T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü
Sayı
:40216608/010.05
Konu :YGM Tebliği
02.12.2014 / 40216608
GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE
Gümrük Genel Tebliği’nde (Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği) (Seri No:2)
Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:5) 02.12.2014 tarih ve 29193 sayılı Resmi
Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Söz konusu Tebliğ ile bugüne kadar yetkilendirilmiş gümrük müşavirlerince
gerçekleştirilen AN6, AN7, AN8 ve AN9 kodlu antrepolara eşya giriş-çıkışına, gümrük
yükümlülüğü sona erdikten sonra varsa ilgili kurumlarca yapılacak kontrol sonuçlarına
göre gümrük gözetiminin sonlandırılmasına, antrepoların sayımına ve antrepo rejimine
tabi eşyanın elleçlenmesine ilişkin tespit işlemleri ile ilgili hükümler yürürlükten kaldırılmış
olup anılan tespit kodlarına konu işlemler, bundan sonra gümrük idaresince
gerçekleştirilecektir.
Ayrıca, hâlihazırda sözleşmesi devam eden değişikliğe konu tespit işlemlerinin de
31.12.2014 tarihine kadar sonlandırılacağı hüküm altına alınmıştır.
Bu çerçevede, söz konusu işlemlerin gümrük idaresine devri ve gümrük idaresince
bu kapsamda yapılacak işlemler maddeler halinde aşağıda sıralanmıştır.
Buna göre, Bölge Müdürlüğünüz görev alanı içerisinde bulunan antrepolarda;
1. 31.12.2014 tarihinden önce sözleşmesi biten antrepolara ilişkin tüm işlemlerin
gümrük idaresince devralınması,
2. 31.12.2014 tarihinden sonra bitecek olan AN6, AN7, AN8 ve AN9
sözleşmelerine konu tespit işlemlerinin ise en geç 31.12.2014 tarihinde sona erdirilerek
tüm işlemlerin gümrük idaresince devralınması,
3. Gümrük idarelerince işlemler devralınmadan önce YGM’ler tarafından; en geç
sözleşmenin son gününe ya da geçerlik süresi sonraki tarih olanlar da ise 31.12.2014
tarihine kadar, AN6, AN7, AN8 ve AN9 tespit işlemlerinin sonlandırılması, gümrük
müdürlüklerince de antrepolara gümrük memuru görevlendirmesi yapılarak sayım, tespit
ve kontrol işlemlerinin yapılması ve buna göre antrepo işlemlerinin devralınması;
4. Sayım ve tespitlerin en az antrepoda görevlendirilen memur olmak üzere
gümrük idaresi personeli, antrepo işlemlerini devreden YGM, antrepo işleticisi firma
temsilcisi tarafından müştereken yapılarak tutanağa bağlanması,
5. Sayımlarda tespit edilen noksanlık ve fazlalıklar için Gümrük Kanununun 236
ncı maddesi hükümlerinin uygulanması,
6. Antrepoların çift kilit altına alınarak bir kilidin ilgili antrepo işleticisine diğerinin
ilgili gümrük memuruna teslim edilmesi,
7. İşlemlerin sonlandırılmasını müteakip ilgili YGM’lerce düzenlenecek tespit
raporlarının en geç 7 gün içerisinde gümrük idaresine sunulması,
8. Antrepoların devri sırasında; başta kameralar olmak üzere teknik donanımların,
harçlar gibi yükümlülüklerin kontrol edilmesi ve taahhütlerine uymayan veya Gümrük
Yönetmeliğinde belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmeyen antrepolar hakkında
Gümrük Yönetmeliğinin 525 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca işlem yapılması,
Gerekmektedir.
Bilginizi ve hazine haklarının korunmasına ve sonraki aşamalarda işlemlerin
gümrük personelince sorunsuz şekilde yürütülmesi için gerekli görülebilecek diğer idari
tedbirlerin de alınarak antrepo işlemlerinin devralınması hususunda gereğini önemle rica
ederim.
Cenap AŞCI
Bakan a.
Genel Müdür
DAĞITIM:
Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri
Download

TC GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü