T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü
Sayı : 18723479/153.16
Konu : Tax-Free İşlemleri
12.12.2014 / 4522723
GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE
Bakanlığımıza yapılan başvurularda, Türkiye'de ikamet etmeyen yolculara tanınan KDV
istisnasından faydalanabilmek için ilgili mevzuatta herhangi bir yaş sınırı olmamasına rağmen bazı
gümrük müdürlüklerince 18 yaş altı yolcuların tax-free formlarının onaylanmadığı ifade
edilmektedir.
Bilindiği üzere, KDV Genel Uygulama Tebliğinin "II. İstisnalar" bölümünün, "5.1. İstisnadan
Yararlanacak Alıcılar" başlıklı kısmında (II/A-5.1.), Türkiye'de ikamet etmeyen ve satın aldığı malı
yurtdışına götüren yabancı uyruklu veya yurtdışında ikamet eden ve buna dair o ülke resmi
makamlarından alınmış ikamet tezkeresi veya bu mahiyette bir belgeye sahip olan Türk uyruklu
alıcıların istisnadan faydalanabileceği hüküm altına alınmış olup, söz konusu istisnadan faydalanmak
isteyen yolculara ilişkin herhangi bir yaş sınırı belirtilmemiştir.
Bilgi edinilmesini ve tax-free fatura onayına ilişkin gümrük işlemlerinin KDV Genel
Uygulama Tebliği hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilmesi hususunda gereğini rica ederim.
Halit HANOĞLU
Bakan a.
Genel Müdür Yardımcısı
DAĞITIM:
Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri
1
Download

Tax-Free İşlemleri