T.C.
liON"'.
BOVOK$EHIR
KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLlGI
İtfaiye Dairesi Başkanlığı
1ll!U!Dlvul
Sayı:
51915538-309.06.02-16\
oct. .I01J20 i4
Konu: itfaiye Raporu
GÜLSEDA GIDA NAK. HAY. SAN. VE Tİc. LTD. ŞTİ.
ilgi: 22/01/20 i4 tari lı ve 90 sayılı dilekçeniz.
Fevzi Çakmak Malı. 10515. Sak. No:33 Karatay/KüNYA adresinde bulunan Gülseda
Gıda Nak. Hay. San. Ve Tic. Ltd. Şti. tarafından "Yemek Fabrikası" olarak açılmak istenilen
yerin kontrolü, itfaiye teknik elemanlarımızca yapılmıştır. Kontrol neticesinde tanzim edilen
rapor ektedir.
Bilgilerinize rica ederim.
\
.~
~tİŞBİTİRİCİ
itfaiye Dairesi Başkanı
Ek- 1 Adet Rapor
ııasarnettin Çelebi Mab. Uluyayla Cad. No:82 Meram/KONY A
TeL.:O 332 246 62 91 - Faks: O 332 245 77 56 Dahili: (4247)
Ayrınttlı Bilgi için irtibat: H. MALDAŞ Memur
c~posta: itfaiyctWkonya.
bcl.tr
T.C.
KONYA BÜYÜKŞEHiR BELEDiYE BAŞKANLIGI
itf:ıiye Dairesi B:ışkanlığı
Sayı
: 519 ı5538-309.06.02-l
dı.../OV20
~\
14
Konu: itfaiye Raporu
RAPOR
600 m' kapalı alanda, bodrum, zemin ve 1. katta faaliyet göstermektedir. Bodrum depo
olarak kullanılmaktadır. ı'kat kullanılmamaktadır. Fevzi Çakmak Mah. 10515. Sak. No:33
Karatay/KONY A adresinde bulunan Gülseda Gıda Nak. Hay. San. Ye Tic. Ltd. Şti. tarafından
"Yemek Fabrikası" olarak açılmak istenilen yer, yangına karşı alınan koruyucu önlemler
elektrik, ısıtma ve yangın güvenlik tesisatının TS-EN standartlarına uygun periyodik test ve
bakımıarının yapılması, şartıyla bugünkü durumu ile 2007/12937 karar sayılı "Binaların
Yangından Korunması Hal,kında Yönetınelik" çerçcvcsindc uygundur.
Mevcut Ol:ınlar:
1.3 adet 6 kg' lık yangın söndürme tüpü,
2'ışıklı yön levhaları,
3.Acil durum aydınlatması,
4.Doğalgaz dedektörü,
S.Davlumbam bağlı otomatik söndürme sistemi mevcuttur.
Genel Alınımısı Gerekcn Tcdbirler:
1.Yangın algılama, önleme ve söndürme sistemleri sürekli çalışır durumda tutulmalıdır.
2.Çıkışlar ve kaçış koridorları sürekli açık ve engellerden arındırılmış vaziyette olmalıdır.
3.Bodrum kat depo olarak kullanılmaktadır.
4.1. kat kullanılmamalıdır.
Kontrol Ekibi
c,~
•.....
~ffK1Cl
Harita Teknikeri
ı.~/Ol/2014
_i
c:---~
h'" •
İbrahim KOÇAK
itfaiye Şube Müdürü
HOsarnenin Çelebi Mah. Uluyayın Cad. 1'10:82 McranılKONY i\
TeL.: O 332 2466291 - Faks: O 332 245 77 56 Dahili: (4247)
Ayrıntılı Bilgi için irtibat: II. MALDAŞ
c.posta: [email protected]\'a.bel.tr
Memur
Download

ÿşG Ü LSEDAGIDANAK . HAYV . SAN . T 0 C . LTD . ^ T 0