m
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU
Tarih: 22.08.2014
BİRİM
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
TALEP SAHİBİ
ÖNERGE
MECLİS TOPLANTISININ
TARİHİ VE GÜNDEM
MADDESİ
Büyükşehir
Belediye
Meclisinin
10.07.2012
tarihli
toplantısında gündemin 62. m addesinde görüşülerek İmar
ve Bayındırlık Kom isyonuna havale edilmiştir.
TALEP KONUSU
Antalya İli, Aksu İlçesi sınırları içerisinde yer alan ve Gıda
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına tahsisli 13203 ada ve 65
parsel numaralı 1.088.330 m2 alanda 2016 yılında
yapılacak olan EXPO için hazırlanan 1/100.000 ölçekli
b.D .P değişikliği.
KOMİSYON RAPORU:
Büyükşehir
Belediye
Meclisinin
10.07.2012
tarihli
toplantısında
görüşülerek
İmar
ve
Bayındırlık
Komisyonuna havale edilen; Antalya İli, Aksu İlçesi sınırları
içerisinde yer alan ve Gıda Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığına tahsisli 13203 ada ve 65 parsel numaralı
1.088.330 m2 alanda 2016 yılında yapılacak olan EXPO
için hazırlanan 1/100.000 ölçekli Ç.D.P değişikliği Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanarak 15.04.2014
tarihinde onanan Antalya Burdur İsparta Bölgesi 1/100.000
ölçekli Çevre Düzeni Planı kapsamında gerçekleşmiş
olduğundan
Komisyonumuzca
yeniden
bir
karar
alınmasına gerek olmadığı görüşüne varılmış olup,
Komisyon Raporu imza altına alınarak, Meclisin takdirine
sunulmuştur.
Kerim BAŞKAPTAN
İmar Kom
asan Ali İRBAN
İmar Kom. Üyesi
' SARICA
İmar Kom. Üyesi
Selçuk SENİRLİ
ÎSİ
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanarak 15.04.2014 tarihinde onanan Antalya
Burdur İsparta Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı
vjTT
Vı 1
y
TTH
jy
cf*
K /o
/
m
A'BDÜRRAHMANLAR
Lİ
VH\Y
YU KARI KOCA
KOZAGAÇ
AŞAGIKÇ)
tŞ W U K A W
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 27 Haziran
2012 tarihinde TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilen ve 24. Dönem 3.
Yasama yılında TBMM Genel Kuruluna alınması beklenen EXPO 2016 alanına ilişkin
Kanun Tasarısı kapsamında planlama çalışmalarının yapılması gerekmektedir. Bu
doğrultuda Antalya İli, Aksu İlçesi sınırları içerisinde Gıda, Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığı adına tahsisli 13203 ada ve 65 parsel numaralı 1.088.330 m2 yüzölçümlü
alanda 2016 yılında
yapılacak olan EXPO için hazırlanan 1/100.000 ölçekli Çevre
Düzeni Planı değişikliğinin meclis gündemine alınması hususunda gereğini arz
ederim .10.07.2012
O
Download

Gündemin 5.Maddesi - Antalya Belediyesi