9. SINIF
GENEL
FİZİK
1.
Bilim için,
I. Sınanabilir ve sorgulanabilir olmalı
II. Gözlemlere açık olmalı ve delillere dayandırılmalı
4.
Bir miktar suyun sıcaklığının kaç °C olduğunu, öğrenmek istiyoruz.
Buna göre,
I. Termometre ile ölçerek
III. Her zaman mutlak doğru olmalı
II. Suya elimizi yakınlaştırıp sıcaklığını hissederek
yargılarından hangileri söylenebilir?
A) Yalnız I
01
Fizik Bilimine Giriş
III. Buharına bakarak
B) I ve II
D) II ve III
C) I ve III
E) I, II ve III
I, II ve III ten hangilerini kullandığımızda nicel bir gözlem yapmış oluruz?
R
İ
T
A) Yalnız I
2.
9. sınıf fizik dersinde öğretmen yapacağı deneysel çalışmanın değişkenleri ile ilgili aşağıdaki tabloyu hazırlıyor.
B) Yalnız II
D) I ve III
Değişkenin Adı
Bağımlı değişken
Sıvının kabın tabanına yaptığı basınç kuvveti
N
R
Ö
Bağımsız değişken
Sıvının cinsi
Sabit tutulan değişken
Sıvının sıcaklığı, kaptaki sıvı
5.
Fiziksel büyüklükler, temel büyüklükler ve türetilmiş büyüklükler olarak ikiye ayrılır.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi temel büyüklüktür?
A) Enerji
D) Kuvvet
yüksekliği, kabın taban alanı,
yer çekimi ivmesi
Buna göre, öğretmenin yapacağı deneyde araştırma
konusu aşağıdakilerden hangisi olabilir?
C) Zaman
E) Güç
Aşağıda bazı temel büyüklükler ve bu büyüklüklerin birimleri eşleştirilmiştir.
Buna göre, eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
Temel büyüklük
A) Sıvının kap tabanına yaptığı basınç kuvvetinin, sıvı-
nın sıcaklığına bağlı olup olmadığı
Birimi
A) Zaman
Saniye
B) Sıvının kap tabanına yaptığı basınç kuvvetinin, kaptaki
sıvı yüksekliğine bağlı olup olmadığı
B) Sıcaklık
Kelvin
C) Sıvının kap tabanına yaptığı basınç kuvvetinin, sıvının
cinsine bağlı olup olmadığı
C) Işık şiddeti
Candela
D) Uzunluk
Metre
E) Akım şiddeti
Volt
E) Sıvının kap tabanına yaptığı basınç kuvvetinin, kabın bulunduğu yerin çekim ivmesine bağlı olup olmadığı
7.
Aşağıdakilerden hangisi fiziğin alt dallarından biri
değildir?
A) Optik
B) Mekanik
D) Astronomi
C) Termodinamik
E) Manyetizma
Fiziksel Nicelik
Ölçme Aleti
I. Kütle
Eşit kollu terazi
II. Akım şiddeti
Fotometre
III. Potansiyel fark
Voltmetre
IV. Ağırlık
Termometre
3.
B) Hız
6.
D) Sıvının kap tabanına yaptığı basınç kuvvetinin, kabın
taban alanına bağlı olup olmadığı
E) I, II ve III
K
E
Değişkenin Türü
C) I ve II
Yukarıda verilen fiziksel nicelik ve bu niceliği ölçen
ölçme aleti eşleştirmelerinden hangileri doğrudur?
A) I ve II
B) II ve III
D) I ve III
C) I ve IV
E) III ve IV
01
Fizik Bilimine Giriş
8.
12.
Sıcaklık
Skaler büyüklük
Kuvvet
I. Ölçme yönteminden
Vektörel büyüklük
Zaman
II. Ölçme aracından
Hız
III. Ölçümün yapıldığı ortamdan
Yukarıdaki etkinlikte fiziksel büyüklüklerin ilgili niceliklerle eşleştirilmesi aşağıdakilerden hangisinde
doğru yapılmıştır?
Ölçmede hatanın kaynağı,
A)
B)
I, II ve III’ten hangileri olabilir?
A) Yalnız I
C)
B) I ve II
D) II ve III
C) I ve III
E) I, II ve III
D)
E)
13.
R
İ
T
Şekildeki posterle ilgili,
I. Fizik bilimiyle ilgili bir modellemedir.
K
E
Bir bilim insanı çalışma yapacağı problemi belirledikten sonra,
I. Hipotez kurar.
II. Veri toplar.
N
R
Ö
III. Kontrollü deneyler yapar.
bilimsel çalışmasında yukarıdaki işlemleri hangi sırada yapar?
A) I, II, III
10.
III. Fiziğin atom fiziği alt alanı ile
ilgilidir.
B) II, I, III
C) III, I, II
D) I, III, II
E) II, III, I
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız II
Körfez Yayınları
9.
II. Atomu çekirdeğinin etrafında
dönen elektron yörüngelerini
gösterir.
14.
Aşağıdaki olaylardan hangisi fiziğin araştırma alanında değildir?
A) Deprem ve tsunami olayları
B) Gökkuşağının oluşması
D) I ve II
C) I ve III
E) I, II ve III
Yoğun haldeki maddelerin elektriksel, manyetik, optik ve esneklik özelliklerini inceleyen fiziğin alt dalı
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Katıhal fiziği
B) Nükleer fizik
C) Atom fiziği
D) Optik
C) Peynirin küflenmesi
B) II ve III
E) Elektrik
D) Yıldırım düşmesi
E) Gel - git olayları
15.
Ayşe: “Duvarın boyunu metreyle 3 m olarak ölçtüm.”
Alper: “Dışarıya çıktığımda her yer buz tutmuştu.”
11.
I. 0 K = 273°C
Berrin: “Yağmurdan sonra gökkuşağını gördüm.”
II. 3 km = 3.10 cm
5
III. 50 g = 0,05 kg
Yukarıda Ayşe, Alper ve Berrin’in yaptığı gözlemlerden hangileri nitel bir gözlemdir?
Yukarıdaki dönüşümlerden hangileri doğrudur?
A) Yalnız Ayşe’nin
B) Alper ile Berrin’in
A) Yalnız I
C) Ayşe ile Alper’in
D) Berrin ile Ayşe’nin
Cevap
Cevap Anahtarı
Anahtarı
B) I ve II
D) I ve III
1.B
2.C
C) II ve III
E) I, II ve III
3.D
4.A
5.C
6.E
7.D
8.E
9.B
E) Yalnız Alper’in
10.C
11.C
12.E
13.E
14.A
15.B
9. SINIF
GENEL
FİZİK
1.
4.
X : Molekülleri arasında kimyasal bağlar çok güçlüdür.
Y : Molekülleri arasındaki bağlar çok zayıftır.
Z : Molekülleri arasındaki bağlar zayıftır.
Yukarıdakilerden hangisinde maddenin hali X, Y, Z ile
doğru eşleştirilmiştir?
X Y Z
A) Katı
Sıvı
Gaz
B) Katı
Gaz
Sıvı
C) Sıvı
Katı
Gaz
D) Gaz
Sıvı
Katı
E) Sıvı
Gaz
Katı
02
Madde ve Özellikleri
Madde
X
Y
Z
Kütle (g)
40
50
100
Hacim (cm3)
20
40
80
Aynı sıcaklık ve basınçta bulunan X, Y, Z maddelerinin
kütle ve hacim değerleri tablodaki gibidir.
Buna göre, X, Y, Z maddelerinin aynı cins olup olmadıkları hakkında ne söylenebilir?
R
İ
T
A) X, Y, Z aynı maddedir.
B) X, Y, Z farklı maddedir.
C) X ile Y aynı olabilir, Z farklı maddedir.
D) X ile Z aynı olabilir, Y farklı maddedir.
K
E
E) Y ile Z aynı olabilir, X farklı maddedir.
N
R
Ö
2.
Çamaşırlarını az kirli olduğunda 45 °C sıcaklıkta, 1 ölçek
deterjanla yıkayan bir ev hanımı, çok kirli olduğunda 90 °C
sıcaklıkta 2 ölçek deterjanla yıkadığında ancak temizleyebiliyor.
5.
Kütle-hacim grafiği şekilde-
ki gibi olan saf X maddesinin 60 cm3 nün kütlesi kaç
Suyun çamaşırlara daha çok nüfuz edebilmesi için bu
şekilde temizlik yapan ev hanımı aşağıdaki durumlardan hangisini gerçekleştirmiş olur?
m (g)
X
60
40
gramdır?
20
V (cm3)
A) Suyun kılcallık özelliğini artırmıştır.
0
B) Suyun yüzey gerilimini artırmıştır.
A) 200
B) 240
C) 280
10
D) 320
20
E) 360
C) Suyun yüzey gerilimini azaltmıştır.
D) Suyun dayanıklılığını artırmıştır.
E) Suyun dayanıklılığını azaltmıştır.
3.
Aşağıdakilerden hangisi maddenin ortak özelliği değildir?
6.
Bir şişe boşken tartıldığında 120 gram, su ile tamamen
doldurulduğunda ise 180 gram geliyor.
Aynı şişe özkütlesi 1,5 g/cm3 olan sıvıyla tamamen
doldurulduğunda kaç gram gelir?
(dsu = 1 g/cm3)
A) Hacim
B) Kütle
C) Özkütle
D) Tanecikli yapı
E) Eylemsizlik
A) 150
B) 180
C) 210
D) 240
E) 270
02
Madde ve Özellikleri
7.
Kenar uzunlukları 6 cm, 8 cm ve 10 cm olan dikdörtgenler prizmasının içerisine, bir kenarı 2 cm olan küplerden en fazla kaç tane yerleştirilebilir?
A) 10
B) 20
C) 40
D) 60
V (cm3)
11.
X
Y
10
E) 80
0
20
40
m(g)
X ve Y sıvılarının hacim - kütle grafikleri şekildeki gibidir.
8.
İçerisinde 50 cm3 X sıvısı bulunan kaba konulan 5 cm3 hacmindeki 12 tane özdeş bilye sıvıda tamamen batıyor.
80 cm3
50 cm3
oranı kaçtır?
X sıvısı
A)
X sıvısının özkütlesi 2,5 g/cm
olduğuna göre, kaptan kaç
gram sıvı taşmıştır?
3
A) 75
B) 100
X ve Y sıvılarının özkütleleri dX, dY olduğuna göre,
C) 125
D) 150
E) 175
1
2
C)
Küp
Taban yarıçapı 6r ve yüksekliği 2h olan silindir şeklindeki
kap, taban yarıçapı r, yüksekliği h olan silindirik bardak
kullanılarak su ile doldurulmak isteniyor.
Buna göre, kabın tamamen suyla dolması için bardak
en az kaç defa kullanılmalıdır?
10.
C) 64
D) 72
E) 80
X
2V
3V
a
a
2a
Buna göre,
A)
1
2
D1
oranı kaçtır?
D2
B) 1
C)
3
4
D)
Yukarıda boş bırakılan I ve II nolu boşluklara aşağıdakilerden hangileri getirilebilir?
I II
A) Plazma
Adezyon
Kütle - hacim grafiği şekildeki gibi olan X, Y, Z sıvılarının
özkütleleri sırasıyla dX, dY, dZ dir.
B) Adezyon
Plazma
C) Kohezyon
Adezyon
Buna göre, dX, dY, dZ arasındaki ilişki nedir?
D) Adezyon
Kohezyon
A) dX > dY > dZ
E) Aurora
Adezyon
D) dY > dX = dZ
Cevap
Cevap Anahtarı
Anahtarı
1.B
2.C
E) 2
Farklı maddeler arasında oluşan çekim kuvvetine .......I......
denir. Bir sıvının molekülleri arasında olan, sıvının dağılmadan bir arada durmasını sağlayan çekim kuvvetine
.......II...... denir.
Hacim
B) dX = dY = dZ
3
2
13.
V
5
2
Z
m
E)
Aynı maddeden yapılmış küp ve dikdörtgenler prizması
şekildeki gibi yatay zeminde bulunmaktadır. Kübün dayanıklılığı D1, dikdörtgenler prizmasının dayanıklılığı da D2
dir.
Y
2m
D) 2
Kütle
3m
Körfez Yayınları
N
R
Ö
9.
B) 56
a
3
2
Dikdörtgenler
prizması
K
E
a
a
A) 48
R
İ
T
B) 1
12.
dX
dY
C) dZ > dY > dX
E) dX = dZ > dY
3.C
4.E
5.B
6.C
7.D
8.A
9.D
10.A
11.A
12.B
13.D
9. SINIF
GENEL
FİZİK
1.
03
Madde ve Özellikleri
Maddenin plazma hali ile ilgili aşağıdakilerden hangisi
söylenemez?
5.
Kapaklarından birinin kalınlığı 0,1 mm olan bir kitabın her
bir yaprağın kalınlığı 0,02 mm, eni 20 cm, boyu ise 25 cm
dir.
Kitap 300 yaprak olduğuna göre, kitabın hacmi kaç
cm3 tür?
A) 290
A) Plazma iyonize olmuş gazdır.
B) Evrenin % 96 sı plazmadır.
C) Plazma çok iyi bir yalıtkandır.
D) Plazma halinde madde atomlarının serbest elektronları ve iyonları vardır.
B) 295
C) 300
6.
I. Erime noktası
II. Boyca uzama katsayısı
K
10
Yukarıdakilerden hangileri yalnızca katılar için ayırt
edici özelliktir?
N
R
Ö
A) Yalnız I
3.
X
20
IV. Özkütle
X
K
E
III. Kaynama ısısı
m (g)
30
B) I ve II
D) II ve III
G Atmosferdeki
C) I ve III
E) II ve IV
G Atmosferin
uzay boşluğuna dağılmamasının nedeni
adezyon kuvvetleridir.
5
10
15
Şekil-I
X
K sıvısı
V (cm3)
L kabı
Şekil-II
İçi dolu X bilyesi ile K sıvısının kütle - hacim grafiği Şekil-I
deki gibidir. Taşma düzeyine kadar K sıvısıyla dolu kaba 2
tane X bilyesi bırakıldığında kaptan L kabına 30 gram sıvı
taşıyor.
gazın büyük çoğunluğu azot (nitrojen)
dan oluşur.
0
E) 310
R
İ
T
E) Yıldızlar plazma halinde bulunur.
2.
D) 305
Buna göre, bir tane X cisminin kütlesi kaç gramdır?
A) 15
G Güneş
enerjisinin olmadığı bir yerde, atmosferdeki
hava moleküllerini besleyen enerji olmaz.
B) 30
C) 60
D) 90
E) 180
G Atmosferde çok az miktarda katı, sıvı maddelerde vardır.
Yukarıda verilen cümlelerin başındaki kutulara bilgiler doğruysa (D), yanlış ise (Y) olarak işaretlenirse
aşağıdakilerden hangisi doğru olur?
A) D
Y
D
D
B) Y
D
D
Y
C) D
D
D
D
D) Y
D
Y
D
E) D
Y
D
Y
4.
Özkütleleri 6d, 2d hacimleri de 3V, 2V olan X, Y sıvılarının
tamamı türdeş olarak karıştırılıyor.
Karışıma katılan X sıvısının kütlesi mX, Y sıvısının kütm
lesi mY olduğuna göre, X oranı kaçtır?
mY
A) 1
3
B)
2
C) 2
5
D)
2
9
E)
2
7.
Bir kaba özkütlesi 1,2 g/cm3 olan sıvıdan 100 cm3, özkütlesi 0,8 g/cm3 olan sıvıdan 50 cm3 konulunca kabın toplam
kütlesi 200 gram oluyor.
Buna göre, boş kabın kütlesi kaç gramdır?
A) 10
B) 20
C) 30
D) 40
E) 50
8.
Ağzına kadar su dolu kaba özkütlesi 4 g/cm3 olan özdeş
ve düzgün türdeş bilyelerden 8 tanesi bırakılınca kabın
kütlesi 480 g artıyor.
Buna göre, bir bilyenin hacmi kaç cm3 tür?
A) 5
B) 10
C) 20
D) 40
E) 80
03
Madde ve Özellikleri
9.
Özkütle
Özkütle
Hacim
V
180 cm3
m
d
d
0
12.
Kütle
2m
2d
Kütle
0
2V
m
Hacim
2m
0
V
100 cm3
2V
100 cm3
Kuru kum
I
II
Sabit sıcaklıkta saf bir maddeye ait özkütle-hacim, özkütle- kütle, kütle-hacim grafikleri şekildeki gibidir.
Buna göre, I, II ve III te verilenlerden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
Su
III
B) Yalnız II
D) I ve II
100 cm3 su ve kuru kum bulunan kaplardaki su, kuru kum
içine ilave edildiğinde su seviyesi 180 cm3 seviyesine çıkıyor.
Buna göre, kuru kumdaki hava oranı yüzde kaçtır?
A) 10
C) Yalnız III
B) 20
C) 40
E) II ve III
Kütle
K
E
a
K
L
3m
a
2m
N
R
Ö
0
V
2V
3V
Hacim
Kütle-hacim grafikleri şekildeki gibi olan K, L sıvılarından
bir miktar alınarak türdeş bir karışım yapılıyor.
Körfez Yayınları
m
K sıvısının özkütlesi 3d ise, karışımın özkütlesi aşağıdakilerden hangisi olabilir?
3
A) d
4
B) d
11.
4a
C) 2d
Şekil-I
Şekil-I deki tuğlanın dayanıklılığı DI, Şekil-II deki tuğlaD
nın dayanıklılığı da DII olduğuna göre, I oranı kaçtır?
DII
A)
0
hK
6
9
12
V (cm3)
K sıvısından 20 g, L sıvısından da 18 cm3 alınarak yapılan türdeş karışımın hacmi kaç cm3 tür?
B) 25
C) 29
D) 33
E) 38
4.E
5.E
6.D
7.D
hM
Su
L
M
Şekildeki özdeş K, L, M kaplarına aynı sıcaklıkta sular konulup içerisine S, 3S, 2S kesit alanlı kılcal borular yerleştiriliyor.
Kılcal borulardaki su yükseklikleri hK, hL, hM olduğuna
göre, bunlar arasındaki ilişki nedir?
3.A
E) 8
2S
Su
A) hK > hM > hL
2.B
D) 4
hL
K
3
Cevap
Cevap Anahtarı
Anahtarı 1.C
C) 2
3S
Su
K ve L sıvılarının kütle - hacim grafikleri şekildeki gibidir.
A) 23
B) 1
S
L
1
4
14.
12
6
Şekil-II
K
18
a
a
Aynı maddeden yapılmış özdeş tuğlalar Şekil-I ve Şekil-II
deki gibi yatay zemin üzerinde durmaktadır.
m (g)
4a
2
E) d
3
D) 3d
E) 80
R
İ
T
13.
10.
D) 50
8.C
B) hL > hM > hK
D) hK = hL > hM
9.E
10.C
11.A
C) hK = hL = hM
E) hM > hK = hL
12.B
13.D
14.A
9. SINIF
GENEL
FİZİK
1.
Sıcak Plazma
Soğuk Plazma
Güneş rüzgarları
4.
Yıldızlar
h
2S
Aurora (Kutup ışığı)
II
Neon lamba
04
Madde ve Özellikleri
Yukarıda verilen eşleştirme etkinliği aşağıdakilerden
hangisi gibi yapılırsa doğru bir eşleştirme yapılmış
olur?
A)
B)
D)
III
Düşey kesiti ve taban alanları verilen silindir şeklindeki
birleşik kap sisteminde I. kap h yüksekliğinde su ile doludur.
Aradaki musluk açılıp sıvı dengesi sağlandığında, I.,
II. ve III. kaplardaki sıvı kütleleri mI, mII, mIII arasındaki
ilişki nedir?
C)
R
İ
T
K
E
E)
N
R
Ö
2.
I. 50 mm = 0,05 m
3
II. 0,15 g = 150 mg
III. 800 cm3 = 0,8 litre
Yukarıda verilen eşitliklerden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
3.
B) Yalnız II
D) I ve II
A) mI > mII > mIII
B) mIII > mII > mI
C) mI > mIII > mII
D) mII > mIII > mI
Buna göre, bu küpün yapıldığı maddenin özkütlesi kaç
g/cm3 tür?
A)
1
2
B) 1
C)
3
2
D) 2
E)
5
2
6.
Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde yüzey alanı / hacim ilişkisi yoktur?
B) Balkondan düşen yetişkin, bebeğe göre çok hasar görür.
IV. Belirgin bir şekilleri vardır.
C) Fare, file göre çok yiyecek tüketir.
Yukarıda verilen gaz maddelerin özelliklerinden hangileri doğrudur?
B) II ve III
D) III ve IV
Bir kenarı 4 cm olan küpün kütlesi 96 gramdır.
A) Küçük parçalı odunlar büyüklere oranla çabuk yanar.
III. Moleküller arasındaki bağlar çok kuvvetlidir.
5.
E) II ve III
I. Molekülleri öteleme hareketi yaparlar.
A) I ve II
E) mIII > mI = mII
C) Yalnız III
II. Belirgin bir hacimleri yoktur.
I
h
S
3
3S
C) I ve IV
E) I, II ve IV
D) Kedi her zaman ayakları üzerine düşer.
E) Filin metabolizması sincaba göre daha yavaştır.
04
Madde ve Özellikleri
7.
10.
Kum
su
X
Z
Şekil-II
Düşey kesitleri verilen K, L küplerinin kenar uzunlukları 2a,
3a; özkütleleri de 3d, 4d dir.
K nin kütlesi mK, L ninki de mL olduğuna göre,
Y
Şekil-I
Düşey kesitleri Şekil-I ve Şekil-II deki gibi olan eşit hacim
bölmeli kaplardan Şekil-I deki kuru kum dolu X kabına,
ağzına kadar dolu Y kabıyla 4 defa su döküldüğünde kap
tamamen doluyor.
oranı kaçtır?
A)
Buna göre, Şekil-II deki aynı kuru kum ile dolu Z kabına, en fazla kaç defa ağzına kadar dolu Y kabıyla su
ilave edilirse tamamen dolar?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
1
2
B) 2
K
E
N
R
Ö
A) 2
9.
B)
4
3
C)
2
3
D)
E)
3
2
2
9
E)
8
9
L
K N
Yatay
Yatay
Şekil-II
Eşit kollu terazilerde K, L, N cisimleri Şekil-I ve Şekil-II deki
gibi dengededir.
Buna göre, cisimlerin kütleleri mK, mL, mN arasındaki
ilişki nedir?
A) mK > mL > mN
B) mL > mK > mN
C) mL > mN > mK
D) mN > mL > mK
E) mN > mK > mL
Şekil-I ve Şekil-II deki özdeş eşit kollu teraziler kefelerinde
X, Y, Z cisimleri varken yatay dengededir.
yatay
yatay
X
Y Y
Y
Şekil-I
5
3
Şekil-I
Körfez Yayınları
2
ü K sıvısıyla dolu iken 5 kg,
3
1
kabın si L sıvısıyla dolu iken 3 kg olarak ölçülüyor.
2
d
Buna göre sıvıların özkütleleri oranı, K kaçtır?
dL
Kütlesi 1 kg olan bir kabın
D)
mK
mL
R
İ
T
L L
K K K
C) 1
E) 5
11.
8.
L
K
3a
2a
Kum
12.
2V kütlesi 3m olan Y cisminin özkütlesi dY olduğuna
d
göre X oranı kaçtır?
dY
Z Z Z
Şekil-II
mX
Buna göre, X cisminin kütlesinin Z ninkine oranı
mZ
kaçtır?
A) 6
Cevap Anahtarı
B) 4
1.B
C) 3
2.E
D) 2
3.A
4.C
Hacmi V kütlesi 2m olan X cisminin özkütlesi dX, hacmi
A)
4
3
B) 1
C)
2
3
D)
1
3
E)
1
6
E) 1
5.C
6.D
7.C
8.E
9.A
10.D
11.B
12.A
9. SINIF
GENEL
FİZİK
1.
I. Bir cismin hareketi referans noktasına göre tanımlanır.
4.
III. Konum skaler büyüklüktür.
B) Yalnız II
D) I ve III
C) I ve II
L
L noktasına X aracı 3 s de, Y de 5 s de ulaştığına göre,
başlangıçta araçlar arasındaki uzaklık kaç m dir?
C) 190
K
E
20
−x
N
R
Ö
−2x
I
II
III
IV
V
10
Konum-zaman grafiği şekildeki gibi olan hareketli
hangi aralıkta durmuştur?
A) I
B) II
C) III
D) IV
0
E) 170
K
L
t (s)
Aynı noktada aynı yönde sabit hızlarla harekete başlayan
K ve L araçlarının hız-zaman grafikleri şekildeki gibidir.
E) V
3.
D) 180
v (m/s)
5.
Zaman
0
R
İ
T
B) 200
Konum
x
M
X, Y araçları, K, M noktalarından sabit 20 m/s ve 30 m/s
hızlarla şekildeki gibi aynı anda geçiyor.
E) I, II ve III
2x
Y
A) 210
2.
30 m/s
K
Yukarıdaki yargılardan hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
20 m/s
X
II. Bir cismin bulunduğu noktanın belirli bir referans noktasına yönlü uzaklığına konum denir.
05
Kuvvet ve Hareket
Buna göre, kaç saniye sonra aralarındaki uzaklık 100
m olur?
A) 4
B) 6
C) 8
D) 10
E) 20
Ali
Ahmet
K
L
Ayşe
Ali, Ahmet ve Ayşe, K noktasından aynı anda şekildeki
yönlerde koşmaya başlayarak L noktasına aynı anda varıyorlar.
6.
Buna göre;
II. Ali, Ahmet ve Ayşe’ nin ortalama hızları eşittir.
III. Ali ile Ahmet’ in aldıkları yollar eşittir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
L
D) I ve II
B) Yalnız II
E) I, II ve III
C) I ve III
K
5v
x
x
ileri
v
x
2v
O
x
M
x
Hızları sabit olan K, L ve M cisimlerinin başlangıçtaki konumları şekildeki gibidir. Hareketten t süre sonra, K cismi
M cismiyle O noktasında karşılaşıyorlar.
Buna göre, K cismi O da iken L cismi O noktasına
göre nerededir?
I. Ali, Ahmet ve Ayşe’ nin yer değiştirmeleri eşittir.
geri
A) x kadar geride
B) 2x kadar geride
C) O da
D) x kadar ileride
E) 2x kadar ileride
05
Kuvvet ve Hareket
7.
Bir hareketlinin hız - zaman grafiği şekildeki gi-
10
Buna göre hareketlinin
4
6
30 m
8
K
−20
sidir?
B)
x (m)
x (m)
Bir otobüs K noktasından başlayıp şekildeki yolu izleyerek
L noktasına ulaşmaktadır.
K’den L’ye ulaşıncaya kadar otobüsün hızının büyükv
lüğü v1, sürati de v2 olduğuna göre, 1 oranı kaçtır?
v2
20
10
10
t (s)
2
4
t (s)
0
8
6
2
4
6
8
−20
−40
C)
A)
D)
x (m)
30
40
20
20
10
t (s)
2
4
8
6
0
2
4
6
10
5
t (s)
8.
4
K
E
8
8
6
0
D)
4
5
E)
7
9
x (m)
X
3
4
−30
t (s)
Y
Doğrusal bir yolda hareket eden X ve Y araçlarının konum-zaman grafiği şekildeki gibidir.
Buna göre, araçların hızlarının büyüklükleri oranı
Konum
kaçtır?
Alper
3x
C) 1
20
Körfez Yayınları
15
2
R
İ
T
5
7
t (s)
x (m)
0
B)
10.
N
R
Ö
E)
3
5
x (m)
60
0
M
40 m
20
0
2
−10
aşağıdakilerden hangi-
A)
t (s)
0
konum - zaman grafiği
L
20
bidir.
9.
v (m/s)
Ceren
A)
2x
1
2
B) 1
C)
3
2
D) 2
vX
vY
E)
5
2
Berrin
x
Zaman
t
2t
3t
Doğrusal bir yolda yarış yapan Alper, Berrin ve Ceren’in
konum - zaman grafikleri şekildeki gibidir.
11.
v (m/s)
10
Buna göre,
I. Alper yarışta birinci olmuştur.
5
II. Üçünün de ivmesi sıfırdır.
III. Alper’in hızı Berrin’in hızının 3 katıdır.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
Cevap Anahtarı
B) Yalnız II
D) II ve III
1.C
3.D
C) I ve II
4.A
A) 25
5.D
2
4
8
Doğrusal yolda hareket eden ve hız-zaman grafiği şekildeki gibi olan bir aracın 8 s sonunda yer değiştirmesi kaç metredir?
E) I, II ve III
2.C
t (s)
0
6.E
B) 30
7.C
8.C
C) 35
D) 40
E) 45
9.B
10.A
11.C
9. SINIF
GENEL
FİZİK
1.
4.
Kuvvet ile ilgili olarak;
•
Duran cisimleri hareket ettirebilir.
•
Hareket eden cisimleri durdurabilir.
•
Cisimlerin şekillerini değiştirebilir.
•
Hareket eden cisimlerin yönlerini değiştirebilir.
•
Cisimleri döndürebilir.
•
Uygulandığı cisimlerin kütlesini değiştirir.
A) 6
B) 5
C) 4
F1
F2
E) 2
R
İ
T
Cisim serbest bırakıldığında hangi yönde hareket
eder?
B) F2 yönünde
A) F1 yönünde
K
E
D) F4 yönünde
N
R
Ö
2.
Aşağıdakilerden hangisi doğadaki dört temel kuvvetten biri değildir?
A) Kütle çekim kuvveti
B) Zayıf nükleer kuvvet
C) Elektromanyetik kuvvet
D) Güçlü nükleer kuvvet
5.
Aşağıdakilerden hangisi “temas gerektiren kuvvetler” e
örnek olarak verilebilir?
F
m
2F
I
C) F3 yönünde
E) F2 nin tersi yönünde
F
3F
2m
II
F
3m
4F
III
Sürtünmesiz ortamda I, II, III ile verilen şekillerdeki cisimlere yola paralel olan kuvvetler etki ediyor.
Cisimlerin ivmeleri sırasıyla a1, a2, a3 olduğuna göre,
bunlar arasındaki ilişki nedir?
E) Sürtünme kuvveti
3.
F4
Şekildeki kuvvetlerin etkisinde kalan K cismi sürtünmesiz
eşit bölmeli yatay düzlemde hareketsiz tutulmaktadır.
D) 3
K
F3
verilenlerden kaç tanesi doğrudur?
06
Kuvvet ve Hareket
A) a1 > a2 > a3
B) a2 > a1 = a3
D) a1 = a2 > a3
C) a1 = a3 > a2
E) a3 > a1 = a2
6.
A) Ay’ın Dünya etrafında dönmesi
ip
B) Daldaki elmanın yere düşmesi
3 kg
C) Vidanın tahta üzerine monte edilmesi
D) Saçlarımızı taradıktan sonra tarağın saçımızı çekmesi
K
L
7 kg
Bir ipin uçlarına bağlı K ve L cisimleri, sürtünmesi önemsiz
sistemde serbest bırakılıyor.
E) Mıknatısların toplu iğneleri çekmesi
Buna göre, sistemin ivmesinin büyüklüğü kaç m/s2
dir? (g = 10 m/s2)
A) 10
B) 6
C) 5
D) 4
E) 2
06
Kuvvet ve Hareket
7.
Bir ipin uçlarına bağlı K ve L cisimleri sürtünmesi önemsiz düzenekte şekildeki gibi serbest
bırakılıyor.
Net kuvvet
L
F
ip
I
II
0
K
Buna göre, sistemin ivmesinin büyüklüğü kaç m/s2 dir?
10.
4 kg
1 kg
3t
t
2t
III
Zaman
−F
(g = 10 m/s2)
B) 2
C) 3
D) 4
Durgun halden harekete başlayan bir cisme ait net kuvvet-zaman grafiği şekildeki gibidir.
E) 5
Buna göre cismin hızı hangi aralıklarda artmıştır?
A) I ve II
yargılarından hangileri doğrudur?
N
R
Ö
B) Yalnız II
D) I ve II
9.
yavaşlayan
3.C
2m
1
(sin 30° = )
2
B) T3 > T2 > T1
D) T2 > T3 > T1
C) T2 > T1 = T3
E) T1 > T2 > T3
12.
Kuvvet
Kuvvet
FS
3
Buna göre, FS 1 , FS 2 , FS 3 arasındaki ilişki nedir?
A) FS > FS > FS B) FS > FS > FS
C) FS > FS > FS D) FS = FS = FS
1
5.B
FS
2
Özdeş küpler şekildeki gibi F kuvvetinin etkisiyle hareket
ederken zeminin uyguladığı sürtünme kuvvetleri sırasıyla
FS 1, FS 2 , FS 3 dir.
C) K ve M
4.E
Kuvvet
FS
1
E) K, L ve M
2.E
3
2
1.B
Şekil-III
İplerde oluşan gerilmeler T1, T2 ve T3 olduğuna göre
bunlar arasındaki ilişki nedir?
2
1
Cevap Anahtarı
30°
M
B) Yalnız L
D) K ve L
F
2m
Sürtünmesi önemsiz sistemlerde m ve 2m kütleli cisimler
ip yardımıyla birbirine bağlanarak özdeş F kuvvetleriyle
Şekil-I, Şekil-II ve Şekil-III deki gibi çekilmektedir.
Buna göre, hangi cisimlere uygulanan sürtünme kuvvetinin yönü, F kuvvetinin yönüne zıttır?
A) Yalnız K
ip
Şekil-II
A) T1 = T2 = T3
Sürtünmeli ortamda sağa doğru ilerleyen K, L, M cisimlerine uygulanan F kuvvetleri şekildeki gibidir.
M
F
L
T2
hızlanan
F
K
Şekil-I
(sağ)
sabit hızlı
F
C) II ve III
E) I ve III
(sol)
m
m
III. Yüzeylerin pürüzlü olup olmadığına bağlıdır.
A) Yalnız I
F
T1 ip
T
2m
II. Hareket yönünde bir kuvvettir.
E) I ve III
R
İ
T
F
K
E
I. Sürtünen yüzeylerin cinsine bağlıdır.
D) Yalnız III
11.
Sürtünme kuvveti ile ilgili olarak,
Körfez Yayınları
8.
C) Yalnız II
ip
B) II ve III
m
A) 1
6.D
7.B
3
1
3
1
3
2
2
3
E) FS > FS > FS
3
8.E
9.C
2
1
10.A
11.A
12.D
9. SINIF
GENEL
FİZİK
1.
4.
Alınan yol
07
Kuvvet ve Hareket
Skaler büyüklük
Hız
Vektörel büyüklük
Sürat
Konum
t1
Konum
Yukarıda verilen eşleştirme etkinliği aşağıdakilerden
hangisi gibi yapılırsa doğru bir eşleştirme yapılmış
olur?
A)
B)
C)
t2
t3
Doğrusal bir yol üzerinde hareket eden bir aracın konum zaman grafiği şekildeki gibidir.
Buna göre, araç hangi anlarda yön değiştirmiştir?
R
İ
T
B) t1 ve t3
D) t1, t3 ve t5
5.
N
R
Ö
2.
K ve L araçlarına ait konum - zaman grafiği şekildeki gibidir.
Buna göre, 2 saniye sonra araçların aralarındaki
x (m)
60
K
10
2
L
−40
A) 10
3.
B) 20
Hız
C) 60
D) 80
Konum
−x
K
L M N P R
K
E) 100
Zaman
Zaman
M
Düz bir yolda hareket eden ve grafikleri verilen K, L
ve M hareketlilerinin hangisi düzgün doğrusal hareket
yapmıştır?
B) Yalnız L
D) K ve L
t (s)
2
4
6
−10
Noktalar arası mesafelerin eşit ve 10 m olduğu doğrusal
yörüngede, t = 0 anında L noktasından harekete başlayan cismin konum - zaman grafiği şekildeki gibidir.
Buna göre, 6. saniyede hangi noktadadır?
A) K
B) M
6.
E) L ve M
C) Yalnız M
C) N
D) P
E) R
Hız
2v
Hız
L
A) Yalnız K
0
+x
v
0
Zaman
x (m)
20
t (s)
0
uzaklık kaç metredir?
C) t2 ve t4
E) t2 ve t3
K
E
E)
Zaman
A) t1 ve t5
D)
t4 t5
Zaman
2t
4t
6t
8t
10t
KLM doğrusal yolunun K noktasından harekete geçen bir
araç bu yolu 10 t sürede alıyor. Hareketlinin hız - zaman
grafiği şekildeki gibidir.
KL ve LM uzunlukları eşit olduğuna göre, hareketli yolun orta noktasına hangi anda ulaşır?
A) 2t
B) 4t
C) 5t
D) 6t
E) 8t
07
Kuvvet ve Hareket
7.
Kütleleri sırasıyla 2 kg ve 4 kg
olan X, Y araçlarının hız-zaman
20
10.
v (m/s)
X
Kuvvet
grafikleri şekildeki gibidir.
Y
5
1
4
B)
F
5
İvme
10
0
1
2
F1 = 25 N
C) 2
D) 4
E) 5
5 kg
5 kg
X
Y
B) mN > mL > mK
C) mK = mL = mN
D) mK = mN > mL
R
İ
T
9.
aY
A)
5
6
B)
0
2
C)
1
2
D)
0
1
E)
1
3
•
Kışın araba lastiklerine zincir takılması
•
Sporcuların ayakkabılarının altına dişler yapılması
•
Makinelerin yağlanması
•
İş makinelerinin tekerleklerinde dişlerin daha büyük
yapılması
•
Otomobil tekerleklerinin mil yataklarına çelik bilye konulması
•
Ağır cisimleri taşırken altına yağ sürülmesi veya silindir konulması
Cevap Anahtarı
B) 2
1.B
C) 3
2.E
D) 4
3.D
4.B
ok
L
Şekildeki sistem ok yönünde yavaşladığına göre, K
cismi ile yatay zemin arasındaki sürtünme kuvveti F, ip
gerilmesi T ve L cisminin ağırlığı P arasındaki ilişki nedir?
A) F > T > P
B) P = T > F
D) P > F > T
C) F > T = P
E) P > T > F
12.
tavan
L
1 kg
I
K
II
2 kg
Kütleleri verilen K ve L cisimleri sürtünmesi önemsiz sistemde şekildeki gibi tutuluyor.
Sistem serbest bırakılırsa;
I. Şekildeki gibi dengede kalır.
II. K cismi II yönünde hızlanmaya başlar.
III. L cisminin ivmesinin büyüklüğü K ninkinden büyüktür.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
E) 5
5.D
ip
K
Yukarıdakilerden kaç tanesi sürtünmeyi azaltıcı yöntemlerden değildir?
A) 1
E) mL > mK = mN
11.
Körfez Yayınları
N
R
Ö
aX 3a
A) mK > mL > mN
K
E
Buna göre, X’in ivmesinin büyüklüğü a X, Y’nin ivmesinin büyüklüğü aY kaç m/s2 dir?
2a
Buna göre, cisimlerin kütleleri mK, mL, mN arasındaki
ilişki nedir?
F2 = 30 N
Şekildeki yatay düzlemde durmakta olan kütleleri eşit X,
Y cisimlerine F1 ve F2 kuvvetleri etki etmektedir. Yüzeyle
cisimler arasındaki statik sürtünme katsayısı 0,5 ve kinetik sürtünme katsayısı da 0,4 tür.
a
Sürtünmesi önemsiz yatay yolda durmakta olan K, L, N
cisimlerine etkiyen kuvvet-ivme grafiği şekildeki gibidir.
8.
N
t (s)
kuvvetler F X ve F Y olduğuna
F
göre, X oranı kaçtır?
FY
A)
L
2F
X, Y araçlarına etkiyen net
K
3F
6.E
7.D
B) Yalnız II
D) I ve III
8.B
9.B
C) Yalnız III
E) II ve III
10.A
11.A
12.E
9. SINIF
GENEL
FİZİK
1.
4.
I. Kömür
II. Uçan bir kelebek
III. Petrol
III. Baraj gölünde tutulan su
A) Yalnız I
2.
•
•
B) Yalnız II
D) I ve II
C) Yalnız III
Fisyon olayında açığa çıkan ve elektrik enerjsine dönüştürülen enerjiye ......III...... denir.
I
II
Jeotermal enerji
III
Nükleer enerji
B) Jeotermal enerji Rüzgar enerjisi
Nükleer enerji
C) Nükleer enerji
Rüzgar enerjisi
Jeotermal enerji
D) Güneş enerjisi
Rüzgar enerjisi
Okyanus enerjisi
E) Jeotermal enerji Hidrojen enerjisi
Güneş enerjisi
Günlük yaşamımızda enerji harcanarak yapılan faaliyetlerde, harcanan enerjinin fiziksel olarak bir iş yapabilmesi için
mutlaka başka bir enerji çeşidine dönüşmesi gerekir.
Bu bilgiye göre, aşağıdaki ev aletlerinden hangisindeki enerji dönüşümü diğerlerinden farklıdır?
A) MikserB) Rondo
D) Vantilatör
C) Gelgit enerjisi
D) Güneş enerjisi
E) Nükleer enerji
C) Ütü
E) Çamaşır makinesi
6.
a
a
2a
3a
2a
a
K
L
M
Boyutları şekildeki gibi olan K, L ve M cisimlerinin kütleleri
eşittir.
Cisimlerin yere göre potansiyel enerjileri EK, EL ve EM
olduğuna göre, bunlar arasındaki ilişki nedir?
A) Fosil yakıtlar
B) Rüzgar enerjisi
E) I, II ve III
5.
Hangisi kullanımı sırasında çevreye en çok zarar verir?
C) Yalnız III
R
İ
T
D) I ve II
K
E
Dünyanın rüzgar alan her bölgesinde kurulabilen santralleriyle elektrik üretimi sağlayan enerjiye ......II......
denir.
A) Rüzgar enerjisi
3.
B) Yalnız II
Elektrik enerjisi elde etmenin yanında kaplıcalarda ve
konutların ısıtılmasında kullanılan enerjiye ......I......
denir.
Yukarıda verilen tanımlarda I, II, III boşluklarına aşağıdakilerden hangisi gelirse doğru olur?
Yukarıdakilerden hangileri potansiyel enerjiye sahiptir?
A) Yalnız I
E) I, II ve III
N
R
Ö
•
I. Gerilmiş bir yay
II. Doğalgaz
Yukarıdakilerden hangileri fosil yakıtlar ve yenilenemez enerji kaynağıdır?
08
Enerji
A) EK = EL = EMB) EK < EL < EM
D) EM < EK = EL
C) EK = EL < EM
E) EM < EL < EK
08
Enerji
7.
10.
K
K
N
P
yatay
5m
L
Düşey kesiti şekildeki gibi olan yolun K noktasından serbest bırakılan cisim P de duruyor.
Buna göre, cisim hangi aralıklarda hızlanmış olabilir?
A) Yalnız KL
yatay
B) Yalnız LM
D) MN ve NP
C) Yalnız NP
E) KL ve MN
Yerden 5 m yükseklikteki K noktasından serbest bırakılan
2 kg kütleli bir cisim L noktasından geçerek M noktasında
duruyor.
Buna göre, yol boyunca sürtünmeye harcanan enerji
kaç Joule dür?
(g = 10 m/s2)
Şekil-I
11.
2F
Şekil-II
N
R
Ö
F
2
Şekil-III
2x
Şekillerdeki m, 2m, m kütleli cisimlere uygulanan F, 2F ve
x
F
büyüklüğündeki kuvvetler x, ve 2x yollarını aynı t sü2
2
rede aldırıyor.
F
12.
yatay
tanesini şekildeki
gibi üst üste koymak için yer çekimi kuvvetine karşı
kaç Joule iş yapmak gerekir?
C) 160
F
F
N
F
F
F
B) K ile M
D) K ile N
C) M ile N
E) M ile L
D) 180
E) 200
Sürtünmelerin önemsenmediği şekildeki ortamda, X noktasından
m = 2 kg kütleli bir cisim 5 m/s hızla atıldığında 150 J lük kinetik
enerjiyle yere çarpıyor.
3.A
4.E
5.C
6.B
m = 2 kg
X
v = 5 m/s
Buna göre, cismin X noktasındayken yere göre potansiyel
enerjisi kaç Joule dür?
A) 50
2.B
F
L
E) P1 = P2 > P3
Bu süngerlerin dört
1.E
F
Buna göre, hangi iki cismin üzerinde yapılan işler
eşit olur?
C) P2 > P1 > P3
Hacmi 1 m3 olan küp
biçimindeki bir sünger,
20 N ağırlığındadır.
Cevap Anahtarı
F
F
F
B) 150
M
E) 140
Sürtünmesi önemsiz yatay düzlemde dört tane F kuvveti
K, L, M ve N cisimlerine şekillerdeki gibi etki edip ∆x kadar
yer değiştiriyorlar.
A) P1 > P3 > P2B) P1 = P3 > P2
A) 120
F
D) 120
A) K ile L
D) P1 = P2 = P3
K
F
Harcanan güç Şekil-I de P1, Şekil-II de P2, Şekil-III te
P3 olduğuna göre bunlar arasındaki ilişki nedir?
9.
F F
F
x/2
2m
R
İ
T
C) 100
K
E
x
2m
B) 80
F
Körfez Yayınları
m
M
A) 60
8.
L
yatay
M
7.A
B) 75
8.D
C) 100
9.A
10.C
yatay
D) 125
11.D
E) 150
12.D
9. SINIF
GENEL
FİZİK
1.
09
Enerji
5.
I. Biyoyakıt
m
II. Doğal gaz
III. Rüzgar enerjisi
2m
F1
F2
x
x
IV. Hidroelektrik enerjisi
m
V. Güneş enerjisi
Yukarıdakilerden kaç tanesi yenilenebilir enerji kaynaklarındandır?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5
2x
2.
III. Bir haltercinin halteri havaya kaldırması
Kuvvetlerinin yaptığı işler eşit olduğuna göre, kuvvetlerin büyüklükleri F1, F2, F3 arasındaki ilişki nedir?
N
R
Ö
A) F1 = F2 > F3
B) Yalnız II
D) I ve II
C) Yalnız III
E) II ve III
6.
B) F3 > F2 > F1
D) F1 > F2 = F3
Yukarıda yapılan hareketlerden hangisinde fiziksel anlamda iş yapılmıştır?
A) Yalnız I
3.
R
İ
T
Sürtünmesi önemsiz yatay düzlem üzerinde durmakta
olan m, 2m, m kütleli cisimler, F1, F2, F3 kuvvetlerinin etkisinde şekildeki gibi x, x, 2x kadar yol alıyor.
K
E
I. Bir hamalın sabit yükseklikteki bir yükü bir yerden başka bir yere taşıması
II. Yerde duran bir çuvalın çekilerek hareket ettirilmesi
F3
C) F1 > F2 > F3
E) F1 = F2 = F3
200 J enerji harcayarak 150 J luk iş yapabilen bir vincin verimi % kaçtır?
A) 25
B) 50
C) 75
D) 80
E) 100
Aşağıdaki enerji kaynaklarından hangisi makineleşmenin olmadığı zamanlarda kullanılmış olabilir?
A) Rüzgar
B) Kömür
D) Su
C) Doğal gaz
E) Hidrojen
4.
Rüzgar enerji santrallerinde oluşturulan enerjinin
evimizdeki elektrikli ısıtıcıyı çalıştırdığındaki süreçte
gerçekleşen enerji dönüşümü sıralaması aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
7.
E) Kinetik enerji → Elektrik enerjisi → Isı enerjisi
yatay
Sürtünmesi önemsiz yatay düzlemde durmakta olan 2 kg
kütleli cisme yola paralel 25 N luk kuvvet uygulanarak cisme x kadar yol aldırılıyor.
B) Elektrik enerjisi → Kinetik enerji → Isı enerjisi
D) Potansiyel enerji → Kinetik enerji → Elektrik enerjisi
F = 25 N
x
A) Nükleer enerji → Kinetik enerji → Elektrik enerjisi
C) Kinetik enerji → Potansiyel enerji → Isı enerjisi
2 kg
Yapılan iş 100 Joule olduğuna göre, x yolu kaç m dir?
A) 1
B) 2
C) 4
D) 8
E) 10
09
Enerji
8.
X
m1
Y
2h
11.
Kütleleri sırasıyla m, 2m yere göre potansiyel enerjileri de
E, 2E olan X ve Y cisimlerinin yerden yükseklikleri hX, hY
dir.
Buna göre,
m2
h
yer
yatay
Şekildeki m1 ve m2 kütleli X, Y cisimlerinin yere göre potansiyel enerjileri eşittir.
Cisimlerin kendi aralarında yerleri değiştirildiğinde,
A)
hX
oranı kaçtır?
hY
1
4
B)
1
2
X ve Y nin potansiyel enerjileri E X, EY olduğuna göre,
EY
oranı kaçtır?
EX
C) 1
A)
1
4
B)
1
2
C) 1
D) 2
12.
E) 4
D) 2
R
İ
T
F3 = 10 N
F2 = 5 N
F1 = 20 N
yatay
10 m
2T
L
h
3T
K
E
tavan
T
K
N
R
Ö
h
M
h
yer
Asıldıkları iplerdeki gerilme kuvvetleri 2T, T ve 3T
olan K, L ve M cisimlerinin yere göre potansiyel enerjileri EK, EL ve EM arasındaki ilişki nedir?
A) EK = EL = EM
10.
B) EK > EL = EM
Buna göre, 10 m yol aldığında cisim üzerinde yapılan
net kuvvetin yaptığı iş kaç Joule dür?
A) 350
C) EL = EM > EK
Cevap Anahtarı
1.D
C) 60
2.E
3.B
D) 80
4.E
E) 100
2F
x
x
Şekil-II
2F
Yatay sürtünmesiz düzlemde durmakta olan m, 2m, 2m
kütleli K, L, M cisimleri sabit F, 2F, 2F kuvvetleri etkisinde
Şekil-I, Şekil-II ve Şekil-III teki gibi x, x, 2x kadar çekiliyor.
K, L, M cisimleri üzerinde yapılan işler sırasıyla WK, WL,
WM olduğuna göre, bunlar arasındaki ilişki nedir?
A)WM < WK = WL
B) WM < WL < WK
C) WK < WL < WM
D) WK = WL < WM
6.C
L
2m
Şekil-I
E) 100
5.A
D) 150
2x
Şekil-III
yatay
B) 40
C) 200
F
M
Harcanan güç 80 watt olduğuna göre, F kaç Newtondur?
A) 20
K
m
B) 300
2m
Sürtünmesiz yatay düzlemde durmakta olan 2 kg kütleli
cisme yatay F kuvveti 10 saniye uygulandığında cisim 20
m yol alıyor.
13.
F
20 m
Sürtünmesi önemsiz yatay düzlem üzerinde durmakta
olan 2 kg kütleli cisme F1, F2 ve F3 kuvvetleri şekildeki gibi
aynı anda etki ediyorlar.
E) EL = EK = EM
D) EM > EK > EL
2 kg
Körfez Yayınları
9.
E) 4
7.C
8.E
E) WK < WL = WM
9.B
10.B
11.C
12.D
13.C
9. SINIF
GENEL
FİZİK
10
Isı ve Sıcaklık
1.
4.
GİRİŞ
⇓
Maddelerin moleküllerinin
sahip olduğu enerjiye
iç enerji denir.
D
Y
Sıcaklık farkından dolayı
alınan veya verilen enerjiye
ısı denir.
D
Y
Isı birimi
kelvindir.
D
Y
1
Sıcaklık termometre
ile ölçülür.
D
Isı kalorimetre
kabı ile ölçülür.
D
Y
2
3
Y
5
Buna göre, Gökçen ve Burcu hangi çıkış kapısına
ulaşırlar?
Gökçen 6
B)
2
5
C)
3
6
D)
4
5
E)
2
6
2.
III. Sıcaklığı fazla olan maddelerin moleküllerinin enerjisi
de fazladır.
B) Yalnız II
D) I ve III
−1
9
N
2
−3
P
9
4
R
İ
T
A) N nin sıcaklığı 1 °C azalmıştır.
B) K nın sıcaklığı 10 °C artmıştır.
C) M nin sıcaklığı 8 °C artmıştır.
E) P nin sıcaklığı 5 °C azalmıştır.
5.
Havadaki nem miktarına göre, hava sıcaklığı gerçek sıcaklığından farklı hissedilir.
C) Yalnız III
İller
Bağıl Nem
(%)
İzmir
62
Adana
73
Antalya
85
Muğla
59
Mersin
77
Bazı illerimizin Mart ayında termometrelerin aynı sıcaklığı
gösterdiği bir günde nem yüzdeliği tablodaki gibidir.
Buna göre, hangi ilimizde hissedilen sıcaklık en yüksektir?
Yukarıdaki yargılardan hangileri doğrudur?
6
M
Buna göre, aşağıdaki yargılardan hangileri doğrudur?
I. Sıcaklıkları eşit olan maddelerde ısı akışı olmaz.
A) Yalnız I
−15
3
II. Sıcaklık bir enerji türüdür.
−5
L
K
E
N
R
Ö
1
K
D) L nin son sıcaklığı ilk sıcaklığının 2 katıdır.
Burcu
A)
Son sıcaklık
(°C)
Yukarıdaki tabloda K, L, M, N ve P cisimlerinin ilk ve son
sıcaklıkları verilmiştir.
4
Yukarıdaki etkinlikte girişten başlayarak Gökçen doğru,
Burcu ise yanlış cevap vererek uygun yollar takip ediliyor.
İlk sıcaklık
(°C)
6
Cisimler
E) I, II ve III
A) İzmir
B) Adana
3.
D) Muğla
C) Antalya
E) Mersin
I. Genleşen sıvının yükseldiği borunun ince olması
II. Sıvı haznesinin büyük olması
III. Genleşme katsayısı büyük sıvı kullanılması
Yukarıdakilerden hangileri hassas bir termometrenin
özelliklerindendir?
A) Yalnız I
B) I ve II
D) I ve III
E) I, II ve III
C) II ve III
6.
Aşağıdakilerden hangisi maddenin katı hali için ayırt
edici özelliklerden değildir?
A) Öz ısı
B) Isı sığası
D) Erime sıcaklığı
C) Erime ısısı
E) Özkütle
10
Isı ve Sıcaklık
7.
Isıca yalıtılmış bir ortamda boyutları a ve 2a olan K, L küpleri
aynı maddeden yapılmıştır.
11.
L
Su kütlesi
K
m2
m1
K ve L küplerinin sıcaklığını
a
∆T kadar artırmak için veril-
2a
mesi gereken ısılar QK ve QL olduğuna göre
kaçtır?
A)
1
8
B)
1
4
C)
1
2
QK
oranı
QL
D) 1
K
L
0
Deniz seviyesinde ısıca yalıtılmış bir kapta bulunan suya
bir parça buz atıldığında, su kütlesinin zamana bağlı değişim grafiği şekildeki gibi oluyor.
Buna göre; K, L, M zaman aralıklarından hangilerinde
suyun sıcaklığı değişmemiştir?
E) 2
A) Yalnız K
L
B) K ve L
buz
E) K, L ve M
buz
Kütleleri ve hacimleri eşit olan üç metal bilye aynı sıcaklıktaki ortamlardan alınarak 0 °C sıcaklığındaki buz kalıplarının üzerine konuluyor. Bilyeler buzların bir kısmını eriterek
şekildeki gibi dengeye geliyorlar.
K
E
K, L, M bilyelerinin öz ısıları sırasıyla cK, cL , cM olduğuna göre, bunlar arasındaki ilişki nedir?
N
R
Ö
A) cK = cL > cM
B) cL > cK > cM
D) cL > cM > cK
C) cK > cM > cL
E) cM > cK > cL
9.
Sıcaklığı 20 °C olan sudan m1, sıcaklığı 80 °C olan sudan
m2 gram alınarak karıştırılıyor.
Karışımın denge sıcaklığı 40 °C olduğuna göre,
kaçtır?
A)
10.
1
2
B) 1
C) 2
D) 4
40
Cevap Anahtarı
0
X
Y
Zaman
Özdeş ısıtıcılarla ısıtılan X, Y sıvılarının kütleleri sırasıyla
2m, 5m dir.
Sıvıların sıcaklık - zaman grafiği şekildeki gibi olduğuc
na göre, öz ısılarının X oranı kaçtır?
cY
A) 2
B) 3
C) 4
D) 5
E) 6
E) 8
13.
Yukarıdaki paragrafın anlamlı biçimde tanımlanması
için boş bırakılan yerlere aşağıdaki kavramlardan hangisi getirilemez?
C) 105 °C
20
m1
m2
Basınç kaynamayı ..............., ..............., kolaylaştırır.
Normal şartlarda 0 °C sıcaklıkta eriyen buz, üzerine basınç uygulandığında buz ............... sıcaklıkta eriyebilirken
100 °C sıcaklıkta kaynayan su ise basınç uygulandığında
............... sıcaklıkta kaynayabilir.
A) buharlaşmayı
Sıcaklık (°C)
60
Körfez Yayınları
12.
C) K ve M
R
İ
T
D) L ve M
M
buz
Zaman
t3
8.
K
M
t2
t1
B) zorlaştırırken
L
K
40 °C su
M
70 °C su
3m
2m
10 °C su
m
Kütle ve sıcaklıkları şekilde verilen K, L, M kaplarındaki
sular ısıca yalıtılmış bir kaba dökülüp karıştırılıyor.
Buna göre denge sıcaklığı kaç °C olur?
A) 20
B) 30
C) 40
D) 50
E) 60
D) −10 °C
E) erimeyi
1.E
2.D
3.E
4.E
5.C
6.B
7.A
8.C
9.C
10.A
11.D
12.D
13.D
9. SINIF
GENEL
FİZİK
1.
Madde
Donma
sıcaklığı (°C)
X
−15
95
Y
25
80
Z
−18
130
4.
Kaynama
sıcaklığı (°C)
Normal şartlar altında X, Y, Z sıvılarına ait donma ve kaynama sıcaklıkları verilmiştir.
Bu sıvılarla yapılan termometrelerden hangileri normal şartlar altında suyun hem donma hem de kaynama sıcaklıklarını ölçebilir?
A) Yalnız X
B) Yalnız Y
D) X ve Y
Aşağıdaki dönüşümlerden hangisi yanlıştır?
A) 27 °C = 300 K B) 73 K = −200 °C
C) 50 °F = 10 °C
D) 68 °F = 293 K
3.
E) Y ve Z
E) 0 K = 32 °F
Madde
Kütle
Isı
Sıcaklık
Değişimi
X
m
2Q
T
Y
2m
Q
4T
Z
4m
2Q
3T
M
25 °C su
30 °C su
5 °C su
K, L, M kaplarındaki eşit kütleli sular ısıca yalıtılmış bir
kaba dökülüp karıştırılıyor.
Denge sıcaklığı sağlandığında K, L, M kaplarındaki suların sıcaklıkları nasıl değişir?
5.
K
R
İ
T
L
M
A) Artar
Artar
Azalır
B) Azalır
Azalır
Artar
C) Artar
Azalır
Artar
D) Değişmez
Artar
Azalır
E) Artar
Değişmez
Artar
Kışın evlerimizde kullandığımız kömür sobaları ile
odamızın ısınması,
I. İletim
II. Konveksiyon
III. Radyasyon (ışıma)
yollarından hangileri ile gerçekleşir?
A) Yalnız II
6.
Maddeler için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Üç madde de birbirinden farklıdır.
B) Yalnız III
D) I ve III
C) II ve III
E) I, II ve III
Isıca yalıtılmış bir ortamda sıcaklıkları farklı ısı sığaları
eşit iki cisim birbirine dokundurulup yeterince bekletildiğinde;
I. Sıcaklık değişimleri
B) Üç madde de aynı madde olabilir.
II. Isı değişimleri
C) X farklı madde, Y ve Z aynı madde olabilir.
E) Z farklı madde, X ve Y aynı madde olabilir.
L
K
E
X, Y, Z maddelerinin kütle, aldıkları ısı ve sıcaklık değişimleri tablodaki gibidir.
D) Y farklı madde, X ve Z aynı madde olabilir.
K
C) Yalnız Z
N
R
Ö
2.
11
Isı ve Sıcaklık
III. Son sıcaklıkları
niceliklerinden hangileri eşittir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
E) I, II ve III
C) Yalnız III
11
Isı ve Sıcaklık
7.
K
O
L
10.
M
X
Y
K
L
20°C
T
h
Z
h
Boyları ve kalınlıkları aynı olan K, L, M metal çubuklar birbirine perçinlenmiş ve X, Y, Z özdeş bal mumları şekildeki
gibi yapıştırılmıştır. Metaller O noktasından ısıtılmaya baş-
Sabit debili özdeş K ve L musluklarından sıcaklıkları T ve
20 °C olan sular akmaktadır. Kab yarı yüksekliğine kadar
birlikte doldurup sonra L musluğu kapatılarak kabın geri
kalanı K musluğu ile dolduruluyor.
landıktan 2 dakika sonra X, 5 dakika sonra Y, 7 dakika
sonra ise Z düşüyor.
Buna göre, K, L ve M metallerinin ısı iletkenlik hızları
arasındaki ilişki nedir?
A) K = M > L
D) K > L > M
C) K > L = M
E) L > K = M
N
R
Ö
Buna göre, bu termometre ile ölçülen 42 °X kaç °C dir?
B) 40
9.
C) 50
C) 80
D) 60
E) 80
D) 90
E) 100
R
İ
T
11.
Kütlesi 25 g olan suyun sıcaklığını 20 °C artırmak için,
suya kaç joule ısı vermek gerekir?
(csu = 1 cal/g °C, 1 cal = 4,18 joule)
A) 1000
D) 2090
B) 1045
C) 2000
E) 4180
12.
Bir kapta 50 °C sıcaklığında 200 gram su vardır.
Bu suyun sıcaklığını 30 °C ye düşürmek için kaba, sıcaklığı 20 °C olan sudan kaç gram eklenmelidir?
(Isı alış verişi yalnız sıvılar arasındadır.)
Sıcaklık
3T
B) 70
K
E
Bir termometre normal koşullarda ölçeklendirilirken buzun
erime noktası −30 °X suyun kaynama noktası ise 90 °X
olarak işaretlenmiştir.
A) 30
Karışımın denge sıcaklığı 65 °C olduğuna göre, K
musluğundan akan suyun sıcaklığı kaç T °C dir?
A) 60
Körfez Yayınları
8.
B) M > L > K
A) 600
B) 400
C) 300
D) 200
E) 100
2m
X
2T
m
Y
Zaman
0
13.
t
Özdeş ısıtıcılarla ısıtılan 2m kütleli X sıvısı ile m kütleli Y
sıvısının sıcaklık - zaman grafiği şekildeki gibidir.
1
4
B)
2
3
C)
3
4
D) 1
3m
c
m
2c
X
X sıvısının ısı sığası CX, Y ninki de CY olduğuna göre
CX
oranı kaçtır?
CY
A)
70 °C su
20 °C su
Y
Z
Isıca yalıtılmış X, Z kaplarında kütleleri m, 3m ; öz ısıları
2c, c olan 20 °C ve 70 °C sıcaklığında sıvılar vardır.
E) 2
X ve Z kaplarındaki sıvılar yeterince büyük Y kabında
karıştırıldığında denge sıcaklığı kaç °C olur?
Cevap Anahtarı
1.C
2.E
3.A
4.B
5.C
6.E
A) 30
7.A
8.D
B) 40
9.E
C) 45
10.C
11.D
D) 50
12.B
E) 60
13.D
9. SINIF
GENEL
FİZİK
1.
İlk boy
Sıcaklık
artışı
Uzama
miktarı
X
L
2∆T
∆L
Y
2L
∆T
∆L
Z
2L
2∆T
2∆L
Cisim
4.
Boyca uzama katsayıları sırasıyla λX, λY, λZ olan X, Y, Z
metal çubuklarının ilk boy, sıcaklık artışı ve uzama miktarları tabloda verilmiştir.
A) λX > λY > λZ
B) λX > λZ > λY
D) λX > λY = λZ
C) λZ > λX = λY
E) λX = λY = λZ
lY > lZ > lX olduğuna göre, cetvellerin genleşme katsayıları λX, λY ve λZ arasındaki ilişki nedir?
N
R
Ö
D) λY > λZ > λX
3.
5.
Z
Y
R
İ
T
B) lX > lY > lZ
D) lY > lZ > lX
C) lZ > lY > lX
E) lZ > lX > lY
Aşağıdakilerden hangisi gazlar için ayırt edici özellik
değildir?
C) Öz ısı
D) Çözünürlük
E) Yoğunlaşma sıcaklığı
6.
Y
X
X
Y
Y
Z
Şekil-I
X
Z
Şekil-II
Şekil-I de X, Y, Z metallerinin perçinlenmesi ile oluşturulmuş çubuk verilmiştir. Bu çubuk daha soğuk bir ortama
götürüldüğünde Şekil-II deki gibi oluyor.
Şekil-I deki X, Y, Z metalleri daha soğuk bir ortama götürüldüğünde boyları Şekil-II deki gibi oluyor.
X, Y, Z metallerinin boyca genleşme katsayıları sırasıyla λX, λY, λZ olduğuna göre, bunlar arasındaki ilişkisi
nedir?
Metallerin boyca uzama katsayıları sırasıyla λX, λY, λZ
olduğuna göre, bunlar arasındaki ilişki nedir?
A) λX > λY > λZ
Şekil-I
3S
B) Özkütle
Z
X
Z
A) Genleşme katsayısı
C) λX > λY > λZ
E) λZ > λY > λX
2S
K
E
0 °C de bölmelendirilmiş X, Y, Z metal cetvelleriyle 50 °C
de bir tahta parçası ölçülüyor. Cetvellerin ölçtüğü değerler
lX, lY ve lZ dir.
Y
A) lX = lY = lZ
2.
B) λX > λZ > λY
S
Buna göre lX, lY, lZ arasındaki ilişki nedir?
A) λY > λX > λZ
X
İlk boyları eşit olan aynı maddeden yapılmış X, Y, Z metal
çubuklarının kesit alanları sırasıyla S, 2S ve 3S dir. Bu
çubuklar özdeş ısıtıcılarla eşit süre ısıtıldıklarında son
boyları lX, lY, lZ oluyor.
Buna göre, λX, λY, λZ arasındaki ilişki nedir?
12
Isı ve Sıcaklık
A) λX > λY > λZ
Şekil-II
B) λX = λY = λZ
D) λY > λX > λZ
C) λZ > λY > λX
E) λZ > λX = λY
D) λY > λX > λZ
B) λZ > λX > λY
C) λY > λZ > λX
E) λZ > λY > λX
12
Isı ve Sıcaklık
7.
11.
0 °C deki boyu 100 cm olan bir metal için boyca uzama
katsayısı λ = 4.10−4 1/°C olarak verilmiştir.
Boy
3L
Bu metalin sıcaklığı 50 °C ye çıkarılırsa, son boyu kaç
cm olur?
A) 100
B) 101
C) 102
D) 103
X
4L
Y
2L
L
E) 104
Sıcaklık
0
T
2T 3T
4T
X ve Y çubukları için boy-sıcaklık grafiği şekildeki gibidir.
8.
10 °C de 50 cm uzunluğundaki bir cisim, 110 °C ye kadar
ısıtıldığında boyu 51 cm oluyor.
Buna göre, metalin boyca uzama katsayısı kaç 1/°C
tır?
A) 3.10−4
B) 2.10−4
C) 1.10−3
D) 1.10−4
X çubuğunun uzama katsayısı λX, Y ninki de λY olduğuλ
na göre X oranı kaçtır?
λY
A)
E) 45.10−3
12.
Küre
Daire
N
R
Ö
,
L
K
M
L
Şekildeki aynı sıcaklıkta bulunan, L halkasından K küresi
geçerken, M daire parçası geçemiyor. K, L, M cisimlerinin
sıcaklıkları ∆T kadar azaltıldığında L halkasından M daire
parçası geçerken, K küresi geçemiyor.
A) λM > λL > λK
B) λK > λL > λM
D) λK > λM > λL
10.
1
2
D) 1
E) 2
R
İ
T
Türdeş bir tel K noktasından
yere sabitlenerek L noktasında O noktası merkez olacak
şekilde r yarıçaplı yarım çember şeklinde bükülüyor. KL
arası uzaklığın yatayla yaptığı
açı θ ve L ucu ile yatay zemin
arası düşey uzaklık ise x tir.
θ
C) λL > λM > λK
r
L
O
x
θ
yatay
K
r
x
A) Değişmez
Artar
Azalır
B) Artar
Artar
Artar
C) Değişmez
Azalır
Azalır
D) Azalır
Azalır
Değişmez
E) Değişmez
Artar
Artar
13.
K
L
M
X
Y
Z
S
2S
3S
X
h
Z
Düşey kesiti şekildeki gibi olan K, L, M kaplarındaki X, Y, Z
sıvıları aynı seviyededir. Bu sıvılar sıcaklık değişimleri eşit
olacak şekilde ısıtıldığında yükselme miktarları eşit oluyor.
O
C)
E) λL > λK > λM
Y
1
3
Telin sıcaklığı artırıldığında θ, r ve x in değişimi için
aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Cisimlerin uzama katsayıları sırasıyla λK, λL, λM olduğuna göre, bunlar arasındaki ilişki nedir?
B)
K
E
Halka
Körfez Yayınları
9.
1
4
Aynı metal çubuğun perçinlenmesiyle oluşturulan düzenek
O noktasından sabitlenmiştir.
Sistem bir süre ısıtıldığında X, Y, Z uçlarının yer değiştirmeleri arasındaki ilişki nedir?
Sıvıların genleşme katsayıları sırasıyla aX, aY, aZ olduğuna göre, bunlar arasındaki ilişki nedir?
(Kapların genleşmesi ihmal ediliyor.)
A) X > Y > Z
Cevap Anahtarı
B) X = Y = Z
D) X > Y = Z
1.E
2.B
C) X > Z > Y
A) aX = aY = aZ
E) X = Z > Y
3.A
4.B
5.A
6.D
7.C
B) aX > aY > aZ
D) aY > aX > aZ
8.B
9.A
10.C
C) aX > aY > aZ
E) aZ > aX > aY
11.D
12.E
13.A
Download

FİZİK - Körfez Video