T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE TIBBİ İLAÇ VE CİHAZ KURUMU BAŞKANLIĞI’NA
İlgi: Başkanlığınızın İstanbul Güzellik Uzmanları ve Güzellik Salonu İşletmecileri Odası’nın
16.12.2014 günlü yazısına cevaben yazdığı 26.12.2014 gün ve 156278 sayılı IPL Cihazları
konulu yazınız.
KONU : IPL cihazlarının tıbbi cihaz sayılmayarak güzellik uzmanları tarafından kullanımına
olanak sağlayan Sağlık Bakanlığı İşlemleri ile Sağlık Bakanlığı İşlemine dayalı olarak tesis
edilen İçişleri Bakanlığı işlemlerine ilişkin yargı kararları hakkında bilgi verilmesi ile yargı
kararlarının gereklerinin yerine getirilmesi talebimiz hakkında.
Daha evvel Sağlık Bakanlığı, 31.12.2008 gün ve 49395 sayılı genelgesi ile estetik amaçlı
kullanılan IPL cihazlarının tıbbi cihaz sayılamayacağına, güzellik uzmanlarının da söz konusu
cihazlarla uygulama yapabileceğini belirtmiştir. Sözkonusu genelge sonucu kuaförler, güzellik
uzmanları tarafından alınan cihazlarla cilt sorunları hekimler tarafından görülmeden insanlara
uygulamalar yaygın bir biçimde yapılmaya başlamıştır. Ne yazık ki hatalı uygulamalar bağlı
komplikasyonların tedavisi hekimlerin uğraşı alanı olmaya başlamıştır.
Söz konusu Genelge’nin insan sağlığını gözetmeyen, bilimsel kurallara aykırı uygulamalara izin
veren içeriği nedeniyle Türk Dermatoloji Derneği ile Türkiye Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik
Cerrahi Derneği tarafından yürütmesinin durdurulması ve iptali için dava açılmıştır. Danıştay
10. ve 13. Dairelerinden oluşan Müşterek Kurul tarafından E.2009/5600 sayılı ve 07.10.2009
günlü kararla Genelge’nin yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiştir. Danıştay 15. Dairesi ve
13. Dairesi tarafından oluşturulan ortak heyet tarafından E.2013/2787, K.2013/10563 sayılı ve
11.12.2013 günlü kararıyla dava konusu genelgenin iptaline karar verilmiştir. Kararın
gerekçesinde, “IPL Cihazlarının klasik anlamdaki epilasyon cihazı gibi üretilip üretilmediği, bu
nitelikte üretilen bir cihazın Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamı dışında kalıp kalmayacağı, cihazın
yoğunlaştırılmış ışık enerjisi vermesi nedeniyle konunu uzmanı doktor tarafından kullanılmasının
zorunluluk arz edip etmeyeceği, bu cihazların uzman doktorlar dışındaki kişiler tarafından
kullanılmasının sağlık açısından bir tehdit oluşturup oluşturmayacağı, bu cihazlarla yapılan
işlemlerin tıbbi müdahale niteliğinde olup olmadığı hususlarının tıbben ve bilimsel
olarak
belirlenmesi gerektiği açıktır. …konusundaki uzman doktorlar dışındaki kişilerin IPL cihazı
kullanmasına, foto epilasyon uygulamasını yapmasına imkan tanıyan dava konusu düzenleme
davalı idarece cihazın niteliği de araştırılmak suretiyle uzman hekim olmayan kişilerce
kullanılmasının tıbben ve bilimsel olarak sakıncalı olup olmadığı belirlenmeden, yeterli araştırma
ve inceleme yapılmadan yürürlüğe konulan Genelgede hukuka uyarlık görülmemiştir. “
denmiştir.
Bununla birlikte, yargılama sürerken 06.12.2012 gün ve 28489 sayılı Resmi Gazete'de İşyeri
Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikle
yapılan değişiklikle, güzellik salonlarında güzellik uzmanlarınca lazer epilasyon ve iğneli
epilasyon dışındaki yöntemlerle epilasyon ve depilasyon işlemlerinin yapılmasının önü açılmış,
bu kapsamda kabul edilen foto epilasyon işlemini gerçekleştirecek güzellik uzmanlarının ise Milli
Eğitim Bakanlığına bağlı veya bu Bakanlığın yetkilendirdiği okul veya kurslardan transkriptli foto
epilasyon diploması veya kurs bitirme belgesine sahip olmaları kurala bağlanmıştır.
Sağlık kuruluşu olmayan ve hekim tarafından görülmeyen ve hekimin nezaretinin olmadığı
güzellik salonlarında IPL cihazlarının kullanımına olanak sağlanması üzerine Türk Dermatoloji
Derneği ile Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği bu işlemlere ilişkin yeniden
yargıya başvurmak zorunda kalmıştır. Bu dava Danıştay 8. Dairesinin 2013/2099 sayılı
dosyasında görüşülmüş ve güzellik uzmanlarına tek başlarına IPL cihazlarının salonlarda
kullanmalarına olanak veren maddelerin yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiştir
Karar gerekçesinde IPL cihazlarının tedavi amaçlı üretilenleri ile epilasyon için üretilenleri
arasında teknik özellik yönünden bir fark olmadığının tespit edilmesi, söz konusu cihazlarla
yapılacak uygulamaların yara, yanık gibi kalıcı komplikasyonlara sebep olabileceği ve
sorumluluğun hekimlerce üstlenilmesini haklı kılacak bilimsel görüşler karşısında; yalnız
hekimlerce verilecek tanı ve tedavi hizmetlerinde kullanılması söz konusu olabilecek IPL
cihazlarıyla ilgili olarak güzellik uzmanlarına yetki tanınmasının hukuka aykırı olduğu
belirtilmiştir.
Derneklerimiz tarafından bu kararların gereklerinin yerine getirilerek toplum sağlığını koruyucu
uygulama işlemlerinin yapılması beklenirken, daha önce tekerrür etmiş girişimlerin yeniden
yapıldığı görülmektedir. İlgide yer verilen Başkanlığınızın yazı cevabı ne yazık ki yargı
tarafından saptanan hukuka aykırılıklar göz ardı edilerek oluşturulmuştur. Ekte konuya ilişkin
yargı kararları sunulmaktadır. Bu karalar uyarınca söz konusu mütalaanızın gözden
geçirilmesini, toplum sağlığına zararlı uygulamalara neden olunmaması, aksine uzmanlık
derneklerimizin de katkısının alınacağı, bütün tarafların toplum sağlığına uygun bir uygulama
içinde olacakları işlemlerin yapılması talebimizi bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla.
Türk Dermatoloji Derneği
Download

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanlığı 26-12