T.C.
AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI
Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü
ACELE ve GÜNLÜDÜR
Sayı:
27875137-045-156531
Konu: Çocuk Koruma İlk Müdahale ve
Değerlendirme Birimi
24/10/2014
81 İL VALİLİĞİNE
İlgi
: a)Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 07/05/2012 tarihli ve 2012/15
sayılı Genelge.
b)Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 04/09/2012 tarihli ve
B.17.0.ÇHG.0.40.02.00-1317 sayılı yazı.
c)Strateji Geliştirme Başkanlığının 25/12/2012 tarihli ve 426 sayılı
Bakanlık Onayı
3/7/2005 tarihli ve 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanununun yürürlüğe girmesiyle
birlikte korunma ihtiyacı olan ve suç mağduru ya da suça sürüklenen çocuklar hakkında
mahkemeler tarafından verilen danışmanlık, barınma ve bakım tedbirlerini uygulama
yükümlülüğü Bakanlık İl Müdürlüklerinin sorumluluğuna verilmiştir. Adı geçen Kanunun
“Acil korunma kararı alınması” başlıklı 9 uncu maddesinde derhâl korunma altına alınmasını
gerektiren bir durumun varlığı hâlinde çocuk, Kurum tarafından bakım ve gözetim altına
alındıktan sonra acil korunma kararının alınması için çocuğun Kuruma geldiği tarihten
itibaren en geç beş gün içinde çocuk hâkimine müracaat edileceği, Hâkim tarafından, üç gün
içinde talep hakkında karar verileceği, acil korunma kararının en fazla otuz günlük süre ile
sınırlı olduğu, bu sürede Kurumca çocuk hakkında sosyal inceleme yapılacağı, yapılan
inceleme sonucunda, tedbir kararı alınmasının gerekmediği sonucuna varılırsa bu yöndeki
görüşünü ve sağlayacağı hizmetlerin hâkime bildirileceği, çocuğun, ailesine teslim edilip
edilmeyeceğine veya uygun görülen başkaca bir tedbire hâkim tarafından karar verileceği
belirtilmiştir.
Bu hükümler doğrultusunda kuruluşa yerleştirilmeden çocuğun işlemlerinin
tamamlanabilmesi için Genel Müdürlüğümüzce Çocuk Koruma ve İlk Müdahale birimleri
oluşturulmaya başlanmış ve 2828 sayılı yasada yer almasa da ikincil mevzuatta tanımlanarak
hizmet birimleri arasında yer almıştır. 08/11/2010-27753 RG de yayınlanan “Koruma Bakım
ve Rehabilitasyon Merkezleri ile Bakım ve Sosyal Rehabilitasyon Merkezleri Yönetmeliği nin
4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde “Çocuk Koruma İlk Müdahale Birimi: 2828
sayılı Kanunun 21 inci maddesi ile 5395 sayılı Kanunun 5 inci, 6 ncı ve 9 uncu maddeleri
gereği Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumuna bildirilen çocuklara sunulacak hizmet
modeli belirleninceye kadar, kız ve erkeklerin ayrı bölümlerde barındırıldıkları birimi,”
olarak tanımlanmış ve 8 inci de madde de Çocuk Koruma İlk Müdahale Birimlerinin işleyişi
ile ilgili hükümler yer almıştır.
Ayrıca konu ile ilgili olarak Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nce hazırlanan
2012/15 Sayılı Genelgenin 20 inci maddesinde bu birimlerin işleyişine ilişkin olarak; Aile ve
Sosyal Politikalar İl Müdürlüklerine bağlı “Çocuk Koruma İlk Müdahale ve Değerlendirme
Birimi”nin kurulması, birim için gerekli personelin görevlendirilmesi, Sosyal Hizmetler
Kanunu’nun 22 nci maddesi gereğince çocuğun birime geldiği tarihte mahalli mülki amirden
Bu evrak 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu'na göre elektronik olarak imzalanmıştır.
Adres : Eskişehir Yolu Söğütözü Mahallesi 2177.Sokak No:10/A
Çankaya/ANKARA
Telefon : 705 53 26
e-posta : [email protected]
Ayrıntılı Bilgi : A. KILIÇKAYA Memur
Fax :
Elektronik Ağ: www.aile.gov.tr
T.C.
AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI
Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü
gerekli onayın alınması, Çocuk Koruma Kanunu’nun 9 uncu maddesi gereğince en geç 5 gün
içinde ilgili mahkemeye müracaat edilerek acil korunma kararı talep edilmesi, Çocuk
hakkında mahkeme kararı alınıncaya kadar en fazla 8 gün bu birimde kalması, Mahkeme
kararı doğrultusunda çocuğun durumuna en uygun hizmet uygulamasının gerçekleştirilmesi
gerektiği belirtilmiştir.
İlgi (b) yazımızla ise Çocuk Hizmetlerine İlişkin Genelgenin 20 nci maddesi ile tüm
Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüklerine bağlı “Çocuk Koruma İlk Müdahale ve
Değerlendirme Birimi” nin hizmete açılması ve belirtilen esaslar çerçevesinde hizmet
verilmesinin istenildiği, bu kapsamda İl Müdürlüklerimizden Genel Müdürlüğümüze söz
konusu birimin açılışına ilişkin talepler geldiği, ancak bu birimlerin 2828 sayılı sosyal
Hizmetler Kanununun 3.maddesinin (f) bendinde tanımlanan sosyal hizmet kuruluşu
olmadığından, söz konusu birimlerin 2012/15 no’lu “Çocuk Hizmetlerine İlişkin Genelge”
doğrultusunda İl Müdürlüklerince hizmete açılması, personel görevlendirmelerinin yapılması,
çocukların geçici bakım hizmetine yönelik ihtiyaçlarının karşılanması, harcamalarının İl
Müdürlükleri bütçesinden karşılanması gerektiği belirtilmiştir. Ancak ilgi (c) de yer alan
25.12.2012 tarihli ve 426 sayılı Bakanlık Makam Onayında 81 İl Müdürlüğü bünyesinde “İlk
Kabul Birimi” nin açılmasının planlandığı ve ödeneklerinin de İl Müdürlüklerince
karşılanmasının öngörüldüğü, ancak söz konusu yapılanmanın Genel Müdürlüklerin hizmet
alanıyla ilgisi olması nedeniyle bu birimlerin her türlü harcamalarının da bağlı olunan Genel
Müdürlük tarafından karşılanması gerektiği bildirilmiştir.
Bu kapsamda Genel Müdürlüğümüzde Sosyal Rehabilitasyon Hizmetleri Daire
Başkanlığına bağlı 8 adet, Bakım Hizmetleri Daire Başkanlığına bağlı ise 42 ilde 50 adet
Çocuk Koruma İlk Müdahale ve Değerlendirme Birimi kuruluşlarımıza bağlı olarak
açılmıştır.
Ancak İl Müdürlüklerimizden gelen taleplerde çocuklarla ilgili işlemlerin süresinde
tamamlanamadığı ve mevzuatta öngörülen sürelerin dışına çıkılarak çocukların 8 günden fazla
bu birimlerde kalabildikleri, hatta iç denetim raporlarında da belirtildiği gibi imkanların
yetersizliği ve İlk Müdahale Birimlerinin olmadığı yerlerde kuruluşlar bünyesinde diğer
çocuklarla birlikte kalmaya devam etme durumunun söz konusu olduğu, ayrıca açılan
birimlerde de personel görevlendirilmesi ve bütçe yönünden sorunlar yaşandığı
bildirilmektedir. Bu nedenle Genel Müdürlüğümüzce bu konuda mevzuat düzenlemesi
yapılacağından konu ile ilgili görüşlerinizin ekte yer alan format doğrultusunda İl Müdürü
başkanlığında; birimin bağlı olduğu Kuruluş Müdürü, varsa ÇOKİM sorumlusu ve meslek
elemanlarından oluşturulacak komisyon marifetiyle raporlaştırılarak 14.11.2014 tarihine kadar
yazı ile Araştırma ve Geliştirme Başkanlığına ve [email protected] e-posta adresine
gönderilmesi hususunda;
Gereğini rica ederim.
Temindar AYTEKİN
Bakan a.
Genel Müdür
EKLER :
Bu evrak 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu'na göre elektronik olarak imzalanmıştır.
Adres : Eskişehir Yolu Söğütözü Mahallesi 2177.Sokak No:10/A
Çankaya/ANKARA
Telefon : 705 53 26
e-posta : [email protected]
Ayrıntılı Bilgi : A. KILIÇKAYA Memur
Fax :
Elektronik Ağ: www.aile.gov.tr
T.C.
AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI
Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Form (3 Sayfa)
Yazı (3 Sayfa)
Genelge (8 Sayfa)
(Ekler yazı ile gönderilmeyecek olup Genel Müdürlüğümüzün sitesinde yayınlanacaktır.)
DAĞITIM :
D Planı - 81 İl Valiliği
Bu evrak 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu'na göre elektronik olarak imzalanmıştır.
Adres : Eskişehir Yolu Söğütözü Mahallesi 2177.Sokak No:10/A
Çankaya/ANKARA
Telefon : 705 53 26
e-posta : [email protected]
Ayrıntılı Bilgi : A. KILIÇKAYA Memur
Fax :
Elektronik Ağ: www.aile.gov.tr
Download

81 İl Valiliğine - Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü