T.C.
ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Dış İlişkiler, Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı
Araştırma Uygulamaları ve Yayım Şube Müdürlüğü
Sayı
: 45111478-920/467494
Konu
: Performans Kriter Setleri
04.03.2015
27 ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE
Bilindiği üzere İç Anadolu Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünce Orman Bölge
Müdürlüklerinin performans değerlendirme sisteminin oluşturulmasına yönelik bir araştırma
projesi yürütülmektedir.
Bu kapsamda merkezde Daire Başkanlıklarımızdan ve taşrada Orman Bölge
Müdürlüklerimizden geçmiş dönemde uygulanan ölçütlerin değerlendirmesi ve güncelde
performansa konu olabilecek öneriler alınmış, ilgili öneriler değerlendirilmiş ve kurum web
sitesinde ilgili birimlerle paylaşılarak nihai görüşler istenmiştir. Daha sonra nihai görüşlerin
değerlendirilmesi; Bölge Müdürlüklerinin İş Süreçlerini Temsil, Objektiflik, Ölçülebilirlik,
Güvenilirlik ilkeleri kapsamında yapılmış, Pilot bölge olarak seçilen Akdeniz Bölgesi (Muğla,
Antalya, Mersin, Adana, Kahramanmaraş), Karadeniz Bölgesi (Trabzon, Amasya, Giresun) ve İç
Anadolu Bölgesinde bulunan (Kayseri, Eskişehir) 10 Orman Bölge Müdürlüğünde 2013 yılında
uygulanan ve yeni önerilen performans ölçütleri detaylı bir şekilde yapılan toplantılarla istişare
edilerek tenkit, teklif ve tavsiyeler raporlanmıştır. Pilot Bölge Müdürlüklerimizin tenkit, teklif ve
tavsiyeleri Merkezde Daire Başkanlıklarımızla tartışılmış ve nihai ölçüt setleri ile
ağırlıklandırmaları Daire Başkanlıkları görev alanı kapsamında oluşturulmuş ve yazımız ekinde
gönderilmiştir.
Bu sürecin sonunda mukayeseli performans değerlendirme metodolojisi geliştirilmiş ve
geliştirilen değerlendirme metodolojisi Afyon bütçe toplantısında Genel Müdürlüğümüz üst
yönetimi, Daire Başkanları ve Bölge Müdürleri ile paylaşılmıştır.
Bu bağlamda Orman Bölge Müdürlükleri performans yönetim sisteminin değerlendirme
katsayılarının oluşturulabilmesi için Genel Müdürlüğümüz web sitesi duyurular kısmında ve
yazımız ekinde yer alan ölçüt setlerinin Bölge Müdürlüğü ağırlıklandırma puanlaması ve ilgili
ölçütlerin uygunluk testlerinin Bölge Müdürlüğünüz ilgili yönetici ve teknik personelince
değerlendirilerek doldurulması gerekmektedir. Öncelikle her Daire Başkanlığı için doldurulacak
ölçüt tablolarının sağ üst kısmına Bölge Müdürlüğü adı yazılacaktır. Daha sonra sarı renkli ana
eksenler kendi aralarında iş güçlüğü ve bölge koşulları göz önene alınarak mukayeseye tabi
tutularak 100 (yüz) puan sarı eksenlere dağıtılacaktır. Akabinde sarı eksenlere ait ağırlık puanları
ilgili sarı eksen altında yer alan ölçütlere, iş güçlüğü ve bölge koşulları dikkate alınarak mukayeseli
olarak dağıtılacaktır. Bölge Müdürlüğünüzce uygun bulunan ölçütler, uygun sütununda uygun
Not: 5070 sayılı elektronik imza kanunu gereği bu belge elektronik imza ile imzalanmıştır.
TOBB - Dumlupınar Bulvarı No:252 (Eskişehir Yolu 9.Km) 06530 /ANKARA
ÇANKAYA/ANKARA
Telefon No: 0312 296 40 00-4133 Belge Geçer No:
e-posta: internet adresi:
1/2
Ayrıntılı bilgi için:
M.BAŞAR
Ş.Md.
T.C.
ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Dış İlişkiler, Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı
Araştırma Uygulamaları ve Yayım Şube Müdürlüğü
işareti ile işaretlenecek, uygun bulunmayan ölçütler ise uygun değil sütununda işaretlenerek uygun
bulunmama gerekçesi açıklanacaktır. Ölçütlerin uygun bulunup bulunmamasına bakılmaksızın
ağırlıklandırma puanlaması mutlaka yapılacaktır. İlgili tablolarda yukarıda ifade edilen kısımlar
dışında değişiklik yapılmayacaktır.
Yukarıda belirtilen hususların incelenerek, konunun aciliyetine binaen 11.03.2015
Çarşamba günü mesai bitimine kadar [email protected] adresine gönderilmesi hususunda;
Gereğini rica ederim.
Dr. Ahmet İPEK
Genel Müdür Yardımcısı
EK
:
Zip Dosya (17 Daire Başkanlığının Kriter Setlerini İçerir Word Belgesi)
DAĞITIM:
-27 ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE
Not: 5070 sayılı elektronik imza kanunu gereği bu belge elektronik imza ile imzalanmıştır.
TOBB - Dumlupınar Bulvarı No:252 (Eskişehir Yolu 9.Km) 06530 /ANKARA
ÇANKAYA/ANKARA
Telefon No: 0312 296 40 00-4133 Belge Geçer No:
e-posta: internet adresi:
2/2
Ayrıntılı bilgi için:
M.BAŞAR
Ş.Md.
Download

Üst Yazı Performans