10.SINIF
GENEL
FİZİK
1.
01
Basınç
Şe­kil I de eşit bo­yut­lu K ve L ka­tı ci­sim­le­rin­den, K nin ye­re
uy­gu­la­dı­ğı ba­sınç PK, ba­sınç kuv­ve­ti FK, L nin K ye uygula­
dığı basınç PL dir.
4.
Şekildeki düzenekte K ve L yüzeylerine yapılan basınç
kuv­vetlerinin büyüklükleri FK ve FL dir.
yer
(yatay)
yer
(yatay)
L cismi, Şekil II deki konuma getirildiğinde, PK, PL ve
FK değerlerinden hangileri artar?
A)
A) Yalnız PK B) Yalnız PL C) PK ve FK
D) FK ve PL E) PK ve PL
1
2
R
İ
T
FK
oranı kaçtır?
FL
B)
1
3
C)1
K
E
5.
2.
Buna göre,
Kesik koni, küp ve silindir biçimdeki K, L, M cisimlerinin
taralı kısımları kesilip atılıyor.
N
R
Ö
Buna göre, hangi cisimlerin zemine uyguladığı basınç,
parça çıkarıldıktan sonra yarıya iner?
A) Yalnız K B) Yalnız L C) Yalnız M
D) K ve L E) L ve M
3.
Düşey kesiti şekildeki gibi olan eşit hacim bölmeli K ve L
kaplarında eşit kütleli X ve Y sı­vıları vardır. Bu durumda K
ka­bı­nın ta­ba­nın­da­ki sı­vı ba­­sın­cı PK, L ninki de PL dir.
E)3
Bir­bi­ri­ne ka­rış­ma­yan X ve Y sı­vı­larının bu­lun­du­ğu ka­pa­lı
kapta, X sıvı­sı­nın Y ye uy­gu­la­dı­ğı ba­sınç PX, kap ta­­banın­
da­ki top­lam sı­vı ba­sın­cı da P dir.
yer
(yatay)
yer
(yatay)
D)2
Kap ters çev­ril­di­ğin­de PX ve P de­ğerleri na­sıl de­ği­şir?
PX P
A) Ar­tar Ar­tar
B) Ar­tar De­ğiş­mez
C) Ar­tar Aza­lır
D) De­ğiş­mez
Azalır
E) Aza­lır Ar­tar
6.
yer
(yatay)
yer
(yatay)
Bu­na gö­re,
Düşey kesiti verilen şe­kil­de­ki I, II, III kap­la­rın­dan han­
gile­rinde tabana etkiyen sı­vı ba­sınç kuv­ve­ti, sı­vı­nın
ağır­lı­ğın­dan bü­yük­tür?
A) Yal­nız I B) Yal­nız II C) Yal­nız III
PK
ora­nı kaç­tır?
PL
A) 2
B)
3
2
C)
4
3
D) 1
E)
3
4
D) I ve III E) II ve III
01
Basınç
7.
9.
İçe­ri­sin­de sıvı ve gaz bulunan Şekil-I deki kapalı kapta,
gaz basıncı P1, sıvının kabın tabanına uyguladığı basınç
P2 dir.
Hava ortamında cam­dan ya­pıl­mış bi­le­şik kap­lar­dan K
açık, L ve M ka­pa­lı­dır.
yer
(yatay)
yer
(yatay)
Kap ters çevrilerek Şekil-II deki duruma getirildiğinde
P1 ve P2 için ne söylenebilir?
P1 P2 A) Değişmez
Artar
B) Değişmez
Azalır
C) Azalır
Artar
D) Aza­lır
Değişmez
E) Artar
Değişmez
Mus­luk açı­la­rak sı­vı den­ge­ye gel­di­ğin­de, kap­lar­da­ki
sı­vı yük­sek­lik­le­ri hK, ­hL, hM ara­sın­da­ki iliş­ki ne­olur?
A) hK > hL > hM B) hK > hL = hM C) hM > hL > hK
D) hM > hK = hL E) hM > hK > hL
10.
R
İ
T
Şekildeki I, II ve III nolu kaplarda aynı yükseklikte sıvılar
var­dır.
K
E
N
R
Ö
8.
Dü­şey ke­si­ti şe­kil­de­ki gi­bi olan boş ka­p, de­bi­si sa­bit olan
mus­luk­tan akan su ile dol­du­ru­lu­yor.
Körfez Yayınları
yer
(yatay)
K cismi sıvılarda şekildeki gibi dengede kaldığına göre
kap tabanlarındaki sıvı basınçları P1, P2 ve P3 arasın­
daki ilişki nasıldır?
A) P1 > P2 > P3 B) P3 > P2 > P1 C) P2 > P1 > P3
D) P3 > P1 > P2 E) P1 = P2 = P3
11.
Birbiri ile karışabilen yoğunlukları birbirinden farklı X, Y, Z
sıvıları karışmadan önce şekildeki konumda iken K nokta­
sındaki sıvı basıncı PK, L noktasındaki de PL dir.
yer
(yatay)
Ka­bın ta­ba­nı­na ya­pı­lan sı­vı ba­sın­cı­nın za­ma­na bağ­lı
de­ği­şim gra­fi­ği aşa­ğı­da­ki­ler­den han­gi­si gi­bi­dir?
yer
(yatay)
Sı­vı­lar ka­rış­tı­rı­la­rak tür­deş ka­rı­şım oluş­tu­ru­lur­sa PK
ve PL için ne söy­le­ne­bi­lir?
PK PL
Cevap Anahtarı 1.B
2.B
3.E
4.B
5.C
A) Azalır Artar
B) Artar Artar
C) Değişmez
Artar
D) Azalır Değişmez
E) Değişmez
Azalır
6.E
7.A
8.D
9.E
10.A
11.C­
10.SINIF
GENEL
FİZİK
1.
4.
K
L
A) K ve M
L
B) Yalnız M
sıvı
K
Cisimlerin batan kısımlarının hacimleri eşit olduğuna
göre, GK, GL, GM arasındaki ilişki nedir?
(M cismi dibe batmıştır.)
A) GK > GL > GM B) GK = GL > GM
C) GM > GK = GL D) GK = GL = GM
N
R
Ö
L
yer
(yatay)
Buna göre, K, L cisimleri ile ilgili;
I. Hacimleri eşittir.
II. Özkütleleri eşittir.
III. Cisimlere etki eden kaldırma kuvvetleri eşittir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) I ve III­
D) II ve III E) I ve II
3.
R
İ
T
E) GM > GL > GK
5.
yer
(yatay)
K
E
Eşit kütleli K, L cisimleri sıvı içinde şekildeki konumda den­
gededir.
sıvı
M
C) K ve L­
D) L ve M E) Yalnız K
2.
K
yer
(yatay)
İnce düzgün ve türdeş K, L, M çubukları su dolu bir
kaba konulunca bu çubuklardan hangileri verilen ko­
numda dengede kalabilir?
Ağırlıkları sırasıyla GK, GL, GM olan K, L, M cisimleri bir sıvı
içerisinde şekildeki gibi dengededir.
M
Su
02
Sıvıların Kaldırma Kuvveti
Özkütlesi 3d olan K cismi, bir dinomometre ile özkütlesi d
olan bir sıvı içine batırıldığında şekildeki konumda denge­
de kalıyor.
Sıvı yüzeyinden bırakılan K ve
L cisimleri şekildeki gibi den­
gededir.
K
I. Cisimlerin hacimleri eşittir.
II. L cisminin yoğunluğu K ninkinden büyüktür.
III. Cisimlerin kütleleri eşittir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III­
D) II ve III E) I, II ve III
6.
İplerle tavana asılı eşit kütleli K, L, M cisimleri sıvı içerisin­
de şekildeki gibi dengededir. Bu durumda iplerdeki geril­
me kuvvetlerinin büyüklükleri sırasıyla 2T, T, 3T dir.
tavan
2T
dinamometre
T
K
K
Dinamometrenin gösterdiği değer G olduğuna göre,
cismin ağırlığı kaç G dir?
A) 2
B)
3
2
3T
L
M
sıvı
yer
(yatay)
C) 1
D)
2
3
E)
1
2
yer
(yatay)
K ve L cisimlerine etki eden kaldırma kuvvetleri eşit
olduğuna göre;
tavan
sıvı
L
sıvı
yer
(yatay)
K, L, M cisimlerinin hacimleri sırasıyla VK, VL, VM oldu­
ğuna göre, bunlar arasındaki ilişki nedir?
A) VK > VL > VM
B) VL > VM > VK
C) VM > VL > VK
D) VL > VK > VM
E) VM > VK > VL
02
Sıvıların Kaldırma Kuvveti
7.
10.
Ağırlığı G olan eşit hacim bölmeli K cismi, bir iple kap ta­
banına bağlı olarak Şekil-I deki gibi dengededir. İp kesildi­
ğinde K cismi Şekil-II deki gibi dengede kalıyor.
Ağırlığı G, özkütlesi 4d olan K cismi, taşma seviyesine ka­
dar 3d özkütleli sıvıyla dolu kaba yavaşça bırakılıyor.
K
K
K
su
sıvı
ip
su
Şekil-I
yer
(yatay)
Şekil-II
Buna göre, Şekil-I deki ip gerilme kuvvetinin büyüklü­
ğü kaç G dir?
A)
8.
1
2
B)
2
3
C) 1
D)
3
2
E) 2
K
N
R
Ö
Y; 2d
yer
(yatay)
K cisminin kütlesi mK, L ninki de mL olduğuna göre,
mK oranı kaçtır?
mL
A) 4
9.
Sıvı akışı tamamlanıp cisim dengeye geldiğinde dina­
mometredeki değişim için ne söylenebilir?
A) Değişmez
B) 1 G artar
4
C) 3 G artar
4
D) R
İ
T
E) B) 2
C) 1
D)
1
2
E)
1
4
11.
3
G azalır
4
1
G azalır
4
K
E
L
X; d
Eşit hacim bölmeli K ve L cisimleri birbirine karışmayan
d, 2d yoğunluklu X ve Y sıvıları içerisinde şekildeki gibi
dengededir.
Körfez Yayınları
yer
(yatay)
Dinamometre
Esnemeyen bir ipe asılı metal küre, içinde su bulunan ka­
bın K noktasına gergin bir iple bağlandığında yayda geril­
me kuvveti oluşuyor. Bu durumda ipteki gerilme kuvveti
Tip, yaydaki de Tyay oluyor.
tavan
musluk
yay
ip
su
Eşit hacim bölmeli X, Y, Z cisimleri sıvı içinde şekildeki gibi
dengede kalıyor.
yer
(yatay)
K
X
Musluk açılıp kaba bir miktar su akıtıldığında Tip ve
Tyay ne söylenebilir?
Y
Z
Tip Tyay
yer
(yatay)
A) Değişmez
Değişmez
Buna göre, cisimlerin kütleleri mX, mY, mZ arasındaki
ilişki nedir?
B) Değişmez
Artar
C) Artar
Değişmez
A) mX = mY = mZ
B) mZ > mY > mX
D) Artar
Azalır
C) mZ > mX > mY
D) mZ > mX = mY
E) Azalır
Azalır
E) mX > mY > mZ
Cevap Anahtarı 1.D
2.B
3.B
4.C
5.B
6.D
7.A
8.B
9.D
10.B
11.C­
10.SINIF
GENEL
FİZİK
1.
03
Elektrostatik
4.
I. Elekt­ron kaybetmiş ci­sim­ler (–) yük­lü­dür.
II. Yük­lü bir ci­sim, nötr bir cis­me do­kun­ma­dan yak­laş­tı­rıl­
dı­ğın­da nötr ci­sim ay­nı yük­le yük­le­nir.
Nötr ve ilet­ken K ve L ci­sim­leri­bir­bi­ri­ne ye­te­rin­ce
ya­kın olup M cismi şekil­
deki gibi yaklaştırılıyor.
K
M
+
L
III. Yük­lü bir elekt­ros­ko­ba elektroskopla ay­nı işaretle yük­
lü bir ci­sim yak­laş­tı­rı­lır­sa yap­rak­lar açı­lır.
yargılarından han­gi­le­ri doğ­ru­dur?
A) Yal­nız I B) Yal­nız II C) Yal­nız III
toprak
D) I ve II E) I ve III
Ön­ce top­rak bağ­lan­tı­sı ke­si­lir, son­ra (+) yük­lü M cis­mi
uzak­laş­tı­rı­lır­sa K ve L ci­sim­le­ri­nin son yük işaretleri
ne olur?
R
İ
T
K L 2.
Nötr K ve L cisimleri birbirine sürtüldükten sonra X ve Y
elektroskoplarına yaklaştırılıyor. K cismi, (+) yüklü X elekt­
roskobunun yapraklarının biraz kapanmasına sebep olur­
ken L ise Y elektroskobunun yapraklarının biraz açılması­
nı sağlıyor.
A) Nötr +
B) Nötr –
C) + –
D) – +
Buna göre,
E) – –
5.
Şe­kil­de­ki elekt­ros­ko­ba (–)
yük­lü K cis­mi yak­laş­tı­rı­lı­yor.
Sonra top­rak bağ­lan­tı­sı ke­si­
lip K cis­mi uzak­­laş­tı­rı­lı­yor.
Da­ha son­ra (+) yük­lü başka
bir ci­sim elekt­ros­ko­ba yak­
laş­tı­rıl­dığında, yap­rak­la­rın
ha­re­ke­ti na­sıl olur?
I. K cismi (–) yüklenmiştir.
III. Y elektroskobu (–) yüklüdür.
K
E
N
R
Ö
II. L cismi (+) yüklenmiştir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I B) I ve II C) II ve III
D) I ve III E) I, II ve III
3.
Şe­kil­de­ki yük­lü M cis­mi, yük­lü elekt­ros­kop­lar­dan K ye yak­
laş­tı­rıl­dı­ğın­da, L ye ise do­kun­du­rul­du­ğun­da elekt­ros­kop­
ların yap­rak­la­rı bi­raz ka­pa­nı­yor.
M
K
yar­gı­la­rın­dan han­gi­le­ri doğ­ru­olabilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) I ve III E) I, II ve III
toprak
A) Bi­raz açı­lır.
D) Ön­ce kapanır, son­ra açılır.
E) Değişik ol­maz.
6.
Yüklü bir elektroskobun topuzuna iletken bir küre do­
kundurulduğunda elektroskobun yaprakları için yazı­
lan aşağıdaki olaylardan hangisi gerçekleşmez?
A) Biraz kapanır.
B) Biraz açılır.
C) Önce açılır, sonra kapanır.
D) Önce kapanır, sonra açılır.
E) Değişiklik olmaz.
II. L ile M zıt cins elektrikle yük­lü­dür.
L
C) Ta­ma­men ka­pa­nır.
I. K ile M zıt cins elektrikle yük­lü­dür.
III. L ile M ay­nı cins elektrikle yük­lü­dür.
–
B) Bi­raz ka­pa­nır.
M L
Bu­na gö­re;
K
03
Elektrostatik
7.
10.
İpek ip­lik­le bağ­lı K, L, M ilet­ken kü­re­le­ri, nötr ve iç­le­ri boş
ilet­ken kap­lar­da şe­kil­de­ki ko­num­da tu­tu­lur­ken yük da­ğı­lı­
mı şekildeki gibi olmaktadır.
+
+
+
+
+
+
K
+ + +
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
– +
+ –
–
–
+
+
–
–
+ – L – +
– –
+
+
+
+
+ + +
+
+
+ + +
+
M
+
Buna göre, K, L, M kü­re­le­ri­nin verilen konumlardaki
yük işaretleri için ne söy­le­ne­bi­lir?
K L M A)
+
+
+
B)
+
–
+
C) nötr
–
+
D)
–
+
E) nötr
+
+
–
K
L
M
A) 0
B) +Q
C) –2Q
D) +2Q
E) –4Q­
R
İ
T
I. Sürtünme ile elektriklenme olayında (+) ve (–) yükler
zıt yönde hareket ederler.
III. Protonlar atomun çekirdeğindeki (+) yüklü tanecikler­
dir.
K
E
L
K
ip
N
R
Ö
θ
İlet­ken ve (–) yük­lü L cis­mi, nötr K cis­mi­nin iç kıs­mı­
na do­kun­du­rul­duk­tan son­ra (+) yük­lü elekt­ros­ko­bun
to­pu­zu­na yak­laş­tı­rı­lır­sa elekt­ros­ko­bun yap­rak­la­rı ara­
sın­da­ki q açı­sı na­sıl de­ği­şir?
A) Biraz daha açılır.
Yukarıda I, II ve III ile verilenlerden hangileri doğru­
dur?
A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) I ve II­
D) II ve III E) I, II ve III
12.
Yüklü K küresi, özdeş L, M elektroskoplarından L elektros­
kobuna dokundurulunca yapraklar tamamen kapanmakta­
dır. K küresi başlangıçtaki yükü ile M elektroskobuna do­
kundurulunca, yapraklar önce kapanıp sonra açılmaktadır.
B) Biraz kapanır.
K
L
M
C) Değişmez.
D) Tamamen kapanır.
E) Önce tamamen kapanır, sonra biraz açılır.
9.
0
II. Elektron alan cisimler (–), proton alan cisimler (+),
yüklenir.
L
+2Q
Buna göre, qK aşağıdakilerden hangisine eşittir?
11.
8.
K
qK
Körfez Yayınları
Şekildeki yalıtkan saplı özdeş ve iletken K, L, M kürelerinin
elektrik yükleri sırasıyla qK + 2Q ve 0 (sıfır) dır. K küresi
M ye dokundurulup ayrıldıktan sonra, L ye dokundurulup
ayrıldığında, K nin yükü sıfır oluyor.
Özdeş K, L elektroskopları elektrik yüklüdür ve yaprakları
arasındaki açılar aK ve aL dir.
Buna göre;
I. K’nin başlangıçtaki yük miktarı, L elektroskobunun yü­
küne eşittir.
aK > aL olduğuna göre, K nin topuzu, L ninkine
dokundu­rulup ayrıldıktan sonra,
II. M’nin başlangıçtaki yük miktarı, L’ninkinden küçüktür.
I. Her ikisi de aynı işaretli yükle yüklenir.
III. L ve M elektroskoplarının başlangıçtaki yüklerinin işa­
reti aynıdır.
II. Son durumda aK azalırken aL artar.
III. Son yük miktarları eşittir.
yargılarından hangileri doğrudur?
yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?
A) Yalnız I
A) Yalnız I B) Yalnız II C) II ve III
B) I ve II
C) I ve III­
D) II ve III E) I, II ve III
D) I ve III E) I, II ve III
Cevap Anahtarı 1.C
2.B
3.E
4.B
5.A
6.C
7.E
8.B
9.D
10.E
11.B
12.E­
2014 - 2015
10.SINIF
GENEL
Konu Kavrama
FİZİK
1.
04
Elektriksel Kuvvet ve Alan
3.
K, L, M küreleri, ipek ipliklerle tavana asıldıklarında Şekil-I
ve Şekil-II deki gibi dengede kalıyor.
tavan
Eşit bölmeli yatay sürtünmesiz düzlemde bulunan q1, q2
ve +q yüklü cisimler şekildeki konumda tutulmaktadır.
tavan
ok
q1
K
L
L
Şekil-I
R
İ
T
Şekil-II
Buna göre;
q2
I. K ile L nin yük işaretleri aynıdır.
II. L ile M nin yük işaretleri zıttır.
III. M küresi nötr dür.
yargılarından hangileri doğru olabilir?
A) Yalnız I
K
E
II. q2 yükünün işareti (+) dir.
C) I ve III­
N
R
Ö
Elektrik yük miktarları birbirine eşit olan noktasal K, L, M
cisimleri, yatay sürtünmesiz düzlemde şekildeki konumda
tutulmaktadır.
Körfez Yayınları
B) I ve II
D) II ve III E) I, II ve III
2.
III. q1 ve q2 nin yük miktarları eşittir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
L
d
B) Yalnız II
C) I ve II­
D) I ve III E) I, II ve III
4.
ok
K
+q yükü serbest bırakıldığında ok yönünde harekete baş­
ladığına göre,
I. q1 yükünün işareti (–) dir.
+q
M
Elektrik yüklü K, L, M noktasal yüklerinin çevrelerinde
oluşturduğu elektriksel alan çizgileri şekildeki gibidir.
metal
levha
M
d
L
K
L cismi serbest bırakıldığında ok yönünde harekete başla­
dığına göre, cisimlerin yük işaretleri;
M
K L M I.
+
–
+
II.
+
–
–
III.
–
+
+
yukarıda verilenlerden hangileri olabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve III E) II ve III
Buna göre; K, L, M noktasal yüklerinin işareti aşağıda­
kilerden hangisi gibi olur?
K L M C) I ve II­
A)
+
+
+
B)
–
–
–
C)
+
–
–
D)
+
–
+
E)
–
+
–
04
Elektriksel Kuvvet ve Alan
5.
8.
Eşit karelere bölünmüş düzlemdeki elektrik yükleri –q, +q,
–2q, +2q olan noktasal K, L, M, N cisimleri yatay sürtün­
mesiz düzlemde şekildeki konumlarda tutulmaktadır.
I. Elektrik alan şiddeti
–q
II. Parçacığın yük miktarı
K
1
+q
L
Düzgün bir elektrik alana konulan yüklü bir parçacığa
etki eden elektriksel kuvvetin büyüklüğü;
III. Elektrik alanın yönü
niceliklerinden hangilerine bağlıdır?
A) Yalnız I
2
X
3
4
–2q
N
5
B) Yalnız II
C) I ve II­
D) I ve III E) II ve III
M
+2q
Buna göre, nötr X cismi serbest bırakıldığında ilk hare­
ket yönü 1, 2, 3, 4, 5 ile verilenlerden hangisi olur?
A) 1
6.
Eşit büyüklükteki bölgelerde oluşan elektriksel alan çizgi­
lerinin modellemesi Şekil-I, Şekil-II ve Şekil-III teki gibidir.
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5­
L
M
Şekil-II
Şekil-III
q1
Buna göre; K, L, M noktalarındaki elektriksel olan şid­
detleri EK, EL, EM olduğuna göre, bunlar arasındaki
ilişki nedir?
7.
+q
K
v
+q
I. q1 ve q2 nin yük işaretleri aynıdır.
III. q1 in yük işareti (+), q2 nin yük işareti (–) dir.
yargılarından hangileri doğru olabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II­
D) II ve III E) I, II ve III
E) EL > EM > EK
–q
+x
L
Buna göre,
q2
II. q1 ve q nin yük miktarları eşittir.
A) EK = EL = EM B) EM > EL > EK C) EM > EK > EL
D) EL > EK > EM
R
İ
T
Yatay sürtünmesiz düzlemde bulunan q1 ve q2 yükleri şe­
kildeki gibi tutuluyor. +q yüklü cisim v hızıyla atıldığında
şekildeki yörüngeyi izliyor.
K
E
N
R
Ö
K
Şekil-I
9.
Körfez Yayınları
M
10.
+x
+q
N
Şekil-I
Elektrik yükleri +q, –q ve +2q olan noktasal cisimlerinin K,
L, M noktalarında oluşturduğu elektriksel alanların şiddet­
leri sırasıyla EK, EL, EM dir.
–q
K
L
Şekil-II
d
d
Şekil-I ve Şekil-II deki +q ve –q noktasal yüklerinin K,
L, M, N noktalarında oluşturduğu elektriksel alanlar­
dan hangileri +x yönündedir?
A) K ve L
B) K ve M
+2q
M
d
C) L ve M­
D) K ve M E) L ve N
Buna göre; EK, EL, EM arasındaki ilişki nedir?
A) EK = EL = EM B) EM > EK > EL C) EM > EK = EL
D) EL > EM > EK E) EM > EL > EK
Cevap Anahtarı 1.E
2.E
3.E
4.D
5.D
6.C
7.C
8.C
9.E
10.C­
2014 - 2015
10.SINIF
GENEL
Konu Kavrama
FİZİK
1.
05
Elektrik Akımı-1
4.
I. Dev­re­den ge­çen akım şid­de­ti­ni öl­çen alete ohm­met­re
de­nir.
II. Devrede iki nokta arasındaki po­tan­si­yel far­kı­nı öl­çen
alet­e volt­met­re de­nir.
III. Re­os­ta; dev­re­den ge­çen akım şid­de­ti­ni ayar­la­maya
yarayan ayar­lı dirençtir.
IV. Dev­re­de elektrik akı­mını üre­teç­ler oluşturur.
yar­gı­la­rın­dan han­gi­le­ri doğ­ru­dur?
A) I ve II B) II ve III C) III ve IV
Şe­kil­de­ki devre parçasında K ve L nok­ta­la­rı ara­sın­da­ki
eş­de­ğer di­renç kaç R dir?
A) 1
R
İ
T
B) 2
D) I, II ve III E) II, III ve IV
K
E
5.
X, Y, Z ilet­ken­le­ri­nin ay­nı sıcak­lık­ta ke­sit, uzun­luk ve di­
renç­le­ri tab­lo­da­ki gi­bi­dir.
N
R
Ö
Kesit
Uzunluk
Direnç
2R
X
A
2L
Y
A
L
R
Z
2A
2L
R
A) Üçü de ay­nı­ola­bi­lir.
B) Üçü de fark­lı­dır.
D) 2
3
E) 4
5
Şe­kil­de­ki devre parçasında M ve N noktaları arasında
eş­de­ğer di­renç kaç ohm dur?
A) 2
3
Bu­na gö­re, ilet­ken­le­rin cins­le­ri için ne söy­le­ne­bi­lir?
B) 5
6
C) 1
2
D) 1
E) 5
C) X ve Y ay­nı olabilir, Z ke­sin­lik­le fark­lı­dır.
D) X ve Z ay­nı olabilir, Y ke­sin­lik­le fark­lı­dır.
E) Y ve Z ay­nı olabilir, X ke­sin­lik­le fark­lı­dır.
6.
3.
Körfez Yayınları
2.
C) 1
2
Şekildeki devre parçasında K ve L nok­ta­la­rı arasında­ki
eş­de­ğer di­renç kaç R dir?
A) 1
3
B) 1
2
C) 1
D) 2
E) 3
Şe­kil­de­ki dev­re­parçasında K ve L noktaları ara­sın­da­ki
eş­de­ğer di­renç kaç ohm dur?
A) 1
B) 3
C) 4
D) 6
E) 8­
05
Elektrik Akımı-1
7.
10.
Şe­kil­de­ki dev­re­parçasında K ve L noktaları ara­sın­da­ki
eş­de­ğer di­renç kaç R dir?
A) 2
3
8.
K, L, M di­renç­le­ri­ne ait po­tansi­yel fark-akım şid­de­ti gra­fi­ği
şe­kil­de­ki gi­bi­dir.
D) 1
E) 5
N
R
Ö
Bu di­renç­ler se­ri bağ­lan­dı­ğın­da eş­de­ğer di­renç kaç
ohm olur?
A) 3
B) 5
C) 7
D) 9
A) 2
B) 3
C) 4
D) 4,5
E) 6
R
İ
T
K
E
L
Şe­kil­de­ki dev­re par­çasın­da K ve L noktaları ara­sın­daki
eş­de­ğer di­renç kaç ohm dur?
11.
Körfez Yayınları
C) 1
2
B) 5
6
Şe­kil­de­ki dev­re par­çasın­da M ve N noktaları ara­sın­
daki eş­de­ğer di­renç kaç ohm dur?
A) 2,5
12.
Şekildeki devre parçasında dirençler özdeştir.
B) 3
C) 5
D) 7,5
E) 15­
E) 12­
9.
Şe­kil­de­ki dev­re­ parçasında K ve L noktaları ara­sın­da­
eş­de­ğer di­renç kaç ohm dur?
Buna göre, K ve L nok­ta­la­rı ara­sın­da­ki eş­de­ğer di­renç
kaç R dir?
A) 3
A) 4
B) 4
Cevap Anahtarı 1.E
C) 5
2.A
D) 6
3.A
4.A
E) 8­
5.A
6.D
7.B
C) 3
2
B) 2
8.C
9.A
E) 1
2
D) 1
10.B
11.B
12.E­
10.SINIF
GENEL
FİZİK
1.
06
Elektrik Akımı-2
Şekildeki iyon tüpünün S kesitinden 0,28 s de I yönünde
5.1018 tane (+) iyon, II yönünde 2.1018 tane (–) iyon geçi­
yor.
I
+
4.
Şekildeki devre parçasında voltmetre 18 voltu gösteriyor.
V
II
+
–
–
+
i = 3A
–
–
S
Buna göre, iyon tüpünde hangi yönde kaç A lik akım
oluşur?
(Elektronun yükü e = 1,6.10–19 coulomb)
A) I yönünde, 2A
B) II yönünde, 2A
C) I yönünde, 4A
D) II yönünde, 4A
R1 = 2 Ω
Buna göre, R2 direnci kaç ohm dur?
A) 2
B) 4
C) 5
K
E
N
R
Ö
Buna göre, iletken telde oluşan elektrik akımının şid­
deti kaç A dir?
3.
A1
(Elektronun yükü e =
A) 0,4
1,6.10–19 coulomb)
B) 0,8
C) 1,2
D) 1,6
E) 3,2­
Şekildeki devre parçasında dirençlerden geçen akımlar
gösterilmiştir.
E) 8­
X
L M
Y
Bir iletken telin kesitinden 0,4 s de 2.1018 tane elektron
geçiyor.
D) 6
Şekildeki elektrik devresinde X, Y, Z dirençleri özdeştir.
K
2.
R
İ
T
5.
E) I yönünde, 8A
R2
A2
Z
+
–
A2 ampermetresinin gösterdiği değer i olduğuna göre,
A1 ampermetresinin gösterdiği değer kaç i dir?
(KL = LM)
A) 1
6.
Şekildeki devre parçasında ampermetrenin gösterdiği de­
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5­
ğer 5A dir.
7i
V
i
i1
15 Ω
i2
3i
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
5Ω
A
i
i
Buna göre, 1 oranı kaçtır?
i2
10 Ω
E) 5­
Buna göre, voltmetrenin gösterdiği değer kaç volttur?
A) 10
B) 15
C) 20
D) 25
E) 35­
06
Elektrik Akımı-2
7.
10.
Şekildeki elektrik devresi özdeş dirençlerden oluşmuştur.
Şekildeki devrede voltmetre 18 voltu göstermektedir.
Bu devrede K, L, M dirençlerinden sırasıyla iK, iL, iM şidde­
2Ω
tinde elektrik akımları geçiyor.
K
+
2Ω
2Ω
3Ω
L
–
V
–
+
V
M
Devrede 3 ohm luk direnç yerine 6 ohm luk direnç bağ­
lanırsa voltmetre kaç voltu gösterir?
Buna göre, iK, iL, iM arasındaki ilişki nedir?
(Üretecin iç direnci önemsenmiyor.)
A) iL > iK > iM B) iK > iM > iL C) iK = iM > iL
(Üretecin iç direnci önemsizdir.)
A) 4
B) 8
C) 12
K
E
Özdeş dirençler ve üreteçle kurulu şekildeki elektrik devre­
sinde A1 ve A2 ampermetrelerinden geçen elektrik akımla­
rının büyüklükleri i1 ve i2 dir.
11.
Şekildeki elektrik devresinde voltmetre 15 voltu göster­
mektedir.
N
R
Ö
A2
–
Buna göre,
+
i1
oranı kaçtır?
i2
(Üretecin iç direnci önemsenmiyor.)
A)
9.
1
2
B) 1
3
2
C)
D) 2
Körfez Yayınları
V
A1
E) 24­
R
İ
T
D) iL > iM > iK E) iL > iK = iM
8.
D) 18
2Ω
3Ω
+
3Ω
–
Devrede 2 ohm luk direnç yerine 3 ohm luk direnç bağ­
lanırsa voltmetre kaç voltu gösterir?
(Üretecin iç direnci önemsizdir.)
A) 12
12.
Şekildeki elektrik devresinde ampermetrenin gösterdiği
değer 2 A dir.
B) 15
C) 16
D) 18
E) 24­
E) 3
Özdeş dirençlerle kurulan şekildeki elektrik devresinde
voltmetre 12 voltu göstermektedir.
V
3Ω
2A
A
R
+
R
–
+
1Ω
–
ε
ε
R
6Ω
Buna göre, üretecin emk i(e) kaç volttur?
Buna göre, üretecin emk i (e) kaç volttur?
(Üretecin iç direnci önemsenmiyor.)
(Üretecin iç direnci önemsenmiyor.)
A) 6
A) 12
B) 12
Cevap Anahtarı 1.C
C) 24
2.B
D) 36
3.C
4.B
E) 48
5.B
6.D
7.E
B) 9
8.D
C) 8
9.D
10.E
D) 6
11.C
E) 4­
12.B­
10.SINIF
GENEL
FİZİK
1.
+
–
+
Şe­kil I de­ki öz­deş lam­ba­lar, iç direnci önemsiz üretece
Şe­kil II de­ki gi­bi bağ­la­nır­sa par­lak­lık­la­rı na­sıl de­ği­şir?
A) K ve L nin­ki de­ğiş­mez, M nin­ki ar­tar.
B) K ve L nin­ki ar­tar, M nin­ki aza­lır.
C) K ve L nin­ki aza­lır, M nin­ki ar­tar.
D) Üçü­nün­ki de ar­tar.
E) K ve L nin­ki aza­lır, M nin­ki de­ğiş­mez.
3.
Özdeş lamba ve iç di­ren­ci önemsiz özdeş üreteçlerden
oluşan Şe­kil­ I, Şe­kil­ II, Şe­kil­ III te­ki devrelerde üreteçlerin
tü­ken­me sü­re­le­ri sırasıyla t1, t2, t3 dür.
Buna göre, t1, t2, t3 ara­sın­daki nedir?
A) t1 > t2 > t3 B) t1 > t2 = t3 C) t3 > t2 > t1
–
Şe­kil­de­ki dev­re­de lam­ba­lar ve üre­teç­ler öz­deş­tir.
R
İ
T
D) t3 > t1 > t2 E) t2 > t1 > t3
K
E
N
R
Ö
2.
07
Emk ve Lambalar
Bu­na gö­re;
4.
+
–
Öz­deş lam­ba­lar­la ku­ru­lu devre­de han­gi lam­ba en par­
lak ya­nar?
A) K
B) L
C) M
D) N
E) P­
5.
I. K ve L ay­nı par­lak­lık­ta ya­nar, M yan­maz.
II. S anah­tarı açıl­dı­ğın­da K ve L nin parlaklıkları değiş­
mez.
III. S anah­tarı açıl­dı­ğın­da lam­ba­la­rın hiç­bi­ri yan­maz.
yargılarından han­gi­le­ri doğ­ru­dur?
A) Yal­nız I B) Yal­nız II C) Yal­nız III
D) I ve II E) I ve III
Şe­kil­de­ki dev­re­de 6 ohm luk di­ren­cin gü­cü 24 watt ol­
du­ğu­na gö­re, R di­ren­ci kaç Ω dur?
(Üretecin iç direnci önemsizdir.)
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5­
07
Emk ve Lambalar
6.
9.
Şe­kil­de­ki elekt­rik dev­resin­de R1, R2, R3 di­renç­le­ri be­
lir­li bir sü­re­de E1, E2, E3 de­ğe­rin­de ener­ji­yi açı­ğa çı­kar­­- m
­ ak­ta­dır­lar.
Bu­na gö­re, E1, E2, E3 ara­sın­da­ki iliş­ki ne­dir?
(Üretecin iç direnci önemsizdir.)
A) E1 > E2 > E3 B) E3 > E2 > E1 C) E2 > E1 > E3
D) E1 = E2 > E3 E) E1 = E2 = E3
Öz­deş lam­ba­lar­dan olu­şan Şe­kil I de­ki dev­re, Şe­kil II
de­ki du­ru­ma ge­ti­ri­lir­se lam­ba­la­rın par­lak­lık­la­rı na­sıl
de­ği­şir?
(Üretecin iç direnci önemsizdir.)
A) X ar­tar, Y ve Z aza­lır. B) Üçü de ar­tar.
C) Üçü de aza­lır. D) X aza­lır, Y ve Z ar­tar.
R
İ
T
E) X ar­tar, Y ve Z de­ğiş­mez.
K
E
10.
7.
Şe­kil­de­ki dev­re­de 60 watt gücün­de­ki lam­ba 20 volt­luk ge­
ri­lim al­tın­da yan­mak­ta­dır.
Körfez Yayınları
N
R
Ö
Sis­te­me 80 volt­luk bir ge­ri­lim uy­gu­lan­dı­ğın­da lam­ba­
nın bo­zul­­ma­ma­sı için R di­ren­ci kaç ohm ol­ma­lı­dır?
A) 5
B) 10
C) 15
D) 20
Şe­kil­de­ki elekt­rik dev­resin­de K ve L nok­ta­la­rı ara­sın­
da­ki po­tan­si­yel far­kı VKL kaç volt­tur?
(Üretecin iç direnci önemsizdir.)
A) –6 B) –8 C) –10 D) –12 E) –14
11.
Öz­deş lam­ba­lar ve öz­deş üre­teç­ler­le ku­rul­muş elekt­rik
dev­re­le­rin­de X, Y, Z lam­ba­la­rın­dan sı­ra­sıy­la iX, iY, iZ akım­
la­rı geç­mek­te­dir.
Üre­teç­le­rin iç di­renç­le­ri önemsiz olduğuna göre, iX, iY,
iZ ara­sın­daki ilişki nedir?
A) iY = iZ < iX B) iX = iZ < iY C) iZ < iY < iX
E) 25­
8.
Şe­kil­de­ki öz­deş lam­balar­la ku­ru­lu dev­re­de en par­lak
ya­nan lam­ba han­gisidir?
A) K
B) L
Cevap Anahtarı 1.A
C) M
2.E
D) N
3.E
E) P­
4.D
5.B
D) iZ < iX = iY E) iX < iY = iZ
6.C
7.D
8.E
9.B
10.C
11.D­
10.SINIF
GENEL
FİZİK
1.
08
Manyetizma
4.
I. Kapı otomatikleri
II. Hızlı trenler
III. Hoparlörler
I, II, III ile verilenlerden hangilerinde elektromıknatıs
kullanılır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
Sürtünmesi önemsiz yatay düzlem üzerinde bulunan şe­
kildeki özdeş K, L, M mıknatıslarının hareketleri engellen­
miştir. Mıknatıslar aynı anda serbest bırakıldıklarında L
mıknatısı +x yönünde hareket ediyor.
K
–x
L
C) I ve II­
D) I ve III E) I, II ve III
d
M
+x
d
R
İ
T
Buna göre, K ve M mıknatısları hangi yönde hareket
eder?
K M 2.
Özdeş X, Y, Z çubuk mıknatısları, sürtünmesi önemsiz ya­
tay düzlemde şekildeki konumda hareketsiz tutuluyor.
X
S
Z
Y
N
S
N
S
N
R
Ö
d
N
d
+x
B)
–x
C)
–x
D)
+x
E) Hareketsiz Hareketsiz
5.
Merkezler arasında d, 2d uzaklıklar bulunan K, L, M çubuk
mıknatısları sürtünmesiz yatay düzlemde şekildeki gibi ha­
reketsiz tutulmaktadır.
+x
Mıknatısların üçü de aynı anda serbest bırakılırsa han­
gileri ok yönünde harekete başlar?
(Yerin manyetik alanı önemsizdir.)
A) Yalnız X
B) Yalnız Y
–x
+x
–x
C) Yalnız Z­
D) X ve Y E) X ve Z
3.
A)
K
E
ok
Şekildeki X mıknatısı ortasından kesilerek Y ve Z mıkna­
tısları, Z mıknatısı da ortasından kesilerek T ve U mıkna­
tısları oluşturuluyor.
K
L
M
X
K
Y
L Z
T
M
U
Buna göre, şekildeki belirtilen K, L, M kutupları ile ilgili
aşağıdakilerden hangisi doğru olabilir?
K L M A)
N
S
N
B)
N
N
N
C)
S
S
N
D)
S
S
S
E)
N
N
S
d
2d
L mıknatısı serbest bırakıldığında hareket etmediğine
göre,
I. K nin kutup şiddeti L ninkinden büyüktür.
II. K nin kutup şiddeti M ninkinden küçüktür.
III. L nin kutup şiddeti M ninkinden küçüktür.
yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II E) II ve III
C) Yalnız III­
08
Manyetizma
6.
8.
Çubuk mıknatısları yatay bir düzlem üzerinde sabit tutulu­
yor. P ve R pusulaları aynı yatay düzlem konulduklarında
şekildeki konumu alıyorlar.
P
İplerle birbirlerine bağlı özdeş K, L, M, P çubuk mıknatısla­
rı sürtünmesi önemsiz makaralarla şekildeki gibi dengede­
dir. X, Y, Z ve S iplerindeki gerilme kuvvetlerinin büyüklük­
leri sırasıyla TX, TY, TZ ve TS dir.
R
X
Y
tavan
Z
K
L
M
Buna göre; K, L, M kutup cinsleri için ne söylenebilir?
(Pusulaların koyu ucu N kutbudur.)
X ipi
A)
N
S
S
B)
S
S
N
C)
N
S
D)
S
N
S
E)
S
S
S
N
S
S
L
Y ipi
S ipi
N
S
R
İ
T
M
N
N
K
K L M Z ipi
P
S
N
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yanlış­
tır?
(Yalnız K ve M ve yalnız L ile P mıknatısları etkileşiyor.)
A) TX = TY B) TX = TZ C) TZ = TS
K
E
N
R
Ö
7.
Özdeş K, L, M çubuk mıknatısları yatay düzlemde tutula­
rak üzerlerine cam levha konuyor. Levha üzerine demir
tozları döküldüğünde, tozların dizilişi şekildeki gibi oluyor.
K
L
1
2
M
3
Körfez Yayınları
D) TS > TY
9.
Elektromıknatısın kutup şiddetini araştıran bir öğrenci şe­
kildeki deney düzeneklerini kuruyor. I. düzenekte 1 tane
pil, II. düzenekte, 2 tane pil kullanarak özdeş elektromık­
natıslara bağlanıyor. Bu durumda II. düzenekteki elektro­
mıknatısa daha çok toplu iğne yapıştığını gözlüyor.
+
4
Buna göre, mıknatısları 1, 2, 3, 4 numaralı kutupları
aşağıdakilerden hangisindeki gibi olabilir?
1 2 3 4 E) TX > TS
–
+
I
– +
–
II
Buna göre, yapılan deneyde bağımlı değişken, bağım­
sız değişken ve sabit tutulan değişken aşağıdakiler­
den hangisinde doğru verilmiştir?
A) N
S
N
S
B) N
S
S
S
C) S
N
S
S
A) Yapışan iğne
sayısı
D) S
N
N
N
B) Sarım sayısı
Pil sayısı
Yapışan iğne sayısı
E) S
S
N
S
C) Sarım sayısı
Yapışan iğne
sayısı
Yapışan iğne
sayısı
D) Pil sayısı
Sarım sayısı
Yapışan iğne
sayısı
E) Pil sayısı
Sarım sayısı
Cevap Anahtarı 1.E
2.E
3.A
4.B
Bağımlı Değişken
5.B
6.A
Bağımsız
Değişken
Pil sayısı
Yapışan iğne
sayısı
7.E
Sabit tutulan
değişken
Sarım sayısı
8.A
9.A­
2014 - 2015
10.SINIF
GENEL
Konu Kavrama
FİZİK
1.
Periyodik bir su dalgasının 3. ve 10. dalga tepeleri arası
uzaklık 70 cm olarak ölçülüyor.
Buna göre, dalgaların dalga boyu kaç cm dir?
A) 5
2.
B) 10
C) 15
D) 20
5.
III. Dalgaların genliği
niceliklerin hangileri değişebilir?
N
P
v
2v
3v
Periyot
2T
T
3T
2T
2T
Buna göre, hangi kaynağın ürettiği dalgaların dalga
boyu en büyüktür?
A) K
6.
Eşit büyüklükteki K, L, M ortamlarında bulunan molekül ve
parçacıklar şekildeki gibi modellenmiştir.
B) Yalnız II
R
İ
T
B) L
C) I ve II­
K
Periyodik dalga üreten bir dalga kaynağı dakikada 90 dal­
ga üretmektedir.
C) M
Dalgaların dalga boyu 30 cm olduğuna göre, dalgala­
rın yayılma hızı kaç cm/s dir?
A) 30
B) 35
C) 45
D) 60
E) 90­
III. Enerji taşırlar.
Yukarıda verilenlerden hangileri elektromanyetik dal­
gaların özelliği değildir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III­
L
M
K, L, M ortamlarında üretilen dalgaların ilerleme hızı
A) vK > vL > vM
B) vK = vL = vM
C) vK > vM > vL
D) vL > vM > vK
E) vL > vK > vM
Periyodu sabit bir kaynağın ürettiği dalganın görünümü
şekildeki gibidir.
36 cm
E) P­
sırasıyla vK, vL, vM olduğuna göre, bunlar arasındaki
I. Maddesel ortamda yayılırlar.
II. Hareketleri gözle görülebilir.
D) N
ilişki nedir?
7.
4.
M
2v
K
E
N
R
Ö
A) Yalnız I
D) I ve III E) II ve III
L
v
Körfez Yayınları
K
İlerleme hızı
Maddesel bir ortamda ilerleyen dalgalar, farklı özellikteki
başka bir maddesel ortama geçtiğinde;
II. Dalgaların frekansı
3.
K, L, M, N, P dalga kaynaklarının ürettiği dalgaların ilerle­
me hızı ve periyotları tablodaki gibidir.
E) 25­
I. Dalgaların hızı
09
Temel Dalga Bilgileri
K
L
KL arası uzaklık 36 cm olduğuna göre, dalga boyu kaç
cm dir?
D) I ve II E) II ve III
A) 12
B) 15
C) 18
D) 20
E) 24
09
Temel Dalga Bilgileri
8.
11.
Aşağıdakilerden hangisi mekanik dalgalardan biri de­
ğildir?
X
A) Deprem dalgaları
B) Su dalgaları
C) Yay dalgaları
D) Ses dalgaları
E) Radyo dalgaları
9.
Dalga hareketi ile ilgili olarak;
Y
Z
II. Dalga hareketi enerjiyi bir noktadan diğer noktalara
taşır.
X, Y, Z dalgalarından tam bir dalga boyu oluşturmak
için harcanan enerjiler sırasıyla EX, EY, EZ olduğuna
göre, bunlar arasındaki ilişki nedir?
A) EX > EZ > EY
B) EX > EY > EZ
III. Salıncağın yaptığı hareket bir dalga hareketidir.
C) EY = EZ > EX
D) EY > EX > EZ
I. Dalgalar enerji harcanarak oluşturulur.
verilenlerden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
R
İ
T
K
E
E) EZ > EY > EX
B) Yalnız II
C) I ve II­
D) I ve III E) II ve III
N
R
Ö
K, L, M dalga kaynaklarının ürettiği dalgalar şekildeki gibi
modellenmiştir.
K
Körfez Yayınları
10.
Gergin bir tel üzerinde oluşturulan X, Y, Z dalgalarının gö­
rünümleri şekildeki gibidir.
12.
Aşağıda verilen dalgalardan hangisinin hızı en büyük­
tür?
A) Deprem dalgaları
B) Ses dalgaları
C) Su dalgaları
D) Radyo dalgaları
E) Yay dalgaları
L
13.
Bir ucu duvara bağlı, diğer ucu serbest olan türdeş bir yay­
da oluşturulan X, Y atmalarının t0 = 0 anındaki konumları
şekildeki gibidir.
M
X
duvar
Serbest
uç
Y
K, L, M dalga kaynaklarının ürettiği dalgaların dalga
boyları lK, lL, lM olduğuna göre, bunlar arasındaki iliş­
ki nedir?
Buna göre, t saniyede şekildeki yönlerde 1 bölme iler­
leyen atmalar kaç t saniye sonra ilk defa birbirini sö­
nümnlendirir?
A) 1
A) lK > lL > lM B) lL > lK > lM C) lL = lM > lK
D) lM > lL > lK
Cevap Anahtarı 1.B
2.D
E) lK > lL = lM
3.C
4.B
5.E
6.C
7.E
8.E
B) 2
9.C
C) 3
10.B
D) 4
11.C
12.D
E) 5­
13.D­
10.SINIF
GENEL
FİZİK
1.
10
Su Dalgaları
Bir dalga leğeninde oluşturulan dalgaların frekansı f dir.
Bu dalgalara saniyede 3 devir yapan 6 yarıklı bir strobos­
kobun arkasından bakıldığında, leğende duruyormuş gibi
ve gerçek dalga boyunda görülüyor.
4.
Derinliği sabit bir dalga leğeninde f frekansıyla üretilen dal­
gaların ilerleme hızı v, dalga boy l dır.
Kaynağın frekansı 2f yapıldığında dalgaların ilerleme
hızı ve dalga boyu ne olur?
Buna göre, dalgaların frekansı en fazla kaç s–1 dir?
Hız Dalga boyu A) 9
A)
B) v
2l
C) v
λ
2
D) 2v
E) 2v
2.
B) 12
C) 15
D) 18
E) 24­
N
R
Ö
3.
5.
Stroboskop saniyede 3 devir yaptığına göre n kaçtır?
B) 4
C) 5
D) 12
R
İ
T
l
λ
2
Odak uzaklıkları f olan dairesel engellere Şekil-I, Şekil-II
ve Şekil-III teki gibi dairesel su dalgaları gönderiliyor.
engel
E) 15­
Derinliği değişmeyen bir dalga leğeninde şekildeki gibi ha­
reket eden atmalar KL ve LM engellerinden yansıyor.
engel
f
f
f
Şekil-I
X
K
l
K
E
Bir dalga legeninde oluşturulan dalgaların frekansı 15 s–1,
dalga boyu l dir. Bu dalgalara n yarıklı bir stroboskobun
arkasından bakıldığında leğende duruyormuş gibi görü­
nen dalgaların iki ardışık çukuru arası uzaklık l olarak
ölçülüyor.
A) 3
v
2
Şekil-II
engel
60°
Y
M yatay
L
Buna göre, atmaların görünümü aşağıdakilerden han­
gisi gibi olur?
A)
B)
X
30°
Y
30°
D)
X
60°
yatay
X
X
Y
yatay
f
Buna göre, hangilerinde yansıyan dalgalar doğrusal
hale gelir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II E) I ve III
E)
60°
Şekil-III
Y
yatay
Y
f
X
C)
Y
yatay
M
yatay
C) Yalnız III­
10
Su Dalgaları
6.
8.
Bir dalga leğeninde, X ortamından K, L, M ortamına geçen
doğrusal atmaların görünümleri şekildeki gibidir.
K
L
Düşey kesiti şekildeki gibi olan bir dalga leğeninin K nok­
tasındaki dalga kaynağı sabit periyotlu doğrusal dalgalar
üretiyor.
M
L
dalga
söndürücü
K
Kaynak
su
X
Buna göre, leğene üstten bakan bir gözlemci dalga te­
pelerini aşağıdakilerden hangisi gibi görür?
K, L, M ortamlarının derinlikleri sırasıyla hK, hL, hM ol­
duğuna göre, bunlar arasındaki ilişki nedir?
A) hK > hL > hM
B) hK > hM > hL
C) hL > hM > hK
D) hM > hL > hK
A)
B)
K
L K
R
İ
T
E) hK = hM > hL
C)
D)
K
L K
N
R
Ö
L
Kaynak
Üstten görünümü şekildeki gibi olan bir dalga leğeninin I.
bölümü derin, II. bölümü sığdır.
derin
9.
Derinliği sabit bir dalga leğeninde oluşturulan su dalgaları­
nın görünümü şekildeki gibidir.
30 cm
sığ
I
Körfez Yayınları
K
L
K
E
E)
7.
L
II
Kayak
Buna göre, derin yerden sığ yere geçen dalgaların,
I. İlerleme hızı
su
II. Dalga boyu
Dalgaların ilerleme hızı 5 cm/s olduğuna göre, kayna­
ğın frekansı kaç s–1 dir?
III. Frekans
IV. İlerleme doğrultusu
niceliklerinden hangileri değişir?
A) I ve II
B) I ve III
A)
1
3
B)
1
2
C) 1
D) 2
E) 3
C) II ve III­
D) II ve IV E) III ve IV
Cevap Anahtarı 1.D
2.C
3.D
4.C
5.A
6.B
7.A
8.B
9.A­
10.SINIF
GENEL
FİZİK
11
Ses Dalgaları
1.
Bir adam, kendisinden 1360 m uzakta bulunan bir dağa
karşı bağırdığında sesinin yankısını t saniye sonra duyu­
yor.
4.
Aynı sesin çeşitli müzik aletlerinden çıktığı zaman
gösterdiği farklılık sesin hangi özelliğinden kaynakla­
nır?
Sesin havadaki hızı 340 m/s ise t süresi kaç saniyedir?
A) Yüksekliğini
A) 2
2.
B) 4
C) 6
D) 8
E) 10­
D) Şiddetini
N
R
Ö
III. Uzaktan gelen trenin sesi, kulaklar yolundaki raylara
dayandığında daha iyi duyulur.
Yukarıda verilen yargılardan hangileri ışık hızının, ses
hızından daha büyük olduğunu ispatlamak için örnek
olarak verilebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Frekansını­
E) Tınısını
R
İ
T
K
E
I. Gök gürültüsü,şimşek çaktıktan bir süre sonra duyu­
lur.
5.
I. Ses maddesel ortamda yayılır, boşlukta yayılmaz.
II. Ses enine dalgadır.
II. Uzaktaki bir oduncu, baltayı oduna vurduktan bir süre
sonra ses duyulur.
B) Hızını
III. Ses dalgalarının şiddeti kaynağın titreşim genliğine
bağlıdır.
Yukarıda ses ile ilgili verilen yargılardan hangileri doğ­
rudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III­
D) I ve II E) I ve III
C) Yalnız III­
D) I ve II E) II ve III
3.
6.
I. Enerji taşımaları
II. Dalgalar halinde yayılmaları
III. Boşlukta yayılmaları
I, II, III ile verilenlerden hangileri hem ışık, hem de ses
dalgaları ile ilgili ortak özelliklerdendir?
A) Yalnız I
D) I ve II E) II ve III
I. Frekansı
II. Hızı
B) Yalnız II
Aynı ortamda bir kaynaktan çıkan sesin;
III. Şiddeti
niceliklerinden hangileri kaynaktan uzaklaştıkça aza­
lır?
A) Yalnız I
C) Yalnız III­
B) Yalnız II
C) Yalnız III­
D) I ve II E) II ve III
11
Ses Dalgaları
7.
Ses ile ilgili;
11.
•
Sesin bir enerjisi vardır.
•
Sesin şiddetinin birimi desibeldir.
•
Ses boşlukta yayılır.
•
Frekansı büyük sesler tiz seslerdir.
•
Sesin yayılma hızı bulunduğu ortama bağlıdır.
verilen bilgilerden kaç tanesi doğrudur?
A) 5
8.
Ses hızı;
I. Ortamın sıcaklığı
II. Ortamın cinsi
III. Kaynağın frekansı
niceliklerinden hangilerine bağlıdır?
A) Yalnız I
B) 4
C) 3
Bir kaynaktan çıkan ses havadan suya geçtiğine hızı
ve şiddeti nasıl değişir?
D) 2
E) 1­
A) Artar
Artar
B) Azalır
Azalır
C) Değişmez
Değişmez
D) Azalır
Artar
E) Artar
Azalır
9.
Bir ses dalgasının genliği artırıldığında, sesin hangi
özelliği kesinlikle değişir?
A) Hızı
Körfez Yayınları
N
R
Ö
D) I ve II E) I ve III
I. Deprem öncesinde bazı hayvanların, insanların duya­
madığı sesleri duyması.
II. Cep telefonunu kulağımızdan uzaklaştırdıkça duyulan
sesin azalması.
C) Yalnız III­
B) Periyodu
R
İ
T
K
E
12.
B) Yalnız II
Hızı Şiddeti III. Büyük salonlarda konuşmacıların yükseltici kullanarak
seslerini arka sıralara duyurmaları.
Yukarıda verilenlerden hangileri sesin frekansı ilgili
bir olaydır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III­
D) I ve II E) II ve III
C) Frekansı­
D) Şiddet E) Dalga boyu
10.
13.
Bir gitardan çıkan sesin kalınlığını artırmak için;
I. Ses bombası patladığında camların kırılması
II. Uçakların alçaktan uçarken camları titreştirmesi
I. Telin boyu artırılmalı
II. Telin kalınlığı artırılmalı
III. Telin geren kuvvet artırılmalı
işlemlerinden hangileri yapılmalıdır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
III. Ses dalgaları ile böbrek taşlarının kırılması
Yukarıda verilen olaylardan hangileri sesin enerjisi ol­
duğunu gösterir?
A) Yalnız I
C) Yalnız III­
B) Yalnız II
C) I ve II­
D) I ve III E) I, II ve III
D) I ya da II E) II ya da III
Cevap Anahtarı 1.D
2.D
3.D
4.E
5.E
6.C
7.B
8.D
9.D
10.D
11.E
12.A
13.E­
2014 - 2015
10.SINIF
GENEL
Konu Kavrama
FİZİK
Aşağıdakilerden hangisi deprem anında yapılması ge­
reken doğru davranışlardandır?
A)
B)
D)
2.
4.
Hamur yığınlarının aynı yönde ileri-geri zıt yönlerde hare­
keti sağlanarak şekildeki modelleme yapılmıştır.
Bu modellemeyle aşağıdaki olaylardan hangisi anlatıl­
mıştır?
A) Fayların kırılması
C)
E)
R
İ
T
K
E
I. Depremin boyutunun aletsel olarak belirlenmesine
depremin büyüklüğü denir.
N
R
Ö
II. Depremin binalar ve insanlar üzerindeki etkisine dep­
remin şiddeti denir.
III. Ülkemizde en aktif ve en büyük depremleri İç Anadolu
Fay hattı üretir.
IV. Depremler genelde 1 dakikadan az sürer.
B) Sıra dağların oluşumu
C) Okyanusların oluşumu
D) Levhaların yakınlaşması
E) Levhaların uzaklaşması
5.
I. Depremler levhaların yanal hareketi sonucu meydana
gelir.
II. Levhaların kırılmış bölümlerine hendek denir.
III. Depremler fay hatları üzerinde oluşur.
Depremlerle ilgi yukarıda verilenlerden hangileri doğ­
rudur?
A) Yalnız I
Körfez Yayınları
1.
12
Deprem Dalgaları
V. Depremler sonucu faylarda biriken enerji açığa çıkar.
3.
Depremlerle ilgili yukarıda verilenlerden hangisi yan­
lıştır?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V­
Depremlerle ilgili yapılan tanımlardan hangisi yanlış­
tır?
A) Fay : Yer kabuğundaki kırıklar
B) Fay hattı : Depremin yeryüzünde etkilediği bölüm
C) Odak noktası : Depremin yer altındaki merkezi
D) Merkez üssü : Deprem dalgalarının yeryüzüne en kısa
yoldan ulaştığı yer
E) Deprem dalgası : Odak noktasından çevreye yayılan
titreşim
B) Yalnız II
D) I ve III E) II ve III
C) Yalnız III­
12
Deprem Dalgaları
6.
8.
Yerkürede bulunan levhaların birbirinden uzaklaşması ya
da birbirine yaklaşması şekildeki gibi modellenmiştir.
Depremlerle ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlış­
tır?
A) Ana depremden önce oluşan küçük sarsıntılar öncü
depremlerdir.
B) Depremlerdeki sarsıntıları sismoğraf ölçer.
C) Depremin merkezinde açığa çıkan enerji miktarı dep­
remin büyüklüğüdür.
D) Depremin binalar üzerinde meydana getirdiği hasarın
ölçüsü o depremin büyüklüğüdür.
Buna göre,
E) Depremle ilgili ölçümler rasathanelerde yapılır.
I. İki kıtasal levhanın yaklaşması modellenmiştir.
II. Yaklaşma olayı milyonlarca yılda gerçekleşir.
III. Bu olay sonucunda kıvrımlı sıradağlar oluşabilir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III­
D) II ve III E) I, II ve III
9.
R
İ
T
Depremle ilgili çalışmalar yapan bilim dalına ne ad ve­
rilir?
K
E
A) Meteroloji B) Sismoloji C) Radyoloji
7.
N
R
Ö
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem
Araştırma Enstitüsü Ulusal Deprem İzleme Merkezi verile­
rine göre Türkiye’de meydana gelen bazı şiddetli deprem­
lere ait bilgiler verilmiştir.
Tarih
Oluş
Zamanı
Yer
Şiddet
Büyük­
lük
Can
Kaybı
Hasarlı
Bina
30.10.1983
07:12
Erzurum-Kars
VIII
6.9
1155
3241
05.05.1986
06:35
Doğanşehir
(Malatya)
VIII
5.9
7
824
13,03.1992
19:08
Erzincan
VIII
6.8
653
8057
28.01.1994
17:57
Manisa
VI
5.1
–
44
01.10.1995
17:57
27.06.1998
16:55
17.08.1999
03:01
01.05.2003
03:27
25.03.2004
21:30
Dinar (Afyon)
Ceyhan (Adana)
Gölcük (Kocaeli)
Bingöl
Kandilli Aşkale (Erzurum)
Körfez Yayınları
D) Biyoloji
10.
E) Sismolog
Aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
A) P dalgaları boyuna dalgalardır.
B) S dalgaları enine dalgalardır.
C) P dalgalarının ilerleme hızı, S dalgalarından daha faz­
ladır.
VIII
6,1
90
14 156
VIII
6.2
146
31 463
D) Yüzey dalgalarının yıkım etkisi düşüktür.
E) Rayleigh dalgalarının genlikleri büyüktür.
X
7,8
17.480
73 342
VIII
6,4
176
6000
VII
5.6
9
1280
Tabloya göre,
I. Depremler günün her saatinde olabilir.
II. Depremler aynı şiddetle olmasına rağmen büyüklükle­
ri farklı olabilir.
11.
Depremlerin sarsıntıları yani büyüklükleri hangi ölçek
ile ölçeklendirilir?
III. Depremlerin şiddeti arttıkça hasarlı bina sayısı art­
maktadır.
A) Richter
verilenlerden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Mercalli
C) Pascal­
D) Toriçelli E) Newton
B) I ve II
C) I ve III­
D) II ve III E) I, II ve III
Cevap Anahtarı 1.A
2.C
3.A
4.A
5.D
6.E
7.B
8.D
9.B
10.D
11.A­
2014 - 2015
10.SINIF
GENEL
Konu Kavrama
FİZİK
1.
13
Aydınlanma
3.
Işık şiddeti I olan bir noktasal kaynağın perde üzerindeki K
noktası çevresinde oluşturduğu aydınlanma şiddeti E dir.
Yarıçapları r, 2r olan K ve L kürelerinin merkezlerine özdeş
noktasal ışık kaynakları şekildeki gibi konuluyor.
ok
Ι
r
K
d
L
K
2r
Ι
Ι
Perde
Buna göre, E yi artırmak için;
I. K ve L kürelerinin iç yüzeylerinde oluşan ışık akıları
eşittir.
I. Perdeyi K noktası çevresinde ok yönünde çevirmek
II. d uzaklığını azaltmak
II. K ve L kürelerinin iç yüzeylerindeki aydınlanma şiddet­
leri eşittir.
III. I ışık şiddetini artırmak
işlemlerinden hangileri tek başına yapılmalıdır?
A) Yalnız I
K
E
III. K nin iç yüzeyindeki aydınlanma şiddeti L ninkinden
büyüktür.
C) I ve II­
N
R
Ö
O merkezli bir çemberin üzerindeki K noktasında bulunan
I noktasal ışık kaynağı ok yönünde hareket ettirilerek L
noktasına getiriliyor.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
Körfez Yayınları
B) Yalnız II
D) I ve III E) II ve III
2.
R
İ
T
Buna göre,
B) Yalnız II
C) Yalnız III­
D) I ve II E) I ve III
4.
I noktasal ışık kaynağının K, L, M noktaları çevresinde
oluşturduğu aydınlanmalar sırasıyla EK, EL, EM dir.
M
ok
Ι
K
Ι
L
O
L
K
yer
Buna göre, O noktası çevresinde oluşan aydınlanma
nasıl değişir?
Buna göre; EK, EL, EM arasındaki ilişki nedir?
A) Sürekli azalır.
A) EK = EL > EM B) EM > EK > EL C) EM > EL > EK
B) Önce artar, sonra azalır.
D) EL = EM > EK
C) Sürekli artar.
D) Önce azalır, sonra artar.
E) Değişmez
E) EK > EL = EM
13
Aydınlanma
9.
K1, K2 noktasal ışık kaynakları ile saydam olmayan engel­
ler bir perdenin önüne şekildeki gibi konulmuştur.
K2
K1
engel
Paralel ışık yayan bir kaynaktan çıkan ışınları şekildeki
gibi modellenmiştir.
engel
perde
Buna göre, perde üzerindeki 10 bölmeden kaç tanesi
ışık alır?
A) 3
C) 5
D) 6
A) Crookes radyometresi
B) Fotometre
C) El feneri
D) Elektrik lambası
N
R
Ö
Buna göre, ışık kaynağının şiddeti kaç candela dır?
A) 40
8.
B) 50
A) EK = EL = EM B) EK > EL > EM C) EL > EK = EM
C) 80
D) 100
E) EL > EM > EK
Işık şiddeti I olan noktasal ışık kaynakları bir perde önüne
Şekil-I ve Şekil-II deki gibi konuluyor.
Ι
K
E) 120­
X Perde
Ι
K
d
2d
K ve L noktaları çevresindeki aydınlama şiddetleri EK,
EL olduğuna göre, EK oranı kaçtır?
EL
A) 4
Şekildeki düzenekte K noktası çevresinde oluşan aydın­
lanma 320 lümendir. X filtresi kaldırıldığında ise 400 lü­
men oluyor.
B) 2
C) 1
D)
1
2
E)
1
4
11.
filtre
Ι = 20 cd
Perde
X
R
İ
T
D) EM > EL > EK
K
E
Bir kürenin merkezine konan noktasal ışık kaynağının kü­
renin iç yüzeyinde oluşturduğu ışık akısı 600 lümen dir.
d
K, L, M noktaları çevresinde oluşan aydınlanmalar
EK, EL, EM olduğuna göre, bunlar arasındaki ilişki ne­
dir?
Perde
7.
(p = 3 alınız.)
d
10.
E) Akü
M
d
Aşağıdaki aletlerden hangisi ışık enerjisini hareket
enerjisine dönüştürür?
L
E) 7­
Körfez Yayınları
6.
B) 4
K
IŞIK KAYNAĞI
5.
K
Ι
K
2m
Buna göre, X filtresi üzerine gelen ışığın % kaçını so­
ğurmuştur?
A) 20
B) 40
Cevap Anahtarı 1.E
C) 60
2.B
D) 75
3.E
Işığın %20 sini soğuran bir filtrenin önündeki ışık kay­
nağının K noktası çevresinde oluşturduğu aydınlanma
şiddeti kaç lüks tür?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5­
E) 80­
4.B
5.D
6.A
7.B
8.A
9.A
10.A
11.D­
10.SINIF
GENEL
FİZİK
1.
K1, K2 noktasal ışık kaynakları ile saydam olmayan top
perde önüne Şekil-I, Şekil-II ve Şekil-III teki gibi konulmuş­
tur.
Perde
K1
Perde üzerinde oluşan tam gölgenin alanını büyütmek
için, K1, K2, L ve perdeden hangileri tek başına ok yö­
nünde çekilmelidir?
A) Yalnız K1 B) Yalnız L C) Yalnız Perde­
Şekil-II
K1
R
İ
T
D) K1 ve Perde
K2
Şekil-III
Buna göre, hangilerinde perde üzerinde yalnız yarı
gölge oluşur?
N
R
Ö
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) II ve III
E) L ve Perde
K
E
top
4.
K1, K2 noktasal ışık kaynakları ve saydam olmayan bir top
perde önüne şekildeki gibi konulmuştur.
K1
Noktasal ışık kaynağının önüne küresel engel küre konul­
duğunda perde üzerinde tam gölge oluşmaktadır.
ışık
kaynağı
L
K2
ok
Perde
engel
Perde
Perde
K1
top
Şekil-I
2.
K1, K2 noktasal ışık kaynakları ile saydam olmayan L küre­
si perde önüne şekildeki gibi konuluyor.
K2
top
3.
Perde
K1
14
Gölge - Yarı Gölge
Perde
top
K2
Buna göre, perde üzerinde oluşan gölge aşağıdakiler­
den hangisine benzer?
(
: tam gölge ; : yarı gölge)
A)
B)
C)
Tam gölgenin alanını artırmak için;
I. Engeli kaynağı yaklaştırmak
II. Perdeyi engele yaklaştırmak
III. Perdeyi engelden uzaklaştırmak
işlemlerinden hangileri yapılmalıdır?
A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve III
D) I ve II E) II ve III
D)
E)
14
Gölge - Yarı Gölge
5.
7.
Küresel ışık kaynağının önüne K ve L saydam olmayan
küresel cisimleri şekildeki gibi yerleştirilmiştir. Bu durumda
perdede oluşan gölgenin alanı Stam, yarı gölgenin alanı ise
Syarı dır.
K ve L noktalarında bulunan gözlemcilerle küresel ışık
kaynağı arasına saydam olmayan küresel bir engel konul­
muştur.
K
Perde
küresel
ışık kaynağı
kaynak
L
K
L
saydam
olmayan
engel
Buna göre, K cismi kaldırılınca tam ve yarı perde gölge
alanları nasıl değişir?
Stam Syarı
A) Artar
Değişmez
B) Değişmez
Artar
C) Değişmez
Azalır
D) Değişmez
Değişmez
E) Azalır
K
E
D)
Artar
E)
Küresel K ışık kaynağının önüne küçük saydam olmayan
L küresi konuluyor.
8.
L
O
X, Y noktasal ışık kaynakları ile P, R saydam olmayan kü­
resel cisimleri bir perdenin önüne şekildeki gibi yerleştiril­
miştir.
: Aydınlık ,
A)
: Yarı gölge ,
B)
P
X
Buna göre, şekildeki O noktasına bir beyaz perde ko­
nulursa oluşan gölge aşağıdakilerden hangisine ben­
zer?
(
R
İ
T
A)
C)
K
L
B)
N
R
Ö
6.
K
Körfez Yayınları
Buna göre, gözlemciler ışık kaynağını nasıl görürler?
perde
K
R
L
Y
M
: Tam gölge (
C)
Buna göre, perde üzerindeki K, L, M noktalarından
hangileri kaynakların yalnızca birinden ışık alır?
A) Yalnız K
B) Yalnız L
C) Yalnız M­
D) K ve L E) L ve M
D)
Cevap Anahtarı 1.C
E)
2.C
3.D
4.C
5.C
6.B
7.B
8.D­
10.SINIF
GENEL
FİZİK
15
Düzlem Aynalar
1.
K
Ι1
L
3.
M
P bölgesinde bulunan bir düzlem aynaya gönderilen bir I
ışık ışını düzlem aynadan Iı ışını olarak yansıyor
Ι
Ι2
Ι3
düzlem ayna
P
düzlem ayna
Ιı
Şekildeki düzenekte I1, I2, I3 ışık ışınları yansımalardan
sonra hangi noktalardan geçerler?
A)
K
L
M
B)
L
K
M
C)
K
M
L
D)
M
K
L
E)
L
M
K
Buna göre, ışığın aynadan yanıma açısı kaç derece­
dir?
A) 45
düzlem
ayna
K
Kı
L
Lı
K
E) 75­
M
L
N
G
Eşit karelere bölünmüş düzleme konulan düzlem ay­
naya G noktasından bakan bir gözlemci ayna önünde
bulunan K, L, M, N cisimlerinden hangilerinin görüntü­
lerini düzlem aynada görür?
A) Yalnız K B) K ve L C) K, L ve M
D) L , M ve N 5.
Buna göre, K, L, M cisimlerinden hangilerinin görüntü­
leri doğru çizilmiştir?
E) K, L ve N
Bir adam ve düzlem ayna şekilde belirtilen yere göre hız­
larla birbirlerine doğru hareket etmektedir.
Mı
A) Yalnız K
B) Yalnız L
C) Yalnız M­
D) K ve M E) L ve M
D) 70
2v
C) 60
K
E
Düzlem ayna önündeki K, L, M cisimlerinin aynadaki gö­
rüntüleri Kı, Lı, Mı şekildeki gibidir.
M
B) 50
4.
N
R
Ö
2.
R
İ
T
I1 I2 I3
30°
adam
–v
görüntü
ayna
Buna göre, adamın aynadaki görüntüsünün yere göre
hızı kaç v dir?
A) –4v
B) –3v
C) –2v
D) 3v
E) 4v­
15
Düzlem Aynalar
6.
9.
Şekildeki eşit bölmeli düzlemde kesişen aynaların önünde
bulunan X cismi gösterilmiştir.
Bir düzlem aynaya gönderilen I ışık ışını düzlem aynadan
Şekil-I deki gibi yansıyor.
Ι
X
Ι
lem
θ
30°
Buna göre, cismin aynalardaki ilk görüntüleri arası
uzaklık kaç birimdir?
A) 1
7.
C) 3
D) 4
E) 5­
v
K
+x
L
düzlem ayna
Buna göre,
A)
1
3
B)
tK
oranı kaçtır?
tL
1
2
C)
2
3
3
4
D)
E) 1
50°
Düzlem ayna K köşesi çevresinde θ açısı kadar döndürül­
düğünde I ışık ışını Şekil-II deki gibi kendi üzerinden geri
dönüyor.
Buna göre, θ kaç derecedir?
A) 15
R
İ
T
B) 30
C) 45
10.
X
D) 60
E) 90­
Y
K
Eşit bölmeli düzlemde bulunan X, Y düzlem aynaların­
da K ışıklı cisminin kaç tane görüntüsü oluşur?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5­
11.
X
8.
Körfez Yayınları
N
R
Ö
P
Şekil-II
K
E
K ve L noktalarından düzlem aynaya bakan gözlemciler,
sabit v hızıyla +x yönünde hareket eden P cisminin ayna­
daki görüntüsünü tK, tL süre izliyorlar.
a
ayn
yatay
Şekil-I
1 br
B) 2
yatay
düzlem ayna
1 br
düz
Ι
1
4
60°
2
X
5
3
Y
Şekildeki gibi yerleştirilmiş düzlem aynalardan X ay­
nasına gönderilen I ışınının, Y aynasına gelme açısı
kaç derecedir?
Şekildeki gibi konulmuş düzlem aynalar arasındaki
X cisminin görüntüsü 1, 2, 3, 4 ve 5 ile verilen nokta­
lardan hangisinde oluşmaz?
A) 10
A) 1 ve 2 B) 2 ve 3 C) 2 ve 5
B) 20
C) 30
D) 40
E) 50­
D) 3 ve 4 E) 3 ve 5
Cevap Anahtarı 1.B
2.C
3.E
4.B
5.A
6.D
7.C
8.B
9.D
10.D
11.C­
2014 - 2015
10.SINIF
GENEL
Konu Kavrama
FİZİK
1.
3.
Odak noktaları F olan I, II, III teki küresel aynalarda, I1, I2,
I3 ışınlarının yansıması şekildeki gibidir.
Ι2
tümsek ayna
çukur ayna
Ι1
asal
eksen
Y
M
α
α
Ι
F
II
asal
eksen
F
III
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III­
Şekil-I ve Şekil-II deki çukur ve tümsek aynaların yarıçap­
ları eşit ve R dir.
tümsek ayna
M
Körfez Yayınları
N
R
Ö
(Noktalar arası uzaklıkları eşittir.)
çukur ayna
4.
1
2
B)
2
3
L
3
2
E) 2
ok
X
M
asal
eksen
Buna göre, X cisminin çukur aynadaki görüntüsü;
II. Hareket süresince görüntünün boyu cismin boyundan
büyüktür.
III. Görüntünün ve cismin ortalama hızlarının büyüklükleri
eşittir.
Şekil-I
Şekil-II
N
R
Noktalar arası uzaklıklar eşit ve
olduğuna göre, K,
2
L, M, N ışınlarından hangilerinin küresel aynalardan
yansıması yanlış çizilmiştir?
A) Yalnız K
D)
I. Görüntü hareket süresince aynadan uzaklaşır.
asal
eksen
asal
eksen
C) 1
Odak noktası F olan bir çukur ayna önüne konulan X ışıklı
cismi ok yönünde hareket ettirilerek odak noktasına getiri­
liyor.
F
K
A)
Buna göre, hangilerinde ışınların yansıması doğru ola­
rak verilmiştir?
D) I ve II E) II ve III
R
İ
T
f
X in odak uzaklığı fX, Y ninki de fY olduğuna göre, X
fY
oranı kaçtır?
K
E
Ι3
2.
Asal
eksen
θ
M
Y aynası
asal
eksen
I
Asal eksenleri çakışacak şekilde konulan X, Y küresel ay­
nalarından oluşan düzenekte I ışınının izlediği yol şekilde­
ki gibidir.
X aynası
M
F
θ
16
Küresel Aynalar
B) Yalnız L
D) K ve N E) L ve M
C) Yalnız M­
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve III E) II ve III
C) I ve II­
16
Küresel Aynalar
5.
7.
Odak uzaklığı f olan bir tümsek ayna ile bir düzlem ayna
arasına P ışıklı cismi şekildeki gibi konuluyor.
K noktasından çukur aynaya gönderilen I ışını asal ekse­
ne paralel olarak yansıyor.
ok
tümsek ayna
düzlem ayna
α
P
F
α
asal
eksen
f
f
Ι
(Noktalar arası uzaklıklar eşittir.)
R
İ
T
A) Yansıyan ışının uzantısı N noktasından geçecek şekil­
de yansır.
B) Kendi üzerinden geri yansır.
II. Tümsek ayna ve düzlem aynaya uzaklıkları eşittir.
III. Her iki görüntü cisme göre düzdür.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
C) Asal eksene paralel olarak yansır.
D) Yansıyan ışının uzantısı M noktasından geçecek şe­
kilde yansır.
K
E
E) KL arasından geçecek şekilde yansır.
C) Yalnız III­
N
R
Ö
Körfez Yayınları
B) Yalnız II
D) I ve II E) II ve III
6.
8.
Odak uzaklığı f olan bir çukur aynanın önüne, boyları eşit
X, Y cisimleri şekildeki gibi konulmuştur.
X
Bir küresel ayna, asal ekseni KLMNP doğrultusu olacak
şekilde konulduğunda K noktasında bulunan cismin gö­
rüntüsü N noktasında oluşuyor.
cisim
Y
görüntü
asal
eksen
h
X cisminin çukur aynadaki görüntüsünün boyu hX, Y
cismininki de hY olduğuna göre, hX oranı kaçtır?
hY
(Noktalar arası uzaklıklar eşittir.)
A)
1
3
B)
Cevap Anahtarı 1.B
1
2
C) 1
2.A
D) 2
L
M
N
P
asal
eksen
Cismin boyu, görüntünün iki katı olduğuna göre, küre­
sel aynanın cinsi ve konulduğu nokta neresidir?
Ayna Aynanın yeri E) 3
3.D
h
2
K
f
asal
N eksen
M
Çukur ayna ok yönünde hareket ettirilerek L noktasına
getirilirse I ışınının aynadan yansıması aşağıdakiler­
den hangisi gibi olur?
I. Boyları eşittir.
L
f
P ışıklı cisminden çıkan ışınların yalnız tümsek ayna
ve yalnız düzlem aynada yansımasıyla oluşan görün­
tüler için;
K
4.C
A) Çukur
L noktası
B) Tümsek
L noktası
C) Çukur
M noktası
D) Tümsek
M noktası
E) Çukur
MN arası
5.C
6.C
7.A
8.D­
2014 - 2015
10.SINIF
GENEL
Konu Kavrama
FİZİK
1.
17
Kırılma ve Renk-1
3.
Tek renk I ışınının saydam X, Y, Z ortamlarında izlediği yol
şekildeki gibidir.
Tek renk I ışık ışınının saydam X, Y, Z ortamlarında izledi­
ği yol Şekil-I ve Şekil-II deki gibidir.
X
X
Z
X
Y
θ
Y
Z
θ
Ι
Ι
R
İ
T
Şekil-I
Şekil-II
X, Y, Z ortamlarının ışığı kırma indisleri sırasıyla nX, nY,
nZ olduğuna göre bunlar arasındaki ilişki nedir?
X, Y, Z ortamlarının ışığı kırma indisleri sırasıyla nX, nY,
nZ olduğuna göre, bunlar arasındaki ilişki nedir?
A) nX > nY > nZ B) nZ > nY > nX C) nY > nX > nZ
A) nZ > nY > nX B) nX > nY > nZ C) nX > nY = nZ
K
E
N
R
Ö
2.
D) nY > nX > nZ
Körfez Yayınları
D) nY > nZ > nX E) nX > nZ > nY
4.
E) nZ > nX > nY
Düşey kesiti verilen cam prizmaya gönderilen tek renk I
ışınının izlediği yol şekildeki gibidir.
42°
hava
I ışık ışınının birbirine paralel saydam K, L, M ortamlarında
izlediği yol şekildeki gibidir.
Ι
hava
K
L
cam
Buna göre, camdan havaya I ışını için sınır açısı kaç
derecedir?
A) 36
5.
Karanlık bir ortam, tek renk kırmızı ve tek renk yeşil renkli
ışınlarla aydınlatılıyor.
Buna göre, bu ortamda bulunan beyaz renkli bir kitap
hangi renkte görünür?
A) Sarı
M
B) 40
C) 42
D) 48
E) 60­
K, L, M ortamlarının ışığı kırma indisleri sırasıyla nK,
nL, nM olduğuna göre, bunlar arasındaki ilişki nedir?
A) nK > nL > nM B) nK > nM > nL C) nL > nK > nM
D) nL> nM > nK
E) nM > nK > nL
B) Kırmızı
D) Mavi E) Beyaz
C) Yeşil­
17
Kırılma ve Renk-1
6.
8.
Hava ortamında bulunan O merkezli yarım küre biçiminde­
ki camdan yapılmış ortama tek renk I ışını gönderiliyor.
Saydam X, Y ortamlarında I ışınının izlediği yol şekildeki
gibidir.
Ι
Ι
hava
X
i
O
cam
1
r
Y
2
3
4
5
Buna göre, kırılma açısı r yi azaltmak için;
I. X in kırma indisi
Buna göre, I ışını 1, 2, 3, 4, 5 ile verilen yollardan han­
gisini izler?
II. Y nin kırma indisi
III. Gelme açısı i
A) 1
niceliklerinden hangileri tek başına artırılabilir?
A) Yalnız I
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5­
K
E
9.
N
R
Ö
Kı
K
P
L
Ι
X
Y
B)
α
2
α
4
3
Buna göre, I ışını 1, 2, 3, 4 ile verilen yollardan hangi­
lerini izleyemez?
A) 1 ve 2
B) 1 ve 3
C) 2 ve 3­
D) 2 ve 4 E) 3 ve 4
Buna göre, prizmaların konumu aşağıdakilerden han­
gisi gibi olabilir?
A)
1
normal
Lı
Kırma indisleri farklı saydam X, Y ortamlarının ayrılma yü­
zeyine bir I ışını şekildeki gibi gönderiliyor.
Körfez Yayınları
P bölgesinde bulunan tam yansımalı iki cam prizmaya
gönderilen tek renk K, L ışınları düzeneği Kı, Lı olarak şe­
kildeki gibi terk ediyor.
C) Yalnız III­
D) I ve II E) I ve III
7.
R
İ
T
B) Yalnız II
10.
C)
Sıvı dolu bir ortamda bulunan üç gözlemci, X, Y, Z saydam
ortamlarına normele yakın doğrultuda baktığında K yi ken­
dine yakın, L yi kendine daha uzak, M yi de olduğu yerde
görüyor.
sıvı
D)
X
E)
K
Y
L
Z
M
X, Y, Z ortamlarının ışığı kırma indisleri sırasıyla nX, nY,
nZ olduğuna göre, bunlar arasındaki ilişki nedir?
A) nX > nY > nZ B) nX > nZ > nY C) nZ > nY > nX
D) nY > nZ > nX E) nY > nX > nZ
Cevap Anahtarı 1.A
2.C
3.B
4.D
5.A
6.C
7.C
8.B
9.E
10.B­
2014 - 2015
10.SINIF
GENEL
Konu Kavrama
FİZİK
1.
18
Kırılma ve Renk-2
Karanlık bir ortamda üzerinde iki delik bulunan bir engel,
beyaz perde ve K(kırmızı), Y (yeşil) noktasal ışık kaynak­
ları şekildeki gibi konulmuştur.
Engel
K
3.
Tek renkli bir ışık, çok kırıcı bir ortamdan az kırıcı or­
tama geçtiğinde aşağıdakilerden hangisi kesinlikle de­
ğişmez?
A) Dalga boyu
B) Şiddeti
C) Yayılma doğrultusu
D) Yayılma hızı
E) Frekansı
P
R
İ
T
R
4.
S
Y
K, L, M saydam ortamlarının düşey kesiti şekildeki gibidir.
O noktasına şekildeki gibi gelen I ışık ışını önce tam yan­
sıma, daha sonra kırılma yaparak P noktasına ulaşıyor.
P
K
E
Beyaz
perde
K
Perde üzerindeki P, R, S noktalarının renkleri hakkında
ne söylenebilir? (Şekil ölçeklidir.)
P R S N
R
Ö
2.
A) Kırmızı
Beyaz
Yeşil
B) Kırmızı
Sarı
Yeşil
C) Sarı
Kırmızı
Yeşil
D) Kırmızı
Sarı
Sarı
E) Sarı
Sarı
Kırmızı
Ι
L
Körfez Yayınları
M
K, L, M ortamlarının ışığı kırma indisleri sırasıyla
nK, nL, nM olduğuna göre, bunlar arasındaki ilişki ne­
dir?
A) nK > nL > nM
B) nM > nL > nK
C) nK > nM > nL
D) nM > nK > nL
E) nL = nM > nK
5.
Eşit bölmelere ayrılmış saydam ortamlardan X in ışığı kır­
ma indisi, Y ninkinden büyüktür.
Beyaz ışıkla aydınlatılan bir ortamda sarı, yeşil, mavi, be­
yaz ve kırmızı renkli yüzeylere sarı renkli filtrenin üstünden
bakılıyor.
Ι
1
sarı
filtre
I
II
III
IV
O
X
2
Y
V
Kırmızı
Beyaz
Mavi
Yeşil
Sarı
4
Buna göre, I, II, III, IV ve V ile verilen bölgelerden han­
gisi siyah renkte görülür?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V­
3
Buna göre, şekildeki gibi gönderilen I ışını 1, 2, 3, 4
yollarından hangilerini izleyemez?
A) 1 ve 2
B) 1 ve 3
D) 1 ve 4 E) 2 ve 4
C) 2 ve 3­
18
Kırılma ve Renk-2
6.
9.
I ışık ışınının saydam X, Y ortamlarında izlediği yol şekil­
deki gibidir.
Saydam X ve Y ortamlarının ayırma yüzeyine, gelen I ışı­
nının izlediği yol Şekil-I deki gibidir.
Ι
Ι
Ι
X ortamı
X
53°
ayırma
yüzeyi
α
α
1
2
B)
3
5
C)
3
4
D)
M
N
n
X in kırma indisi nX, Y ninki de nY olduğuna göre, X
nY
oranı kaçtır?
A)
L
Y ortamı
Y
Şekil-I
2α
2α
Y ortamı
37°
K
su
4
5
Şekil-II
Buna göre, I ışını Şekil-II deki gibi su ortamından Y
ortamına gönderildiğinde K, L, M, N yollarından han­
gilerini izleyebilir?
A) Yalnız K
E) 1
R
İ
T
B) L ya da M
C) M ya da N­
D) K ya da M ya da N E) K ya da M
7.
K
E
cam
K
5
Ι
L
K
M
M
1 2
Şekil-II
Şekil-I
3
Körfez Yayınları
N
R
Ö
4
M
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5­
su
A) Yalnız K
11.
C) Yalnız M­
Kırılma nX, nY, nZ olan saydam X, Y, Z ortamlarında, I ışık
ışını şekildeki yolu izliyor.
Ι
X
Y
1
Z
O
cam
cam
3
Ι
K
B) Yalnız L
D) K ve L E) K ve M
2
Ι
O
Merkezi O olan yarım küre biçimindeki saydam cisme
gönderilen K, L, M ışınlarından hangileri sistemi doğ­
rultusunu değiştirmeden terkedebilir?
Tabanı cam olan bir kabın içindeki K noktasından çıkan
tek renk I ışınının izlediği yol Şekil-I deki gibidir.
hava
L
Buna göre, L ortamı aradan kaldırıldığında I ışınının
izleyeceği yol 1, 2, 3, 4, 5 ile verilenlerden hangisidir?
8.
K
hava
Ι
10.
Tek renk I ışınının saydam K, L, M ortamlarında izlediği yol
Şekil-I deki gibidir.
K
Kabın üst kısmına bir miktar su konulduğunda I ışını
1, 2, 3 ile verilen yollardan hangilerini izleyebilir?
Buna göre, nX, nY, nZ ile ilgili olarak aşağıdaki yargılar­
dan hangisi kesinlikle doğrudur?
A) nX = nY < nZ dir.
(ncam > nsu > nhava)
B) nY < nZ dir, nX için kesin bir şey söylenemez.
A) Yalnız 1
C) nZ < nY dir, nX için kesin bir şey söylenemez.
D) nX = nY dir, nZ için kesin bir şey söylenemez.
E) nZ < nX dir, nY için kesin bir şey söylenemez.
Şekil-I
Şekil-II
B) Yalnız 2
C) Yalnız 3­
D) 1 ya da 2 E) 1 ya da 3
Cevap Anahtarı 1.B
2.C
3.E
4.A
5.D
6.C
7.C
8.A
9.D
10.E
11.B­
2014 - 2015
10.SINIF
GENEL
Konu Kavrama
FİZİK
1.
19
Mercekler-1
3.
X cismi, bir düzlem ayna ile odak uzaklığı f olan ıraksak
mercek arasına şekildeki gibi konulmuştur.
düzlem
ayna
yakınsak
mercek
X
çukur
aynası
X
F
I ışık ışını, X çukur aynası ile Y yakınsak merceğinden olu­
şan düzenekte şekildeki yolu izliyor.
F
Asal
Eksen
yakınsak
mercek
asal
eksen
α
Ι
R
İ
T
α
f
f
X cisminin yalnız düzlem ayna ve yalnız ıraksak mer­
cekteki görüntüleri arasındaki uzaklık kaç f dir?
A)
1
2
B) 1
C)
3
2
D) 2
E)
f
X in odak uzaklığı fX, Y ninkide fY olduğuna göre, X
fY
oranı kaçtır?
(Noktalar eşit aralıklıdır.)
K
E
5
2
N
R
Ö
2.
Odak uzaklığı f olan yakınsak bir mercek ile NP noktala­
rı arasındaki uzaklığın ortasındaki düzlem ayna şekildeki
gibi konulmuştur.
A)
1
4
4.
L
M
N
P
D) 2
h
F
E) 4
O
F
Asal
Eksen
Cismin mercekte oluşan görüntüsü için;
I. Sanaldır.
II. Boyu cismin boyundan küçüktür.
f
Buna göre, I ışını asal ekseni hangi noktadan keserek
düzeneği terk eder?
(Noktalar eşit aralıklıdır.)
A) K
B) L
C) 1
cisim
Ι
K
1
2
Odak noktası F olan ıraksak bir merceğin önüne boyu h
olan ışıklı bir cisim şekildeki gibi konulmuştur.
düzlem
ayna
yakınsak
mercek
B)
Körfez Yayınları
Y
C) M
D) N
E) P­
III. Görüntü cisimle aynı tarafta ve odak noktası ile mer­
cek arasındadır.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve III E) I, II ve III
C) I ve II­
19
Mercekler-1
5.
7.
Hava ortamında bulunan asal eksenleri çakışık X ve Y
merceklerinin asal eksenine paralel olarak gönderilen I
ışını şekildeki yolu izliyor.
Odak uzaklıkları eşit ince ve kalın kenarlı mercek ile çukur
ayna asal eksenleri çakışacak biçimde konulmuştur.
K
L
M
N
O
R
S
asal
eksen
X
Buna göre, M noktasındaki ışıklı cismin optik düze­
nekte oluşan son görüntüsü hangi noktadadır?
(Noktalar arası uzaklıklar eşit ve f kadardır.)
A) K
8.
Odak uzaklıkları eşit ve f olan yakınsak ve ıraksak mercek­
ler şekildeki gibi konulmuştur.
Y
Noktalar arası uzaklıklar eşit olduğuna göre;
I. X merceği ıraksaktır.
B) L
C) M
III. Merceklerin birer odağı çakışıktır.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) I ve II­
K
E
D) II ve III E) I, II ve III
N
R
Ö
Bir göz önündeki nesnenin görüntüsü şekildeki gibi retina
tabakasının arka kısmında oluşmaktadır.
Kas
Nesne
Körfez Yayınları
Yakınsak
mercek
6.
Göz kusuru Kullanılan mercek A) Miyop
İnce kenarlı
B) Hipermetrop
İnce kenarlı
C) Miyop
Kalın kenarlı
D) Hipermetrop
Kalın kenarlı
E) Astiğmat
Kalın kenarlı
f
2
2.A
K
L M
N
asal
eksen
P
Buna göre, I ışık ışını düzeneği aşağıdakilerden hangi­
si gibi terk eder?
(Noktalar arası uzaklıklar eşittir.)
A)
B)
L M
N
P
K
C)
L M
N
P
L M
N
P
D)
K
L M
N
P
K
E)
K
Cevap Anahtarı 1.E
Iraksak
mercek
K
Buna göre, bu gözdeki göz kusuru ile bu kusurun dü­
zeltilmesi için kullanılması gereken mercek nedir?
Ι
Retina
arkasında
oluşan
görüntü
E) O­
R
İ
T
II. Y merceği yakınsaktır.
D) N
3.D
4.E
5.E
L M
6.B
N
P
7.B
8.A­
2014 - 2015
10.SINIF
GENEL
Konu Kavrama
FİZİK
1.
20
Mercekler-2
3.
Hava ortamındaki K, L, M optik kutularında bulunan mer­
ceklere gönderilen ışınların izlediği yollar şekildeki gibidir.
K
L
Odak noktası F olan bir yakınsak ve ıraksak merceklerde
K, L, M ışınlarının izlediği yollar şekildeki gibidir.
M
Yakınsak
mercek
Iraksak
mercek
asal
eksen
2F
F
F
2F
K
A) Yakınsak
yakınsak
ıraksak
B) Iraksak
ıraksak
yakınsak
C) Yakınsak
ıraksak
ıraksak
D) Yakınsak
ıraksak
yakınsak
E) Iraksak
yakınsak
ıraksak
Buna göre, hangi ışınların izlediği yollar yanlış çizil­
miştir?
(Noktalar arası uzaklıklar eşittir.)
A) Yalnız K
K
E
Hava ortamında bulunan yakınsak merceğin asal ekseni­
ne paralel olarak gönderilen mavi renkli ışının izlediği yol
şekildeki gibidir.
B) Yalnız L
4.
C) Yalnız M­
X ıraksak merceği ile Y yakınsak merceği asal eksenleri
çakışacak biçimde konulmuştur. Asal eksene paralel ge­
len I ışının izlediği yol şekildeki gibidir.
X
Iraksak
mercek
mavi
h
2F
D) K ve M E) M ve N
N
R
Ö
2.
F
Körfez Yayınları
F
R
İ
T
L
K L M 2F
N
Buna göre, K, L, M kutularındaki merceklerin türü aşa­
ğıdakilerden hangisi gibidir?
M
Y
Yakınsak
mercek
Asal
eksen
Ι
asal
eksen
f
Buna göre, f yi artırmak için;
I. Kırmızı renkli ışın kullanmak
II. h yüksekliğini artırmak
III. Merceğin kırma indisini artırmak
işlemlerinden hangileri tek başına yapılabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III­
D) I ve II E) I ve III
X in odak uzaklığı fX, Y ninki de fY olduğuna göre, fX
fY
oranı kaçtır?
(Noktalar arası uzaklıklar eşittir.)
A)
1
4
B)
1
2
C) 1
D) 2
E) 4
20
Mercekler-2
5.
7.
I, II ve III teki optik aletlerin asal eksenleri paralel olarak
gönderilen kırmızı ve mavi renkli ışınların izlediği yollar şe­
kildeki gibidir.
kırmızı
Odak uzaklığı f olan yakınsak mercek ve düzlem aynadan
oluşan optik düzenek şekildeki gibidir.
yakınsak
mercek
kırmızı
asal
eksen
asal
eksen
Ι
5
mavi
4
mavi
I
asal
eksen
3
II
2
kırmızı
1
asal
eksen
Kırmızı ışının kırma indisi, mavininkinden küçük oldu­
ğuna göre, ışınların izlediği yollar hangilerinde yanlış
verilmiştir?
A) Yalnız I
Buna göre, tek renk I ışını, düzeneği 1, 2, 3, 4, 5 ile
verilenlerden hangisi gibi terk eder?
A) 5
Körfez Yayınları
N
R
Ö
8.
L
M
f
dü
em
zle
ay
m
l
cam
prizma
z
dü
ay
na
II
I
f
düzlem ayna
(Noktalar arası uzaklıklar eşittir.)
A) K noktasından B) KL arasında
C) L noktasında D) LM arasından
ince kenarlı mercek
III
I, II, III ile verilenlerden hangileri olabilir?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III­
D) II ve III E) I, II ve III
E) M noktasından
2.A
Kı
Buna göre, P kutusu içinde,
Asal eksene paralel olarak gelen I ışını, kırılma ve yan­
sımalardan sonra, asal ekseni nereden keserek düze­
neği terk eder?
Cevap Anahtarı 1.C
Lı
L
na
asal
eksen
E) 1­
P kutusu
K
D) 2
Şekildeki P kutusunda optik düzenek vardır. K ve L ışık
ışınları kutu içindeki optik düzenekten geçtikten sonra ke­
sikli çizgilerle belirtilen Kı, Lı yollarını izliyor.
Odak uzaklıkları eşit ve f olan ince kenarlı bir mercek ile bir
çukur ayna şekildeki gibi konulmuştur.
K
C) 3
K
E
Ι
B) 4
C) Yalnız III­
D) I ve II E) I ve III
6.
R
İ
T
III
B) Yalnız II
f
mavi
düzlem
ayna
3.C
4.B
5.A
6.C
7.B
8.E­
Download

01. FiZiK 10 KK