Olurluk
İncelemesi
Cep Yönderi Dizisi
Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin iş yaşam›nda her gün
karş›laşt›klar› en yayg›n meydan okumalara ivedi çözümler
öneriyor. Dizideki her kitapta, güçlü ve zay›f yanlar›n›z›
tespit etmeye ve kritik becerilerinizi keskinleştirmeye
yarayan kullan›şl› araçlar, testler ve gerçek yaşamdan
al›nm›ş örnekler yer al›yor. ‹ster masa baş›nda, ister bir
toplant›da ya da yolda olun, bu cep kitapç›klar› size işinizin
günlük talepleriyle daha h›zl›, daha kavray›şl› ve daha etkin
bir biçimde başa ç›kma imkân› verecektir.
Dizinin kitaplar›:
• Ekip Liderliği
• Toplant› Yönetimi
• Zaman Yönetimi
• Proje Yönetimi
•Liderlik
• Koçluk
• Geribildirim
• Etkili ‹ş Yaz›lar›
• Sonuç Al›c› Müzakere
• Etkin Sunumlar
• Stres Yönetimi
• ‹nsanlar› ‹kna Etmek
• Kriz Yönetimi
• Üstünüzü Yönetmek
• Görev Devretmek
• Kariyerinize Yön Vermek
• Bir Çal›şan› ‹şten Ç›karmak
• Zor Etkileşimleri Yönetmek
• Bir Çal›şan› ‹şe Almak
• ‹novasyon Yapmak
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Performans Değerlendirmesi
Çal›şanlar› Geliştirmek
Bütçe Haz›rlamak
Finans› Anlamak
Değişimi Yönetmek
Stratejiyi Uygulamak
Performans› Ölçmek
Pazarlamay› Anlamak
Yarat›c›l›ğ› Teşvik Etmek
Sanal Ekiplere Liderlik Etmek
‹ş Süreçlerini ‹yileştirmek
Stratejik Düşünmek
Hedefleri Belirlemek
İş Planı Oluşturmak
Çalışanları Elde Tutmak
Ekip Yönetimi
Müşterinize Odaklanmak
Çeşitliliği Yönetmek
Yeni Yönetici Olmak
Olurluk
İncelemesi
Her Gün Karşılaştığınız Sorunlara
Uzman Çözümler
ISBN 978-605-5090-40-1
Orijinal adı ve yayıncısı: Developing a Business Case
© Harvard Business School Publishing Corporation, 2011
Optimist Yay›m Dağ›t›m San. ve Tic. Ltd. Şti.
Sertifika no.
:11970
Telefon
:0216 481 29 17-18
Faks
:0216 521 10 64
e-posta: [email protected]
www.optimistkitap.com—www.iskitaplari.com
facebook.com/optimistkitap
twitter.com/optimistkitap
www.youtube.com/OptimistKitap
www.optimistkitapblog.com
Optimist yay›n no.
Konu
Çeviren
Yay›na haz›rlayan
:358
: ‹ş-Yönetim
: Melis ‹nan
: Utku Umut Bulsun
Bas›m :Ocak 2014, ‹stanbul
Düzelti
:Yaşar Trakyalı
Düzenleme
:Nermin Uçar Vatan
Bask› ve cilt
:Tor Ofset San. Tic. Ltd. Şti.
Sertifika no.
:13137
Hadımköy Yolu Akçaburgaz Mah.
4. Bölge 9. Cadde 116. Sokak. No: 2
Esenyurt - ‹STANBUL
Tel: 0212 886 34 74
İçindekiler
Yönderin Mesajı: Sağlam Bir Olurluk İncelemesinin Avantajları
Olurluk İncelemesi: Temel Bilgiler
Olurluk İncelemesi Nedir?
Olurluk incelemesiyle ilgili kilit olguların kısa bir ön sunumu.
13
15
Olurluk incelemesine karşı iş planı
16
Olurluk incelemesini ne zaman yaratmalısınız?
17
Karmaşık bir belge
18
Olurluk incelemesinin yedi adımı
19
1. Adım: Fırsatı Tanımlayın
Peşine düşmek istediğiniz fırsatı net bir şekilde ifade
etmeniz için ipuçları.
21
Bir sorunu veya fırsatı tespit etmek
22
Fırsat beyanı geliştirmek
24
Ticari amaçlarınızı tespit etmek
25
Amaçlarınızı önem sırasına dizmek
27
Amaçlarınız için ölçütler atamak
28
2. Adım: Alternatifleri Tespit Edin
Birçok seçeneğiniz olduğunu garantilemeniz için fikirler.
31
Seçeneklerin bir listesini oluşturmak
32
Veri toplamak
33
Tercihlerinizi daraltmak
37
3. Adım: Verileri Toplayın ve Zaman Dilimini Tahmin Edin
Fırsatınızla ilgili çok önemli enformasyonu elde etmeniz
için öneriler.
39
İhtiyaç duyduğunuz enformasyonu tespit etmek
40
Verileri toplamak
42
Bir zaman dilimi belirlemek
44
Tahmin ve varsayımlarınızı belgelemek
45
4. Adım: Alternatifleri Analiz Edin
Alternatiflerinizin hepsini karşılaştırmanız için tavsiyeler.
47
Alternatiflerinizi ölçütlerinize göre değerlendirmek
48
Yaygın finansal ölçütleri anlamak
49
Alternatifleri karşılaştırmak için bir çerçeve yaratmak
50
5. Adım: Bir Tercih Yapın ve Riski Değerlendirin
Bir eylem planını seçip artılarıyla ve eksileriyle tartmanız
için tavsiyeler.
61
En iyi çözümü seçmek
62
Riskleri tartmak
63
Riskleri nasıl hafifleteceğinize karar vermek
66
Tavsiye ettiğiniz eylem planında değişiklik yapıp
yapmamayı belirlemek
67
6. Adım: Fikrinizi Uygulamak İçin Bir Plan Hazırlayın
Önerdiğiniz alternatifin eyleme geçirilebilmesini
garantilemek için ipuçları.
73
Bir uygulama planının amacını anlamak
74
Kilometre taşlarınızı listelemek
75
Karar alıcılarla iletişim kurmak
76
İhtiyaç duyduğunuz kaynakları tespit etmek
77
Sorumlulukları netleştirmek
78
Beklenen karşılıkları belirtmek
78
Sonuçlarınızın izini sürmek
79
7. Adım: İncelemenizi İletin
İncelemenizi karar alıcılara sunmanız için teknikler.
83
Dinleyicilerinizi anlamak
84
İncelemenizi sunmak için görseller kullanmak
86
İpuçları ve Araçlar
Olurluk İncelemesi İçin İpuçları
93
Alternatifleri tespit etmek, fikrinizin uygulanmasını takip etmek,
bir olurluk incelemesi yaratmak için atılacak doğru adımların
hepsini attığınızı garantilemek ve gerçek bir olurluk incelemesini
belgelemek için çalışma kâğıtları.
Kendinizi Sınayın
105
Bu kılavuzda sunulan kavramların yararlı bir özeti. Neler
öğrendiğinizi görebilmeniz için bu testi bir kere kitabı
okumadan önce, bir kere de sonra yapmanızda yarar vardır.
Test sorularının doğru yanıtları
108
Yönderin mesajı:
Sağlam Bir Olurluk
İncelemesinin Avantajları
Bir yönetici olarak önemli ticari hedeflere ulaşmak için
ekibinize, departmanınıza ve hatta tüm kuruluşunuza
yardımcı olmak üzere sık sık fırsatlara ışık tutabilirsiniz.
Böylesi bir fırsatı tespit ettiğinizde, bu fırsattan faydalanmanıza olanak sağlayacağına inandığınız bir eylem planını
hızlıca düşünebilirsiniz. Kendinizi bu eylem planını uygulamaya mecbur hissedebilirsiniz.
Bu anlaşılabilir ama aynı zamanda tehlikelidir de. Bu,
tespit ettiğiniz fırsatı yakalamak için geniş bir dizi alternatifi göz önünde bulundurmadığınız anlamına gelir. İşte
bu noktada devreye olurluk incelemesi girer. Olurluk incelemesi, bir fırsatın peşine düşüp sonra da en fazla değer
üretecek tek bir eylem planını teklif etmek amacıyla çok
sayıda alternatifi tespit edip karşılaştırmak için bir araçtır.
İyi geliştirilmiş bir olurluk incelemesi, teklif ettiğiniz
çözümü uygulamak için desteğine ihtiyaç duyacağınız kilit yarardaşlara belli bir çözümün ikna edici argümanını
sunmanıza yardımcı olabilir. Olurluk incelemesi hazırlaYönderin Mesajı 9
mak, fırsatı en iyi nasıl yakalayacağınıza ve alternatiflerin
güçlü ve zayıf yönlerini nasıl karşılaştıracağınıza dair fikirler oluşturma konusunda sizi disiplinli bir yaklaşım benimsemeye de zorlayabilir. Sağlam bir olurluk incelemesi
oluşturmak için zaman ayırıp özen gösterdiğinizde daha
büyük etkiye sahip daha iyi bir karara ulaşırsınız. Tercihinizi hayata geçirmek için ihtiyaç duyduğunuz desteği
kazanma şansınız daha yüksek olur.
Bu kitap güçlü bir olurluk incelemesi oluşturmanız için
gereken adımların üzerinden geçer. Bu kitapta peşine düşmek istediğiniz fırsatı tanımlamak, bu fırsattan faydalanmak için alternatifleri tespit etmek, alternatiflerinize dair
veri toplamak ve her birinin zaman aralıklarını tahmin etmek, alternatiflerin artı ve eksilerini karşılaştırabilmek için
topladığınız verileri analiz etmek, en iyi tercihi yapmak ve
bununla ilgili riskleri değerlendirmek, seçilmiş eylem planınızı uygulamak için bir plan tasarlamak ve incelemenizi
etkin bir şekilde yarardaşlarınıza iletmek için bol miktarda
fikir, araç ve örnek bulacaksınız.
Kulağa öğrenilecek çok şey var gibi gelebilir ama aslında kolaylıkla üstesinden gelinebilir. Bunun için ayırdığınız
zamana da değer.
June Paradise Maul, Yönder
Bir danışmanlık ve eğitim şirketi olan Advantage
Value’nun Başkanı Dr. June Paradise Maul büyük ölçekli
değişime liderlik etme, Qwest’te Baş Öğrenme Görevlisi
Müdürlüğü yapma ve AT&T’de üst düzey yönetim po10 Olurluk İncelemesi
zisyonlarında bulunma deneyimlerine sahiptir. Dr. Maul
şirketlerde yönetici gelişim programları dersleri vermiştir. Stratejik planlama, dengeli sonuç kartı, stratejik liderlik, sanal işyeri, karar alma ve yaratıcı kaynak bulma
dahil olmak üzere lisans düzeyinde iş ve liderlik programı
dersleri de vermiştir. Dr. Maul Alman Kurtlarını eğiten
küçük bir uluslararası işletme olan LifestyleK9’s’un da
müdürüdür (www.lifestylek9.com). Dr. Maul lisans derecesini Asya Çalışmaları ve Jeoloji dalında MIT’den ve
doktorasını Beşeri Bilimler dalında Rutgers’ten almıştır.
Yönderin Mesajı 11
Olurluk
İncelemesi:
Temel Bilgiler
Olurluk
İncelemesi Nedir?
B
elki bir proje yönetiyorsunuz ve bazı yeni yazılımların şirketinizin maliyetleri kısmasına ve etkinliği artırmasına yardımcı olacağı sonucuna vardınız. Veya belki
de işe birkaç yeni çalışan katmak ya da grubunuz için yeni
ekipmanlar satın almak istiyorsunuz.
Teklifinizi patronunuza sundunuz ve sizi “Bunu göz
önünde bulundurmamız için önce bir olurluk incelemesi
yapman gerekiyor” diyerek yanıtladı.
Bu aşamaya geldiğiniz için memnunsunuz ama olurluk
incelemesi nelerden oluşuyor veya bir olurluk incelemesi
yapmak için nasıl ilerleyeceksiniz tam olarak bilmiyorsunuz. “Acaba bir iş planını mı kastetti?” diye merak ediyorsunuz. Olurluk incelemesi birçok açıdan bir iş planından
farklılaşır. Büyük fikriniz için olurluk incelemesi oluştururken atacağınız ilk adım bu ikisi arasındaki farkı anlamaktır.
Olurluk incelemesine karşı iş planı
Olurluk incelemesi “Bu eylem planını hayata geçirirsek ne
olur” sorusunu yanıtlar. Sözgelimi biriminiz satışları yeni
bir pazara genişletmeyi düşünüyorsa patronunuz “En fazla değeri yaratmak için hangi üç alternatif pazara yatırım
yapmalıyız? Hatta bu yatırımı yapmalı mıyız acaba?” diye
sorabilir.
16 Olurluk İncelemesi
Öte yandan iş planı bir kuruluş veya ticari birimin, kendi özgün rekabetçi çevresinde başarılı bir şekilde yol almasını amaçlar. İş planları gelir, gider, ticari strateji ve diğer
enformasyona dair uzun erimli tasarımları bünyesinde barındırır. Genelde müdürler ve yöneticiler iş planını yatırımcıların finansmanını güvenceye almak veya bir kuruluş ya
da iş için strateji yürütmeyi planlamak için kullanır.
Olurluk incelemesini ne zaman yaratmalısınız?
Olurluk incelemesi oluşturmak birçok açıdan bir sorunu
çözmeye benzer. Sözgelimi sorumluluklarınızı yerine getirmek için yeterli kadronuz olmadığını veya rakiplerinizin firmanızdan daha düşük maliyetler çıkarmalarına izin
veren daha etkin süreçler kullandığına inandığınızı farz
edin. Olurluk incelemesi sadece böylesi sorunlara olası
çözümleri tespit etmenize değil, aynı zamanda kilit karar
alıcılara fikirlerinizi satmanıza yardımcı olur.
Olurluk incelemesi şunları yapmak istediğinizde faydalıdır:
• Teklif edilen bir ürün veya hizmetin kuruluşunuz
için oluşturacağı değeri sergilemek
• Grubunuzun içinde projeleri önem sırasına göre
dizmek ve hangilerinin eleneceğini tespit etmek
• Satış yapmak için bir ürün veya hizmetin değerini
müşteriye sergilemek
Olurluk İncelemesi Nedir? 17
• Yeni bir proje, girişim veya kuruluş için ek kaynaklar
edinmek
• Mevcut bir sunuyu yenilemek
• Yazılım programı veya eğitimi gibi yeni bir kapasiteye yatırım yapmak
• Belli bir işlevde dış kaynak kullanımına karar vermek
Karmaşık bir belge
Tahmin edebileceğiniz gibi görece basit bir karar için
—departmanınız için yeni bir fotokopi makinesi alınıp
alınmayacağı ve alınacaksa hangisinin alınacağı gibi—bir
olurluk incelemesi oluşturmak oldukça kolay bir süreçtir.
Ne var ki daha pahalı, karmaşık bir eylem planı için bir
inceleme oluştururken bu süreç daha fazla kafa yormayı
gerektirir.
Sizin de keşfedeceğiniz gibi bu kitap epey karmaşık
örnekler sunacaktır—böylelikle olurluk incelemesi yaratma sürecinin nasıl gerçekleştiğini görebileceksiniz. Sizin
rolünüzde, örneğin ana karakterin toplaması gerektiği
kadar çok enformasyon toplamaya ihtiyacınız olmayabilir
ve karmaşık sayısal analizler kullanmanız gerekmeyebilir. Konumuz için kullandığımız örnektekine benzer bir
olurluk incelemesi hazırlamak on ila on beş gün alabilecekken daha basit bir olurluk incelemesi sadece birkaç
saat sürebilir.
18 Olurluk İncelemesi
Download

Olurluk İncelemesi