Yrd. Doç. Dr. ġahin PALTA (Bölüm BaĢkan Yardımcısı)
ġahin PALTA 1980 yılında Hatay ili, Ġskenderun ilçesinde doğdu. Ġlk ve
orta öğrenimini Hatay’ın Ġskenderun ilçesinde tamamladı. 1997 yılında
Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği
Bölümünü kazandı. 1998 yılında Ġstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi,
Orman Mühendisliği Bölümüne yatay geçiĢ yapan ġahin PALTA 2001
yılında Orman Mühendisliği bölümünü bitirerek Orman Mühendisi
Ünvanını aldı. 2002–2003 yılları arasında yedek subay olarak askerlik
görevini tamamladı. 2005 yılında Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Orman Fakültesi Orman
Mühendisliği Bölümüne AraĢtırma Görevlisi olarak atandı. 2005-2008 yılları arasında Zonguldak
Karaelmas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü’nde Yüksek Lisans Programını bitirerek Orman
Yüksek Mühendisi Ünvanını aldı. 2008-2012 yılları arasında Doktora Programını tamamladı. 2013
yılında Bartın Üniversitesi Orman Fakültesine Yardımcı Doçent olarak atandı. Evli ve iki çocuk babası
olan ġahin PALTA Ġngilizce bilmektedir.
UZMANLIK ALANI
UZMANLIK ALANI
: Mera Amenajmanı, Havza Amenajmanı
ÇALIġTIĞI KONULAR : Mera Islahı, Mera Ekolojisi, Arbusküler Mikorizal Funguslar (AMF)
AKADEMĠK ÖZGEÇMĠġ
Lisans
: Ġstanbul Üniversitesi, Orman Mühendisliği Bölümü
Yüksek Lisans
: Zonguldak Karaelmas Üniversitesi (Bülent Ecevit Üniversitesi)
Doktora
: Bartın Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü
Yardımcı Doçent
: Bartın Üniversitesi, Orman Fakültesi, 2013
Doçent
:
Profesör
:
TEZLER
Yüksek Lisans
: Bartın Uluyayla Meralarında Mera Vejatasyonunun
Özelliklerinin Saptanması ve Mera Islahına Yönelik Ekolojik Yapının Belirlenmesi
Bazı
Kantitatif
Doktora
: Bartın Yöresi Çayır-Mera Alanlarında Graminae Familyasına Ait Bitkilerde
Arbusküler Mikorizal Fungusların (AMF) Varlığının ve Ekolojik Özelliklerinin Belirlenmesi
BĠLĠMSEL ÇALIġMALAR
A. Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1. ġengönül, K., Kara, Ö., Palta, ġ., ġensoy H. (2009) Bartın Uluyayla Yöresindeki Mera
Vejetasyonunun Bazı Kantitatif Özelliklerinin Saptanması ve Ekolojik Yapının Belirlenmesi, Bartın
Üniversitesi, Orman Fakültesi Dergisi, Cilt: 11, Sayı: 16, 81-94, ISSN: 1302-0943, EISSN: 1308-5875.
Bartın.
2. Palta ġ., Demir S., ġengönül K., Kara Ö., ġensoy H. (2010) Arbüsküler Mikorizal Funguslar (AMF),
Bitki ve Toprakla ĠliĢkileri, Mera Islahındaki Önemleri. Bartın Orman Fakültesi Dergisi, Cilt: 12, Sayı:
18, 87-98, ISSN: 1302-0943, EISSN: 1308-5875.
1
3. Palta ġ., Demir S., ġengönül K., Kara Ö., ġensoy H. (2012) Bartın Yöresi Ardıç Yaylası
Graminelerindeki Arbusküler Mikorizal Fungusların (AMF) Belirlenmesi. Bartın Üniversitesi, Orman
Fakültesi Dergisi, Cilt: 14, Sayı: 22, 72-81.
4. ġensoy H., Palta ġ. (2009). Yamaç ġekillerinin Toprak Erozyonuna Etkileri, Bartın Üniversitesi,
Orman Fakültesi Dergisi, Cilt: 11, Sayı: 15, 95-98, ISSN: 1302-0943, EISSN: 1308-5875. Bartın.
5. Palta ġ., Kara Ö., Demir S., ġengönül K., ġensoy H. (2013) Effects of Soil Properties and Botanic
Composition on Arbuscular Mycorrhizal Fungus (AMF) from Gramineae Family Plants, Bartın
Üniversitesi, Orman Fakültesi Dergisi, Cilt: 15, Sayı: 1-2, 22-31, ISSN: 1302-0943, EISSN: 1308-5875.
Bartın.
B. Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler
E1. ġensoy, H., Palta, ġ. (2009) Bartın Çayı Havzasını OluĢturan Üç Büyük Alt Havzada Bazı Fiziksel
Havza Karakteristiklerinin Dere Akımına Etkileri, Bartın Üniversitesi, Orman Fakültesi Dergisi, Özel
Sayısı, I. Ulusal Batı Karadeniz Ormancılık Kongresi Bildiriler Kitabı Cilt I., 141-147, Bartın.
C. Projeler
1. Bartın Uluyayla Meralarında Mera Vejetasyonunun Bazı kantitatif Özelliklerin Saptanması ve Mera
Islahına Yönelik Ekolojik Yapının Belirlenmesi, T.C. Zonguldak Karaelmas Üniversitesi AraĢtırma
Projesi, Proje no:2007/2-59-04-14, Proje AraĢtırmacısı, 2005-2008.
2. Yamaç ġekillerinin Toprak Erozyonuna Etkilerinin AraĢtırılması, T.C. Zonguldak Karaelmas
Üniversitesi AraĢtırma Projesi, Proje no: 2007.59.04.04, Proje AraĢtırmacısı, 2005-2010.
3. Bartın Ġli Uluyayla Yöresi Toprak Özellikleri ve Botanik Kompozisyonun Buğdaygillerdeki
(Gramineae) Arbüsküler Mikorizal Fungusların (Amf) Kolonizasyonuna Etkilerinin AraĢtırılması,
TÜBĠTAK Hızlı Destek Projesi, Proje No:110O375, Bursiyer.
4. Farklı Arazi Kullanım ġartları Altında Bulunan Bazı Çayır-Mera Bitkilerindeki Arbusküler Mikorizal
Fungusların Belirlenmesi, T.C. Bartın Üniversitesi AraĢtırma Projesi, Proje no: 2013.1.92, Proje
Yürütücüsü, 2013-
YÖNETĠLEN LĠSANSÜSTÜ TEZLERĠ
A. Yüksek Lisans Tezleri
1B. Doktora Tezleri
VERDĠĞĠ DERSLER
A. Lisans Dersleri
1. Mera Amenajmanı
2. Jeoloji
B. Lisansüstü Dersler
1.
2.
3.
4.
5.
Çayır-Mera yem Bitkileri
Meralarda Vejetasyon Analizi
Mera Ekolojisi
Arbusküler Mikorizal Funguslar
Mera Islahı
2
Download

Özgeçmiş - Orman Fakültesi