EUREKO SİGORTA A.Ş.
1 OCAK - 30 HAZİRAN 2014
ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE
BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU
EUREKO SİGORTA A.Ş.
1 OCAK - 30 HAZİRAN 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLAR
İÇİNDEKİLER
SAYFA
BİLANÇOLAR..............................................................................................................................
1-5
GELİR TABLOLARI ...................................................................................................................
6-7
NAKİT AKIŞ TABLOLARI ........................................................................................................
8
ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOLARI ...................................................................................
9
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR ....................................... 10-58
EK 1 - KAR DAĞITIM TABLOLARI .......................................................................................
59
EUREKO SİGORTA A.Ş.
30 HAZİRAN 2014 VE 31 ARALIK 2013 TARİHLERİ İTİBARİYLE
AYRINTILI BİLANÇOLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
VARLIKLAR
Dipnot
I- Cari Varlıklar
A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar
1- Kasa
2.12 ve 14
2- Alınan Çekler
3- Bankalar
2.12 ve 14
4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-)
5- Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli
Kredi Kartı Alacakları
2.12 ve 14
6- Diğer Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar
B- Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara ait
Finansal Yatırımlar
2.8 ve 11.4
1- Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
2.8 ve 11.4
2- Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar
3- Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar
4- Krediler
5- Krediler Karşılığı (-)
6- Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine ait Finansal Yatırımlar
7- Şirket Hissesi
8- Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
C- Esas Faaliyetlerden Alacaklar
2.8, 11.1 ve 12.1
1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar
12.1
2- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
12.1
3- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar
4- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
5- Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar
6- Sigortalılara Krediler (İkrazlar)
7- Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)
8- Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar
9- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar
12.1
10- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
12.1
D- İlişkili Taraflardan Alacaklar
1- Ortaklardan Alacaklar
2- İştiraklerden Alacaklar
3- Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar
4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar
5- Personelden Alacaklar
6- Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar
7- İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)
8- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar
9- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
E- Diğer Alacaklar
1- Finansal Kiralama Alacakları
2- Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)
3- Verilen Depozito ve Teminatlar
4- Diğer Çeşitli Alacaklar
47.1
5- Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)
6- Şüpheli Diğer Alacaklar
7- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)
F- Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları
1- Ertelenmiş Üretim Giderleri
17
2- Tahakkuk Etmiş Faiz ve Kira Gelirleri
3- Gelir Tahakkukları
4- Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler
G- Diğer Cari Varlıklar
1- Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar
2- Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar
3- Ertelenmiş Vergi Varlıkları
4- İş Avansları
5- Personele Verilen Avanslar
6- Sayım ve Tesellüm Noksanları
7- Diğer Çeşitli Cari Varlıklar
8- Diğer Cari Varlıklar Karşılığı (-)
I- Cari Varlıklar Toplamı
Bağımsız Sınırlı
Denetimden Geçmiş
30 Haziran 2014
Bağımsız
Denetimden Geçmiş
31 Aralık 2013
439,430,862
3,980
420,484,949
-
430,206,630
10,949
412,413,707
-
18,941,933
-
17,781,974
-
165,472,019
165,472,019
251,206,844
257,891,038
(6,684,194)
3,947,648
(3,947,648)
348
348
4,135,348
4,135,348
53,274,690
50,629,207
800,070
1,845,413
73,439
73,439
913,593,550
114,652,881
114,652,881
243,549,971
249,524,293
(5,974,322)
3,590,352
(3,590,352)
1,013
1,013
2,512,398
2,512,398
48,719,712
46,478,649
451,731
1,789,332
22,070
22,070
839,664,675
Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.
1
EUREKO SİGORTA A.Ş.
30 HAZİRAN 2014 VE 31 ARALIK 2013 TARİHLERİ İTİBARİYLE
AYRINTILI BİLANÇOLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
VARLIKLAR
Dipnot
II- Cari Olmayan Varlıklar
A- Esas Faaliyetlerden Alacaklar
11.1 ve 12.1
1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar
12.1
2- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
3- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar
4- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı
5- Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar
6- Sigortalılara Krediler (İkrazlar
7- Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)
8- Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar
9- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar
12.1
10- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
12.1
B- İlişkili Taraflardan Alacaklar
1- Ortaklardan Alacaklar
2- İştiraklerden Alacaklar
3- Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar
4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar
5- Personelden Alacaklar
6- Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar
7- İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)
8- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar
9- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
C- Diğer Alacaklar
1- Finansal Kiralama Alacakları
2- Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)
3- Verilen Depozito ve Teminatlar
4- Diğer Çeşitli Alacaklar
5- Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)
6- Şüpheli Diğer Alacaklar
7- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)
D- Finansal Varlıklar
9
1- Bağlı Menkul Kıymetler
2- İştirakler
9
3- İştirakler Sermaye Taahhütleri (-)
4- Bağlı Ortaklıklar
5- Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri (-)
6- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler
7- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler Sermaye Taahhütleri (-)
8- Finansal Varlıklar ve Riski Sigortalılara ait Finansal Yatırımlar
9- Diğer Finansal Varlıklar
10- Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
E- Maddi Varlıklar
2.5 ve 6
1- Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
2- Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
3- Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller
6
4- Makine ve Teçhizatlar
5- Demirbaş ve Tesisatlar
6
6- Motorlu Taşıtlar
6
7- Diğer Maddi Varlıklar (Özel Maliyet Bedelleri Dahil)
6
8- Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar
9- Birikmiş Amortismanlar (-)
6
10- Maddi Varlıklara İlişkin Avanslar (Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil)
F- Maddi Olmayan Varlıklar
2.7 ve 8
1- Haklar
2- Şerefiye
3- Faaliyet Öncesi Döneme ait Giderler
4- Araştırma ve Geliştirme Giderleri
5- Diğer Maddi Olmayan Varlıklar
8
6- Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (-)
8
7- Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar
G- Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları
1- Ertelenmiş Üretim Giderleri
17
2- Gelir Tahakkukları
3- Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler
H- Diğer Cari Olmayan Varlıklar
21 ve 35
1- Efektif Yabancı Para Hesapları
2- Döviz Hesapları
3- Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar
4- Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar
5- Ertelenmiş Vergi Varlıkları
21 ve 35
6- Diğer Çeşitli Cari Olmayan Varlıklar
7- Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı (-)
8- Diğer Cari Olmayan Varlıklar Karşılığı
II- Cari Olmayan Varlıklar Toplamı
Varlıklar Toplamı (I+II)
Bağımsız Sınırlı
Denetimden Geçmiş
30 Haziran 2014
33,362,822
33,362,822
29,326,585
(29,326,585)
35,175
35,175
1,131,319
1,131,319
61,776,827
57,299,639
17,603,902
148,143
1,892,812
(15,167,669)
16,088,197
47,118,682
(31,030,485)
6,156,554
5,506,554
650,000
5,618,730
5,618,730
124,169,624
1,037,763,174
Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.
2
Bağımsız
Denetimden Geçmiş
31 Aralık 2013
49,390,352
49,390,352
29,637,510
(29,637,510)
40,824
40,824
1,131,319
1,131,319
63,173,573
57,226,197
17,012,874
550,898
(11,616,396)
14,015,672
43,934,184
(29,918,512)
5,140,491
5,140,491
3,641,540
3,641,540
136,533,771
976,198,446
EUREKO SİGORTA A.Ş.
30 HAZİRAN 2014 VE 31 ARALIK 2013 TARİHLERİ İTİBARİYLE
AYRINTILI BİLANÇOLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
YÜKÜMLÜLÜKLER
Dipnot
III- Kısa Vadeli Yükümlülükler
A- Finansal Borçlar
1- Kredi Kuruluşlarına Borçlar
2- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
3- Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)
4- Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Taksitleri Ve Faizleri
5- Çıkarılmış Tahviller (Bonolar) Anapara, Taksit ve Faizleri
6- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar
7- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)
8- Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)
B- Esas Faaliyetlerden Borçlar
1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar
4,10 ve 19
2- Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar
3- Sigorta ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar
4- Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar
5- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar
6- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)
C- İlişkili Taraflara Borçlar
1- Ortaklara Borçlar
45
2- İştiraklere Borçlar
3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar
4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar
5- Personele Borçlar
6- Diğer İlişkili Taraflara Borçlar
D- Diğer Borçlar
1- Alınan Depozito ve Teminatlar
2- Tedavi Giderlerine İlişkin SGK’ya Borçlar
19
3- Diğer Çeşitli Borçlar
19 ve 47.1
4- Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)
E- Sigortacılık Teknik Karşılıkları
1- Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net
2.24, 4 ve 17
2- Devam Eden Riskler Karşılığı - Net
2.24, 4 ve 17
3- Matematik Karşılıklar - Net
4- Muallak Tazminat Karşılığı - Net
2.24, 4 ve 17
5- İkramiye ve İndirimler Karşılığı - Net
6- Diğer Teknik Karşılıklar - Net
F- Ödenecek Vergi Ve Benzeri Diğer Yükümlülükler İle Karşılıkları
1- Ödenecek Vergi ve Fonlar
2- Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri
3- Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş
Vergi ve Diğer Yükümlülükler
4- Ödenecek Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülükler
5- Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları
2.18 ve 35
6- Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri (-)2.18 ve 35
7- Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülük Karşılıkları
G- Diğer Risklere İlişkin Karşılıklar
23
1- Kıdem Tazminatı Karşılığı
2- Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı
3- Maliyet Giderleri Karşılığı
23
H- Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları
1- Ertelenmiş Komisyon Gelirleri
19
2- Gider Tahakkukları
3- Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler
I- Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1- Ertelenmiş Vergi Yükümlüğü
2- Sayım ve Tesellüm Fazlalıkları
3- Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler
III- Kısa Vadeli Yükümlülükler Toplamı
Bağımsız Sınırlı
Denetimden Geçmiş
30 Haziran 2014
Bağımsız
Denetimden Geçmiş
31 Aralık 2013
84,787,393
84,787,393
345,023
345,023
21,624,867
1,478,556
20,146,311
421,335,248
255,563,353
11,753,283
154,018,612
3,649,162
3,608,658
829,031
85,286,062
85,286,062
420,292
16,607
403,685
22,038,201
1,759,263
20,278,938
370,933,785
230,131,732
6,337,569
134,464,484
6,100,279
5,157,303
707,839
6,848,027
(7,636,554)
10,961,110
10,961,110
26,473,244
26,473,244
569,176,047
12,257,478
(12,022,341)
8,733,605
8,733,605
21,800,505
21,800,505
515,312,729
Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.
3
EUREKO SİGORTA A.Ş.
30 HAZİRAN 2014 VE 31 ARALIK 2013 TARİHLERİ İTİBARİYLE
AYRINTILI BİLANÇOLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
YÜKÜMLÜLÜKLER
Dipnot
IV- Uzun Vadeli Yükümlülükler
A- Finansal Borçlar
1- Kredi Kuruluşlarına Borçlar
2- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
3- Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)
4- Çıkarılmış Tahviller
5- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar
6- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)
7- Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)
B- Esas Faaliyetlerden Borçlar
1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar
4,10 ve 19
2- Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar
3- Sigorta ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar
4- Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar
5- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar
6- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)
C- İlişkili Taraflara Borçlar
1- Ortaklara Borçlar
2- İştiraklere Borçlar
3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar
4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar
5- Personele Borçlar
6- Diğer İlişkili Taraflara Borçlar
D- Diğer Borçlar
1- Alınan Depozito ve Teminatlar
2- Tedavi Giderlerine İlişkin SGK’ya Borçlar
19
3- Diğer Çeşitli Borçlar
4- Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu
E- Sigortacılık Teknik Karşılıkları
1- Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net
2.24, 4 ve 17
2- Devam Eden Riskler Karşılığı - Net
3- Matematik Karşılıklar - Net
4- Muallak Tazminat Karşılığı - Net
5- İkramiye ve İndirimler Karşılığı - Net
6- Diğer Teknik Karşılıklar - Net
2.24, 4, 17 ve 47.1
F- Diğer Yükümlülükler ve Karşılıkları
1- Ödenecek Diğer Yükümlülükler
2- Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş
Vergi ve Diğer Yükümlülükler
3- Diğer Borç ve Gider Karşılıkları
G- Diğer Risklere İlişkin Karşılıklar
1- Kıdem Tazminatı Karşılığı
2.19 ve 22
2- Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı
H- Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları
1- Ertelenmiş Komisyon Gelirleri
19
2- Gider Tahakkukları
3- Gelecek Yıllara Ait Diğer Gelirler
I- Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
1- Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
2- Diğer Çeşitli Uzun Vadeli Yükümlülükler
IV- Uzun Vadeli Yükümlülükler Toplamı
Bağımsız Sınırlı
Denetimden Geçmiş
30 Haziran 2014
Bağımsız
Denetimden Geçmiş
31 Aralık 2013
24,007,122
24,007,122
216,965
216,965
39,191,772
26,804,212
12,387,560
-
30,835,684
30,835,684
1,206,527
234,976
971,551
37,355,899
26,255,726
11,100,173
-
948,963
948,963
4,955,030
4,955,030
69,319,852
1,272,606
1,272,606
4,769,229
4,769,229
75,439,945
Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.
4
EUREKO SİGORTA A.Ş.
30 HAZİRAN 2014 VE 31 ARALIK 2013 TARİHLERİ İTİBARİYLE
AYRINTILI BİLANÇOLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
ÖZSERMAYE
Dipnot
V- Özsermaye
A- Ödenmiş Sermaye
1- (Nominal) Sermaye
2- Ödenmemiş Sermaye (-)
3- Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları
4- Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-)
5- Tescili Beklenen Sermaye
B- Sermaye Yedekleri
1- Hisse Senedi İhraç Primleri
2- Hisse Senedi İptal Karları
3- Sermayeye Eklenecek Satış Karları
4- Yabancı Para Çevirim Farkları
5- Diğer Sermaye Yedekleri
C- Kar Yedekleri
1- Yasal Yedekler
2- Statü Yedekleri
3- Olağanüstü Yedekler
4- Özel Fonlar (Yedekler)
5- Finansal Varlıkların Değerlemesi
6- Diğer Kar Yedekleri
D- Geçmiş Yıllar Karları
1- Geçmiş Yıllar Karları
E- Geçmiş Yıllar Zararları (-)
1- Geçmiş Yıllar Zararları
F- Dönem Net Karı
1- Dönem Net Karı
2- Dönem Net Zararı (-)
3- Dağıtıma Konu Olmayan Dönem Karı
V- Özsermaye Toplamı
2.13 ve 15
15
15
15
15
37
Yükümlülükler Toplamı (III+IV+V)
Bağımsız Sınırlı
Denetimden Geçmiş
30 Haziran 2014
Bağımsız
Denetimden Geçmiş
31 Aralık 2013
60,000,000
60,000,000
9,070,535
9,070,535
312,489,906
137,505,920
145,035,721
2,252,077
27,696,188
6,232,157
6,232,157
11,474,677
11,474,677
399,267,275
60,000,000
60,000,000
9,070,535
9,070,535
260,558,475
87,921,315
145,035,721
(554,910)
28,156,349
6,232,157
6,232,157
49,584,605
49,584,605
385,445,772
1,037,763,174
Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.
5
976,198,446
EUREKO SİGORTA A.Ş.
1 OCAK - 30 HAZİRAN 2014 VE 2013 ARA HESAP DÖNEMLERİNE AİT
AYRINTILI GELİR TABLOLARI
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
I-TEKNİK BÖLÜM
Bağımsız Sınırlı Bağımsız Sınırlı Bağımsız Sınırlı Bağımsız Sınırlı
Denetimden
Denetimden
Denetimden
Denetimden
Geçmiş
Geçmemiş
Geçmiş
Geçmemiş
01.01.2014 01.04.2014 01.01.2013 01.04.2013 Dipnot
30.06.2014
30.06.2014
30.06.2013
30.06.2013
249,090,049
123,970,743
226,609,969
120,658,062
224,779,341
112,151,455
215,611,651
111,317,558
2.21 ve 24
256,175,162
114,192,760
269,201,058
124,053,237
24
408,638,306
185,441,516
446,631,042
184,497,583
10 ve 24
(151,668,174)
(70,776,542)
(175,859,153)
(59,698,007)
2.14 ve 24
(794,970)
(472,214)
(1,570,831)
(746,339)
A- Hayat Dışı Teknik Gelir
1- Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
1.1- Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
1.1.1- Brüt Yazılan Primler (+)
1.1.2- Reasüröre Devredilen Primler (-)
1.1.3- SGK’ya Aktarılan Primler (-)
1.2- Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim
(Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-)
1.2.1- Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)
1.2.2- Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)
10
1.2.3- Kazanılmamış Primler Karşılığında SGK Payı (+/-)
1.3- Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim
(Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-)
1.3.1- Devam Eden Riskler Karşılığı (-)
1.3.2- Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+)
2- Teknik Olmayan Bölümden Aktarılan Yatırım Gelirleri
3- Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
3.1- Brüt Diğer Teknik Gelirler (+)
3.2- Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (-)
4- Tahakkuk Eden Rucu ve Sovtaj Gelirleri (+)
B- Hayat Dışı Teknik Gider
1- Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
1.1- Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
1.1.1- Brüt Ödenen Tazminatlar (-)
1.1.2- Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+)
10
1.2- Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim
(Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
1.2.1- Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)
1.2.2- Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+)
10
2- İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim
(Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
2.1- İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-)
2.2- İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı (+)
3- Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim
(Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
4- Faaliyet Giderleri (-)
31 ve 32
5- Matematik Karşılıklarda Değişim
(Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
5.1 Matematik Karşılıklar (-)
5.2 Matematik Karşılıklarda Reasürör Payı (+)
6- Diğer Teknik Giderler
6.1 Brüt Diğer Teknik Giderler (-)
6.2 Brüt Diğer Teknik Giderlerde Reasürör Payı (+)
C- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat Dışı (A-B)
D- Hayat Teknik Gelir
1- Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
1.1- Yazılan Primler (Reasürör payı Düşülmüş Olarak)
1.1.1- Brüt Yazılan Primler (+)
1.1.2- Reasürör Devredilen Primler (-)
1.2- Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim
(Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
1.2.1- Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)
1.2.2 Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)
1.3- Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim
(Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
1.3.1.- Devam Eden Riskler Karşılığı (-)
1.3.2.- Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+)
2- Hayat Branşı Yatırım Geliri
3- Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Karlar
4- Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
4.1 Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-)
4.2 Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (+/-)
5- Tahakkuk Eden Rücu Gelirleri (+)
E- Hayat Teknik Gider
1- Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
1.1- Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
1.1.1- Brüt Ödenen Tazminatlar (-)
1.1.2- Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+)
1.2- Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim
(Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
1.2.1- Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)
1.2.2- Muallak Hasarlar Karşılığında Reasürör Payı (+)
2- İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim
(Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
2.1- İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-)
2.2- İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı (+)
3- Matematik Karşılıklarda Değişim
(Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-)
3.1- Matematik Karşılıklar (-)
3.1.1- Aktüeryal Matematik Karşılık (+/-)
3.1.2- Kar Payı Karşılığı (Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine
Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karş.)
3.2- Matematik Karşılığında Reasürör Payı (+)
3.2.1- Aktüeryal Matematik Karşılıklar Reasürör Payı (+)
3.2.2- Kar Payı Karşılığı Reasürör Payı (Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine
Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karş.) (+)
4- Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim
(Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
5- Faaliyet Giderleri (-)
6- Yatırım Giderleri(-)
7- Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Zararlar (-)
8- Teknik Olmayan Bölüme Aktarılan Yatırım Gelirleri (-)
F- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat (D -E)
G- Emeklilik Teknik Gelir
1- Fon İşletim Gelirleri
2- Yönetim Gideri Kesintisi
3- Giriş Aidatı Gelirleri
4- Ara Verme Halinde Yönetim Gideri Kesintisi
5- Özel Hizmet Gideri Kesintisi
6- Sermaye Tahsis Avansı Değer Artış Gelirleri
7- Diğer Teknik Gelirler
H- Emeklilik Teknik Gideri
1- Fon İşletim Giderleri (-)
2- Sermaye Tahsis Avansları Değer Azalış Giderleri (-)
3- Faaliyet Giderleri (-)
4- Diğer Teknik Giderler (-)
I- Teknik Bölüm Dengesi- Emeklilik (G - H)
(25,980,107)
(39,378,297)
13,556,995
(158,805)
1,782,209
3,576,583
(1,797,551)
3,177
(50,720,153)
(100,655,247)
50,548,993
(613,899)
(11,660,748)
(9,563,350)
(2,106,073)
8,675
(5,415,714)
(74,683)
(5,341,031)
26,706,178
(2,395,470)
(232,683,027)
(149,182,857)
(129,628,731)
(169,491,918)
39,863,187
(3,823,514)
(5,515,571)
1,692,057
14,043,771
(125,013,373)
(80,363,340)
(62,650,650)
(75,947,366)
13,296,716
(2,869,254)
(5,219,325)
2,350,071
10,963,390
34,928
(209,221,215)
(133,078,293)
(124,303,743)
(186,815,147)
62,511,404
(1,074,931)
(3,059,969)
1,985,038
9,860,543
(520,039)
(109,879,399)
(70,350,622)
(60,153,697)
(78,338,426)
18,184,729
(19,554,126)
(58,580,753)
39,026,627
(17,712,690)
(51,784,837)
34,072,147
-
(8,774,550)
(10,284,523)
1,509,973
(10,196,925)
(66,999,198)
56,802,273
(1,287,387)
(69,925,861)
(523,045)
(38,641,957)
(1,102,838)
(64,863,285)
(592,333)
(33,918,670)
(12,286,922)
(12,286,922)
16,407,022
-
(5,485,031)
(5,485,031)
(1,042,630)
-
(10,176,799)
(10,176,799)
17,388,754
-
(5,017,774)
(5,017,774)
10,778,663
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.
6
-
EUREKO SİGORTA A.Ş.
1 OCAK - 30 HAZİRAN 2014 VE 2013 ARA HESAP DÖNEMLERİNE AİT
AYRINTILI GELİR TABLOLARI
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
II-TEKNİK OLMAYAN BÖLÜM
Bağımsız Sınırlı
Denetimden
Geçmiş
01.01.2014 Dipnot
30.06.2014
CFIJK-
Teknik Bölüm Dengesi- Hayat Dışı (A-B)
Teknik Bölüm Dengesi- Hayat (D-E)
Teknik Bölüm Dengesi- Emeklilik (G-H)
Genel Teknik Bölüm Dengesi (C+F+I)
Yatırım Gelirleri
1- Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler
2- Finansal Yatırımların Nakde Çevrilmesinden Elde Edilen Karlar
3- Finansal Yatırımların Değerlemesi
4- Kambiyo Karları
5- İştiraklerden Gelirler
6- Bağlı Ortaklıklar ve Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Gelirler
7- Arazi, Arsa ile Binalardan Elde Edilen Gelirler
8- Türev Ürünlerden Elde Edilen Gelirler
9- Diğer Yatırımlar
10- Hayat Teknik Bölümünden Aktarılan Yatırım Gelirleri
L- Yatırım Giderleri (-)
1- Yatırım Yönetim Giderleri - Faiz Dahil (-)
2- Yatırımlar Değer Azalışları (-)
3- Yatırımların Nakde Çevrilmesi Sonucunda Oluşan Zararlar (-)
4- Hayat Dışı Teknik Bölümüne Aktarılan Yatırım Gelirleri (-)
5- Türev Ürünler Sonucunda Oluşan Zararlar (-)
6- Kambiyo Zararları (-)
7- Amortisman Giderleri (-)
6.1
8- Diğer Yatırım Giderleri (-)
M- Diğer Faaliyetlerden ve Olağandışı Faaliyetlerden Gelir ve
Karlar ile Gider ve Zararlar (+/-)
1- Karşılıklar Hesabı (+/-)
2- Reeskont Hesabı (+/-)
3- Özellikli Sigortalar Hesabı (+/-)
4- Enflasyon Düzeltmesi Hesabı (+/-)
5- Ertelenmiş Vergi Varlığı Hesabı (+/-)
6- Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü Gideri (-)
7- Diğer Gelir ve Karlar
8- Diğer Gider ve Zararlar (-)
9- Önceki Yıl Gelir ve Karları
10- Önceki Yıl Gider ve Zararları(-)
N- Dönem Net Karı veya Zararı
37
1- Dönem Karı veya Zararı
2- Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal
Yükümlülük Karşılıkları (-)
3- Dönem Net Karı veya Zararı
4- Enflasyon Düzeltme Hesabı
16,407,022
16,407,022
26,706,178
23,080,841
3,625,337
(33,264,197)
(1,300,325)
(26,706,178)
(594,448)
(4,663,246)
7,771,954
(127,411)
725,753
1,862,150
5,400,642
(143,914)
54,734
11,474,677
17,620,957
(6,146,280)
11,474,677
-
Bağımsız Sınırlı
Denetimden
Geçmemiş
01.04.2014 30.06.2014
(1,042,630)
(1,042,630)
13,314,562
13,279,889
855,608
(820,935)
(17,207,820)
(600,160)
(14,043,771)
(594,448)
(1,969,441)
3,894,879
293,572
331,412
1,729,730
1,546,954
(61,523)
54,734
(865,031)
(1,041,009)
175,978
(865,031)
Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.
7
Bağımsız Sınırlı
Denetimden
Geçmiş
01.01.2013 30.06.2013
Bağımsız Sınırlı
Denetimden
Geçmemiş
01.04.2013 30.06.2013
17,388,754
17,388,754
19,889,479
17,260,696
(29,889)
2,654,672
4,000
(16,983,330)
(864,797)
(10,963,390)
(5,155,143)
-
10,778,663
10,778,663
11,860,329
6,959,889
2,241,768
2,654,672
4,000
(12,503,210)
(461,389)
(9,860,543)
224,838
(2,406,116)
-
(527,163)
(2,245,526)
(810,162)
831,250
2,363,354
(234,808)
(431,271)
15,749,546
19,767,740
308,091
(185,480)
(1,022,725)
831,250
1,232,346
(116,029)
(431,271)
9,357,713
10,443,873
(4,018,194)
15,749,546
-
(1,086,160)
9,357,713
-
EUREKO SİGORTA A.Ş.
1 OCAK - 30 HAZİRAN 2014 VE 2013 ARA HESAP DÖNEMLERİNE AİT
NAKİT AKIŞ TABLOLARI
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
Dipnot
A- ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
1- Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri
2- Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri
3- Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri
4- Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı (-)
5- Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)
6- Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)
7- Esas faaliyetler sonucu oluşan nakit (A1+A2+A3-A4-A5-A6)
8- Faiz ödemeleri (-)
9- Gelir vergisi ödemeleri (-)
10- Diğer nakit girişleri
11- Diğer nakit çıkışları (-)
12- Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit
B- YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
1- Maddi varlıkların satışı
2- Maddi varlıkların iktisabı (-)
6
3- Mali varlık iktisabı (-)
4- Mali varlıkların satışı
5- Alınan faizler
6- Alınan temettüler
7- Diğer nakit girişleri
8- Diğer nakit çıkışları (-)
9- Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit
C- FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN
KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
1- Hisse senedi ihracı
2- Kredilerle ilgili nakit girişleri
3- Finansal kiralama borçları ödemeleri (-)
4- Ödenen temettüler (-)
5- Diğer nakit girişleri
6- Diğer nakit çıkışları (-)
7- Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit
D- KUR FARKLARININ NAKİT VE
NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ
36
E- Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net artış
F- Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu
G- Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu (E+F)
2.12
Bağımsız Sınırlı
Denetimden Geçmiş
01.01.2014 30.06.2014
418,492,171
(226,105,741)
(91,852,570)
100,533,860
(7,169,944)
(57,748,327)
35,615,589
353,487,302
(242,599,120)
(33,761,472)
77,126,710
(4,608,156)
(29,950,996)
42,567,558
(5,339,025)
(43,538,725)
23,227,183
(25,650,567)
(1,859,258)
(18,443,294)
1,651,373
(2,632,102)
(21,283,281)
(594,448)
9,370,574
426,336,644
435,707,218
Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.
8
Bağımsız Sınırlı
Denetimden Geçmiş
01.01.2013 30.06.2013
2,654,672
23,938,949
330,440,064
354,379,013
EUREKO SİGORTA A.Ş.
1 OCAK - 30 HAZİRAN 2014 VE 2013 ARA HESAP DÖNEMLERİNE AİT
ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOLARI
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
Özsermaye Değişim Tabloları - Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş (*)
Özsermaye
Yabancı
Diğer
Enflasyon
Para
Yedekler ve
Düzeltmesi
Çevrim
Yasal
Statü Dağıtılmamış
Farkları
Farkları
Yedekler
Yedekleri
Karlar
Net
Dönem
Karı/
(Zararı)
Geçmiş
Yıllar
Karları/
(Zararları)
Toplam
182,155,136
7,671,685
6,149,669
339,777,394
-
-
-
-
-
-
-
588,325
-
15,749,546
(7,671,685)
7,671,685
-
80,249,630
-
182,743,461
15,749,546
13,821,354
353,252,087
Sermaye
İşletmenin
Kendi Hisse
Senetleri(-)
Varlıklarda
Değer
Artışı
60,000,000
-
3,551,274
-
-
80,249,630
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
II- Dönem Sonu Bakiyesi (30/06/2013)
(I+ A+B+C+D+E+F+G+H+I+J)
60,000,000
-
688,096
-
I - Önceki Dönem Sonu Bakiyesi
(31/12/2013)
60,000,000
I - Önceki Dönem Sonu Bakiyesi
(31/12/2012)
A- Sermaye artırımı (A1 + A2)
1- Nakit
2- İç kaynaklardan
B- İşletmenin aldığı kendi hisse senetleri
C- Gelir tablosunda yer almayan
kazanç ve kayıplar (15 no’lu dipnot)
D- Varlıklarda değer artışı
E- Yabancı para çevrim farkları
F- Diğer kazanç ve kayıplar
G- Enflasyon düzeltme farkları
H- Dönem net karı (veya zararı) (37 no’lu dipnot)
I- Dağıtılan temettü
J- Transfer
(*)
(2,863,178)
588,325
15,749,546
-
-
(554,910)
-
-
87,921,315
-
182,262,605
49,584,605
6,232,157
385,445,772
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2,806,987
-
-
-
49,584,605
-
(460,161)
11,474,677
- (49,584,605)
-
2,346,826
11,474,677
-
60,000,000
-
2,252,077
-
- 137,505,920
-
6,232,157
399,267,275
A- Sermaye artırımı (A1 + A2)
1- Nakit
2- İç kaynaklardan
B- İşletmenin aldığı kendi hisse senetleri
C- Gelir tablosunda yer almayan
kazanç ve kayıplar (15 no’lu dipnot)
D- Varlıklarda değer artışı
E- Yabancı para çevrim farkları
F- Diğer kazanç ve kayıplar
G- Enflasyon düzeltme farkları
H- Dönem net karı (veya zararı) (37 no’lu dipnot)
I- Dağıtılan temettü
J- Transfer
II- Dönem Sonu Bakiyesi (30/06/2014)
(I+ A+B+C+D+E+F+G+H+I+J)
(2,863,178)
-
Özsermaye kalemleri ile ilgili detaylı açıklamalar 15 no’lu dipnotta yer almaktadır.
Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.
9
181,802,444
11,474,677
EUREKO SİGORTA A.Ş.
1 OCAK - 30 HAZİRAN 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
1.
Genel Bilgiler
1.1
Ana şirketin adı: Şirket, önceki adıyla “Garanti Sigorta Anonim Şirketi”, 1 Nisan 1989
tarihinde 10,000 TL başlangıç sermayesi ile kurulmuştur. Şirket’in “AGF Garanti Sigorta
Anonim Şirketi” olan unvanı, ilk olarak, 13 Mayıs 1999 tarihinde “Garanti Sigorta Anonim
Şirketi” olarak değiştirilmiştir.
Daha önce Şirket’in ödenmiş sermayesinde %99.99 oranında paya sahip Türkiye Garanti
Bankası A.Ş. (“Garanti Bankası”) tarafından Şirket hisselerinin %80’inin Hollanda asıllı
Achmea B.V.’ye (eski adıyla Eureko B.V.) satılmasını müteakip 18 Eylül 2007 tarihinde
yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısında alınan kararla, Şirket’in ticari unvanı “Eureko
Sigorta A.Ş.” olarak değiştirilmiştir. 21 Haziran 2007 tarihli Hissedarlar Anlaşmasında
öngörüldüğü üzere, 19 Temmuz 2011 tarihinde Garanti Bankası A.Ş.'nin şirketteki %20 hissesi
70.000.000 Euro bedelle Achmea B.V.'ye satılmıştır.
1.2
Kuruluşun ikametgahı ve yasal yapısı, Şirket olarak oluştuğu ülke ve kayıtlı büronun
adresi: Şirket’in merkezi Altunizade Mah. Ord. Prof. Fahrettin Kerim Gökay Cad. No:20 34662
Üsküdar İstanbul adresinde bulunmaktadır.
1.3
İşletmenin fiili faaliyet konusu: Şirket başlıca yangın, kaza, mühendislik, motorlu araç mali
mesuliyet, ferdi kaza, sağlık, kredi ve hukuksal koruma branşları olmak üzere hayat dışı sigorta
alanında Türkiye'de sigorta muameleleri yapmaktadır. Daha önce hayat branşında da faaliyet
gösteren Şirket’in hayat portföyü, T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı’nın (“Hazine
Müsteşarlığı”) 12 Aralık 2000 tarihli iznine istinaden Mart 2001 sonu itibarıyla Garanti
Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi’ne devrolmuştur.
Şirket ayrıca, 8 Ağustos 2005 tarihinden itibaren, Hazine Müsteşarlığı ile imzalamış olduğu
sözleşme çerçevesinde Doğal Afet Sigortaları Kurumu (“Kurum”) idarecisi sıfatıyla Kurum’un
teknik ve operasyonel işlerini yürütmektedir. İlgili mevzuat gereği, Kurum idarecisi ile
sözleşmenin beşer yıllık sürelerle yenilenmesi öngörülmektedir.
1.4
Kuruluşun faaliyetlerinin ve esas çalışma alanlarının niteliklerinin açıklaması: 1.2 ve
1.3 no’lu dipnotlarda açıklanmıştır.
1.5
Kategorileri itibariyle yıl içinde çalışan personelin ortalama sayısı:
1 Ocak 30 Haziran 2014
1 Ocak 30 Haziran 2013
Üst ve orta kademeli yöneticiler
Diğer personel
5
563
6
545
Toplam
568
551
1.6
Yönetim Kurulu başkan ve üyeleriyle genel müdür, genel koordinatör, genel müdür
yardımcıları gibi üst yöneticilere cari dönemde sağlanan ücret ve benzeri menfaatlerin
toplam tutarı: 3,214,465 TL, (1 Nisan - 30 Haziran 2014: 2,353,178 TL),
(1 Ocak - 30 Haziran 2013: 1,728,233 TL), (1 Nisan - 30 Haziran 2013: 948,161 TL).
1.7
Finansal tablolarda; yatırım gelirlerinin ve faaliyet giderlerinin (personel, yönetim,
araştırma geliştirme, pazarlama ve satış, dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler ile diğer
faaliyet giderleri) dağıtımında kullanılan anahtarlar: Hazine Müsteşarlığı’nın, 4 Ocak 2008
tarihli ve 2008/1 numaralı “Sigortacılık Tek Düzen Hesap Planı Çerçevesinde Hazırlanmakta
Olan Finansal Tablolarda Kullanılan Anahtarların Usul ve Esaslarına ilişkin Genelge”si
çerçevesinde, teknik karşılıkları karşılayan varlıkların yatırıma yönlendirilmesinden elde edilen
tüm gelirler, teknik bölüme aktarılmaktadır. Teknik bölüme aktarılan tutar, alt branşlara her bir
branş için reasürör payı düşülmüş olarak hesaplanan net nakit akışı tutarlarının toplam net nakit
akışı tutarlarına bölünmesi yoluyla bulunan oranlar nispetinde dağıtılmaktadır. Net nakit akışı,
net yazılan primlerden, net ödenen hasarların düşülmesi yoluyla bulunan tutardır.
10
EUREKO SİGORTA A.Ş.
1 OCAK - 30 HAZİRAN 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
1.7
Finansal tablolarda; yatırım gelirlerinin ve faaliyet giderlerinin (personel, yönetim,
araştırma geliştirme, pazarlama ve satış, dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler ile diğer
faaliyet giderleri) dağıtımında kullanılan anahtarlar (Devamı)
Şirket tarafından hayat dışı teknik karşılıkları karşılayan varlıkların yatırıma
yönlendirilmesinden elde edilen tüm gelirler, teknik olmayan bölümden teknik bölüme
aktarılmıştır. Diğer yatırım gelirleri ise teknik olmayan bölüm altında sınıflandırılmıştır.
Şirket, 30 Haziran 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibariyle, direkt dağılımı yapılamayan
personel, yönetim, araştırma ve geliştirme, pazarlama ve satış giderleri ile dışarıdan sağlanan
fayda ve hizmetler ile diğer faaliyet giderleri her bir alt branş için son üç yılda üretilen poliçe
sayısı, brüt yazılan prim miktarı ile hasar ihbar adedinin sırasıyla toplam üretilen poliçe sayısı,
toplam brüt yazılan prim miktarı ve hasar ihbar adedine oranlanmasıyla bulunan oranların
ağırlıklı ortalamasını dikkate alarak dağıtmaktadır.
1.8
Finansal tabloların tek bir şirketi mi yoksa şirketler grubunu mu içerdiği: Finansal tablolar
tek bir şirketi (Eureko Sigorta A.Ş.) içermektedir.
1.9
Raporlayan işletmenin adı veya diğer kimlik bilgileri ve bu bilgide önceki bilanço
tarihinden beri olan değişiklikler: Şirket’in adı ve diğer kimlik bilgileri 1.1, 1.2, ve 1.3 no’lu
dipnotlarda belirtilmiş olup bu bilgilerde önceki bilanço tarihinden bu yana herhangi bir
değişiklik olmamıştır.
1.10 Bilanço tarihinden sonraki olaylar: 1 Ocak - 30 Haziran 2014 hesap dönemine ait finansal
tabloları değiştirme ve onaylama yetkisi Yönetim Kurulu’nda olup, söz konusu finansal
tabloların, yürürlükte bulunan muhasebe ilke ve standartlarına göre hazırladığı ve ilgili mevzuat
ve şirket kayıtlarına uygun olduğu Genel Müdür Can Akın Çağlar, Genel Müdür Yardımcısı,
Constantino A. Mousinho ve Mali İşler ve Risk Yönetim Grup Müdürü Semra Aysun Ensari
tarafından 18 Ağustos 2014 tarihinde beyan edilmiştir. Bilanço tarihinden sonraki olaylar 46
no’lu dipnotta açıklanmıştır.
2.
Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti
2.1
Hazırlık Esasları
Şirket finansal tablolarını, 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu ile Hazine Müsteşarlığı’nın sigorta
ve reasürans şirketleri için öngördüğü esaslara göre hazırlamaktadır.
Finansal tablolar Hazine Müsteşarlığı tarafından, 30 Aralık 2004 tarih ve 25686 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanan Sigortacılık Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğ (Sigortacılık
Muhasebe Sistemi Tebliğ No: 1) içerisinde yer alan Sigortacılık Hesap Planı ile 27 Aralık 2011
tarih ve 2011/14 sayılı Sigortacılık Hesap Planında Yeni Hesap Kodları Açılmasına Dair Sektör
Duyurusu ve 31 Mayıs 2012 tarih ve 2012/7 sayılı Yeni Hesap Kodları ile Finansal Tabloların
Sunumuna İlişkin Sektör Duyurusu uyarınca düzenlenmektedir. Düzenlenen finansal tabloların
biçim ve içerikleri ile bunların açıklama ve dipnotları 18 Nisan 2008 tarih ve 26851 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanan Finansal Tabloların Sunumu Hakkında Tebliğ ve 31 Mayıs 2012 tarih ve
2012/7 sayılı Yeni Hesap Kodları ile Finansal Tabloların Sunumuna İlişkin Sektör Duyurusu
uyarınca belirlenmektedir.
Şirket, 30 Haziran 2014 tarihleri itibariyle, sigortacılık ile ilgili teknik karşılıklarını, 5684 Sayılı
Sigortacılık Kanunu çerçevesinde çıkarılan ve 28 Temmuz 2010 tarih ve 27655 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanarak 30 Eylül 2010 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiş olan değişikler sonrası
“Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Teknik Karşılıklarına ve Bu Karşılıkların
Yatırılacağı Varlıklara İlişkin Yönetmelik” (“Teknik Karşılıklar Yönetmeliği”) ve ilgili diğer
mevzuat çerçevesinde hesaplamış ve finansal tablolara yansıtmıştır (2.24 no’lu dipnot).
11
EUREKO SİGORTA A.Ş.
1 OCAK - 30 HAZİRAN 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
2.1
Hazırlık Esasları (Devamı)
Şirket 1 Ocak 2008 tarihinden itibaren faaliyetlerini, 14 Temmuz 2007 tarihinde yayımlanan ve
1 Ocak 2008 tarihinde yürürlüğe giren “Sigorta ve Reasürans Şirketleri ile Emeklilik
Şirketlerinin Finansal Raporlamaları Hakkında Yönetmelik” doğrultusunda, söz konusu
yönetmelik ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (“KGK”) eski
adıyla (Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu (“TMSK”)) tarafından açıklanan Türkiye
Muhasebe Standartları (“TMS”) ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları (“TFRS”) ile
Hazine Müsteşarlığı tarafından muhasebe ve finansal raporlama esaslarına ilişkin yayımlanan
diğer yönetmelik, açıklama ve genelgeler çerçevesinde muhasebeleştirmektedir. Hazine
Müsteşarlığı’nın 18 Şubat 2008 tarih ve 9 sayılı yazısına istinaden 2008 yılında
“TMS 1-Finansal Tablolar ve Sunum”, “TMS 27-Konsolide ve Konsolide Olmayan Finansal
Tablolar”, “TFRS 1-TFRS’ye Geçiş” ve “TFRS 4-Sigorta Sözleşmeleri” bu uygulamanın
kapsamı dışında tutulmuştur. Bununla birlikte, sigorta şirketlerinin 31 Aralık 2009 tarih ve
27097 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sigorta ve Reasürans Şirketleri İle Emeklilik
Şirketlerinin Konsolide Finansal Tablolarının Düzenlenmesine İlişkin Tebliğ’i 31 Mart 2009
tarihinden itibaren uygulamaları gerekmekte olup, Şirket’in bu doğrultuda konsolide etmesi
gereken kontrol ettiği bağlı ortaklığı bulunmadığından, konsolide finansal tablo hazırlaması
gerekmemektedir.
Finansal tablolar, makul değerleri ile gösterilen finansal varlık ve yükümlülüklerin dışında,
31 Aralık 2004 tarihine kadar enflasyon düzeltmesine tabi tutulmak suretiyle, maliyet esası baz
alınarak TL olarak hazırlanmıştır.
Hazine Müsteşarlığı’nın 4 Nisan 2005 tarih ve 19387 sayılı yazısıyla, sigorta şirketlerinin
31 Aralık 2004 tarihli finansal tablolarını, Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”)’nın 15 Ocak 2003
tarih ve 25290 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Seri XI, No: 25 sayılı
Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları Hakkında Tebliğ’de yer alan, ‘Yüksek Enflasyon
Dönemlerinde Finansal Tabloların Düzeltilmesi’ ile ilgili hükümlere istinaden yeniden
düzenlemeleri gerektiği açıklanmıştır. Hazine Müsteşarlığı ayrıca, SPK’nın 17 Mart 2005
tarihinde aldığı karardan hareketle, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere
enflasyon muhasebesi uygulamasının gerekli olmadığını bildirmiştir. Şirket, Hazine
Müsteşarlığı’nın ilgili yazısına istinaden, 31 Aralık 2004 tarihli finansal tablolarını “Yüksek
Enflasyon Dönemlerinde Finansal Tabloların Düzeltilmesi” ile ilgili hükümlere uygun olarak
yeniden düzenlemiş ve 1 Ocak 2005 tarihinden başlamak üzere TMSK tarafından yayımlanmış
29 no’lu “Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama” standardını uygulamamıştır.
Finansal tabloların hazırlanmasında izlenen muhasebe politikaları ve kullanılan değerleme
esasları, aşağıda yer alan 2.4 ila 2.24 no’lu dipnotlarda açıklanmaktadır.
Cari dönem finansal tabloların sunumu ile uygunluk sağlaması açısından karşılaştırmalı bilgiler,
gerekli görüldüğünde yeniden sınıflandırılmıştır.
Türkiye Finansal Raporlama Standartlarında değişiklikler:
30 Haziran 2014 tarihinden itibaren geçerli olan yeni standartlar ile mevcut önceki
standartlara getirilen değişiklikler ve yorumlar:
-
TMS 32’deki değişiklik, “Finansal Araçlar”: varlık ve yükümlülüklerin mahsup
edilmesi’; 1 Ocak 2014 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama
dönemlerinde geçerlidir. Bu değişiklikler, TMS 32 “Finansal Araçlar: Sunum”
uygulamasına yardımcı olmak için vardır ve bilançodaki finansal varlıkların ve
yükümlülüklerin mahsup edilmesi için gerekli bazı unsurları ortaya koymaktadır.
-
TFRS 10, TFRS 12 ve TMS 27’deki değişiklik, “Konsolide finansal tablolar”: iştiraklerin
konsolidasyonunda istisnalar’; 1 Ocak 2014 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan
yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu değişiklik, “Yatırım İşletmesi” tanımını
karşılayan bazı farklı karakterdeki işletmelerin konsolide edilmesi yerine gerçeğe uygun
değerlerinden muhasebeleştirilip, gerçeğe uygun değer farklarının ise gelir tablosu ile
ilişkilendirilmesini içermektedir.
12
EUREKO SİGORTA A.Ş.
1 OCAK - 30 HAZİRAN 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
2.1
Hazırlık Esasları (Devamı)
-
TMS 36’daki değişiklik, “Varlıklarda değer düşüklüğü” geri kazanılabilir tutar
açıklamalarına ilişkin’; 1 Ocak 2014 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık
raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu değişiklikler, değer düşüklüğüne uğramış varlığın,
geri kazanılabilir değeri, gerçeğe uygun değerinden satış için gerekli masrafları düşülmesi
ile bulunmuşsa; geri kazanılabilir değer ile ilgili bilgilerin açıklanmasına ilişkin ek
açıklamalar getirmektedir
-
TMS 39’daki değişiklik, “Finansal Araçlar”: Muhasebeleştirilmesi ve ölçümü’ - ‘türev
araçların yenilenmesi’; 1 Ocak 2014 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık
raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu değişik belirtilen şartlar sağlandığı sürece, kanun
ve yönetmeliklerden kaynaklanan korunma aracının taraflarının değişmesi veya karşı
tarafın yenilenmesi sebebiyle finansal risklerden korunma muhasebesi uygulamasına son
verilmeyeceğine açıklık getirmektedir.
-
TFRYK 21 – TMS/UMS 37, “Zorunlu vergiler”; 1 Ocak 2014 tarihinde veya bu tarihten
sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. “Karşılıklar, koşullu borçlar ve
koşullu varlıklar” üzerine bu yorum vergiye ilişkin yükümlülüğün işletme tarafından,
ödemeyi ortaya çıkaran eylemin ilgili yasalar çerçevesinde gerçekleştiği anda
kaydedilmesi gerektiğine açıklık getirmektedir.
İlgili değişiklik ve yorumların Grup’un ara dönem konsolide finansal tablolarına önemli etkileri
olmamıştır.
30 Haziran 2014 tarihi itibariyle yayımlanmış ancak 1 Temmuz 2014 tarihinden sonra yürürlüğe
girecek olan standartlar ve değişiklikler:
-
TMS 19’daki değişiklik, “Tanımlanmış Fayda Planları”, 1 Temmuz 2014 tarihinde veya bu
tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu sınırlı değişiklik üçüncü
kişiler veya çalışanlar tarafından tanımlanmış fayda planına yapılan katkılara uygulanır. Plana
yapılan katkıların hizmet süresinden bağımsız hesaplandığı; örneğin maaşının sabit bir kısmının
katkı olarak alınması gibi; durumlarda nasıl muhasebeleştirme yapılacağına açıklık
getirmektedir.
-
Yıllık İyileştirmeler 2012: 1 Temmuz 2014 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık
raporlama dönemlerinde geçerlidir. İyileştirme projesi 2010-2012 dönem aşağıda yer alan
7 standarda değişiklik getirmiştir:
-
-
Yıllık İyileştirmeler 2013; 1 Temmuz 2014 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık
raporlama dönemlerinde geçerlidir. İyileştirme projesi 2011-2-13 dönem aşağıda yer alan
4 standarda değişiklik getirmiştir:
-
-
TFRS 2, Hisse Bazlı Ödemeler
TFRS 3, İşletme Birleşmeleri
TFRS 8, Faaliyet Bölümleri
TFRS 13, Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü
TMS 16, Maddi Duran Varlıklar ve TMS 38, Maddi Olmayan Duran Varlıklar
TFRS 9, Finansal Araçlar: TMS 37, Karşılıklar, Şarta Bağlı Varlık ve Yükümlülükler
TMS 39, Finansal Araçlar - Muhasebeleştirme ve Ölçüm
TFRS 1, “TFRS’nin İlk Uygulaması
TFRS 3, İşletme Birleşmeleri
TFRS 13, Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü
TMS 40, Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
TFRS 11’deki değişiklik, “Müşterek Anlaşmalar”, 1 Ocak 2016 tarihinde veya bu tarihten sonra
başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu değişiklik, ticari faaliyet oluşturmuş bir
müşterek ortaklıktan iktisap edilen hisselerin nasıl muhasebeleştirileceği konusunda yol
göstermektedir.
13
EUREKO SİGORTA A.Ş.
1 OCAK - 30 HAZİRAN 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
2.1
Hazırlık Esasları (Devamı)
-
TMS 16 ve TMS 38’deki değişiklikler, “Maddi duran varlıklar ”, “Maddi olmayan duran
varlıklar ”, 1 Ocak 2016 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama
dönemlerinde geçerlidir. Bu değişiklik ile maddi ve maddi olmayan duran varlıkların
amortisman ve itfa paylarının hesaplanmasında kullanılan hasılat merkezli yöntem ortadan
kaldırılmıştır.
-
TFRS 14, “Düzenleyici Erteleme Hesapları”, 1 Ocak 2016 tarihinde veya bu tarihten sonra
başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Tarife uygulamasını kullanan işletmelere ilk
kez uluslarası finansal raporlama standartlarını uygularken daha önce kullandığı muhasebe
standartlarına göre uygulamış oldukları muhasebe politikalarına devam etme hakkı vermektedir.
-
TFRS 15, “Müşteri kontratlarından doğan hasılat”, 1 Ocak 2017 tarihinde veya bu tarihten sonra
başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu standart ile Uluslarası Muhasebe
Standartları Kurulu ve Amerika Muhasebe Standartları Kurulu birlikte çalışarak hasılat
standartları üzerinde yeknasaklığı sağlamayı ve mali tablo okuyucularına işlemin; içeriği, tutarı,
zamanı ile hasılatın belirsizliği ve müşteri kontratlarından doğan hasılatın nakit akışıyla ilgili
bilgi sunmayı amaçlamaktadır. Bu standart ile hasılatın muhasebeleştirilmesinde; kazanç
yönteminden, kontrolün transferini esas alan varlık-yükümlülük yöntemine geçilmesi
amaçlanmaktadır.
-
TFRS 9 “Finansal Araçlar - sınıflandırma ve ölçüm”; 1 Ocak 2018 tarihinde veya bu tarihten
sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu standart finansal varlık ve
yükümlülüklerin, sınıflandırması ve ölçümü ile ilgili TMS 39 standartlarının yerine geçmiştir.
TFRS 9; itfa edilmiş değer ve gerçeğe uygun değer olmak üzere ölçümle ilgili iki model
sunmaktadır. Tüm özkaynak araçları gerçeğe uygun değeri ile ölçülürken; borçlanma araçlarının
kontrata bağlı nakit getirisi Şirket tarafından alınacaksa ve bu nakit getiri faiz ve anaparayı
içeriyorsa, borçlanma araçları itfa edilmiş değer ile ölçülür. Yükümlülükler için standart, TMS
39’daki itfa edilmiş maliyet yöntemi ve gömülü türevlerin ayrıştırılması da dahil olmak üzere
birçok uygulamayı devam ettirmektedir. Esas önemli değişiklik, finansal yükümlülüklerinin
gerçeğe uygun değerden takip edildiği durumlarda; muhasebesel uyuşmazlık olmadığı sürece
gerçeğe uygun değer değişimindeki Şirketin kendi kredi riskinden kaynaklanan kısmen artık
gelir tablosuna değil, kapsamlı gelir tablosuna yansıtılmasıdır. Bu değişiklik özellikle finansal
kuruluşları etkileyecektir.
-
TFRS 9’daki değişiklik, “Finansal Araçlar - genel riskten korunma muhasebesi”. 1 Ocak 2018
tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu
değişiklik TFRS 9 Finansal Araçlar standardına yer alan riskten korunma muhasebesine önemli
değişiklikler getirerek riski yönetimi faaliyetlerinin finansal tablolara daha iyi yansıtılmasını
sağlamıştır.
2.2
Konsolidasyon
Şirket’in “TMS 27- Konsolide ve Konsolide Olmayan Finansal Tablolar” kapsamında konsolide
etmesi gereken bağlı ortaklığı bulunmamaktadır.
2.3
Bölüm Raporlaması
Şirket 30 Haziran 2014 tarihi itibariyle TFRS 8- “Faaliyet Bölümleri” standardı kapsamında
ağırlıklı olarak Türkiye’de ve sadece tek bir raporlanabilir bölüm olarak takip edilen hayat dışı
sigortacılık alanında faaliyetlerini sürdürmekte olduğundan ve halka açık olmadığından bölüm
raporlaması yapmamaktadır.
14
EUREKO SİGORTA A.Ş.
1 OCAK - 30 HAZİRAN 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
2.4
Yabancı Para Çevrimi
Şirket’in fonksiyonel para birimi Türk Lirası’dır. Yabancı para ile yapılan işlemler, işlemin
gerçekleştiği tarihteki kurdan fonksiyonel para birimine çevrilir. Bu işlemlerden doğan ve
yabancı para cinsinden parasal varlık ve yükümlülüklerin dönem sonu döviz kurundan
fonksiyonel para birimine çevrilmesiyle oluşan kur farkı kar ve zararı gelir tablosuna yansıtılır.
Parasal varlıklardan satılmaya hazır olarak sınıflandırılmış yabancı para cinsinden finansal
varlıkların iskonto edilmiş değerleri üzerinde oluşan kur farkları gelir tablosuna, bu varlıkların
makul değerindeki diğer tüm değişiklikler ve bunlar üzerinde oluşan kur farkları özsermaye
içerisinde ilgili hesaplara yansıtılır.
Parasal olmayan finansal varlık ve yükümlülüklerden kaynaklanan kur çevrim farkları ise makul
değer değişikliğinin bir parçası olarak kabul edilir ve söz konusu farklar diğer makul değer
değişikliklerinin takip edildiği hesaplarda yansıtılır.
2.5
Maddi Duran Varlıklar
Kullanım amaçlı binalar dışındaki maddi duran varlıklar, maliyetlerden birikmiş amortisman
düşülerek finansal tablolara yansıtılmıştır. Kullanım amaçlı binalar ise mesleki yeterliliğe sahip
bağımsız değerleme eksperleri tarafından yapılan değerlemelerde belirtilen makul değerlerinden
binaların müteakip birikmiş amortismanının indirilmesi suretiyle bulunan değerleriyle finansal
tablolara yansıtılmıştır. Yeniden değerleme tarihindeki birikmiş amortisman varlığın brüt defter
değeri ile netleştirilmiş ve net tutar yeniden değerleme sonrasındaki değere getirilmiştir.
Binaların taşınan değerlerinde yeniden değerleme sonucu meydana gelen artışlar, vergi etkileri
netleştirilmiş olarak, bilançoda özsermaye altında yer alan “Diğer Sermaye Yedekleri” hesabına
kaydedilmektedir. Aynı varlığın bir önceki dönemdeki artışlarına karşılık gelen azalışlar fondan
düşülmekteyken; diğer tüm azalışlar ise gelir tablosuna yansıtılır. Her hesap döneminde,
yeniden değerlenmiş tutar üzerinden hesaplanan amortisman ile (gelir tablosuna yansıtılan
amortisman) varlığın yeniden değerleme öncesi maliyeti üzerinden ayrılan amortisman
arasındaki fark “Diğer Sermaye Yedekleri”den geçmiş yıllar karlarına transfer edilir.
Amortisman, maddi duran varlıkların maliyetleri veya yeniden değerlenmiş tutarları üzerinden
maddi varlıkların faydalı ömürleri esas alınarak doğrusal amortisman yöntemi kullanılarak
ayrılmaktadır. Maddi duran varlıkların faydalı ömürleri esas alınarak tahmin edilen amortisman
dönemleri, aşağıda belirtilmiştir:
Binalar
Demirbaş ve tesisatlar
Motorlu taşıtlar
Diğer maddi varlıklar (Özel maliyet bedelleri dahil)
50 yıl
3-15 yıl
5 yıl
4-20 yıl
Binalar haricindeki maddi duran varlıklarda değer düşüklüğü olduğuna işaret eden koşulların
mevcut olması halinde, olası bir değer düşüklüğünün tespiti amacıyla inceleme yapılır ve bu
inceleme sonunda maddi varlığın kayıtlı değeri, geri kazanılabilir değerinden fazla ise, karşılık
ayrılmak suretiyle kayıtlı değeri geri kazanılabilir değerine indirilir. Maddi duran varlıkların
elden çıkartılması dolayısıyla oluşan kar ve zararlar diğer gelir ve gider hesaplarına dahil
edilirler. Yeniden değerlenmiş maddi duran varlığın elden çıkarılmasında, elden çıkarılan maddi
duran varlıkla ilgili “Diğer Sermaye Yedekleri” hesabındaki tutar geçmiş yıllar karları hesabına
aktarılır (6 no’lu dipnot).
2.6
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Şirket’in yatırım amaçlı elinde bulundurduğu gayrimenkulü bulunmamaktadır.
15
EUREKO SİGORTA A.Ş.
1 OCAK - 30 HAZİRAN 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
2.7
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Maddi olmayan duran varlıklar iktisap edilmiş bilgi sistemleri, imtiyaz haklarını ve bilgisayar
yazılımlarını içermektedir. Maddi olmayan duran varlıklar, elde etme maliyeti üzerinden
kaydedilir ve elde edildikleri tarihten sonra tahmini faydalı ömürleri üzerinden doğrusal
amortisman yöntemi ile itfa edilirler. Değer düşüklüğünün olması durumunda maddi olmayan
duran varlıkların kayıtlı değeri, geri kazanılabilir değerine getirilir.
Maddi olmayan duran varlıkların itfa süreleri 5 ila 10 yıl arasında değişmektedir (8 no’lu
dipnot).
2.8
Finansal Varlıklar
Şirket, finansal varlıklarını “Satılmaya hazır finansal varlıklar” ve “Krediler ve alacaklar
(Esas faaliyetlerden alacaklar)” olarak sınıflandırmakta ve muhasebeleştirmektedir.
Esas faaliyetlerden alacaklar, sigorta sözleşmelerinden kaynaklanan alacaklar olup finansal
tablolarda finansal varlık olarak sınıflandırılmakta ve bu alacaklar için TMS 39’da yer alan
ölçüm prensipleri uygulanmaktadır.
Söz konusu finansal varlıkların alım ve satım işlemleri finansal araç sözleşmelerine taraf olduğu
takdirde kayıtlara alınmakta ve kayıtlardan çıkarılmaktadır. Finansal varlıkların
sınıflandırılması, ilgili varlıkların Şirket yönetimi tarafından satın alma amaçları dikkate
alınarak, elde edildikleri tarihlerde kararlaştırılmaktadır.
Krediler ve alacaklar (Esas faaliyetlerden alacaklar):
Krediler ve alacaklar, borçluya para veya hizmet sağlama yoluyla yaratılan finansal varlıklardır.
Söz konusu alacaklar ilk olarak elde etme maliyeti üzerinden kayda alınmakta ve kayda
alınmayı müteakiben etkin faiz oranı yöntemi kullanılarak iskonto edilmiş bedelleri ile
değerlenmektedir. İlgili alacakların teminatı olarak alınan varlıklara ilişkin ödenen harçlar ve
benzeri diğer masraflar işlem maliyeti olarak kabul edilmemekte ve gider hesaplarına
yansıtılmaktadır.
Şirket kanuni takip başlatmış olduğu geri ödeme yapamayacak aracılardan ve sigortalılardan
olan alacakları için idari ve kanuni takipteki alacaklar karşılığı ayırmaktadır. Söz konusu
karşılık bilançoda “Esas faaliyetlerden kaynaklanan şüpheli alacaklar karşılığı” altında
sınıflandırılmıştır.
Buna ek olarak, Şirket, yönetimin değerlendirmeleri ve tahminleri doğrultusunda alacakları için
karşılık ayırmaktadır. Söz konusu karşılık, bilançoda “Sigortacılık faaliyetlerinden alacaklar
karşılığı” altında sınıflandırılmıştır. Şirket tahminlerini belirlerken risk politikaları ve ihtiyatlılık
prensibi doğrultusunda, mevcut alacak portföyünün genel yapısı, sigortalı ve aracıların finansal
bünyeleri, finansal olmayan verileri ve ekonomik konjonktürü dikkate almaktadır. Söz konusu
alacaklar için ayrılan karşılıklarda alınmış olan teminatların gerçekleşebilir değerleri göz önüne
alınmaktadır.
Ayrılan şüpheli alacak karşılıkları o yılın gelirinden düşülmektedir. Daha önce karşılık ayrılan
şüpheli alacaklar tahsil edildiğinde ilgili karşılık hesabından düşülerek “Karşılık giderleri”
hesabına yansıtılmaktadır. Tahsili mümkün olmayan alacaklar bütün yasal işlemler
tamamlandıktan sonra kayıtlardan silinmektedir (12 no’lu dipnot).
Satılmaya hazır finansal varlıklar:
Satılmaya hazır finansal varlıklar “Krediler ve alacaklar” dışında kalan finansal varlıklardan
oluşmaktadır.
Söz konusu varlıklar, kayda alınmalarını izleyen dönemlerde makul değerleriyle
değerlenmektedir. Makul değere esas teşkil eden fiyat oluşumlarının aktif piyasa koşulları
içerisinde gerçekleşmemesi durumunda makul değerin güvenilir bir şekilde belirlenmediği kabul
edilmekte ve etkin faiz yöntemine göre hesaplanan iskonto edilmiş değer, makul değer olarak
dikkate alınmaktadır. Satılmaya hazır finansal varlıklar olarak sınıflanan sermayede payı temsil
eden menkul değerler teşkilatlanmış piyasalarda işlem görmesi ve/veya makul değeri güvenilir
bir şekilde belirlenebilmesi durumunda makul değerleri ile kayıtlara yansıtılır. Söz konusu
varlıklar teşkilatlanmış piyasalarda işlem görmedikleri ve makul değerleri güvenilir bir şekilde
belirlenemediği durumda, değer kaybı ile ilgili karşılık düşüldükten sonra maliyet bedelleri ile
finansal tablolara yansıtılır.
16
EUREKO SİGORTA A.Ş.
1 OCAK - 30 HAZİRAN 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
2.8
Finansal Varlıklar (Devamı)
Satılmaya hazır menkul değerlerin makul değerlerindeki değişikliklerden kaynaklanan
“Gerçekleşmemiş kar ve zararlar” ilgili finansal varlığa karşılık gelen değerin tahsili, varlığın
satılması, elden çıkarılması veya zafiyete uğraması durumlarından birinin gerçekleşmesine
kadar dönemin gelir tablosuna yansıtılmamakta ve özsermaye içindeki “Finansal varlıkların
değerlemesi” hesabında izlenmektedir. Söz konusu finansal varlıklar vade geliminde veya elden
çıkarıldığında özsermaye içinde muhasebeleştirilen birikmiş makul değer farkları gelir
tablosuna yansıtılmaktadır.
Şirket her bilanço tarihinde, finansal varlıklarının değer düşüklüğü ile ilgili nesnel kanıt olup
olmadığını değerlendirir. Satılmaya hazır olarak sınıflandırılan hisse senetlerinin makul
değerinin, maliyetinin altına önemli ölçüde ve uzun süreli olarak düşmesi değer düşüklüğü
göstergesi olarak değerlendirilir.
Satılmaya hazır finansal varlıkların değer düşüklüğü ile ilgili nesnel kanıtların varlığı
durumunda ilgili finansal varlığın elde etme maliyeti ile makul değeri arasındaki farklar
özsermayeden çıkarılıp gelir tablosunda muhasebeleştirilir. Sermaye araçları ile ilgili gelir
tablosuna kaydedilen değer düşüklüğü giderleri, daha sonraki dönemlerde gelir tablosundan ters
çevrilmez.
Şirket satılmaya hazır finansal varlıklar altında sınıflandırdığı ve borçlanmayı temsil eden
menkul kıymetlerde tahsilat riski doğmamış olması koşuluyla, kısa vadeli piyasa
dalgalanmalarına istinaden değer düşüklüğü ayırmaz (11 no’lu dipnot).
2.9
Varlıklarda Değer Düşüklüğü
Varlıklarda değer düşüklüğü ile ilgili hususlar, ilgili varlıklara ilişkin muhasebe politikalarının
açıklandığı dipnotlarda yer almaktadır.
Aktif değerler üzerinde mevcut bulunan toplam ipotek veya teminat tutarları 43 no’lu dipnotta,
vadesi gelmiş bulunan ve henüz vadesi gelmeyen alacaklar için ayrılan şüpheli alacak karşılığı
tutarları 12.1 no’lu dipnotta, dönemin reeskont ve karşılık giderleri ise 47.5 no’lu dipnotta
açıklanmıştır.
2.10 Türev Finansal Araçlar
Bilanço tarihi itibarıyla, Şirket’in türev finansal araçları bulunmamaktadır.
2.11 Finansal Varlıkların Netleştirilmesi (Mahsup Edilmesi)
Finansal varlık ve yükümlülükler, gerekli kanuni hakkın bulunması, söz konusu varlık ve
yükümlülükleri net olarak değerlendirmeye niyet olması veya varlıkların elde edilmesi ile
yükümlülüklerin yerine getirilmesinin birbirini takip ettiği durumlarda net olarak gösterilirler.
2.12 Nakit ve Nakit Benzerleri
Nakit ve nakit benzerleri, eldeki nakit, banka mevduatları ile tutarı belirli, nakde kolayca
çevrilebilen, kısa vadeli, yüksek likiditeye sahip ve değerindeki değişim riski önemsiz olan
3 aydan kısa yatırımları içermektedir.
Nakit akış tablosuna esas teşkil eden nakit ve nakit benzerleri aşağıda gösterilmiştir:
30 Haziran 2014
30 Haziran 2013
Bankalar
Banka garantili ve üç aydan kısa vadeli
kredi kartı alacakları
Kasa
Eksi - Faiz tahakkukları
420,484,949
337,746,805
Nakit ve nakit benzerleri toplamı
435,707,218
18,941,933
3,980
(3,723,644)
17
19,316,669
13,372
(2,697,833)
354,379,013
EUREKO SİGORTA A.Ş.
1 OCAK - 30 HAZİRAN 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
2.13 Sermaye
30 Haziran 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibariyle Şirket sermayesinin dağılımı aşağıdaki
gibidir:
30 Haziran 2014
31 Aralık 2013
Sermayedarın Adı
Pay Oranı (%)
Pay Tutarı
Pay Oranı (%)
Pay Tutarı
Achmea B.V.
100.00
60,000,000
100.00
60,000,000
Toplam
100.00
60,000,000
100.00
60,000,000
30 Haziran 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibariyle sermayeyi temsil eden hisse senetlerine
tanınan imtiyaz bulunmamaktadır.
Şirket’in sermayesi ile ilgili diğer bilgiler 15 no’lu dipnotta açıklanmıştır.
2.14 Sigorta ve Yatırım Sözleşmeleri - Sınıflandırma
Sigorta sözleşmeleri, sigorta ettirenin poliçede belirlenmiş risklerini sigorta edene “Sigorta
Şirketi” transfer eden sözleşmelerdir. Sigorta sözleşmeleri, sigortalıyı olası hasarların olumsuz
ekonomik sonuçlarına karşı sigorta poliçesinde belirtilmiş, limit ve şartlar çerçevesinde korur.
Şirket tarafından üretilen temel sigorta sözleşmeleri aşağıda da anlatıldığı gibi yangın, kaza,
ferdi kaza, yangın ve kara araçları başta olmak üzere hayat dışı branşlardaki sigorta
sözleşmeleridir.
Kaza sigortası sözleşmeleri (mesuliyet, bireysel kaza ve motor) iki temel amaca hizmet
etmektedir. Bu sözleşmeler sigortalıyı, sigortalı kıymetin hasar riskine ve üçüncü kişilere
verilebilecek hasar riskine karşı korur.
Yangın sigortası sözleşmeleri, endüstriyel, ticari ve bireysel olarak ikiye ayrılır. Sigortalı, esas
olarak yangın, yıldırım, infilak gibi risklerden kaynaklanan fiziksel kayıp ve hasara karşı
sigortalanır, sigortalı ve sigortacının anlaşmaları durumunda sel, su baskını, dahili su, deprem,
terör gibi risklerden kaynaklanacak hasarlarda poliçe kapsamına dahil edilebilir. Kar kaybı
maddesi ile sigortalı sigorta sözleşmesinin içerdiği bir olay sonucu operasyonun kısmi ve
tamamıyla durmasından kaynaklanan ciro kayıplarına karşı korunur.
Nakliyat sigorta sözleşmeleri nakliyat sigortası (tekne, kara veya hava nakil vasıtaları) ve taşıma
halindeki mal sigortalarını kapsamaktadır.
Mühendislik sigorta sözleşmeleri iki alt gruba ayrılmaktadır: İşletmelerde bulunan bilgisayar,
bilgi işlem merkezi ve bilumum elektronik cihazlar ile buhar kazanı, vinç ve asansör gibi
mekanik aksamın ağırlıkta olduğu varlıklar için verilen elektronik cihaz ve makine kırılması
sigortaları. Bu tip poliçeler belirli bir vade içerisinde poliçede gösterilen varlıklarda meydana
gelebilecek hasarları gece poliçede belirtilmiş limit, şart ve koşullar çerçevesinde teminat altına
alır. İkinci grup, montaj ve inşaatın garanti süresiyle doğal olarak sınırlı olan montaj ve inşaatmontaj sigortalarını içerir.
Ayrıca TARSİM Kurumu tarafından üretilen tarım sigortaları ve DASK tarafından üretilen
zorunlu deprem sigortası sözleşmeleri de bulunmaktadır. Sigorta sözleşmelerinden oluşan gelir
ve yükümlülüklerin hesaplama esasları 2.21 ve 2.24 no’lu dipnotlarda açıklanmıştır.
Reasürans Sözleşmeleri
Reasürans, sigortacının taşıdığı rizikoların bir kısmını başka şirketlere (Reasürör) devretmesidir.
Bir başka ifade ile sigortacının sorumluluğunun sigortalanması yani sigortanın sigortasıdır.
Reasürans sözleşmeleri, Şirket tarafından imzalanan bir veya daha fazla sigorta sözleşmesiyle
ilgili oluşabilecek kayıplar için Şirket ve reasürans şirketi tarafından yürürlüğe konulan, bedeli
ödenen sigorta sözleşmeleridir.
Şirket’in faaliyette bulunduğu branşlara bağlı olarak bölüşmeli kot-par, eksedan ve hasar fazlası
anlaşmaları bulunmaktadır. Yıllık reasürans sözleşmeleri çerçevesinde devredilen prim, hasar ve
teknik karşılıklar, ilgili oldukları sigorta sözleşmelerinden kaynaklanan gelir ve yükümlülükler
ile aynı bazda kayıtlara yansıtılır.
Şirket’in, 30 Haziran 2014 tarihi itibariyle kredi, mesleki sorumluluk, tarım, trafik ve kasko
branşlarında bölüşmeli yıllık kot-par anlaşmaları bulunmaktadır. Söz konusu kot-par
anlaşmaları, reasürörlerin hasarlardan kaynaklanan sorumluluğunun sonraki dönemlerde de
devam ettiği run-off esaslı reasürans sözleşmesidir.
Ayrıca, Şirket’in belirli rizikolar için sigorta sözleşmesi bazında ihtiyari reasürans anlaşmaları
da bulunmaktadır.
18
EUREKO SİGORTA A.Ş.
1 OCAK - 30 HAZİRAN 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
2.14 Sigorta ve Yatırım Sözleşmeleri - Sınıflandırma (Devamı)
Sosyal Güvenlik Kurumu’na Devredilen Primler
25 Şubat 2011 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan 6111 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden
Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanun ve Diğer Bazı Kanun ve
Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun”un (“Kanun”)
59. maddesiyle değişik 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 98. maddesi ile trafik
kazaları nedeniyle ilgililere yapılan sağlık hizmet bedellerinin tahsil ve tasfiyesi yeni usul ve
esaslara bağlanmıştır. Bu çerçevede trafik kazaları sebebiyle bütün resmi ve özel sağlık kurum
ve kuruluşlarının sundukları sağlık hizmet bedelleri kazazedenin sosyal güvencesi olup
olmadığına bakılmaksızın Sosyal Güvenlik Kurumu (“SGK”) tarafından karşılanacaktır. Yine
Kanun’un Geçici 1. maddesine göre Kanun’un yayımlandığı tarihten önce meydana gelen trafik
kazaları nedeniyle sunulan sağlık hizmetleri bedellerinin SGK tarafından karşılanması hükme
bağlanmıştır.
Kanun’un söz konusu maddeleri çerçevesinde oluşacak hizmet bedelleri ile ilgili olarak sigorta
şirketlerinin yükümlülüğü, Hazine Müsteşarlığı tarafından yayımlanan 27 Ağustos 2011 tarihli
“Trafik Kazaları Nedeniyle İlgililere Sunulan Sağlık Hizmet Bedellerinin Tahsiline İlişkin Usül
ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” (“Yönetmelik”), 15 Eylül 2011 tarih ve 2011/17 sayılı “Trafik
Kazaları Nedeniyle İlgililere Sunulan Sağlık Hizmet Bedellerinin Tahsiline İlişkin Usül ve
Esaslar Hakkında Yönetmelik Uygulamasına İlişkin Usül ve Esaslar Hakkında Genelge”
(“2011/17 sayılı Genelge”), 17 Ekim 2011 tarih ve 2011/18 sayılı “Sosyal Güvenlik Kurumu’na
(SGK) Tedavi Masraflarına İlişkin Yapılan Ödemelerin Muhasebeleştirilmesine ve Sigortacılık
Hesap Planında Yeni Hesap Kodu Açılmasına Dair Genelge (“2011/18 sayılı Genelge”),
16 Mart 2012 tarih ve 2012/3 sayılı “Trafik Kazaları Nedeniyle İlgililere Sunulan Sağlık Hizmet
Bedellerinin Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Uygulamasına İlişkin Usul
ve Esaslar Hakkında Genelge’de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Genelge” (“2012/3 sayılı
Genelge) ve 30 Nisan 2012 tarih ve 2012/6 sayılı “Trafik Kazaları Nedeniyle İlgililere Sunulan
Sağlık Hizmet Bedellerinin Tahsiline İlişkin Usül ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Yapılan
Değişikliğe İlişkin Sektör Duyurusu”nda (“2012/6 no’lu Sektör Duyurusu”) açıklanan esaslara
göre belirlenmiştir (2.24 no’lu dipnot). Bu çerçevede, Kanun’un yayımlandığı tarihten sonra
meydana gelen trafik kazalarından kaynaklanan tedavi masraflarıyla ilgili olmak üzere, Şirket’in
“Zorunlu Taşımacılık Sigortası”, “Zorunlu Trafik Sigortası” ve “Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza
Sigortası” branşlarında 25 Şubat 2011 tarihi yapılan poliçelere ilişkin olarak Yönetmelik,
2011/17 sayılı Genelge, 2012/3 sayılı Genelge ve 2012/6 no’lu Sektör Duyurusu kapsamında
belirlenen primleri SGK’ya aktarması gerekmektedir. Şirket yukarıda anlatılan esaslar
çerçevesinde 30 Haziran 2014 tarihi itibariyle 794,970 TL (30 Haziran 2013: 1,570,831 TL)
tutarında devredilen primi “SGK’ya aktarılan primler” hesabı altında muhasebeleştirmiştir
(19 no’lu dipnot).
2.15 Sigorta ve Yatırım Sözleşmelerinde İsteğe Bağlı Katılım Özellikleri
Yoktur (31 Aralık 2013: Yoktur).
2.16 İsteğe Bağlı Katılım Özelliği Olmayan Yatırım Sözleşmeleri
Yoktur (31 Aralık 2013: Yoktur).
2.17 Krediler
Yoktur (31 Aralık 2013: Yoktur).
19
EUREKO SİGORTA A.Ş.
1 OCAK - 30 HAZİRAN 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
2.18 Vergiler
Kurumlar Vergisi
Türkiye’de, kurumlar vergisi oranı 2014 yılı için %20 ’dir (2013: %20). Kurumlar vergisi oranı
kurumların ticari kazancına vergi yasaları gereğince indirim kabul edilmeyen giderlerin ilave
edilmesi, vergi yasalarında yer alan istisna (iştirak kazançları istisnası gibi) ve indirimlerin
indirilmesi sonucu bulunacak vergi matrahına uygulanır. Kâr dağıtılmadığı takdirde başka bir
vergi ödenmemektedir.
Türkiye’deki bir işyeri ya da daimi temsilcisi aracılığı ile gelir elde eden dar mükellef kurumlar
ile Türkiye’de yerleşik kurumlara ödenen kâr paylarından (temettüler) stopaj yapılmaz. Bunların
dışında kalan kişi ve kurumlara yapılan temettü ödemeleri %15 oranında stopaja tabidir. Kârın
sermayeye ilavesi, kâr dağıtımı sayılmaz ve stopaj uygulanmaz.
Kurumlar üçer aylık mali kârları üzerinden %20 oranında geçici vergi hesaplar ve o dönemi
izleyen ikinci ayın 14’üncü gününe kadar beyan edip 17’nci günü akşamına kadar öderler. Yıl
içinde ödenen geçici vergi o yıla ait olup izleyen yıl verilecek kurumlar vergisi beyannamesi
üzerinden hesaplanacak kurumlar vergisinden mahsup edilir. Mahsuba rağmen ödenmiş geçici
vergi tutarı kalması durumunda bu tutar nakden iade alınabileceği gibi devlete karşı olan diğer
mali borçlara da mahsup edilebilir.
En az iki yıl süre ile elde tutulan iştirak hisseleri ile gayrimenkullerin satışından doğan kârların
%75’i, Kurumlar Vergisi Kanunu'nda öngörüldüğü şekilde sermayeye eklenmesi veya 5 yıl
süreyle özsermayede tutulması şartı ile vergiden istisnadır.
Türk vergi mevzuatına göre beyanname üzerinde gösterilen mali zararlar 5 yılı aşmamak
kaydıyla dönem kurum kazancından indirilebilirler. Ancak, mali zararlar, geçmiş yıl kârlarından
mahsup edilemez.
Türkiye’de ödenecek vergiler konusunda vergi otoritesi ile mutabakat sağlamak gibi bir
uygulama bulunmamaktadır. Kurumlar vergisi beyannameleri hesap döneminin kapandığı ayı
takip eden dördüncü ayın 25’inci günü akşamına kadar bağlı bulunulan vergi dairesine verilir.
Bununla beraber, vergi incelemesine yetkili makamlar beş yıl zarfında muhasebe kayıtlarını
inceleyebilir ve hatalı işlem tespit edilirse ödenecek vergi miktarları değişebilir.
30 Aralık 2003 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan, 5024 sayılı Vergi Usul Kanunu, Gelir
Vergisi Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanunu’nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
(“5024 sayılı Kanun”), kazançlarını bilanço esasına göre tespit eden gelir veya kurumlar vergisi
mükelleflerin mali tablolarını 1 Ocak 2004 tarihinden başlayarak enflasyon düzeltmesine tabi
tutmasını öngörmektedir. Anılan yasa hükmüne göre enflasyon düzeltmesi yapılabilmesi son
36 aylık kümülatif enflasyon oranının (TÜİK TEFE artış oranının) %100’ü ve son 12 aylık
enflasyon oranının (TÜİK TEFE artış oranının) %10’u aşması gerekmektedir. 2012 ve 2011
yıllarında söz konusu şartlar sağlanmadığı için enflasyon düzeltmesi yapılmamıştır
(35 no’lu dipnot).
Ertelenmiş Vergi
Ertelenmiş vergiler, yükümlülük yöntemi kullanılarak, varlık ve yükümlülüklerin finansal
tablolarda yer alan değerleri ile vergi değerleri arasındaki geçici farklar üzerinden hesaplanır.
Ertelenmiş vergi varlık ve yükümlülükleri, yürürlükte olan veya bilanço tarihi itibariyle
yürürlüğe giren vergi oranları ve vergi mevzuatı dikkate alınarak, vergi varlığının
gerçekleşeceği veya yükümlülüğünün ifa edileceği dönemde uygulanması beklenen bilanço
tarihi itibariyle yasalaşmış vergi oranları üzerinden hesaplanır.
Ertelenmiş vergi varlıkları, gelecekte vergiye tabi kar elde etmek suretiyle geçici farklardan
yararlanmanın kuvvetle muhtemel olması şartıyla kayıtlara yansıtılmaktadır (21 no’lu dipnot).
20
EUREKO SİGORTA A.Ş.
1 OCAK - 30 HAZİRAN 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
2.19 Çalışanlara Sağlanan Faydalar
Şirket, kıdem tazminatına ilişkin yükümlülüklerini “Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin
Türkiye Muhasebe Standardı” (“TMS 19”) hükümlerine göre muhasebeleştirmekte ve bilançoda
“Kıdem tazminatı karşılığı” hesabında sınıflandırmaktadır.
Şirket, Türkiye’de mevcut iş kanunlarına göre, emeklilik veya istifa nedeniyle ve İş Kanunu’nda
belirtilen davranışlar dışındaki sebeplerle işine son verilen çalışanlara belirli bir toplu ödeme
yapmakla yükümlüdür. Kıdem tazminatı karşılığı, İş Kanunu kapsamında oluşması muhtemel
yükümlülüğün, belirli aktüeryal tahminler kullanılarak bugünkü değeri üzerinden hesaplanmıştır
(22 no’lu dipnot).
TMS 19’da 1 Ocak 2013 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama
dönemlerinde geçerli olacak şekilde yapılan değişiklik sonucunda, çalışanlara sağlananan
faydalara ilişkin yükümlülüklerle ilgili olarak yapılan hesaplamalarda ortaya çıkan aktüeryal
kayıp ve kazançların, doğrudan özsermaye içerisinde muhasebeleştirilmesi gerekmektedir. Bu
çerçevede, kıdem tazminatı karşılığı hesaplamasına ilişkin olarak, 1 Ocak - 30 Haziran 2014 ara
hesap döneminde ortaya çıkan hizmet ve faiz maliyetleri gelir tablosunda, aktüeryal kayıp ve
kazançlar ise özsermaye içerisindeki “Diğer Kar Yedekleri” hesabında muhasebeleştirilmiştir.
Kıdem tazminatı karşılığı hesaplamasına ilişkin 1 Ocak - 30 Haziran 2013 ara hesap döneminde
ortaya çıkan aktüeryal kayıp ve kazançların, geçmiş dönem finansal tablolarına önemli bir etkisi
bulunmadığından, geçmiş dönem finansal tablolarında herhangi bir düzeltme yapılmamış olup,
söz konusu döneme ilişkin hizmet ve faiz maliyetleri ile aktüeryal kayıp ve kazançların tamamı
gelir tablosunda muhasebeleştirilmiştir. Bu kapsamda Şirket, 30 Haziran 2014 tarihli itibari ile,
575,201 TL tutarındaki aktüeryal kayıplar 115,040 TL ertelenmiş vergi varlığı etkisiyle
birlikte,net 460,161 TL olarak özkaynak hareket tablosuna yansıtılmıştır (22 no’lu dipnot).
2.20 Karşılıklar
Geçmiş olaylardan kaynaklanan mevcut bir yükümlülüğün bulunması, yükümlülüğün yerine
getirilmesinin muhtemel olması ve söz konusu yükümlülük tutarının güvenilir bir şekilde tahmin
edilebilir olması durumunda finansal tablolarda karşılık ayrılır. Karşılık olarak ayrılan tutar,
yükümlülüğe ilişkin risk ve belirsizlikler göz önünde bulundurularak, bilanço tarihi itibarıyla
yükümlülüğün yerine getirilmesi için yapılacak harcamanın tahmin edilmesi yoluyla hesaplanır.
Karşılığın, mevcut yükümlülüğün karşılanması için gerekli tahmini nakit akımlarını kullanarak
ölçülmesi durumunda söz konusu karşılığın defter değeri, ilgili nakit akımlarının bugünkü
değerine eşittir.
Karşılığın ödenmesi için gerekli olan ekonomik faydanın bir kısmı ya da tamamının üçüncü
taraflarca karşılanmasının beklendiği durumlarda, tahsil edilecek tutar, ilgili tutarın tahsil
edilmesinin hemen hemen kesin olması ve güvenilir bir şekilde ölçülmesi halinde varlık olarak
muhasebeleştirilir.
Geçmiş olaylardan kaynaklanan ve mevcudiyeti Şirket’in tam olarak kontrolünde bulunmayan
gelecekteki bir veya daha fazla kesin olmayan olayın gerçekleşip gerçekleşmemesi ile teyit
edilebilmesi mümkün yükümlülükler şarta bağlı yükümlülükler olarak değerlendirilmekte ve
finansal tablolara dahil edilmemektedir (23 no’lu dipnot).
2.21 Gelirlerin Muhasebeleştirilmesi
Yazılan Primler
Yazılan primler, dönem içinde tanzim edilen poliçe primlerinden iptaller çıktıktan sonra kalan
tutarı ifade etmektedir. 2.24 no’lu dipnotta açıklandığı üzere prim gelirleri, yazılan primler
üzerinden kazanılmamış prim karşılığı ayrılması suretiyle tahakkuk esasına göre finansal
tablolara yansıtılmaktadır.
Reasürans Komisyonları
Reasürans şirketlerine devredilen primler ile ilgili alınan komisyonlar cari dönem içinde
tahakkuk ettirilir ve gelir tablosunda, teknik bölümde, faaliyet giderleri içerisinde yer
almaktadır. 2.24 no’lu dipnotta açıklandığı üzere reasürans komisyon gelirleri, alınan
komisyonlar üzerinden ertelenmiş komisyon gelirleri ayrılması suretiyle tahakkuk esasına göre
finansal tablolara yansıtılmaktadır.
21
EUREKO SİGORTA A.Ş.
1 OCAK - 30 HAZİRAN 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
2.21 Gelirlerin Muhasebeleştirilmesi (Devamı)
Rücu ve Sovtaj Gelirleri
30 Haziran 2014 tarihi itibariyle hazırlanan finansal tablolarda Hazine Müsteşarlığı tarafından
yayınlanan 20 Eylül 2010 tarih ve 2010/13 sayılı “Rücu ve Sovtaj Gelirlerine İlişkin Genelge”ye
istinaden Şirket, tazminat ödemesini gerçekleştirerek sigortalılarından ibraname veya ödemenin
yapıldığına dair belgenin alınmış olunması ve karşı sigorta şirketine ya da 3. şahıslara bildirim
yapılması kaydıyla, borçlu sigorta şirketinin teminat limitine kadar olan rücu alacağı tahakkuk
ettirmektedir. Söz konusu tutarın tazminat ödemesini takip eden altı ay içerisinde karşı sigorta
şirketinden veya dört ay içerisinde 3. şahıslardan tahsil edilememesi durumlarında bu alacaklar
için alacak karşılığı ayrılmaktadır (12.1 ve 17 no’lu dipnotlar).
Faiz Gelirleri
Faiz geliri etkin faiz oranı yöntemi uygulanarak dönemsel olarak kaydedilir.
Temettü Gelirleri
Temettü geliri, almaya hak kazanıldığında finansal tablolara gelir olarak kaydedilir.
2.22 Finansal Kiralamalar
Yoktur (31 Aralık 2013: Yoktur).
2.23 Kar Payı Dağıtımı
Temettü borçları kar dağıtımının bir unsuru olarak beyan edildiği dönemde yükümlülük olarak
finansal tablolara yansıtılır.
2.24 Teknik Karşılıklar
Kazanılmamış Primler Karşılığı
Kazanılmamış primler karşılığı, nakliyat branşı primleri ile 14 Haziran 2007 tarihinden önce
üretilen deprem primleri hariç olmak üzere, 30 Haziran 2014 tarihi itibariyle yürürlükte bulunan
tüm poliçeler için tahakkuk etmiş primlerin gün esasına göre takip eden döneme sarkan kısmı
olarak hesaplanmıştır. Gün esasına göre takip eden döneme sarkan kısım hesap edilirken genel
uygulamada poliçelerin öğlen 12:00’de başlayıp yine öğlen 12:00’de sona erdiği varsayılmıştır.
Teknik Karşılıklar Yönetmeliği uyarınca, 1 Ocak 2008 tarihinden sonra düzenlenen poliçelerin
kazanılmamış primler karşılığı ile bu karşılığın reasürans payı, yürürlükte bulunan sigorta
sözleşmeleri için tahakkuk etmiş primler ile reasürörlere devredilen primlerin herhangi bir
komisyon veya diğer bir indirim yapılmaksızın brüt olarak gün esasına göre ertesi hesap dönemi
veya hesap dönemlerine sarkan kısmı olarak hesaplanmış ve kayıtlara yansıtılmıştır. Belirli bir
bitiş tarihi olmayan emtea nakliyat branşı poliçeleri için son üç ayda yazılan primlerin %50’si
kazanılmamış primler karşılığı olarak ayrılmaktadır (17 no’lu dipnot).
Ertelenen Komisyon Giderleri ve Diğer Giderler ile Ertelenen Komisyon Gelirleri
Hazine Müsteşarlığı tarafından yayımlanan 28 Aralık 2007 tarih ve 2007/25 sayılı Genelge
uyarınca, 1 Ocak 2008 tarihinden sonra yazılan primler için aracılara ödenen komisyonlar ile
reasürörlere devredilen primler nedeniyle reasürürlerden alınan komisyonların gelecek dönem
veya dönemlere isabet eden kısmı, bilançoda sırasıyla gelecek aylara ait giderler ve gelecek
aylara ait gelirler hesaplarında, gelir tablosunda ise faaliyet giderleri hesabı altında
netleştirilerek muhasebeleştirilmektedir (17 no’lu dipnot).
Şirket, destek hizmeti aldığı şirketlere cari dönemde yaptığı ödemelerin gelecek dönemlerle
ilgili olan kısmını erteleyerek, bilançoda gelecek aylara ait giderler hesabı altında finansal
tablolarına yansıtmıştır.
22
EUREKO SİGORTA A.Ş.
1 OCAK - 30 HAZİRAN 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
2.24 Teknik Karşılıklar (Devamı)
Devam Eden Riskler Karşılığı
Teknik Karşılıklar Yönetmeliği uyarınca sigorta şirketleri, yürürlükte bulunan sigorta
sözleşmeleri dolayısıyla ortaya çıkabilecek tazminatların, ilgili sözleşmeler için ayrılmış
kazanılmamış primler karşılığından fazla olma ihtimaline karşı, beklenen hasar prim oranını
dikkate alarak devam eden riskler karşılığı ayırmakla yükümlüdürler. Beklenen hasar prim
oranı, gerçekleşmiş hasarların kazanılmış prime bölünmesi suretiyle bulunur. Hazine
Müsteşarlığı tarafından yayımlanan 13 Aralık 2012 tarih ve 2012/15 sayılı “Devam Eden Riskler
Karşılığı Hesaplamasında Yapılan Değişiklik Hakkında Genelge” (“2012/15 no’lu Genelge”)
uyarınca, söz konusu beklenen hasar prim oranı hesaplaması 30 Haziran 2014 ve 31 Aralık 2013
tarihileri itibariyle ana branş bazında yapılmıştır.
Branş bazında hesaplanan beklenen hasar prim oranının %95’in üzerinde olması halinde, %95’i
aşan oranın net kazanılmamış primler karşılığı ile çarpılması sonucunda bulunan tutar, net
devam eden riskler karşılığı, %95’i aşan oranın brüt kazanılmamış primler karşılığı ile
çarpılması sonucunda bulunan tutar brüt devam eden riskler karşılığı olarak hesaplanır. Brüt
tutar ile net tutar arasındaki fark ise reasürör payı olarak dikkate alınır.
Şirket, 30 Haziran 2014 tarihi itibariyle yaptığı hesaplama sonucunda 11,753,283 TL (31 Aralık
2013: 6,337,569 TL) tutarında net devam eden riskler karşılığı hesaplamış ve kayıtlarına
yansıtmıştır (17 no’lu dipnot).
Muallak Hasar ve Tazminat Karşılığı
Şirket, tahakkuk etmiş ve hesaben tespit edilmiş ancak daha önceki hesap dönemlerinde veya
cari hesap döneminde fiilen ödenmemiş tazminat bedelleri veya bu bedel hesaplanamamış ise
tahmini bedelleri ile gerçekleşmiş ancak rapor edilmemiş tazminat bedelleri için muallak
tazminat karşılığı ayırmaktadır. Muallak hasar karşılığı eksper raporlarına veya sigortalı ile
eksperin değerlendirmelerine uygun olarak belirlenmekte olup ilgili hesaplamalarda rücu, sovtaj
ve benzeri gelir kalemleri tenzil edilmemektedir.
Tahakkuk etmiş ve hesaben tespit edilmiş muallak tazminat karşılığı ile; içeriği ve uygulama
esasları, Teknik Karşılıklar Yönetmeliği ve 20 Eylül 2010 tarih ve 2010/12 sayılı “Aktüeryal
Zincirleme Merdiven Metoduna İlişkin Genelge” (“Genelge”) ve ilgili düzenlemelerde
belirlenmiş olan aktüeryal zincir merdiven yöntemleri kullanılarak belirlenen tutar arasındaki
fark gerçekleşmiş ancak rapor edilmemiş tazminat bedeli olarak muhasebeleştirilmektedir.
30 Eylül 2010 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiş olan Genelge’ye göre sigorta şirketleri her
branş için aktüeryal zincirleme merdiven metodu (“AZMM”) hesaplamalarını Genelge’de
öngörülmüş olan 5 ayrı yöntemi dikkate alarak ve gerçekleşen hasarlar (muallak ve ödenen
hasarlar toplamı) üzerinden yapmaları gerekmektedir. Şirket, gerçekleştirdiği AZMM
hesaplamalarında 30 Haziran 2014 tarihi itibariyle yöntem değişikliği yapmamıştır.
23
EUREKO SİGORTA A.Ş.
1 OCAK - 30 HAZİRAN 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
2.24 Teknik Karşılıklar (Devamı)
Söz konusu AZMM hesaplamaları yapılırken daha homojen bir veri setiyle hesaplama
yapılabilmesi amacıyla büyük hasar olarak nitelendirilen uç hasarların Genelge’de öngörülmüş
olan istatistiki yöntemlerle elimine edilmesi mümkündür. Şirket, 30 Haziran 2014 tarihi
itibariyle yapmış olduğu AZMM hesaplamalarında Trafik ve Genel Zararlar branşlarında boxplot yöntemini kullanarak; Yangın ve Genel Sorumluluk branşlarında ise Şirket aktüerinin
belirlediği tutara göre büyük hasar eliminasyonu yapmıştır. AZMM hesaplamaları brüt olarak
yapılmakta ve Şirket’in yürürlükte bulunan veya ilgili reasürans anlaşmalarına bağlı olarak net
tutarlar belirlenmektedir. Şirket’in her branş için kullanmayı seçmiş olduğu AZMM hesaplama
yöntemi, bu hesaplamaların 30 Haziran 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibariyle sonuçları ve
brüt olarak bulunan sonuçların reasürans sonrası net tutarların belirlenmesine ilişkin yöntemler
ile büyük hasar elemesinde kullanılan limitler 17 no’lu dipnotta açıklanmıştır.
Hazine Müsteşarlığı tarafından yayımlanan 26 Aralık 2011 tarih ve 2011/23 sayılı
“Gerçekleşmiş Ancak Raporlanmamış Tazminat Karşılığı (IBNR) Hesaplamasına İlişkin
Açıklamalar Hakkında Genelge” (“2011/23 sayılı Genelge”) uyarınca, 30 Haziran 2014 tarihi
itibariyle yapılan AZMM hesaplamalarında, bilançoda tahakkuk ettirilmiş olan rücu, sovtaj ve
benzeri gelirlere ilişkin veriler dikkate alınmıştır. Ayrıca, 2011/23 sayılı Genelge uyarınca,
AZMM hesabının negatif sonuç verdiği branşlarda, gerçekleşmiş ancak rapor edilmemiş
tazminat bedeli, 30 Haziran 2014 tarihi itibariyle, söz konusu negatif tutarın tamamı dikkate
alınarak belirlenmiştir.
Hazine Müsteşarlığı’nın 2011/18 sayılı genelgesi uyarınca; Zorunlu Trafik, Zorunlu Karayolu
Taşımacılık Mali Sorumluluk ve Otobüs Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza branşlarına ait aktüeryal
zincirleme merdiven metodu hesabı ile yapılan gerçekleşmiş ancak rapor edilmemiş tazminat
hesaplanmasında, tedavi giderlerine ilişkin ödenen tazminatlar, muallak tazminatlar ve tahsil
edilen rücu, sovtaj ve benzeri gelirler hakkındaki tüm veriler hariç tutulmuştur.
Şirket Hazine Müsteşarlığı’nın 30 Aralık 2011 tarih ve B.02.1HZN.0.10.03.1/47080 sayılı
yazısına istinaden AZMM hesaplamalarında kullanılan hasar gelişim katsayılarına müdahale
yetkisi elde etmiştir. Şirket’in 30 Haziran 2014 itibari ile Hazine Müsteşarlığı’dan aldığı izin
yazılarına istinaden yaptığı müdahalelere ilişkin açıklamalar 17 no’lu dipnotta yer almaktadır.
Şirket, 30 Haziran 2014 tarihi itibariyle 44,632,924 TL (31 Aralık 2013: 19,864,421 TL)
tutarında toplam ilave net muallak hasar karşılığı ayırmıştır (17 no’lu dipnot).
26 Aralık 2011 tarih ve 2011/23 sayılı “Gerçekleşmiş Ancak Raporlanmamış Tazminat Karşılığı
(IBNR) Hesaplamasına İlişkin Açıklamalar Hakkında Genelge” (“2011/23 sayılı Genelge”)
uyarınca, sigorta şirketlerinin 31 Aralık 2011 tarihinden başlamak üzere, davaların sonuçlanma
tarihlerini dikkate alarak son beş yıllık gerçekleşmelere göre alt branşlar itibariyle şirket
aleyhine açılan davaların tutarları üzerinden bir kazanma oranı hesaplaması ve hesaplanan
kazanma oranına göre dava sürecinde olan dosyalar için tahakkuk ettirilen muallak tazminat
karşılığı tutarlarından indirim yapması mümkün bulunmaktadır. Şirket, 30 Haziran 2014 tarihi
itibariyle son beş yılda bütün yargı aşamaları tamamlanmış hasar dosyalarından Şirket lehine
sonuçlanmış olan dosyalarının tutarlarını, dosyaların toplam tutarına oranlayarak alt branşlar
itibariyle kazanma oranları hesaplamıştır. Kazanma oranı hesaplamasında sadece tazminata
ilişkin anapara tutarları hesaplamaya dahil edilip, faiz ve diğer masraflar dikkate alınmamıştır.
Kazanma oranı %25’in üzerinde hesaplanan branşlar için 2011/23 sayılı Genelge uyarınca
yeterli geçmiş dosya sayısına sahip olanlar için %25 oranını kullanarak diğer branşlar için ise
%15 oranını kullanarak davalık muallak tazminat karşılığı tutarlarından indirim yapmıştır.
Şirket söz konusu hesaplamaları brüt tutarlar üzerinden yapmış ve ilgili dosyaların reasürans
payını dikkate alarak indirim tutarının reasürans payları belirlenmiştir. Şirket’in 30 Haziran
2014 tarihi itibariyle alt branşlar bazında hesapladığı kazanma oranları ile tahakkuk ettirilen
muallak tazminat karşılığından yaptığı indirim tutarı net 12,139,418 TL’dir (31 Aralık 2013:
10,093,637 TL). Ayrıca, 26 Aralık 2011 tarih ve 2011/23 sayılı “Gerçekleşmiş Ancak
Raporlanmamış Tazminat Karşılığı (IBNR) Hesaplamasına İlişkin Açıklamalar Hakkında
Genelge” uyarınca gerçekleşmiş ancak rapor edilmemiş tazminat bedelinin tespit edilebilmesi
için yapılan tüm hesaplamalarda, dava sürecindeki dosyalar indirim yapılmamış olarak dikkate
alınmıştır (17 no’lu dipnot).
24
EUREKO SİGORTA A.Ş.
1 OCAK - 30 HAZİRAN 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
2.24 Teknik Karşılıklar (Devamı)
Dengeleme Karşılığı
Teknik Karşılıklar Yönetmeliği uyarınca, sigorta şirketleri, takip eden hesap dönemlerinde
meydana gelebilecek tazminat oranlarındaki dalgalanmaları dengelemek ve katastrofik riskleri
karşılamak üzere kredi deprem teminatları içeren sigorta sözleşmeleri için dengeleme karşılığı
ayırmak zorundadırlar. Söz konusu karşılık her bir yıla tekabül eden net deprem ve kredi
primlerinin %12’si oranında hesaplanır. Net primin hesaplanmasında, bölüşmesiz reasürans
anlaşmaları için ödenen tutarlar devredilen prim olarak kabul edilir.
Cari yılda ayrılan dengeleme karşılığından olmamak kaydıyla, deprem tazminatları için ayrılan
dengeleme karşılığının deprem nedeniyle yapılan tazminat ödemeleri ile eksper raporu veya afet
durumunda resmi kurumlardan temin edilecek belgeler gibi kanıtlara dayanılarak ayrılan
muallak tazminat karşılığının dengeleme karşılığından indirilmesi mümkün bulunmaktadır. Bu
kapsamda, Şirket, 2011 yılında meydana gelen depreme ilişkin olarak ödediği veya muallak
hasar karşılığı ayırdığı 102,402 TL (31 Aralık 2013: 412,950 TL) tutarındaki hasarı dengeleme
karşılığından indirmiştir. Şirket, 30 Haziran 2014 tarihi itibariyle 12,387,560 TL (31 Aralık
2013: 11,100,173 TL) tutarında dengeleme karşılığı ayırmıştır (17 ve 47.1 no’lu dipnotlar).
3.
Önemli Muhasebe Tahminleri ve Hükümleri
Finansal tabloların hazırlanması, bilanço tarihi itibariyle raporlanan varlıklar ve
yükümlülüklerin tutarlarını, şarta bağlı varlıkların ve yükümlülüklerin açıklanmasını ve hesap
dönemi boyunca raporlanan gelir ve giderlerin tutarlarını etkileyebilecek tahmin ve
varsayımların kullanılmasını gerektirmektedir. Muhasebe değerlendirme, tahmin ve
varsayımları, geçmiş tecrübe ve diğer faktörler ile o günün koşullarıyla gelecekteki olaylar
hakkında makul beklentiler dikkate alınarak değerlendirilir. Bu değerlendirme ve tahminler,
yönetimin mevcut olaylar ve işlemlere ilişkin en iyi bilgilerine dayanmasına rağmen, fiili
sonuçlar varsayımlarından farklılık gösterebilir.
Şirket için en önemli muhasebe tahminlerinden biri yürürlükte olan poliçelerinden doğacak
teknik giderlere ilişkin nihai net yükümlülüklerin tahmin edilmesidir. Sigortacılık ile ilgili
yükümlülüklerin tahmin edilmesi, doğası itibariyle çok sayıda belirsizliğin değerlendirilmesini
içerir.
4.
Sigorta ve Finansal Riskin Yönetimi
Sigorta riski
Sigorta sözleşmelerine ilişkin risk, sigorta konusu olayın gerçekleşmesi ihtimali ve bu olaydan
kaynaklanacak olan hasar tutarının bilinemiyor olmasıdır. Sigorta sözleşmelerinin doğası gereği,
söz konusu risk rastlantısaldır ve dolayısıyla tam olarak tahmin edilemez.
Fiyatlandırma ve karşılık ayırma metotlarına ihtimal teorisinin uygulandığı bir poliçe portföyünde,
Şirket’in sigorta sözleşmeleriyle ilgili olarak maruz kaldığı temel risk, ödenen hasar ve
tazminatların sigortacılık karşılıklarının kayıtlı değerlerinin üstünde gerçekleşmesidir. Şirket
poliçe yazma stratejisini, kabul edilen sigorta risklerinin tipine ve oluşan hasarlara göre
belirlemektedir.
Şirket söz konusu riskleri, şekillendirmiş olduğu poliçe yazma stratejisi ve bütün branşlarda tarafı
olduğu reasürans anlaşmaları ile yönetmektedir.
25
EUREKO SİGORTA A.Ş.
1 OCAK - 30 HAZİRAN 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
4.
Sigorta ve Finansal Riskin Yönetimi (Devamı)
Sigorta riskinin (sigorta edilen azami tutar) branş bazında dağılımı aşağıda özetlenmiştir:
30 Haziran 2014
31 Aralık 2013
Kara Araçları Sorumluluk
Yangın ve Doğal Afetler
Genel Zararlar
Kaza
Finansal Kayıplar
Kara Araçları
Genel Sorumluluk
Hukuksal Koruma
Su Araçları
Hava Araçları Sorumluluk
Nakliyat
Kredi
Hava Araçları
Hastalık
120,369,104,508
122,884,256,952
92,611,407,373
30,987,230,575
31,500,861,561
11,039,310,130
9,017,082,099
5,890,659,338
4,493,209,569
2,527,048,380
2,053,293,710
562,302,318
848,010,818
632,229,710
160,004,615,544
113,347,387,385
82,624,288,350
34,790,999,320
26,441,133,096
10,774,452,025
9,621,489,094
5,670,625,261
4,189,520,377
2,705,928,510
1,812,207,991
760,884,616
585,423,498
532,252,496
Toplam
435,416,007,041
453,861,207,563
Duyarlılık analizleri
Finansal risk
Şirket, sahip olduğu finansal varlıklar, reasürans varlıkları ve sigortacılık yükümlülüklerinden
dolayı finansal risklere maruz kalmaktadır. Özet olarak temel finansal risk, finansal varlıklardan
sağlanan gelirlerin, sigorta sözleşmelerinden kaynaklanan yükümlülüklerin karşılanmasında
yetersiz kalmasıdır. Finansal riskin en önemli bileşenleri piyasa riski (kur riski, piyasa değeri faiz
oranı riski, nakit akımı faiz oranı riski ve fiyat riskini içerir), kredi riski ve likidite riskidir.
Şirket’in genel risk yönetimi programı, finansal piyasaların değişkenliğine ve bunun Şirket’in
finansal performansı üzerindeki muhtemel olumsuz etkilerinin asgari seviyeye indirilmesine
yoğunlaşmaktadır. Şirket, olası risklere maruz kalmamak için herhangi bir türev finansal varlık
kullanmamaktadır. Risk yönetimi, Şirket yönetimi tarafından Yönetim Kurulu’nca onaylanmış
usuller doğrultusunda gerçekleştirilmektedir.
(a)
Piyasa riski
i.
Nakit akım ve piyasa değeri faiz oranı riski
Şirket, değişken faiz oranlı finansal varlıkları ve yükümlülüklerinin tabi olduğu faiz oranlarının
değişiminin etkisinden doğan faiz oranı riskine maruz kalmaktadır.
Değişken faiz oranlı finansal varlıklar, Şirket’i faiz oranı riskine maruz bırakmaktadır.
30 Haziran 2014 tarihinde değişken faizli finansal varlıklarına uygulanan piyasa faiz oranı %1
yüksek/düşük olsaydı ve diğer tüm değişkenler sabit kalsaydı, ilgili döneme ait vergi öncesi
gelir 932,809 TL (31 Aralık 2013: 183,419 TL) daha düşük /yüksek olacaktı.
26
EUREKO SİGORTA A.Ş.
1 OCAK - 30 HAZİRAN 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
4.
Sigorta ve Finansal Riskin Yönetimi (Devamı)
ii.
Kur riski
Şirket, döviz cinsinden alacak ve borçların Türk Lirası’na çevrilmesinden dolayı döviz kuru
değişikliklerinden doğan kur riskine maruz kalmaktadır. Bu riskler, döviz pozisyonunun analiz
edilmesi ile takip edilmektedir.
30 Haziran 2014 tarihi itibariyle Euro, TL karşısında %10 oranında değer
kazansaydı/kaybetseydi ve diğer tüm değişkenler sabit kalsaydı, Euro cinsinden alacak ve
borçların çevrimi dolayısıyla oluşacak kur farkı karı/zararı sonucu vergi öncesi gelir 917,124 TL
(31Aralık 2013: 1,497,819 TL) daha yüksek/düşük olacaktı.
30 Haziran 2014 tarihi itibariyle ABD Doları, TL karşısında % 10 oranında değer
kazansaydı/kaybetseydi ve diğer tüm değişkenler sabit kalsaydı, ABD Doları cinsinden alacak
ve borçların çevrimi dolayısıyla oluşacak kur farkı zararı/karı sonucu vergi öncesi gelir
1,416,781 TL (31 Aralık 2013: 371,206 TL) daha yüksek/düşük olacaktı.
30 Haziran 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibariyle Şirket’in döviz cinsinden satılmaya hazır
finansal varlığı bulunmadığından, kur değişikliklerinin Şirket’in özsermaye hesapları arasında
yer alan “Finansal varlıkların değerlemesi” hesabı üzerinde bir etkisi olmamaktadır.
Şirket’in döviz cinsinden olan varlık ve yükümlülüklerine ilişkin bilgiler ilgili dipnotlarda yer
almaktadır.
iii.
Fiyat riski
Şirket’in finansal varlıkları, Şirket’i fiyat riskine maruz bırakmaktadır. Şirket emtea fiyat riskine
maruz değildir.
30 Haziran 2014 tarihi itibariyle Şirket’in sabit faizli satılmaya hazır finansal varlıkları piyasa
değerinden tutulmaktadır. Piyasa faiz oranları %5 oranında artsaydı azalsaydı ve diğer tüm
değişkenler sabit kalsaydı, ilgili döneme ait “Finansal varlıkların değerlemesi” hesabı üzerindeki
etkisi 8,273,601 TL (31 Aralık 2013: 5,732,644 TL) daha düşük/ yüksek olacaktı.
Yukarıda açıklanan piyasa riskine ilişkin duyarlılık analizleri vergi öncesi hesaplanan etkileri
yansıtmaktadır.
(b)
Kredi riski
Finansal varlıkların mülkiyeti, karşı tarafın sözleşmenin şartlarını yerine getirmeme riskini taşır.
Şirket’in kredi riski, nakit ve nakit benzerleri ile banka mevduatları, finansal varlıklar,
sigortacılık yükümlülüklerindeki reasürans payları, reasürans şirketlerinden alacaklar ve
sigortalılardan ve aracı kurumlardan olan prim alacaklarından kaynaklanmaktadır. Bu riskler,
Şirket yönetimi tarafından karşı tarafa olan toplam kredi riski olarak görülmektedir.
Şirket kredi ve alacaklar olarak sınıflandırılan finansal varlıklarının ve sigorta faaliyetlerinden
kaynaklanan alacaklarının (reasürans alacakları dahil) kredi riskini alınan teminat ve karşı taraf
seçiminde uyguladığı prosedürler ile takip etmekte ve sınırlandırmaktadır. Bu alacaklar ile ilgili
diğer açıklamalar 12 no’lu dipnotta verilmiştir.
Şirket’in kredi ve alacak grubu dışında kalan ve kredi riskine tabi finansal varlıkları genellikle
devlet iç borçlanma senetleri, Türkiye’de yerleşik banka ve diğer finansal kurumlarda tutulan
vadeli ve vadesiz mevduatı temsil etmekte ve bu alacaklar yüksek kredi riskine sahip olarak
kabul edilmemektedir.
(c)
Likidite riski
Şirket, sigorta sözleşmelerinden kaynaklanan yükümlülüklerin karşılanabilmesi için elinde
bulunan nakit kaynakları kullanmaktadır. Likidite riski, makul bir maliyet dahilinde, borçların
ödenmesi için yeterli nakdin bulunmaması riskidir. Yönetim, söz konusu borçların ödenmesine
yetecek tutarda fon bulundurulmasıyla ilgili limitleri belirler.
Aşağıdaki tablo, Şirket’in finansal ve sigorta yükümlülüklerinin bilanço tarihi itibariyle
sözleşmeden kaynaklanan veya beklenen vadelerine kalan sürelerine göre dağılımını
göstermektedir. Tabloda gösterilen tutarlar, sigorta ve reasürans şirketlerine borçlar dışında,
iskonto edilmemiş değerlerdir.
27
EUREKO SİGORTA A.Ş.
1 OCAK - 30 HAZİRAN 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
4.
Sigorta ve Finansal Riskin Yönetimi (Devamı)
30 Haziran 2014
Sözleşmeden kaynaklanan nakit akımları
3 aya
kadar
3 ay - 1 yıl
1 yıl -5 yıl
Toplam
Sigorta ve reasürans
şirketlerine borçlar (19 no’lu dipnot)
47,321,974
37,465,419
24,007,122
108,794,515
Toplam
47,321,974
37,465,419
24,007,122
108,794,515
Beklenen nakit akımları
3 aya
kadar
3 ay - 1 yıl
11,567,005 243,996,348
30 Haziran 2014
Kazanılmamış primler karşılığı - net (*)
Muallak hasar ve tazminat
karşılığı - net (*)
Dengeleme karşılığı - net
Devam eden riskler karşılığı – net
123,309,905
480,072
Toplam
135,356,982
31 Aralık 2013
1 yıl - 5 yıl
26,599,058
5 yıldan
uzun
205,154
Toplam
282,367,565
23,712,996
10,160,740
6,088,712
1,103,956
906,999
12,387,560
8,515
154,018,612
12,387,560
11,753,283
277,870,084
33,791,726
13,508,228
460,527,020
Sözleşmeden kaynaklanan nakit akımları
3 aya
kadar
3 ay - 1 yıl
1 yıl -5 yıl
Toplam
Sigorta ve reasürans
şirketlerine borçlar (19 no’lu dipnot)
45,372,512
39,913,550
30,835,684
116,121,746
Toplam
45,372,512
39,913,550
30,835,684
116,121,746
Beklenen nakit akımları
3 aya
kadar
3 ay - 1 yıl
11,991,818 218,139,914
31 Aralık 2013
Kazanılmamış primler karşılığı - net
Muallak hasar ve tazminat
karşılığı - net (*)
Dengeleme karşılığı - net
Devam eden riskler karşılığı – net
107,654,540
296,422
Toplam
119,942,780
(*)
1 yıl - 5 yıl
26,033,805
5 yıldan
uzun
221,921
Toplam
256,387,458
20,702,406
4,883,022
5,315,692
1,152,639
791,846
11,100,173
5,486
134,464,484
11,100,173
6,337,569
243,725,342
32,502,136
12,119,426
408,289,684
Şirket dava konusu muallak hasarların ödenmesinin bir yıldan daha uzun bir sürede gerçekleşeceğini
öngörmektedir. Muallak hasar ve tazminat karşılığının tamamını bilançoda kısa vadeli olarak
sınıflandırılmıştır.
Şirket yukarıda belirtilen yükümlülükleri, aktifinde yer alan finansal varlıklar ve nakit ve nakit
benzeri varlıklar ile karşılamayı öngörmektedir.
Finansal araçların makul değeri
Makul değer, finansal araçların, zorunlu bir satış veya tasfiye işlemi dışında gönüllü taraflar
arasındaki bir cari işlemde, el değiştirebileceği bir tutar olup, eğer varsa teşkilatlanmış bir
piyasada işlem gören fiyatı ile en iyi şekilde belirlenir.
Finansal araçların tahmini makul değerleri, Şirket tarafından mevcut piyasa bilgileri ve uygun
değerleme yöntemler kullanılarak tespit edilmektedir.
Aşağıdaki yöntem ve varsayımlar, makul değeri belirlenebilen finansal araçların makul
değerinin tahmininde kullanılmıştır:
28
EUREKO SİGORTA A.Ş.
1 OCAK - 30 HAZİRAN 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
4.
Sigorta ve Finansal Riskin Yönetimi (Devamı)
Finansal varlıklar
Yılsonu kurlarıyla çevrilen dövize dayalı olan bakiyelerin makul değerlerinin, kayıtlı
değerlerine yaklaştığı kabul edilmektedir. Nakit ve nakit benzerlerinin makul değerlerinin kısa
vadeli olmaları dolayısıyla kayıtlı değerlerine yaklaştığı kabul edilmektedir. Esas faaliyetlerden
alacakların kayıtlı değerinin ilgili şüpheli alacak karşılığının düşülmesinden sonra makul
değerlerini gösterdiği tahmin edilmektedir. Borsaya kayıtlı olmayan satılmaya hazır finansal
varlıkların ise maliyetleri, varsa, değer düşüklüğü çıkarılmış değerleri makul değerleri olarak
kabul edilmektedir.
Finansal yükümlülükler
Esas faaliyetlerden borçlar ile diğer parasal borçların kayıtlı değerlerinin makul değerlerine
yakın olduğu tahmin edilmektedir.
Sermaye yönetimi
Şirket’in sermayeyi yönetirken amaçları:
-
5.
6.
6.1
6.2
6.3
Hazine Müsteşarlığı’nın gerekli gördüğü sermaye yeterliliği şartlarını yerine getirmek,
Şirket’in işletmelerin devamlılığı ilkesi çerçevesinde varlığını sürdürmek ve faaliyetlerin
devamını sağlayabilmek,
Sigorta sözleşmelerini risk ile orantılı olarak fiyatlandırarak sermayedarlarına getiri
sağlamaktır.
Şirket’in, finansal tabloların hazırlanma tarihi itibariyle, sermaye yeterliliğinin ölçülmesine
ilişkin yönetmelik çerçevesinde hesaplanan 30 Haziran 2014 tarihli asgari gerekli özsermayesi
202,312,926 TL (31 Aralık 2013: 202,086,889 TL)’dir. Bununla birlikte, 19 Ocak 2008
tarihinde yayımlanan Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Sermaye Yeterliliklerinin
Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik uyarınca 30 Haziran 2014 tarihi
itibariyle hesaplanan Şirket’in özsermayesi asgari olarak gerekli olan özsermayeden
209,299,566 TL (31 Aralık 2013: 194,519,713 TL) fazla durumdadır.
Bölüm Bilgileri
2.3 no’lu dipnotta açıklanmıştır.
Maddi Duran Varlıklar
Dönemin tüm amortisman giderleri ile itfa ve tükenme payları: 4,663,246 TL (1 Nisan 30 Haziran 2014: 1,969,441 TL), (1 Ocak - 30 Haziran 2013: 5,155,143 TL), (1 Nisan 30 Haziran 2013: 2,406,116 TL).
6.1.1 Amortisman giderleri: 744,498 TL (1 Nisan - 30 Haziran 2014: 366,688 TL), (1 Ocak 30 Haziran 2013: 1,462,546 TL), (1 Nisan - 30 Haziran 2013: 569,655 TL).
6.1.2 İtfa ve tükenme payları: 3,918,748 TL (1 Nisan - 30 Haziran 2014: 1,602,753 TL),
(1 Ocak - 30 Haziran 2013: 3,692,597 TL), (1 Nisan - 30 Haziran 2013: 1,836,461 TL).
Amortisman hesaplama yöntemleri ile bu yöntemlerde yapılan değişikliklerin dönemin
amortisman giderlerinde meydana getirdiği artış (+) veya azalış (-):Yoktur (1 Nisan 30 Haziran 2014: Yoktur), (1 Ocak - 30 Haziran 2013: Yoktur), (1 Nisan - 30 Haziran 2013:
Yoktur).
Cari dönemde duran varlık hareketleri:
6.3.1 Satın alınan, imal veya inşa edilen maddi duran varlıkların maliyeti: 5,339,025TL
(1 Nisan - 30 Haziran 2014: 2,250,062 TL), (1 Ocak - 30 Haziran 2013: 1,859,858 TL),
(1 Nisan - 30 Haziran 2013: 516,283 TL).
6.3.2 Satılan veya hurdaya ayrılan maddi duran varlık maliyeti: Yoktur TL (1 Nisan 30 Haziran 2014: Yoktur), (1 Ocak - 30 Haziran 2013: 34,018 TL), (1 Nisan - 30 Haziran
2013: 280 TL).
6.3.3 Cari dönemde ortaya çıkan değerleme artışları:
6.3.3.1 Varlık maliyetlerinde (+): Yoktur (1 Nisan - 30 Haziran 2014: Yoktur),
(1 Ocak - 30 Haziran 2013: Yoktur), (1 Nisan - 30 Haziran 2013: Yoktur).
6.3.3.2 Birikmiş amortismanlarda (-):_Yoktur (1 Nisan - 30 Haziran 2014: Yoktur),
(1 Ocak - 30 Haziran 2013: Yoktur), (1 Nisan - 30 Haziran 2013: Yoktur).
6.3.4 Yapılmakta olan yatırımların niteliği, toplam tutarı, başlangıç ve bitiş tarihi ve
tamamlama derecesi: : Yoktur (1 Nisan - 30 Haziran 2014 Yoktur), (1 Ocak - 30 Haziran
2013: Yoktur), (1 Nisan - 30 Haziran 2013: Yoktur).
29
EUREKO SİGORTA A.Ş.
1 OCAK - 30 HAZİRAN 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
6.3
Cari dönemde duran varlık hareketleri (Devamı):
Maddi duran varlık hareket tablosu:
1 Ocak
2014
İlaveler
Maliyet:
Kullanım amaçlı
gayrimenkuller
Demirbaş ve tesisatlar
Motorlu taşıtlar
Diğer maddi varlıklar
(Özel maliyet bedelleri dahil)
57,226,197
17,012,874
-
73,442
443,929
148,143
147,099
-
57,299,639
17,603,902
148,143
550,898
2,019
1,339,895
1,892,812
Toplam maliyet
74,789,969
667,533
1,486,994
76,944,496
(522,412)
(10,765,728)
-
(357,753)
(346,186)
(6,294)
(1,369,739)
-
(880,165)
(12,481,653)
(6,294)
(328,256)
(34,265)
(1,437,036)
(1,799,557)
Birikmiş amortisman:
Kullanım amaçlı
gayrimenkuller
Demirbaş ve tesisatlar
Motorlu taşıtlar
Diğer maddi varlıklar
(Özel maliyet bedelleri dahil)
Transfer
30 Haziran
2014
Toplam birikmiş
amortisman
(11,616,396)
(15,167,669)
Net kayıtlı değer
63,173,573
61,776,827
1 Ocak
2013
İlaveler
30 Haziran
2013
Maliyet:
Kullanım amaçlı
gayrimenkuller
Demirbaş ve tesisatlar
Diğer maddi varlıklar
(Özel maliyet
bedelleri dahil)
57,000,000
13,636,839
32,029
1,800,807
57,032,029
15,437,646
484,894
26,422
511,316
Toplam maliyet
71,121,733
1,859,258
72,980,991
Birikmiş amortisman:
Kullanım amaçlı
gayrimenkuller
Demirbaş ve tesisatlar
Diğer maddi varlıklar
(Özel maliyet
bedelleri dahil)
(8,485,556)
(260,638)
(1,142,931)
(260,638)
(9,628,487)
(226,498)
(58,977)
(285,475)
Toplam birikmiş
amortisman
(8,712,054)
(1,462,546)
(10,174,600)
Net kayıtlı değer
62,409,679
30
62,806,391
EUREKO SİGORTA A.Ş.
1 OCAK - 30 HAZİRAN 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
6.3
Cari dönemde duran varlık hareketleri (Devamı):
Şirket’in kullanım amaçlı gayrimenkulleri değer tespitine tabi tutulmaktadır. 30 Haziran 2014
tarihi itibariyle söz konusu gayrimenkuller, bağımsız profesyonel değerleme şirketi, A Pozitif
Gayrimenkul Değerleme A.Ş., tarafından Kasım 2012 tarihinde hazırlanmış ekspertiz
raporlarında, emsal satışların karşılaştırılması yöntemi ile tespit edilmiş değeri ve cari dönem
amortismanı dikkate alınarak finansal tablolara yansıtılmıştır:
30 Haziran 2014
31 Aralık 2013
Genel Müdürlük Binası
Birikmiş amortisman (-)
57,299,639
(880,165)
57,226,197
(522,412)
Toplam
56,419,474
56,703,785
Binalardaki değer tespiti sonucu oluşan yeniden değerleme artışları, ertelenen vergiden
arındırılmış olarak özsermaye altındaki “Diğer Sermaye Yedekleri” hesabı alacaklandırılarak
kayıtlara alınır. Binaların değer tespiti sonucu oluşan yeniden değerleme azalışları, özsermaye
grubu içinde yer alan ilgili varlığa ait “Diğer Sermaye Yedekleri” hesabından düşülür.
Özsermaye grubu içinde “Diğer Sermaye Yedekleri”nde bakiyesi olmayan varlıkların yeniden
değerleme azalışları gelir tablosuyla ilişkilendirilir.
30 Haziran 2014 tarihi itibariyle kullanım amaçlı gayrimenkullerin maliyetleri üzerinden
hesaplanmış net defter değerleri ile yeniden değerlenmiş tutarları arasındaki mutabakat
aşağıdaki gibidir:
30 Haziran 2014
31 Aralık 2013
Yeniden değerlenmiş tutar
Maliyet değerleri üzerinden hesaplanan net defter değerleri
56,419,474
46,287,456
56,703,785
46,571,767
Vergi öncesi yeniden değerleme fonu
10,132,018
10,132,018
Hesaplanan ertelenen vergi yükümlülüğü (-)
(1,151,563)
(1,151,563)
8,980,455
8,980,455
Yeniden değerleme fonu- net (15 no’lu dipnot)
Binaların 30 Haziran 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle maliyet değerleri ve ilgili birikmiş
amortismanları aşağıdaki gibidir:
7.
30 Haziran 2014
31 Aralık 2013
Maliyet
Birikmiş amortisman
48,737,315
(2,449,859)
48,663,873
(2,092,106)
Net defter değeri
46,287,456
46,571,767
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Yoktur (31 Aralık 2013:Yoktur).
31
EUREKO SİGORTA A.Ş.
1 OCAK - 30 HAZİRAN 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
8.
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1 Ocak
2014
İlaveler
Transfer
30 Haziran
2014
Maliyet:
Diğer maddi olmayan
varlıklar
43,934,184
4,671,492
(1,486,994)
47,118,682
Toplam maliyet
43,934,184
4,671,492
(1,486,994)
47,118,682
Birikmiş amortisman:
Diğer maddi olmayan
varlıklar
(29,918,512)
(3,918,748)
2,806,775
(31,030,485)
Toplam birikmiş amortisman
(29,918,512)
(3,918,748)
2,806,775
(31,030,485)
Net defter değeri
14,015,672
16,088,197
1 Ocak 2013
İlaveler
30 Haziran 2013
40,695,595
2,632,102
43,327,697
(25,026,977)
(3,692,597)
(28,719,574)
Maliyet:
Diğer maddi olmayan varlıklar
Birikmiş amortisman:
Diğer maddi olmayan varlıklar
Net defter değeri
9.
15,668,618
14,608,123
İştiraklerdeki Yatırımlar
30 Haziran 2014
Kayıtlı
İştirak
Değer
Oranı %
Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş.
Tarım Sigortaları Havuz İşlt. A.Ş.
Garanti Hizmet Yönetimi A.Ş.
1,005,894
125,125
300
Toplam
1,131,319
32
0.09
4.17
1.00
31 Aralık 2013
Kayıtlı
İştirak
Değer
Oranı %
1,005,894
125,125
300
1,131,319
0.09
4.17
1.00
EUREKO SİGORTA A.Ş.
1 OCAK - 30 HAZİRAN 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
10.
Reasürans Varlıkları
Muallak hasar ve tazminat karşılığı
reasürör payı (17 no’lu dipnot)
Kazanılmamış primler karşılığı
reasürör payı (17 no’lu dipnot)
Ertelenmiş reasürans komisyon gelirleri
(17.15 - 17.19’ no’lu dipnot)
Reasürans şirketlerine borçlar (4 ve 19 no’lu dipnotlar)
30 Haziran 2014
31 Aralık 2013
372,756,928
333,730,301
204,612,189
191,213,999
31,428,274
(108,794,515)
26,569,734
(116,121,746)
1 Ocak 1 Nisan 1 Ocak 1 Nisan 30 Haziran 2014 30 Haziran 2014 30 Haziran 2013 30 Haziran 2013
Reasürans Gelirleri/(Giderleri)
Ödenen tazminat reasürör payı
Reasürörlerden alınan
komisyonlar
Muallak hasar ve tazminat karşılığı
değişiminde reasürör payı
Kazanılmamış primler karşılığı
değişiminde reasürör payı
(17 no’lu dipnot)
Reasürörlere devredilen primler
(24 no’lu dipnot)
39,863,187
13,296,716
62,511,404
18,184,729
1,574,288
1,217,789
16,960,790
8,863,005
39,026,627
34,072,147
1,509,973
56,802,273
13,398,190
(1,794,374)
49,935,094
(2,097,398)
(151,668,174)
(70,776,542)
(175,859,153)
(59,698,007)
Reasürans sözleşmeleri ile ilgili detaylı açıklamalar 2.14 no’lu dipnotta yapılmıştır.
11.
Finansal Varlıklar
11.1 Kuruluşun faaliyetlerine uygun, sunulan kalemlerin alt sınıflamaları:
Bloke
30 Haziran 2014
Bloke olmayan
Toplam
Satılmaya hazır finansal varlıklar
Bono ve tahviller (*)
98,161,258
67,310,762
165,472,019
Toplam
98,161,258
67,310,762
165,472,020
Bloke
31 Aralık 2013
Bloke olmayan
Toplam
Satılmaya hazır finansal varlıklar
Bono ve tahviller (**)
82,794,272
31,858,609
114,652,881
Toplam
82,794,272
31,858,609
114,652,881
(*)
Satılmaya hazır finansal varlıklar portföyünde bulunan tahvillerin faiz oranları %5.01 ile %11.54
(31 Aralık 2013: %5.49 ile %11.71) arasında değişmektedir.
30 Haziran 2014
31 Aralık 2013
Kredi ve alacaklar - kısa vadeli
Kredi ve alacaklar - uzun vadeli
251,206,844
33,362,822
243,549,971
49,390,352
Toplam (12.1 no’lu dipnot)
284,569,666
292,940,323
Şirket’in yabancı para satılmaya hazır finansal varlığı yoktur (31 Aralık 2013: Yoktur).
33
EUREKO SİGORTA A.Ş.
1 OCAK - 30 HAZİRAN 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
11.2 Yıl içinde ihraç edilen hisse senedi dışındaki menkul kıymetler: Yoktur (31 Aralık 2013:
Yoktur).
11.3 Yıl içinde itfa edilen borçlanmayı temsil eden menkul kıymetler: Yoktur (31 Aralık 2013:
Yoktur).
11.4 Bilançoda maliyet bedeli üzerinden gösterilmiş menkul kıymetlerin ve finansal duran
varlıkların borsa rayiçlerine göre, borsa rayiçleri üzerinden gösterilmiş menkul
kıymetlerin ve finansal duran varlıkların maliyet bedellerine göre değerlerini gösteren
bilgi:
Menkul kıymetler
30 Haziran 2014
Kayıtlı Değer
Maliyet Değeri
(Makul Değer)
31 Aralık 2013
Kayıtlı Değer
Maliyet Değeri
(Makul Değer)
Satılmaya hazır
finansal varlıklar
Bono ve tahviller
162,117,786
165,472,019
118,579,061
114,652,881
Toplam
165,472,020
165,472,019
118,579,061
114,652,881
11.5 Menkul kıymetler ve bağlı menkul kıymetler grubu içinde yer alıp işletmenin ortakları,
iştirakleri ve bağlı ortaklıklar tarafından çıkarılmış bulunan menkul kıymet tutarları ve
bunları çıkaran ortaklıklar: Yoktur (31 Aralık 2013: Yoktur).
11.6 Uzun vadeli finansal varlıklarda son üç yılda meydana gelen değer artışları: Yoktur
(31 Aralık 2013: Yoktur).
11.7 - 11.9 Finansal varlıklara ilişkin diğer açıklamalar:
Finansal varlıkların vade analizi aşağıdaki gibidir:
0-6
ay
6-12
ay
Bono ve tahviller
13,114,205
81,628,996
Toplam
13,114,205
81,628,996
0-6
ay
6-12
ay
30 Haziran 2014
1-3
yıl
3 yıldan
uzun
Toplam
34,967,881
35,760,938
165,472,020
34,967,881
35,760,938
165,472,020
3 yıldan
uzun
Toplam
31 Aralık 2013
1-3
yıl
Bono ve tahviller
32,645,341
-
82,007,540
114,652,881
Toplam
32,645,341
-
82,007,540
114,652,881
34
EUREKO SİGORTA A.Ş.
1 OCAK - 30 HAZİRAN 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
12.
Krediler ve Alacaklar
12.1 Alacakların, ticari müşterilerden olan alacaklar, ilgili taraflardan olan alacaklar, peşin
ödemeler için (gelecek aylara, yıllara ait ödemeler) ve diğerleri biçiminde sınıflanması:
30 Haziran 2014
31 Aralık 2013
Aracılardan alacaklar
Rücu ve sovtaj alacaklar - net (17 no’lu dipnot)
Sigortalılardan alacaklar
Sigorta ve reasürans şirketlerinden alacaklar
Alacak reeskontu (-)
268,511,101
12,401,399
1,216,688
13,288,662
(4,163,990)
271,312,466
13,534,452
744,273
18,144,314
(4,820,860)
Sigortacılık faaliyetlerinden alacaklar
291,253,860
298,914,645
29,326,585
3,947,648
29,637,510
3,590,352
Esas faaliyetlerden alacaklar - brüt
324,528,093
332,142,507
Sigortacılık faaliyetlerinden alacak karşılığı
Esas faaliyetlerden kaynaklanan şüpheli alacak karşılığı
Rücu ve sovtaj alacakları karşılığı (*)
İdari ve kanuni takipteki rücu alacakları karşılığı (**)
(205,769)
(3,947,648)
(6,478,425)
(29,326,585)
(447,388)
(3,590,352)
(5,526,934)
(29,637,510)
Vadesi gelmiş bulunan ve henüz vadesi gelmeyen
alacaklar için ayrılan şüpheli alacak karşılığı tutarları (39,958,427)
(39,202,184)
Esas faaliyetlerden alacaklar - net (11.1 no’lu dipnot)
284,569,666
292,940,323
30 Haziran 2014
31 Aralık 2013
İdari ve kanuni takipteki rücu alacakları - net
Esas faaliyetlerden kaynaklanan şüpheli alacaklar
Rücu ve sovtaj alacaklarının detayı aşağıdaki gibidir:
Rücu ve sovtaj alacakları - brüt
Rücu ve sovtaj alacakları - reasürans payı
Rücu ve sovtaj alacakları - net
İdari ve kanuni takipteki rücu alacakları karşılığı
Rücu ve sovtaj alacakları karşılığı
Rücu ve sovtaj alacakları tahakkuku - net
(*)
(**)
80,180,063
(38,452,079)
80,198,955
(37,026,993)
41,727,984
43,171,962
(29,326,585)
(6,478,425)
(29,637,510)
(5,526,934)
5,922,974
8,007,518
Bilançoda reasürans payı düşülmüş olarak sigortacılık faaliyetlerinden alacaklar karşılığı hesabı
altında yer almaktadır.
Bilançoda reasürans payı düşülmüş olarak esas faaliyetlerden kaynaklanan şüpheli alacaklar
karşılığı altında gösterilmektedir.
12.2 İşletmenin ortaklar, iştirakler ve bağlı ortaklıklarla olan alacak - borç ilişkisi:
İlişkili taraflar ile olan işlem ve bakiyeler 45 no’lu dipnotta detay olarak açıklanmıştır.
35
EUREKO SİGORTA A.Ş.
1 OCAK - 30 HAZİRAN 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
12.3 Alacaklar için alınmış olan ipotek ve diğer teminatların toplam tutarı:
Alınan garanti ve teminatların detayı aşağıda yer almaktadır:
30 Haziran 2014
31 Aralık 2013
9,350,714
7,311,211
4,110,974
2,380,400
10,244,602
6,248,312
4,533,296
2,360,400
Alınan teminat mektupları
Alacak senetleri
Çekler
Alınan ipotek senetleri
Kamu borçlanma senetleri
Diğer garanti ve kefaletler
4,068,452
Toplam
-
-
3,966,756
27,221,751
27,353,366
12.4 Yabancı paralarla temsil edilen ve kur garantisi olmayan alacak ve borçlar ile aktifte
mevcut yabancı paraların ayrı ayrı tutarları ve TL’ye dönüştürme kurları:
30 Haziran 2014
Döviz Cinsi
ABD Doları
Euro
SEK
JPY
GBP
CHF
Döviz Tutarı
7,273,338
2,678,974
(1,046)
(24,686,673)
12,045
(274,855)
Kur
Tutar TL
2.1234
2.8919
0.3131
0.0209
3.6094
2.3722
15,444,206
7,747,325
(327)
(515,803)
43,475
(652,011)
Toplam
22,066,865
31 Aralık 2013
Döviz Cinsi
Euro
ABD Doları
GBP
SEK
CHF
JPY
Döviz Tutarı
5,532,940
5,746,624
13,781
(1,046)
(139,745)
(22,024,205)
Kur
Tutar TL
2.9365
2.1343
3.5114
0.3277
2.3899
0.0202
16,247,478
12,265,020
48,391
(343)
(333,977)
(444,889)
Toplam
27,781,680
12.5 - 12.7 Krediler ve alacaklara ilişkin diğer açıklamalar:
Sigortacılık faaliyetlerinden alacakların vade analizi aşağıdaki gibidir:
Vadesini geçmiş
3 aya kadar
3-6 ay arası
6 ay-1 yıl arası
1 yılın üzeri
Toplam
Alacakların iskonto edilmesi (12.1 no’lu dipnot)
Toplam
30 Haziran 2014
31 Aralık 2013
53,793,046
87,536,404
76,709,571
43,007,007
34,371,822
26,482,645
104,526,804
84,828,048
38,507,656
49,390,352
295,417,850
303,735,505
(4,163,990)
291,253,860
36
(4,820,860)
298,914,645
EUREKO SİGORTA A.Ş.
1 OCAK - 30 HAZİRAN 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
12.5 - 12.7 Krediler ve alacaklara ilişkin diğer açıklamalar (Devamı):
Aracılardan ve sigortalılardan alacaklar karşılığı hareket tablosu aşağıdaki gibidir:
2014
Dönem başı - 1 Ocak
Karşılıktaki artış/ (azalış)
Dönem sonu - 30 Haziran
2013
447,388
(241,619)
151,881
182,870
205,769
334,751
Rücu ve sovtaj alacakları karşılığı hareket tablosu aşağıdaki gibidir:
2014
2013
Dönem başı - 1 Ocak
Karşılıktaki artış/ (azalış)
5,526,934
951,491
3,893,614
526,797
Dönem sonu - 30 Haziran
6,478,425
4,420,411
İdari ve kanuni takipteki net rücu alacakları karşılığı hareket tablosu aşağıdaki gibidir:
2014
2013
Dönem başı - 1 Ocak
Dönem içindeki girişler
Serbest bırakılan karşılık
29,637,510
2,465,541
(2,776,466)
26,822,712
2,116,495
-
Dönem sonu - 30 Haziran
29,326,585
28,939,207
Esas faaliyetlerden kaynaklanan şüpheli alacaklar karşılığının hareket tablosu aşağıdaki gibidir:
2014
2013
Dönem başı - 1 Ocak
Dönem içindeki girişler
Serbest bırakılan karşılık
3,590,352
1,034,197
(676,901)
3,473,363
106,238
(203,928)
Dönem sonu - 30 Haziran
3,947,648
3,375,673
Vadesini geçmiş ama şüpheli hale gelmemiş sigortalılardan ve acentelerden alacaklar:
30 Haziran 2014
31 Aralık 2013
3 aya kadar
3-6 ay arası
6 ay - 1 yıl arası
1 yıldan uzun
43,498,381
3,610,434
4,122,653
2,561,578
24,627,148
1,087,943
161,570
158,596
Toplam
53,793,046
26,035,257
Yukarıda belirtilen alacaklar için alınan garantiler aşağıdaki gibidir:
Teminat mektubu
İpotek
Çek
Nakit teminat
Toplam
37
30 Haziran 2014
31 Aralık 2013
8,010,750
1,986,500
4,097,500
308,022
7,694,750
2,276,900
4,049,023
270,363
14,402,772
14,291,036
EUREKO SİGORTA A.Ş.
1 OCAK - 30 HAZİRAN 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
13.
Türev Finansal Araçlar
Yoktur (31 Aralık 2013: Yoktur).
14.
Nakit ve Nakit Benzerleri
30 Haziran 2014 ve 2013 tarihlerinde sona eren dönemlere ait nakit akış tablosuna esas teşkil eden
nakit ve nakit benzerleri 2.12 no’lu dipnotta açıklanmış olup Şirket’in banka mevduatlarının detayı
aşağıda yer almaktadır:
30 Haziran 2014
30 Haziran 2013
Kasa (2.12 no’lu dipnot)
Banka mevduatları (2.12 no’lu dipnot)
Banka garantili kredi kartı alacakları (2.12 no’lu dipnot)
3,980
420,484,949
18,941,933
13,372
337,746,805
19,316,669
Toplam
439,430,862
357,076,846
3,571,189
22,737,340
1,802,517
18,690,230
26,308,529
20,492,747
6,899,776
387,276,644
3,568,226
313,685,832
394,176,420
317,254,058
420,484,949
337,746,805
Yabancı para mevduatlar
- vadesiz mevduatlar
- vadeli mevduatlar (*)
TL mevduatlar
- vadesiz mevduatlar
- vadeli mevduatlar (*)
Toplam
(*)
30 Haziran 2014 ve 2013 tarihleri itibariyle TL ve yabancı para vadeli mevduatların vadeleri
1 yıldan kısadır.
Şirket’in. 30 Haziran 2014 tarihi itibariyle Hazine Müsteşarlığı lehine bloke edilmiş vadeli ve
vadesiz mevduatı yoktur (31 Aralık 2013: Yoktur).
Vadeli mevduatların yıllık ağırlıklı ortalama faiz oranları:
30 Haziran 2014
(%)
31 Aralık 2013
(%)
10.59
0.15
0.15
0.05
0.30
8.86
0.50
0.40
0.10
0.50
TL
ABD Doları
Euro
CHF
GBP
Yabancı para vadeli ve vadesiz mevduatlar:
30 Haziran 2014
Yabancı para
TL
Vadeli
Vadesiz
Vadeli
ABD Doları
Euro
GBP
JPY
CHF
DKK
SEK
SAR
4,504,000
3,954,000
119,000
552,000
-
Toplam
38
740,623
274,173
10,726
54,708,842
7,412
1,649
17,947
50
Vadesiz
9,563,794
11,434,573
429,519
1,309,454
-
1,572,639
792,881
38,714
1,143,087
17,583
638
5,619
28
22,737,340
3,571,189
EUREKO SİGORTA A.Ş.
1 OCAK - 30 HAZİRAN 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
14.
Nakit ve Nakit Benzerleri (Devamı)
31 Aralık 2013
Yabancı para
TL
Vadeli
Vadesiz
Vadeli
Euro
ABD Doları
CHF
GBP
JPY
DKK
SEK
SAR
3,074,000
1,908,000
449,200
101,500
-
49,317
89,673
1,698
15,087
51,104,604
1,649
17,947
50
Toplam
15.
Vadesiz
9,026,801
4,072,244
1,073,544
356,407
-
144,819
191,389
4,059
52,978
1,033,897
648
5,883
29
14,528,996
1,433,702
Sermaye
Yasal Yedekler:
Kanuni defterlerdeki birikmiş karlar, aşağıda belirtilen kanuni yedeklerle ilgili hüküm haricinde
dağıtılabilirler. Türk Ticaret Kanunu’na göre, yasal yedekler birinci ve ikinci tertip yasal
yedekler olmak üzere ikiye ayrılır. Türk Ticaret Kanunu’na göre birinci tertip yasal yedekler,
şirketin ödenmiş/çıkarılmış sermayesinin %20’sine ulaşılıncaya kadar, kanuni net karın
%5’i olarak ayrılır. İkinci tertip yasal yedekler ise ödenmiş/çıkarılmış sermayenin %5’ini aşan
dağıtılan karın %10’udur. Türk Ticaret Kanunu’na göre, yasal yedekler ödenmiş/çıkarılmış
sermayenin %50’sini geçmediği sürece sadece zararları netleştirmek için kullanılabilir, bunun
dışında herhangi bir şekilde kullanılması mümkün değildir.
Sermaye yedeklerin dönem içindeki hareketleri aşağıdaki gibidir:
Dönem başı - 1 Ocak
Geçmiş yıllar karlarından transfer
Dönem sonu - 30 Haziran
2014
2013
87,921,315
49,584,605
80,249,630
-
137,505,920
80,249,630
Kar Yedekleri:
Diğer kar yedeklerinin dönem içindeki hareketleri aşağıdaki gibidir:
2014
2013
Dönem başı - 1 Ocak
Aktüeryal kazançlardaki değişim (22 no’lu dipnot)
Eksi – Aktüeryal kazançlardaki
değişimin vergi etkisi (21 no ‘lu dipnot)
28,156,349
(575,201)
115,040
71,629
Dönem sonu - 30 Haziran
27,696,188
28,571,214
39
28,857,729
(358,144)
EUREKO SİGORTA A.Ş.
1 OCAK - 30 HAZİRAN 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
15.
Sermaye (Devamı)
Finansal Varlıkların Değerlemesi:
Satılmaya hazır finansal varlıkların makul değerlerindeki değişikliklerden kaynaklanan
gerçekleşmemiş kar ve zararlar özsermaye içinde “Finansal Varlıkların Değerlemesi” altında
muhasebeleştirilir.
Finansal varlıkların değerlemesinin dönem içindeki hareketleri aşağıdaki gibidir:
2014
Dönem başı - 1 Ocak (vergi etkilerinden
netleştirilmiş olarak)
2013
(554,910)
Makul değer artışı/(azalışı)
Makul değer artışlarının/(azalışlarının)
vergi etkisi
3,508,734
Dönem içi net değişim
2,806,987
3,551,274
(3,578,973)
(701,747)
Dönem sonu - 30 Haziran
715,795
(2,863,178)
(2,252,077)
688,096
Şirket’in tamamı ödenmiş 6,000,000,000 (31 Aralık 2013: 6,000,000,000 adet) payı
bulunmaktadır.
Sermaye Yedekleri:
Diğer sermaye yedeklerinin dönem içindeki hareketleri aşağıdaki gibidir:
Dönem başı - 1 Ocak
2014
2013
8,980,455
8,261,686
-
874,840
8,980,455
9,136,526
Yeniden değerleme fonundaki artış/(azalış), net (*)
Dönem sonu - 30 Haziran
(*)
Şirket, TMS 16, “Maddi Duran Varlıklar” çerçevesinde kullanım amaçlı gayrimenkullerini
yeniden değerleme modeliyle muhasebeleştirmektedir. Söz konusu gayrimenkullerin taşınan
değerlerinde yeniden değerleme sonucu meydana gelen artışlar, vergi etkilerinden netleştirilmiş
olarak “Diğer sermaye yedekleri” hesabında muhasebeleştirilmektedir. Yürürlükte bulunan
mevzuat çerçevesinde yeniden değerleme modeliyle muhasebeleştirilen kullanım amaçlı
gayrimenkullere ilişkin yeniden değerleme artışları, sermaye artırımında kullanılamamaktadır.
Yeniden değerlemeye ilişkin dönem içerisindeki hareketler 6 no’lu dipnotta açıklanmıştır.
Dönem başı ve dönem sonunda bulunan hisse senetlerinin hareketleri aşağıdaki gibidir:
1 Ocak 2014
Nominal
Adet
TL
Yeni çıkarılan
Nominal
Adet
TL
İtfa edilen
Nominal
Adet
TL
30 Haziran 2014
Nominal
Adet
TL
Ödenmiş
6,000,000,000
60,000,000
-
-
-
-
6,000,000,000 6,000,000,000
Toplam
6,000,000,000
60,000,000
-
-
-
-
6,000,000,000
Yeni çıkarılan
Nominal
Adet
TL
Adet
1 Ocak 2013
Nominal
Adet
TL
İtfa edilen
Nominal
TL
60,000,000
30 Haziran 2013
Nominal
Adet
TL
Ödenmiş
6,000,000,000
60,000,000
-
-
-
-
6,000,000,000
60,000,000
Toplam
6,000,000,000
60,000,000
-
-
-
-
6,000,000,000
60,000,000
40
EUREKO SİGORTA A.Ş.
1 OCAK - 30 HAZİRAN 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
16.
Diğer Yedekler ve İsteğe Bağlı Katılımın Sermaye Bileşeni
Özsermaye içerisinde yer alan diğer yedekler ile ilgili bilgi 15 no’lu dipnotta yer almaktadır.
17.
Sigorta Borçları ve Reasürans Varlıkları
17.1 Şirketin hayat ve hayat dışı dallar için tesis etmesi gereken teminat tutarları ile varlıklar
itibariyle hayat ve hayat dışı dallara göre tesis edilmiş teminat tutarları:
30 Haziran 2014
31 Aralık 2013
Hayat dışı dallar için tesis edilen
teminat tutarı (11 ve 43 no’lu dipnotlar)
98,161,258
82,794,272
Hayat dışı dallar için tesis
edilmesi gereken teminat tutarı (*)
67,437,642
67,362,296
(*)
Sigortacılık Kanunu’na istinaden çıkarılan ve 7 Ağustos 2007 tarih ve 26606 sayılı Resmi
Gazetede yayımlanan “Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Mali Bünyelerine İlişkin
Yönetmeliğinin 4. maddesi gereğince, sigorta şirketleri ile hayat ve ferdi kaza branşında faaliyet
gösteren emeklilik şirketleri, sermaye yeterliliği hesabı sırasında bulunan gerekli özsermaye
miktarının üçte birine denk düşen Minimum Garanti Fonu tutarını sermaye yeterliliği hesabı
döneminde teminat olarak tesis etmekle yükümlü kılınmıştır.
17.2 Şirketin hayat poliçe adetleri ile dönem içinde giren, ayrılan hayat ve mevcut hayat
sigortalıların adet ve matematik karşılıkları: Yoktur (30 Haziran 2013: Yoktur).
17.3 Hayat dışı sigortalara dallar itibariyle verilen sigorta teminatı tutarı: 4 no’lu dipnotta
açıklanmıştır.
17.4 Şirketin kurduğu emeklilik yatırım fonları ve birim fiyatları: Yoktur (31 Aralık 2013:
Yoktur).
17.5 Portföydeki katılım belgeleri ve dolaşımdaki katılım belgeleri adet ve tutar: Yoktur
(31 Aralık 2013: Yoktur).
17.6 Dönem içinde giren, ayrılan, iptal edilen ve mevcut bireysel emeklilik ve grup emeklilik
katılımcılarının adetçe portföy tutarları: Yoktur (1 Nisan - 30 Haziran 2014: Yoktur),
(1 Ocak - 30 Haziran 2013: Yoktur), (1 Nisan - 30 Haziran 2013: Yoktur).
17.7 Kar paylı hayat sigortalarında kar payının hesaplanmasında kullanılan değerleme
yöntemleri: Yoktur (1 Nisan - 30 Haziran 2014: Yoktur), (1 Ocak - 30 Haziran 2013: Yoktur),
(1 Nisan - 30 Haziran 2013: Yoktur).
17.8 Dönem içinde yeni giren bireysel emeklilik katılımcılarının adet ile brüt ve net katılım
paylarının bireysel ve kurumsal olarak dağılımları: Yoktur (1 Nisan - 30 Haziran 2014:
Yoktur), (1 Ocak - 30 Haziran 2013: Yoktur), (1 Nisan - 30 Haziran 2013: Yoktur).
17.9 Dönem içinde başka şirketten gelen bireysel emeklilik katılımcılarının adet ile brüt ve net
katılım paylarının bireysel ve kurumsal olarak dağılımları: Yoktur (1 Nisan - 30 Haziran
2014: Yoktur), (1 Ocak - 30 Haziran 2013: Yoktur), (1 Nisan - 30 Haziran 2013: Yoktur).
17.10 Dönem içinde şirketin hayat portföyünden bireysel emekliliğe geçen bireysel emeklilik
katılımcılarının adet ile brüt ve net katılım paylarının bireysel ve kurumsal olarak
dağılımları: : Yoktur (1 Nisan - 30 Haziran 2014: Yoktur), (1 Ocak - 30 Haziran 2013:
Yoktur), (1 Nisan - 30 Haziran 2013: Yoktur).
17.11 Dönem içinde şirketin portföyünden ayrılan başka şirkete geçen veya başka şirkete
geçmeyen her ikisi birlikte bireysel emeklilik katılımcılarının adet ile brüt ve net katılım
paylarının bireysel ve kurumsal olarak dağılımları: Yoktur (1 Nisan - 30 Haziran 2014:
Yoktur), (1 Ocak - 30 Haziran 2013: Yoktur), (1 Nisan - 30 Haziran 2013: Yoktur).
17.12 Dönem içinde yeni giren hayat sigortalıların adet ile brüt ve net prim tutarları ferdi ve
grup olarak dağılımları: Yoktur (1 Nisan - 30 Haziran 2014: Yoktur), (1 Ocak - 30 Haziran
2013: Yoktur), (1 Nisan - 30 Haziran 2013: Yoktur)
41
EUREKO SİGORTA A.Ş.
1 OCAK - 30 HAZİRAN 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
17.13 Dönem içinde portföyden ayrılan hayat sigortalıların adet ile brüt ve net prim tutarları
matematik karşılıklarının tutarlarının ferdi ve grup olarak dağılımları: Yoktur (1 Nisan 30 Haziran 2014: Yoktur), (1 Ocak - 30 Haziran 2013: Yoktur), (1 Nisan - 30 Haziran 2013:
Yoktur).
17.14 Dönem içinde hayat sigortalılarına kar payı dağıtım oranı: Yoktur (1 Nisan - 30 Haziran
2014: Yoktur), (1 Ocak - 30 Haziran 2013: Yoktur), (1 Nisan - 30 Haziran 2013: Yoktur).
17.15 - 17.19
Sigorta sözleşmelerinden kaynaklanan yükümlülükler ile ilgili diğer gerekli
açıklamalar:
Muallak hasar ve tazminat karşılığı:
Brüt
Dönem başı - 1 Ocak
Ödenen hasar
Artış
Cari dönem muallakları
Geçmiş yıllar muallakları
Dönem sonu rapor edilen
hasarlar- 30 Haziran
2014
Reasürans payı
Net
386,866,189
(60,454,053)
(275,969,677)
31,274,776
110,896,512
(29,179,277)
134,941,076
(968,127)
(91,569,733)
(3,998,788)
43,371,343
(4,966,915)
460,385,085
(340,263,422)
120,121,663
Gerçekleşmiş ancak rapor
edilmemiş hasarlar
Dava kazanma oranına göre hesaplanan
indirim tutarı (2.24 no’lu dipnot)
87,405,811
(44,632,924)
42,772,887
(21,015,356)
12,139,418
(8,875,938)
Toplam
526,775,540
(372,756,928)
Brüt
Dönem başı - 1 Ocak
Ödenen hasar
Artış
Cari dönem muallakları
Geçmiş yıllar muallakları
Dönem sonu rapor edilen
hasarlar- 30 Haziran
2013
Reasürans payı
154,018,612
Net
338,063,616
(74,355,298)
(248,431,291)
47,417,968
89,632,325
(26,937,330)
90,152,746
(4,532,959)
(44,381,562)
(2,624,984)
45,771,184
(7,157,943)
349,328,105
(248,019,869)
101,308,236
Gerçekleşmiş ancak rapor
edilmemiş hasarlar
Dava kazanma oranına göre hesaplanan
indirim tutarı (2.24 no’lu dipnot)
58,421,097
(33,383,606)
25,037,491
(16,836,252)
8,761,821
(8,074,431)
Toplam
390,912,950
(272,641,654)
118,271,296
Kazanılmamış primler karşılığı:
Brüt
2014
Reasürans payı
Net
Dönem başı - 1 Ocak
Net değişim
447,601,457
39,378,297
(191,213,999)
(13,398,190)
256,387,458
25,980,107
Dönem sonu – 30 Haziran
486,979,754
(204,612,189)
282,367,565
42
EUREKO SİGORTA A.Ş.
1 OCAK - 30 HAZİRAN 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
17.15 - 17.19
Sigorta sözleşmelerinden kaynaklanan yükümlülükler ile ilgili diğer gerekli
açıklamalar (Devamı):
2013
Brüt
Reasürans payı
Net
Dönem başı - 1 Ocak
Net değişim
371,780,677
100,655,247
(138,603,764)
(49,935,094)
233,176,913
50,720,153
Dönem sonu - 30 Haziran
472,435,924
(188,538,858)
283,897,066
30 Haziran 2014 tarihi itibariyle ertelenmiş komisyon gelirleri ve ertelenmiş komisyon giderleri
sırasıyla 31,428,274 TL (31 Aralık 2013: 26,569,734 TL) ve 56,135,761 TL (31 Aralık 2013:
51,619,140 TL) olup bilançoda gelecek aylara ait gelirler ve gelecek aylara ait giderler hesap
kalemleri altında yer almaktadır
Devam eden riskler karşılığı:
Brüt
2014
Reasürans payı
Net
Dönem başı - 1 Ocak
Net değişim
43,957,131
74,683
(37,619,562)
5,341,031
6,337,569
5,415,714
Dönem sonu - 30 Haziran
44,031,814
(32,278,531)
11,753,283
Brüt
Dönem başı - 1 Ocak
Net değişim
Dönem sonu - 30 Haziran
2013
Reasürans payı
Net
6,301,485
5,219,325
(1,948,039)
(2,350,071)
4,353,446
2,869,254
11,520,810
(4,298,110)
7,222,700
Dengeleme karşılığı:
Brüt
2014
Reasürans payı
Net
Dönem başı - 1 Ocak
İndirilen karşılık
Net değişim
62,820,299
(102,442)
7,999,252
(51,720,126)
13,397
(6,622,820)
11,100,173
(89,045)
1,376,432
Dönem sonu - 30 Haziran
70,717,109
(58,329,549)
12,387,560
Brüt
2013
Reasürans payı
Net
Dönem başı - 1 Ocak
İndirilen karşılık
Net değişim
46,870,301
(219,728)
9,411,956
(37,772,404)
8,972
(8,098,362)
9,097,897
(210,756)
1,313,594
Dönem sonu - 30 Haziran
56,062,529
(45,861,794)
10,200,735
43
EUREKO SİGORTA A.Ş.
1 OCAK - 30 HAZİRAN 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
17.15 - 17.19
Sigorta sözleşmelerinden kaynaklanan yükümlülükler ile ilgili diğer gerekli
açıklamalar (Devamı):
Rücu Gelirleri:
Şirket’in ödemiş olduğu tazminat bedellerine ilişkin olarak branşlar itibariyle dönem içinde
tahsil edilmiş olan rücu ve sovtaj gelirleri ile dönem sonu itibariyle tahakkuk edilmiş olan rücu
ve sovtaj alacak tutarları aşağıda açıklanmıştır:
Tahakkuk
Brüt
30 Haziran 2014
Reasürans payı
Net
Brüt
31 Aralık 2013
Reasürans payı
Kara Araçları
Nakliyat
Yangın ve Doğal Afetler
Su araçları
Genel Sorumluluk
Genel Zararlar
Kara Araçları Sorumluluk
Kaza
Diğer
11,038,873
2,800,194
1,202,321
347,006
1,512,774
519,014
126,275
205
941
(277,645)
(2,388,367)
(469,471)
(297,242)
(1,315,631)
(380,042)
(17,806)
-
10,761,228
411,827
732,850
49,764
197,143
138,972
108,469
205
941
11,831,031
2,891,022
1,088,711
920,463
572,384
437,881
184,659
2,271
30,349
(506,423)
(2,074,103)
(259,656)
(804,990)
(501,061)
(254,996)
(23,090)
-
11,324,608
816,919
829,055
115,473
71,323
182,885
161,569
2,271
30,349
Toplam
17,547,603
(5,146,204)
12,401,399
17,958,771
(4,424,319)
13,534,452
Brüt
30 Haziran 2014
Reasürans payı
Net
Brüt
30 Haziran 2013
Reasürans payı
Net
Kara Araçları
Yangın ve Doğal Afetler
Nakliyat
Genel Zararlar
Kara Araçları Sorumluluk
Genel Sorumluluk
Kredi
20,604,764
346,589
1,674,874
363,514
94,654
4,645
73,620
(483,077)
(106,579)
(446,946)
(84,919)
(12,145)
(3,585)
(70,218)
20,121,687
240,010
1,227,928
278,595
82,509
1,060
3,402
25,951,889
869,622
740,793
187,278
132,286
830
-
(2,280,344)
(265,905)
(379,175)
(44,217)
(19,478)
-
23,671,545
603,717
361,618
143,061
112,808
830
-
Toplam
23,162,660
(1,207,469)
21,955,191
27,882,698
(2,989,119)
24,893,579
Net
Tahsil
Yabancı para ile ifade edilen ve ihbarı yapılmış muallak hasar ve tazminat karşılıkları aşağıdaki
gibidir:
Döviz Cinsi
Döviz Tutarı
Euro
ABD Doları
CHF
GBP
JPY
3,653,404
6,319,077
383,309
667,022
30 Haziran 2014
Kur
2.8919
2.1234
2.3722
0.0209
Tutar TL
10,565,279
13,417,928
909,286
139
24,892,632
Döviz Cinsi
Döviz Tutarı
ABD Doları
Euro
CHF
JPY
GBP
5,886,851
3,547,194
409,654
3,984,217
442
31 Aralık 2013
Kur
2.1343
2.9365
2.3899
0.0202
3.5114
Tutar TL
12,564,306
10,416,335
979,032
80,481
1,552
24,041,706
44
EUREKO SİGORTA A.Ş.
1 OCAK - 30 HAZİRAN 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
17.15 - 17.19
Sigorta sözleşmelerinden kaynaklanan yükümlülükler ile ilgili diğer gerekli
açıklamalar (Devamı):
Davalık Muallak Hasarlara İlişkin Kazanma Oranı Hesaplamaları:
26 Aralık 2011 tarih ve 2011/23 sayılı “Gerçekleşmiş Ancak Raporlanmamış Tazminat Karşılığı
Hesaplamasına İlişkin Açıklamalar Hakkında Genelge” uyarınca, Şirket, 31 Aralık 2013 tarihi
itibariyle son beş yılda bütün yargı aşamaları tamamlanmış hasar dosyalarından şirket lehine
sonuçlanmış olan dosyalarının tutarlarını, dosyaların toplam tutarına oranlayarak alt branşlar
itibariyle kazanma oranları hesaplamış, kazanma oranı %25’in üzerinde hesaplanan branşlar için
yeterli sayıda kapanan hasar dosya sayısına sahip olan branşlarda Genelge’nin 6. maddesi
uyarınca %25 oranını kullanarak ve yeterli kapanan hasar dosya sayısına sahip olmayan
branşlarda %15 oranını kullanarak muallak tazminat karşılığı tutarlarından indirim yapmıştır.
Şirket’in 30 Haziran 2014 tarihi itibariyle alt branşlar bazında hesapladığı kazanma oranları
aşağıda açıklanmıştır:
Kazanma Oranı (%)
30 Haziran 2014
31 Aralık 2013
Alt branş
Motorlu Kara Taşıtları
Emtea
İşveren Mali Sorumluluk
Ferdi Kaza
Yangın
Makine Kırılması
Üçüncü Şahıslara Karşı Mali Sorumluluk
Zorunlu Trafik
Montaj
25
25
25
25
10
15
15
10
9
45
25
25
25
25
15
15
15
14
10
EUREKO SİGORTA A.Ş.
1 OCAK - 30 HAZİRAN 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)
17.15 - 17.19
Sigorta sözleşmelerinden kaynaklanan yükümlülükler ile ilgili diğer gerekli açıklamalar (Devamı):
Teknik Karşılıklar Yönetmeliği’ne uygun olarak yapılan AZMM hesaplamalarında kullanılmış olan hasar gelişim tabloları aşağıda açıklanmıştır.
30 Haziran 2014 tarihi itibariyle hasar gelişim tablosu:
1 Temmuz 200830 Haziran 2007
Kaza döneminde
gerçekleşen hasar
1 yıl sonra
2 yıl sonra
3 yıl sonra
4 yıl sonra
5 yıl sonra
6 yıl sonra
208,288,855
83,859,939
86,328,702
78,356,000
55,748,994
60,090,669
60,453,463
243,977,437
54,618,647
13,183,261
13,938,688
12,897,981
12,685,616
291,887,310
63,103,317
26,614,248
29,807,393
25,296,647
307,694,686
59,362,584
20,212,017
20,884,307
395,303,424
78,909,164
39,349,808
359,487,193
104,788,873
383,790,421
2,190,429,326
444,642,524
185,688,036
142,986,388
93,943,622
72,776,285
60,453,463
Toplam gerçekleşen
brüt hasar
633,126,622
351,301,630
436,708,915
408,153,594
513,562,396
464,276,066
383,790,421
3,190,919,644
1 Temmuz 2008 - 1 Temmuz 2009 30 Haziran 2007 30 Haziran 2008
1 Temmuz 2010 30 Haziran 2009
1 Temmuz 2011 - 1 Temmuz 2012 30 Haziran 2010 30 Haziran 2011
Gerçekleşen
Brüt Hasar
Kaza yılı
1 Temmuz 2009 - 1 Temmuz 2010 30 Haziran 2008 30 Haziran 2009
1 Temmuz 2011 30 Haziran 2010
1 Temmuz 2012 - 1 Temmuz 2013 30 Haziran 2011 30 Haziran 2013
Toplam
1 Temmuz 2005 30 Haziran 2006
Gerçekleşen
Brüt Hasar
30 Haziran 2013 tarihi itibariyle hasar gelişim tablosu:
Toplam
1 Temmuz 2004 30 Haziran 2005
1 Temmuz 200730 Haziran 2006
Kaza döneminde
gerçekleşen hasar
1 yıl sonra
2 yıl sonra
3 yıl sonra
4 yıl sonra
5 yıl sonra
6 yıl sonra
170,074,274
37,960,216
12,944,196
8,644,159
9,508,436
11,815,787
11,889,137
208,288,855
83,859,939
86,328,702
78,356,000
55,748,994
60,090,669
-
243,984,766
54,633,430
13,228,220
13,945,378
13,142,804
-
291,918,788
63,179,317
26,635,579
30,008,244
-
307,837,396
59,549,413
20,572,492
-
395,513,266
79,727,526
-
359,753,307
-
1,977,370,652
378,909,841
159,709,189
130,953,781
78,400,234
71,906,456
11,889,137
Toplam gerçekleşen
brüt hasar
262,836,205
572,673,159
338,934,598
411,741,928
387,959,301
475,240,792
359,753,307
2,809,139,290
Kaza yılı
46
EUREKO SİGORTA A.Ş.
1 OCAK - 30 HAZİRAN 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)
17.15 - 17.19
Sigorta sözleşmelerinden kaynaklanan yükümlülükler ile ilgili diğer gerekli
açıklamalar (Devamı)
Şirket, Genelge uyarınca, her bir branş için kullanılacak AZMM hesaplama metodunu Şirket
aktüerinin görüşleri çerçevesinde ilgili branşın özelliğine ve Şirket’in portföy yapısına bağlı
olarak belirlemiş ve belirlediği yöntemleri 30 Haziran 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibariyle
yapılan hesaplamalarda kullanmıştır. 30 Haziran 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihlerinde branşlar
itibariyle kullanılan AZMM hesaplama metodu ile bu hesaplamalar sonucunda ilave ayrılacak
veya hesaplamaların negatif sonuç verdiği durumlarda karşılıklardan düşülecek olan brüt ve net
karşılık tutarları aşağıda açıklanmıştır:
Branş
Kullanılan
Yöntem
Genel sorumluluk (*) (**)
Zorunlu trafik (**)
Genel zararlar
İhtiyari mali sorumluluk
Yangın ve doğal afetler
Su araçları
Kaza
Kredi
Sağlık
Hava araçları
Hava araçları sorumluluk
Finansal kayıplar
Nakliyat
Kara araçları
Cape Cod
Cape Cod
Cape Cod
Cape Cod
Standart
Hasar Prim
Standart
Hasar Prim
Standart
Hasar Prim
Cape Cod
Hasar Prim
Standart
Standart
(*)
(**)
30 Haziran 2014
Brüt Karşılık
Net Karşılık
(%100)(*)
(%100)(*)
31 Aralık 2013
Brüt Karşılık
Net Karşılık
(%100)
(%100)
80,805,355
16,550,713
15,518,894
4,573,175
2,824,148
3,135,208
699,685
1,124,977
163,558
(19,200,564)
47,658
(1,258,803)
(4,464,495)
(13,113,698)
30,045,483
14,911,810
4,016,473
4,199,623
1,620,641
977,381
389,924
56,249
163,348
(96,684)
(750,651)
(12,760,710)
49,560,634
18,510,640
13,250,142
2,732,821
1,856,377
2,362,326
671,833
1,312,460
42,038
25,664,754
2,109,026
(1,449,460)
(2,951,199)
(11,916,896)
19,591,738
16,544,557
4,959,848
2,487,428
1,033,634
726,148
337,840
65,598
42,495
(42,142)
(841,668)
(11,243,867)
87,405,811
42,772,887
101,755,496
33,661,609
2.24 no'lu dipnotta açıklandığı üzere, 30 Haziran 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle yapılan AZMM hesaplamalarında,
bilançoda tahakkuk ettirilmiş rücu, sovtaj ve benzeri gelirlere ilişkin veriler dikkate alınmıştır.
Zorunlu Trafik ve Genel Sorumluluk branşlarında davalık muallak hasar dosyalarına ilişkin yapılmış olan güncellemelerin
AZMM hesaplamasındaki etkisini elimine edebilmek amacıyla, AZMM hesaplamasında kullanılan katsayılar Hazine
Müsteşarlığı'nın 7 Ocak 2013 tarih ve B.02.1.HZN.0.10.03.01 sayılı onayı ile 38681552 sayılı onayına istinaden
değiştirilmiştir. Ayrıca Hazine Müsteşarlığı’nın 5 Şubat 2014 tarih ve 38681552 sayılı yazısına istinaden; Şirket, Genel
Sorumluluk branşında izin yazısına konu hasar dosyalarının muallak tutarlarındaki artışın AZMM hesaplamalarında
kullanılan gerçekleşen hasar üçgenin kuyruk bölümündeki gelişim katsayılarının trendinde sapmaya neden olmasından
dolayı, söz konusu hasar dosyalarının muallak hasar tutarlarındaki artışı 30 Haziran 2014 tarihi itibariyle yapılan AZMM
hesaplamalarında söz konusu gelişim katsayılarına dahil etmemiştir. Şirket 30 Haziran 2014 itibariyle Hazine
Müsteşarlığı’nın 5 Ağustos 2014 tarihli 38681552-952.05.01.02[306.99]/24737 sayılı onayına istinaden Genel Sorumluluk
branşında aktüeryal analizler sonucunda belirlenen büyük hasar limitini kullanılarak gerçekleşmiş ancak rapor edilmemiş
hasar karşılığı tutarını yeniden hesaplamıştır. Söz konusu uygulamalar neticesinde, 30 Haziran 2014 tarihi itibariyle net
gerçekleşmiş ancak rapor edilmemiş tazminat karşılığı Zorunlu Trafik branşında 3,109,202 TL tutarında; Genel Sorumluluk
branşında ise 10,323,081 TL tutarında azalmıştır.
Şirket’in yapmış olduğu AZMM hesaplamaları brüt olarak yapılmakta ve Şirket’in yürürlükte
bulunan veya ilgili reasürans anlaşmalarına bağlı olarak net tutarlara ulaşılmaktadır. Şirket,
30 Haziran 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle, netleştirme yöntemi olarak branş bazında
son 28 çeyreğe ait net gerçekleşen hasarların brüt gerçekleşen hasarlara oranını dikkate almıştır.
Şirket, 30 Haziran 2014 tarihi itibariyle yapmış olduğu AZMM hesaplamalarında Trafik ve
Genel Zararlar branşlarında box-plot yöntemini kullanarak; Yangın ve Genel Sorumluluk
branşlarında
ise
Hazine
Müşteşarlığı’nın
18
Temmuz
2012
tarih
ve
B.02.1.HZN.0.10.03.01/700.35
ve
5
Ağustos
2014
tarihli
38681552952.05.01.02[306.99]/24737 sayılı yazısına istinaden, Şirket aktüerinin belirlediği tutara göre
büyük hasar eliminasyonu yapmıştır (2.24 no’lu dipnot). 30 Haziran 2014 tarihi itibariyle söz
konusu hesaplamalar sonucunda branşlar itibariyle ayıklanacak büyük hasarların bulunması için
kullanılan büyük hasar limitleri aşağıda açıklanmıştır:
Branş
30 Haziran 2014
Yangın ve Doğal Afetler (*)
Zorunlu Trafik
Genel Zararlar
Genel Sorumluluk(**)
(*)
(**)
5,000,000
108,158
6,802,445
9,700,050
Hazine Müsteşarlığı'nın 18 Temmuz 2012 tarih ve B.02.1.HZN.0.10.03.01/700.35 sayılı onayına istinaden
büyük hasar elemesi için limit 5,000,000 TL olarak belirlenmiştir.
Hazine Müsteşarlığı’nın 5 Ağustos 2014 tarihli 38681552-952.05.01.02[306.99]/24737 sayılı onayına
istinaden Genel Sorumluluk branşında aktüeryal analizler sonucunda büyük hasar limiti 9,700,050 olarak
belirlenmiştir.
AZMM hesaplaması yapılırken, yukarıda belirtilen branşlar haricindeki branşlarda büyük hasar
elemesi yapılmamıştır.
47
EUREKO SİGORTA A.Ş.
1 OCAK - 30 HAZİRAN 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)
18.
Yatırım Anlaşması Yükümlülükleri
Yoktur (31 Aralık 2013: Yoktur).
19.
Ticari ve Diğer Borçlar, Ertelenmiş Gelirler
30 Haziran 2014
31 Aralık 2013
Reasürans şirketlerine borçlar (4 ve 10 no’lu dipnotlar)
108,794,515
Diğer çeşitli borçlar (47.1 no’lu dipnot)
20,146,311
Ertelenmiş komisyon gelirleri – kısa vadeli (17 no’lu dipnot) 26,473,244
Tedavi giderlerine ilişkin SGK’ya borçlar – kısa vadeli
1,478,556
Personele borçlar
345,023
116,121,746
20,278,938
21,800,505
1,759,263
403,683
Toplam borçlar
157,237,649
160,364,135
Ertelenmiş komisyon gelirleri – uzun vadeli (17 no’lu dipnot) 4,955,030
Tedavi giderlerine ilişkin SGK’ya borçlar – uzun vadeli
-
4,769,229
971,551
Toplam ticari ve diğer borçlar, ertelenmiş gelirler
162,192,679
166,104,915
İlişkili taraf bakiyeleri 45 no’lu dipnotta açıklanmıştır.
(*)
Tedavi giderlerine ilişkin SGK’ya borçlar:
2013
Dönem başı - 1 Ocak
4,765,963
SGK’ya devredilen prim tutarı (1)
Yönetmelik öncesi dönem için bildirilen düzeltme
Cari dönem için bildirilen yükümlülük ile
yapılan hesaplama sonucu bulunan tutar arasındaki fark (2)
SGK’ya yapılan prim ödemeleri
2,175,375
196,667
Dönem sonu - 31 Aralık
1,067,338
(5,474,529)
2,730,814
2014
Dönem başı - 1 Ocak
2,730,814
SGK’ya devredilen prim tutarı (1) (**)
Cari dönem için bildirilen yükümlülük ile
yapılan hesaplama sonucu bulunan tutar arasındaki fark
Yönetmelik öncesi dönem için bildirilen düzeltme
SGK’ya yapılan prim ödemeleri
Dönem sonu - 30 Haziran
(**)
(1)
794,970
240,304
319,059
(2,606,591)
1,478,556
Gelir tablosunda SGK’ya aktarılan primler altında gösterilmektedir.
2.14 no’lu dipnotta açıklandığı üzere, Kanun’un yayımlandığı tarihten sonra meydana gelen trafik
kazalarından kaynaklanan tedavi masraflarıyla ilgili olmak üzere, Şirket’in ilgili branşlarda,
1 Ocak - 30 Haziran 2014 ara hesap döneminde yazılan poliçelere ilişkin olarak, 2011/17 sayılı
Genelge ve 2012/6 no’lu Sektör Duyurusu kapsamında belirlenen primleri SGK’ya aktarması
gerekmektedir. Şirket, yukarıda anlatılan esaslar çerçevesinde 1 Ocak - 30 Haziran 2014 tarihi
itibariyle 794,970 (1 Ocak - 31 Aralık 2013: 2,175,375 TL)’lik tutarı SGK’ya aktarılan primler
olarak kaydetmiştir. SGK’ya aktarılan prim tutarı “Tedavi Giderlerine İlişkin SGK’ya Borçlar kısa vadeli” hesabına kaydedilmiş olup 30 Haziran 2014 tarihine kadar yapılan ödemeler bu
hesaptan düşülmüştür.
48
EUREKO SİGORTA A.Ş.
1 OCAK - 30 HAZİRAN 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)
19.
Ticari ve Diğer Borçlar, Ertelenmiş Gelirler (Devamı)
(2)
2011/17 ve 2012/4 sayılı Genelgelerin hükümleri çerçevesinde Hazine Müsteşarlığı tarafından
şirketlere bildirilen yükümlülükler ile belirtilen hesaplama sonucu bulunan tutarların ilgili döneme
isabet eden kısmı arasında fark oluşması durumunda, ilgili fark bilançoda “Tedavi giderlerine
ilişkin SGK’ya borçlar” hesabına, gelir tablosunda ise diğer teknik gelirler veya giderler hesabına
yansıtılır. Bu çerçevede Şirket, 1 Ocak – 30 Haziran 2013 dönemi için bildirilen yükümlülüğü
dikkate alarak 1,067,338 TL tutarındaki borcu “Tedavi giderlerine ilişkin SGK’ya borçlar”
hesabına ekleyip, “Diğer Teknik Giderler” hesabına kaydetmiştir.
Yabancı para ile ifade edilen borçlar aşağıdaki gibidir:
Döviz Cinsi
Döviz Tutarı
ABD Doları
Euro
CHF
GBP
JPY
SEK
32,926,781
7,894,706
279,120
65,471
22,851,386
7
30 Haziran 2014
Kur
2.1234
2.8919
3.6094
2.3722
0.0209
0.3131
Toplam
69,916,727
22,830,700
662,128
236,311
4,775
2
93,650,643
Döviz Cinsi
Döviz Tutarı
ABD Doları
Euro
JPY
CHF
GBP
SEK
39,997,615
7,754,166
29,315,433
138,841
83,130
7
Toplam
20.
Tutar TL
31 Aralık 2013
Kur
2.1343
2.9365
0.0202
2.3899
3.5114
0.3277
Tutar TL
85,366,910
22,770,108
592,172
331,816
291,903
2
109,352,911
Krediler
Yoktur (31 Aralık 2013: Yoktur).
49
EUREKO SİGORTA A.Ş.
1 OCAK - 30 HAZİRAN 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)
21.
Ertelenmiş Gelir Vergisi
Şirket ertelenmiş gelir vergisi varlık ve yükümlülüklerini, bilanço kalemlerinde bu finansal
tablolar ve Vergi Usul Kanunu arasındaki farklı değerlendirmelerin sonucunda ortaya çıkan
geçici farkların etkilerini dikkate alarak hesaplamaktadır.
İleriki dönemlerde gerçekleşecek geçici farklar üzerinden yükümlülük metoduna göre
hesaplanan ertelenmiş vergi varlıkları ve yükümlülükleri için uygulanan oran %20’dir.
30 Haziran 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibariyle birikmiş geçici farklar ve ertelenmiş vergi
varlık ve yükümlülüklerinin yürürlükteki vergi oranları kullanılarak hazırlanan dökümü
aşağıdaki gibidir:
Ertelenmiş vergi varlıkları
Dengeleme karşılığı
Devam eden riskler karşılığı
Gider tahakkukları
Rücu alacakları karşılığı
Kıdem tazminatı ve
kullanılmayan izin karşılığı
İştirakler
Alacaklar karşılığı
Diğer
Geçici zamanlama
farkları
30 Haziran
31 Aralık
2014
2013
Ertelenmiş vergi
varlıkları/(yükümlülükleri)
30 Haziran
31 Aralık
2014
2013
11,472,739
11,753,283
6,486,369
6,478,425
9,868,671
6,337,569
5,513,989
5,526,934
2,294,548
2,350,657
1,297,274
1,295,685
1,973,734
1,267,514
1,102,798
1,105,387
3,363,053
1,711,317
205,769
2,060,641
3,342,223
1,711,317
447,388
1,216,372
672,611
85,566
41,154
412,128
668,444
85,566
89,478
243,274
8,449,623
6,536,195
Toplam ertelenmiş vergi
varlıkları
Ertelenmiş vergi yükümlülükleri
Alacak reeskontu
Maddi ve maddi olmayan
duran varlıklar
(829,689)
(936,016)
(165,938)
(187,203)
(18,586,289)
(19,036,686)
(2,664,955)
(2,707,452)
(2,830,893)
(2,894,655)
Toplam ertelenmiş vergi
yükümlülükleri
Net ertelenmiş vergi varlıkları
(35 no’lu dipnot)
5,618,730
3,641,540
Ertelenmiş vergi varlıklarının dönem içindeki hareketleri aşağıdaki gibidir:
2014
2013
Dönem başı - 1 Ocak
Ertelenmiş vergi geliri
Kullanım amaçlı gayrimenkullerin değer artışı
nedeniyle özkaynak içerisinde muhasebeleştirilen
ertelenmiş vergi aktifi
Ozkaynak altında muhasebeleştirilen çalışanlara
sağlanan faydalardan kaynaklanan aktüeryal
kayıpların ertelenmiş vergi etkisi
3,641,540
1,862,150
1,251,016
831,250
-
874,840
115,040
71,629
Dönem sonu - 30 Haziran (35 no’lu dipnot)
5,618,730
3,028,735
50
EUREKO SİGORTA A.Ş.
1 OCAK - 30 HAZİRAN 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)
22.
Emeklilik Sosyal Yardım Yükümlülükleri
30 Haziran 2014
31 Aralık 2013
Kıdem tazminatı karşılığı
948,963
1,272,606
Toplam
948,963
1,272,606
Türk İş Kanunu’na göre, Şirket bir senesini doldurmuş olan ve Şirket’le ilişkisi kesilen veya
emekli olan 25 hizmet (kadınlarda 20) yılını dolduran ve emekliliğini kazanan (kadınlar için
58 yaşında. erkekler için 60 yaşında), askere çağrılan veya vefat eden personeli için kıdem
tazminatı ödemekle mükelleftir.
Ödenecek tazminat her hizmet yılı için bir aylık maaş kadardır ve bu tutar 30 Haziran 2014
tarihi itibariyle 3,438.22 TL (31 Aralık 2013: 3,254.44 TL) ile sınırlandırılmıştır.
Kıdem tazminatı karşılığı yasal olarak herhangi bir fonlamaya tabi değildir ve herhangi bir
fonlama şartı bulunmamaktadır.
Kıdem tazminatı karşılığı çalışanların emekliliği halinde ödenmesi gerekecek muhtemel
yükümlülüğün bugünkü değerinin tahminiyle hesaplanır.
TMS 19, Şirket’in kıdem tazminatı karşılığını tahmin etmek için aktüeryal değerleme
yöntemlerinin geliştirilmesini öngörmektedir. Buna göre toplam yükümlülüğün
hesaplanmasında aşağıda yer alan aktüeryal öngörüler kullanılmıştır:
30 Haziran 2014
31 Aralık 2013
3.77
87.89
3.77
87.53
Yıllık iskonto oranı (%)
Emeklilik olasılığı (%)
Temel varsayım, her yıllık hizmet için belirlenen tavan karşılığının enflasyon ile orantılı olarak
artmasıdır. Böylece uygulanan iskonto oranı enflasyonun beklenen etkilerinden arındırılmış
gerçek oranı gösterir.
Kıdem tazminatı karşılığının dönem içindeki hareketleri aşağıdaki gibidir:
Dönem başı - 1 Ocak
Cari hizmet maliyeti
Faiz maliyeti
Dönem içinde ödenen (33 no’lu dipnot)
Aktüeryal (kazanç)/ kayıp
Dönem sonu - 30 Haziran
23.
2014
2013
1,272,606
54,776
47,448
(1,001,068)
575,201
818,508
57,425
37,625
(320,369)
358,144
948,963
951,333
Diğer Yükümlülükler ve Masraf Karşılıkları
Pasifte yer almayan taahhütler 43 no’lu dipnotta açıklanmıştır.
Alınan garanti ve teminatlar 12.3 no’lu dipnotta açıklanmıştır.
Bilançoda gider tahakkukları altında sınıflandırılan karşılıkların detayı aşağıda yer almaktadır:
30 Haziran 2014
31 Aralık 2013
İkramiye karşılığı
1,598,000
3,000,000
Kullanılmamış izin karşılığı
2,414,090
2,069,617
Genel gider karşılığı
1,369,554
Acente ek komisyon karşılığı
1,150,000
Eşel komisyon karşılığı
2,060,651
Diğer kısa vadeli yükümlülükler
670,622
1,144,434
Bilgi işlem gider karşılığı
3,000,000
İdari takipteki alacak karşılığı
1,217,747
Toplam
10,961,110
51
8,733,605
EUREKO SİGORTA A.Ş.
1 OCAK - 30 HAZİRAN 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)
24.
Net Sigorta Prim Geliri
Yazılan primlerin dağılımı aşağıdaki gibidir:
1 Ocak - 30 Haziran 2014
Brüt Reasürans payı
Kara araçları
110,954,247
Hastalık / Sağlık
49,331,155
Yangın ve doğal afetler
108,035,283
Genel zararlar
70,377,758
Kaza
25,091,665
Kara araçları sorumluluk (*) 9,833,703
Genel sorumluluk
9,884,010
Nakliyat
11,624,380
Su araçları
5,738,752
Hava araçları
1,453,494
Diğer
6,313,859
Toplam yazılan primleri 408,638,306
68,072 111,022,319
49,331,155
(73,711,059) 34,324,224
(47,445,561) 22,932,197
(3,207,841) 21,883,824
(2,664,371)
7,169,332
(5,286,478)
4,597,532
(8,395,578)
3,228,802
(5,139,560)
599,192
(1,453,543)
(49)
(5,227,225)
1,086,634
(152,463,144) 256,175,162
1 Ocak - 30 Haziran 2013
Brüt Reasürans payı
Kara araçları
126,447,282
Hastalık / Sağlık
44,296,040
Yangın ve doğal afetler
85,036,989
Genel zararlar
118,539,499
Kaza
22,640,878
Kara araçları sorumluluk (*) 16,227,452
Genel sorumluluk
8,866,350
Nakliyat
11,327,036
Su araçları
7,262,218
Hava araçları
965,873
Diğer
5,021,425
Toplam yazılan primleri 446,631,042
(*)
25.
1 Nisan - 30 Haziran 2014
Brüt Reasürans payı
Net
60,776,517
3,379,554
42,688,824
40,033,968
13,223,346
5,400,782
5,263,266
7,604,212
2,937,981
1,126,666
3,006,400
33,994
(25,084,482)
(28,261,151)
(1,497,266)
(1,633,269)
(2,799,657)
(5,899,247)
(2,527,621)
(1,126,666)
(2,453,391)
60,810,511
3,379,554
17,604,342
11,772,817
11,726,080
3,767,513
2,463,609
1,704,965
410,360
553,009
185,441,516
(71,248,756)
114,192,760
1 Nisan - 30 Haziran 2013
Brüt Reasürans payı
Net
368,049 126,815,331
44,296,040
(53,448,906) 31,588,083
(93,513,391) 25,026,108
(3,312,968) 19,327,910
(3,067,667) 13,159,785
(4,514,789)
4,351,561
(8,117,333)
3,209,703
(6,896,107)
366,111
(972,478)
(6,605)
(3,954,394)
1,067,031
(177,429,984) 269,201,058
Net
Net
68,797,267
3,502,519
39,775,421
33,517,731
11,474,284
8,954,411
4,594,881
6,302,466
5,412,708
306,452
1,859,443
168,067
(22,828,957)
(20,377,184)
(1,698,712)
(1,737,950)
(2,471,975)
(4,717,905)
(5,172,146)
(302,093)
(1,305,491)
68,965,334
3,502,519
16,946,464
13,140,547
9,775,572
7,216,461
2,122,906
1,584,561
240,562
4,359
553,952
184,497,583
(60,444,346)
124,053,237
Kara araçları sorumluluk branşına ait sigorta prim gelirleri reasürans payı, 2011/17 sayılı Genelge
kapsamında 25 Şubat 2011 tarihinden itibaren yapılan poliçelere ilişkin olarak SGK’ya devredilen
794,970 TL (31 Aralık 2013: 2,372,042 TL) tutarındaki primleri içermektedir (19 no’lu dipnot).
Aidat (Ücret) Gelirleri
Yoktur (1 Nisan - 30 Haziran 2014: Yoktur), (1 Ocak - 30 Haziran 2013: Yoktur), (1 Nisan 30 Haziran 2013: Yoktur).
26.
Yatırım Gelirleri
1 Ocak 1 Nisan 1 Ocak 1 Nisan 30 Haziran 2014 30 Haziran 2014 30 Haziran 2013 30 Haziran 2013
Satılmaya hazır finansal varlıklar
Net gerçekleşmiş gelir
Makul değer farkları
Diğer finansal varlıklar
Nakit ve nakit benzerleri
Faiz geliri
Arazi,Arsa ile binalardan elde
Edilen gelirler
Toplam
27.
(2,801,137)
(3,771,679)
-
(3,317,140)
(231,310)
-
(7,033,998)
635,443
(605,553)
(2,157,858)
(1,658,712)
(583,056)
(20,133,362)
(10,587,047)
(10,226,698)
-
(4000)
(4000)
(17,234,806)
(4,403,626)
(26,706,178)
(14,135,497)
Finansal Varlıkların Net Tahakkuk Gelirleri
Satılmaya hazır finansal varlıklardan elde edilen gerçekleşen kazanç ve kayıplara ilişkin bilgiler
11 ve 15 no’lu dipnotlarda açıklanmıştır.
28.
Makul Değer Farkı Gelir Tablosuna Yansıtılan Aktifler
11.7-11.9 no’lu dipnotta açıklanmıştır.
29.
Sigorta Hak ve Talepleri
17 no’lu dipnotta açıklanmıştır.
52
EUREKO SİGORTA A.Ş.
1 OCAK - 30 HAZİRAN 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)
30.
Yatırım Anlaşması Hakları
Yoktur (31 Aralık 2013:Yoktur).
31.
Zaruri Diğer Giderler
1 Ocak 1 Nisan 1 Ocak 1 Nisan 30 Haziran 2014 30 Haziran 2014 30 Haziran 2013 30 Haziran 2013
Teknik bölüm altında
sınıflandırılan faaliyet
giderleri (32 no’lu dipnot)
32.
69,925,861
38,624,678
64,863,285
33,918,670
69,925,861
38,624,678
64,863,285
33,918,670
Gider Çeşitleri
Gelir tablosunda yer alan faaliyet giderlerinin detayı aşağıda yer almaktadır:
1 Ocak 1 Nisan 1 Ocak 1 Nisan 30 Haziran 2014 30 Haziran 2014 30 Haziran 2013 30 Haziran 2013
Üretim komisyonu giderleri
Personel giderleri (33 no’lu dipnot)
İletişim ve bilgi işlem giderleri
Reklam ve ilan giderleri
Ulaşım giderleri
Danışmanlık giderleri
Eğitim giderleri
Vergi giderleri
Ofis giderleri
Kira giderleri
Dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler
Pazarlama ve satış giderleri
Reasürans komisyon gelirleri
Diğer
Toplam
33.
46,859,214
27,404,815
5,655,340
2,313,761
3,481,738
1,607,563
334,774
1,287,262
1,067,264
702,114
751,298
438,045
(23,551,615)
1,574,288
24,533,868
15,351,927
2,926,574
1,652,943
1,779,140
1,045,613
112,698
766,105
724,607
361,575
413,933
289,091
(12,551,185)
1,235,068
40,464,380
24,857,826
4,508,322
3,352,934
2,583,576
1,278,065
902,151
894,968
857,666
851,554
558,972
220,274
(16,960,790)
493,387
20,902,841
12,787,662
2,291,470
2,777,308
1,354,320
852,482
(423,829)
510,952
426,607
573,603
269,463
127,027
(8,863,006)
331,770
69,925,861
38,641,957
64,863,285
33,918,670
Çalışanlara Sağlanan Fayda Giderleri
1 Ocak 1 Nisan 1 Ocak 1 Nisan 30 Haziran 2014 30 Haziran 2014 30 Haziran 2013 30 Haziran 2013
Personel ücretleri
Sosyal güvenlik kesintileri
İkramiyeler ve primler
Personel yetiştirme giderleri
Yardımlar
Kıdem tazminatı
Yemek ve yol giderleri
Diğer
18,791,445
2,362,824
1,598,000
2,185,002
1,042,733
919,852
504,959
10,583,452
1,301,939
798,000
1,206,993
725,144
458,141
278,258
18,478,381
2,096,961
1,502,408
1,280,824
546,341
320,369
267,887
364,655
9,495,056
1,085,208
702,635
660,523
283,595
243,989
139,566
177,090
Toplam (32 no’lu dipnot)
27,404,815
15,351,927
24,857,826
12,787,662
Yönetim kurulu başkan ve üyeleriyle genel müdür, genel koordinatör, genel müdür yardımcıları
gibi üst yöneticilere cari dönemde sağlanan ücret ve benzeri menfaatlerin toplam tutarı 1.6 no’lu
dipnotta açıklanmıştır.
Şirket’in hisse bazlı ödeme işlemi Yoktur (1 Nisan - 30 Haziran 2014: Yoktur), (1 Ocak 30 Haziran 2013: Yoktur), (1 Nisan - 30 Haziran 2013: Yoktur).
53
EUREKO SİGORTA A.Ş.
1 OCAK - 30 HAZİRAN 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)
34.
Finansal Maliyetler
34.1 Dönemin tüm finansman giderleri: 1,300,325 TL (1 Nisan - 30 Haziran 2014: 600,160 TL),
(1 Ocak - 30 Haziran 2013: 864,797)), (1 Nisan - 30 Haziran 2013: 461,389).
34.1.1
34.1.2
34.1.3
Üretim maliyetine verilenler: Yoktur, (1 Nisan - 30 Haziran 2014: Yoktur), (1 Ocak 30 Haziran 2013: Yoktur), (1 Nisan - 30 Haziran 2013: Yoktur).
Sabit varlıkların maliyetine verilenler: Yoktur, (1 Nisan - 30 Haziran 2014: Yoktur),
(1 Ocak - 30 Haziran 2013: Yoktur), (1 Nisan - 30 Haziran 2013: Yoktur).
Doğrudan gider yazılanlar: 1,300,325 TL (1 Nisan - 30 Haziran 2014: 600,160 TL),
(1 Ocak - 30 Haziran 2013: 841,130TL), (1 Nisan - 30 Haziran 2013: 441,501).
34.2 Dönemin finansman giderlerinden ortaklar, bağlı ortaklık ve iştiraklerle ilgili kısmı
(Toplam tutar içindeki payları %20’yi aşanlar ayrıca gösterilecektir.): Yoktur (1 Nisan 30 Haziran 2014: Yoktur), (1 Ocak - 30 Haziran 2013: Yoktur), (1 Nisan - 30 Haziran 2013:
Yoktur).
34.3 Ortaklar, bağlı ortaklık ve iştiraklerle yapılan satış ve alışlar (Toplam tutar içindeki
payları %20’yi aşanlar ayrıca gösterilecektir.):
İlişkili taraflar ile olan işlem ve bakiyeler 45 no’lu dipnotta detay olarak açıklanmıştır.
34.4 Ortaklar bağlı ortaklık ve iştiraklerden alınan ve bunlara ödenen faiz, kira ve benzerleri
(Toplam tutar içindeki payları %20’yi aşanlar ayrıca gösterilecektir.):
İlişkili taraflar ile olan işlem ve bakiyeler 45 no’lu dipnotta detay olarak açıklanmıştır.
35.
Gelir Vergileri
30 Haziran 2014 ve 2013 tarihleri itibariyle hazırlanan finansal tablolarda yer alan vergi varlık
ve yükümlükleri ile vergi gelir ve giderleri aşağıda özetlenmiştir:
1 Ocak 30 Haziran 2014
Cari dönem kurumlar vergisi karşılığı
Satılmaya hazır finansal varlıklardan
dolayı özsermaye içinde
muhasebeleştirilen vergi
Cari dönem vergi gideri (-)
701,747
(6,146,280)
Ertelenmiş vergi geliri (21 no’lu dipnot) (*)
Toplam vergi gideri
1,862,150
(4,284,130)
(*)
(6,848,027)
1 Ocak 30 Haziran 2013
(3,302,399)
(715,795)
(4,018,194)
831,250
(3,186,944)
Gelir tablosunda ertelenmiş vergi varlığı hesabı altında sınıflandırılmıştır.
30 Haziran 2014
(6,848,027)
7,636,554
Vergi karşılığı
Peşin ödenen vergiler
Net peşin ödenen vergi
788,527
Ertelenmiş vergi varlığı
Ertelenmiş vergi yükümlülüğü
8,449,623
(2,830,893)
Ertelenmiş vergi varlığı, net (21 no’lu dipnot)
54
5,618,730
31 Aralık 2013
12,257,478
(12,022,341)
235,137
6,536,195
(2,894,655)
3,641,540
EUREKO SİGORTA A.Ş.
1 OCAK - 30 HAZİRAN 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)
35.
Gelir Vergileri (Devamı)
Gerçekleşen kurumlar vergisi gideri mutabakatı aşağıdaki gibidir:
30 Haziran 2014
36.
30 Haziran 2013
Kurumlar vergisi ve ertelenmiş vergi öncesi kar
Vergi oranı
Hesaplanan vergi karşılığı
Kanunen kabul edilmeyen gider
Vergiye konu olmayan gelir
Satılmaya hazır varlıklardan dolayı özsermaye içinde
muhasebeleştirilen vergi gideri
Özkaynak altında muhasebeleştirilen çalışanlara
sağlanan faydalardan kaynaklanan aktüeryal
kayıpların ertelenmiş vergi etkisi
15,758,807
%20
(3,151,761)
(318,407)
2,825
18,936,490
%20
(3,787,298)
(33,540)
1,349,689
(701,747)
(715,795)
Toplam vergi gideri
(4,284,130)
(115,040)
(3,186,944)
Net Kur Değişim Gelirleri
1 Ocak 1 Nisan 1 Ocak 1 Nisan 30 Haziran 2014 30 Haziran 2014 30 Haziran 2013 30 Haziran 2013
37.
Net kur değişim gelirleri/
(giderleri)
(594,448)
(1,415,383)
2,654,672
2,879,510
Toplam
(594,448)
(1,415,383)
2,654,672
2,879,510
Hisse Başına Kazanç
Hisse başına kazanç miktarı, net dönem karının Şirket hisselerinin dönem içindeki ağırlıklı
ortalama pay adedine bölünmesiyle hesaplanır.
1 Ocak 1 Nisan 1 Ocak 1 Nisan 30 Haziran 2014 30 Haziran 2014 30 Haziran 2013 30 Haziran 2013
Net dönem karı/(zararı)
Beheri 1 Kr nominal değerli
hisselerin ağırlıklı
ortalama adedi
Hisse başına kazanç/(kayıp) (Kr)
38.
11,474,677
6,000,000,000
0.0019
Hisse Başı Kar Payı
Yoktur (31 Aralık 2013: Yoktur).
39.
Faaliyetlerden Yaratılan Nakit
Nakit akım tablosunda gösterilmiştir.
40.
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahvil
Yoktur (31 Aralık 2013: Yoktur).
41.
Paraya Çevrilebilir İmtiyazlı Hisse Senetleri
Yoktur (31 Aralık 2013: Yoktur).
55
(865,031)
6,000,000,000
-0.0001
15,749,546
9,357,713
6,000,000,000
0.0026
6,000,000,000
0.0016
EUREKO SİGORTA A.Ş.
1 OCAK - 30 HAZİRAN 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)
42.
Riskler
30 Haziran 2014
31 Aralık 2013
Şirket aleyhine açılan hasar davaları (*)
18,074,731
19,232,228
Toplam
18,074,731
19,232,228
(*)
43.
Muallak hasarlar içerisinde takip edilmekte olup muallak hasarların hareket tablosu 17 no’lu
dipnotta yer almaktadır.
Taahhütler
Verilen banka teminat mektuplarının tutarı ve yabancı para cinsinden detayı aşağıda açıklanmıştır:
30 Haziran 2014
31 Aralık 2013
Teminat mektupları
7,976,007
5,189,216
Toplam
7,976,007
5,189,216
Aktif değerler üzerinde mevcut bulunan toplam ipotek veya teminat tutarları:
30 Haziran 2014
31 Aralık 2013
Menkul değerler cüzdanı (*)
(11.1 ve 17.1 no’lu dipnotlar)
98,161,258
82,794,272
Toplam
98,161,258
82,794,272
(*)
44.
Menkul değerler cüzdanı içerisinde Hazine Müsteşarlığı lehine 98,161,258 TL (31 Aralık 2013:
82,794,272 TL) bedelli teminat bulunmaktadır.
İşletme Birleşmeleri
Yoktur (31 Aralık 2013: Yoktur).
45.
İlişkili Taraflarla İşlemler
Grup şirketleri, Achmea Grubu şirketlerinin nihai ana ortakları ve bu ortaklarının kontrol ettiği
şirketler bu finansal tablolar açısından ilgili şirketler olarak tanımlanmıştır.
30 Haziran 2014
31 Aralık 2013
Achmea B.V.
199,332
-
Toplam
199,332
-
Achmea B.V.
-
16,607
Toplam
-
16,607
Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş.
348
1,013
Toplam
348
1,013
a)
b)
c)
Sigortacılık faaliyetlerinden borçlar
Ortaklara borçlar
Diğer ilişkili taraflardan alacaklar
56
EUREKO SİGORTA A.Ş.
1 OCAK - 30 HAZİRAN 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)
45.
İlişkili Taraflarla İşlemler (Devamı)
1 Ocak 1 Nisan 1 Ocak 1 Nisan 30 Haziran 2014 30 Haziran 2014 30 Haziran 2013 30 Haziran 2013
d)
Satın alınan poliçeler
Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş.
61,149
770
46,461
751
Toplam
61,149
770
46,461
751
Garanti Emeklilik ve
Hayat A.Ş.
6,596
3,298
7,117
3,425
Toplam
6,596
3,298
7,117
3,425
e)
Faaliyet giderleri
45.1 Ortaklar. iştirakler ve bağlı ortaklıklardan alacaklar nedeniyle ayrılan şüpheli alacak
tutarları ve bunların borçları: Yoktur (31 Aralık 2013: Yoktur).
45.2 Şirket ile dolaylı sermaye ve yönetim ilişkisine sahip iştirakler ve bağlı ortaklıkların
dökümü, iştirakler ve bağlı ortaklıklar hesabında yer alan ortaklıkların isimleri ve iştirak
ve oran ve tutarları, söz konusu ortaklıkların düzenlenen en son finansal tablolarında yer
alan dönem karı veya zararı, net dönem karı veya zararı ile bu finansal tabloların ait
olduğu dönem, kurulumuz standartlarına göre hazırlanıp hazırlanmadığı, bağımsız
denetime tabi tutulup tutulmadığı ve bağımsız denetim raporunun olumlu, olumsuz ve
şartlı olmak üzere hangi türde düzenlendiği: Yoktur (31 Aralık 2013: Yoktur).
45.3 İştirakler ve bağlı ortaklıklarda içsel kaynaklardan yapılan sermaye arttırımı nedeniyle
elde edilen bedelsiz hisse senedi tutarları: Yoktur (31 Aralık 2013: Yoktur).
45.4 Taşınmazlar üzerinde sahip olunan ayni haklar ve bunların değerleri: Yoktur (31 Aralık
2013: Yoktur).
45.5 Ortaklar, iştirakler ve bağlı ortaklıklar lehine verilen garanti, taahhüt, kefalet, avans, ciro
gibi yükümlülüklerin tutarı: Menkul değerler cüzdanı içerisinde TARSİM lehine bedelli
teminat yoktur (31 Aralık 2013: Yoktur).
46.
Bilanço Tarihinden Sonra Ortaya Çıkan Olaylar:
Şirket, 11 Temmuz 2013 tarihli Yönetim Kurulu kararına istinaden Türk Ticaret Kanunu’nun
338. Maddesine göre 11 Temmuz 2013 tarihi itibariyle tek pay sahipli Anonim Şirket olarak
faaliyetine devam etmektedir. Achmea BV Şirket’in tek pay sahibi (%100 ortağı) olmuştur.
57
EUREKO SİGORTA A.Ş.
1 OCAK - 30 HAZİRAN 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)
47.
Diğer
47.1 Finansal tablolardaki “diğer” ibaresini taşıyan hesap kalemlerinden dahil olduğu grubun
toplam tutarının %20’sini veya bilanço aktif toplamının %5’ini aşan kalemlerin ad ve
tutarları:
30 Haziran 2014
31 Aralık 2013
TARSİM primlerinden borçlu acenteler
Diğer
4,017,580
117,768
2,506,353
6,045
Toplam
4,135,348
2,512,398
Satıcılara borçlar
Anlaşmalı sağlık kuruluşları
Zorunlu deprem sigortasından alacaklılar
Diğer çeşitli borçlar
10,343,163
6,524,743
2,907,147
371,258
10,182,229
6,077,369
2,500,324
1,519,016
Toplam
20,146,311
20,278,938
Dengeleme karşılığı
12,387,560
11,100,173
Toplam
12,387,560
11,100,173
a)
b)
c)
Diğer çeşitli alacaklar
Diğer çeşitli borçlar
Diğer uzun vadeli teknik karşılıklar
47.2 “Diğer Alacaklar” ile “Diğer Kısa veya Uzun Vadeli Borçlar” hesap kalemi içinde bulunan
ve bilanço aktif toplamının yüzde birini aşan, personelden alacaklar ile personele borçlar
tutarlarının ayrı ayrı toplamları: Yoktur (31 Aralık 2013: Yoktur).
47.3 Nazım hesaplarda takip edilen rücu alacaklarına ilişkin tutarlar: Yoktur (31 Aralık 2013:
Yoktur).
47.4 Önceki döneme ilişkin gelir ve giderler ile önceki döneme ait gider ve zararların
tutarlarını ve kaynakları gösteren açıklayıcı not: Yoktur (31 Aralık 2013: Yoktur).
47.5 Hazine Müsteşarlığı tarafından sunumu zorunlu kılınan diğer bilgiler:
Dönemin karşılık giderleri/(gelirleri):
1 Ocak 1 Nisan 1 Ocak 1 Nisan 30 Haziran 2014 30 Haziran 2014 30 Haziran 2013 30 Haziran 2013
Esas faaliyetlerden kaynaklanan
şüpheli alacaklar karşılığı
Kıdem ve izin tazminatı karşılığı
Toplam
(137,869)
265,280
200,951
(494,523)
2,103,014
142,512
224,928
(39,448)
127,411
(293,572)
2,245,526
185,480
58
EK 1 - KAR DAĞITIM TABLOLARI
Dipnot
I. DÖNEM KARININ DAĞITIMI
1.1. DÖNEM KARI
1.2 ÖDENECEK VERGİ VE YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER
1.2.1. Kurumlar Vergisi (Gelir Vergisi)
1.2.2. Gelir Vergisi Kesintisi
1.2.3. Diğer Vergi ve Yasal Yükümlülükler
A NET DÖNEM KARI (1.1 - 1.2)
1.3. GEÇMİŞ DÖNEMLER ZARARI (-)
1.4 BİRİNCİ TERTİP YASAL AKÇE
1.5. ŞİRKETTE BIRAKILMASI VE TASARRUFU
ZORUNLU YASAL FONLAR (-)
B DAĞITILABİLİR NET
DÖNEM KARI [ (A - (-1.3 + 1.4 + 1.5) ]
1.6. ORTAKLARA BİRİNCİ TEMETTÜ (-)
1.6.1. Hisse Senedi Sahiplerine
1.6.2. İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine
1.6.3 Katılma İntifa Senedi Sahiplerine
1.6.4 Kara İştirakli Tahvil Sahiplerine
1.6.5 Kar ve Zarar Ortaklığı Belgesi Sahiplerine
1.7. PERSONELE TEMETTÜ (-)
1.8. KURUCULARA TEMETTÜLER (-)
1.9. YÖNETİM KURULUNA TEMETTÜ (-)
1.10.ORTAKLARA İKİNCİ TEMETTÜ (-)
1.10.1. Hisse Senedi Sahiplerine
1.10.2. İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine
1.10.3. Katılma İntifa Senedi Sahiplerine
1.10.4. Kara İştirakli Tahvil Sahiplerine
1.10.5. Kar ve Zarar Ortaklığı Belgesi Sahiplerine
1.11.İKİNCİ TERTİP YASAL YEDEK AKÇE (-)
1.12.STATÜ YEDEKLERİ (-)
1.13.OLAĞANÜSTÜ YEDEKLER
1.14.DİĞER YEDEKLER
1.15.ÖZEL FONLAR
II. YEDEKLERDEN DAĞITIM
2.1. DAĞITILAN YEDEKLER
2.2. İKİNCİ TERTİP YASAL YEDEKLER (-)
2.3. ORTAKLARA PAY (-)
2.3.1. Hisse Senedi Sahiplerine
2.3.2 İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine
2.3.3. Katılma İntifa Senedi Sahiplerine
2.3.4 Kâra İştirakli Tahvil Sahiplerine
2.3.5 Kâr ve Zarar Ortaklığı Belgesi Sahiplerine
2.4. PERSONELE PAY (-)
2.5. YÖNETİM KURULUNA PAY (-)
III HİSSE BAŞINA KAR
3.1. HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE
3.2. HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE (%)
3.3. İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE
3.4. İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE (%)
IV. HİSSE BAŞINA TEMETTÜ
4.1. HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE
4.2. HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE (%)
4.3 İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE
4.4. İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE (%)
Cari
Dönem
Geçmiş
Dönem
-
Dönem karının dağıtımı hakkında Şirket’in yetkili organı Genel Kurul’dur. 1 Ocak - 30 Haziran 2014
ve 2013 ara hesap dönemleri ile ilgili kar dağıtımı olmadığından kar dağıtım tablosu hazırlanmamıştır.
.................................
59
Download

30 Haziran 2014 Bağımsız Denetim Raporu