KARAR NUMARASI: Y(K-I)2058-2014
ELEKTRİK SANTRALLARINDA KULLANILACAK YAKITIN KÜKÜRT ORANI
(Önerge No:2150/2014)
(Ç.D.K.B.)
Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, ülkemizde Teknecik ve Kalecik
bölgelerinde faaliyette olan 2 elektrik santralının, kükürt oranı yüksek yakıt (fuel-oil)
kullanmaları, yapılan ölçümlerde Kükürt Dioksit seviyesi “Hava Kalitesinin Değerlendirilmesi
ve Yönetimi Tüzüğü”nde belirtilen standartların üzerinde olduğu saptandığından, insan
sağlığının korunması ve çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla, ülkemizde faaliyet gösteren
elektrik santrallarının ağırlıkça %1’in üzerinde kükürt içeren yakıt kullanmamalarına yönelik
aşağıdaki kararı aldı:
1. 1 Ocak 2015 tarihinden itibaren aşağıdaki koşulları sağlamayan elektrik santrallarının
ağırlıkça %1’den fazla kükürt içeren fuel-oil ithal etmesi ve/veya kullanmasına izin
verilmemesi;
a) Yürürlükteki “Büyük Yakma Tesislerinden Kaynaklanan Hava Kirletici Emisyonlarının
Sınırlandırılması Tüzüğü” kurallarına göre, faaliyette olan her Yakma Tesisi’nin,
bacasını kapsayacak şekilde baca gazı sürekli emisyon izleme sistemi kurma, baca
gazı emisyonlarını izleme ve sürekli emisyon izleme sistemini Tüzük kurallarına göre
çalıştırması;
b) Baca gazı sürekli emisyon izleme sisteminden elde edilen sonuçlara göre baca
gazındaki Kükürt Dioksit (SO2) emisyonunun, yürürlükteki “Büyük Yakma
Tesislerinden Kaynaklanan Hava Kirletici Emisyonlarının Sınırlandırılması Tüzüğü”nde
Kükürt Dioksit (SO2) için tespit edilen emisyon sınır değerini sağlaması;
2. Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, yürürlükteki “Büyük Yakma Tesislerinden
Kaynaklanan Hava Kirletici Emisyonlarının Sınırlandırılması Tüzüğü”nde belirtildiği
şekilde, düşük kükürtlü (ağırlıkça %1’den az kükürt içeren) yakıt kullanan bir elektrik
santralı, ciddi bir düşük kükürtlü yakıt açığı oluşması sebebiyle düşük kükürtlü yakıt temin
edememesi halinde, Kükürt Dioksit (SO2) emisyon sınır değerlerine uyma zorunluluğunu
en fazla altı ay süresince askıya alabilir ve %1’in üzerinde kükürt içeren yakıt ithal
edilmesine izin verebilir.
6.11.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı
Gıda, Tarım ve Enerji Bakanlığı
KARAR NUMARASI:Y(K-l)2057-2014
1) 2014 MAL VE HİZMETLER (DÜZENLEME VE DENETİM)
(KURŞUNSUZ BENZİN (95 VE 98 OKTAN), MOTORİN (MAZOT), GAZYAĞI
VE EURO DIESEL) AZAMİ SATIŞ FİYATLARI EMİRNAMESİ
2) 2014 FİYAT İSTİKRAR FONU (AKARYAKIT, TARIMSAL ÜRÜN VE
TÜKETİM MADDELERİ) (FONA YATIRILACAK MİKTARLAR) (DEĞİŞİKLİK)
EMİRNAMESİ
Bakanlar Kurulu, ekte sunulan
1.
2014 Mal ve Hizmetler (Düzenleme ve Denetim) (Kurşunsuz Benzin
(95 ve 98 Oktan), Motorin (Mazot), Gazyağı ve Euro Diesel) Azami
Satış Fiyatları Emirnamesini; ve
2014 Fiyat İstikrar Fonu (Akaryakıt, Tarımsal Ürün ve Tüketim
Maddeleri) (Fona Yatırılacak Miktarlar) (Değişiklik) Emirnamesi’ni
onaylayarak, Resmi Gazete’de yayımlanmasına karar verdi.
2.
6.11.2014
DAĞITIM:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Download

06.11.2014