İHALE İLANI
REFAHİYE KAYMAKAMLIĞI KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞINDAN
İzinsiz Yapılan Binaların Yıkım İşi ,K.H.G.BİRLİĞİ İHALE YÖNETMELİĞİNİN 18. MADDESİ “AÇIK İHALE USULÜ” İhale
Edilerek Yaptırılacaktır.
İdarenin;
Adresi
: Refahiye Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı / ERZİNCAN
Telefonu – Fax : (446) 611 23 43 – 446 611 20 27 (446) 611 20 29
1-
Teklifin Konusu Yapım İşinin;
a) İşin Adı
: İzinsiz Yapılan Binaların Yıkım İşi
b) Niteliği– Türü–Miktarı : İlçemizin muhtelif köylerinde bulunan toplam 35 adet evin birim fiyat listesinde belirtilen bölümlerinin
yıkılması işi yapılacaktır.
c) Yapılacağı Yer
: Üçören (8 hane), Avşarözü (1 hane), Teknecik (2 hane), Koçkaya (1 hane), Çukurçimen (1 hane),
Bostandere (1 hane), Perçem (2 hane), Şaip (1 hane), Akbağ (1 hane), Gemecik (4 hane), Diyarlar (1 hane), Y. Yıldızören (1 hane),
Aslanyusuf (1 hane) , Çatalçam (1 hane), Aşut ( 2 hane), Gümüşakar (2 hane), A. Sütlü (1 hane ) Damlaca (2 hane), Dolaylı (1
hane), Konak (1 hane) Köyleri
ç) İşe Başlama Tarihi
: Sözleşmenin yapıldığı tebliğ tarihinden itibaren 5 (gün) içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
d) İşin süresi
: Yer tesliminden itibaren 30 (otuz ) takvim günüdür.
2- İhalenin;
a) Yapılacağı Yer
: Kaymakamlık Toplantı Salonu-REFAHİYE/ERZİNCAN
b) Tarihi – Saati
: 19/11/2014– Çarşamba Günü Saat 10.00’da
c) Dosya Teslimi
: İhaleyi ilişkin dosyalar 19/11/2014 Çarşamba günü saat 10.00' a kadardır.
3- İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler ile Yeterlilik Değerlendirilmesinde Uygulanacak Kriterler
3.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler
3.1.1. Tebligat için adres beyanı. Ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası
ı ile varsa elektronik posta adresi.
3.1.2. Mevzuat gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi veya Meslek Odası Belgesi
3.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin yapıldığı yıl içerisinde alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi
Odasına veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge.
3.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye
ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.
3.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri.
3.1.3.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
3.1.4. 28.04.2007 tarih ve 26506 sayılı resmi gazete de yayınlanan Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 11. maddesinin
1. fıkrasının (a),(b),(c),(ç) (d),(e),(f) (g) ve (ğ) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname.
3.1.5. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu ve bu mektupların istenilen kurala göre hazırlanması.
3.1.6. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat,
3.1.7 İhale dokümanının satın alındığına dair belge,
3.1.8. Şekil ve içeriği ihale dokümanında belirtilen İş Deneyim Belgesi, ( En son 5 yıl içerisindeki bitirilmiş benzer işleri kapsayacak
ve tutarı ihale için teklif edeceğiniz rakamsal değerin %70’inden az olmayacaktır. En az 5 yıllık tecrübeye sahip (mezunlar) İnşaat
Mühendisleri, Mimarlar diplomalarını ibraz etmek koşulu ile iş deneyimi olduğu kabul edilir.)
Bu ihalede benzer iş olarak , 11.06.2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Yapım İşlerinde İş Deneyiminde
Değerlendirilecek Benzer İşlere ait Tebliğin EK : B – Grubu Bina (Üstyapı) İşleri 3. Grup İşler. (İdarece uygun görülen işler)
3.1.9. Yapı Araçları: 2 adet kırıcılı paletli ekskavatör (35 ve 40 tonluk), 8 adet çift çekerli damperli kamyon, 1 adet mobil vinç, 1 adet
loder kepçe, 1 adet makaslı beton kesme makinesi, 2 arasöz, 2 adet 4x4 yükleyici ve kazıyıcı (Beko loder), 2 adet 250 kw seyyar jeneratör
Teknik Personel: 2 Elektrik Mühendisi,2 İnşaat Mühendisi, 1 Mimar, 1 İnşaat Teknikeri.
Yukarıda belirtilen yapı araçlarına ait ruhsatlar gerçek veya tüzel kişiliğe ait olacak, şayet kiralama olması halinde noter tasdikli
kiralama sözleşmesi olacak ve yukarıda unvanları belirtilen teknik personellerin belgeleri noter tasdikli olacak.
3.1.10 Sigorta ve Vergi Borcu bulunmadığına dair belgeler ihaleden sonra ihale üzerinde kalan istekli tarafından İdaremize verilecektir.
4- Yıkım sırasında işyerinin sigortalanacak olup, çevreye , maliklere verilen zarar yükleniciye aittir. Bu bağlamda gerekli sigortalama işini
yüklenici yapacak olup, idarenin sorumluluğu olmayacaktır.
5- İhale dokümanı Hükümet Konağı -Birlik Müdürlüğü adresinde görülebilir ve (300.00) TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye
teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. İhale dökümanını oluşturacak belgeler arasında idari şartname, teknik
şartname, ve diğer evrak dökümanları mevcut olacaktır.) Ücret karşılığı satın alınacaktır.
6- Teklifler 19/11/2014 tarihi, saat 10.00 'a kadar Kaymakamlık Toplantı Salonuna İhale Komisyonu Başkanlığı adresine şahsen
verilecektir. Posta ile veya iadeli taahhütlü gönderilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
7- İhale dokümanında belirtilen birim fiyat teklif cetveli teklif mektubunun ekinde bulundurulacaktır.
8- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
9- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 takvim günüdür.
10- İhaleye sadece yerli istekliler katılacaktır.
11- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük teklif fiyat esasına göre belirlenecek, tekliflerin aynı olması veya komisyonca uygun
görülmemesi durumunda tekliflerin yenilenmesi istenilebilir.
12- İhale konusu alımın/işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
13- İlanda bulunmayan hususlarda idari şartname -teknik şartname ve ihale mevzuatı geçerlidir
14- Yüklenicinin hakedişi İl Özel İdaresinden gönderilecek ödenek ile karşılanacağından ödenek aktarılmadan ödemeler yapılamayacaktır.
15- Birliğimiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
16- Birlik; Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğine tabidir.
İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞI
Download

İHALE İLAN - Refahiye Kaymakamlığı