KENT KONUT İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
TAŞINMAZ SATIŞ İLANI
Kent Konut İnşaat San. ve Tic. A.Ş. tarafından 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45.Maddesi
kapsamında Açık Teklif Usulü ile arsa satış ihalesi yapılacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler
aşağıda yer almaktadır:
1. İdarenin
a) Adresi
: Körfez Mah. Hafız Binbaşı Cad. Yunus Emre Kültür Merkezi
Kat:2 İzmit/KOCAELİ
b) Telefon ve faks numarası : 0262 331 07 03 - 0262 322 76 11
2. İşin Adı, Tanımı ve Niteliği : Mülkiyeti Kent Konut İnşaat San. ve Tic.A.Ş.’ye ait Kocaeli
İli, Derince İlçesi, Sopalı Çiftliği Mahallesinde bulunan aşağıda nitelikleri belirtilen arsa vasıflı
taşınmazların satışı.
Satışı Yapılacak Taşınmazlar
Tahmin Edilen
(Muhammen)
Bedeli (TL)
(KDV Hariç)
Geçici
Teminat
(TL)
İhale
Tarihi
İhale
Saati
Şartname
Satış
Bedeli
(TL)
S.No
Pafta
Ada
Parsel
Yüzölçümü
(m2)
1
G23B22A4C
----
1963
1661,00
863.720,00
25.911,60
20.11.2014
11:00
250,00
2
G23B22A4C
----
1954
1616,00
840.320,00
25.209,60
20.11.2014
11:30
250,00
3. İhalenin Yapılacağı Yer: Kent Konut İnş. San. ve Tic. A.Ş. Genel Müdürlük Binası/Toplantı
Salonu (Oda No: 1017)
4. Şartname Satış Bedeli ve Yeri : Şartname İdarede bedelsiz görülebilir ve 250,00–TL
(İkiyüzelli Türk Lirası) karşılığı Kent Konut İnş San. ve Tic. A.Ş. / Planlama-İhale ve
Hakediş Müdürlüğü adresinden satın alınabilir. İhaleye katılacak olanların ihale dökümanını
satın almaları zorunludur.
5. İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler :
İhaleye katılabilmek için; 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilen
niteliklere haiz olmak ve anılan Kanunda açıklanan biçimde teklifte bulunmak, geçici teminatı
yatırmak şarttır.
Gerçek Kişilerden;
a) Nüfus Müdürlüklerinden alınacak onaylı nüfus kayıt örneği,
b) Adres beyanı,
c) Noter tasdikli imza beyannamesi,
d) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter
onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
e) İhale şartname bedelinin ödendiğine ilişkin Kent Konut İnşaat San. ve Tic. A.Ş. Finans
Muhasebe ve İ.K. Müdürlüğünden alınacak belge,
f) İdareye borcu olmadığına ilişkin Kent Konut İnşaat San. ve Tic. A.Ş. Finans Muhasebe ve İ.K.
Müdürlüğünden alınacak belge,
g) Bu Şartname ekinde yer alan forma uygun Geçici teminat mektubu (Mevduat veya Katılım
Bankalarından alınacak teminat mektupları süresiz olacaktır) veya geçici teminat bedelinin
ödendiğine ilişkin belge,
h) Ortak katılım olması halinde noter onaylı ortak girişim beyannamesi,
Tüzel Kişilerden;
a) İlgili mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasından, ilk
ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu
gösterir belge (faaliyet belgesi),
b) Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
c) Ticaret Sicili Gazetesi,
d) Adres beyanı,
e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter
onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
f) İhale şartname bedelinin ödendiğine ilişkin Kent Konut İnşaat San. ve Tic. A.Ş. Finans
Muhasebe ve İ.K. Müdürlüğünden alınacak belge,
g) İdareye borcu olmadığına ilişkin Kent Konut İnşaat San. ve Tic. A.Ş. Finans Muhasebe ve İ.K.
Müdürlüğünden alınacak belge,
h) Bu Şartname ekinde yer alan forma uygun Geçici teminat mektubu (Mevduat veya Katılım
Bankalarından alınacak teminat mektupları süresiz olacaktır) veya geçici teminat bedelinin
ödendiğine ilişkin belge,
i) Ortak katılım olması halinde noter onaylı ortak girişim beyannamesi,
8. Diğer Hususlar
a) İstekliler şartnamede ve yukarıda istenen bütün bilgi ve belgelerin asıllarını veya aslına
uygunluğu noterce onaylanmış suretlerini eksiksiz olarak hazırlayıp dosyalarını en geç ihale
gününden 1 (bir) gün önce, saat 12:00’ye kadar, Kent Konut İnş. San. ve Tic. A.Ş. - Planlamaİhale ve Hakediş Müdürlüğü adresine elden teslim edebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü
posta vasıtasıyla da gönderebilir. (Posta ile gönderilen tekliflerin de yine aynı saate kadar Kent
Konut İnş. San. ve Tic. A.Ş. - Planlama-İhale ve Hakediş Müdürlüğüne ulaşması şarttır).
b) Posta ile gönderilen tekliflerin 2886 sayılı kanunun 37 nci madde hükümlerine uygun olarak
düzenlenmiş olması gerekmektedir.
c) Vergi, resim, harç ile diğer yasal giderler alıcı tarafından ödenecek olup, satış bedeli (KDV
dahil) peşin olarak ödenecektir.
d) İsteklinin imza yetkili bir temsilcisinin ihalede bulunması arttırma turlarına katılım için
zorunludur.
e) İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
f) İhale bilgileri ayrıca http://www.kentkonut.com.tr adresinden de görülebilir.
2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 17 nci maddesi gereğince ilan olunur.
Download

KENT KONUT İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ