MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
ÖZEL EĞİTİM KURUMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE
BAŞVURUDA BULUNANLAR: 1. Türk Dermatoloji Derneği
2. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği
VEKİLİ
: Av. Ziynet Özçelik
Tunus Cad. No:21/3 Kavaklıdere/ ANKARA
Tel: (312) 418 50 10
D. KONUSU
: Yargı kararının uygulanarak güzellik uzmanları için düzenlenen
Fotoepilasyon (IPL) kurslarının durdurulması, daha öncesinde verilen
sertifikaların iptal edilmesi ile kurs programının yürürlükten kaldırılması
istemidir.
AÇIKLAMALAR
:
Genel Müdürlüğünüzün 11.12.2012 gün ve 212476 sayılı yazısı ile Foto Epilasyon (IPL) kurslarının
programı belirlenerek Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı’na iletilmiş ve bu kurulun 11.1.2013 tarih ve 2
sayılı kararı ile kurs programı kabul edilmiştir.
Kurs programınızın dayanağı olarak 5580 sayılı Yasa, Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği ve İşyeri
Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik gösterilmiştir. Ayrıca programın içeriğinden güzellik
bakım elamanı veya cilt bakım sertifikasına sahip kişilere yönelik olduğu anlaşılmıştır.
Genel Müdürlüğünüzün kurs programının dayanağı olan İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin
Yönetmelikte 06.12.2012 gün ve 28489 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yönetmelik ile yapılan
değişiklikle birlikte güzellik salonlarında güzellik uzmanlarınca lazer epilasyon ve iğneli epilasyon
dışındaki yöntemlerle epilasyon ve depilasyon işlemlerinin yapılmasının önü açılmış, bu kapsamda
kabul edilen foto epilasyon işlemini gerçekleştirecek güzellik uzmanlarının ise Milli Eğitim Bakanlığına
bağlı veya bu Bakanlığın yetkilendirdiği okul veya kurslardan transkriptli foto epilasyon diploması veya
kurs bitirme belgesine sahip olmaları kurala bağlanmıştır.
Bu değişikliğin iptali istemiyle müvekkil Dernekler adına Danıştay 8. Dairesi’nin E.2013/2099 sayılı
dosyasında kayıtlı dava açılmıştır. Dosyada yürütmeyi durdurma istemi hakkında henüz karar
verilmemiştir.
Bununla birlikte yine IPL cihazları ile güzellik uzmanlarına çalıştıkları yerlerde uygulama yapma yetkisi
tanıyan 30.12.2008 gün ve 49395 sayılı Genelge hakkında açılan davadaDanıştay 15. Dairesi ve 13.
Dairesi tarafından oluşturulan ortak heyet tarafından E.2013/2787, K.2013/10563 sayılı ve 11.12.2013
günlü kararlaiptal kararı verilmiştir. Kararın gerekçesinde, “IPL Cihazlarının klasik anlamdaki
epilasyon cihazı gibi üretilip üretilmediği, bu nitelikte üretilen bir cihazın Tıbbi Cihaz
Yönetmeliği kapsamı dışında kalıp kalmayacağı, cihazın yoğunlaştırılmış ışık enerjisi vermesi
nedeniyle konunu uzmanı doktor tarafından kullanılmasının zorunluluk arz edip etmeyeceği, bu
cihazların uzman doktorlar dışındaki kişiler tarafından kullanılmasının sağlık açısından bir
tehdit oluşturup oluşturmayacağı, bu cihazlarla yapılan işlemlerin tıbbi müdahale niteliğinde
olup
olmadığı
hususlarının
tıbben
ve bilimsel
olarak
belirlenmesi
gerektiği
açıktır.
…konusundaki uzman doktorlar dışındaki kişilerin IPL cihazı kullanmasına, foto epilasyon
uygulamasını yapmasına imkan tanıyan dava konusu düzenleme davalı idarece cihazın niteliği de
araştırılmak suretiyle uzman hekim olmayan kişilerce kullanılmasının tıbben ve bilimsel olarak
sakıncalı olup olmadığı belirlenmeden, yeterli araştırma ve inceleme yapılmadan yürürlüğe konulan
Genelgede hukuka uyarlık görülmemiştir.“ denmektedir. (Ek1)
Sağlık BakanlığıSağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün6.5.2014 gün ve 456 sayılı yazısındabu yargı
kararı doğrultusunda IPL cihazlarının hekim olmayan kişilerce kullanılamayacağı, hekim
olmayan kişilerce IPL eğitiminin de verilemeyeceği duyurulmuştur.(Ek2)Yazı aynı zamanda
Bakanlığınıza da gereği için gönderilmiştir.
Yargı kararı ve Sağlık Bakanlığı’nın anılan yazısı uyarınca Genel Müdürlüğünüzce güzellik bakım
elamanı veya cilt bakım sertifikasına sahip kişilere yönelik oluşturulan kurs programı açıkça hukuka
aykırı hale gelmiştir. Anayasa’nın 138 ve 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28. Maddesi
uyarınca yargı kararı doğrultusunda işlem yapmak Bakanlığınız ve Genel Müdürlüğünüz açısından bir
zorunluluktur. Aksine eylemler Türk Ceza Kanunu’nun 257. Maddesinde düzenlenen görevi kötüye
kullanma suçunu oluşturacaktır.
Tüm bu nedenlerle yargı kararına uyularak;
 Özel eğitim kurumlarınca güzellik bakım elamanı veya cilt bakım sertifikasına sahip kişilere
yönelik açılan kursların ivedilikle durdurulmasını,
 Daha öncesinde bu kurslar aracılığıyla bu kişilere verilen sertifikaların iptal edilmesini,
 Kurs programının yürürlükten kaldırılmasını,
aksi takdirde suç duyurusu da dahil olmak üzere hukuksal yollara başvurmak zorunda kalacağımızı
müvekkil Dernekler adına bildiririm. Saygılarımla. 27.6.2014
Başvuruda Bulunanlar
Vekili
Av. Ziynet Özçelik
Download

Milli Eğitim Bakanlığı - Türk Dermatoloji Derneği