Sayı:
Konu:
ULUDAĞ
TEKSTİL
İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
YÖNETİM KURULU
70574838-TİM.UTİB.02.ARGE.2015/1094-8289
İnovatif Ev Tekstili İhracatında Güç Birliği UR-GE Projesi
Bursa, 24/12/2015
ULUDAĞ TEKSTİL İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
ÜYELERİNE
Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği olarak, üyelerimizin, uluslararası pazarlarda
rekabet gücünü arttırmaya yönelik desteklenmesi, uluslararası rekabetçiliğinin
geliştirilebilmesi ve sektörün yurtiçi ve yurtdışı faaliyetlerde birlikte hareket etmesi,
amacıyla “İnovatif Ev Tekstili İhracatında Güç Birliği Projesi” adı altında bir kümelenme
projesinin, Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ
kapsamında gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır.
Söz konusu tebliğin sağlayacağı destekler ile gerçekleştirilmesi öngörülen proje
kapsamında firmaların eğitim ve tanıtım konusundaki ihtiyaçları tespit edilerek, bu ihtiyaç
dahilindeki eğitimleri ile yurtdışı pazarlama ve danışmalık faaliyetleri gerçekleştirilebilecektir.
Bu kapsamda, yapılacak çalışmalar için öncelikle kümenin oluşturulması, oluşturulan
kümenin eğitim ihtiyaçlarının analiz edilmesi ve buna göre belirlenecek yol haritasının destek
kapsamına alınması gerekmektedir. Öngörülen projenin başarısı, büyük oranda küme
elemanlarının istekli ve kararlı olmalarına, gerçekleştirilecek programlara ortak beklentiler ve
hedeflerle bağlanarak hassasiyetle takip etmelerine bağlıdır. Bu itibarla, Birliğimizce
gerçekleştirilmesi hedeflenen bu ilk proje için ekte bir örneği yer alan küme kriterleri
oluşturulmuş olup, bu kriterleri sağlayan firmaların bir araya gelmeleri ve bir küme
oluşturmaları öngörülmüştür. Bu proje ile bundan sonra oluşturulabilecek müstakbel projelere
de rol model olunması hedeflenmektedir. Bu amaçla siz değerli üyelerimizin görüş ve
önerilerine her zaman açık olduğumuzu hatırlatmak isterim.
Bu aşamada, “İnovatif Ev Tekstili İhracatında Güç Birliği Projesi”ne dahil olmak
isteyen üyelerimizin ön başvurularını müteakip bir bilgilendirme toplantısı ile sizlerle bir
araya gelerek ilerlemeyi hedeflediğimizi ve söz konusu projede firmanızı aramızda görmekten
büyük memnuniyet duyacağımızı belirtir, 11 Ocak 2016 tarihine kadar proje ön
başvurularınızın ekli anket formunun üzerinden Genel Sekreterliğimize yapılmasını bekler
saygılar sunarım.
İbrahim BURKAY
Yönetim Kurulu Başkanı
EK:
1. Firma Başvuru Kriterleri (1 sayfa)
2. Anketli Başvuru Formu ( 3 sayfa )
İletişim: Alper Kaya
E-posta: [email protected]
Tel: 0224 2191000 1602
Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği
Organize San. Bölgesi II. Gelişim Sahası Kahverengi Cad. No:11
Nilüfer 16140 / BURSA
Tel: +90 224 219 10 00 (PBX) Fax: +90 224 219 10 90
E-posta: [email protected] Elektronik Ağ: www.uib.org.tr
Ayrıntılı bilgi için: Nihal SİNAĞ- Şube Müdürü
Alper KAYA - Uzman
Sayı:
Konu:
ULUDAĞ
TEKSTİL
İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
YÖNETİM KURULU
70574838-TİM.UTİB.02.ARGE.2015/1094-8289
İnovatif Ev Tekstili İhracatında Güç Birliği UR-GE Projesi
Bursa, 24/12/2015
2010/8 SAYILI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİNİN
DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ KAPSAMINDA PROJEYE İŞTİRAK EDECEK
FİRMALARDA ARANAN ÖZELLİKLER
1. Firmanın, UTİB ve BUTEKOM üyesi olması,
2. Firmanın, ihracat rakamının son üç sene üst üste 2.000.000 USD’nin (FOB) üzerinde
olması,
3. Firmada, en az 50 adet personel istihdam edilmesi
4. Firmanın üretici olması
5. İşletmede istihdam edilen personelden beyaz yakalıların toplam personele oranının
%10’dan fazla olması.
6. Firmada en az 3 mühendis istihdam edilmesi
7. Firmada, AR-GE - ÜR-GE departmanı olması ve bu departmanların herhangi birinde
en az 3 personel istihdam edilmesi,
8. Firmanın, tescil edilmiş veya en az bir markasının bulunması,
9. Firmanın, en az 5 yıl önce kurulmuş olması,
10. Firmanın, yurt dışında organize edilen bir fuara son beş yıl içinde, her yıl olmak üzere
yılda en az bir kez katılımcı düzeyinde iştirak edilmesi,
11. Firmanın, web sayfasının olması, web sayfasının Türkçe dışında en az bir yabancı
dilde hazırlanmış olması.
12. Firmanın, maksimum 36 ay sürebilecek projeye proje süresince devamlılık
sağlayabilmesi,
13. Firma sicilinin temiz olması. (SGK ve Vergi Dairesi Borcu Bulunmaması)
14. Firmanın, yılda en az 1 adet yeni koleksiyon hazırlıyor olması.
Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği
Organize San. Bölgesi II. Gelişim Sahası Kahverengi Cad. No:11
Nilüfer 16140 / BURSA
Tel: +90 224 219 10 00 (PBX) Fax: +90 224 219 10 90
E-posta: [email protected] Elektronik Ağ: www.uib.org.tr
Ayrıntılı bilgi için: Nihal SİNAĞ- Şube Müdürü
Alper KAYA - Uzman
Sayı:
Konu:
ULUDAĞ
TEKSTİL
İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
YÖNETİM KURULU
70574838-TİM.UTİB.02.ARGE.2015/1094-8289
İnovatif Ev Tekstili İhracatında Güç Birliği UR-GE Projesi
Bursa, 24/12/2015
“İNOVATİF EV TEKSTİLİ İHRACATINDA GÜÇ BİRLİĞİ PROJESİ”
FİRMA ANKET FORMU
(ULUDAĞ TEKSTİL İHRACATÇILARI BİRLİĞİ)
Firma Adı:
Vergi No:
...................................................................................……….....................
...................................................................................………….................
Adresi
:...................................................................................................................
Tel
:...................................................................................................................
Faks
:...................................................................................................................
E-posta :...................................................................................................................
Yetkilisi
:...................................................................................................................
Kuruluş Yılı
:...................................................................................................................
Çalışan Sayısı :...................................................................................................................
Toplam Satış Hacmi :.........................................................................................................
Son üç yılda cironuzda artış oldu mu?
 Evet
 Hayır
Faaliyet Sektörünüz: ……………………………………………………….…..………...
Firmanızın ve/veya ürünlerinizin sahip olduğu sertifikalar
………….……………………………………………………………………...………….
………………………………………………………………………………...…………..
Son beş yıllık ortalama kapasite kullanım oranınız (% )
......................................................................................……………………………………
ANKET SORULARI
1) Üyesi olduğunuz kurumlar hangisidir?
 Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği
 BUTEKOM(www.butekom.org.tr)  Diğer…..….
2) 2014 yılı ihracatınız ne kadar? ………………..………USD (FOB)
3) Firmanız üretici mi ihracatçı mı?
 Üretici
 İhracatçı
 Üretici / İhracatçı
 Dağıtım-Pazarlamacı
4)Firmanızın AR-GE departmanı var mı?
 Evet
 Hayır
Cevabınız evet ise AR-GE biriminde çalışan sayısı kaçtır ?………..kişi
5)ÜR-GE departmanınız var mı?
 Evet
 Hayır
Cevabınız evet ise ÜR-GE biriminde çalışan sayısı kaçtır?…….…..kişi
Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği
Organize San. Bölgesi II. Gelişim Sahası Kahverengi Cad. No:11
Nilüfer 16140 / BURSA
Tel: +90 224 219 10 00 (PBX) Fax: +90 224 219 10 90
E-posta: [email protected] Elektronik Ağ: www.uib.org.tr
Ayrıntılı bilgi için: Nihal SİNAĞ- Şube Müdürü
Alper KAYA - Uzman
Sayı:
Konu:
ULUDAĞ
TEKSTİL
İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
YÖNETİM KURULU
70574838-TİM.UTİB.02.ARGE.2015/1094-8289
İnovatif Ev Tekstili İhracatında Güç Birliği UR-GE Projesi
Bursa, 24/12/2015
6)Firmanızın (ISO 9001 vb) Kalite Yönetim Sistemi ve belgeSi var mı?
 Evet
 Hayır
7) Firmanızın sahip olduğu diğer belgeler var ise lütfen adlarını belirtiniz.(Gost-R, Ecotex)
……………………………………………………………………………………………..
8)Firmanızın tescil edilmiş markası var mı?
 Evet
 Hayır
Cevabınız evet ise kaç adet markanız vardır? Lütfen sayısını ve isimlerini aşağıda belirtiniz.
………………………………………………………………………………….…………..
9) İşletmede istihdam edilen personelden beyaz yakalıların toplam personele oranının nedir?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………
10)Firmada kaç adet mühendis istihdam edilmektedir?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………
11) Firmanız, yurt dışında organize edilen bir fuara son beş yılda katılım sağladı mı?
 Evet
 Hayır
Cevabınız evet ise hangi düzeyde ve hangi yıllarda katıldığınızı, katıldığınız fuarların isimlerini ve
ülkelerini lütfen karşılarında belirtiniz.
 Stand katılımcısı düzeyinde ise ilgili fuarları belirtiniz.
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
 Ziyaretçi düzeyinde ise ilgili fuarları belirtiniz.
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
12) Firmanız, yurt dışına organize edilen ticaret heyeti organizasyonlarından herhangi birine son beş
yılda en az bir kez katılım gerçekleştirdi mi?
 Evet
 Hayır
13) Firmanız, yurt dışına organize edilen ticaret heyeti organizasyonlarından herhangi birine son beş
yılda en az bir kez katılım gerçekleştirdi ise, yılını, hangi ülke ve sektör olduğunu belirtiniz.
…………………………………………………………………………………………..
Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği
Organize San. Bölgesi II. Gelişim Sahası Kahverengi Cad. No:11
Nilüfer 16140 / BURSA
Tel: +90 224 219 10 00 (PBX) Fax: +90 224 219 10 90
E-posta: [email protected] Elektronik Ağ: www.uib.org.tr
Ayrıntılı bilgi için: Nihal SİNAĞ- Şube Müdürü
Alper KAYA - Uzman
Sayı:
Konu:
ULUDAĞ
TEKSTİL
İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
YÖNETİM KURULU
70574838-TİM.UTİB.02.ARGE.2015/1094-8289
İnovatif Ev Tekstili İhracatında Güç Birliği UR-GE Projesi
Bursa, 24/12/2015
14)Firmanızın web-sitesi var mı? /
 Evet (var ise lütfen belirtiniz………………………...)  Hayır
15)Firmanızın web-sitesi var ise, hangi dillerde?
 Türkçe  İngilizce  Almanca  Fransızca  Çince  Japonca  Arapça Diğer (lütfen
belirtiniz).............................
16) Firmanızın yabancı dilde hazırlanmış hangi tanıtım araçları var?
 Broşür/Katalog
 Web Sayfası
 CD
 Hiçbiri
 Diğer (lütfen belirtiniz).............................
17)Firmanızın belgelendirilmiş özgün tasarımı var mı?
 Evet
 Hayır
18) Uludağ Tekstil İhracatçı Birliği tarafından devlet desteği ile hazırlanacak olan “Uluslar arası
Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Projesi”nde gönüllü olarak yer almak ister misiniz? * (UR-GE projesi
kapsamında ihtiyaç analizi, eğitim ve danışmanlık, yurt dışı pazarlama programlarına /fuarlarına
katılım, ziyaret, alım heyetleri projesi gerçekleştirilecektir. Bütçenin büyüklüğüne göre Müsteşarlıkça
belirtilen oranlarda yaklaşık %75 devlet desteği sağlanacaktır.)
 Evet
 Hayır
Formu Yanıtlayan Yetkili
: …………………………………..............................................
Tarih
: ................................................
İmza
: …………………....................
Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği
Organize San. Bölgesi II. Gelişim Sahası Kahverengi Cad. No:11
Nilüfer 16140 / BURSA
Tel: +90 224 219 10 00 (PBX) Fax: +90 224 219 10 90
E-posta: [email protected] Elektronik Ağ: www.uib.org.tr
Ayrıntılı bilgi için: Nihal SİNAĞ- Şube Müdürü
Alper KAYA - Uzman
Download

İnovatif Ev Tekstili İhracatında Güç Birliği UR-GE Projesi