal Varlıklar
7. Diğer
8. DURAN VARLIKLAR
41,415
243,682
22,011
307,108
6,537
4,774
11,311
7,033
23,660
165
30,858
36,893
3,051
39,944
6,183
138,376
7,603
152,162
3,170,084
381,160
354,837
268,292
1,007,184
10. T icari Borçlar
11. Finansal Yükümlülükler
12a. Parasal Olan Diğer Yükümlülükler
12b. Parasal Olmayan Diğer Yükümlülükler
13. KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
391,213
98,230
455,478
944,921
393
500
44,303
45,196
45,276
6,502
33,777
85,555
52,593
1,509
109,017
163,119
206,810
76,782
147,833
431,425
14. T icari Borçlar
15. Finansal Yükümlülükler
16a. Parasal Olan Diğer Yükümlülükler
16b. Parasal Olmayan Diğer Yükümlülükler
17. UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
170
348,801
8,103
357,074
3,536
3,536
59
5,517
15
5,591
1,301,995
48,732
91,146
9. T OPLAM VARLIKLAR
18. T OPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
163,119
332,847
332,847
764,272
19. Bilanço dışı türev araçların net varlık /
yükümlülük pozisyonu (19a-19b)
95,800
-
34,000
(2,508)
-
19a. Aktif karakterli bilanço dışı döviz cinsinden
türev ürünlerin tutarı
98,308
-
34,000
-
-
19b. Pasif karakterli bilanço dışı döviz cinsinden
türev ürünlerin tutarı
2,508
-
-
2,508
-
20. Net yabancı para varlık yükümlülük
pozisyonu (9-18+19)
1,963,889
332,428
297,691
102,665
242,912
21. Parasal kalemler net yabancı para varlık /
yükümlülük pozisyonu
(1+2a+5+6a-10-11-12a-14-15-16a)
1,657,422
314,302
252,595
15,466
195,343
22. Döviz hedge'i için kullanılan finansal araçların
toplam gerçeğe uygun değeri
-
-
-
-
-
23. Döviz varlıkların hedge edilen kısmının tutarı
-
-
-
-
-
24. Döviz yükümlülüklerin hedge edilen
kısmının tutarı
-
-
-
-
-
(*) İşlevsel para birimi ABD Doları olmayan konsolide edilen bağlı ortaklık ve müşterek yönetime tabi ortaklıklarla ilgili tutarlardır.
(**) ABD Doları ve Euro para birimi dışındaki yabancı para birimlerinin TL karşılıklarını ifade etmektedir.
33
ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (”TL”) olarak ifade edilmiştir. TL dışındaki para birimleri, aksi belirtilmedikçe bin olarak
belirtilmiştir.)
22. FİNANSAL RİSK YÖNETİMİ VE POLİTİKALARI (devamı)
31 Aralık 2013
TL Karşılığı
(Sunum
para birimi)
ABD
Doları (*)
Euro
TL
Diğer
TL (**)
1. T icari Alacak
2a. Parasal Finansal Varlıklar
2b. Parasal Olmayan Finansal Varlıklar
3. Diğer
365,070
1,989,747
151,433
84
319,041
570
88,067
181,664
13,881
20,273
50,154
65,553
86,002
725,207
43,902
4. DÖNEN VARLIKLAR
2,506,250
319,695
283,612
135,980
855,111
5. T icari Alacaklar
6a. Parasal Finansal Varlıklar
6b. Parasal Olmayan Finansal Varlıklar
7. Diğer
8. DURAN VARLIKLAR
9. T OPLAM VARLIKLAR
10. T icari Borçlar
11. Finansal Yükümlülükler
12a. Parasal Olan Diğer Yükümlülükler
12b. Parasal Olmayan Diğer Yükümlülükler
13. KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
14. T icari Borçlar
15. Finansal Yükümlülükler
16a. Parasal Olan Diğer Yükümlülükler
16b. Parasal Olmayan Diğer Yükümlülükler
17. UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
23,385
258,066
20,539
6,442
5,202
2,834
29,879
564
58,482
2,275
1,313
111,843
5,505
301,990
11,644
33,277
60,757
118,661
2,808,240
331,339
316,889
196,737
973,772
472,795
204,690
522,141
-
6,280
18,492
34,572
-
72,654
23,556
39,205
-
41,356
11,833
165,971
-
204,680
84,216
167,254
-
1,199,626
59,344
135,415
219,160
456,150
11,746
243,611
12,505
-
4,229
-
4,000
8,881
1,156
-
83
-
267,862
4,229
14,037
1,467,488
63,573
149,452
219,243
673,681
19. Bilanço dışı türev araçların net varlık /
yükümlülük pozisyonu (19a-19b)
39,423
-
24,851
(33,552)
-
19a. Aktif karakterli bilanço dışı döviz cinsinden
türev ürünlerin tutarı
91,488
-
30,596
1,642
19b. Pasif karakterli bilanço dışı döviz cinsinden
türev ürünlerin tutarı
52,065
-
5,745
35,194
1,380,175
267,766
192,288
(56,058)
300,091
1,168,780
261,994
152,992
(90,334)
250,684
22. Döviz hedge'i için kullanılan finansal araçların
toplam gerçeğe uygun değeri
-
-
-
-
-
23. Döviz varlıkların hedge edilen kısmının tutarı
-
-
-
-
-
24. Döviz yükümlülüklerin hedge edilen
kısmının tutarı
-
-
-
-
-
18. T OPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
20. Net yabancı para varlık yükümlülük
pozisyonu (9-18+19)
21. Parasal kalemler net yabancı para varlık /
yükümlülük pozisyonu
(1+2a+5+6a-10-11-12a-14-15-16a)
83
217,531
217,531
-
(*) İşlevsel para birimi ABD Doları olmayan konsolide edilen bağlı ortaklık ve müşterek yönetime tabi ortaklıklarla ilgili tutarlardır.
(**) ABD Doları ve Euro para birimi dışındaki yabancı para birimlerinin TL karşılıklarını ifade etmektedir.
34
ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (”TL”) olarak ifade edilmiştir. TL dışındaki para birimleri, aksi belirtilmedikçe bin olarak
belirtilmiştir.)
22. FİNANSAL RİSK YÖNETİMİ VE POLİTİKALARI (devamı)
Döviz kuru duyarlılık tablosunun kar/zarar bölümünde 30 Eylül 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibariyle ABD
Doları’nın aşağıda belirtilen yabancı paralar karşısında %10 değer kazanması/kaybetmesi durumunda konsolide
gelir tablosunun ne şekilde etkileneceği sunulmuştur. Analiz yapılırken, başta faiz oranları olmak üzere diğer
bütün değişkenlerin sabit kaldığı varsayılmıştır.
Grup’un 30 Eylül 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibariyle döviz kuru duyarlılık analizi tablosu aşağıdaki
gibidir:
30 Eylül 2014
31 Aralık 2013
Kar/zarar
Yabancı
Yabancı
paranın
paranın
değer
değer
kazanması
kaybetmesi
Kar/zarar
Yabancı
Yabancı
paranın
paranın
değer
değer
kazanması
kaybetmesi
TL'nin ABD Doları karşısında %10 değer
kazanması/kaybetmesi halinde
1- TL net varlık / (yükümlülüğü)
2- TL riskinden korunan kısım (-)
3- TL net etki (1+2)
10,267
10,267
(10,267)
(10,267)
(5,606)
(5,606)
5,606
5,606
57,005
7,350
64,355
(57,005)
(7,350)(64,355)
49,168
7,297
56,465
(49,168)
(7,297)
(56,465)
24,291
24,291
(24,291)
(24,291)
30,009
30,009
(30,009)
(30,009)
98,913
(98,913)
80,868
(80,868)
Euro’nun ABD Doları karşısında %10 değer
kazanması/kaybetmesi halinde
4- Euro net varlık / (yükümlülüğü)
5- Euro riskinden korunan kısım (-)
6- Euro net etki (4+5)
Diğer döviz kurlarının ABD Doları karşısında %10 değer
kazanması/kaybetmesi halinde
7- Diğer döviz net varlık / (yükümlülüğü)
8- Diğer döviz riskinden korunan kısım (-)
9- Diğer döviz net etki (7+8)
Toplam (3+6+9)
23. FİNANSAL ARAÇLAR - GERÇEĞE UYGUN DEĞER AÇIKLAMALARI VE FİNANSAL RİSKTEN
KORUNMA MUHASEBESİ ÇERÇEVESİNDEKİ AÇIKLAMALAR
Finansal araçların gerçeğe uygun değeri
Gerçeğe uygun değer, zorunlu satış veya tasfiye gibi haller dışında, bir finansal aracın cari bir işlemde istekli
taraflar arasında alım-satıma konu olan fiyatını ifade eder. Kote edilmiş piyasa fiyatı, şayet varsa, bir finansal
aracın gerçeğe uygun değerini en iyi yansıtan değerdir.
Yabancı para bazlı finansal alacak ve borçlar finansal tabloların hazırlandığı günün yabancı kur oranları
üzerinden değerlendirilmektedir.
Grup’un bilançosunda maliyet veya itfa edilmiş maliyet ile yansıtılan finansal araçlarının gerçeğe uygun
değerlerinin tahmininde aşağıda belirtilen yöntemler ve varsayımlar kullanılmıştır:
35
ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (”TL”) olarak ifade edilmiştir. TL dışındaki para birimleri, aksi belirtilmedikçe bin olarak
belirtilmiştir.)
23. FİNANSAL ARAÇLAR - GERÇEĞE UYGUN DEĞER AÇIKLAMALARI VE FİNANSAL RİSKTEN
KORUNMA MUHASEBESİ ÇERÇEVESİNDEKİ AÇIKLAMALAR (devamı)
Finansal varlıklar
Maliyet bedelleri ile finansal tablolarda yer alan nakit ve nakit benzeri değerleri ve diğer kısa vadeli finansal
varlıkların kısa vadeli olmalarından dolayı, gerçeğe uygun değerlerinin taşınan değerlerine yakın olduğu
düşünülmektedir. Ticari alacakların reeskont karşılığı ve şüpheli alacaklar karşılığı düşüldükten sonraki taşınan
değerlerinin gerçeğe uygun değerlerine yakın olduğu düşünülmektedir. Uzun vadeli ticari alacaklar döviz
cinsinden tutulduğundan dolayı gerçeğe uygun değerlerinin taşınan değerlerine yakın olduğu düşünülmektedir.
Finansal yükümlülükler
Ticari borçların ve diğer parasal yükümlülüklerin kısa vadeli olmaları nedeniyle gerçeğe uygun değerlerinin
taşıdıkları değere yaklaştığı düşünülmektedir. Banka kredileri iskonto edilmiş maliyet ile ifade edilir ve işlem
maliyetleri kredilerin ilk kayıt değerlerine eklenir. Üzerindeki faiz oranları değişen piyasa koşulları dikkate
alınarak güncellendiği için kredilerin gerçeğe uygun değerlerinin taşıdıkları değeri ifade ettiği düşünülmektedir.
Reeskont karşılığı düşüldükten sonra kalan ticari borçların gerçeğe uygun değerlerinin taşıdıkları değere yakın
olduğu öngörülmektedir. Uzun vadeli ticari borçlar ve finansal borçlar döviz cinsinden tutulduğundan dolayı
gerçeğe uygun değerlerinin taşınan değerlerine yakın olduğu düşünülmektedir.
Gerçeğe uygun değer hiyerarşi tablosu
30 Eylül 2014 ve 31 Aralık 2013 itibariyle Grup bilançoda gerçeğe uygun değerden tutulan aşağıdaki finansal
varlık ve yükümlülüklere sahiptir.
Grup, gerçeğe uygun değeri bedeli belirlemekte ve göstermekte, aşağıdaki hiyerarşiyi kullanmaktadır;
Seviye 1: Etkin piyasalarda kote edilen özdeş varlık ve yükümlülükler,
Seviye 2: Finansal tablolara yansıtılan gerçeğe uygun değer üzerinde önemli etkisi olabilecek girdilerin direkt ve
endirekt olarak gözlemlenmesi,
Seviye 3: Finansal tablolara yansıtılan gerçeğe uygun değer üzerinde önemli etkisi olabilecek girdilerin
gözlemlenebilir piyasa verileri olmaksızın belirlenmesi.
30 Eylül 2014
Özel sektör tahvilleri
Hisse senetleri
Yabancı devlet tahvilleri
Türkiye Cumhuriyeti devlet tahvilleri
Yatırım fonları
Gerçeğe uygun değer farkı kar/zarara
yansıtılan finansal varlıklar
1. Seviye
2. Seviye
3. Seviye
2,140,338
433,189
522,748
191,883
150,134
-
-
-
-
3,438,292
Vadeli işlem sözleşmeleri
-
7,444
-
Gerçeğe uygun değer farkı kar/zarara
yansıtılan finansal yükümlülükler
-
7,444
-
36
ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (”TL”) olarak ifade edilmiştir. TL dışındaki para birimleri, aksi belirtilmedikçe bin olarak
belirtilmiştir.)
23. FİNANSAL ARAÇLAR - GERÇEĞE UYGUN DEĞER AÇIKLAMALARI VE FİNANSAL RİSKTEN
KORUNMA MUHASEBESİ ÇERÇEVESİNDEKİ AÇIKLAMALAR (devamı)
Gerçeğe uygun değer hiyerarşi tablosu (devamı)
31 Aralık 2013
1. Seviye
2. Seviye
3. Seviye
1,825,524
379,609
657,601
190,710
105,564
-
-
3,159,008
-
-
Vadeli işlem sözleşmeleri
-
1,278
-
Gerçeğe uygun değer farkı kar/zarara
yansıtılan finansal yükümlülükler
-
1,278
-
Özel sektör tahvilleri
Hisse senetleri
Yabancı devlet tahvilleri
Türkiye Cumhuriyeti devlet tahvilleri
Yatırım fonları
Gerçeğe uygun değer farkı kar/zarara
yansıtılan finansal varlıklar
24. BİLANÇO TARİHİNDEN SONRAKİ OLAYLAR
Grup’un bağlı ortaklıklarından Pimaş’ın sermayesinin %81,23'üne karşılık gelen kısmının satışı, Türkiye ve
Rusya'daki rekabet kurulları izinlerinin alınmasını müteakip, 15 Ekim 2014 tarihi itibariyle nihai olarak
tamamlanmış olup, satış işlemi 57.673 TL satış bedelinin Deceuninck NV tarafından Grup’a ödemesinin
yapılması suretiyle gerçekleşmiştir.
37
Download

30/09/2014 Konsolide Mali Tablolar