BNP PARIBAS CARDIF HAYAT SİGORTA A.Ş.
1 OCAK - 30 HAZİRAN 2014
HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE
BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU
BNP PARIBAS CARDIF HAYAT SİGORTA A.Ş.
1 OCAK - 30 HAZİRAN 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLAR
İÇİNDEKİLER
SAYFA
BİLANÇOLAR..............................................................................................................................
1-5
GELİR TABLOLARI ...................................................................................................................
6-7
NAKİT AKIŞ TABLOLARI ........................................................................................................
8
ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOLARI ...................................................................................
9
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR ....................................... 10-39
EK 1 - KAR DAĞITIM TABLOLARI .......................................................................................
40
BNP PARIBAS CARDIF HAYAT SİGORTA A.Ş.
30 HAZİRAN 2014 VE 31 ARALIK 2013 TARİHLERİ İTİBARİYLE
AYRINTILI BİLANÇOLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
VARLIKLAR
Dipnot
I- Cari Varlıklar
A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar
1- Kasa
2- Alınan Çekler
3- Bankalar
2.12 ve 14
4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-)
5- Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli
Kredi Kartı Alacakları
2.12 ve 14
6- Diğer Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar
B- Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara
Ait Finansal Yatırımlar
1- Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
2- Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar
3- Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar
4- Krediler
5- Krediler Karşılığı (-)
6- Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar
7- Şirket Hissesi
8- Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
C- Esas Faaliyetlerden Alacaklar
2.8, 11.1, 12.1 ve 12.5
1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar
12.1
2- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
3- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar
12.1
4- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
5- Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar
6- Sigortalılara Krediler (İkrazlar)
7- Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)
8- Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar
9- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar
10- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan
Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
D- İlişkili Taraflardan Alacaklar
45
1- Ortaklardan Alacaklar
2- İştiraklerden Alacaklar
3- Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar
4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar
5- Personelden Alacaklar
6- Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar
45
7- İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)
8- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar
9- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
E- Diğer Alacaklar
1- Finansal Kiralama Alacakları
2- Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)
3- Verilen Depozito ve Teminatlar
4- Diğer Çeşitli Alacaklar
5- Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)
6- Şüpheli Diğer Alacaklar
7- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)
F- Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları
1- Ertelenmiş Üretim Giderleri
17
2- Tahakkuk Etmiş Faiz ve Kira Gelirleri
3- Gelir Tahakkukları
4- Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler
47.1
G- Diğer Cari Varlıklar
1- Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar
2- Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar
35
3- Ertelenmiş Vergi Varlıkları
4- İş Avansları
5- Personele Verilen Avanslar
6- Sayım ve Tesellüm Noksanları
7- Diğer Çeşitli Cari Varlıklar
8- Diğer Cari Varlıklar Karşılığı (-)
I- Cari Varlıklar Toplamı
Bağımsız Sınırlı
Denetimden Geçmiş
30 Haziran 2014
Bağımsız
Denetimden Geçmiş
31 Aralık 2013
64,550,912
64,550,802
-
64,436,020
64,435,564
-
110
-
456
-
7,871,480
145,205
7,726,275
-
5,926,458
446,730
5,479,728
-
84,562
84,562
42,000
42,000
385,592
23,932
160,000
201,660
26,957
20,866
6,091
72,961,503
66,641
66,641
42,000
42,000
63,745
27,515
36,230
560,828
560,805
23
71,095,692
Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.
1
BNP PARIBAS CARDIF HAYAT SİGORTA A.Ş.
30 HAZİRAN 2014 VE 31 ARALIK 2013 TARİHLERİ İTİBARİYLE
AYRINTILI BİLANÇOLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
VARLIKLAR
Dipnot
II- Cari Olmayan Varlıklar
A- Esas Faaliyetlerden Alacaklar
1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar
2- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
3- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar
4- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı
5- Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar
6- Sigortalılara Krediler (İkrazlar)
7- Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)
8- Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar
9- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar
10- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
B- İlişkili Taraflardan Alacaklar
1- Ortaklardan Alacaklar
2- İştiraklerden Alacaklar
3- Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar
4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar
5- Personelden Alacaklar
6- Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar
7- İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)
8- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar
9- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
C- Diğer Alacaklar
1- Finansal Kiralama Alacakları
2- Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)
3- Verilen Depozito ve Teminatlar
4- Diğer Çeşitli Alacaklar
5- Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)
6- Şüpheli Diğer Alacaklar
7- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)
D- Finansal Varlıklar
1- Bağlı Menkul Kıymetler
2- İştirakler
3- İştirakler Sermaye Taahhütleri (-)
4- Bağlı Ortaklıklar
5- Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri (-)
6- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler
7- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler Sermaye Taahhütleri (-)
8- Finansal Varlıklar ve Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar
9- Diğer Finansal Varlıklar
10- Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
E- Maddi Varlıklar
2.5 ve 6
1- Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
2- Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
3- Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller
4- Makine ve Teçhizatlar
5- Demirbaş ve Tesisatlar
6
6- Motorlu Taşıtlar
7- Diğer Maddi Varlıklar (Özel Maliyet Bedelleri Dahil)
6
8- Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar
9- Birikmiş Amortismanlar (-)
6
10- Maddi Varlıklara İlişkin Avanslar (Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil)
F- Maddi Olmayan Varlıklar
2.7 ve 8
1- Haklar
8
2- Şerefiye
3- Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler
4- Araştırma ve Geliştirme Giderleri
5- Diğer Maddi Olmayan Varlıklar
6- Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (-)
8
7- Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar
G- Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakukları
1- Ertelenmiş Üretim Giderleri
2- Gelir Tahakkukları
3- Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler
H- Diğer Cari Olmayan Varlıklar
1- Efektif Yabancı Para Hesapları
2- Döviz Hesapları
3- Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar
4- Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar
5- Ertelenmiş Vergi Varlıkları
2.18, 21 ve 35
6- Diğer Çeşitli Cari Olmayan Varlıklar
7- Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı (-)
8- Diğer Cari Olmayan Varlıklar Karşılığı
II- Cari Olmayan Varlıklar Toplamı
Varlıklar Toplamı (I+II)
Bağımsız Sınırlı
Denetimden Geçmiş
30 Haziran 2014
450
450
1,173,848
916,779
946,943
(689,874)
683,250
810,997
(127,747)
60,410
60,410
2,258,032
2,258,032
4,175,990
77,137,493
Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.
2
Bağımsız
Denetimden Geçmiş
31 Aralık 2013
450
450
1,347,657
463,701
942,197
(522,700)
464,459
132,826
205,904
(73,078)
218,131
218,131
1,699,064
72,794,756
BNP PARIBAS CARDIF HAYAT SİGORTA A.Ş.
30 HAZİRAN 2014 VE 31 ARALIK 2013 TARİHLERİ İTİBARİYLE
AYRINTILI BİLANÇOLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
YÜKÜMLÜLÜKLER
Dipnot
III- -Kısa Vadeli Yükümlülükler
A- Finansal Borçlar
1- Kredi Kuruluşlarına Borçlar
2- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
3- Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)
4- Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Taksitleri ve Faizleri
5- Çıkarılmış Tahviller(Bonolar) Anapara, Taksit ve Faizleri
6- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar
7- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)
8- Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)
B- Esas Faaliyetlerden Borçlar
4 ve 19
1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar
4 ve 19
2- Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar
3- Sigorta ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar
4- Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar
5- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar
6- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)
C- İlişkili Taraflara Borçlar
4 ve 45
1- Ortaklara Borçlar
2- İştiraklere Borçlar
3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar
4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar
5- Personele Borçlar
6- Diğer İlişkili Taraflara Borçlar
4 ve 45
D- Diğer Borçlar
4, 19 ve 47.1
1- Alınan Depozito ve Teminatlar
2- Tedavi Giderlerine İlişkin SGK’ya borçlar
3- Diğer Çeşitli Borçlar
4, 19 ve 47.1
4- Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)
E- Sigortacılık Teknik Karşılıkları
2.24
1- Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net
2.24, 4 ve 17
2- Devam Eden Riskler Karşılığı - Net
2.24, 4 ve 17
3- Matematik Karşılıklar - Net
4- Muallak Tazminat Karşılığı - Net
2.24, 4 ve 17
5- İkramiye ve İndirimler Karşılığı - Net
6- Diğer Teknik Karşılıklar - Net
F- Ödenecek Vergi ve Benzeri Diğer Yükümlülükler ile Karşılıkları
1- Ödenecek Vergi ve Fonlar
2- Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri
3- Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş
Vergi ve Diğer Yükümlülükler
4- Ödenecek Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülükler
5- Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal
Yükümlülük karşılıkları
2.18 ve 35
6- Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi
ve Diğer Yükümlülükleri (-)
2.18 ve 35
7- Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülük Karşılıkları
G- Diğer Risklere İlişkin Karşılıklar
1- Kıdem Tazminatı Karşılığı
2- Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı
3- Maliyet Giderleri Karşılığı
2.20 ve 23
H- Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları
1- Ertelenmiş Komisyon Gelirleri
2- Gider Tahakkukları
3- Gelecek Aylara ait Diğer Gelirler
I- Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1- Ertelenmiş Vergi Yükümlüğü
2- Sayım ve Tesellüm Fazlalıkları
3- Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler
III -Kısa Vadeli Yükümlülükler Toplamı
Bağımsız Sınırlı
Denetimden Geçmiş
30 Haziran 2014
Bağımsız
Denetimden Geçmiş
31 Aralık 2013
171,267
171,267
657,957
1,941
656,016
239,056
239,056
29,980,328
11,461,367
152,579
18,366,382
795,165
112,429
47,721
5,632,993
5,632,993
586,536
1,169
585,367
697,880
697,880
26,915,197
9,425,269
104,408
17,385,520
128,511
84,594
43,917
13,294
-
1,590,082
1,148,253
(968,361)
6,683,870
6,683,870
274
274
38,527,917
(1,148,253)
846,785
846,785
256
256
34,808,158
Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.
3
BNP PARIBAS CARDIF HAYAT SİGORTA A.Ş.
30 HAZİRAN 2014 VE 31 ARALIK 2013 TARİHLERİ İTİBARİYLE
AYRINTILI BİLANÇOLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
YÜKÜMLÜLÜKLER
Dipnot
IV- Uzun Vadeli Yükümlülükler
A- Finansal Borçlar
1- Kredi Kuruluşlarına Borçlar
2- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
3- Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)
4- Çıkarılmış Tahviller
5- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar
6- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)
7- Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)
B- Esas Faaliyetlerden Borçlar
1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar
2- Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar
3- Sigorta ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar
4- Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar
5- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar
6- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)
C- İlişkili Taraflara Borçlar
1- Ortaklara Borçlar
2- İştiraklere Borçlar
3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar
4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar
5- Personele Borçlar
6- Diğer İlişkili Taraflara Borçlar
D- Diğer Borçlar
1- Alınan Depozito ve Teminatlar
2- Tedavi Giderlerine İlişkin SGK’ya borçlar
3- Diğer Çeşitli Borçlar
4- Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu
E- Sigortacılık Teknik Karşılıkları
2.24
1- Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net
2- Devam Eden Riskler Karşılığı - Net
3- Matematik Karşılıklar - Net
2.24, 4 ve 17
4- Muallak Tazminat Karşılığı - Net
5- İkramiye ve İndirimler Karşılığı - Net
6- Diğer Teknik Karşılıklar - Net
2.24, 4,17 ve 47.1
F- Diğer Yükümlülükler ve Karşılıkları
1- Ödenecek Diğer Yükümlülükler
2- Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Vergi
ve Diğer Yükümlülükler
3- Diğer Borç ve Gider Karşılıkları
G- Diğer Risklere İlişkin Karşılıklar
1- Kıdem Tazminatı Karşılığı
2.19 ve 22
2- Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı
H- Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları
1- Ertelenmiş Komisyon Gelirleri
2- Gider Tahakkukları
3- Gelecek Yıllara Ait Diğer Gelirler
I- Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
1- Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
2- Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
IV- Uzun Vadeli Yükümlülükler Toplamı
Bağımsız Sınırlı
Denetimden Geçmiş
30 Haziran 2014
Bağımsız
Denetimden Geçmiş
31 Aralık 2013
11,451,588
10,829,767
621,821
-
11,229,833
10,764,895
464,938
-
95,826
95,826
11,547,414
83,680
83,680
11,313,513
Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.
4
BNP PARIBAS CARDIF HAYAT SİGORTA A.Ş.
30 HAZİRAN 2014 VE 31 ARALIK 2013 TARİHLERİ İTİBARİYLE
AYRINTILI BİLANÇOLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
ÖZSERMAYE
Dipnot
V- Özsermaye
A- Ödenmiş Sermaye
1- (Nominal) Sermaye
2- Ödenmemiş Sermaye (-)
3- Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları
4- Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-)
5- Tescili Beklenen Sermaye
B- Sermaye Yedekleri
1- Hisse Senedi İhraç Primleri
2- Hisse Senedi İptal Karları
3- Sermayeye Eklenecek Satış Karları
4- Yabancı Para Çevirim Farkları
5- Diğer Sermaye Yedekleri
C- Kar Yedekleri
1- Yasal Yedekler
2- Statü Yedekleri
3- Olağanüstü Yedekler
4- Özel Fonlar (Yedekler)
5- Finansal Varlıkların Değerlemesi
6- Diğer Kar Yedekleri
D- Geçmiş Yıllar Karları
1- Geçmiş Yıllar Karları
E- Geçmiş Yıllar Zararları (-)
1- Geçmiş Yıllar Zararları
F- Dönem Net Karı
1- Dönem Net Karı
2- Dönem Net Zararı (-)
3- Dağıtıma Konu Olmayan Dönem Karı
V- Özsermaye Toplamı
Yükümlülükler Toplamı (III+IV+V)
2.13
15
15
Bağımsız Sınırlı
Denetimden Geçmiş
30 Haziran 2014
18,147,000
18,147,000
514,191
521,135
(6,944)
10,853,466
10,853,466
(2,853,254)
(2,853,254)
400,759
400,759
27,062,162
77,137,493
Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.
5
Bağımsız
Denetimden Geçmiş
31 Aralık 2013
18,147,000
18,147,000
525,873
521,135
4,738
9,901,570
9,901,570
(2,853,254)
(2,853,254)
951,896
951,896
26,673,085
72,794,756
BNP PARIBAS CARDIF HAYAT SİGORTA A.Ş.
1 OCAK - 30 HAZİRAN 2014 VE 2013 HESAP DÖNEMLERİNE AİT
AYRINTILI GELİR TABLOLARI
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
I-TEKNİK BÖLÜM
Bağımsız Sınırlı
Denetimden
Geçmiş
01.01.2014 Dipnot
30.06.2014
88,224
88,224
2.21 ve 24
100,986
24
100,986
10 ve 24
-
A- Hayat Dışı Teknik Gelir
1- Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
1.1- Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
1.1.1- Brüt Yazılan Primler (+)
1.1.2 - Reasüröre Devredilen Primler (-)
1.1.3 - SGK'ya Aktarılan Primler (-)
1.2- Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim
(Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-)
1.2.1- Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)
1.2.2- Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)
10
1.2.3- Kazanılmamış Primler Karşılığında SGK Payı (+)
1.3- Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim
(Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-)
17
1.3.1- Devam Eden Riskler Karşılığı (-)
17
1.3.2- Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+)
10 ve 17
2- Teknik Olmayan Bölümden Aktarılan Yatırım Gelirleri
3- Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
3.1- Brüt Diğer Teknik Gelirler (+)
3.2- Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (-)
4- Tahakkuk Eden Rücu ve Sovtaj Gelirleri
B- Hayat Dışı Teknik Gider(-)
1- Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
1.1- Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
1.1.1- Brüt Ödenen Tazminatlar (-)
1.1.2- Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+)
10
1.2- Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim
(Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
1.2.1- Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)
1.2.2- Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+)
10
2- İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim
(Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
2.1- İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-)
2.2- İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı (+)
3- Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim
(Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
4- Faaliyet Giderleri (-)
31
5- Matematik Karşılıklarda Değişim
(Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
5.1- Matematik Karşılıklar (-)
5.2- Matematik Karşılıklarda Reasürör Payı (+)
6- Matematik Karşılıklarda Değişim
6.1- Brüt Diğer Teknik Giderler (-)
6.2- Brüt Diğer Teknik Giderlerde Reasürör Payı (+)
C- Teknik Bölüm Dengesi - Hayat Dışı (A - B)
D- Hayat Teknik Gelir
1- Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
1.1- Yazılan Primler (Reasürör payı Düşülmüş Olarak)
2.21 ve 24
1.1.1 - Brüt Yazılan Primler (+)
24
1.1.2 - Reasüröre Devredilen Primler (-)
10 ve 24
1.2- Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim
(Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
1.2.1 - Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)
1.2.2 - Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)
10
1.3- Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim
(Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
1.3.1 - Devam Eden Riskler Karşılığı (-)
1.3.2 - Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+)
2- Hayat Branşı Yatırım Geliri
3- Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Karlar
4- Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
4.1- Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-)
4.2- Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (+/-)
5- Tahakkuk Eden Rücu Gelirleri
E- Hayat Teknik Gider
1- Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
1.1- Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
1.1.1- Brüt Ödenen Tazminatlar (-)
1.1.2- Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+)
10
1.2- Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim
(Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
1.2.1- Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)
1.2.2- Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+)
10
2- İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim
(Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
2.1- İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-)
2.2- İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı (+)
3- Matematik Karşılıklarda Değişim
(Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-)
17
3.1- Matematik Karşılıklar (-)
17
3.1.1- Aktüeryal Matematik Karşılık (+/-)
3.1.2- Kar Payı Karşılığı
(Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçler İçin Ayrılan Karşılık)
3.2- Matematik Karşılığında Reasürör Payı (+)
3.2.1- Aktüeryal Matematik Karşılıklar Reasürör Payı (+)
10
3.2.2- Kar Payı Karşılığı Reasürör Payı
(Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçler İçin Ayrılan Karşılık)
4- Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim
(Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
17
5- Faaliyet Giderleri (-)
31
6- Yatırım Giderler (-)
7- Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Zararlar (-)
8- Teknik Olmayan Bölüme Aktarılan Yatırım Gelirleri (-)
F- Teknik Bölüm Dengesi - Hayat (D -E)
G- Emeklilik Teknik Gelir
1- Fon İşletim Gelirleri
2- Yönetim Gideri Kesintisi
3- Giriş Aidatı Gelirleri
4- Ara Verme Halinde Yönetim Gideri Kesintisi
5- Özel Hizmet Gideri Kesintisi
6- Sermaye Tahsis Avansı Değer Artış Gelirleri
7- Diğer Teknik Gelirler
H- Emeklilik Teknik Gideri
1- Fon İşletim Giderleri (-)
2- Sermaye Tahsis Avansları Değer Azalış Giderleri (-)
3- Faaliyet Giderleri (-)
4- Diğer Teknik Giderler (-)
I- Teknik Bölüm Dengesi- Emeklilik (G - H)
Bağımsız Sınırlı Bağımsız Sınırlı
Denetimden
Denetimden
Geçmemiş
Geçmiş
01.04.2014 01.01.2013 30.06.2014
30.06.2013
(83,975)
233,867
(83,975)
233,867
40,337
147,283
40,337
147,283
-
35,409
35,409
(48,171)
(116,415)
68,244
(352,335)
(199,637)
(438,353)
(438,353)
-
23,736
23,736
(148,048)
(152,579)
4,531
(151,031)
(68,097)
(218,426)
(218,426)
-
86,584
139,700
(53,116)
(352,575)
(169,822)
(273,200)
(340,990)
67,790
33,875
46,255
(12,380)
(868)
(17,975)
(85,575)
(106,459)
20,884
238,716
238,716
-
150,329
150,329
-
103,378
146,894
(43,516)
67,600
102,235
(34,635)
-
-
-
-
(152,698)
(264,111)
29,108,737
28,780,932
30,852,439
30,852,439
-
(82,934)
(235,006)
14,940,638
14,834,707
15,079,906
15,079,906
-
(182,753)
(118,708)
25,832,903
25,203,891
25,637,147
25,637,147
-
(2,071,507)
(2,071,507)
-
(245,199)
(245,199)
-
(433,256)
(430,729)
(2,527)
20,926
21,120
(194)
167,805
160,000
160,000
(31,955,268)
(18,401,961)
(17,182,382)
(17,182,382)
-
25,931
80,000
80,000
(15,324,140)
(6,969,025)
(8,902,898)
(8,902,898)
-
629,012
629,012
(26,449,151)
(13,282,089)
(13,851,107)
(13,901,529)
50,422
629,012
629,012
(9,904,668)
(3,892,345)
(4,626,680)
(4,641,493)
14,813
(1,219,579)
(1,219,579)
-
1,933,873
1,933,873
-
569,018
560,197
8,821
734,335
732,156
2,179
-
-
-
(64,872)
(64,872)
(64,872)
(156,883)
(13,331,552)
(2,846,531)
-
(98,132)
(98,132)
(98,132)
(33,935)
(8,223,048)
(383,502)
-
Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.
6
Bağımsız Sınırlı
Denetimden
Geçmemiş
01.04.2013 30.06.2013
70,254
70,254
36,379
36,379
-
17,107
69,386
9,562,414
8,933,402
8,912,476
8,912,476
-
(1,086,045)
(843,306)
(843,306)
(516,257)
(439,199)
(439,199)
(242,739)
(242,739)
(77,058)
(77,058)
(96,030)
(11,984,987)
(616,248)
-
(20,001)
(5,476,065)
(342,254)
-
BNP PARIBAS CARDIF HAYAT SİGORTA A.Ş.
1 OCAK - 30 HAZİRAN 2014 VE 2013 HESAP DÖNEMLERİNE AİT
AYRINTILI GELİR TABLOLARI
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
II-TEKNİK OLMAYAN BÖLÜM
Bağımsız Sınırlı
Denetimden
Geçmiş
01.01.2014 Dipnot
30.06.2014
CFIJK-
Teknik Bölüm Dengesi- Hayat Dışı (A-B)
Teknik Bölüm Dengesi- Hayat (D-E)
Teknik Bölüm Dengesi- Emeklilik (G-H)
Genel Teknik Bölüm Dengesi (C+F+I)
Yatırım Gelirleri
1- Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler
26
2- Finansal Yatırımların Nakde Çevrilmesinden Elde Edilen Karlar
3- Finansal Yatırımların Değerlemesi
4- Kambiyo Karları
36
5- İştiraklerden Gelirler
6- Bağlı Ortaklıklar ve Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Gelirler
7- Arazi, Arsa ile Binalardan Elde Edilen Gelirler
8- Türev Ürünlerden Elde Edilen Gelirler
9- Diğer Yatırımlar
10- Hayat Teknik Bölümünden Aktarılan Yatırım Gelirleri
L- Yatırım Giderleri (-)
1- Yatırım Yönetim Giderleri - Faiz Dahil (-)
2- Yatırımlar Değer Azalışları (-)
3- Yatırımların Nakte Çevrilmesi Sonucunda Oluşan Zararlar (-)
4- Hayat Dışı Teknik Bölümüne Aktarılan Yatırım Gelirleri (-)
5- Türev Ürünler Sonucunda Oluşan Zararlar (-)
6- Kambiyo Zararları (-)
36
7- Amortisman Giderleri (-)
6.1
8- Diğer Yatırım Giderleri (-)
M- Diğer Faaliyetlerden ve Olağandışı Faaliyetlerden Gelir ve
Karlar ile Gider ve Zararlar (+/-)
1- Karşılıklar Hesabı (+/-)
47.5
2- Reeskont Hesabı (+/-)
3- Özellikli Sigortalar Hesabı (+/-)
4- Enflasyon Düzeltmesi Hesabı (+/-)
5- Ertelenmiş Vergi Varlığı Hesabı (+/-)
21 ve 35
6- Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü Gideri (-)
7- Diğer Gelir ve Karlar
8- Diğer Gider ve Zararlar (-)
9- Önceki Yıl Gelir ve Karları
47.4
10- Önceki Yıl Gider ve Zararları(-)
47.4
N- Dönem Net Karı veya Zararı
37
1- Dönem Karı veya Zararı
2- Dönem Karı Vergi ve Diğer
Yasal Yükümlülük Karşılıkları (-)
35
3- Dönem Net Karı veya Zararı
37
4- Enflasyon Düzeltme Hesabı
Bağımsız Sınırlı
Denetimden
Geçmemiş
01.04.2014 30.06.2014
Bağımsız Sınırlı
Denetimden
Geçmiş
01.01.2013 30.06.2013
(264,111)
(2,846,531)
(3,110,642)
3,308,618
3,291,092
17,526
(326,714)
(19,633)
(307,081)
-
(235,006)
(383,502)
(618,508)
1,739,078
1,724,979
14,099
(198,195)
(13,264)
(184,931)
-
(118,708)
(616,248)
(734,956)
1,968,661
1,968,661
(276,350)
(3,709)
(272,641)
-
(272,868)
600,939
600,939
(169,401)
(4,876)
(164,525)
-
2,119,579
(27,356)
2,036,981
(11,012)
123,373
(2,407)
400,759
1,990,841
1,604,153
(9,247)
1,498,646
(8,193)
122,947
936,446
2,526,528
637,217
(42,261)
844,026
2,517
(15,755)
87,135
(238,445)
553,915
1,594,572
541,041
4,466
505,562
1,489
(13,380)
42,904
(340,946)
699,711
(1,590,082)
400,759
-
(1,590,082)
936,446
-
(1,040,657)
553,915
-
(1,040,657)
(340,946)
-
Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.
7
Bağımsız Sınırlı
Denetimden
Geçmemiş
01.04.2013 30.06.2013
69,386
(342,254)
BNP PARIBAS CARDIF HAYAT SİGORTA A.Ş.
1 OCAK - 30 HAZİRAN 2014 VE 2013 HESAP DÖNEMLERİNE AİT
NAKİT AKIŞ TABLOLARI
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
Bağımsız Sınırlı
Denetimden Geçmiş
01.01.2014 Dipnot
30.06.2014
A- ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
1- Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri
2- Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri
3- Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri
4- Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı (-)
5- Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)
6- Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)
7- Esas faaliyetler sonucu oluşan nakit (A1+A2+A3-A4-A5-A6)
8- Faiz ödemeleri (-)
9- Gelir vergisi ödemeleri (-)
10- Diğer nakit girişleri
11- Diğer nakit çıkışları (-)
12- Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit
B- YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
1- Maddi varlıkların satışı
2- Maddi varlıkların iktisabı (-)
6
3- Mali varlık iktisabı (-)
4- Mali varlıkların satışı
5- Alınan faizler
6- Alınan temettüler
7- Diğer nakit girişleri
8- Diğer nakit çıkışları (-)
8
9- Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit
C- FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
1- Hisse senedi ihracı
2- Kredilerle ilgili nakit girişleri
3- Finansal kiralama borçları ödemeleri (-)
4- Ödenen temettüler (-)
5- Diğer nakit girişleri
6- Diğer nakit çıkışları (-)
7- Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit
D- KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT
BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ
36
E- Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net artış (A+B+C+D)
F- Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu
G- Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu (E+F)
2.12
28,028,313
(28,018,903)
(2,246,547)
(2,237,137)
(1,288,511)
(3,525,648)
23,360,415
(14,242,519)
(6,511,915)
2,605,981
(7,213,783)
(4,607,802)
(457,824)
3,271,337
(605,093)
2,208,420
-
(113,686)
1,968,661
1,854,975
-
2,107
(1,315,121)
35,647,708
34,332,587
(3,709)
(2,756,536)
29,473,084
26,716,548
Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.
8
Bağımsız Sınırlı
Denetimden Geçmiş
01.01.2013 30.06.2013
BNP PARIBAS CARDIF HAYAT SİGORTA A.Ş.
1 OCAK - 30 HAZİRAN 2014 VE 2013 HESAP DÖNEMLERİNE AİT ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOSU
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
IABCDEFGHIJ-
Önceki Dönem Sonu Bakiyesi
(I + II) (31/12/2012)
Sermaye artırımı (A1 + A2)
1- Nakit
2- İç kaynaklardan
İşletmenin aldığı
kendi hisse senetleri
Gelir tablosunda yer almayan
kazanç ve kayıplar
Varlıklarda değer artışı
Yabancı para çevrim farkları
Diğer giriş ve çıkışlar
Enflasyon düzeltme farkları
Dönem net karı (37 no’lu dipnot)
Dağıtılan temettü
Transfer
II- Dönem Sonu Bakiyesi (30/06/2013)
(I+ A+B+C+D+E+F+G+H+I+J)
IABCDEFGHIJ-
Önceki Dönem Sonu Bakiyesi
(I + II) (31/12/2013)
Sermaye artırımı (A1 + A2)
1- Nakit
2- İç kaynaklardan
İşletmenin aldığı
kendi hisse senetleri
Gelir tablosunda yer almayankazanç ve kayıplar
Varlıklarda değer artışı
Yabancı para çevrim farkları
Diğer giriş ve çıkışlar
Enflasyon düzeltme farkları
Dönem net karı (37 no’lu dipnot)
Dağıtılan temettü
Transfer
II- Dönem Sonu Bakiyesi (30/06/2014)
(I+ A+B+C+D+E+F+G+H+I+J)
(*)
Özsermaye Değişim Tabloları - Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş (*)
Özsermaye
Yabancı
Diğer
Enflasyon
Para
Geçmiş
Yedekler ve
Düzeltmesi
Çevrim
Yasal
Yıllar
Dağıtılmamış
Farkları
Farkları
Yedekler
Karları
Karlar
Sermaye
İşletmenin
Kendi hisse
Senetleri(-)
Varlıklarda
Değer
Artışı/
(Azalışı)
18,147,000
-
-
-
-
-
340,593
-
6,471,278
-
-
3,610,834
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
180,542
3,430,292
8,536
-
18,147,000
-
-
-
-
521,135
9,901,570
8,536
553,915
(2,853,254)
26,278,902
18,147,000
-
-
-
-
-
521,135
-
9,901,570
-
4,738
-
951,896
-
(2,853,254)
-
26,673,085
-
-
-
-
-
-
-
951,896
(11,682)
-
400,759
(951,896)
18,147,000
-
-
-
-
521,135
10,853,466
(6,944)
400,759
Özsermaye kalemleri ile ilgili detaylı açıklamalar 15 no’lu dipnotta yer almaktadır.
Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.
9
Net
Dönem
Karı
553,915
(3,610,834)
Geçmiş
Yıllar
(Zararları)
(2,853,254)
-
Toplam
25,716,451
-
-
-
-
8,536
553,915
-
-
(2,853,254)
(11,682)
400,759
-
27,062,162
BNP PARIBAS CARDIF HAYAT SİGORTA A.Ş.
1 OCAK - 30 HAZİRAN 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
1.
Genel Bilgiler
1.1
Ana şirketin adı: 30 Haziran 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibariyle BNP Paribas Cardif
Hayat Sigorta A.Ş.’nin (“Şirket”) doğrudan ortağı BNP Paribas Cardif ve nihai ortağı BNP
Paribas S.A.’tır (2.13 no’lu dipnot).
Şirket’in 12 Temmuz 2011 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısında “Cardif
Hayat Sigorta A.Ş.” olan ünvanının “BNP Paribas Cardif Hayat Sigorta A.Ş.” olarak
değiştirilmesine ve bu amaçla ana sözleşmenin 3. maddesinin izin verilen tadil tasarısı uyarınca
tadil edilmesine karar verilmiştir. Bu karar İstanbul Ticaret Memurluğu’nda tescil ettirilmiş ve
21 Temmuz 2011 tarih ve 7863 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir.
1.2
Kuruluşun ikametgahı ve yasal yapısı, Şirket olarak oluştuğu ülke ve kayıtlı büronun
adresi: Şirket 9 Ağustos 2007 tarihinde İstanbul’da kurulmuştur. Şirket’in tescil edilmiş adresi
Meclis-i Mebusan Caddesi No: 57 Fındıklı/İstanbul’dur.
1.3
İşletmenin fiili faaliyet konusu: Şirket, hayat ve kaza branşlarında faaliyet göstermek üzere
kurulmuştur (2.14 no’lu dipnot).
1.4
Kuruluşun faaliyetlerinin ve esas çalışma alanlarının niteliklerinin açıklaması: 1.2 ve
1.3 no’lu dipnotlarda açıklanmıştır.
1.5
Kategorileri itibariyle dönem içinde çalışan personelin ortalama sayısı:
30 Haziran 2014
30 Haziran 2013
Üst ve orta kademeli yöneticiler
Diğer personel
18
17
15
19
Toplam (*)
35
34
(*)
1 Ocak - 30 Haziran 2014 döneminde, üst ve orta kademeli yöneticilere ait giderler ile diğer personele ait giderler Şirket
tarafından ödenmekte olup, diğer personel grubundaki çalışanlar ilişkili şirketlerden BNP Paribas Cardif Sigorta A.Ş.'nin de
faaliyetlerini yürüttüğünden, diğer personele ait giderlerin %9’luk kısmı Şirket tarafından BNP Paribas Cardif Sigorta
A.Ş.'ye yansıtılmıştır. ( 1 Ocak – 30 Haziran 2013: %8)
1.6
Yönetim kurulu başkan ve üyeleriyle genel müdür, genel koordinatör, genel müdür
yardımcıları gibi üst yöneticilere cari dönemde sağlanan ücret ve benzeri menfaatlerin
toplam tutarı: : Şirket bordrosuna kayıtlı üst ve orta kademeli yöneticilere ve ilişkili
şirketlerden BNP Paribas Cardif Sigorta A.Ş. bordrosuna kayıtlı üst ve orta kademeli
yöneticilere yapılan ve Şirket’e faturalanan ücret ve benzeri ödemelerin toplamı 567,891 TL
(1 Nisan - 30 Haziran 2014: 768,148 TL), (1 Ocak - 30 Haziran 2013: 885,346 TL),
(1 Nisan - 30 Haziran 2013: 671,591 TL) (30 Haziran 2012 tarihi itibariyle belirtilen tutar BNP
Paribas Cardif Sigorta A.Ş.tarafından Şirket’e faturalanmıştır).
1.7
Finansal tablolarda; yatırım gelirlerinin ve faaliyet giderlerinin (personel, yönetim,
araştırma geliştirme, pazarlama ve satış, dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler ile diğer
faaliyet giderleri) dağıtımında kullanılan anahtarlar: Hayat dışı teknik karşılıkları karşılayan
varlıkların yatırıma yönlendirilmesinden elde edilen tüm gelirler, teknik olmayan bölümden
teknik bölüme aktarılır. Diğer yatırım gelirleri ise teknik olmayan bölüm altında sınıflandırılır.
Şirket hayat ve ferdi kaza branşlarında faaliyet gösterdiğinden, faaliyet giderleri hayat ve hayat
teknik giderleri altında muhasebeleşmektedir.
1.8
Finansal tabloların tek bir şirketimi yoksa şirketler grubunu mu içerdiği: Finansal tablolar
tek bir şirketi (BNP Paribas Cardif Hayat Sigorta A.Ş.) içermektedir.
1.9
Raporlayan işletmenin adı veya diğer kimlik bilgileri ve bu bilgide önceki bilanço
tarihinden beri olan değişiklikler: Şirket’in adı ve diğer kimlik bilgileri ve bu bilgide önceki
bilanço tarihinden beri olan değişiklikler 1.1, 1.2 ve 1.3 no’lu dipnotlarda belirtilmiştir.
1.10 Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar: 1 Ocak - 30 Haziran 2014 dönemine ait finansal tablolar
Yönetim Kurulu adına Genel Müdür İzzet Cemal Kişmir ve Mali İşler Direktörü Öcal Güven
tarafından 14 Ağustos 2014 tarihinde beyan edilerek imzalanmıştır. Bilanço tarihinden sonraki
olaylar 46 no’lu dipnotta açıklanmıştır.
10
BNP PARIBAS CARDIF HAYAT SİGORTA A.Ş.
1 OCAK - 30 HAZİRAN 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
2.
Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti
2.1
Hazırlık Esasları
Şirket finansal tablolarını, 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu ile T.C. Başbakanlık Hazine
Müsteşarlığı’nın (“Hazine Müsteşarlığı”) sigorta ve reasürans şirketleri için öngördüğü esaslara
göre hazırlamaktadır.
Finansal tablolar Hazine Müsteşarlığı tarafından, 30 Aralık 2004 tarih ve 25686 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanan Sigortacılık Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğ (Sigortacılık
Muhasebe Sistemi Tebliğ No: 1) içerisinde yer alan Sigortacılık Hesap Planı ile 27 Aralık 2011
tarih ve 2011/14 sayılı Sigortacılık Hesap Planında Yeni Hesap Kodları Açılmasına Dair Sektör
Duyurusu uyarınca düzenlenmektedir. Düzenlenen finansal tabloların biçim ve içerikleri ile
bunların açıklama ve dipnotları 18 Nisan 2008 tarih ve 26851 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanan Finansal Tabloların Sunumu Hakkında Tebliğ ve 31 Mayıs 2012 tarih ve 2012/7
sayılı Yeni Hesap Kodları ile Finansal Tabloların Sunumuna İlişkin Sektör Duyurusu uyarınca
belirlenmektedir.
Şirket, 1 Ocak 2008 tarihinden itibaren faaliyetlerini, 14 Temmuz 2007 tarihinde yayımlanan ve
1 Ocak 2008 tarihinde yürürlüğe giren “Sigorta ve Reasürans Şirketleri ile Emeklilik
Şirketlerinin Finansal Raporlamaları Hakkında Yönetmelik” doğrultusunda, söz konusu
yönetmelik ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (“KGK”) tarafından
açıklanan Türkiye Muhasebe Standartları (“TMS”) ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları
(“TFRS”) ile Hazine Müsteşarlığı tarafından muhasebe ve finansal raporlama esaslarına ilişkin
yayımlanan diğer yönetmelik, açıklama ve genelgeler çerçevesinde muhasebeleştirmektedir.
Hazine Müsteşarlığı’nın 18 Şubat 2008 tarih ve 9 sayılı yazısına istinaden 2008 yılında “TMS 1Finansal Tablolar ve Sunum”, “TMS 27-Konsolide ve Konsolide Olmayan Finansal Tablolar”,
“TFRS 1-TFRS’ye Geçiş” ve “TFRS 4-Sigorta Sözleşmeleri” bu uygulamanın kapsamı dışında
tutulmuştur. Bununla birlikte, sigorta şirketlerinin 31 Aralık 2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanan Sigorta ve Reasürans Şirketleri İle Emeklilik Şirketlerinin Konsolide
Finansal Tablolarının Düzenlenmesine İlişkin Tebliğ’i 31 Mart 2009 tarihinden itibaren
uygulamaları gerekmekte olup Şirket’in bu doğrultuda konsolide etmesi gereken kontrol ettiği
bağlı ortaklığı bulunmadığından, konsolide finansal tablo hazırlaması gerekmemektedir.
Şirket, 30 Haziran 2014 tarihi itibariyle, sigortacılık ile ilgili teknik karşılıklarını, 5684 Sayılı
Sigortacılık Kanunu çerçevesinde çıkarılan ve 28 Temmuz 2010 tarih ve 27655 sayılı Resmi
Gazete ile 17 Temmuz 2012 ve 28356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş
olan değişikler sonrası “Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Teknik Karşılıklarına
ve Bu Karşılıkların Yatırılacağı Varlıklara İlişkin Yönetmelik” (“Teknik Karşılıklar
Yönetmeliği”) ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde hesaplamış ve finansal tablolara yansıtmıştır
(2.24 no’lu dipnot).
Finansal tablolar, maliyet esası baz alınarak TL olarak hazırlanmıştır.
Cari dönem finansal tabloların sunumu ile uygunluk sağlaması açısından karşılaştırmalı bilgiler,
gerekli görüldüğünde yeniden sınıflandırılmıştır.
Finansal tabloların hazırlanmasında izlenen muhasebe politikaları ve kullanılan değerleme
esasları, aşağıda yer alan 2.4 ila 2.24 no’lu dipnotlarda açıklanmaktadır.
Türkiye Finansal Raporlama Standartlarında değişiklikler:
30 Haziran 2014 tarihinden itibaren geçerli olan yeni standartlar ile mevcut önceki
standartlara getirilen değişiklikler ve yorumlar:
1 Ocak 2014 tarihinde başlayan yıllık raporlama dönemleri için geçerli olan standartlar,
değişiklikler ve yorumlar:

TMS 32’deki değişiklik, “Finansal Araçlar”: varlık ve yükümlülüklerin mahsup edilmesi’;
1 Ocak 2014 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde
geçerlidir,
11
BNP PARIBAS CARDIF HAYAT SİGORTA A.Ş.
1 OCAK - 30 HAZİRAN 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
2.
Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı)
2.1
Hazırlık Esasları (Devamı)




TMS 36’daki değişiklik, “Varlıklarda değer düşüklüğü” geri kazanılabilir tutar
açıklamalarına ilişkin’; 1 Ocak 2014 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık
raporlama dönemlerinde geçerlidir
TFRS 10, TFRS 12 ve TMS 27’deki değişiklik, “Konsolide finansal tablolar”: iştiraklerin
konsolidasyonunda istisnalar’; 1 Ocak 2014 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan
yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir,
TMS 39’daki değişiklik, “Finansal Araçlar”: Muhasebeleştirilmesi ve ölçümü’ - ‘türev
araçların yenilenmesi’; 1 Ocak 2014 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık
raporlama dönemlerinde geçerlidir
TFRYK 21 – TMS 37, “Zorunlu vergiler”; 1 Ocak 2014 tarihinde veya bu tarihten sonra
başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir
30 Haziran 2014 tarihinde henüz yürürlüğe girmemiş olan standartlar, değişiklikler ve yorumlar:







TFRS/UFRS 9 “Finansal Araçlar - sınıflandırma ve ölçüm”; 1 Ocak 2018 tarihinde veya
bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir.
TFRS 15, “Müşteri kontratlarından doğan hasılat”, 1 Ocak 2017 tarihinde veya bu
tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir.
TFRS 14, “Düzenleyici Erteleme Hesapları”, 1 Ocak 2016 tarihinde veya bu tarihten
sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir.
TFRS 11’deki değişiklik, “Müşterek Anlaşmalar”, 1 Ocak 2016 tarihinde veya bu tarihten
sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir.
TMS 16 ve TMS 38’deki değişiklikler, “Maddi duran varlıklar ”, “Maddi olmayan duran
varlıklar”, 1 Ocak 2016 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama
dönemlerinde geçerlidir.
TMS/UMS 39, ‘’Finansal Araçlar - Muhasebeleştirme ve Ölçüm’’1 Temmuz 2014
tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir.
TMS 19’daki değişiklik, “Tanımlanmış Fayda Planları”, 1 Temmuz 2014 tarihinde veya
bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir.
Şirket yönetimi, yukarıdaki standart ve yorumların uygulanmasının, gelecek dönemlerde
Şirket’in finansal tabloları üzerinde önemli bir etki yaratmayacağı görüşündedir.
2.2
Konsolidasyon
Şirket’in “TMS 27- Konsolide ve Konsolide Olmayan Mali Tablolar” kapsamında konsolide
etmesi gereken bağlı ortaklığı bulunmamaktadır.
2.3
Bölüm Raporlaması
Şirket halka açık olmadığından, “TFRS 8 - Faaliyet Bölümleri” standardı kapsamında bölüm
raporlaması yapmamaktadır.
2.4
Yabancı Para Çevrimi
Şirket’in fonksiyonel para birimi Türk Lirası’dır. Yabancı para ile yapılan işlemler, işlemin
gerçekleştiği tarihteki kurdan fonksiyonel para birimine çevrilir. Bu işlemlerden doğan ve
yabancı para cinsinden parasal varlık ve yükümlülüklerin dönem sonu döviz kurundan
fonksiyonel para birimine çevrilmesiyle oluşan kur farkı kar ve zararı gelir tablosuna yansıtılır.
Parasal varlıklardan satılmaya hazır olarak sınıflandırılmış yabancı para cinsinden finansal
varlıkların iskonto edilmiş değerleri üzerinde oluşan kur farkları gelir tablosuna, bu varlıkların
makul değerindeki diğer tüm değişiklikler ve bunlar üzerinde oluşan kur farkları özsermaye
içerisinde ilgili hesaplara yansıtılır.
Parasal olmayan finansal varlık ve yükümlülüklerden kaynaklanan kur çevrim farkları ise makul
değer değişikliğinin bir parçası olarak kabul edilir ve söz konusu farklar diğer makul değer
değişikliklerinin takip edildiği hesaplarda yansıtılır.
12
BNP PARIBAS CARDIF HAYAT SİGORTA A.Ş.
1 OCAK - 30 HAZİRAN 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
2.5
Maddi Duran Varlıklar
Maddi duran varlıklar, elde etme maliyetinden birikmiş amortismanın düşülmesi ile
gösterilmektedir. Amortisman, maddi varlıkların faydalı ömürleri esas alınarak doğrusal
amortisman yöntemi kullanılarak ayrılmaktadır. Maddi duran varlıkların faydalı ömürleri esas
alınarak tahmin edilen amortisman dönemleri, aşağıda belirtilmiştir:
Demirbaşlar ve tesisatlar
Özel maliyet bedelleri
4-15 yıl
5 yıl
Maddi varlıklarda değer düşüklüğü olduğuna işaret eden koşulların mevcut olması halinde, olası
bir değer düşüklüğünün tespiti amacıyla inceleme yapılır ve bu inceleme sonunda maddi
varlığın kayıtlı değeri geri kazanılabilir değerinden fazla ise kayıtlı değeri, karşılık ayrılmak
suretiyle geri kazanılabilir değerine indirilir. Maddi varlıkların elden çıkartılması dolayısıyla
oluşan kar ve zararlar diğer faaliyet gelirleri ve giderleri hesaplarına dahil edilirler
(6 no’lu dipnot).
2.6
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Yoktur (31 Aralık 2013: Yoktur).
2.7
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Maddi olmayan duran varlıklar bilgi sistemleri ve bilgisayar yazılımları için ödenen avansları
içermektedir. Maddi olmayan duran varlıklar, elde etme maliyeti üzerinden kaydedilir ve
kullanıma başlandığı tarihten itibaren tahmini faydalı ömürleri üzerinden doğrusal amortisman
yöntemi ile itfa edilirler. Değer düşüklüğünün olması durumunda maddi olmayan duran
varlıkların kayıtlı değeri, geri kazanılabilir değerine getirilir. Maddi olmayan duran varlıkların
itfa edilme süreleri 3 yıldır (8 no’lu dipnot).
2.8
Finansal Varlıklar
Şirket, finansal varlıklarını “Krediler ve alacaklar (Esas faaliyetlerden alacaklar)” olarak
sınıflandırmakta ve muhasebeleştirmektedir.
Söz konusu finansal varlıkların alım ve satım işlemleri “Teslim tarihi”ne göre kayıtlara
alınmakta ve kayıtlardan çıkarılmaktadır. Finansal varlıkların sınıflandırılması, ilgili varlıkların
Şirket yönetimi tarafından satın alma amaçları dikkate alınarak, elde edildikleri tarihlerde
kararlaştırılmaktadır.
Krediler ve alacaklar (Esas faaliyetlerden alacaklar):
Krediler ve alacaklar, borçluya para veya hizmet sağlama yoluyla yaratılan finansal varlıklardır.
Söz konusu alacaklar ilk olarak elde etme maliyeti üzerinden kayda alınmakta ve müteakip
dönemlerde maliyet bedelleri üzerinden muhasebeleştirilmektedir. İlgili alacakların teminatı
olarak alınan varlıklara ilişkin ödenen harçlar ve benzeri diğer masraflar işlem maliyeti olarak
kabul edilmemekte ve gider hesaplarına yansıtılmaktadır.
13
BNP PARIBAS CARDIF HAYAT SİGORTA A.Ş.
1 OCAK - 30 HAZİRAN 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
2.9
Varlıklarda Değer Düşüklüğü
Varlıklarda değer düşüklüğü ile ilgili hususlar, ilgili varlıklara ilişkin muhasebe politikalarının
açıklandığı dipnotlarda yer almaktadır.
Aktif değerler üzerinde mevcut bulunan toplam ipotek veya teminat tutarları 43 no’lu dipnotta,
dönemin reeskont ve karşılık giderleri ise 47.5 no’lu dipnotta açıklanmıştır.
2.10 Türev Finansal Araçlar
Yoktur (31 Aralık 2013: Yoktur).
2.11 Finansal Varlıkların Netleştirilmesi (Mahsup Edilmesi)
Finansal varlık ve yükümlülükler, gerekli kanuni hakkın bulunması, söz konusu varlık ve
yükümlülükleri net olarak değerlendirmeye niyet olması veya varlıkların elde edilmesi ile
yükümlülüklerin yerine getirilmesinin birbirini takip ettiği durumlarda net olarak gösterilirler.
2.12 Nakit ve Nakit Benzerleri
Nakit ve nakit benzerleri, eldeki nakit, banka mevduatları ile tutarı belirli, nakde kolayca
çevrilebilen kısa vadeli, yüksek likiditeye sahip ve değerindeki değişim riski önemsiz olan
3 aydan kısa yatırımları içermektedir.
Nakit akış tablosuna esas teşkil eden nakit ve nakit benzerleri aşağıda gösterilmiştir:
Bankalar (14 no’lu dipnot)
Banka garantili ve üç aydan kısa vadeli
kredi kartı alacakları (14 no’lu dipnot)
Eksi - Faiz tahakkukları
Eksi - Bloke vadeli mevduat (14 ve 43 no’lu dipnotlar)
Nakit ve nakit benzerleri toplamı
30 Haziran 2014
30 Haziran 2013
64,550,802
54,398,274
110
(452,120)
(29,766,205)
1,878
(291,663)
(27,391,941)
34,332,587
26,716,548
2.13 Sermaye
30 Haziran 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibariyle Şirket sermayesinin dağılımı aşağıdaki
gibidir:
Sermayedarın Adı
BNP Paribas Cardif
Diğer
Toplam
30 Haziran 2014
31 Aralık 2013
Pay Oranı (%)
Pay Tutarı Pay Oranı (%)
Pay Tutarı
99.99
00.01
18,146,996
4
99.99
00.01
18,146,996
4
100.00
18,147,000
100.00
18,147,000
30 Haziran 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibariyle sermayeyi temsil eden hisse senetlerine
tanınan imtiyazlar bulunmamaktadır.
Şirket kayıtlı sermaye sistemine tabi değildir.
Şirket’in sermayesi ile ilgili diğer bilgiler 15 no’lu dipnotta açıklanmıştır.
14
BNP PARIBAS CARDIF HAYAT SİGORTA A.Ş.
1 OCAK - 30 HAZİRAN 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
2.14 Sigorta ve Yatırım Sözleşmeleri - Sınıflandırma
Sigorta sözleşmeleri sigorta riskini transfer eden sözleşmelerdir. Sigorta sözleşmeleri sigortalıyı
hasar olayının olumsuz ekonomik sonuçlarına karşı sigorta poliçesinde taahhüt edilen şart ve
koşullar altında korur.
Şirket’in 30 Haziran 2014 tarihi itibariyle prim üretiminin önemli bir kısmı taraf olduğu kot-par
anlaşmasından kaynaklanmaktadır. Bu sözleşme ile bir sedan şirket tarafından yazılan bireysel
banka kredileri ve kredi kartı borçlarının geri ödenememe riski ile gelir kaybı riskini içeren
hayat sigortalarına koruma sağlanmaktadır. Buna ek olarak Şirket’in finansal kuruluşlar
aracılığıyla ürettiği sigorta primleri de bulunmaktadır.
Sigorta sözleşmelerinden kaynaklanan sigorta teknik karşılıklarının hesaplanma esasları
2.24 no’lu dipnotta açıklanmıştır.
Reasürans Sözleşmeleri
Reasürans sözleşmeleri, Şirket tarafından imzalanan bir veya daha fazla sigorta sözleşmesiyle
ilgili oluşabilecek kayıplar için Şirket ve reasürans şirketi tarafından yürürlüğe konulan, bedeli
ödenen sigorta sözleşmeleridir.
Şirket’in 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle faaliyette bulunduğu hayat branşında Metlife Emeklilik
ve Hayat A.Ş. tarafından devredilen primlere ilişkin Eurco Re Ltd. ile bölüşmeli kot-par
anlaşması ve Munich Re ile katastrofik risklere ilişkin hasar fazlası anlaşması bulunmaktadır.
Şirket söz konusu anlaşmaları 1 Ocak 2014 tarihi itibariyle yenilememiştir.
2.15 Sigorta ve Yatırım Sözleşmelerinde İsteğe Bağlı Katılım Özellikleri
Yoktur (31 Aralık 2013: Yoktur).
2.16 İsteğe Bağlı Katılım Özelliği Olmayan Yatırım Sözleşmeleri
Yoktur (31 Aralık 2013: Yoktur).
2.17 Krediler
Yoktur (31 Aralık 2013: Yoktur).
2.18 Vergiler
Kurumlar Vergisi
Türkiye’de, kurumlar vergisi oranı 2014 yılı için % 20’dir (2013: %20). Kurumlar vergisi oranı
kurumların ticari kazancına vergi yasaları gereğince indirim kabul edilmeyen giderlerin ilave
edilmesi, vergi yasalarında yer alan istisna (iştirak kazançları istisnası gibi) ve indirimlerin
indirilmesi sonucu bulunacak vergi matrahına uygulanır. Kâr dağıtılmadığı takdirde başka bir
vergi ödenmemektedir.
Türkiye’deki bir işyeri ya da daimi temsilcisi aracılığı ile gelir elde eden dar mükellef kurumlar
ile Türkiye’de yerleşik kurumlara ödenen kâr paylarından (temettüler) stopaj yapılmaz. Bunların
dışında kalan kişi ve kurumlara yapılan temettü ödemeleri %15 oranında stopaja tabidir. Kârın
sermayeye ilavesi, kâr dağıtımı sayılmaz ve stopaj uygulanmaz.
Kurumlar üçer aylık mali kârları üzerinden %20 oranında geçici vergi hesaplar ve o dönemi
izleyen ikinci ayın 14’üncü gününe kadar beyan edip 17’nci günü akşamına kadar öderler. Yıl
içinde ödenen geçici vergi o yıla ait olup izleyen yıl verilecek kurumlar vergisi beyannamesi
üzerinden hesaplanacak kurumlar vergisinden mahsup edilir. Mahsuba rağmen ödenmiş geçici
vergi tutarı kalması durumunda bu tutar nakden iade alınabileceği gibi devlete karşı olan diğer
mali borçlara da mahsup edilebilir.
En az iki yıl süre ile elde tutulan iştirak hisseleri ile gayrimenkullerin satışından doğan kârların
%75’i, Kurumlar Vergisi Kanunu'nda öngörüldüğü şekilde sermayeye eklenmesi veya 5 yıl
süreyle özkaynaklarda tutulması şartı ile vergiden istisnadır.
Türk vergi mevzuatına göre beyanname üzerinde gösterilen mali zararlar 5 yılı aşmamak
kaydıyla dönem kurum kazancından indirilebilirler. Ancak, mali zararlar, geçmiş yıl kârlarından
mahsup edilemez.
15
BNP PARIBAS CARDIF HAYAT SİGORTA A.Ş.
1 OCAK - 30 HAZİRAN 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
2.18 Vergiler (Devamı)
Kurumlar Vergisi (Devamı)
Türkiye’de ödenecek vergiler konusunda vergi otoritesi ile mutabakat sağlamak gibi bir
uygulama bulunmamaktadır. Kurumlar vergisi beyannameleri hesap döneminin kapandığı ayı
takip eden dördüncü ayın 25’inci günü akşamına kadar bağlı bulunulan vergi dairesine verilir.
Bununla beraber, vergi incelemesine yetkili makamlar beş yıl zarfında muhasebe kayıtlarını
inceleyebilir ve hatalı işlem tespit edilirse ödenecek vergi miktarları değişebilir.
30 Aralık 2003 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan, 5024 sayılı Vergi Usul Kanunu, Gelir
Vergisi Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanunu’nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
(“5024 sayılı Kanun”), kazançlarını bilanço esasına göre tespit eden gelir veya kurumlar vergisi
mükelleflerin mali tablolarını 1 Ocak 2004 tarihinden başlayarak enflasyon düzeltmesine tabi
tutmasını öngörmektedir. Anılan yasa hükmüne göre enflasyon düzeltmesi yapılabilmesi son
36 aylık kümülatif enflasyon oranının (TÜİK TEFE artış oranının) %100’ü ve son 12 aylık
enflasyon oranının (TÜİK TEFE artış oranının) %10’u aşması gerekmektedir. 2012 ve 2013
yıllarında söz konusu şartlar sağlanmadığı için enflasyon düzeltmesi yapılmamıştır
(35 no’lu dipnot).
Ertelenmiş Vergi
Ertelenmiş vergiler, yükümlülük yöntemi kullanılarak, varlık ve yükümlülüklerin finansal
tablolarda yer alan değerleri ile vergi değerleri arasındaki geçici farklar üzerinden hesaplanır.
Ertelenmiş vergi varlık ve yükümlülükleri, yürürlükte olan veya bilanço tarihi itibariyle
yürürlüğe giren vergi oranları ve vergi mevzuatı dikkate alınarak, vergi varlığının
gerçekleşeceği veya yükümlülüğünün ifa edileceği dönemde uygulanması beklenen vergi
oranları üzerinden hesaplanır.
Ertelenmiş vergi varlıkları, gelecekte vergiye tabi kar elde etmek suretiyle geçici farklardan
yararlanmanın kuvvetle muhtemel olması şartıyla kayıtlara yansıtılmaktadır (21 no’lu dipnot).
2.19 Çalışanlara Sağlanan Faydalar
Şirket, kıdem tazminatı ve izin haklarına ilişkin yükümlülüklerini TMS 19 - “Çalışanlara
Sağlanan Faydalara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı” (“TMS 19”) hükümlerine göre
muhasebeleştirmekte ve bilançoda “Kıdem tazminatı karşılığı” ve “Diğer Çeşitli Kısa Vadeli
Yükümlülükler” hesaplarında sınıflandırmaktadır.
Şirket, Türkiye’de mevcut iş kanunlarına göre, emeklilik veya istifa nedeniyle ve İş Kanunu’nda
belirtilen davranışlar dışındaki sebeplerle işine son verilen çalışanlara belirli bir toplu ödeme
yapmakla yükümlüdür. Kıdem tazminatı karşılığı, İş Kanunu kapsamında oluşması muhtemel
yükümlülüğün, belirli aktüeryal tahminler kullanılarak bugünkü değeri üzerinden hesaplanmıştır
TMS 19’da 1 Ocak 2013 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama
dönemlerinde geçerli olacak şekilde yapılan değişiklik sonucunda, çalışanlara sağlananan
faydalara ilişkin yükümlülüklerle ilgili olarak yapılan hesaplamalarda ortaya çıkan aktüeryal
kayıp ve kazançların, doğrudan özsermaye içerisinde muhasebeleştirilmesi gerekmektedir. Bu
çerçevede, kıdem tazminatı karşılığı hesaplamasına ilişkin olarak, 1 Ocak - 30 Haziran 2014 ve
2013 ara hesap dönemlerinde ortaya çıkan hizmet ve faiz maliyetleri gelir tablosunda, aktüeryal
kayıp ve kazançlar ise özsermaye içerisindeki “Diğer Kar Yedekleri” hesabında
muhasebeleştirilmiştir (22 no’lu dipnot).
16
BNP PARIBAS CARDIF HAYAT SİGORTA A.Ş.
1 OCAK - 30 HAZİRAN 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
2.20 Karşılıklar
Geçmiş olaylardan kaynaklanan mevcut bir yükümlülüğün bulunması, yükümlülüğün yerine
getirilmesinin muhtemel olması ve söz konusu yükümlülük tutarının güvenilir bir şekilde tahmin
edilebilir olması durumunda finansal tablolarda karşılık ayrılır. Karşılık olarak ayrılan tutar,
yükümlülüğe ilişkin risk ve belirsizlikler göz önünde bulundurularak, bilanço tarihi itibarıyla
yükümlülüğün yerine getirilmesi için yapılacak harcamanın tahmin edilmesi yoluyla hesaplanır.
Karşılığın, mevcut yükümlülüğün karşılanması için gerekli tahmini nakit akımlarını kullanarak
ölçülmesi durumunda söz konusu karşılığın defter değeri, ilgili nakit akımlarının bugünkü
değerine eşittir.
Karşılığın ödenmesi için gerekli olan ekonomik faydanın bir kısmı ya da tamamının üçüncü
taraflarca karşılanmasının beklendiği durumlarda, tahsil edilecek tutar, ilgili tutarın tahsil
edilmesinin hemen hemen kesin olması ve güvenilir bir şekilde ölçülmesi halinde varlık olarak
muhasebeleştirilir.
Geçmiş olaylardan kaynaklanan ve mevcudiyeti Şirket’in tam olarak kontrolünde bulunmayan
gelecekteki bir veya daha fazla kesin olmayan olayın gerçekleşip gerçekleşmemesi ile teyit
edilebilmesi mümkün yükümlülükler şarta bağlı yükümlülükler olarak değerlendirilmekte ve
finansal tablolara dahil edilmemektedir (23 no’lu dipnot).
2.21 Gelirlerin Muhasebeleştirilmesi
Yazılan Primler
Yazılan primler, dönem içinde tanzim edilen poliçe primlerinden iptaller çıktıktan sonra kalan
tutarı ifade etmektedir. Reasürans faaliyetleri sonucu oluşan primler, sedan şirket tarafından
gönderilen ekstreler doğrultusunda muhasebeleştirilmektedir. 2.24 no’lu dipnotta açıklandığı
üzere prim gelirleri, yazılan primler üzerinden kazanılmamış prim karşılığı ayrılması suretiyle
tahakkuk esasına göre finansal tablolara yansıtılmaktadır.
Faiz Gelirleri
Faiz geliri etkin faiz oranı yöntemi uygulanarak dönemsel olarak kaydedilir.
2.22 Finansal Kiralamalar
Yoktur (31 Aralık 2013: Yoktur).
2.23 Kar Payı Dağıtımı
Temettü borçları kar dağıtımının bir unsuru olarak beyan edildiği dönemde yükümlülük olarak
finansal tablolara yansıtılır.
2.24 Teknik Karşılıklar
Hayat Matematik Karşılıkları
Hayat matematik karşılığı, Hazine Müsteşarlığı tarafından onaylı tarifeler ile belirlenmiş bir
yıldan uzun vadeli risk teminatı içeren kredili hayat poliçeleri için ayrılan aktüeryal matematik
karşılığından oluşmaktadır. Şirket’in uzun vadeli kredili hayat sigorta sözleşmeleri uyarınca
alınan primlerden idare ve tahsil masrafları ve komisyonlarının indirilmesi sonucu kalan tutar
hayat matematik karşılığı olarak ayrılmaktadır. Hayat matematik karşılıklarının hesaplanması
yurtdışında hazırlanan ölüm istatistikleri dikkate alınarak Türkiye’de faaliyet gösteren şirketler
için geçerli olan cari tablolar kullanılarak yapılmaktadır (17 no’lu dipnot).
17
BNP PARIBAS CARDIF HAYAT SİGORTA A.Ş.
1 OCAK - 30 HAZİRAN 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
2.24
Teknik Karşılıklar (Devamı)
Kazanılmamış Primler Karşılığı
Kazanılmamış primler karşılığı, bilanço tarihi itibariyle yürürlükte bulunan tüm poliçeler için
tahakkuk etmiş primlerin gün esasına göre ertesi yıla sarkan kısmı olarak hesaplanmıştır. Gün
esasına göre takip eden döneme sarkan kısım hesap edilirken genel uygulamada poliçelerin
öğlen 12:00’de başlayıp yine öğlen 12:00’de sona erdiği varsayılmıştır. Teknik Karşılıklar
Yönetmeliği uyarınca, poliçelerin kazanılmamış primler karşılığı ile bu karşılığın reasürans
payı, yürürlükte bulunan sigorta sözleşmeleri için tahakkuk etmiş primler ile reasürörlere
devredilen primlerin herhangi bir komisyon veya diğer bir indirim yapılmaksızın brüt olarak
gün esasına göre ertesi hesap dönemi veya hesap dönemlerine sarkan kısmı olarak hesaplanmış
ve kayıtlara yansıtılmıştır (17 no’lu dipnot).
Ertelenmiş Komisyon Giderleri
Hazine Müsteşarlığı tarafından yayımlanan 28 Aralık 2007 tarih ve 2007/25 sayılı Genelge
uyarınca, 1 Ocak 2008 tarihinden itibaren yazılan primler için ödenen komisyonların gelecek
dönem veya dönemlere isabet eden kısmı, bilançoda “Ertelenmiş Üretim Giderleri” hesabında,
gelir tablosunda ise faaliyet giderleri hesabı altında muhasebeleştirilmektedir (17 no’lu dipnot).
Devam Eden Riskler Karşılığı
Teknik Karşılıklar Yönetmeliği uyarınca sigorta şirketleri, yürürlükte bulunan sigorta
sözleşmeleri dolayısıyla ortaya çıkabilecek tazminatların, ilgili sözleşmeler için ayrılmış
kazanılmamış primler karşılığından fazla olma ihtimaline karşı, beklenen hasar prim oranını
dikkate alarak devam eden riskler karşılığı ayırmakla yükümlüdürler. Beklenen hasar prim
oranı, gerçekleşmiş hasarların kazanılmış prime bölünmesi suretiyle bulunur. Hazine
Müsteşarlığı tarafından yayımlanan 13 Aralık 2012 tarih ve 2012/15 sayılı “Devam Eden Riskler
Karşılığı Hesaplamasında Yapılan Değişiklik Hakkında Genelge” (“2012/15 no’lu Genelge”)
uyarınca, söz konusu beklenen hasar prim oranı hesaplaması 30 Haziran 2014 ve 2012 tarihleri
itibariyle ana branş bazında yapılmıştır. Branş bazında hesaplanan beklenen hasar prim oranının
%95’in üzerinde olması halinde, %95’i aşan oranın net kazanılmamış primler karşılığı ile
çarpılması sonucunda bulunan tutar, net devam eden riskler karşılığı, %95’i aşan oranın brüt
kazanılmamış primler karşılığı ile çarpılması sonucunda bulunan tutar brüt devam eden riskler
karşılığı olarak hesaplanır. Brüt tutar ile net tutar arasındaki fark ise reasürör payı olarak dikkate
alınır.
Şirket, 30 Haziran 2014 tarihi itibariyle yaptığı hesaplama sonucunda 152,579 TL
(31 Aralık 2013: 104,408) tutarında net devam eden riskler karşılığı hesaplamış ve kayıtlarına
yansıtmıştır (17 no’lu dipnot).
Muallak Tazminat Karşılığı
Şirket, tahakkuk etmiş ve hesaben tespit edilmiş ancak daha önceki hesap dönemlerinde veya
cari hesap döneminde fiilen ödenmemiş tazminat bedelleri veya bu bedel hesaplanamamış ise
tahmini bedelleri ile gerçekleşmiş ancak rapor edilmemiş tazminat bedelleri için muallak
tazminat karşılığı ayırmaktadır. Muallak tazminat karşılığı aktüer raporlarına veya sigortalı ile
aktüerin değerlendirmelerine uygun olarak belirlenmektedir.
18
BNP PARIBAS CARDIF HAYAT SİGORTA A.Ş.
1 OCAK - 30 HAZİRAN 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
2.24 Teknik Karşılıklar (Devamı)
Şirket’in hayat branşı için uygulama esasları 30 Eylül 2010 tarihinden itibaren geçerli olan
20 Eylül 2010 tarih ve 2010/14 sayılı “Hayat Branşına İlişkin Gerçekleşmiş Ancak Rapor
Edilmemiş Muallak Tazminat Karşılığına İlişkin Hesaplama Esaslarına İlişkin Genelge”
(“Genelge”) ve ilgili düzenlemeler çerçevesinde belirlenmiş olan bilanço tarihi itibariyle
gerçekleşmiş ancak rapor edilmemiş hasar ve tazminat bedelleri için ilave muallak tazminat
karşılığı ayırması gerekmektedir. Söz konusu genelge uyarınca, gerçekleşmiş ancak rapor
edilmemiş hasar ve tazminat bedellerinin hesaplanması sırasında, bu bedellerle ilgili olarak son
beş yıllık sonuçları dikkate alınarak hesaplama yapılmaktadır. Şirket, beş yıllık geçmiş hasar
verisi 30 Haziran 2013 tarihi itibariyle oluştuğu için, 30 Haziran 2014 tarihi itibariyle
Genelge’ye göre söz konusu hesaplamayı yapmış olmakla birlikte, finansal tablolara
yansıtılacak hayat branşı gerçekleşmiş ancak rapor edilmemiş hasar ve tazminat bedellerinin
hesaplanmasında, Hazine Müsteşarlığı’nın 38681552-306.99/26059 sayılı izni çerçevesinde
Şirket aktüeri tarafından hayat branşı için belirlenen beklenen hasar prim oranını dikkate alarak
6,675,482 TL (31 Aralık 2013: 5,634,445 TL) tutarında ilave net muallak hasar karşılığı
ayırmıştır. Söz konusu uygulama neticesinde, 30 Haziran 2014 tarihi itibariyle net gerçekleşmiş
ancak rapor edilmemiş tazminat karşılığı, Genelge’ye göre hesaplanacak olan tutara göre
4,070,038 TL (31 Aralık 2013: 2,499,872 TL ) tutarında arttırılmıştır.
Şirket, hayat dışı ferdi kaza branşı için tahakkuk etmiş ve hesaben tespit edilmiş muallak
tazminat karşılığı ile içeriği ve uygulama esasları 30 Eylül 2010 tarihinden itibaren geçerli olan
20 Eylül 2010 tarih ve 2010/12 sayılı “Aktüeryal Zincirleme Merdiven Metoduna İlişkin
Genelge” (“Genelge”) ve ilgili düzenlemeler çerçevesinde belirlenmiş olan aktüeryal zincirleme
merdiven yöntemleri kullanılarak bulunan tutar arasındaki farkı gerçekleşmiş ancak rapor
edilmemiş tazminat bedeli olarak muhasebeleştirmektedir.
Dengeleme Karşılığı
2009/9 sayılı “Teknik Karşılıklarla İlgili Mevzuatın Uygulanmasına İlişkin” sektör duyurusu
uyarınca hayat ve emeklilik şirketleri, deprem dolayısıyla meydana gelebilecek ölüm ve
maluliyet, hayat ve kaza branşlarında deprem ek teminat verdikleri sigorta sözleşmeleri için
1 Ocak 2009 tarihinden itibaren dengeleme karşılığı ayırmak zorundadırlar. Söz konusu karşılık
her bir yıla tekabül eden net deprem ve kredi primlerinin %12’si oranında hesaplanır. Şirket,
30 Haziran 2014 tarihi itibariyle 621,821 TL (31 Aralık 2013: 464,938 TL) tutarında dengeleme
karşılığı ayırmıştır (17 no’lu dipnot).
3.
Önemli Muhasebe Tahminleri ve Hükümleri
Finansal tabloların hazırlanması, bilanço tarihi itibariyle raporlanan varlıklar ve
yükümlülüklerin tutarlarını, şarta bağlı varlıkların ve yükümlülüklerin açıklanmasını ve hesap
dönemi boyunca raporlanan gelir ve giderlerin tutarlarını etkileyebilecek tahmin ve
varsayımların kullanılmasını gerektirmektedir. Muhasebe değerlendirme, tahmin ve
varsayımları, geçmiş tecrübe ve diğer faktörler ile o günün koşullarıyla gelecekteki olaylar
hakkında makul beklentiler dikkate alınarak sürekli olarak değerlendirilir. Bu değerlendirme ve
tahminler, yönetimin mevcut olaylar ve işlemlere ilişkin en iyi bilgilerine dayanmasına rağmen,
fiili sonuçlar varsayımlarından farklılık gösterebilir.
Şirket için en önemli muhasebe tahmini yürürlükte olan poliçelerinden doğacak olan hasar
ödemelerine ilişkin nihai yükümlülüklerin tahmin edilmesidir. Sigortacılık ile ilgili
yükümlülüklerin tahmin edilmesi, doğası itibariyle çok sayıda belirsizliğin değerlendirilmesini
içerir.
19
BNP PARIBAS CARDIF HAYAT SİGORTA A.Ş.
1 OCAK - 30 HAZİRAN 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
4.
Sigorta ve Finansal Riskin Yönetimi
Sigorta riski
Sigorta sözleşmelerine ilişkin risk, sigorta konusu olayın gerçekleşmesi ihtimali ve bu olaydan
kaynaklanacak olan hasar tutarının bilinemiyor olmasıdır. Sigorta sözleşmelerinin doğası gereği,
söz konusu risk rastlantısaldır ve dolayısıyla tam olarak tahmin edilemez.
Fiyatlandırma ve karşılık ayırma metodlarına ihtimal teorisinin uygulandığı bir poliçe
portföyünde, Şirket’in sigorta sözleşmeleriyle ilgili olarak maruz kaldığı temel risk, ödenen hasar
ve tazminatların sigortacılık karşılıklarının kayıtlı değerlerinin üstünde gerçekleşmesidir.
Sigorta riskinin (sigorta edilen azami tutar) branş bazında dağılımı aşağıda özetlenmiştir:
30 Haziran 2014
31 Aralık 2013
Hayat
Hastalık
440,855,551
5,000
458,456,622
5,000
Toplam
440,860,551
458,461,622
Finansal risk
Şirket, sahip olduğu finansal varlıklar, reasürans varlıkları ve sigortacılık yükümlülüklerinden
dolayı finansal risklere maruz kalmaktadır. Özet olarak temel finansal risk, finansal varlıklardan
sağlanan gelirlerin, sigorta sözleşmelerinden kaynaklanan yükümlülüklerin karşılanmasında
yetersiz kalmasıdır. Finansal riskin en önemli bileşenleri piyasa riski (kur riski, piyasa değeri faiz
oranı riski, nakit akımı faiz oranı riski ve fiyat riskini içerir), kredi riski ve likidite riskidir.
Şirket’in genel risk yönetimi programı, finansal piyasaların değişkenliğine ve bunun Şirket’in
finansal performansı üzerindeki muhtemel olumsuz etkilerinin asgari seviyeye indirilmesine
yoğunlaşmaktadır. Şirket, herhangi bir türev finansal enstrüman kullanmamaktadır. Risk yönetimi,
Şirket yönetimi tarafından Yönetim Kurulu’nca onaylanmış usuller doğrultusunda
gerçekleştirilmektedir.
(a)
Piyasa riski
i.
Nakit akım ve piyasa değeri faiz oranı riski
30 Haziran 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibariyle Şirket’in değişken faiz oranlı finansal
varlık ve yükümlülükleri bulunmadığından faiz oranlarının değişiminden kaynaklanan faiz oranı
riskine maruz kalmamaktadır.
ii.
Kur riski
Şirket, döviz cinsinden alacak ve borçların Türk Lirası’na çevrilmesinden dolayı döviz kuru
değişikliklerinden doğan döviz riskine maruz kalmaktadır. Bu riskler, döviz pozisyonunun
analiz edilmesi ile takip edilmektedir.
30 Haziran 2014 tarihi itibariyle Euro, TL karşısında % 10 oranında değer
kazansaydı/kaybetseydi ve diğer tüm değişkenler sabit kalsaydı, Euro cinsinden alacak ve
borçların çevrimi dolayısıyla oluşacak kur farkı karı/zararı sonucu vergi öncesi kar 3,918 TL
(31 Aralık 2013: 10,843) daha yüksek/düşük olacaktı.
20
BNP PARIBAS CARDIF HAYAT SİGORTA A.Ş.
1 OCAK - 30 HAZİRAN 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
4.
Sigorta ve Finansal Riskin Yönetimi (Devamı)
iii. Fiyat riski
30 Haziran 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibariyle Şirket’in fiyat riskine konu finansal
varlık ve yükümlülüğü bulunmadığından piyasadaki fiyatların değişiminin etkisinden doğan
fiyat riskine maruz kalmamaktadır.
(b) Kredi riski
Finansal varlıkların mülkiyeti, karşı tarafın sözleşmenin şartlarını yerine getirmeme riskini taşır.
Şirket’in kredi riski, nakit ve nakit benzerleri ile banka mevduatları ve aracı kurumlardan olan
prim alacaklarından kaynaklanmaktadır. Bu riskler, yönetim tarafından karşı tarafa olan toplam
kredi riski olarak görülmektedir.
(c) Likidite riski
Şirket, sigorta sözleşmelerinden kaynaklanan yükümlülüklerin karşılanabilmesi için elinde
bulunan nakit kaynakları kullanmaktadır. Likidite riski, makul bir maliyet dahilinde, borçların
ödenmesi için yeterli nakdin bulunmaması riskidir. Yönetim, söz konusu borçların ödenmesine
yetecek tutarda fon bulundurulmasıyla ilgili limitleri belirler.
Aşağıdaki tablo, Şirket’in finansal ve sigorta yükümlülüklerinin bilanço tarihi itibariyle
sözleşmeden kaynaklanan veya beklenen vadelerine kalan sürelerine göre dağılımını
göstermektedir. Tabloda gösterilen tutarlar iskonto edilmemiş nakit akımlarıdır:
Sözleşmeden kaynaklanan nakit akımları
3 aya
30 Haziran 2014
Sigortacılık faaliyetlerinden borçlar (19 no’lu dipnot)
Diğer ilişkili taraflara borçlar (45 no’lu dipnot)
Diğer çeşitli borçlar (19 ve 47.1 no’lu dipnotlar)
Toplam
kadar
Toplam
171,267
656,016
239,056
171,267
656,016
239,056
1,066,339
1,066,339
Beklenen nakit akımları
1 yıla kadar
1 yıl - 5 yıl
5 yıldan
uzun
Toplam
Muallak tzaminat karşılığı - net
Hayat matematik karşılığı - net
Kazanılmamış primler karşılığı - net
Dengeleme karşılığı
Devam eden riskler karşılığı - net
18,366,382
11,461,367
-
-
10,829,767
621,821
18,366,382
10,829,767
11,461,367
621,821
152,579
-
-
152,579
Toplam
29,980,328
11,451,588
41,431,916
30 Haziran 2014
Sözleşmeden kaynaklanan nakit akımları
3 aya
31 Aralık 2013
kadar
Toplam
Sigortacılık faaliyetlerinden borçlar (19 no’lu dipnot)
Diğer ilişkili taraflara borçlar (45 no’lu dipnot)
Diğer çeşitli borçlar (19 ve 47.1 no’lu dipnotlar)
5,632,993
585,367
697,880
5,632,993
585,367
697,880
Toplam
6,916,240
6,916,240
Beklenen nakit akımları
1 yıla kadar
1 yıl - 5 yıl
5 yıldan
uzun
Toplam
Muallak tzaminat karşılığı - net
Hayat matematik karşılığı - net
Kazanılmamış primler karşılığı - net
Dengeleme karşılığı
Devam eden riskler karşılığı - net
17,385,520
9,425,269
-
10,764,895
-
464,938
17,385,520
10,764,895
9,425,269
464,938
104,408
-
-
104,408
Toplam
26,915,197
10,764,895
464,938
38,145,030
31 Aralık 2013
Şirket yukarıda belirtilen yükümlülükleri, aktifinde yer alan nakit ve nakit benzeri varlıklar ile
karşılamayı öngörmektedir.
21
BNP PARIBAS CARDIF HAYAT SİGORTA A.Ş.
1 OCAK - 30 HAZİRAN 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
4.
Sigorta ve Finansal Riskin Yönetimi (Devamı)
Finansal araçların makul değeri
Makul değer, finansal araçların, zorunlu bir satış veya tasfiye işlemi dışında gönüllü taraflar
arasındaki bir cari işlemde, el değiştirebileceği bir tutar olup, eğer varsa teşkilatlanmış bir
piyasada işlem gören fiyatı ile en iyi şekilde belirlenir.
Finansal araçların tahmini makul değerleri, Şirket tarafından mevcut piyasa bilgileri ve uygun
değerleme yöntemler kullanılarak tespit edilmektedir. Ancak piyasa bilgilerini değerlendirip
makul değerleri tahmin edebilmek yorum ve muhakeme gerektirmektedir.
Aşağıdaki yöntem ve varsayımlar, makul değeri belirlenebilen finansal araçların makul
değerinin tahmininde kullanılmıştır:
Finansal varlıklar
Yıl sonu kurlarıyla çevrilen dövize dayalı olan bakiyelerin makul değerlerinin, kayıtlı
değerlerine yaklaştığı kabul edilmektedir. Nakit ve nakit benzerlerinin makul değerlerinin kısa
vadeli olmaları dolayısıyla kayıtlı değerlerine yaklaştığı kabul edilmektedir. Esas faaliyetlerden
alacakların kayıtlı değerinin makul değerlerini gösterdiği tahmin edilmektedir.
Finansal yükümlülükler
Esas faaliyetlerden borçlar ile diğer parasal borçların kayıtlı değerlerinin makul değerlerine
yakın olduğu tahmin edilmektedir.
Sermaye yönetimi
Şirket’in sermayeyi yönetirken amaçları:
-
Hazine Müsteşarlığı’nın gerekli gördüğü sermaye yeterliliği şartlarını yerine getirmek,
Şirket’in işletmelerin devamlılığı ilkesi çerçevesinde varlığını sürdürmek ve faaliyetlerin
devamını sağlayabilmektir.
Şirket’in, finansal tabloların hazırlanma tarihi itibariyle, sermaye yeterliliğinin ölçülmesine
ilişkin yönetmelik çerçevesinde hesaplanan 30 Haziran 2014 tarihli asgari gerekli özsermayesi
5,160,580 TL (31 Aralık 2013: 21,826,690 TL)’dir. Bu çerçevede, Şirket’in 30 Haziran 2014
tarihi itibariyle özsermayesi, 19 Ocak 2009 tarihinde yayımlanan Sigorta ve Reasürans ile
Emeklilik Şirketlerinin Sermaye Yeterliliklerinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin
Yönetmelik uyarınca belirlenen gerekli asgari özsermayeden 22,694,510 TL (31 Aralık 2013:
5,375,733 TL) fazla durumdadır.
5.
Bölüm Bilgileri
2.3 no’lu dipnotta açıklanmıştır.
6.
Maddi Duran Varlıklar
6.1
Dönemin tüm amortisman giderleri ile itfa ve tükenme payları: Şirket,ilişkili şirketlerden
BNP Paribas Cardif Sigorta A.Ş. ile sabit kıymetlerini ortak kullanmakta olup, söz konusu sabit
kıymetlere ait amortisman giderleri ile itfa ve tükenme paylarını belirli oranlarda bölüşmektedir.
30 Haziran 2014 tarihi itibariyle kayıtlı maddi ve maddi olmayan duran varlıklara ilişkin olarak
221,843 TL’si (1 Ocak - 30 Haziran 2013: 164,720 TL) Şirket’e, 156,798 TL’si (1 Ocak 30 Haziran 2013: 218,176 TL) ise BNP Paribas Cardif Sigorta A.Ş.’ye ait olmak üzere toplam
378,641 TL (1 Ocak - 30 Haziran 2013: 382,896 TL) tutarında cari dönem amortisman gideri ile
itfa ve tükenme payı bulunmakta olup, söz konusu cari dönem amortisman giderleri ile itfa ve
tükenme paylarının 307,081 TL’si (1 Ocak - 30 Haziran 2013: 272,641 TL) Şirket’e aittir.
22
BNP PARIBAS CARDIF HAYAT SİGORTA A.Ş.
1 OCAK - 30 HAZİRAN 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
6.2
Amortisman hesaplama yöntemleri ile bu yöntemlerde yapılan değişikliklerin dönemin
amortisman giderlerinde meydana getirdiği artış (+) veya azalış (-): Yoktur (31 Aralık
2013:Yoktur).
6.3
Cari dönemde duran varlık hareketleri:
6.3.1 Satın alınan, imal veya inşa edilen maddi duran varlıkların maliyeti: 457,824 TL
(1 Ocak - 30 Haziran 2013: 97,692 TL).
6.3.2 Satılan veya hurdaya ayrılan maddi duran varlık maliyeti: Yoktur (1 Ocak - 30 Haziran
2013: Yoktur ).
6.3.3 Cari dönemde ortaya çıkan değerleme artışları:
6.3.3.1
6.3.3.2
Varlık maliyetlerinde (+):Yoktur (30 Haziran 2013: Yoktur).
Birikmiş amortismanlarda (-):Yoktur (30 Haziran 2013: Yoktur).
6.3.4 Yapılmakta olan yatırımların niteliği, toplam tutarı, başlangıç ve bitiş tarihi ve
tamamlama derecesi: Yoktur (30 Haziran 2013: Yoktur).
Maddi duran varlık hareket tablosu:
Maliyet:
Demirbaşlar
Özel maliyetler
Toplam maliyet
1 Ocak
2014
İlaveler
Transferler
30 Haziran
2014
463,701
942,197
453,078
4,746
-
916,779
946,943
1,405,898
457,824
-
1,863,722
Birikmiş amortisman:
Demirbaşlar
Özel maliyet bedelleri
(146,492)
(376,208)
(73,099)
(94,075)
-
(219,591)
(470,283)
Toplam birikmiş
amortisman
(522,700)
(167,174)
-
(689,874)
Net kayıtlı değer
883,198
Maliyet:
Demirbaşlar
Özel maliyetler
Toplam maliyet
1,173,848
1 Ocak
2013
İlaveler
Transferler
30 Haziran
2013
356,208
918,685
83,660
14,032
-
439,868
932,717
1,274,893
97,692
-
1,372,585
Birikmiş amortisman:
Demirbaşlar
Özel maliyet bedelleri
(46,328)
(189,827)
(48,538)
(92,453)
-
(94,866)
(282,280)
Toplam birikmiş
amortisman
(236,155)
(140,991)
-
(377,146)
Net kayıtlı değer
1,038,738
23
995,439
BNP PARIBAS CARDIF HAYAT SİGORTA A.Ş.
1 OCAK - 30 HAZİRAN 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
7.
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Yoktur (31 Aralık 2013: Yoktur).
8.
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1 Ocak
2014
İlaveler
Çıkışlar
30 Haziran
2014
205,904
605,093
-
810,997
Haklar
(73,078)
(54,669)
-
(127,747)
Net kayıtlı değer
132,826
Maliyet:
Haklar
Birikmiş itfalar:
683,250
1 Ocak
2013
İlaveler
Çıkışlar
30 Haziran
2013
136,984
15,994
-
152,978
Haklar
(20,966)
(23,729)
-
(44,695)
Net kayıtlı değer
116,018
Maliyet:
Haklar
Birikmiş itfalar:
9.
108,283
İştiraklerdeki Yatırımlar
Yoktur (31 Aralık 2013: Yoktur).
10.
Reasürans Varlıkları/(Yükümlülükleri)
Reasürans faaliyetlerinden alacaklar (12.1 no’lu dipnot)
30 Haziran 2014
31 Aralık 2013
7,726,275
5,479,728
1 Ocak 1 Nisan 1 Ocak 1 Nisan 30 Haziran 2014 30 Haziran 2014 30 Haziran 2013 30 Haziran 2013
Reasürans Gelirleri/(Giderleri)
Devam eden riskler karşılığında
reasürör payı (17 no’lu dipnot)
Ödenen tazminat reasürör payı
Muallak tazminat karşılığı
değişiminde reasürör payı
Kazanılmamış primler karşılığı
değişiminde reasürör payı
(17 no’lu dipnot)
Hayat matematik karşılıklar değişimde
reasürör payı
68,244
-
4,531
-
118,212
35,697
-
-
(34,695)
(32,456)
-
-
(55,643)
(12,574)
-
-
(242,739)
(77,058)
Reasürans sözleşmeleri ile ilgili detaylı açıklamalar 2.14 no’lu dipnotta yapılmıştır.
24
BNP PARIBAS CARDIF HAYAT SİGORTA A.Ş.
1 OCAK - 30 HAZİRAN 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
11.
Finansal Varlıklar
11.1 Kuruluşun faaliyetlerine uygun, sunulan kalemlerin alt sınıflamaları:
Şirket’in 30 Haziran 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibariyle kayıtlı menkul kıymeti
bulunmamaktadır.
30 Haziran 2014
31 Aralık 2013
Esas faaliyetlerden alacaklar
7,871,480
5,926,458
Toplam (12.1 no’lu dipnot)
7,871,480
5,926,458
Kredi ve alacaklar
11.2 Yıl içinde ihraç edilen hisse senedi dışındaki menkul kıymetler: Yoktur (31 Aralık 2013:
Yoktur).
11.3 Yıl içinde itfa edilen borçlanmayı temsil eden menkul kıymetler: Yoktur (31 Aralık 2013:
Yoktur).
11.4 Bilançoda maliyet bedeli üzerinden gösterilmiş menkul kıymetlerin ve finansal duran
varlıkların borsa rayiçlerine göre, borsa rayiçleri üzerinden gösterilmiş menkul
kıymetlerin ve finansal duran varlıkların maliyet bedellerine göre değerlerini gösteren
bilgi: Yoktur (31 Aralık 2013: Yoktur).
11.5 Menkul kıymetler ve bağlı menkul kıymetler grubu içinde yer alıp işletmenin ortakları,
iştirakleri ve bağlı ortaklıklar tarafından çıkarılmış bulunan menkul kıymet tutarları ve
bunları çıkaran ortaklıklar: Yoktur (31 Aralık 2013: Yoktur).
11.6 Finansal varlıklarda son üç yılda meydana gelen değer artışları: Yoktur (31 Aralık 2013:
Yoktur).
11.7 - 11.9 Finansal varlıklara ilişkin diğer açıklamalar
30 Haziran 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibariyle Şirket’in finansal varlık ve yükümlülüğü
bulunmamaktadır.
12.
Krediler ve Alacaklar
12.1 Alacakların, ticari müşterilerden olan alacaklar, ilgili taraflardan olan alacaklar, peşin
ödemeler için (gelecek aylara, yıllara ait ödemeler) ve diğerleri biçiminde sınıflanması:
30 Haziran 2014
31 Aralık 2013
Sigorta şirketlerinden alacaklar (*)
Aracılardan alacaklar (**)
Banka garantili kredi kartlarından alacaklar (**)
7,726,275
145,132
73
5,479,728
446,436
294
Esas faaliyetlerden alacaklar (11.1 no’lu dipnot)
7,871,480
5,926,458
(*)
(**)
Bilançoda “Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar” altında takip edilmektedir.
Bilançoda “Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar” altında takip edilmektedir.
Vadesi gelmiş bulunan ve henüz vadesi gelmeyen alacaklar için ayrılan şüpheli alacak
tutarları (Bu tutarlar ayrı toplamlar olarak gösterilir.):
a)
b)
c)
Kanuni ve idari takipteki alacaklar: Yoktur (31 Aralık 2013: Yoktur).
Sigortacılık faaliyetlerinden alacaklar karşılığı: Yoktur (31 Aralık 2013: Yoktur).
Reasürans faaliyetlerinden alacaklar karşılığı: Yoktur (31 Aralık 2013: Yoktur).
12.2 İşletmenin ortaklar, iştirakler ve bağlı ortaklıklarla olan alacak - borç ilişkisi:
İlişkili taraflar ile olan işlem ve bakiyeler 45 no’lu dipnotta detay olarak açıklanmıştır.
12.3 Alacaklar için alınmış olan ipotek ve diğer teminatların toplam tutarı: Yoktur (31 Aralık
2013: Yoktur).
25
BNP PARIBAS CARDIF HAYAT SİGORTA A.Ş.
1 OCAK - 30 HAZİRAN 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
12.4 Yabancı paralarla temsil edilen ve kur garantisi olmayan alacak ve borçlar ile aktifte
mevcut yabancı paraların ayrı ayrı tutarları ve TL’ye dönüştürme kurları: Şirket’in
yabancı para ile temsil edilen esas faaliyetlerden alacağı bulunmamaktadır (31 Aralık 2013:
Yoktur).
12.5 - 12.7 Krediler ve alacaklara ilişkin diğer açıklamalar:
Esas faaliyetlerinden alacakların vade analizi aşağıdaki gibidir:
30 Haziran 2014
31 Aralık 2013
3 aya kadar
7,871,480
5,926,458
Toplam
7,871,480
5,926,458
Şirket’in 30 Haziran 2014 tarihi itibariyle sigortacılık faaliyetlerinden alacaklar karşılığı ve esas
faaliyetlerden kaynaklanan şüpheli alacaklar karşılığı bulunmamaktadır (31 Aralık 2013:
Yoktur).
13.
Türev Finansal Araçlar
Yoktur (31 Aralık 2013: Yoktur).
14.
Nakit ve Nakit Benzerleri
1 Ocak - 30 Haziran 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihlerinde sona eren dönemlere ait nakit akım
tablolarına esas teşkil eden nakit ve nakit benzerleri 2.12 no’lu dipnotta gösterilmiş olup
Şirket’in banka mevduatlarının detayı aşağıda yer almaktadır:
30 Haziran 2014
31 Aralık 2013
Banka mevduatları
Banka garantili ve üç aydan kısa vadeli
kredi kartı alacakları
64,550,802
64,435,564
110
456
Toplam
64,550,912
64,436,020
30 Haziran 2014
31 Aralık 2013
TL mevduatlar
- vadeli mevduatlar (TL)
- vadesiz mevduatlar
63,889,305
493,736
64,432,361
3,203
Toplam
64,383,041
64,435,564
30 Haziran 2014
31 Aralık 2013
Yabancı para mevduatlar
- vadeli mevduatlar (TL)
167,761
-
Toplam
167,761
-
30 Haziran 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibariyle vadeli mevduatların vadeleri 3 aydan
kısadır.
Şirket’in 30 Haziran 2014 tarihi itibariyle Hazine Müsteşarlığı lehine bloke edilmiş
29,766,205 TL (31 Aralık 2013: 28,523,752 TL) tutarında vadeli mevduatı bulunmaktadır
(17.1 ve 43 no’lu dipnotlar).
26
BNP PARIBAS CARDIF HAYAT SİGORTA A.Ş.
1 OCAK - 30 HAZİRAN 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
14.
Nakit ve Nakit Benzerleri (Devamı):
Vadeli mevduatların ağırlıklı ortalama yıllık faiz oranları:
Yıllık faiz oranı (%)
30 Haziran 2014
31 Aralık 2013
TL
TL
15.
10.75
2.25
9.16
7.60
Sermaye
Şirket’in tamamı ödenmiş 18,147,000 (31 Aralık 2013: 18,147,000) adet hisse senedi
bulunmaktadır. Şirket’in hisse senetlerinin her biri 1 TL nominal değerde olup toplam nominal
değer 18,147,000 TL (31 Aralık 2013: 18,147,000 TL)’dir.
Dönem başı ve dönem sonunda bulunan hisse senetlerinin hareketleri aşağıdaki gibidir:
1 Ocak 2013
Nominal
TL
Adet
Yeni çıkarılan
Nominal
Adet
TL
İtfa edilen
Nominal
TL
Adet
30 Haziran 2014
Nominal
Adet
TL
Ödenmiş
18,147,000
18,147,000
-
-
-
-
18,147,000
18,147,000
Toplam
18,147,000
18,147,000
-
-
-
-
18,147,000
18,147,000
1 Ocak 2012
Nominal
Adet
TL
Yeni çıkarılan
Nominal
Adet
TL
İtfa edilen
Nominal
Adet
TL
31 Aralık 2013
Nominal
Adet
TL
Ödenmiş
18,147,000
18,147,000
-
-
-
-
18,147,000
18,147,000
Toplam
18,147,000
18,147,000
-
-
-
-
18,147,000
18,147,000
Yasal Yedekler:
Kanuni defterlerdeki birikmiş karlar, aşağıda belirtilen kanuni yedeklerle ilgili hüküm haricinde
dağıtılabilirler. Türk Ticaret Kanunu’na göre, yasal yedekler birinci ve ikinci tertip yasal
yedekler olmak üzere ikiye ayrılır. Türk Ticaret Kanunu’na göre birinci tertip yasal yedekler,
şirketin ödenmiş/çıkarılmış sermayesinin %20’sine ulaşılıncaya kadar, kanuni net karın
%5’i olarak ayrılır. İkinci tertip yasal yedekler ise ödenmiş/çıkarılmış sermayenin %5’ini aşan
dağıtılan karın %10’udur. Türk Ticaret Kanunu’na göre, yasal yedekler ödenmiş/çıkarılmış
sermayenin %50’sini geçmediği sürece sadece zararları netleştirmek için kullanılabilir, bunun
dışında herhangi bir şekilde kullanılması mümkün değildir.
Yasal yedeklerin dönem içindeki hareketleri aşağıdaki gibidir:
16.
2014
2013
Dönem başı - 1 Ocak
Geçmiş yıl karından transfer
521,135
-
340,593
180,542
Dönem Sonu - 30 Haziran
521,135
521,135
Diğer Yedekler ve İsteğe Bağlı Katılımın Sermaye Bileşeni
Özsermaye içerisinde yer alan diğer yedekler ile ilgili bilgi 15 no’lu dipnotta yer almaktadır.
27
BNP PARIBAS CARDIF HAYAT SİGORTA A.Ş.
1 OCAK - 30 HAZİRAN 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
17.
Sigorta Borçları ve Reasürans Varlıkları
17.1 Şirketin hayat ve hayat dışı dallar için tesis etmesi gereken teminat tutarları ile varlıklar
itibariyle hayat ve hayat dışı dallara göre tesis edilmiş teminat tutarları:
Hayat ve hayat dışı dallar için tesis
edilmesi gereken teminat tutarı
Hayat ve hayat dışı dallar için tesis edilen teminat tutarı
(43 no’lu dipnot)
30 Haziran 2014
31 Aralık 2013
14,092,910
27,679,197
29,766,205
28,523,752
17.2 Şirketin hayat poliçe adetleri, ile dönem içinde giren, ayrılan hayat ve mevcut hayat
sigortalıların adet ve matematik karşılıkları:
30 Haziran 2014
Sigortalı
Matematik
Sayısı Karşılıkları
Dönem başı – 1 Ocak
Dönem içinde giren
Dönem içinde ayrılan
Mevcut
22,012
3,531
(4,303)
21,240
1,0764,895
2,096,307
(2,031,435)
10,829,767
30 Haziran 2013
Sigortalı
Matematik
Sayısı Karşılıkları
18,069
4,920
(3,627)
19,362
7,216,114
3,561,693
(2,475,648)
8,302,159
17.3 Hayat dışı sigortalara dallar itibariyle verilen sigorta teminatı tutarı: Yoktur (31 Aralık
2013: Yoktur).
17.4 Şirketin kurduğu emeklilik yatırım fonları ve birim fiyatları: Yoktur (31 Aralık 2013:
Yoktur).
17.5 Portföydeki katılım belgeleri ve dolaşımdaki katılım belgeleri adet ve tutar: Yoktur
(31 Aralık 2013: Yoktur).
17.6 Dönem içinde giren, ayrılan, iptal edilen ve mevcut bireysel emeklilik ve grup emeklilik
katılımcılarının adetçe portföy tutarları: Yoktur (1 Nisan - 30 Haziran 2014: Yoktur),
(1 Ocak - 30 Haziran 2013: Yoktur), (1 Nisan - 30 Haziran 2013: Yoktur).
17.7 Kar paylı hayat sigortalarında kar payının hesaplanmasında kullanılan değerleme
yöntemleri: Yoktur (1 Nisan - 30 Haziran 2014: Yoktur), (1 Ocak - 30 Haziran 2013: Yoktur),
(1 Nisan - 30 Haziran 2013: Yoktur).
17.8 Dönem içinde yeni giren bireysel emeklilik katılımcılarının adet ile brüt ve net katılım
paylarının bireysel ve kurumsal olarak dağılımları: Yoktur (1 Nisan - 30 Haziran 2014:
Yoktur), (1 Ocak - 30 Haziran 2013: Yoktur), (1 Nisan - 30 Haziran 2013: Yoktur).
17.9 Dönem içinde başka şirketten gelen bireysel emeklilik katılımcılarının adet ile brüt ve net
katılım paylarının bireysel ve kurumsal olarak dağılımları: Yoktur (1 Nisan - 30 Haziran
2014: Yoktur), (1 Ocak - 30 Haziran 2013: Yoktur), (1 Nisan - 30 Haziran 2013: Yoktur).
17.10 Dönem içinde şirketin hayat portföyünden bireysel emekliliğe geçen bireysel emeklilik
katılımcılarının adet ile brüt ve net katılım paylarının bireysel ve kurumsal olarak
dağılımları: Yoktur (1 Nisan - 30 Haziran 2014: Yoktur), (1 Ocak - 30 Haziran 2013: Yoktur),
(1 Nisan - 30 Haziran 2013: Yoktur).
17.11 Dönem içinde şirketin portföyünden ayrılan başka şirkete geçen veya başka şirkete
geçmeyen her ikisi birlikte bireysel emeklilik katılımcılarının adet ile brüt ve net katılım
paylarının bireysel ve kurumsal olarak dağılımları: Yoktur (1 Nisan - 30 Haziran 2014:
Yoktur), (1 Ocak - 30 Haziran 2013: Yoktur), (1 Nisan - 30 Haziran 2013: Yoktur).
28
BNP PARIBAS CARDIF HAYAT SİGORTA A.Ş.
1 OCAK - 30 HAZİRAN 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
17.12 Dönem içinde yeni giren hayat sigortalıların adet ile brüt ve net prim tutarları ferdi ve
grup olarak dağılımları:
Poliçe
Sayısı
30 Haziran 2014
Brüt
Reasürans
Prim
Payı
Net
Prim
Grup
3,531
4,132,500
-
4,132,500
Toplam
3,531
4,132,500
-
4,132,500
30 Haziran 2013
Brüt
Reasürans
Prim
Payı
Net
Prim
Poliçe
Sayısı
Grup
4,920
5,248,340
-
5,248,340
Toplam
4,920
5,248,340
-
5,248,340
17.13 Dönem içinde portföyden ayrılan hayat sigortalıların adet ile brüt ve net prim tutarları
matematik karşılıklarının tutarlarının ferdi ve grup olarak dağılımları:
Poliçe
Sayısı
30 Haziran 2014
Brüt
Net
Prim
Prim
Matematik
Karşılıkları
Grup
4,303
3,580,427
3,580,427
2,031,435
Toplam
4,303
3,580,427
3,580,427
2,031,435
30 Haziran 2013
Brüt
Net
Prim
Prim
Matematik
Karşılıkları
Poliçe
Sayısı
Grup
3,627
2,475,648
2,475,648
2,475,648
Toplam
3,627
2,475,648
2,475,648
2,475,648
17.14 Dönem içinde hayat sigortalılarına kar payı dağıtım oranı: Yoktur (1 Nisan - 30 Haziran
2014: Yoktur), (1 Ocak - 30 Haziran 2013: Yoktur),(1 Nisan - 30 Haziran 2013: Yoktur).
17.15 - 17.19
Sigorta sözleşmelerinden kaynaklanan yükümlülüklerle ilgili diğer gerekli
açıklamalar:
Hayat matematik karşılıkları:
Brüt
2014
Reasürans Payı
Net
Dönem başı - 1 Ocak
Net değişim
10,764,895
64,872
-
10,764,895
64,872
Dönem sonu - 30 Haziran
10,829,767
-
10,829,767
Brüt
2013
Reasürans Payı
Net
Dönem başı - 1 Ocak
Net değişim
7,941,598
843,306
(725,484)
242,739
7,216,114
1,086,045
Dönem sonu - 30 Haziran
8,784,904
(482,745)
8,302,159
29
BNP PARIBAS CARDIF HAYAT SİGORTA A.Ş.
1 OCAK - 30 HAZİRAN 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
17.15 - 17.19
Sigorta sözleşmelerinden kaynaklanan yükümlülüklerle ilgili diğer gerekli
açıklamalar (Devamı):
Kazanılmamış primler karşılığı:
Dönem başı - 1 Ocak
Net değişim
Dönem sonu - 30 Haziran
Brüt
2014
Reasürans Payı
Net
9,425,269
2,036,098
-
9,425,269
2,036,098
11,461,367
-
11,461,367
Brüt
2013
Reasürans Payı
Net
Dönem başı - 1 Ocak
Net değişim
9,256,998
291,029
(70,886)
55,643
9,186,112
346,672
Dönem sonu - 30 Haziran
9,548,027
(15,243)
9,532,784
30 Haziran 2014 tarihi itibariyle ertelenmiş üretim giderleri 23,932 TL (31 Aralık 2013:
27,515 TL) olup bilançoda ertelenmiş üretim giderleri hesap kalemi altında yer almaktadır.
Devam eden riskler karşılığı:
Dönem başı - 1 Ocak
Net değişim
Brüt
36,164
116,415
Dönem sonu - 31 Haziran
152,579
2014
Reasürans payı
68,244
(68,244)
-
Net
104,408
48,171
152,579
Muallak tazminat karşılığı:
Dönem başı rapor edilen
hasarlar - 1 Ocak
Net değişim
Dönem sonu rapor edilen
hasarlar - 30 Haziran
Gerçekleşmiş ancak rapor
edilmemiş tazminat karşılığı
Toplam
Brüt
2014
Reasürans Payı
Net
11,718,712
18,839
-
11,718,712
18,839
11,737,551
-
11,737,551
6,628,831
-
6,628,831
18,366,382
-
18,366,382
Brüt
2013
Reasürans Payı
Net
Dönem başı rapor edilen
hasarlar - 1 Ocak
Net değişim
Dönem sonu rapor edilen
hasarlar - 30 Haziran
9,373,650
(188,713)
(161,374)
59,695
9,212,276
(129,018)
9,184,937
(101,679)
9,083,258
Gerçekleşmiş ancak rapor
edilmemiş tazminat karşılığı
5,775,875
(24,999)
5,750,876
14,960,812
(126,678)
14,834,134
Toplam
30 Haziran 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibariyle Şirket’in yabancı para ile ifade edilen
muallak hasar karşılığı bulunmamaktadır.
30
BNP PARIBAS CARDIF HAYAT SİGORTA A.Ş.
1 OCAK - 30 HAZİRAN 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
17.15 - 17.19
Sigorta sözleşmelerinden kaynaklanan yükümlülüklerle ilgili diğer gerekli
açıklamalar (Devamı):
Dengeleme karşılığı (*):
2014
Brüt
Net
Dönem başı - 1 Ocak
Net değişim
464,938
156,883
464,938
156,883
Dönem sonu - 30 Haziran
621,821
621,821
2013
Brüt
Net
Dönem başı - 1 Ocak
Net değişim
298,749
96,030
298,749
96,030
Dönem sonu - 30 Haziran
394,779
394,779
(*)
18.
Bilançoda uzun vadeli diğer teknik karşılıklar altında sınıflandırılmış olup net olarak
hesaplanmaktadır.
Yatırım Anlaşması Yükümlülükleri
Yoktur (31 Aralık 2013: Yoktur).
19.
Ticari ve Diğer Borçlar, Ertelenmiş Gelirler
30 Haziran 2014
31 Aralık 2013
Sigorta şirketlerine borçlar
Aracılara borçlar
169,245
2,022
5,566,763
66,230
Sigortacılık faaliyetlerinden borçlar
171,267
5,632,993
Diğer çeşitli borçlar (47.1 no’lu dipnot)
239,056
697,880
Toplam ticari ve diğer borçlar
410,323
6,330,873
İlişkili taraf bakiyeleri 45 no’lu dipnotta açıklanmıştır.
20.
Krediler
Yoktur (31 Aralık 2013: Yoktur).
21.
Ertelenmiş Gelir Vergisi
Şirket ertelenmiş gelir vergisi varlık ve yükümlülüklerini, bilanço kalemlerinde bu finansal
tablolar ve Vergi Usul Kanunu arasındaki farklı değerlendirmelerin sonucunda ortaya çıkan
geçici farkların etkilerini dikkate alarak hesaplamaktadır.
İleriki dönemlerde gerçekleşecek geçici farklar üzerinden yükümlülük metoduna göre
hesaplanan ertelenmiş vergi varlıkları ve yükümlülükleri için uygulanan oran %20’dir
(31 Aralık 2013: %20).
31
BNP PARIBAS CARDIF HAYAT SİGORTA A.Ş.
1 OCAK - 30 HAZİRAN 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
21.
Ertelenmiş Gelir Vergisi (Devamı)
30 Haziran 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibariyle birikmiş geçici farklar ve ertelenen vergi
varlık ve yükümlülüklerinin yürürlükteki vergi oranları kullanılarak hazırlanan dökümü
aşağıdaki gibidir:
Toplam geçici
farklar
30 Haziran 2014
31 Aralık 2013
Ertelenmiş vergi
varlıkları/(yükümlülükleri)
30 Haziran 2014
31 Aralık 2013
Ertelenmiş vergi varlıkları
Kar komisyonu karşılığı
AZMM hesaplama farkı
Dengeleme karşılığı
Personel primleri karşılığı
Derk - Devam eden riskler karşılığı
Gider tahakkukları
Kıdem tazminatı karşılığı
Personel izin karşılığı
Bağımsız denetim faturası karşılığı
IRR gün esas farkı
Maddi ve maddi olmayan duran varlıklar
6,119,936
4,070,038
621,821
264,000
152,579
137,055
95,826
29,812
25,488
19,644
-
464,938
592,710
41,548
83,680
105,419
16,608
107,756
Toplam ertelenmiş vergi varlıkları
Ertelenmiş vergi yükümlülükleri
Alınacak komisyon karşılığı
Maddi ve maddi olmayan varlıklar
(160,000)
(86,037)
1,223,987
814,008
124,364
52,800
30,516
27,411
19,165
5,962
5,098
3,928
-
92,988
118,542
8,310
16,736
21,084
3,321
21,551
2,307,239
282,532
(322,005)
-
Toplam ertelenmiş vergi yükümlülükleri
Net ertelenmiş vergi varlıkları
(35 no’lu dipnot)
(32,000)
(17,207)
(64,401)
-
(49,207)
(64,401)
2,258,032
218,131
Ertelenmiş vergi varlıklarının yıl içindeki hareketi aşağıdaki gibidir:
22.
2014
2013
Dönem başı - 1 Ocak
Ertelenmiş vergi geliri (35 no’lu dipnot)
Aktüeryal kazanç vergi etkisi
218,131
2,036,981
2,920
118,591
844,026
(2,133)
Dönem Sonu - 30 Haziran
2,258,032
960,484
30 Haziran 2014
31 Aralık 2013
95,826
83,680
95,826
83,680
Emeklilik Sosyal Yardım Yükümlülükleri
Kıdem tazminatı karşılığı
Türk İş Kanunu’na göre, Şirket bir senesini doldurmuş olan ve Şirket’le ilişkisi kesilen veya
emekli olan 25 hizmet (kadınlarda 20) yılını dolduran ve emekliliğini kazanan (kadınlar için 58
yaşında, erkekler için 60 yaşında), askere çağrılan veya vefat eden personeli için kıdem
tazminatı ödemekle mükelleftir. 23 Mayıs 2002 tarihindeki mevzuat değişikliğinden sonra
emeklilikten önceki hizmet süresine ilişkin bazı geçiş süreci maddeleri çıkartılmıştır.
Ödenecek tazminat her hizmet yılı için bir aylık maaş kadardır ve bu tutar 30 Haziran 2014
tarihi itibariyle 3,438.22 TL (31 Aralık 2013: 3,438.22 TL) ile sınırlandırılmıştır.
Kıdem tazminatı yükümlülüğü yasal olarak herhangi bir fonlamaya tabi değildir ve herhangi bir
fonlama şartı bulunmamaktadır.
32
BNP PARIBAS CARDIF HAYAT SİGORTA A.Ş.
1 OCAK - 30 HAZİRAN 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
22.
Emeklilik Sosyal Yardım Yükümlülükleri (Devamı)
Kıdem tazminatı karşılığı çalışanların emekliliği halinde ödenmesi gerekecek muhtemel
yükümlülüğün bugünkü değerinin tahminiyle hesaplanır. TMS 19, Şirket’in kıdem tazminatı
karşılığını tahmin etmek için aktüer değerleme yöntemlerinin geliştirilmesini öngörmektedir.
Buna göre toplam yükümlülüğün hesaplanmasında aşağıda yer alan aktüer öngörüler
kullanılmıştır:
30 Haziran 2014
31 Aralık 2013
2.77
99
2.77
99
İskonto oranı (%)
Emeklilik olasılığının tahmini için devir hızı oranı (%)
Temel varsayım, her yıllık hizmet için belirlenen tavan karşılığının enflasyon ile orantılı olarak
artmasıdır. Böylece uygulanan iskonto oranı enflasyonun beklenen etkilerinden arındırılmış
gerçek oranı gösterir. Şirket’in kıdem tazminatı karşılığı, kıdem tazminatı tavanı her altı ayda
bir ayarlandığı için, 1 Ocak 2014 tarihinden itibaren geçerli olan 3.438,22 TL
(1 Ocak 2013: 3,438.22 TL) üzerinden hesaplanmaktadır.
Kıdem tazminatı karşılığının dönem içindeki hareketleri aşağıdaki gibidir:
Dönem başı - 1 Ocak
Dönem içinde ödenen
Cari dönemdeki artış
Aktüeryal kazanç
Dönem sonu - 30 Haziran
23.
2014
2013
83,680
(22,822)
20,368
14,600
76,914
(13,784)
26,750
(10,670)
95,826
79,210
Diğer Yükümlülükler ve Masraf Karşılıkları
Pasifte yer almayan taahhütler 43 no’lu dipnotta açıklanmıştır.
Bilançoda maliyet giderleri karşılığı altında sınıflandırılan karşılıkların detayı aşağıda yer
almaktadır:
30 Haziran 2014
31 Aralık 2013
Kar komisyonu karşılığı
Personel prim karşılığı
Personel izin karşılığı
İş davaları karşılığı
Danışmanlık giderleri
Diğer
6,119,936
264,000
135,230
103,147
27,648
33,909
592,710
105,419
103,147
28,320
17,189
Toplam
6,683,870
846,785
33
BNP PARIBAS CARDIF HAYAT SİGORTA A.Ş.
1 OCAK - 30 HAZİRAN 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
24.
Net Sigorta Prim Geliri
Yazılan primlerin dağılımı aşağıdaki gibidir:
1 Ocak - 30 Haziran 2014
Reasürans
Brüt
payı
Net
Net
Hayat
Ferdi Kaza
30,852,439
100,986
-
30,852,439
100,986
15,079,906
40,337
-
15,079,906
40,337
Toplam prim geliri
30,953,425
-
30,953,425
15,120,243
-
15,120,243
1 Ocak - 30 Haziran 2013
Reasürans
Brüt
payı
25.
1 Nisan - 30 Haziran 2014
Reasürans
Brüt
payı
1 Nisan - 30 Haziran 2013
Reasürans
Brüt
payı
Net
Net
Hayat
Ferdi Kaza
25,637,147
147,283
-
25,637,147
147,283
8,912,476
36,379
-
8,912,476
36,379
Toplam prim geliri
25,784,430
-
25,784,430
8,948,855
-
8,948,855
Aidat (Ücret) Gelirleri
Yoktur (30 Haziran 2013: Yoktur).
26.
Yatırım Gelirleri
1 Ocak 1 Nisan 1 Ocak 1 Nisan 30 Haziran 2014 30 Haziran 2014 30 Haziran 2013 30 Haziran 2013
27.
Nakit ve nakit benzerleri
Faiz geliri
3,291,092
1,724,979
1,968,661
600,939
Toplam
3,291,092
1,724,979
1,968,661
600,939
Finansal Varlıkların Net Tahakkuk Gelirleri
Şirket’in 30 Haziran 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibariyle finansal varlığı
bulunmamaktadır.
28.
Makul Değer Farkı Gelir Tablosuna Yansıtılan Aktifler
Şirket’in 30 Haziran 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibariyle makul değer farkı gelir
tablosuna yansıtılan varlığı bulunmamaktadır.
29.
Sigorta Hak ve Talepleri
17 no’lu dipnotta açıklanmıştır.
30.
Yatırım Anlaşması Hakları
Yoktur (31 Aralık 2013: Yoktur).
31.
Zaruri Diğer Giderler
1 Ocak 1 Nisan 1 Ocak 1 Nisan 30 Haziran 2014 30 Haziran 2014 30 Haziran 2013 30 Haziran 2013
Teknik bölüm altında sınıflandırılan
faaliyet giderleri
-Hayat
-Hayat dışı
13,331,552
152,698
8,223,048
82,934
11,984,987
182,753
5,476,065
(17,107)
Toplam (32 no’lu dipnot)
13,484,250
8,305,982
12,167,740
5,458,958
34
BNP PARIBAS CARDIF HAYAT SİGORTA A.Ş.
1 OCAK - 30 HAZİRAN 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
32.
Gider Çeşitleri
Gelir tablosunda yer alan faaliyet giderlerinin detayı aşağıda yer almaktadır:
1 Ocak 1 Nisan 1 Ocak 1 Nisan 30 Haziran 2014 30 Haziran 2014 30 Haziran 2013 30 Haziran 2013
Komisyon giderleri
Personel giderleri (33 no’lu dipnot)
Yönetim giderleri
Dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler
Pazarlama ve satış giderleri
Diğer giderler
Toplam (31 no’lu dipnot)
33.
8,161,231
3,257,757
1,227,175
551,076
209,119
77,892
5,277,720
1,785,784
668,589
371,096
152,155
50,638
6,715,700
3,480,310
821,878
834,697
280,614
34,541
3,665,835
921,023
365,857
389,716
116,786
(259)
13,484,250
8,305,982
12,167,740
5,458,958
Çalışanlara Sağlanan Faydalar
BNP Paribas Cardif Hayat Sigorta A.Ş. tarafından personele ödenen ve Şirket’e faturalanan
giderlerin dağılımı aşağıdaki gibidir:
1 Ocak 1 Nisan 1 Ocak 1 Nisan 30 Haziran 2014 30 Haziran 2014 30 Haziran 2013 30 Haziran 2013
Maaş ödemesi
Sigorta ödemeleri
Prim ödemesi
Yemek ve yol giderleri
Diğer
2,478,976
337,265
273,388
118,862
49,266
1,359,875
183,172
151,442
57,491
33,804
2,272,193
308,372
745,980
127,859
25,906
761,856
99,339
12,476
44,826
2,526
Toplam (32 no’lu dipnot)
3,257,757
1,785,784
3,480,310
921,023
Yönetim kurulu başkan ve üyeleriyle genel müdür, genel koordinatör, genel müdür yardımcıları
gibi üst yöneticilere cari dönemde sağlanan ücret ve benzeri menfaatlerin toplam tutarı 1.6 no’lu
dipnotta açıklanmıştır.
Şirket’in hisse bazlı ödeme işlemi bulunmamaktadır.
34.
Finansal Maliyetler
34.1 Dönemin tüm finansman giderleri: Yoktur (1 Nisan - 30 Haziran 2014: Yoktur),(1 Ocak 30 Haziran 2013: Yoktur), (1 Nisan - 30 Haziran 2013: Yoktur).
34.2 Dönemin finansman giderlerinden ortaklar, bağlı ortaklık ve iştiraklerle ilgili kısmı
(Toplam tutar içindeki payları %20’yi aşanlar ayrıca gösterilecektir.): Yoktur
(1 Nisan - 30 Haziran 2014: Yoktur), (1 Ocak - 30 Haziran 2013: Yoktur), (1 Nisan - 30 Haziran
2013 : Yoktur).
34.3 Ortaklar, bağlı ortaklık ve iştiraklerle yapılan satış ve alışlar (Toplam tutar içindeki
payları % 20’yi aşanlar ayrıca gösterilecektir.):
İlişkili taraflar ile olan işlem ve bakiyeler 45 no’lu dipnotta detay olarak açıklanmıştır.
34.4 Ortaklar, bağlı ortaklık ve iştiraklerden alınan ve bunlara ödenen faiz, kira ve benzerleri
(Toplam tutar içindeki payları % 20’yi aşanlar ayrıca gösterilecektir.):
İlişkili taraflar ile olan işlem ve bakiyeler 45 no’lu dipnotta detay olarak açıklanmıştır.
35
BNP PARIBAS CARDIF HAYAT SİGORTA A.Ş.
1 OCAK - 30 HAZİRAN 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
35.
Gelir Vergileri
1 Ocak - 30 Haziran 2014 ve 2013 hesap dönemlerine ait gelir tablolarında yer alan vergi gelir
ve giderleri ile 30 Haziran 2014 ve 2013 tarihleri itibariyle hazırlanan finansal tablolarda yer
alan vergi varlık ve yükümlülükleri aşağıda özetlenmiştir:
1 Ocak 1 Nisan 1 Ocak 1 Nisan 30 Haziran 2014 30 Haziran 2014 30 Haziran 2013 30 Haziran 2013
Cari dönem kurumlar vergisi
Ertelenmiş vergi geliri (21 no’lu dipnot)
Toplam vergi geliri/(gideri)
(1,590,082)
2,036,981
446,899
(1,590,082)
1,498,646
(1,040,657)
844,026
(1,040,657)
505,562
(91,436)
(196,631)
(535,095)
30 Haziran 2014
Peşin ödenen vergiler
Kurumlar vergisi karşılığı (-)
31 Aralık 2013
968,361
(1,590,082)
Net vergi (borcu)/alacağı
1,709,058
(1,148,253)
(621,721)
560,805
30 Haziran 2014
31 Aralık 2013
Ertelenmiş vergi varlığı
Ertelenmiş vergi yükümlülüğü (-)
2,307,240
(49,208)
282,532
(64,401)
Ertelenmiş vergi varlığı, net (21 no’lu dipnot)
2,258,032
218,131
30 Haziran 2014
30 Haziran 2013
Gerçekleşen vergi gideri mutabakatı aşağıdaki gibidir:
36.
Ertelenmiş vergi ve kurumlar
vergisi öncesi kar
Vergi oranı
Hesaplanan vergi
Kanunen kabul edilmeyen giderlerin etkisi
Diğer
(46,140)
20%
9,228
(2,924)
440,595
750,546
20%
(150,109)
(46,522)
-
Toplam vergi gideri
446,899
(196,631)
Net Kur Değişim Gelirleri
1 Ocak 1 Nisan 1 Ocak 1 Nisan 30 Haziran 2014 30 Haziran 2014 30 Haziran 2013 30 Haziran 2013
Yatırım gelirlerine ilişkin
- kur değişim gelirleri
- kur değişim giderleri
Toplam
37.
17,526
(19,633)
(2,107)
14,099
(13,264)
835
23,435
(27,144)
17,454
(22,330)
(3,709)
(4,876)
Hisse Başına Kazanç/(Kayıp)
Hisse başına kazanç miktarı, net dönem karının Şirket hisselerinin dönem içindeki ağırlıklı
ortalama pay adedine bölünmesiyle hesaplanır.
1 Ocak 1 Nisan 1 Ocak 1 Nisan 30 Haziran 2014 30 Haziran 2014 30 Haziran 2013 30 Haziran 2013
Net dönem karı/(zararı)
Beheri 1 TL nominal değerli
hisselerin ağırlıklı
ortalama adedi
Hisse başına kazanç/(kayıp) (TL)
38.
400,759
936,446
553,915
18,147,000
0.0221
18,147,000
0.0516
18,147,000
0.031
Hisse Başı Kar Payı
Yoktur (31 Aralık 2013: Yoktur).
36
(340,946)
18,147,000
(0.019)
BNP PARIBAS CARDIF HAYAT SİGORTA A.Ş.
1 OCAK - 30 HAZİRAN 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
39.
Faaliyetlerden Yaratılan Nakit
Nakit akım tablosunda gösterilmiştir.
40.
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
Yoktur (31 Aralık 2013: Yoktur).
41.
Paraya Çevrilebilir İmtiyazlı Hisse Senetleri
Yoktur (31 Aralık 2013: Yoktur).
42.
Riskler
30 Haziran 2014
31 Aralık 2013
Şirket aleyhine açılan hasar davaları - brüt (*)
337,361
162,561
Toplam
337,361
162,561
Söz konusu aleyhte açılan davalar için gerekli karşılık tutarları, finansal tablolarda ilgili muallak
hasar ve tazminat karşılıklarında dikkate alınmıştır.
(*)
43.
Muallak hasarlar içerisinde takip edilmekte olup muallak hasarların hareket tablosu 17 no’lu
dipnotta yer almaktadır. Söz konusu karşılıkların net tutarı 337,361 TL (31 Aralık 2013:
162,561 TL)’dir.
Taahhütler
Aktif değerler üzerinde mevcut bulunan toplam ipotek veya teminat tutarları:
44.
30 Haziran 2014
31 Aralık 2013
Bloke vadeli mevduatlar (14 ve 17.1 no’lu dipnotlar)
29,766,205
28,523,752
Toplam
29,766,205
28,523,752
İşletme Birleşmeleri
Yoktur (31 Aralık 2013: Yoktur).
45.
İlişkili Taraflarla İşlemler
BNP Paribas ve Cardif Grubu şirketleri, bu şirketlerin ana ortakları ve bu ortaklarının kontrol
ettiği şirketler bu mali tablolar açısından ilgili şirketler olarak tanımlanmıştır.
Yönetim kurulu başkan ve üyeleriyle genel müdür, genel koordinatör, genel müdür yardımcıları
gibi üst yöneticilere cari dönemde sağlanan ücret ve benzeri menfaatlerin toplam tutar 1.6 no’lu
dipnotta açıklanmıştır.
30 Haziran 2014
31 Aralık 2013
Türk Ekonomi Bankası A.Ş.
8,097,636
9,686,748
Toplam
8,097,636
9,686,748
a)
b)
Mevduatlar:
Banka garantili ve üç aydan kısa vadeli kredi kartı alacakları:
Türk Ekonomi Bankası A.Ş.
-
7
Toplam
-
7
TEB Tüketici Finansman A.Ş. (“TEB Cetelem”)
Türk Ekonomi Bankası A.Ş.
143,576
1,555
445,273
1,163
Toplam
145,131
446,436
c)
Sigortacılık faaliyetlerinden alacaklar:
37
BNP PARIBAS CARDIF HAYAT SİGORTA A.Ş.
1 OCAK - 30 HAZİRAN 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
45.
İlişkili Taraflarla İşlemler (Devamı)
30 Haziran 2014
31 Aralık 2013
BNP Paribas Cardif Sigorta A.Ş. (*)
BNP Paribas Cardif Emeklilik A.Ş. (*)
84,562
-
61,451
5,190
Toplam
84,562
66,641
BNP Paribas Cardif Emeklilik A.Ş. (*)
GIE BNP Paribas Cardif
BNP Paribas Cardif Sigorta A.Ş. (*)
Diğer
419,929
127,509
108,517
61
305,842
105,993
173,532
-
Toplam
656,016
585,367
d)
e)
(*)
Diğer ilişkili taraflardan alacaklar
Diğer ilişkili taraflara borçlar:
Söz konusu tutarlar genel giderlerin paylaşımı için faturalanan tutarlardan doğan bakiyeleri temsil
etmektedir.
1 Ocak 1 Nisan 1 Ocak 1 Nisan 30 Haziran 2014 30 Haziran 2014 30 Haziran 2013 30 Haziran 2013
f)
Alınan primler:
TEB Cetelem
Türk Ekonomi Bankası A.Ş.
4,254,262
(51)
2,589,904
-
5,400,145
1,993
2,025,979
1,993
Toplam
4,254,211
2,589,904
5,402,138
2,027,972
TEB Cetelem
Türk Ekonomi Bankası A.Ş.
1,867,500
(22)
1,308,062
-
2,383,988
2,483
952,631
2,368
Toplam
1,867,478
1,308,062
2,386,471
954,999
Türk Ekonomi Bankası A.Ş.
570,007
215,101
425,880
279,973
Toplam
570,007
215,101
425,880
279,973
g)
h)
Ödenen komisyonlar:
Faiz gelirleri:
45.1 Ortaklar, iştirakler ve bağlı ortaklıklardan alacaklar nedeniyle ayrılan şüpheli alacak
tutarları ve bunların borçları: Yoktur (31 Aralık 2013: Yoktur).
45.2 Şirket ile dolaylı sermaye ve yönetim ilişkisine sahip iştiraklere ve bağlı ortaklıkların
dökümü, iştirakler ve bağlı ortaklıklar hesabında yer alan ortaklıkların isimleri ve iştirak
ve oran ve tutarları, söz konusu ortaklıkların düzenlenen en son finansal tablolarında yer
alan dönem karı veya zararı, net dönem karı veya zararı ile bu finansal tabloların ait
olduğu dönem, Kurulumuz standartlarına göre hazırlanıp hazırlanmadığı, bağımsız
denetime tabi tutulup tutulmadığı ve bağımsız denetim raporunun olumlu, olumsuz ve
şartlı olmak üzere hangi türde düzenlendiği: Yoktur (31 Aralık 2013: Yoktur).
45.3 İştirakler ve bağlı ortaklıklarda içsel kaynaklardan yapılan sermaye arttırımı nedeniyle
elde edilen bedelsiz hisse senedi tutarları: Yoktur (31 Aralık 2013: Yoktur).
45.4 Taşınmazlar üzerinde sahip olunan ayni haklar ve bunların değerleri: Yoktur
(31 Aralık 2013: Yoktur).
45.5 Ortaklar, iştirakler ve bağlı ortaklıklar lehine verilen garanti, taahhüt, kefalet, avans, ciro
gibi yükümlülüklerin tutarı: Yoktur (31 Aralık 2013: Yoktur).
46.
Bilanço Tarihinden Sonra Ortaya Çıkan Olaylar
Yoktur.
38
BNP PARIBAS CARDIF HAYAT SİGORTA A.Ş.
1 OCAK - 30 HAZİRAN 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
47.1 Finansal tablolardaki “diğer” ibaresini taşıyan hesap kalemlerinden dahil olduğu grubun
toplam tutarının %20’sini veya bilanço aktif toplamının %5’ini aşan kalemlerin ad ve
tutarları:
30 Haziran 2014
31 Aralık 2013
Peşin ödenmiş giderler
201,660
36,230
Toplam
201,660
36,230
Satıcılara borçlar
239,056
697,880
Toplam
239,056
697,880
Dengeleme karşılığı
621,821
464,938
Toplam
621,821
464,938
a)
b)
c)
Gelecek aylara ait diğer giderler
Diğer çeşitli borçlar:
Diğer teknik karşılıklar-uzun vadeli:
47.2 “Diğer Alacaklar” ile “Diğer Kısa veya Uzun Vadeli Borçlar” hesap kalemi içinde bulunan
ve bilanço aktif toplamının yüzde birini aşan, personelden alacaklar ile personele borçlar
tutarlarının ayrı ayrı toplamları: Yoktur (31 Aralık 2013: Yoktur).
47.3 Nazım hesaplarda takip edilen rücu alacaklarına ilişkin tutarlar: Yoktur (31 Aralık 2013:
Yoktur).
47.4 Önceki döneme ilişkin gelir ve giderler ile önceki döneme ait gider ve zararların
tutarlarını ve kaynakları gösteren bilgiler:
1 Ocak 1 Ocak 30 Haziran 2014
30 Haziran 2013
Önceki yıl gelir ve giderleri:
Önceki yıl gelir ve karları
Önceki yıl gider ve zararları (-)
123,373
(2,407)
87,135
(238,445)
Toplam
120,966
(151,310)
Önceki dönem gelirleri, 2013 yılı dönem karı için hesaplanan vergi karşılığının iptalini ve
önceki dönemden kaynaklanan tutarındaki fatura iptalini içermektedir.
47.5 Hazine Müsteşarlığı tarafından sunumu zorunlu kılınan diğer bilgiler:
Dönemin karşılık giderleri/(gelirleri):
1 Ocak 1 Nisan 1 Ocak 1 Nisan 30 Haziran 2014 30 Haziran 2014 30 Haziran 2013 30 Haziran 2013
Kıdem tazminatı karşılığı
Personel izin karşılığı
2,455
(29,811)
4,448
(13,695)
(12,967)
(29,294)
(9,925)
14,391
Toplam
(27,356)
(9,247)
(42,261)
4,466
39
EK 1 - KAR DAĞITIM TABLOSU
Dipnot
I. DÖNEM KARININ DAĞITIMI
1.1. DÖNEM KARI
1.2 ÖDENECEK VERGİ VE YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER
1.2.1. Kurumlar Vergisi (Gelir Vergisi)
1.2.2. Gelir Vergisi Kesintisi
1.2.3. Diğer Vergi ve Yasal Yükümlülükler
A NET DÖNEM KARI (1.1 - 1.2)
1.3. GEÇMİŞ DÖNEMLER ZARARI (-)
1.4 BİRİNCİ TERTİP YASAL AKÇE
1.5. ŞİRKETTE BIRAKILMASI VE TASARRUFU
ZORUNLU YASAL FONLAR (-)
B DAĞITILABİLİR NET
DÖNEM KARI [ (A - (1.3 + 1.4 + 1.5)
1.6. ORTAKLARA BİRİNCİ TEMETTÜ (-)
1.6.1. Hisse Senedi Sahiplerine
1.6.2. İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine
1.6.3 Katılma İntifa Senedi Sahiplerine
1.6.4 Kara İştirakli Tahvil Sahiplerine
1.6.5 Kar ve Zarar Ortaklığı Belgesi Sahiplerine
1.7. PERSONELE TEMETTÜ (-)
1.8. KURUCULARA TEMETTÜLER (-)
1.9. YÖNETİM KURULUNA TEMETTÜ (-)
1.10.ORTAKLARA İKİNCİ TEMETTÜ (-)
1.10.1. Hisse Senedi Sahiplerine
1.10.2. İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine
1.10.3. Katılma İntifa Senedi Sahiplerine
1.10.4. Kara İştirakli Tahvil Sahiplerine
1.10.5. Kar ve Zarar Ortaklığı Belgesi Sahiplerine
1.11.İKİNCİ TERTİP YASAL YEDEK AKÇE (-)
1.12.STATÜ YEDEKLERİ (-)
1.13.OLAĞANÜSTÜ YEDEKLER
1.14 DİĞER YEDEKLER
1.15 ÖZEL FONLAR
II. YEDEKLERDEN DAĞITIM
2.1. DAĞITILAN YEDEKLER
2.2. İKİNCİ TERTİP YASAL YEDEKLER (-)
2.3. ORTAKLARA PAY (-)
2.3.1. Hisse Senedi Sahiplerine
2.3.2 İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine
2.3.3. Katılma İntifa Senedi Sahiplerine
2.3.4 Kâra İştirakli Tahvil Sahiplerine
2.3.5 Kâr ve Zarar Ortaklığı Belgesi Sahiplerine
2.4. PERSONELE PAY (-)
2.5. YÖNETİM KURULUNA PAY (-)
III HİSSE BAŞINA KAR
3.1. HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE
3.2. HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE (%)
3.3. İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE
3.4. İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE (%)
IV. HİSSE BAŞINA TEMETTÜ
4.1. HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE
4.2. HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE (%)
4.3 İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE
4.4. İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE (%)
Cari
Dönem
Geçmiş
Dönem
-
-
-
-
-
-
-
-
Dönem karının dağıtımı hakkında Şirket’in yetkili organı Genel Kurul’dur. 1 Ocak - 30 Haziran 2014
ve 2013 ara hesap dönemleri ile ilgili kar dağıtımı olmadığından kar dağıtım tablosu hazırlanmamıştır.
…………………
40
Download

BNP PARIBAS CARDIF HAYAT SİGORTA A.Ş. 1 OCAK