KARAR NUMARASI: Y(K-I)1681-2014
HAYVAN TAZMİNATINA İLİŞKİN Y(K-I)1544-2014 SAYI VE 20.8.2014 TARİHLİ
KARARIN TADİL EDİLMESİ
Bakanlar Kurulu, Hayvan Tazminatı’na ilişkin Y(K-I)1544-2014 sayı ve
20.8.2014 tarihli kararda Küçükbaş Hayvanlar kısmında sehven “10.000 TL/KG”
olarak belirtilen ibarenin “10.00 TL/KG” olarak düzeltilmesine ve sözkonusu kararın
bu yönde tadil edilmesine karar verdi.
4.9.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Gıda, Tarım ve Enerji Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1682-2014
CYPRUS AIRPORT SERVICES (CAS) ÇALIŞMA RUHSAT ÜCRETİ
(Önerge No:1737/2014)
(B.U.B.)
Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, Cyprus Airport Services
(CAS)’ın çalışma ruhsat ücretinin yatırılması için gereksinim duyulan,
41,500.- Euro’nun, katkı olarak, Maliye Bakanlığı 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer
alan “Cari Transfer Giderlerini Karşılama Ödeneği” 06-02-01-1-2-1-09-2-2-01
kaleminden karşılanarak, Sivil Havacılık Dairesi Bütçesine aktarılmasına karar verdi.
4.9.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1680-2014
2014 FİYAT İSTİKRAR FONU (AKARYAKIT, TARIMSAL ÜRÜN VE TÜKETİM
MADDELERİ) (FONA YATIRILACAK MİKTARLAR) (DEĞİŞİKLİK) EMİRNAMESİ
Bakanlar Kurulu, ekte sunulan, 2014 Fiyat İstikrar Fonu (Akaryakıt, Tarımsal
Ürün ve Tüketim Maddeleri) (Fona Yatırılacak Miktarlar) (Değişiklik) Emirnamesi’ni
onaylayarak, Resmi Gazete’de yayımlanmasına karar verdi.
4.9.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Maliye Bakanlığı
Download

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1681