GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ASGARİ ÜCRET KARŞILAŞTIRMA TABLOSU
Cem Sinan GUZEL/Gümrük Müşaviri(Customs Consultant)
2014 (TL)
KODU
HİZMET KONUSU
GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ASGARİ ÜCRET
TARİFESİ -2015
HİZMET
KODU
HİZMET
GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ASGARİ ÜCRET
TARİFESİ -2014
HİZMET KONUSU
2015 (TL)
İHR
İHRACAT İŞLEMLERİ TÜM
GÜMRÜKLER İÇİN (BEHER
BEYANNAME)
İHR-1
Kara, Hava 95
Kara, Hava 105
İHR-1 Kesin İhracat İşlemleri (Dahilde İşleme Dahil)
Kesin İhracat İşlemleri (Dahilde İşleme Dahil)
Deniz 125
Deniz 138
İHR-2
Geçici İhracat İşlemleri (Hariçte İşleme Dahil)
185
İHR-2 Geçici İhracat İşlemleri (Hariçte İşleme Dahil)
204
İHR-3
ATA Karneli işlem
185
İHR-3 ATA Karneli işlem
204
İHR-4
Gayri ticari çıkış (Bedelsiz)
125
İHR-4 Gayri ticari çıkış (Bedelsiz)
138
İHR-5
İHR-5 İkinci Gümrük Yoluyla İhracaat İşlemleri (Havayolu
İkinci Gümrük Yoluyla İhracaat İşlemleri (Havayolu
hariç)
hariç)
250
275
İHR-6
İhrakiye ve Kumanya İşl. 25 Faturaya kadar-25
Üzeri Beher
İhrakiye
Fatura
ve Kumanya
için 6.-TLİşl.
İlave
25 Faturaya
edilir. kadar-25
125 Fatura İHR-6
138Fatura Üzeri Beher Fatura için
İHR-7
Dökme Eşya İhracaat İşlemleri
İHR-8
İTH-1
Yukarıda Hizmet Ücretlerine İlaveten ikinci 30
ve SonrakiİHR-8
Beher Yukarıda
Tır/Konteyner/Araç/Vagon
Hizmet Ücretlerinev.b.
İlaveten ikinci ve
33 Sonraki Beher Tır/Konteyner/A
İTHALAT İŞLEMLERİ
İTHALAT İŞLEMLERİ
İTH
(BEHER BEYANNAME)
(BEHER BEYANNAME)
İthalat İşlemleri (Kara, Hava Yolu )
155 / 135 İTH-1 İthalat İşlemleri (Kara, Hava Yolu )
171 / 149
İTH-2
İTH-2 İthalat İşlemleri (Deniz yoluyla gelip limanda
İthalat İşlemleri (Deniz yoluyla gelip limanda
yapılan ithalat)
215yapılan ithalat)
237
İTH-3
İTH-3 için
Tam Beyanlı Yaygın Basitleştirilmiş Usül (beher
Tamayrıca)
Beyanlı Yaygın Basitleştirilmiş Usül (beher
100 beyanname
110 beyanname için ayrıca)
İTH-4
Dökme Tarım Ürünleri İthalat İşlemleri
590
İTH-4 Dökme Tarım Ürünleri İthalat İşlemleri
650
İTH-5
Diğer Dökme Eşya İthalat İşlemleri
465
İTH-5 Diğer Dökme Eşya İthalat İşlemleri
512
İTH-6
Geçici ithalat beyannamesi
250
İTH-6 Geçici ithalat beyannamesi
275
İTH-7
ATA Karneli işlem
185
İTH-7 ATA Karneli işlem
204
İTH-8
Dahilde İşleme rejimi kapsamında ithalat 215
İTH-8 Dahilde İşleme rejimi kapsamında ithalat
237
İTH-9
Boru Hatları veya Elektrik telleri
ile taşınan ve depolama imkanı
olmayan sürekli akış halinde olan
eşyanın ithalat işlemleri (CIF
Kıymete göre kademeli
ücretlendirme uygulanmaz)
375
Boru Hatları veya Elektrik telleri
ile taşınan ve depolama imkanı
olmayan sürekli akış halinde olan
İTH-9
eşyanın ithalat işlemleri (CIF
Kıymete göre kademeli
ücretlendirme uygulanmaz)
413
225
İşlenmiş ve İşlenmemiş Kıymetli
Maden
(Altın,Gümüş,Platin)
İthalatı ile Gümrük Tarife Cetveli
72nci Fasılda yer alan Demir ve
Çelik Ürünleri İthalat İşlemleri
(CIF kıymeti 1.000.000 USD'ye
İTH-10
kadar olan işlemlerde uygulanır.
CIF Kıymeti 1.000.000 USD'yi
aşan
kısımlar
için
%0,001
(yüzbinde bir )'nden az olmamak
üzere tarafların anlaşması ile asgari
ücret belirlenir)
248
İTH
İşlenmiş ve İşlenmemiş Kıymetli
Maden
(Altın,Gümüş,Platin)
İthalatı ile Gümrük Tarife Cetveli
72nci Fasılda yer alan Demir ve
Çelik Ürünleri İthalat İşlemleri
(CIF kıymeti 1.000.000 USD'ye
İTH-10
kadar olan işlemlerde uygulanır.
CIF Kıymeti 1.000.000 USD'yi
aşan
kısımlar
için
%0,001
(yüzbinde bir )'nden az olmamak
üzere tarafların anlaşması ile asgari
ücret belirlenir)
İHR
375
İHRACAT İŞLEMLERİ TÜM
GÜMRÜKLER İÇİN (BEHER
BEYANNAME)
İHR-7 Dökme Eşya İhracaat İşlemleri
413
İTH-11 Taahhütname ile İthalat İşlemleri (Herbir Taahhütname
İTH-11
Başı) Taahhütname ile İthalat İşlemleri (Herbir Taahhütname
Başı)
100
110
İTH-12 Gayri ticari giriş(Bedelsiz)
155
İTH-12 Gayri ticari giriş(Bedelsiz)
171
Beher İthalat beyannamesi
itibariyle, yukarıdaki ücretlerden az
olmamak üzere, CIF kıymet esasına
İTH-13
göre alınacak gümrük müşavirliği
hizmetleri aşağıdaki şekilde
kademeli olarak uygulanır.
Beher İthalat beyannamesi
itibariyle, yukarıdaki ücretlerden
az olmamak üzere, CIF kıymet
İTH-13
esasına göre alınacak gümrük
müşavirliği hizmetleri aşağıdaki
şekilde kademeli olarak uygulanır.
a)CIF Kıymeti 0- 50.000 USD'ye
kadar olan işlemlerde tarifede
belirlenen tutarlar uygulanır.
a)CIF Kıymeti 0- 50.000 USD'ye
kadar olan işlemlerde tarifede
belirlenen tutarlar uygulanır.
b)CIF Kıymeti 50.001-200.000
USD'ye kadar, 50.000 USD'yi aşan
kısım için %0.3'ü (binde üç)
uygulanır.(a+b)
b)CIF Kıymeti 50.001-200.000
USD'ye kadar, 50.000 USD'yi aşan
kısım için %0.3'ü (binde üç)
uygulanır.(a+b)
c) CIF Kıymeti 200.001 -2.000.000
USD'ye kadar, 200.000 USD' yi
aşan kısım için % 0,1'i (binde bir)
uygulanır.(a+b+c)
c) CIF Kıymeti 200.001 2.000.000 USD'ye kadar, 200.000
USD' yi aşan kısım için % 0,1'i
(binde bir) uygulanır.(a+b+c)
d) CIF Kıymeti 2.000.001 10.000.000 USD'ye kadar,
2.000.000 USD' yi aşan kısım için
% 0,01'i (onbinde bir)
uygulanır.(a+b+c+d)
e) CIF Kıymeti 10.000.000
d) CIF Kıymeti 2.000.001 10.000.000 USD'ye kadar,
2.000.000 USD' yi aşan kısım için
% 0,01'i (onbinde bir)
uygulanır.(a+b+c+d)
e) CIF Kıymeti 10.000.000
USD’den
USD’den
fazla
olan
işlemlerde,10.000.000
USD’ye
kadar yukarıda belirtilen şekilde
olan
işlemlerde,10.000.000
USD’ye
kadar yukarıda belirtilen şekilde
ücret
olarak
belirlenir.
10.000.001
USD’den
belirlenir. 10.000.001 USD’den
fazla olan işlemlerde
ise CIF
fazla olan işlemlerde
%0,003’(yüzbinde
kademeli
üç)
kıymetin
olarak
asgari
ücret
kademeli
kıymetin
asgari
fazla
ise CIF
%0,003’(yüzbinde
üç)
'inden az olmamak üzere, tarafların
'inden az olmamak üzere, tarafların
anlaşmasıyla
anlaşmasıyla
asgari
ücret
belirlenir.” (a+b+c+d+e)
Yukarıdaki Hizmet Ücretlerine
60
İTH-14 İlaveten ikinci ve sonraki beher
TIR/Konteyner/Araç/Vagon v.b
TR
TRANSİT İŞLEMLERİ
TR-1
Transit işlemleri
TR-2
Özet beyan
ücret
belirlenir.” (a+b+c+d+e)
Yukarıdaki Hizmet Ücretlerine
İTH-14 İlaveten ikinci ve sonraki beher
asgari
66
TIR/Konteyner/Araç/Vagon v.b
TR
TRANSİT İŞLEMLERİ
185
TR-1
Transit işlemleri
204
50
TR-2
Özet beyan
55
TR-3
Yukarıdaki Hizmet Ücretlerine İlaveten ikinci
beher
Yukarıdaki
TIR/Konteyner/Araç/Vagon
Hizmet Ücretlerinev.b.
İlaveten ikinci55ve sonraki beher TIR/Konteyner
50ve sonraki
GÜMRÜK ANTREPO
GÜMRÜK ANTREPO
ANT
ANT
İŞLEMLERİ
İŞLEMLERİ
ANT-1 Antrepo beyannamesi
ANT-1 Antrepo beyannamesi
60
66
TR-3
Yenidir
ANT-2
Antrepoda / Geçici Depolama yerinde eşya 170
devri
ANT-2 Antrepo beyannamesi Dökme eşya
135
ANT-3 Antrepoda / Geçici Depolama yerinde eşya devri
187
ANT-3
Tır/Konteyner/Araç/Vagon v.b.
50
ANT-4 Tır/Konteyner/Araç/Vagon v.b.
55
ÖZELLİK ARZ EDEN
İŞLEMLER
Serbest bölge işlem formları (1 adet
SB-1
60
form için)
Gümrükçe alınan depozitoların çözümü (beher
için)
40 teminatÖZ-1
ÖZELLİK ARZ EDEN
İŞLEMLER
Serbest bölge işlem formları (1
66
adet form için)
Gümrükçe alınan depozitoların çözümü (beher
44teminat için)
ÖZ-2
Müfrez işlemler (gümrük
beyannamesi/özet beyan) beher
işlem için
Müfrez işlemler (gümrük
beyannamesi/özet beyan) beher
işlem için
ÖZ-3
Geçici ithalat İzni- Dahilde İşleme
İzni- Bağlayıcı Tarife BilgisiBağlayıcı Menşe Bilgisi - INF
Belge işlemleri
SB-1
ÖZ-1
DAN
DANIŞMANLIK ÜCRETLERİ
DAN-1
Büroda sözlü danışma bir saate kadar
DAN-1-1 Takip eden her saat için
DAN-2
100
75
Geçici ithalat İzni- Dahilde İşleme
İzni- Bağlayıcı Tarife BilgisiÖZ-3
Bağlayıcı Menşe Bilgisi - INF
Belge işlemleri
(YENİDİR)DTS-TSE-Tarım İlÖlçü Ayar-Zirai KarantinaÖZ-4 Veterinerlik-Kayıt BelgesiEkspertiz Alımı-Konsolosluk
Onayları
DAN
125
60
Çağrı üzerine gidilen yerde danışma bir saate
kadar
310
DAN-2-1 Takip eden her saat için
ÖZ-2
83
50
DANIŞMANLIK ÜCRETLERİ
DAN-1 Büroda sözlü danışma bir saate kadar
DAN-1-1
110
Takip eden her saat için
130
65
DAN-2 Çağrı üzerine gidilen yerde danışma bir saate330
kadar
125
DAN-2-1
Takip eden her saat için
130
DAN-3
Yazılı görüş bildirme
310
DAN-3 Yazılı görüş bildirme
330
DAN-4
Sürekli danışma (aylık)
625
DAN-4 Sürekli danışma (aylık)
660
Download

Devamını Okumak İçin Tıklayınız