T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü
Sayı : 85593407/155.99
Konu : GK 234/3 uygulaması
14.10.2014 / 3276729
DAĞITIM
İlgi:
22.09.2014 tarihli ve 85593407.155.99.00002888552 sayılı yazımız.
İlgide kayıtlı yazımızda, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 234 üncü maddesinin
birinci veya ikinci fıkralarında belirtilen aykırılıklar için firmalar tarafından mezkur
maddenin üçüncü fıkrası hükmünden faydalanılmak üzere Bölge Müdürlüğünüz veya
bağlantılarına yapılan başvurularda, mutlak surette diğer bağlantı idarelerinizde ve/veya
diğer Bölge Müdürlükleri ve bağlantılarında aynı konudaki aykırılığa ilişkin, son 6 ay
içerisinde, başvuru yapan firma için bir tespit yapılıp yapılmadığının ivedilikle araştırılması
talimatlandırılmış, söz konusu araştırmanın ne şekilde yapılacağına ilişkin herhangi bir
kısıtlama getirilmemiştir.
Ancak, muhtelif gümrük idarelerinden alınan yazılardan bu araştırmanın yapılma
şekline ilişkin tereddütler yaşandığı anlaşılmıştır.
Söz konusu araştırma sırasında gümrük veri tabanlarından faydalanılması
mümkün olup araştırmanın ne şekilde yürütüleceğine Bölge Müdürlüklerince karar
verilmesi gerekmektedir.
Bilgi ve gereğini rica ederim.
Erkan ERTÜRK
Bakan a.
Daire Başka
DAĞITIM
Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri
Download

TC GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü