NÜKLEER ENERJİ
AKKUYU NÜKLEER GÜÇ SANTRALİ
Eyyup Lütfi SARICI
AKKUYU Nükleer A.Ş.
Toplum Bilgilendirme Merkezi Yöneticisi
Büyükeceli
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ KULÜBÜ
10 MART 2015
ANKARA
AKKUYU NÜKLEER
AKKUYU NGS SAHASININ UZAYDAN GÖRÜNÜMÜ
TÜRKİYE’NİN İLK NÜKLEER GÜÇ SANTRALİ
AKKUYU NÜKLEER
Projenin Karakteristik Özellikleri
Akkuyu sahası, Türkiye
•
Türkiye’nin ilk NGS
•
Akkuyu Nükleer A.Ş Tarafından İlk Defa «YapSahip ol-İşlet» Model Projesi. HAA göre,
Akkuyu Nükleer A.Ş. Santralin Tasarım,
İnşaat, İşletme ve Bakımından Sorumludur.
•
Yasal Durum : Hükümetler Arası Anlaşma
HAA, Mayıs 12, 2010
•
Proje Tasarımı : AES-2006 (VVER-1200)
•
Ünite Sayısı : 4
•
Toplam Kapasite : 4,800 MWe
•
İnşaat Süresi : 2011-2023
•
Elektrik Satın Alma Anlaşması : 15 yıl, sabit
fiyat bazında
•
Türkiye ve Rusya Hükümetlerinin Desteği
•
Santralin
İnşaatında
Maksimum Düzeyde
Katılımı
ve
Türk
İşletmesinde
Personelinin
2
NGS Yer Seçimi
ve
Nükleer Güç Santrali Güvenliği
молнии
AKKUYU NÜKLEER
Günümüzde Rusya’da toplam 24,2
GWe kapasiteye sahip 33 adet güç
ünitesinden oluşan ve ülkede
üretilen toplam elektriğin %17’sini
karşılayan, 10 Nükleer Güç Santrali
sahasında işletmededir.
Rusya’daki benzer özelliklere sahip
nükleer
santraller
arasında
Novovoronejskaya-2,
Baltiyskaya
ve Leningradskaya-2 gibi nükleer
güç santralleri sayılabilir.
Rusya; İran, Hindistan ve Çin’de
yeni nesil nükleer güç santralleri
tesis etmektedir.
(ЦУНАМИ)
Akkuyu NGS, Rusya’da halihazırda
işletmede olan nükleer santrallerin
geliştirilmiş
modeli
olup,
Fukushima’daki santral kazasından
son sonra uyulması gereken tüm
gerekler ve kriterleri karşılayacak
şekilde tasarlanmıştır.
103
NGS DEPREM GÜVENLİĞİ
Türkiye’nin sismik bölgeleme haritası
AKKUYU NÜKLEER
Akkuyu NGS Türkiye’nin
deprem açısından en güvenli
bölgesindedir (en az deprem
tehlikesi olan bölgesidir).
Sahanın sismiğini netleştirmek
için ek araştırma çalışmaları
gerçekleştirilmiştir.
Santralin Bulunduğu Koy:
Tsunami dalgalarına karşı
doğal koruma luşturmaktadır
Akkuyu İnşaat Sahası’nda;
Jeolojik ve Jeofiziksel, Deprem,
Meteorolojik, Hidrolojik,
Oşinografik,Çevresel ve Ekolojik
araştırmalar yapılmıştır.
Ecemiş fay hattı Mersin’in 30
km kuzeyindeki Belenköy’ün
kuzeyinde sona ermektedir
4
Türkiye’de nasıl bir NGS olacak?
AES-2006 Özellikleri
•
•
•
•
•
AKKUYU NÜKLEER
Nükleer teknolojilerin en ileri tasarımı : 3+ reaktör nesli
En çok talep edilen güç: 1200 MWe
Reaktörün ömrü : 60 yıl,
Tüm uluslar arası standartlara ve ayrıca UAEA ve TAEK standartlarına da uygundur,
Güvenlik açısından sürekli geliştirilmektedir,
«Fukushima’dan sonra» istenen güvenlik standartlarına da uygundur.
AES-2006 Tasarımı NGS Novovoronej-2, Leningrad-2, Baltiyskaya NGS inşaatlarında
kullanılıyor
Akkuyu projesinin önemli aşamaları
AKKUYU NÜKLEER
ÇED RAPORU
Hidroteknik
Yapıların İnşası
6
2011-2014 yıl sonuçları. NGS’nin projelendirilmesi ve inşası
•
Akkuyu NGS sahasının depremselliğinin
bağımsız
değerlendirmesi için özel sismik risk çalışmaları,Kandilli
Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü, Worley
Parsons, Rizzo ve Rusya Bilim Akademisi’ den oluşan
dört farklı araştırma grubu tarafından
bir birinden
bağımsız olarak yürütülmüş ve tamamlanmıştır.
• Akkuyu Nükleer A.Ş. ye, geçerli saha lisansı ve
güncellenmiş lisans geçerlilik şartları ile birlikte NGS
tesis sahası devredilmiştir.
• Akkuyu NGS için öncellikli olan dokümantasyon
hazırlanmış ve Türkiye’nin düzenleme ve denetleme
organlarına sunulmuştur.
•
Halkın Katılımı Toplantısı düzenlenmiştir.
•
Worley Parsons kuruluşu ile lisanslama aşaması için
danışmanlık hizmetlerine dair sözleşme akdedilmiştir.
•
Akkuyu Nükleer A.Ş. ye devredilen sahadaki altyapı
tesislerinin işletilebilmesi için rekonstrüksiyonunun
yapılmasına yönelik çalışmalar Türk şirketlerinin
katılımıyla gerçekleştirilmiştir.
•
Büyükeceli’de, Mersin’de ve İstanbul’da
Bilgilendirme Merkezleri açılmıştır.
•
Elektrik enerjisi üretimi lisansının alınması için başvuru
yapılmıştır.
•
Elektrik İletim Hattının hazırlanması konusunda Türkıye
Elektrik İletim Anonim Şirketi (TEİAŞ) ile çalışmalar
sürdürülmektedir.
•
NGS inşaatı için
tamamlanmıştır.
mevzuatın
onayı
ve
AKKUYU NÜKLEER
•
Tasarım çalışmalarına devam edilmekte
NGS’nin master planı hazırlanmıştır.
•
Novovoronej-2 NGS, Akkuyu NGS için referans
santral olarak TAEK tarafından kabul edilmiştir.
•
Güncellenmiş Akkuyu NGS Yer Raporu
tarafından onaylanmıştır.
•
Detaylı Çevre Etki Değerlenmesi (ÇED) Raporu 24
Eylül 2014 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na
teslim edilmiş ve ÇED Raporu 1 Aralık 2014 de
onaylanmıştır.
•
3600 sayfalık ÇED Raporu 12 Ana Bölüm’den ibaret
olup ÇED sürecinde uyulacak idari ve teknik usul ve
esaslara göre düzenlenmiştir.
•
Hidroteknik
yapılarının
yakında başlanacaktır.
olup,
TAEK
ihalesi yapıldı. İnşaata
Toplum
teslimatı
7
RADYOAKTİF ATIKLARIN YÖNETİMİ
AKKUYU NÜKLEER
NGS’nin işletilmesi sırasında katı, sıvı ve gaz şeklinde radyoaktif atıklar ortaya çıkar.
AKKUYU NGS projesi ile sıvı, katı ve gaz şeklinde radyoaktif atıkların işlenmesi için
teknolojik sistemler öngörülmektedir. Yapılan işlem sayesinde tüm atıklar sadece katı
hale getirilir ve özel koruyucu konteynırlara yerleştirilir. Radyoaktif atıklarla dolu bu
konteynırlar özel olarak tasarlanmış muhafaza depolarında saklanacaktır. Dört üniteden
yılda 166 m³ katı atık çıkacaktır.
Radyoaktif atıklar
Katı RAW
Sıvı RAW
Sementasyon birimi
Ayırma makinesi
Parçalayıcı
Yakma birimi
Pres
Depo
8
KULLANILMIŞ NÜKLEER YAKITIN YÖNETİMİ
AKKUYU NÜKLEER
Nükleer yakıt yönetim sistemi, nükleer yakıtın muhafaza edilmesi, yüklenmesi, boşaltılması, nakledilmesi ve
kontrolü için kullanılan sistemler, cihazlar ve unsurlar bütünüdür.
Nükleer yakıt yönetimi sistemi, elektrik santrali sınırları içinde nükleer yakıtla tüm işlemlerin yapılmasını sağlar.
Kullanılmış yakıt reaktörden çıkarılır ve
reaktör binası içerisinde, reaktörün
koruyucu kabuğu altında bulunan
bekletme havuzuna muhafaza edilmek
üzere taşınır. Reaktör binasında
nükleer yakıtın aktarımı koruyucu su
tabakası altında aktarım makinesi
yardımı ile yapılır. Kullanılmış nükleer
yakıtın reaktörden koruyucu su tabakası
altında çıkarılması çalışan personelin
biyolojik korumasını sağlar ve, ayrıca,
kullanılmış ısı demetlerden ardıl ısının
tahliye edilmesine yardımcı olur.
Kullanılmış nükleer yakıtlar, yüksek
radyoaktivitenin ve ardıl ısının nakliye
için izin verilen değerlere düşürülünceye kadar muhafaza deposunda bekletilir. Nakliye için izin verilen
değerlere ulaşıldıktan sonra kullanılmış
nükleer yakıtlar enerji ünitesinin reaktör
binasından özel koruyucu konteynırlar içinde çıkarılır.
9
AKKUYU NGS İNŞAATI TÜRKiYE’YE NE KAZANDIRACAKTIR
AKKUYU NÜKLEER
Türk donanım ve hizmet tedarikçilerin AKKUYU NGS
inşaatında olası payı (CAREX toplamındaki payı)
Montaj çalışmaları (Türkiye)
Montaj çalışmaları (Rusya)
İnşaat işleri (Türkiye)
İnşaat işleri (Rusya)
AKKUYU NGS proje inşaatına katılım Türk
İşletmelere $7,8 Milyar Dolara kadar ilave bir
gelir sağlayacak ve 15 binden fazla kişiye
istihdam yaratacaktır (işletmelere iş yükü ve
hizmet sunumu) - artı mevcut kapasitenin üzerine.
Türk tarafın donanım, iş ve hizmet tedarikinin
payı CAPEX (yatırım projelerinin ana maliyet
miktarı) değerinin %41’e kadar ulaşabilir. Fakat
tüm tedarikler, talep edilen kaliteye uygun olarak
yerine getirmek şartıyla ihale usulü ile
gerçekleştirilir.
Donanımlar (Rus şirketleri
ve üçüncü ülkeler)
Donanımlar (Türkiye)
Proje ve mühendislik işleri
Proje yönetimi
Diğer
$ Milyar
Montaj işleri (Türkiye)
1,6
Montaj işleri (Rusya)
2,3
İnşaat işleri (Türkiye)
4,8
İnşaat işleri (Rusya)
0,3
Donanımlar (Rus şirketleri ve üçüncü ülkeler)
5,6
Donanımlar (Türkiye)
1,4
Proje ve mühendislik işleri
0,9
Proje yönetimi
1,2
Diğer
1,2
Türk Tarafın Karı - $7,8 Milyar Dolara Kadar - %41’e kadar
NGS’nin işletilmesi sırasında işletme personeli
(yaklaşık 4 bin kişi) hariç olmak üzere Türkiye
topraklarında santralin sadece ve direk olarak
santralle ile ilişkili 4500 kişilik bir istihdam daha
yaratılacaktır.
İnşaat sırasında istihdam edilen kişiler (sadece
inşaat alanında inşaatın “pik” yıllarında aynı anda
10 000 kişi çalışacaktır, NGS’de 2500’den fazla
işletme personeli de görev yapacak, planlı bakım
ve tamir işlemleri sırasında ise daha 1200 kişi ek10
olarak istihdam edilecektir.
AKKUYU NGS İNŞAATI TÜRKİYE’YE NE
KAZANDIRACAKTIR
AKKUYU NÜKLEER
NGS’nin inşaatı çevredeki şehirlerin altyapı gelişmesine elbette güçlü bir ivme
verecek, bu ise yeni yolların, hastanelerin, okulların, spor tesislerin inşa
edilmesine sebep olacak ve ticaret, taşımacılık, eğitim, sağlık işletmelerinde yeni
istihdam yaratacaktır. Altyapının gelişmesi mevcut hizmet ve mal çeşitlerinin
artmasına imkan verecek, hayat standardını yükseltecek, bu durum ise sanayinin,
tarımın ve turizm sanayisinin gelişmesine katkı yapacaktır.
11
AKKUYU NÜKLEER
İLGİNİZ ve SORULARINIZ
için
TEŞEKKÜR EDERİM
E mail: [email protected]
12
Download

Nükleer enerji – Eyyüp Lütfü Sarıcı